Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg. Tirsdag den 24. marts 2014, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg. Tirsdag den 24. marts 2014, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen"

Transkript

1 4 SYD Albertslund den 26. januar 2015 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 24. marts 2014, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af forretningsordenen 4. Valg af stemmeudvalg 5. Godkendelse af dagsordenen 6. Godkendelse af referat fra seneste beboermøde 7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Fremlæggelse af beretninger a. Afdelingsbestyrelsen b. Miljøgruppen c. Beboerhusudvalget d. Genbrugsgruppen e. Sydspætterne f. Nørkleklubben g. Fotogruppen 9. Indkomne forslag a. Miljøhandleplan b. Kvarterudtryk og byfornyelse c. Etablering af vaskeplads på materialegården d. Aftale om pasning af arealet 1 meter omkring boligen e. Regler for leje af beboerhuset 10. Valg til afdelingsbestyrelsen a. Nedenstående medlemmer af afdelingsbestyrelsen er på valg: Anita Wittusen Tonny Bodal Flemming V. Wallin

2 4 SYD b. Nedenstående suppleanter til afdelingsbestyrelsen er på valg: Tommy Larsen Dorthe Holm Larsen 11. Valg til Brugergruppen 12. Valg til Beboerhusudvalget 13. Valg til Miljøgruppen 14. Valg til Genbrugsgruppens styregruppe 15. Valg til Informationsudvalget 16. Generalforsamling i VA 17. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punkt 9, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 10. marts Benyt postkassen på ejendomskontoret eller mailadressen Endelig dagsorden med bilag husstandsomdeles senest den 17. marts Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

3 4 SYD - Forretningsorden for beboermøde 1 Åbning af beboermøde Beboermødet åbnes af et afdelingsbestyrelsesmedlem. 2 Valg af dirigent og referent Afdelingsbestyrelsesmedlemmet leder valget af dirigent og referenter. 3 Fastlæggelse af forretningsorden Dirigenten konstaterer beboermødets lovlighed og beslutningsdygtighed i henhold til VA' s vedtægter og sikrer at mødets forretningsorden bekendtgøres. 4 Valg af stemmeudvalg Dirigenten sørger for, at der vælges et stemmeudvalg på mindst 3 medlemmer. 5 Fastlæggelse af dagsorden. Dirigenten oplæser forslag til dagsorden og den endelige dagsorden vedtages. 6 Godkendelse af seneste beboermøde referat. Seneste beboermøde referat skal enten husstandsomdeles eller fremgå af Betonhjertet. 7 Diskussion af dagsordenens punkter i plenum. Stk. 1 Under diskussionen giver dirigenten mødedeltagerne ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Stk. 2 Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse. Stk. 3 Indbudte gæster og observatører har taleret men ikke stemmeret. Stk. 4 Talerne må holde sig til det foreliggende emne og i øvrigt rette sig efter dirigentens anvisninger. Stk. 5 Dirigenten og enhver anden deltager har ret til mundtligt at stille forslag om afslutning eller indskrænkning af taletiden. Et sådant forslag skal straks sættes til afstemning. Stk. 6 Forslag til beslutning under det diskuterede punkt samt ændringsforslag skal fremsættes skriftligt før vedtaget afslutning af diskussionen af punktet. Stk. 7 Forslagsstiller kan få ordet som sidste taler. Stk. 8 En mødedeltager kan efter anmodning få ordet for en kort bemærkning. Den korte bemærkning skal være af oplysende eller korrigerende art og ikke vare over et minut. Stk. 9 Dirigenten sørger for at diskussionen opsummeres ved afslutning af hvert dagsordenspunkt. 8 Afstemning på beboermødet. Stk. 1 Stemmeberettigede på beboermødet er boligtagere i 4 Syd, disses ægtefæller eller ligestillede. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Stk. 2 Dirigenten sørger for, at det forslag, der er til afstemning er læst op i sin fulde ordlyd. Stk. 3 Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre 1/3 af de fremmødte forlanger skriftlig afstemning. Stk. 4 Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Stk. 5 I tilfælde af stemmelighed opretholdes det bestående. Stk. 6 Ændringsforslag sættes til afstemning før det oprindelige forslag. Det mest Vidtgående ændringsforslag sættes først til afstemning. 9. Valg af afdelingsbestyrelse. Stk.1 Antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer fastsættes af beboermødet ved almindeligt flertal. Stk. 2 Beboermødet afgør om der skal holdes særskilt valg af suppleanter eller om de kandidater, der uden at blive valgt til afdelingsbestyrelsen, der opnår flest stemmer, indtræder som suppleanter. Stk. 3 Ved personvalg skal der foretages skriftlig afstemning når mindst 1 stemmeberettiget mødedeltager forlanger det. Stk. 4 Kandidaterne opstilles i den rækkefølge de foreslås og der bør være skriftligt tilsagn fra fraværende kandidater. Stk. 5 Beboermødet beslutter hvilken afstemningsprocedure, der skal gælde: a. Hver af de fremmødte stemmeberettigede afgiver et antal stemmer, der svarer til antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. b. Hver af de fremmødte stemmeberettigede afgiver op til det antal stemmer, der svarer til antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed, afgør dirigenten rækkefølgen ved lodtrækning. Stk. 7 I umiddelbar forlængelse af beboermødet afholder afdelingsbestyrelsen konstitueringsmøde. Konstitueringen omfatter mindst én formand samt en kasserer. 10 Generelt Stk. 1 En mødedeltager kan altid få ordet til forretningsordenen, hvis det opgives til hvilket punkt. Stk. 2 Forslag til ny dirigent sættes straks under afstemning, der varetages af et afdelingsbestyrelsesmedlem. Stk. 3 Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærværende forretningsorden afgøres af dirigenten. Stk. 4 Der drikkes kaffe, the og vand og en øl i pausen.

4

5 4 SYD Referat af budget beboermøde Mandag den 8. september 2Of4 H. 19:00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens k\rt. 22 Deltagere: 32 husstande, 64 stemmer Dagsorden 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og konstaterede, at beboermødet er lovligt indkaldt og materiale er uddelt. 2. Valg af referent Michaela Krigsager fra BO-VEST blev valgt. 3. Godkendelse af forretningsordenen Ingen kommentarer. Godkendt. 4. Valg af stemmeudvalg Ulla l-lenriken, Rein R.ubenkamp og Lena Kujahn. 5. Godkendelse af dagsordenen Der byttes rundt på punk B og 9 i forhold til den udsendte dagsorden, således at indkomne forslag behandles før fremlæggelse og godkendelse af budget. Spørgsmål om hvotfor antennebudget ikke skal godkendes. Ifølge regnskabsafdelingen i BO-Vest så skal antennebudgettet ikke godkendes, og er derfor ikke medtaget på dagsordenen. Driften/bestyrelsen undersøger. 6. Godkendelse af referat fra ordinæft beboermøde den 17. marts 2O14 Godkendt 7. Godkendelse af referat fra ekstraordinæft beboermøde den 1O. juni 2O14 Grundet adgangsforholdene, som betød at seks personer måtte gå forgæves, blev der indgivet protest mod mødets afholdelse - denne protest fremgår ikke af referatet, hvilket hermed er noteret. I øvrigt godkendes referatet af den 10. juni B. Indkomne forclag Etablering af hasughedsnedsættende foranstaltninger på Svanens og Ørnens stil«veje: Baggrund: På beboermødet den 17. marts 2014 blev det besluttet, at afdelingsbestyrelsen skulle udarbejde et forslag indeholdende økonomi og placering af chikaner. Grundet prisen på etablering af chikaner indeholder forslaget også pris på etablering af vejbump. Salens kommentarer: Vejbump kan flyttes. Færre parkeringspladser ved chikaner. Spørgsmål om tidshorisont og mulighed for at udskyde til efter renovering. Ønske om mulighed for at stemme om vejbump/chikaner i Svanen q Ørnen, hver for sig. Driften informerede om, at entreprenører har pligt til at reetablere vejbump/chikaner efter renoveringen. Ændringsforslag: Vejbump/chikaner i Svanen og Ørnen deles til 2 selvstændige forslag.

6 4 SYD Dirigenten vurderede ændringsforslaget til at være mere vidtgående. Det oprindelige forslag sættes derfor til afstemningførst, og herefter Stemmes der om ændringsforslaget. Afstemning: Oprindeligt forslag: Forkastet med stott fleftal. Afstemning: Ændringsforslag: Forkastet med stoft flertal. Ipads til bestyrelsen: Båggrund: Bestyrelsen ønsker mulighed for at undersøge markedet, priser og søge beløb til indkøb. Ipads/tablets vil være afdelingens ejendom og altså ikke personlig/privat ejendom. Salens kommentarer: Spørgsmål om private data og rensning. Forslag om at søge beboerhuset om penge. Bestyålsen præciserer, at ,- er en engangsinvestering og at der efterfølgende vil være en årlig udgift på ca ,- til drift og servicering. Afstemrting: For: 32. Imod: 27. Blanke stemmer: 2 Forslaget er vedtaget. Begrænset adgang til leje af beboerhusetl Baggrund: Forslagsstilleren har flere gange oplevet, at lejere af afs der fyrværkeri og støjer på området omkring beboerhuset. Ved påtate viser det sig som regel, at lejeren er klar over at denne adfærd ikke er tilladt. Salens kommentarer: Uvedkommende bør ikke kunne leje beboerhus. Beboerhusgruppen henviser til gældende regler for fyrværkeri og øvrigt brug af beboerhus. Afstemning forslag A: Forkastet med overuældende flertal. Afstemning forslag B: Forkastet med overyældende fleftal. Køleskab: Baggrund: Fordel at bradepander til ovn kan komme i køleskab. Salens kommentarer: Driften præciserer, at huslejekonsekvensen kun gælder for 2015, derefter nyt forslag og nyt budget. Beboerhuset mener, det er godt med debat. Forstår ikke huslejestigning, mener pengene kan findes idet nuværende budget. Det praeciseres, at denne post i budgettet hedder inventar, hvor det kan tages fra. Afstemning: Vedfaget med overvældende flerfal Beboerh usmeda rbejder: Begrundelse: Forsøget med en beboerhusmedarbejder har vist sig at være en succes, og derfor ønskes ordningen at gøres permanent. Direkte afttemning om beboerhusmedarbejder. Afstemning: Vedtaget med overuældende fleftal. Jubilæum i 2O15: Baggrund: Henvisning til markering og ,'for at fejre. Salens kommentarer: Spørgsmål om pulje på go.00o,- Hvor forekommer det, hvilke udgifter der er indeholdt i det? Driften uddyber, at de udgifter bliver fremlagt til regnskabs beboermøder. Forskellige puljer og aktiviteter, hvor det vil fremgå. Bestyrelsen uddyber, at de ,- kunne tages af de ,- men at et jubilæum er noget specielt og at de ,- dermed skal ses som ekstra bevilling. Afstemning: Vedtaget med stort flertal.

7 4 SYD Telt: Baggrund: Mulighed for at rykke ud ved godt vejr. Salens kommentarer: Spørgsmålom mulighed for husleje reduktioner i Driften uddyber, at såfremt at alle andre forhold er ens, så vil engangsinvesteringer i et år påvirke huslejen positivt det følgende år. Afstemn ing : Enstemmigt vedtaget. Genbrugsgruppen: Begrundelse: De 8.000,- til genbrugsgruppe er allerede afuat i budget. Uddybning af diverse udgifter til drift så som aktiviteter og diverse forplejning, kurser og løbende udgifter, så som arbejdstøj. Salens kommentarer: Uddybningen kunne godt have været med i det udsendt materiale. Afstemning : Enstemmigt vedtaget. Miljøgruppen: Begrundelse: Der søges om 5.000,- til gruppens aktiviteter Afstemning : Enstemmigt vedtaget. Pause 9. Fremlæggelse af budget 2O15: Driften gennemgik de udsendte budgetoplæg. Spørgsmålfra salen om el og varme på fællesarealer og om der kommer varme på stierne. Svar fra driften, at der ikke er planlagt varme på stierne. Spørgsmålfra salen om overarbejde idet udvidede budget på ,- Svar fra driften, at det angår posten overarbejde og afløser. Ansat er gået fra 5 dage til 3 dage. Denne ændring er flyttet til aflæning. Afdelingsbes relsen har bedt udlejning i BO-VEST påse, at huslejen for institutionen Svanen stiger med samme procent som beboernes husleje - dette ikke fremgår af budgetoplægget. Svar fra driften, der forventer samme huslejestigning, undersøger. Ekstraudgift for renovation til kommunen på ,- som afbetales over 5 år. Afdelingsbestyrelsen foreslår at hele udgiften dækkes via afdelingens opsamlede overskud. Ændringsforslag til konto 201: Huslejen for institutionen hæves med samme procent sorn beboernes husleje. Ændringer varsles til at træde i kraft pr. 1. januar Ændringsforslag til konto 203,6: Hæves fra ,- til ,- De ,- hentes fra det opsamlede resultat. Afstemning vedrørende brug af overskud: Vedtaget. 4 blanke stemmer. Afstemning om huslejestigning for institutioner: Vedtaget. Afstemning om budget 2015: Enstemmigt vedtaget.

8 4 SYD 10. Eventuelt Spørgsmål om rækkefølge ved renovering. Driften fortalte at foruentningen er at starte med AB der hvor prøvehusene ligger, og derfra bevæge sig op mod banen. Herefter i 4 Syd og derefter 2t Nord. Estimeret at AB stafter ieftersommer næste år 2015, med forbehold for ændringer. Spørgsmål om kattefænger og registrering af genhusningskatte. Svar fra driften, at genhusningskatte ikke registreres, men bestyrelse og driften noterer at følge op på dette. Kommentarer om, at der er mørkt fra Ørnen til Duen. Driften følger op på dette, om det hører under kommunens belysning. Spørgsmålom, hvor mange gange skal man henvende sig til materialegården om stoppede riste og hullede veje samt manglede lys på Sletbrovej. Hermed ført til referat og driften undersøger og følger op på dette. Beboergruppen hilser fra Lasse og Matilde, der siger tak for sidst, I var et godt publikum. Vinie Hansen takkede af for god ro og orden. 4rrhru t -/),/ FlemminfV. wallin Formand Vinie Hansen

9 Afdeling 67 Syd Årsregnskab Årets resultat er et overskud på kr. svarende til 41,56 kr. pr m² Det udvidede regnskab kan rekvireres og afhentes på ejendomskontoret Regnskab 2014 Budget 2014 Budget

10 Afdeling 67 Syd Årsregnskab 2014 Konto Tekst UDGIFTER Resultat Budget Afvigelse Budget Resultat (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskat Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Vand- og varmeregnskaber Administrationsbidrag Dispositionsfond og arbejdskapital Offentlige og faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Dækket af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter i alt Diverse henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning m.v Andre henlæggelser Diverse henlæggelser i alt Ekstraordinære udgifter Ydelser lån til forbedringsarb. m.v Andre udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Indtægter 201 Huslejeindtægt m.m Renter Andre indtægter Indtægter i alt Årets overskud

11 Afdeling 67 Syd Balance Årsregnskab 2014 Regnskab Regnskab Konto Tekst (1.000 kr.) (1.000 kr.) AKTIVER 304 ANLÆGSAKTIVER (ejendom inkl. forbedringer) OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender Tilgode hos lejere Forsikringssager Øvrige Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Tilgodehavende hos boligorganisation Likvide beholdninger i alt OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER HENLÆGGELSER 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Fælleskonto A-ordning Tab ved ledighed og fraflytning Andre henlæggelser Opsamlet resultat HENLÆGGELSER I ALT LANGFRISTET GÆLD (kreditforeningslån) KORTFRISTET GÆLD 421 Skyldige omkostninger Øvrige KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

12 Årsregnskab 2014 Årsregnskab hvilke udgifter kunne have været påvirket: 17% Regnskabstal, hvor der ikke er indflydelse 32% Kunne have været påvirket ved eventuelle besparelser Kunne have været påvirket i forhold til aktivitetsniveau 31% Kunne have været påvirket ved ændring i forbrug af de opsparede midler 8% 12% Kunne have været påvirket i henhold til udvikling i afdelingen Årsregnskab fordeling af udgifter: 17% 12% Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste 28% Variable udgifter 31% Henlæggelser Ekstraordinære udgifter 12% - 4 -

13

14

15 4 SYD - Afdelingsbestyrelsens beretning I 2014 har der været afholdt 14 afdelingsbestyrelsesmøder 1 temamøde for afdelingsbestyrelsen 2 beboertemamøder 3 beboermøder Et ikke nærmere defineret antal af møder i afdelingsspecifikke udvalg og grupper, foruden en lang række møder i forskellige følgegrupper, samt møder og kurser i både VA og BO- Vest regi. Hvis man til listen af møder lægger den tid som er konsumeret til planlægning og forberedelse, så er det samlet set ikke så lidt tid, der bliver investeret i det beboerdemokratiske arbejde. Har man som helt almindelig beboer interessen og tid tilovers, men ikke mulighed for at være en del af det daglige nære beboerdemokrati, så er BO-Vest i 2014 kommet på banen med to nye initiativer, som er åbne for alle beboere i BO-Vest. I oktober blev der taget hul på en møderække i et nyt Miljøforum, med et overordnet tema omkring affaldshåndtering og ressource-strategien Danmark uden affald. Planlægningen af Miljøforum sker i samarbejde med Povl Markussen fra Agenda Center Albertslund. I november var turen så kommet til det første møde i Bolig politiskforum, hvor Bent Madsen, administrerende direktør i BL Danmarks Almene Boliger, fortalte om, hvordan de boligpolitiske forhandlinger foregår, og hvad BL gør for at påvirke beslutningsprocessen. Forventningen er at begge fora holder to årlige møder, med aktuelle emner og plads til at komme med input til BO-Vest og de tre boligorganisationer. Ved to af de tre afholdte beboermøder har planlægningen, og organiseringen ikke være optimal. Til mødet i juni, som blev afholdt på Sydskolen, viste det sig desværre at forholdene ikke tillod adgang med kørestol, hvilket resulterede i, at ikke alle beboere kunne deltage i mødet. Til regnskabsmødet i september var der rod i udsendelse af dagsorden, og de indkomne forslag. Begge forhold er ikke acceptable og der er plads til forbedringer. Én konsekvens er der draget Sydskolen skal aldrig mere bruges til afholdelse af beboermøder. En stor del af arbejdet i afdelingsbestyrelsen kredser omkring budgetter og regnskab. Budgettet for 2015 endte med en husleje stigning på 3,19 procent, hvilket stort set er den samme stigning som der året før, og skyldes kun den almindelige pris- og omkostningsudvikling. Man fristes til at skrive, at regnskabet for 2015 desværre udviser et overskud i millionklassen, men der er en række forklaringer, som kan godtgøre langt den største del af overskuddet. I samarbejde med driften kigges også på hvordan vi kan optimere den daglige drift af afdelingen. Seneste skud på stammen er et fælles indkøb med afdeling VA 4 Række af materiel til ukrudtsbekæmpelse. Der er tale om et maskineri, som ved hjælp af næsten kogende vand svider ukrudtet, hvorefter det visner og dør. Der er tale om en samlet engangsinvestering på lige over kroner, hvoraf hver afdeling dækker 50 procent. Afdelingen bruger i dag mere end kroner årligt på miljørigtig kemi til ukrudtsbekæmpelse, og den forventede driftsudgift fremadrettet beløber sig til maksimalt kroner årligt. Der vil derfor ikke gå mange år før maskineriet er tjent ind, og vi er to afdelinger i VA som bekæmper ukrudt så miljørigtigt, som det overhovedet er muligt. Som en del af budgettet arbejdes der med langtidsplaner, hvor udgifter til planlagte fornyelser og vedligeholdelsesarbejder fastlægges. I 2014 blev en længe ventet kvalificering af afdelingens lang- Side 1 af 3

16 4 SYD - Afdelingsbestyrelsens beretning tidsplaner endeligt tilendebragt, og samlet set findes der nu et klart billede af, hvilke opgaver der er afsat midler til. Det betyder også, at manglen på opsparede og afsatte midler er blevet tydeliggjort, og specielt i forhold til den kommende renovering er manglerne tydelige. Gennem rigtig mange år har afdelingsbestyrelser og budgetbeboermøder, i jagten på lave huslejer, forsømt at afsætte tilstrækkeligt med midler, til den renovering 50 år gamle boliger nødvendigvis skal gennemgå. Som en del af Masterplan Syd bliver behovet for renovering dog dækket, men kun den del, som af Landsbyggefonden, bliver kaldt basisrenovering. At der arbejdes videre med basisrenoveringen blev godkendt af juni beboermødet med overvældende flertal, og samtidigt gav beboermødet tilsagn til, at der arbejdes videre med en række supplerende tiltag. Finansiering af disse supplerende tiltag skal ske via huslejen, i det omfang de indeholder en merudgift i forhold til renoveringen. Og her bliver langtidsplanerne så interessante igen, da der i den nuværende plan er afsat midler til fornyelser og andre opgaver, der bortfalder med renoveringen. En præcis og gennemarbejdet langtidsplan kan derfor være en medvirkende årsag til, at der på økonomisk forsvarlig vis, kan gennemføres supplerende arbejder i forbindelse med renoveringen. Selvom renoveringen er rykket tættere på, så er datoen for byggestart endnu ikke fastlagt. Som byggeudviklingschef Jesper Rasmussen fra BO-Vest har redegjort for i en længere AP artikel, så blev den planlagte prækvalificering af entreprenører aflyst, grundet ringe tilslutning kun to entreprenører havde vist interesse. En fornyet prækvalificering på ændrede præmisser er undervejs, men indbyrdes uenigheder mellem de tre boligafdelinger, som tilsammen udgør gårdhusrenoveringen i syd, og processen med at stable en ny prækvalificering på benene, har forsinket hele forløbet endnu mere. Så selvom der endnu ikke er en kend tidsplan, så kan man da glæde sig over de nu 7 prøvehuse renoveringsprojektet har kastet af sig. Nogen vil også ærgre sig over, at der ikke er råd til en så omfattende forvandling, som specielt de 5 prøvehuse i Lærkens kvarter har undergået. Fælles for alle prøvehusene er dog, at de på hver sin facon viser hvilke grundlæggende kvaliteter vores boliger er i besiddelse af. I løbet af 2014 rykkede afdelingsbestyrelsen tættere på renoveringen og hele beslutningsprocessen. Hidtil har afdelingen været repræsenteret med 3-4 medlemmer i den følgegruppe, som har fulgt renoveringen fra sin spæde start for snart mange år siden. Efterhånden som virkeligheden er rykket tættere på, så har vi valgt at inddrage hele afdelingsbestyrelsen og holder nu formøder forud for alle følgegruppe møderne. Det bevirker at vi nu har en fælles forståelse for de problemstillinger der opstår, og i forhold til de beslutninger der skal tages. Følgegruppen har på de månedlige møder forholdt sig til den aflyste prækvalifikation, samt de mindst ligeså vigtige tilvalgskataloger, som i sidste ende giver os beboere mulighed for at sætte præg på vores egen bolig. Problematikken med tilvalgskatalogerne og de ovenfor nævnte supplerende tiltag er, at arbejdet ikke kan komme videre førend der forligger priser på de enkelte arbejder. De manglende priser forudsætter at nogle entreprenører byder på renoveringen, og så er vi tilbage ved prækvalifikationen. Så selvom som afdelingsbestyrelse og følgegruppe er bedre rustet til opgaven, så er afgørende nyt, en mangelvare. Som udgangspunkt har det aldrig været tilladt at male husenes eternitplader, og senest i september 2010 stadfæstede et beboermøde denne beslutning. En optælling i starten af 2014 viste, at Side 2 af 3

17 4 SYD - Afdelingsbestyrelsens beretning der samlet set er huse, hvor nuværende eller tidligere beboere alligevel har taget sig den frihed at male eternitpladerne. I erkendelse af at husenes fremtoning kunne motivere flere til at male eternitpladerne, da mange huse ikke er specielt kønne mere, så har der været iværksat flere forsøg med rengøring dels fra driftens side, og forsøg som inddrog beboerne generelt uden den store succes. Det har vist sig at omvendt osmose er en glimrende, og ikke mindst miljøforsvarlig rengøringsmetode. For at afprøve metoden i større målestok, blev en gruppe huse omkring parkeringspladsen i Ravnens kvarter rengjort i efteråret. Forsøget er umiddelbart faldet heldigt ud, og vil, såfremt Teknologisk Institut ikke finder uønskede bivirkninger ved metoden, blive udbredt til hele afdelingen. Der er derfor ikke nogen grund til, at man som beboer begynder at male eternitpladerne. Hvis man alligevel gør det, så risikerer man at komme til at betale for opsætning af nye plader. Hvad angår de huse, hvor pladerne allerede er malet, så er de som følge af forældelsesfristen afdelingens ansvar, og afdelingsbestyrelsen vil i forbindelse med årets markvandringer vurdere behovet for tiltag. Sent på efteråret valgte en gruppe beboere i samarbejde med Kultur økologisk Forening at udfordre afdelingens beslutning omkring farvevalg på en del af husenes træværk, en afdelingsbeslutning som i øvrigt er i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Da det ikke tilkommer afdelingsbestyrelsen at dispensere fra gældende lokalplaner, blev det overladt til driften, at sikre en tilbageførsel af det pågældende hus fremtoning til gældende standard. Der kan godt være en del logik i at kigge på husenes fremtoning, samt at få kigget på hvordan afdelingen ellers tager sig ud. På den baggrund er der nedsat et lille ad hoc udvalg, med nogle få interesserede beboere plus nogle medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Udvalgets opgave er at fremkomme med ideer og oplæg til kvarterudtryk og byfornyelse. Albertslund kommune har haft oplæg til Lokalplan 4.11 og Fremtidens affaldsløsning i høring, og afdelingen er kommet med høringssvar til begge oplæg. Hvorvidt afdelingens høringsindsigelser har båret frugt udestår i skrivende stund, men umiddelbart tyder alt på, at succesen er størst hvad angår indsigelserne til Fremtidens affaldsløsning. Høringsindsigelser har været bragt i Betonhjertet. I perioder har afdelingen været plaget af tilfældig og uskøn graffiti. Da det kan være dyrt at fjerne graffitien, og at det desuden i flere tilfælde har indeholdt trusler og nedsættende budskaber, så har afdelingsbestyrelsen bedt driften om, at politianmelde alt graffiti. Alle beboere opfordres derfor til at kontakte driften når og hvis de ser graffiti. I 2014 var der henlagt kroner til lege- og aktivitetspladser, og der er henlagt et tilsvarende beløb i Der var ligeledes henlagt et tilsvarende beløb i 2013, og her fik afdelingen en ny og i dag meget brugt legeplads foran beboerhuset. Af det henlagte beløb for 2014 er forbruget absolut minimalt, hvilket formodentligt skyldes at afdelingen ikke har fået brugsret til Spættegrunden endnu. Det skal understreges at de hensatte beløb ikke kun står og venter på, at der sker noget hvad angår Spættegrunden. Pengene kan og skal bruges på tiltag, der er til glæde og gavn for hele den brogede flok af beboere der er i afdelingen. Vi vil derfor opfordre til at man som enkelt beboer eller flere i samarbejde overvejer og kommer med input til hvordan vi kan gøre afdelingen mere spændende, levende og interessant. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Side 3 af 3

18

19 Beretning for miljøgruppen, marts 2014 marts 2015 VA 4 Syd Miljøgruppens medlemmer: Anne-Lise Hansen, Anette Voergård, Benny Pedersen, Tommy Larsen og Lena Kujahn. Ifølge miljøgruppens kommissorium, skal miljøgruppen udarbejde en opsamling af arbejdet et par gange årligt på baggrund af miljøhandlingsplanen. Beretningen i forbindelse med valg på beboermøde i marts og en ½ års opsamling i efteråret. Som det står i Miljøhandlingsplanen er vores hovedformål fortsat at bidrage til en bæredygtig udvikling i nærmiljøet, fordi det er nødvendigt, hvis der også skal være miljøresurser til vore efterkommere. Orientering til beboerne: Vi har løbende orienteret beboerne i Betonhjertet, via andre skrivelser og i andre sammenhænge vi har deltaget i. Henvendelser fra beboerne, bliver behandlet i samarbejde med driften og/ eller afdelingsbestyrelsen. Vi har arbejdet med flg. Indsatsområder: Grønt Regnskab: Kommunen afleverer hvert år et grønt regnskab, hvor man bl.a. kan se de forskellige boligområders forbrug af el, vand og varme. Her kan vi sammenligne afdelingens forbrug med lignende afdelingers forbrug og vi kan sammenligne vores eget forbrug med vores afdelings forbrug. Sammenligningen går på om den enkelte beboer/ familie har større forbrug, mindre - eller ligger på det gennemsnitlige forbrug i afdelingen. Se: I skrivende stund er regnskabet ikke opgjort for Der har ikke været energisparekonkurrence i år, så det bliver spændende at se, om det grønne regnskab for vores afdeling har bevæget sig i positiv eller negativ retning. EL forbruget: I kan låne et Sparometer hos miljøgruppen til at aflæse strømforbruget på jeres TV, computere, køleskabe, husholdningsmaskiner mv. Det kunne være, der var penge og CO2 udledning at spare. Der har også været penge ( kr. og 8 ton CO2)-udledning at spare på beboerhusets el på grund af solcellerne på taget. På budgetbeboermødet i september var budgettet på 0 kr. i forbrug. Varmeforbruget: Der har været information i Betonhjertet om hensigtsmæssig brug af radiatorerne og om udluftning af boligen for at undgå fugt. Hvis man lufter rigtigt ud, sparer man også på varmen. Derudover har vi haft sommer- og julesparefif i Betonhjertet. Affald: Kommunen lægger op til nye affaldsløsninger i boligområderne. Der har været høring til 1. februar En gruppe med repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, genbrugsgruppen, miljøgruppen og Side 1 af 2

20 Beretning for miljøgruppen, marts 2014 marts 2015 VA 4 Syd driften har i løbet af året udarbejdet ideer til ny affaldsordning. Gruppen arrangerede temabeboermøde med høringssvar om, hvordan vi kunne forestille os en ny affaldsløsning for os. Udearealer: Vi har afholdt markvandringer med driften. Vi har løbende fulgt op på disse sammen med driften. På grund af den kommende renovering er der ellers ikke sat de store projekter i gang. Der er opsat nye skilte og affaldsbeholdere til hundeejere. Kunst på Brogaards plads: Kommunen skulle gøre pladsen fin i forbindelse med den officielle navngivning med borgmester og det hele. Desværre fældede de vores flotte Havtorn ved en fejl. Siden har de og vi forsøgt at finde et lignende træ. Det mislykkedes. Derfor er vi nu i gang med et alternativ: Kunst på pladsen. Kommunens kunstkonsulent og vi har kontakt med vores lokale kunstner Mikael Hansen. Og vi regner med, at kunstprojektet er klart til afdelingens jubilæum til efteråret. I love Albertslund: I forbindelse med Agendacentrets kampagne for renholdelse af vores by, adopterede nogle beboere Kongsholmparken. Kongsholmgruppen arrangerede hyggespredning med oprydning både i vores afdeling og i parken. Det blev en succes. Parken var flot det meste af sommeren og takket være driften var der ikke meget at rydde op i afdelingen. Det var der til gengæld på grænserne til kommunens arealer. Vi sluttede af med at holde møde med personalet på kommunens materialegård, hvor vi aftalte nyt møde inden opstart til sommer. I forbindelse med kampagnen; Dyrk, høst og spis din by har vi orienteret i Betonhjertet, bl.a. med et kort over frugt og bær i vores nærområde. Masterplanen: Vi følger udviklingen i masterplanen og kommer med input om miljøtiltag til følgegruppen. Vi deltog desuden i et møde med grupper og udvalg, BO-VEST og arkitektfirmaet om ønsker for vores afdeling til renoveringen. Der har været en lokalplanshøring, hvor vi har afholdt møde med udvalg og grupper og interesserede beboere for at udarbejde høringssvar. Referatet var i Betonhjertet. Vi er, i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, nu i gang med at arbejde med forslag til forskønnelse af vores afdeling, som kan ske inden renoveringen. Herunder forsøg med farver og beplantning. Beboerarrangementer: Vi har afholdt diverse beboerarrangementer på tværs af afdelingerne i syd og for vores afdeling alene. Der har været god opbakning til disse arrangementer tak for det! Gåtur på volden, Sluk lyset, Lysfest på Brogårds Plads, Gril aften på Brogaards og Plante/byttedag. Regnskab for 2014: Vi har i år brugt kr. ud af et budget på kr. Den største post er indkøbet af en IPAD, som vi skal bruge til fælles kommunikation og billeddokumentation på markvandring og andet. Ellers har udgifterne været til beboeraktiviteter og en gang brunch og frokost. Side 2 af 2

21 Beretning fra beboerhusudvalget 2014 Også i 2014 har beboerhuset Ørnen været rammen omkring mange gode aktiviteter for beboerne i afdeling 4 Syd. Der er faste arrangementer hver uge: - Fotogruppen - Sydspætterne (hver anden uge) - Stolegymnastik - IT-undervisning med morgenkaffe hver torsdag - Nørkleklubben - Café Ørnen hver torsdag aften. De enkelte grupper kan selv uddybe aktiviteterne i årets løb. Til morgenkaffe torsdag med efterfølgende IT er der hver uge ca. 25 deltagere, ikke alle har brug for IT -hjælp efter kaffen og de hjemmebagte boller, men bruger morgenen til nogle gode snakke med de andre fremmødte. Fødselsdage bliver fejret, og det er altid hyggeligt at være med. Der har været afholdt 48 Caféaftener med deltagelse af personer hver gang, og et par gange med deltagelse af over 70 personer. Det er vores lokale kokke, der på skift sørger for spændende mad til de fremmødte. I et af vores skure har Willy og Tonny indrettet et røgeri, som hele tiden bliver udvidet, og deres specialiteter bliver mere og mere spændende. Her kan interesserede beboere komme og lære at ryge kød og fisk. Der har været afholdt musikarrangementer i huset: I september havde vi et vellykket arrangement med Lasse og Mathilde, Der har været to sangaftener med Rune og Rene m.fl. Der har været afholdt: - Gå en tur på volden - Julemarked - Tupperware-party - 2 ABC-arrangementer, - Sluk-lyset arrangement, - Fastelavnsarrangement med tøndeslagning, lotteri, kaffe og fastelavnsboller Huset har været udlejet 35 gange til private arrangementer, og det er vores indtryk, at beboerne er glade for denne mulighed for at afholde en privat fest i huset. Desværre har der 3 gange været problemer ved disse private arrangementer, fordi de vedtagne regler for huset ikke bliver overholdt. Der har været spillet høj musik for åbne døre og vinduer, og der har været støjende adfærd på legepladsen og på området omkring huset. Ved overtrædelse af reglerne får lejeren ikke tilbagebetalt sit depositum på 1000 kr. og den pågældende bliver frataget retten til at leje huset i et år frem. Side 1 af 1

22

23 Beretning fra Sydspætterne fra året 2014 Sydspætterne er en kaffeklub for kvinder. Vi er 27 friske damer, som mødes hver anden onsdag i beboerhuset til socialt samvær. Vi skiftes til at komme med hjemmebag til kaffen. Nogen er kreativ med decoupage, strik og taskeflet. Vi har fået tilskud fra beboerhusudvalget til aktiviteter, og har nedsat en lille styregruppe på tre personer; Inga, Zita og Anette, som holder styr på regnskab og planlægning. Vi har haft påske og julefrokost og et bankospil. I marts måned var vi på tur til Ordrupgård og se Van Gogh, Gauguin og Bernard og i august måned var vi på Arken og så kunstner og økoaktivisten Hundertwasser. I september var vi i Rungsted og se Karen Blixens hus. I juli måned havde vi en dejlig tur til Ritas sommerhus i Nykøbing S. med frokost, kaffe og tur til stranden, men vejret var ikke til en dukkert. Hestevognsturen blev aldrig til noget, og skovturen til Boserup blev en meget kort og våd omgang. Nu har Sydspætterne eksisteret i 3 år og vi er meget glade for det tilskud vi får fra beboerhuset. Inga, Zita og Anette. Veras fødselsdag Side 1 af 2

24 Beretning fra Sydspætterne fra året 2014 Rungstedlund Boserup skov Ritas sommerhus ARKEN Hundertwasser Side 2 af 2

25 Beretning Nørkleklubben Nu har vi haft åben i nørkleklubben i et år, og vi er ca. 8 personer i gennemsnit pr. gang Op til påske lavede vi nogle søde påskekyllinger, der kunne sidde til pynt. I julen gik vi i gang med at lave nogle nissepiger af ler, og så skulle vi jo lave tøj til dem bag efter. Der var også nogle der lavede nogle flotte jule mænd, der kunne side på bordet. Vi har indkøbt 1 stk. symaskine, og stof til både påske og jule. Vi har også fået en del stof, og sy ting af nogle beboer. Vi har på fornemmelsen, at folk der kommer for at få hjælp, er glade for den hjælp, vi kan give dem. Vi viser hvordan man kan gøre, og så går de selv i gang med at lave det. Det er jo også nogle der bare ikke kan, så der har vi lavet det for dem. Hilsen Annelise og Anita Side 1 af 1

26

27 Beretning fra Fotogruppen for 2014 Vi har fotoaften hver tirsdag fra kl. 19 til 21 hvor alle er velkomne. Vi har i 2014 fået egen hjemmeside som vi betaler domæne pris for og som er hostet på en server som automatisk bliver vedligeholdt denne udgift afholdes af de deltagere som kommer fra andre afdelinger og er derfor vores afdeling omkostningsneutral. Vi har sidste år været på ture til Frilandsmuseet julemarked i København samt sommertur til strøget og Køge Miniby og forskellige ture rundt i Albertslund vi har haft udstilling i opstandelseskirken Samt vores beboerhus og Albertslund rådhus ved en temadag for at synliggøre os dette har også givet nye medlemmer Vi er nu 18 medlemmer hvor de 10 er fra egen afdeling og 8 fra andre afdelinger. Og ved hver fotoaften er der ca. 12 medlemmer - halvt af hver. Hvor det betales til kassen af alle for at holde udgifterne så lave så mulig for afdelingen. I 2015 har vi planlagt nogle undervisningsaftener samt nogle ture hvor vi kan øver det vi lære. Samtidig prøver vi igen at få nogle udstillinger både i Albertslund, men også udenfor. Mange fotohilsner Foto4syd Ved Tonny Bodal og Carsten Højer Side 1 af 1

28

29 Miljøhandleplan for VA 4 Syd Miljøgruppen i 4Syd har gennem en del år iværksat mange tiltag for at spare på resurserne og mindske forureningen af miljøet. Vi har Genbrugspladsen og en effektiv affaldsordning, som der løbende følges op på at forbedre i samarbejde med driften og genbrugsgruppen. De grønne områder bliver vedligeholdt og udviklet bedst muligt og vi har en årlig markvandring med driften. Beboerhuset og Café Ørnen danner rammen om mange aktiviteter og er bindeled for sammenhold og trivsel i vores afdeling. Formål: Hovedformålet er at bidrage til en bæredygtig udvikling i nærmiljøet, fordi det er nødvendigt, hvis der også skal være resurser til efterfølgende generationer. Miljøhandleplanen skal være forankret hos både beboere og ansatte. Inddragelse af beboerne omkring miljøarbejdet er vigtigt at mange beboere engagerer sig og vi vil støtte op om spirende beboeraktiviteter. Vores mål er at udvikle bedre miljøvaner hos beboerne og at gøre miljøet vedkommende og måleligt. Miljøindsatsen handler om adfærd vi skal lære at omgås resurserne med omtanke og sammen ændre adfærd. Indsatsområder hvad vil vi: El, vand og varme: Vi vil følge Grønt Regnskab og se på hvordan afdelingens forbrug ser ud og i forhold til sammenlignelige boligområder. Masterplanen: Miljøgruppen vil følge arbejdet med renoveringen af gårdhavehusene omkring energitiltag og afdelingens udformning mhb på farver og former på beplantning og på boligernes ydre udtryk. Affald: Samarbejde med genbrugsgruppen, afdelingsbestyrelsen og driften og de andre afdelinger i Syd omkring ny affaldsordning. Grønne områder: Samarbejde med driften, afdelingsbestyrelsen og beboerne omkring vedligeholdelse og forskønnelse af udearealerne. I love Albertslund: Forskønnelse af vores by og med fokus på det, der gør Albertslund til et dejligt sted at bo værne om vores område og dets fysiske miljø. Hvordan gør vi: Information i Betonhjertet om miljøtiltag. Arbejde for oplysning for et mindre forbrug af vand og el Udlån af sparometer. Beboerarrangementer: Sluk lyset, Gåtur på volden, Gril aften, Søndagsture i nærmiljøet, Lysfest på Brogårds Plads. De sociale arrangementer er vigtige for fællesskabet og beboerinvolvering. Producere mindst mulig affald og sortere det bedst muligt. Afdelingens indkøb skal miljøvurderes. Ingen brug af skadelige midler, f.eks. pesticider i vores afdeling, herunder i og omkring gårdhavene. Ryddet beplantning erstattes af ny beplantning, men ikke nødvendigvis samme sted. Indkøb og udskiftning af hårde hvidvarer skal ske i henhold til beboermødebeslutning fra april Kontakt uden for afdelingen: andre boligafdelinger, Agenda Centeret og deltagelse i A.C. s og Bo-Vest`s miljønetværk. Evaluering: Hvert år, i forbindelse med beboermøde med valg til miljøgruppe, gøres status over miljøgruppens arbejde i form af en skriftlig beretning Side 1 af 1

30

31 Kvarterudtryk og byfornyelse Ønsket om, at man som beboer i VA 4 Syd har mulighed for at ændre og sætte individuelle præg på de nære omgivelser, er gennem de seneste år blevet mere udtalt. Hidtil har man som enkelt beboer, eller som en gruppe af beboere, haft mulighed for at sætte et eget præg på afdelingens grønne områder via ansøgning til Miljøgruppen denne ordning fortsætter uændret, men den har sine helt naturlige begrænsninger i forhold til udfoldelsesmulighederne. Der fremsættes derfor forslag om at man som beboer i VA 4 Syd får mulighed for, udover hvad der er nævnt i afdelingens forskellige regelsæt, at sætte sit eget individuelle præg på fremtoningen af udvendige bygningsdele samt nære omgivelser. Uden at der i øvrigt er taget stilling til relevans, muligheder eller begrænsninger, kan der være tale om tiltag vedrørende nedenstående: Husgavle - male motiver, graffiti og heldækkende farver Kvartersfigurer ved brovejene Kvarterslogo på redankasserne Udskifte eternitplader med farvede fibercementplader Belægning - gennemfarvede fliser, mønstre og kvartersadskillelse Kvartersfarver, planter og farvet lys Farvepaletter og nuancer Pladser? Plankeværker? Udvalget for Kvarterudtryk og byfornyelse kan, efter skriftlig ansøgning fra individuelle eller grupper af beboere, godkende et projekts gennemførelse. Et projekt må ikke påbegyndes uden udvalgets forudgående godkendelse. Det er muligt at opnå økonomisk støtte til gennemførelsen af et projekt. Støtten gives primært til indkøb af materialer, da det forudsættes at beboerne selv stiller arbejdskraft til rådighed. Støtten tilvejebringes via puljen til Aktivitets- og legepladser, hvoraf udvalget kan disponere indtil kroner, hvilket er 12,5 procent af den samlede pulje for Indkøb af støtteberettigede materialer med videre sker udelukkende via driften. Der udbetales ikke beløb til beboere, som selv har afholdt udgifter i forbindelse med et projekts gennemførelse. Nødvendige tilsagn fra offentlige myndigheder indhentes gennem afdelingsbestyrelsen og driften. Herunder også dispensation og/eller godkendelse i forhold til lokalplan 4.11, som i øjeblikket er under behandling i det kommunale system. Ordningen bortfalder automatisk med beboermødets godkendelse eller afvisning af skema B i forbindelse med den kommende renovering. Afdelingsbestyrelsen og udvalget for Kvarterudtryk og byfornyelse udarbejder snarest en procedure for ansøgning og godkendelse samt tildeling af eventuel økonomisk støtte. Venlig hilsen Udvalget for Kvarterudtryk og byfornyelse v/ Lena Kujahn, Tove Jensen, Dorthe Holm Larsen, Tommy Larsen og Flemming V. Wallin Side 1 af 1

32

33 Etablering af vaskeplads på materialegården Efter vi har fået etableret en olieudskiller på materialegården, har der fra flere sider været spørgsmål til, om denne også olieudskiller, kunne bruges til vaskeplads for beboernes biler. Det kan den sagtens, og det vil miljømæssigt være en rigtig god ide, men det kræver at der bliver lavet nogle ændringer med hensyn til adgangsforhold på materialegården. Hvis beboerne skal have adgang til materialegården når den normalt er aflåset, vil det kræve en ombygning til et elektronisk låsesystem, så der kan åbnes med en BRIK. Samtidig skal der laves vand og el ved vaskepladsen. Det vil så fungere på den måde, at man kan afhente en brik på ejendomskontoret som så giver adgang til vaskepladsen på en bestemt dato og klokkeslæt i en time. Herefter skal brikken så afleveres tilbage. Dette vil koste ca. kr ,- at etablere. Denne udgift betaler afdeling. Vi har beregnet at en vask i el og vand vil koste ca. 5-6 kr. pr. vask. Og det betaler afdelingen. Fordelen ved at vaske bil på materialegården, er at eventuelle benzin, olie rester, mv. vil løbe i olieudskilleren og herefter blive miljømæssigt korrekt behandlet, så det ikke belaste miljøet. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det efterfølgende ikke være tilladt at vaske bil på p-pladser, i carporte, eller på afdelingens veje og stier. Forslaget er fremsat af Afdelingsbestyrelsen & Driften. Side 1 af 1

34

35 Aftale om pasning af arealet 1 meter omkring boligen Navn: Adresse: Telefon: Mobil: Aftalen er indgået: Underskrift - Beboer: Underskrift - Drift: Ovenstående har dags dato indgået aftale om at passe hele området omkring boligen efter nedenstående regler. Regler for pasning af arealet 1 meter omkring boligen. Pasning af arealet omkring boligen vil sige, at arealet skal være frit for ukrudt 1 meter fra hus og plankeværk. Der skal være ryddet og fejet og der må ikke ligge affald. Buske skal beskæres, græs skal slås og slyngplanter skal holdes så de ikke vokser under eternitplader og tage. Der er ikke fuld råderet over arealet. Beplantning og bed skal anlægges, så det ikke er til gene for forbipasserende og driftens maskiner. Ved underskrivelsen af denne aftale sker der en huslejereduktion på 100 kr. månedligt. Aftalen løber fra indgåelsesdatoen til den bliver opsagt. Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til månedens udgang. Ved ophør af aftalen kan driften ændre arealet til mere driftsvenlig pasning. Driften vil jævnligt kontrollere hvorvidt ovenstående reglerne overholdes. Hvis reglerne ikke overholdes, og arealet ikke fremstår passet, modtager beboeren et skriftligt påbud om at bringe arealet i orden indenfor 14 dage. Såfremt påbuddet ikke efterleves, eller gives der 2 påbud inden for en periode på 3 måneder, så opsiges aftalen umiddelbart, og dermed bortfalder huslejereduktion. Er aftalen opsagt grundet manglende overholdelse af reglerne, kan der først indgås en ny aftale efter et år. Aftalen vil herefter have virkning fra 1. maj. Inden man tager på eksempelvis ferie, så skal arealet fremstå passet. Under normale vækst forhold undgås herved det skriftlige påbud fra driften, om at bringe arealet i orden indenfor 14 dage. Vil man sikre sig yderligere, er det muligt at meddele driften i hvilken periode man påregner at være bortrejst. Driften og Miljøudvalget

36

37 Regler for leje af beboerhuset 1) Beboerhuset ligger i Svanens kvarter. 22. Huset bruges fortrinsvis til beboeraktiviteter, og planlagte beboerarrangementer går forud for private arrangementer. Beboeraktiviteter, der er åbne for hele afdelingen, kan låne huset frit. Til private arrangementer kan huset reserveres op til 1 år før den ønskede lånedato. 2) Huset udlejes kun til 4 Syds beboere og ansatte. Den juridiske lejer skal være til stede under arrangementet, og lokalet må ikke overdrages til andre. 3) Huset reserveres via ejendomskontoret i kontorets åbningstid eller på mail eller på telefon: Reservering er bindende, når bekræftelse er modtaget. 4) Huset kan lejes/lånes i tidsrummet kl (eller efter aftale med driften). Musikken skal stoppe kl. 22 dog kl. 23 fredag og lørdag. Udendørs arealer må ikke bruges efter kl. 22. Fredag og lørdag efter kl. 23. Arrangementet må ikke være til gene for naboerne! Vinduer og døre skal være lukkede, når der spilles musik. Det aftales med ejendomskontoret, hvornår nøglen udleveres/afleveres. 5) Lejeren/låneren er ansvarlig for, at huset, inventar og service ikke beskadiges. Beskadiget inventar eller service skal erstattes. Inventar, herunder porcelæn, glas og bestik må ikke fjernes fra huset. Lejer sørger selv for duge, håndklæder og viskestykker. 6) Depositum 1000 kr. tilbagebetales, hvis hus og inventar er afleveret uden skader og i ordentlig stand, men ved overtrædelse af reglerne (skader på inventar, beboerhus eller støjende adfærd) mister man sit depositum, og kan bliver frataget retten til at booke huset i 1 år. Ved afbestilling senest en måned før, tilbagebetales depositum. 7) Pris for leje af huset: 500 kr. pr dag. Depositum 1000 kr. Max 50 personer. Lejen og depositum trækkes over huslejen måneden før udlejning. 7A) Benyttelse af beboerhuset ved bisættelser er gratis 8) Lejen dækker lån af hus og inventar. Lejeren skal selv sørge for oprydning og rengøring af lokaler, inkl. toiletter. Inventaret skal placeres, som det blev modtaget. Service skal være vasket af og sat på plads, køkkenet skal være ryddet, ovn skal være rengjort, køleskab skal være tømt og rengjort. Alle døre og vinduer skal være aflåst og alarmen skal være slået til, når huset forlades. Affald sorteres efter gældende regler i afdelingen og anbringes i containergården. Rengøring kan købes efter aftale med driften. 9) Rygning i huset er ikke tilladt. 10) Det er ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri i beboerhuset eller på beboerhusets grund. Vedtaget på beboermødet den 24.marts 2015 Adresse Telefon Svanens Kvt Albertslund Telefax Ekspeditionstid Mandag til fredag (dog ikke torsdag) tlf. fra kl samt personlig henvendelse fra kl Torsdag tlf. fra kl samt personlig henvendelse fra kl

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud) og Flemming V. Wallin Suppleanter: Dorthe Larsen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt Afdelingsbestyrelsesmøde 21. januar 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Suppleanter: Drift/BO-Vest: Dirigent: Referent: Vibeke Hansen (afbud), Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud)

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

4 SYD Albertslund den 28. august 2012

4 SYD Albertslund den 28. august 2012 4 SYD Albertslund den 28. august 2012 Indkaldelse til beboermøde med budget Onsdag den 5. september 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

4 SYD Afdelingsbestyrelsen

4 SYD Afdelingsbestyrelsen 4 SYD Afdelingsbestyrelsen Referat - Beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 28. april 2009 klokken 19:00 i beboerhuset Ørnen 1. Valg af dirigent Søren Mathiesen 2. Valg af referent Flemming V. Wallin

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

1. Formalia: Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg, godkendelse af forretningsorden for afvikling af digitale beboermøder

1. Formalia: Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg, godkendelse af forretningsorden for afvikling af digitale beboermøder Referat fra det ordinære regnskabsbeboermøde i Hyldespjældet Afholdt mandag den 24. marts 2014 kl. 19.30 i beboerhuset Der deltog 38 husstande. Derudover deltog: Drift konsulent Dennis Malm, BO-VEST Projektleder

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 58

TIL BEBOERNE I AFDELING 58 TIL BEBOERNE I AFDELING 58 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Materiale til: Budgetbeboermøde Onsdag den 12. september 2012 kl. 19 30 i Beboerhuset

Materiale til: Budgetbeboermøde Onsdag den 12. september 2012 kl. 19 30 i Beboerhuset Galgebakkens afdelingsbestyrelse GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 2620 Albertslund galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 Materiale til: Budgetbeboermøde Onsdag den 12. september 2012 kl. 19 30 i Beboerhuset Forslag til

Læs mere

SØFRYD. Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november John Olsen,

SØFRYD. Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november John Olsen, Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november 2016 Velkommen til afdelingsmøde 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september. 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september. 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www,almenboaarhus.dk CVP 59645013 28. august 2012

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 33

TIL BEBOERNE I AFDELING 33 TIL BEBOERNE I AFDELING 33 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

MENU CAFE ØRNEN APRIL 3. ÅBENT HUS I PRØVEHUSENE 3 REFERAT FRA REGNSKABS BEBOERMØDET 4 til 13 SWEDISH DANISH MUSIC ENSEMBLE QUARTET 13

MENU CAFE ØRNEN APRIL 3. ÅBENT HUS I PRØVEHUSENE 3 REFERAT FRA REGNSKABS BEBOERMØDET 4 til 13 SWEDISH DANISH MUSIC ENSEMBLE QUARTET 13 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN APRIL 3 ÅBENT HUS I PRØVEHUSENE 3 REFERAT FRA REGNSKABS BEBOERMØDET 4 til 13 SWEDISH DANISH MUSIC ENSEMBLE QUARTET 13 VA GENERALFORSAMLING 2014 14 FORÅRSRENGØRING D.17.-26.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

1menBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 10. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 33

1menBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 10. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 33 1menBo Til beboerne i afdeling 33 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk wwwalmenboaarhusdk CVR 59645013 3. september

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 3. september 2014

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 3. september 2014 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 3. september 2014 Referat Der er repræsenteret 27 hustande på beboermødet. 54 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 10

TIL BEBOERNE I AFDELING 10 TIL BEBOERNE I AFDELING 10 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Deltagere: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal og Flemming V. Wallin Dorthe Larsen (afbud) og Tommy Larsen

Deltagere: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal og Flemming V. Wallin Dorthe Larsen (afbud) og Tommy Larsen Afdelingsbestyrelsesmøde 15. juni 2015, kl. 19:00 Referat Deltagere: Bestyrelsen: Suppleanter: Drift/BO-Vest: Dirigent: Referent: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal og Flemming V.

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

4 SYD Albertslund den 11. marts 2013

4 SYD Albertslund den 11. marts 2013 4 SYD Albertslund den 11. marts 2013 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde 1 Marts 2016 Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde Ændringerne i bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger åbner for nye måder at afvikle

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 22

TIL BEBOERNE I AFDELING 22 TIL BEBOERNE I AFDELING 22 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33.

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Til stede fra bebyggelsen: 70 husstande Endvidere deltog:

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016 Afdelingsmøde Afdeling 6 onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 6. september 2012, kl. 18.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 6. september 2012, kl. 18.00 LmenBo BoHgorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 20 SV Telefon 8938 2000 post almenloaarhusdk www.airnenboaarhusdk CVR 59645013 30. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL

Læs mere

Beboermøde Afdeling 4

Beboermøde Afdeling 4 Beboermøde Afdeling 4 Dagsorden beboermøde afdeling 4 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om Helhedsplanen 7. Valg af styregruppe

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 26

TIL BEBOERNE I AFDELING 26 TIL BEBOERNE I AFDELING 26 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 2 TIL BEBOERNE I AFDELING 2 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 73

TIL BEBOERNE I AFDELING 73 TIL BEBOERNE I AFDELING 73 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Indhold VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF. 87 406 700 // FAX. 87 06 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK. 2 Dirigenthæfte 2013 - ALBOA

Indhold VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF. 87 406 700 // FAX. 87 06 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK. 2 Dirigenthæfte 2013 - ALBOA DIRIGENTHÆFTE Indhold Side: Om dirigenthæftet 3 Dirigentens rolle og kompetence / utilbørlig optræden 4 Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet - dagsord. pkt. 1 5 Valg af dirigent - dagsord.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 46

TIL BEBOERNE I AFDELING 46 TIL BEBOERNE I AFDELING 46 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Beretning Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

VA 4 syd Nr. 9 september 2011

VA 4 syd Nr. 9 september 2011 VA 4 syd Nr. 9 september 2011 Seksplettet køllesvinger taget af Sanne Nissen Onsdag 21.september afholdes det årlige budgetbeboermøde se mere side 4, 5 og bagsiden Indhold : CAFE ØRNEN MENU SEPTEMBER 3

Læs mere

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset

Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset AFDELINGSBESTYRELSEN I ASKERØD 16. marts 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Læs referat fra Budgetbeboermødet 8-9 2014 på side 4-7

Læs referat fra Budgetbeboermødet 8-9 2014 på side 4-7 Læs referat fra Budgetbeboermødet 8-9 2014 på side 4-7 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN OKTOBER 3 REFERAT FRA BUDGETBEBOERMØDE SEP 2014 4-7 NYT FRA BRUGERGRUPPEN SEP. 2014 8-9 OPSAMLING AF MILJØGRUPPENS

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder

Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder 1Foreningens navn og adresse 1. Foreningens navn er Netværkshusets Kvinder. 2. Foreningens hjemsted er Albertslund Kommune. 2Foreningens formål 1. At fremme

Læs mere

AARHUS. Til alle beboere i AlmenBo-Aarhus afd. 16 - Græsvangen 101-283. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse afforretningsorden.

AARHUS. Til alle beboere i AlmenBo-Aarhus afd. 16 - Græsvangen 101-283. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse afforretningsorden. riilmenbo AARHUS Til alle beboere i AlmenBoAarhus afd. 16 Græsvangen 101283 Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmode i afdeling 16 torsdag, den 6. september 2012 klokken 19.00 Modet holdes i TilstKasted

Læs mere