Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet"

Transkript

1 Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet Godkendt på HSU og HAMU fællesmø d. 6. marts og 6. november. Fakultets-/administrationsniveau og rød-gul-grøn status er indsat for Nærværen lelse og Individuel stress mhp. fremdriftsdrøftelser på HSU-HAMU møt 22. juni 2015 Rød Tiltaget er blevet intificeret og beskrevet. Gennemførslen af tiltaget er endnu ikke påbegyndt eller er påbegyndt men r ustår stadig et væsentligt arbej. Gul Der er gennem en perio arbejt med tiltaget. Arbejt med tiltaget er godt i gang og forventes afsluttet inn årets udgang. Grøn Tiltaget er gennemført. Mål Tiltag Status maj 2015 Fakultets-/administrationsniveau: ADM: En nærværen lelse / ADM: Lelsen skal sammen med res lelsesteams være særligt opmærksomme på og i stand til at håndtere stress og usikkerhed blandt medarbejrne vha. konkrete redskaber bå i hverdagen og ved forandringer, fx 1:1 samtaler og prioritering. ARTS: 1) Ny institutorganisering med indførelse af aflingslere og strukturer for medarbejrinddragelse 2) Sikring af gennemførelsen af AU-lelsens beslutninger af 22/10 vedr. inddragelse på institutniveau og ønske om at få digitale platforme, herunr intranet, på dagsornen. ARTS: BSS: 1) Problemanalyse 2) Medinddragelse i VIP ansættelser. Fakultetsvejledning er reviret. 3) Institutstruktur proces HE: 1) Øget fokus på kommunikation og nærvær. Institutlelsen arbejr på at forbedre og udbygge kommunikationen med medarbejrne bl.a. ved informationsmør og øget brugervenlighed for hjemmesir 2) Der gennemføres MUS for alle medarbejre. ST: Fokus på sikker drift og prioritering af opgaver unrstøttes ved at koordineringsgruppen for Fakultetslelse, institutlelse og nærvær har udarbejt ikatalog over tiltag r virker i miljøerne. BSS: 3) HE: ST: 1

2 Reducere individuelle stresssymptomer / Fakultets-/administrationsniveau: ADM: 1) Være opmærksom på personlige stresssymptomer, fx vha. kurser i stressspotting, og have kendskab til handlemuligher i stresse situationer. 2) Fokus på kollegialt samspil og lelse som l af løsningen. ARTS: 1) Fakultetet har iværksat prioriteringer og processer, som unrstøtter institutternes langtidsplanlægning 2) Ny aftale om arbejdstidsnormer vedtaget, hvoraf t fremgår, at ubalancer i indsatsen på forsknings- og unrvisningsområt skal hols inn for en ramme på to semestres arbejdstid 3) Den gennemførte implementering af fjer lelsesniveau (aflingslere) forventes at bety bedre unrstøttelse af medarbejrens opgaveprioritering og klarere rammer for arbejdstilrettelæggelsen. 4) Mulighed for kurser, samt forventningsafstemmen dialog om arbejdsopgaver ved n årlige MUS 5) Ph.d. lhandlingsplan mod stress BSS: 1) Særlig fokus på ph.d. - trivselsunrsøgelse 2) Fokus på karriere vejledning af mid-lertidige ansatte. Udarbejlse af bemandingsplaner på institutterne. HE: 1) Temamør og kursus i stresshåndtering 2) Stresspolitik på institut (færdig 2016) 3) FSU/FAMU temamø om trivsel og arbejdsmiljø ST: Opgør med akutkulturen så fokus er på arbejdsro og prioritering på alle niveauer i organisationen fremfor brandslukning. 1) Fokuspunkt i MUS og drøftelser i SU og AMU med henblik på at komme fra stres til trivsel. 2) Administrativ proces mhp prioritering af opgaver. ADM: ARTS: 3) 4) 5) BSS: 1) HE: / 3) ST: 2

3 Lelse Mål Tiltag Ansvar (og hjælper) Klar lelsesstruktur med afklare roller og ansvar En nærværen lelse 1) Det fjer lelsesniveau har essentiel betydning for medarbejrnes trivsel. Lelsesniveauer skal tyligt fineres, være transparente og anerkens. Der kan fineres yrligere lelsesniveau i t omfang, MUS legeres. I disse tilfæl skal r være fuld klarhed om ansvar, kompetence og legation. 2) Der skal sikres go arbejdsvilkår for lerne med klare beføjelser, lelsesrum og beslutningskompetence. 3) Det sikres, at alle lerne til og med 4. niveau har gennemført eller gennemfører lerkursus. I t omfang at MUS legeres til 5. eller 6. lelsesniveau, skal også disse lere have lerkursus. Hvor stor en l af lerne har gennemført lerkurser. Dokumentation og vedligehollse af organisationsdiagram med legationer. APV 2015; inklur evt. følgen medarbejrspørgsmål: Opfatter du, at n, r er fineret som din nærmeste ler, er n relevante? Lelsesniveau: 1) Beslutninger skal være begrun og være præget af prioritering, entydighed og gennemsigtighed. 2) Der skal være fokus på sikker drift (produktionsunrstøtten og medarbejrnært) og prioritering af opgaver. Det skal på alle lelsesniveauer gøres tyligt, hvilke opgaver r er vigtige for organisationen, og hvilke r kan vælges fra. 3) Helhedsorienteret, tylig, anerkenn, involveren og retningsskaben kommunikation fra universitetslelsen om klare og samstemmen visioner, pejlemærker og retning. 4) Fokus på mere nærværen lelse, r kommunikerer rettidigt og er lydhør ved at indgå i dialog og forventningsafstemme med medarbejrne (også ift. konstruktiv kritik). Der afhols regelmæssige mør med medarbejrne. -lelsen () -lelsen, alle lere på AU (AU -lelsen Frist -lelsen og 3. lelsesniveau Status 1) ST: Unr planlægning 1) AR: I gang og lvist implementeret 1) BSS: gennemført 2) Indgår som en l af problemanalysens beslutninger: Lelses-teams: En inddragen lelsespraksis..[med].. en lelsesstreng, r agerer sammenhængen på baggrund af klare roller og beføjelser 2) AR: Funktionsbeskrivelser udarbejt 3) : Der udbys løben lerudviklingsforløb for lere på forskellige niveauer. I 2013 og er r gennemført/gennemføres lerudviklingsforløb for i alt knap 200 lere forlt på 83 forskningslere, 24 uddannelseslere samt 62 administrative lere. Hertil kommer forløb for samtlige institutlere i 2012, hvor et hold for nye institutlere forventeligt starter op ultimo. Ud over længerevaren udviklingsforløb tilbyr en række lerkurser i f.eks. afhollse af MUS, n svære samtale etc., hvor r i er afviklet 1-dags kurser for omkring 400 lere. Tallet for 2013 er tilsvaren omkring 400 lere. 1) Indgår som en l af problemanalysens beslutninger: Lelseslegering og nærvær: Der skal ske en bedre og reel medinddragelse af medarbejrne og sturen i centrale beslutningsprocesser 3) ST: Medarbejrinvolvering drøftet i FSU 4) Indgår som en l af problemanalysens beslutninger: Kommunikation bliver båret af dialog og bidrager til udveksling af ier, argumenter og synspunkter samt sikrer rettidig inddragelse. 4) ST: Igangsat. Prokaner på rundtur som l af arbejdsformen. Dekan rundtur unr planlægning. Vejledninger til etablering af professionel mø- og e- mailkultur udarbejt. 4) AR: Nye procedurer ift. høring, drøftelser og anvenlse af 3

4 Antal dialogmør med medarbejrne. akamisk råd. AMO justeret for optimalt samarbej med SU. IL/CL arbejr med tilgængelighed og hurtig feedback. 4) HE: Tiltag igangsat for mere synlig og gennemsigtig institutlelse Fra stress til trivsel Mål Tiltag Ansvar (og hjælper) En større anerkenlse af 1) Det sikres, at r afhols MUS for alle medarbejre. MUS er et værktøj, hinann r sikrer forventningsafstemning mellem leren/organisationen og -lelsen, kollegialt og medarbejren, bl.a. ved at sætte fokus på medarbejrens HSU og mellem ler og udviklingsmuligher og -ønsker. HAMU medarbejr 2) Der iværksættes på alle niveauer initiativer, r kan fremme AU fællesskabet, herunr kendskabet til fælles personalepolitiske normer, og som støtter god kollegial adfærd og omgangstone. Der vil blive tilbudt dialogværktøjer, som enherne kan benytte for at sætte fokus på trivsel og kollegialitet. 3) Der skabes, kommunikeres og benyttes bedre muligher for at anerken medarbejrne, fx ved jubilæer, bogudgivelser og tilling af grar og gennem etablering af sociale og faglige arrangementer, r øger fællesskabsfølelsen. 4) Nærmeste ler skal i samarbej med og i dialog med medarbejren have fokus på medarbejrens muligher for kompetenceudvikling. Ligeles skal medarbejren tilbys vejledning i karriereudvikling, bl.a. for at sikre medarbejrens forståelse af muligherne (og begrænsningerne) i ansættelsen. Det skal sikres, at medarbejrnes udviklingsmuligher unrstøttes, samt at medarbejrnes ressourcer og kompetencer sættes i spil mest hensigtsmæssigt. Lelsesniveau: 1) AU's lere skal være lytten og anerkenn i res kommunikation og adfærd. 2) Der udmels nultolerance over for mobning, chikane og vold/trusler om vold. Der udbres kendskab til eksisteren handlemuligher for at forebygge og standse mobning. HSU og HAMU (AU -lelsen, HSU og HAMU Alle lere -lelsen, alle lere Alle lere på AU, AMO og SU Frist Status 1) ST: Igangsat og implementeret 1) AR: Fokus på at MUS hols med n rette ler ift. beføjelser. 1) HE: Anerkenn MUS som grundlag for kompetenceudvikling igangsat 1) ADM: Igangsat 1) BSS: Gennemført 2) Hjemmesin AU Kultur og Trivsel er udarbejt, brugertestet og fremlagt HSU d. 24. september. 2) HE: Koks for god opførsel igangsat 3) ST: politik for markering af medarbejres jubilæer mv. udarbejt 4) HE: Særligt VIP-fokus 4) : Der er indført et særligt fokusområ i MUSkonceptet, r bl.a. omhandler medarbejrens kompetenceudvikling og fremtidige udvikling på og un for AU. Emnet er ligeles et særskilt emne i t MUS-kursus, r tilbys alle lere på AU. 4)BSS: Delvist gennemført/ implementeret på enkelte institutter med særligt fokus på ph.d. og midlertidigt VIPansatte 2) ST: Forebyggen lelsesindsats implementeret 2) AR: Drøftet i udvalg og kommunikationskampagne 2) HE: Kommunikationskampagne og temadage gennemført 3) AR: Lerudviklingsforløb sept. 4

5 Reducere individuelle stresssymptomer 3) Der afhols lerkurser om anerkenn lelse, konfliktløsning og mobning for at forebygge, håndtere og mindske antallet af konflikter. Tilsvaren afhols kurser i forhandlingsteknik. Anvenlse af Kompetencefondsmidler og midler til efter-/vireuddannelse på forskellige institutter og aflinger. 1) Opgør med akutkulturen så fokus er på arbejdsro og prioritering på alle niveauer i organisationen fremfor brandslukning. 2) Det forudsættes, at r udøves sammenhængen lelse, så lelsen ved at organisere arbejt unrstøtter medarbejrne i at undgå uhensigtsmæssige krydspres mellem niveauerne i organisationen. 3) Der etableres mulighed for forebyggelse gennem anonym sparring med ekstern rådgiver vedr. stresshåndtering og symptomer. Der etableres jævnligt udbud af kurser i stresshåndtering og selvlelse mv., som kommunikeres ud til lere og hele samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen. 4) Der udarbejs retningslinjer for inkluren introduktion af nye medarbejre (f.eks. velkomstsamtaler) og etablering af mentorordning for nyansatte. Lelsesniveau: 1) Der skal være lelses- og medarbejrfokus på opgaveprioritering og på, at ressourcerne passer til opgavebyrn. Lelsen skal tilse, at medarbejrens tillte arbejdsopgaver kan løses inn for n normere arbejdstid. 2) Lelsesmæssig unrstøttelse af tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne og registrering af arbejdstid. 3) Lelsen og medarbejrne må gennem dialog og prioritering kontinuerligt drøfte rammerne for selvlelse. Selvlelse forudsætter tylig og anerkenn, rammesætten lelse. -lelsen (lerens ler) (AU Uni.lelsen SU, AMO og alle lere () Alle lere Alle lere på AU (AU Alle lere på AU (AU Alle Jan. Igangs at Efterå r ) HE: Tværinstitutionelt temamø om stress og trivsel for post-doc/adjunkt og styrkelse af 3. niveau leres kompetencer innfor stresshåndtering 3) : Flere af emnerne indgår i AU s lerudviklingsforløb (fx anerkenn lelse), ligesom andre emner er grundlag for konkrete værktøjskurser, r jævnligt tilbys AU s lere. Herunr fx konflikthåndtering, forhandlingsteknik etc. 2) AR: Porteføljestyring og prioritering i handleplaner iværksat. Drøftelser med ACA pågår. 2) ADM: Fokus på at sikre, at n samle administrative intitet socialt som fagligt bevares i forskellige konstellationer, når Ny start justeringerne implementeres. 3) ST: Værktøjer til stresshåndtering Implementeret. 3) AR: Lerkursus afholdt. Medarbejrtilbud udbudt, men ingen tilmeldte. 3) ADM: Der arbejs med håndtering af stress på alle vicedirektørområr fx ved udarbejlse af stresspakker, koks for god mø- og mailkultur, kurser og interne seminarer. 4) ST: Mentorordning for adjunkt niveau udviklet. 4) AR: Inkluren modtagelse igangsat. Mentorordning post doc og ph.d. udrullet. 4) BSS: Delvist gennemført/implemen-teret på enkelte institutter (særligt fokus på intro- og velkomstpakker til ph.d. ere) 4) : På fins nyttig information om fx AU-introduktionsdag, velkomstpakke, vejledninger og forslag til lokalt introprogram, herunr oprettelse af mentor eller buddy. 1) ST: Interne og eksterne årshjul er implementeret, hvor hensigtsmæssigt. 1) AR: Del af MUS 1) HE: Tilpasning af unrvisningsressourcer igangsat 1) ADM: Drøftes i LSU er og LAMU er 2) AR: Ny aftale om arbejdstidsnormer. Påbegyndt implementering af system for opgørelse af arbejdstid 3) ST: Drøftelse i LSU 5

6 4) Lelsen skal have værktøjer til at sikre og unrstøtte, at flex og merarbej afvikles efter en spidsbelastningsperio, samt at r over tid sker en udligning af arbejdsbelastning., Alle lere, SU og AMO 4) AR: Vip-o-matic implementeres 5) Kendskabet til aftalen om anonym/visiteret psykologhjælp udbres. 6) Tilsikre registrering af al sygefravær, så (effekt)målinger på sygefravær og benyttelse af psykologordning kan indgå på FAMU/AAMU mør og HSU/HAMU fællesmør. 7) Det tilsikres, at r fins og anvens procedurer for god inklusion af stressramte medarbejre efter endt sygeperio. Alle lere, SU og AMO 5) ST: Flyers er udlt på institutterne. 5) AR: Drøftet i udvalg og skrevet i institut og centernyhedsbreve. 6) : status på sygefravær og Psykologisk rådgivning sens til FAMU/AAMU og HSU/HAMU på res respektive mør. Statistik for hele drøftes på fællesmøt forår ) ST: Institutterne er ansvarlige 7) : Der er igangsat tiltag for formidling om håndtering af sygefravær og tilbagevenn til arbejt. Arbejt pågår. Arbejdstidsregnskaber. Skabe konsoliring gennem sikker drift, varetagelse af kerne-opgaver samt god ITunrstøttelse 1) Introduktion af nye administrative systemer og processer prioriteres og planlægges grundigt med stort fokus på institutternes behov (porteføljestyring). 2) Administrative processer indtænkes og anerkens i udviklingen af Aarhus Universitet. Relevante medarbejre og brugere inddrages i vireudvikling af administrative strukturer og arbejdsgange, så VIP'er aflastes. Lelsesniveau: 1) Der skal ske realistisk planlægning og prioritering af arbejdsopgaver unr hensyn til givne ressourcer. Fokus skal være på at implementere funktionsdygtige IT-systemer, hvorved andre projekter evt. må nedprioriteres. 2) Der iværksættes strategisk kompetenceudvikling af VIP og TAP mhp. effektiv håndtering af IT-systemerne. -lelsen og HSU (LEA) Alle lere på AU (LEA) -lelsen -lelsen og HSU Fra 1) AU: Porteføljeenhed i opstart. 2) AU: SPARTO: IT-unrstøttelse vedr. bestillinger frigør tid for institut-sekretærer. Igangsætning afventer prioritering/bevilling. Timelønssystem: Pilotdrift november. Tidshåndtering på AU: På vej 1) AU: Højst prioritere projekter har fokus på ITsystemunrstøttelse. opfølgning på porteføljestyring og høring af institutter ved porteføljeprioritering. Antal årlige følge-/reference-/brugergrupper. Antal årlige kurser/introforløb til administrative systemer. Kvartalsvis rapportering på højst prioritere projekter 6

7 Medarbejre i uddannelsesstilli nger og i midlertidige stillinger skal opleve bedre arbejdsvilkår 1) Der sikres beskrevne og transparente karriereveje for alle ansatte, herunr også elever, praktikanter og midlertidigt ansatte. 2) MUS og GRUS gennemføres for alle postdocs/adjunkter med særligt fokus på karriereveje, fremtidsudsigter i jobbet, hjælp til prioritering af arbejdsopgaver og faglige problemstillinger. Uniled, HSU og HAMU, lokale lere Uniled, HSU og HAMU, lok. lere (Forskning og talent) 1) ST: Kriterier for ansættelse udarbejt 1) BSS: Delvist gennemført/ implementeret på nogle institutter (fx kriterier for ansættelse/stillings-/bemandingsplaner). 2) ST: Implementeret 2) BSS: Delvist gennemført/ implementeret på nogle institutter 2) : Fælles AU koncept for MUS-samtaler anvens og afvikles årligt i efteråret. Et særligt sæt spørgsmål er rettet mod VIP for at tilgose udfordringer og behov, r kan være for bl.a. postdocs og adjunkter. 3) Der sikres gennemførsel af MUS og GRUS for ph.d.-sturen med fokus på karrierevejsplanlægning, vejledning og klarhed vedr. muligher og forpligtelser. 4) Der indføres mentorordninger for nye medarbejre. 5) Obligatorisk ltagelse i ph.d.-vejlerkurser unrstøttes. Der skal bl.a. være fokus på vejlernes rolle. Uniled (Ph.d.vejlere og - skolelere) Igangs at 3) : Spørgegui målrettet ph.d.-sturen og afhollse af GRUS er udviklet. Pilottestes i E. Lere kan via n lokale HR-partner få adgang til materialet. 3) ST: Unr udrulning 3) 2) BSS: Delvist gennemført/ implementeret på nogle institutter 4) AU: Mentor-mentee program kører 4) ST: Mentorordning for adjunkt niveau udviklet. 4) HE: Mentorordning, tiltag igangsat 4) BSS: Lokale tiltag er unr udvikling 5) ST: Ny organisering etableres. 7

8 Lelseskommunikation og inddragelse Mål Tiltag Ansvar (og hjælper) Rettidig involvering og løben 1) Der udarbejs en operationel kommunikationspolitik på AU med orientering af involvering af medarbejrne. lelsen og institutter og 2) Alle vigtige beslutninger, som f.eks. en politik, strategi eller lign. ledsages af HSU samarbejdsfora i en plan for kommunikation med medarbejrne (kaska og/eller bottomup). forbinlse med lelsen beslutningsproce (KOM) sser Lelsesniveau: 1) Rektor regør en gang årligt for AU s tilstand ved medarbejrmør på alle større institutter og enher. 2) lelsesmør tilrettelægges såles, at kanerne i højere grad kan inddrage institutter og faglige miljøer i drøftelser og behandling af aktuelle emner, inn bliver taget op til enlig beslutning i universitetslelsen. 3) lelsen flytter hver måned et af sine mør ud på et institut, og i n forbinlse vil universitetslelsen møs med t pågæln institut, som giver et indblik i faglige aktiviteter, prioriteter og udviklingspotentiale. 4) Der igangsættes et arbej for større overskuelighed på AU s interne websir og skabes mulighed for lukke virtuelle fora til faglig vinling (intranet for faggrupper). Besøgsrunaktiviteter. Rektor lelsen lelsen lelsen (KOM) Frist Igangs at Igangs at Status 1) Forslag til proces foreligger. Afventer problemanalysens beslutninger. 2)-lelsesindstillingerne er tilrettet, så sagsbehandler altid skal tage stilling til kommunikation af beslutning. 1) Igangsat 3) Afhols en gang om månen. 4) Ændret sign på interne sir udrulles i E. Plan for yrligere tiltag på hjemmesin udarbejt. Rektor har haft besøgsrunr fra maj til september. 8

9 Administrativ unrstøttelse og IT Mål Tiltag Ansvar (hjælper) En sammenhængen, 1) Det fasthols, at mest mulig administration udføres af administrationen og le effektiv og tager udgangspunkt i faglige miljøers behov. lsen (institutlere, professionel LEA) administration Sammenhængskraft mellem faglige og administrative miljøer IT-systemer skal spare tid og projektunrstøtte ift. faglige aktiviteter. Lelsesniveau: 1) Der udvikles og tilsikres effektive arbejdsgange innfor alle VD områr og i tværgåen administrative processer. 1) Partnerskabsmollen udbres. Der sikres jævnlig personlig tilsteværelse og lign. tiltag, r skaber bedre personlige kontaktflar mellem administrationen og institutter/centre, ligesom antallet af indgange til administrative centre for n enkelte VIP forenkles. Lelsesniveau: 1) Der udvikles moller for best practice ud fra administrative områr, hvor r allere er etableret lokalkendskab og tilsteværelse i lokalmiljøerne. 1) IT-systemer og processer gennemtestes grundigt og afprøves på nogle få udvalgte institutter før udrulning på hele AU. Lelsesniveau: 1) Det sikres, at systemer og processer mellem AU Økonomi og fungerer optimalt, så bevillingshavere kan få et samlet overblik over bevillinger ved at henven sig ét sted. Brugertilfredsmåling. Dialogmør mellem FALK og fakultetslelser. Uni.lelsen (institut-sekretariater, LEA) le lsen (LEA) le lsen (LEA) le lsen (LEA, AU IT) le lsen (LEA, AU HR, AU ØK, AU IT) Frist Status 1) Indgår som en l af problemanalysens beslutninger: Administrativ Unrstøttelse baserer sig på et brere kvalitetsbegreb, r omfatter bå fagprofessionalisme, stor lokal vin, hurtig reaktion og sammenhængen administration 1) ST: Pilotprojekt om t virtuelle institutsekretariat 1) AR: Mør med ACA 1) HE: Lokale tiltag implementeret 1) Indgår som l af problemanalysens beslutninger 1) Indgår som l af problemanalysens beslutninger. 1) ST: Aftale om on-site IT supportere implementeret 1) AR: Jævnlig personlig tilsteværelse implementeret 1) Indgår som en l af problemanalysens beslutninger 1) ST: forbedring af testning af systemer 1) AU IT beskrevet testmetodik. anvenlse i projekter 1) AR: Drøftelser med ACA 1) Dialog opstartet mellem ØK og HR om muligher for systemintegration 1) AU: Medarbejrlister introduceres i efteråret og vireudvikles. 9

Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet

Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet Godkendt på HSU og HAMU fællesmøde d. 6. marts. Ledelse Klar ledelsesstruktur med afklarede roller og ansvar og 3. ledelsesniveau 1) Det fjerde ledelsesniveau

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU Forebyggelse af stress Nedsætte risikoen for stress i hverdagen. PRIORITERING 2 Karrierevejledning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 De primære psykiske APV-handleplaner i Enhedsadministrationen ligger på administrationscenter- og vicedirektørniveau samt underliggende enheder.

Læs mere

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV EVA KARRING KONST. INSTITUTLEDER INSTITUT FOR ODONTOLOGI 25.05. PROGRAM Velkommen: Hvad er formålet med mødet? Den overordnede proces Hvordan ser tallene ud?

Læs mere

Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet

Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet Godkendt på HSU og HAMU fællesmøde d. 6. marts. Statuskolonne indføjet september for fremdriftsdrøftelser på HSU-HAMU fællesmødet 6. november Ledelse Mål

Læs mere

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 9B. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 3. OKTOBER 2013 Vedr.: APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV 2015-2016 FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den INDSATSOMRÅDE: FOREBYGGELSE AF STRESS MÅL: At reducere antallet af medarbejdere der føler

Læs mere

Forventningsafstemninger ift. opgaver. opgave-beskrivelser (kunne evt. ske ved MUS-samtaler) O: August 2014 Påbegyndt.

Forventningsafstemninger ift. opgaver. opgave-beskrivelser (kunne evt. ske ved MUS-samtaler) O: August 2014 Påbegyndt. Psykisk APV Handlingsplan for CUDiM Udarbejdet 04.07.2013 Koder: Grøn = igangsat Blå = afsluttet Ajourført: den 18.11.2013 - den 28.05.2015 - den 30.06. Indsatsområder Behov Tiltag Ansvar (og evt hjælper)

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Psykisk APV 2012 ved. Science and Technology, Aarhus Universitet

Handlingsplan for opfølgning på Psykisk APV 2012 ved. Science and Technology, Aarhus Universitet Handlingsplan for opfølgning på Psykisk APV 2012 ved Science and Technology, Aarhus Universitet Baggrund: Aarhus Universitet gennemførte i 2012 en samlet analyse af det psykiske arbejdsmiljø for alle universitetets

Læs mere

- - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra 2016 psykiske APV bearbejdes.

- - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra 2016 psykiske APV bearbejdes. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ANIS Udarbejdet 160830 Opdateret [dato] INDSATSOMRÅDE: - - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ADMINISTRATIONSCENTER ARTS. Udarbejdet 15. september 2016 Opdateret 19.

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ADMINISTRATIONSCENTER ARTS. Udarbejdet 15. september 2016 Opdateret 19. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ADMINISTRATIONSCENTER ARTS Udarbejdet 15. septemb Opdateret 19. septemb - Forebyggelse af stress - Forebygge stress via videndeling og anerkendelse - At reducere eventuelle

Læs mere

AU Følgegruppen for Psykisk APV

AU Følgegruppen for Psykisk APV AU Følgegruppen for Psykisk APV HEALTH AU HANDLINGSPLAN for opfølgning på Psykisk APV 2012 HEALTH AU I forbindelse med Aarhus Universitets samlede vurdering af institutionens psykiske arbejdsmiljø (Psykisk

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Did you have a nice day at work?

Did you have a nice day at work? CBS 22.05 2017 Did you have a nice day at work? - erfaringer fra CBS trivselskampagne Vejen til Trivsel af Frank Güsmer og Trine Madsen, CBS HR Kort om arbejdet med psykisk arbejdsmiljø på CBS Opgaven

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Stresspolitik HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Vision... 3 2. Beskrivelse af stress og stresspåvirkninger... 3 3. Forebyggelse af stress... 4 3.1 Organisation... 4 3.2 Ledelse...

Læs mere

INSTITUTMØDE DEN 26. AUGUST 2016 INSTITUTMØDE; BCOM, 26. AUGUST 2016

INSTITUTMØDE DEN 26. AUGUST 2016 INSTITUTMØDE; BCOM, 26. AUGUST 2016 INSTITUTMØDE DEN INSTITUTMØDE; BCOM, PROGRAM 09.00-09.15: Nyt fra instituttet 09.15-09.35: Udvidelse af antallet af undervisningstimer på vores fag/ uddannelser fra 2017: mulige modeller v/prodekan for

Læs mere

Psykisk Handlingsplan for arbejdspladsvurdering for AU Studier

Psykisk Handlingsplan for arbejdspladsvurdering for AU Studier Psykisk Handlingsplan for arbejdspladsvurdering for AU Studier Version oktober 2013 Bedre kommunikation Indsatser 1. Større gennemsigtighed i beslutninger og målrettet information I: Orientere sig i de

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2016 BILAG 1

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2016 BILAG 1 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2016 BILAG 1 Udarbejdet [28/09 2016] Opdateret [1/11 2016] Forebyggelse af stress MÅL: At hjælpe medarbejdere og ledere til at

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008 Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv hhv@teamarbejdsliv.dk Baggrunden for stressaftalen Arbejdsmarkedets parter i EU: Stressaftale 2004 DK kommunale parter:

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

Sygedagpengereformen Samarbejde om fastholdelse. Mette Bøgehus, MSc. Psychology. Aut. Health and Safety Advisor, Corporate Health and Safety

Sygedagpengereformen Samarbejde om fastholdelse. Mette Bøgehus, MSc. Psychology. Aut. Health and Safety Advisor, Corporate Health and Safety Sygedagpengereformen Samarbejde om fastholdelse Mette Bøgehus, MSc. Psychology. Aut. Health and Safety Advisor, Corporate Health and Safety 1 Agenda Præsentation Den strategiske og forebyggende indsats

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi Maj 2013 Psykisk APV 2012 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Ruth

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

HANDLINGSPLAN. Opfølgning på ArbejdsKlimaUndersøgelse(AKU) gennemført i marts 2012. På baggrund af den gennemførte AKU vil skolen iværksætte følgende:

HANDLINGSPLAN. Opfølgning på ArbejdsKlimaUndersøgelse(AKU) gennemført i marts 2012. På baggrund af den gennemførte AKU vil skolen iværksætte følgende: HANDLINGSPLAN Opfølgning på ArbejdsKlimaUndersøgelse(AKU) gennemført i marts 2012. På baggrund af den gennemførte AKU vil skolen iværksætte følgende: En revidering af skolens personalepolitik med særlig

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Susanne. Gertrud / Lone faciliterer. Arbejdsgruppe med BA og FA repræsentanter nedsættes til udarbejdelse af forslag

Susanne. Gertrud / Lone faciliterer. Arbejdsgruppe med BA og FA repræsentanter nedsættes til udarbejdelse af forslag HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR [AUL_BSS] Udarbejdet [30.06.2016] Opdateret [14.09.2016] - Bedre kommunikation Dette punkt er gentaget under Individuel anerkendelse, da dette tiltag besvarer begge behov.

Læs mere

Møde den: 13. januar 2015 Referat HR LSU Til stede: Fraværende: Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden Louise

Møde den: 13. januar 2015 Referat HR LSU Til stede: Fraværende: Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden Louise Møde den: 13. januar 2015 HR LSU Referat Til stede: Louise, Lene, Alev, Sarah og Lizzi Fraværende: Gertrud og Ina Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden Louise meddelte, at hun og Lone havde haft den årlige

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 11. AR: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 11. AR: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 11. : Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport APV2016.

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

Handlingsplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handlingsplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handlingsplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi December 2009 Psykisk APV 2009 Institut for Fysik og Astronomi Handlingsplan udarbejdet

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Godkendt i LSAU 19. august 2013 Nedenstående handleplan følger op på den psykiske APV med konkrete organisatoriske tiltag. Men

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE MØDET I DAG Har præsenteret de endelige beslutninger Vil fokusere på: de administrative beslutninger betydning og bagvedliggende overvejelser

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS)

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) DIALOG RESULTATER TRIVSEL MUS GRUS KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) 1. INDLEDNING I Syddjurs Kommune gennemføres samtaler i form af medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming Møde den: 29. maj 2017, kl. 13-15 Nordre Ringgade 1, bygn. 1431-015 Møde i HAMU Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Arnold Boon (AB), Marianne Hokland (MH), Jørgen B. Jespersen (JBJ), Anja Zimmerdahl

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF December 2016 Bilag til udvalgsmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 19. januar Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

Personalepolitiske principper for administrative medarbejdere under den faglige udviklingsproces,

Personalepolitiske principper for administrative medarbejdere under den faglige udviklingsproces, NOTAT Personalepolitiske principper for administrative medarbejdere under den faglige udviklingsproces, Louise Gade Vicedirektør, HR Dato: 25. august 2010 Side 1/6 Aarhus Universitet er i gang med en omfattende

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

ALLE GÅR IND FOR UDVIKLING, MEN INGEN ØNSKER FORANDRINGER.

ALLE GÅR IND FOR UDVIKLING, MEN INGEN ØNSKER FORANDRINGER. ALLE GÅR IND FOR UDVIKLING, MEN INGEN ØNSKER FORANDRINGER. Hvad betyder forandringer for helbred og trivsel? SØREN KIERKEGAARD 1 HVAD ER FORANDRINGER? Omstruktureringer, Ændret teamorganisering Sammenlægninger,

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 19. april 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent:

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 19. april 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent: INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 26. APRIL 2010 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS Møde afholdt: 19. april 2010 Sted: 22.2.56 NJALSGADE 120 LOKALE 22.2.45

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 2. juni 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren

Læs mere

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 5. Bilag 1 Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Resultater fra trivsels- og tilfredshedsmåling for ansatte gennemført for anden gang i november 2014

Læs mere

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Godkendt i LSAU 19. august 2013 Nedenstående handleplan følger op på den psykiske APV med konkrete organisatoriske tiltag. Men

Læs mere

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland v. Per Bo Nørgaard Andersen Kontorchef Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk Antal anmeldelser om vold Det samlede

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR AU IT. Udarbejdet Opdateret

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR AU IT. Udarbejdet Opdateret HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR AU IT Udarbejdet 24.08.20 Opdateret 29.08.20 I AU IT har vi, i den psykiske APV proces, valgt en ensartet proces, hvor alle teams har gennemgået samme forløb. Det betyder,

Læs mere