MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK"

Transkript

1 PERSONALEHÅNDBOG august 2012

2 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed, fællesskab, udvikling, selvstændighed, åbenhed og tillid er det centrale udgangspunkt for skolens virksomhed. Målet for Midtfyns Gymnasiums personalepolitik er at fastholde og tiltrække et veluddannet, dygtigt og engageret personale, der sammen med ledelsen arbejder for, at skolen skal være en dynamisk og attraktiv arbejdsplads, der er præget af trivsel, tryghed i ansættelsen, udvikling og ansvarlighed, og som motiverer til høj kvalitet i arbejdet, så Midtfyns Gymnasium fremstår som et konkurrencedygtigt uddannelsestilbud for de unge. Personalepolitikkens forskellige områder konkretiseres på Midtfyns Gymnasium i en række politikker, der omhandler forhold af væsentlig betydning for medarbejderne. I personalepolitikken indgår derfor en række principper, som udtrykker de gensidige forventninger mellem de enkelte medarbejdere, mellem de forskellige medarbejdergrupper og mellem medarbejdere og ledelse. Skolen lægger vægt på et åbent, tolerant og demokratisk samarbejdsklima, hvor den enkelte medarbejder udfolder sine evner i samspil og samarbejde med kolleger og andre personalegrupper. For skolen som en almen gymnasial uddannelsesinstitution er det ligeledes vigtigt, at den enkelte medarbejder trives såvel i det daglige arbejde som i et livsperspektiv. Derfor arbejder skolen på at styrke samarbejdet mellem medarbejdergrupperne, således at medarbejdernes indbyrdes forhold bliver præget af loyalitet og vilje til forpligtende samarbejde. Samarbejdet finder bl.a. sted i skolens organisation, der også danner den formelle ramme om samarbejdet med eleverne. Ligeledes er det skolens ønske, at alle ansatte får mulighed for faglig og personlig udvikling, så de er i stand til at varetage både nuværende og fremtidige arbejdsopgaver effektivt og tilfredsstillende for sig selv og for skolen. Skolen lægger vægt på, at de daglige arbejdsopgaver foregår i et sundt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk, herunder at den enkelte medarbejder føler tryghed og arbejdsglæde i ansættelsen. 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (aug. 2012)... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Personalepolitiske mål... 4 Konkrete politikker... 5 Ansættelse... 5 Bilag 1: Ansættelsesudvalg... 5 Bilag 2: Modtagelse af nye kolleger på Midtfyns Gymnasium.. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Arbejdets tilrettelæggelse... 8 Behandling af klager... 8 Fratræden... 9 Frihed ved specielle lejligheder... 9 Bilag 3: Tjenestefrihed... 9 Gratialer... 9 Bilag 4: Statslige regler... 9 Information og kommunikation Bilag 5: Interne kommunikationsveje Tillæg til bilag IT-politik Bilag 13: Medarbejder PC ordning på Midtfyns Gymnasium Kompetenceudvikling Bilag 11: Udmøntning af efteruddannelsespolitik Bilag 6: Medarbejderudviklingssamtaler på Midtfyns Gymnasium Bilag 15: GRUS - Samtalepapir til faggruppesamtaler Lønpolitik Seniorpolitik Socialt kapitel Bilag 10: Socialt kapitel Sundhedspolitik Alkohol- og rusmiddelpolitik Frugtordning Kostpolitik Massagetilbud

4 Psykologisk rådgivning...19 Rygepolitik Skærmbriller Stresspolitik og -håndtering Bilag 7.: Stresshåndtering: Sygdom Bilag 8: Skolens fraværspolitik Vold, trusler om vold, mobning og chikane Bilag 9: Retningslinjer Beredskabsplan Samtaleskema til brug ved MUS Skema til hovedkonklusionerne ved personalesamtalen mellem Bilag 1: Opgaver og mål som kan indgå i MUS

5 Personalepolitiske mål 1. Opgaveløsningen udføres med kvalitet. Det betyder: at medarbejderne er veluddannede og velkvalificerede at efter- og videreuddannelse foregår systematisk at rammer og organisering giver mulighed for og motiverer til høj kvalitet at der eksisterer et dynamisk fagligt miljø 2. Arbejdspladsen skal være præget af arbejdsglæde, engagement og få sygedage Det betyder at ledere og medarbejdere har pligt til at fremme et understøttende arbejdsklima medarbejderne udviser hjælpsomhed og tager ansvar for hinanden at der eksisterer et indlevende og bekræftende socialt miljø at vi vil arbejde for at undgå negativ stress i virksomheden ved at styrke de forhold, der fremmer medarbejdernes engagement og arbejdsglæde, og vi vil sikre, at alle kolleger ved, hvad de skal gøre for at forebygge stressproblemer. at den enkelte medarbejder tildeles størst muligt ansvar og kompetence i det daglige arbejde ligestilling med hensyn til køn, alder, race, religion, etnisk oprindelse, sexualitet, livsopfattelse mv. 3. Arbejdspladsen skal være udviklingsorienteret Det betyder at der skabes lokale læringsmiljøer, så den enkeltes praksis og skolen til stadighed udvikler sig der gives den enkelte medarbejder mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt i takt med at arbejdets metoder og indhold ændres det forventes at medarbejderne er indstillet på at bidrage til løsningen af udviklingsopgaver at den enkelte medarbejder gives mulighed for udfordringer i arbejdet, som også kan danne grundlag for den enkeltes karrieremæssige udvikling 4. Arbejdspladsen har et demokratisk samarbejdsklima Det betyder at samarbejdet er åbent og dialogbaseret at der skabes fælles forventninger til arbejdet og de krav der stilles at der hersker et højt informationsniveau at medarbejderne så tidligt som muligt bliver bekendt med ændringer der har konsekvens for deres opgaveløsning og grundlæggende arbejdsforhold den enkelte medarbejder udfolder sine evner i samspil og samarbejde med kolleger, andre personalegrupper og med skolens ledelse. 4

6 Konkrete politikker Ansættelse Ansættelse af nye medarbejdere i fast stilling sker efter eksternt opslag. Ansøgernes professionelle kvalifikationer er afgørende for valget. Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling i alle funktioner. Inden opslag høres de berørte faggrupper. Ledelsen udvælger de bedst kvalificerede til ansættelsesinterview sammen med medarbejdernes ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget og repræsentanter fra de involverede faggrupper deltager i ansættelsessamtaler; rektor har den endelige kompetence. (Se bilag 1: Ansættelsesudvalg) Når en ny medarbejder starter på skolen, præsenteres han/hun af rektor for alle kollegerne og skolens elever så vidt muligt den første dag. Hver enkelt ny medarbejder tilknyttes en tutor blandt fagkollegerne. Denne tutor påtager sig at give den nye medarbejder praktisk råd og vejledning (Se bilag 2: Modtagelse af nye kolleger), men det er en fælles opgave for samtlige ansatte at medvirke til, at nye medarbejdere hurtigt føler sig hjemme på skolen.. Visse arbejdsopgaver varetages dog af allerede ansatte efter internt opslag ved rektor. Det drejer sig om funktionerne: gennemførelsesvejledere, datavejledere, skemalægger, o.l. Rektor modtager ansøgninger og træffer afgørelse. Bilag 1: Ansættelsesudvalg Forud for rektors indstilling til bestyrelsen om nyansættelse af en medarbejder nedsættes et ansættelsesudvalg, som har til opgave under iagttagelse af tavshedspligt at læse ansøgningerne igennem, rådgive rektor om, hvilke ansøgere der skal til samtale, deltage i ansættelsessamtalen og afgive udtalelse til rektor om ansøgerne. Ved ansættelse af lærere, såvel i faste stillinger som i uddannelsesstillinger, indgår TR eller dennes stedfortræder i ansættelsesudvalget sammen med én repræsentant for hvert af ansøgerens fag. Ved ansættelse af sekretærer indgår de øvrige sekretærer i ansættelsesudvalget sammen med en uddannelsesleder, som udpeges af rektor, og en lærer udpeget af Pædagogisk Råd. Ved besættelse af stillingen som pedel indgår pedelmedhjælperen i ansættelsesudvalget sammen med en uddannelsesleder, som udpeges af rektor. Det kan evt. aftales, at en lærer kan indgå i udvalget. Ved besættelse af stillinger som pedelmedhjælper indgår pedellen i ansættelsesudvalget sammen med en inspektor, som udpeges af rektor. Det kan evt. aftales, at en lærer kan indgå i udvalget. Ansættelse af vikarer, medarbejdere i flexjob, elevmedhjælpere m.m. kan efter rektors beslutning ske uden medvirken af ansættelsesudvalg. 5

7 Modtagelse af nye kolleger på Midtfyns Gymnasium Før sommerferien Umiddelbart efter Ja tak til tilbud om ansættelse: velkomstbrev fra rektor indeholdende tidsplan indtil sommerferien: hvornår er time-fagfordelingsproces og skema færdig, navn/mail på fagansvarlig, invitation til dimission og sommerfrokost Fremsendelse af oplysninger om, hvilke klasser den nye kollega skal have, samt navn på den udnævnte tutor. Tutor kontakter den nye kollega: tilbud om møde; tilbud om at bestille bøger for vedkommende; råd om hvilke bøger, kollegaen kan bruge til at komme i gang med mm. Fremsendelse af skema årsplan oplysninger om skolestart, program for opstartsmøder log-on til Fronter og Ludus. Navn på kontaktperson hvis problemer links til bekendtgørelser, fagbilag og vejledninger henvisning til hjemmesidens liste over ansatte tilbud om at kunne afhente nøgle tilbud om at kunne afhente hjemme-pc navn på kontaktperson i ferien Opstart august Første arbejdsdag: Møde med ledelse og tutorer. Herunder tildeling af dueslag, skab, arbejdsplads. Nyansatte i pædagogikum holder møde med kursusledelse og vejledere. IT kursus: Fronter, Ludus (fravær, karakterer, studieplan, mv.) Introduktion til GL, overenskomsten, arbejdstidsaftalen, SU mv.(v. TR) Introduktion til studiecenter August/primo september Supervisionsforløb (for nyansatte uden pædagogikum obligatorisk min. 8 begivenheder august-oktober) fastlægges (VN, HV). VN organiserer. Uformel sammenkomst for alle nye lærere m. rektor, ledelse, administration, Koordinationsudvalg og TR: opsamling på modtagelse Ultimo oktober Samtale med tutor om karaktergivning November / december Uformelt statusmøde med rektor. Begynderstress tematiseres. 6

8 Marts/april Evalueringsmøde mellem alle nyansatte og rektor: Hvad kan Midtfyns Gymnasium i det hele taget gøre bedre set med en nyansats øjne (nogle har erfaringer fra andre skoler, andre kommer direkte fra Uni)? Eksamensspørgsmål i samarbejde med tutor. Tutor overværer prøveeksaminer i klasser. Arbejdsopgaver for tutorer til nyansatte Som tutor er det din opgave at være med til at give vores nye kollega en god modtagelse på skolen og være behjælpelig med at få alle forhold omkring undervisningen til at fungere så smidigt som muligt for den nye medarbejder. Hvert face to face-møde er berammet til at vare minutter. Det skal understreges, at den nyansatte til enhver tid kan henvende sig til sin tutor og stille spørgsmål eller arrangere ekstra møder. Arbejdsopgaver: 0. møde inden sommerferien Telefonsamtale. Tilbud om møde på MfG, evt. m. andre fagkolleger. Give forslag til bøger til klasser og tilbyde at reservere disse. 1. møde på 1. skoledag Fremvisning af fagenes fronterum, formidling af fagets praksis i konferencesystemet Fremvisning af bogdepot, fagdepoter. Orientering om faggruppemøder, teamopgaver og udvalg Aftale møde med VN vedr. supervision Aftale introduktion til Studiecenter. 2. møde ultimo august Spørgsmål og afklaring. Udspillet kommer fra den nyansatte Opfølgning på gennemgangen af Ludusweb og Fronter Orientering om girafmøder (første forældremøder) Orientering om studieplan / undervisningsbeskrivelse 2a. Første møde i PRF Tutor og nyansat sidder ved siden af hinanden. 3. Supervisionsforløb 7

9 Fastlæggelse af forløb med gensidig supervision mellem tutor og nyansat, eller nyansat og anden fagkollega. I tiden indtil efterårsferien placeres min. 1 supervisionsbegivenhed pr. uge, som skemalægges. Evalueringsformer og karaktergivning (skr./mdl) tematiseres, ligesom undervisning ift. eksamenskrav drøftes. 4. møde ultimo oktober Tutor orienterer om karaktergivning i Ludus. Tutor orienterer om rammer / indhold i rådgivningsmøder 5. møde ultimo februar Tutor orienterer om redigering af studieplaner, terminsprøver og eksamensformer og praksis 6. Eksamensorientering for nyansatte april/maj Tutor vejleder i udarbejdelse af eksamensspørgsmål. Overværer prøveeksaminer/er censor for den nyansatte. Arbejdets tilrettelæggelse Midtfyns Gymnasium bestræber sig på at imødekomme de forskellige forventninger, som medarbejdere og ledere stiller til en attraktiv arbejdsplads. Det kan være hensyn til forskellige livsfaser og livsbetingelser, f.eks. hos børnefamilierne og seniorerne. Ledelsen tilstræber fleksibilitet og imødekommenhed med hensyn til at håndtere individuelle behov og ønsker i det omfang, det er foreneligt med opgaveløsningen. Samtidig forventes medarbejdere at være fleksible. Det prioriteres, at tilrettelæggelsen af arbejdet finder sted efter hensyntagen til medarbejderens ønsker med hensyn til evt. sammenhængende tid til opgaveretning og individuel forberedelse. Det samme gælder planlægningen af arbejdet inden for skoleåret. Behandling af klager Ved klager over en medarbejder, anvendes Forvaltningslovens bestemmelser om sagsbehandling. Klager over en medarbejder indgives til rektor, som vurderer evt. gennem samtale med læreren og klassen samt overværelse af undervisning, om klagen er begrundet. Elevers utilfredshed med undervisningen søges i første omgang løst gennem forbedret kommunikation mellem lærer og elever, fælles aftale om justering af timernes forløb eller andre tiltag, f. eks. kollegial supervision efter rektors vurdering og samråd med TR. Klager over eksamen, karakterer m. m. følger retningslinierne i eksamensbekendtgørelsen og stx-bekendtgørelsen. 8

10 Fratræden Enhver afskedigelse følger de gældende regler for området, hvad enten fratræden kan ske frivilligt (ansøgt afsked) eller ufrivilligt (uansøgt afsked). Uansøgt afsked kan ske i forbindelse med aktivitetsnedgang, omstruktureringer, timemangel el. lign. Inden der foretages afskedigelser undersøges om naturlig afgang eller eventuelt ønsker om nedsat arbejdstid kan løse problemerne. Tillidsrepræsentanten inddrages tidligt i forløbet. Uansøgt afsked kan endvidere ske ved misligholdelse af arbejdsopgaverne, herunder samarbejdsvanskeligheder. Inden der foretages afskedigelse skal der tilbydes samtaler med henblik på at normalisere arbejdsindsatsen eller samarbejdsrelationerne. Tillidsrepræsentanten inddrages tidligt i forløbet. Frihed ved specielle lejligheder Efter gældende regler iflg. Personalestyrelsens cirkulære. (Se bilag 3) Bilag 3: Tjenestefrihed Der gives tjenestefrihed efter nedenstående retningslinier: 1. Konsultation hos læge/speciallæge/jordemoder/kiropraktor eller tilsvarende, undersøgelse på sygehus, børns konsultation hos speciallæge/sygehus eller tilsvarende. Tjenestefrihed gives i fornødent omfang, idet de nævnte besøg skal søges placeret udenfor arbejdstiden. 2. Eget sølvbryllup og guldbryllup. Tjenestefrihed gives på dagen. 3. Særlige tilfælde. a. Akut opståede situationer, f. eks. dødsfald, alvorlig sygdom i familien og begravelse. b. Egen eksamen Tjenestefrihed i fornødent omfang bevilges efter aftale med rektor. 4. Borgerligt ombud. Der ydes tjenestefrihed iflg. gældende regulativer, idet tjenestefriheden i det omfang det er muligt skaffes ved omlægning af arbejdet. Gratialer Runde fødselsdage, jubilæer og andre større mærkedage markeres efter de statslige regler. (Se bilag 4). Bilag 4: Statslige regler Runde fødselsdage, jubilæer og andre større mærkedage markeres med en gave fra skolen. Jubilæum: Ved jubilæum efter 25, 40 og 50 år får medarbejderne såvel en gave på ca. 500 kr. samt et gratiale. 9

11 Runde fødselsdage: 50, 60 og 70 års fødselsdag. Gave på ca 500 kr. Ansøgt afsked: Efter 10 års ansættelse: Gave på ca. 250 kr. Efter 15 års ansættelse: Gave på ca. 500 kr. Festarrangementer: Ved jubilæer på 25 og 50 år, 60 og 70 års fødselsdage samt afsked efter mangeårig ansættelse kan skole efter nærmere aftale med medarbejderen afholde reception. Cirkulære om Jubilæumsgratiale til ansatte i staten (pt. Perst.nr pr. 15. april Følgende satser er gældende pr. 1. april 2011 (inklusive procentregulering) 25 års ansættelse kr års ansættelse kr års ansættelse kr Den ansatte får en fridag med løn i anledning af jubilæet. Information og kommunikation Ledelse og medarbejdere har sammen ansvar for og pligt til gensidigt at opretholde et højt informationsniveau om forhold vedrørende den økonomiske situation, arbejds-, samarbejdsog personaleforhold, samt den forventede udvikling i aktiviteter. Informationen gives normalt i god tid før beslutninger træffes. I alle udvalgs forretningsorden beskrives informations- og kommunikationskanaler til øvrige medarbejdere. Skolens oversigt over, hvilke informationskanaler der skal benyttes til forskellige formål, holdes opdateret. Beskrivelsen definerer hvilke informations- og kommunikationskanaler ledelse og medarbejdere som minimum har pligt til at orientere sig i og benytte. (Se bilag 5 om Informations- og kommunikationskanaler) Bilag 5: Interne kommunikationsveje Bilaget er under revision. Tillæg til bilag 5 I dette tillæg beskrives forventninger til medarbejdernes brug af it, herunder lektiegivning og tilbagelevering af skr. afleveringer. Erstatter relevante dele af tidligere vedtagne politik. Ludus: Forventninger til lærer: - holde sig informeret i skema og kalender på hverdage (ikke i ferier) - skrive lektier ind i god tid og senest kl sidste hverdag inden den pågældende times afvikling. - skrive studieplan ind til udmeldte frister - videregive informationer af generel interesse - indskrive karakterer - registrere fravær og manglende opgaver 10

12 - reservere speciallokaler - medvirke til koordinering af skriftlige afleveringer. Rettesnor: hver elev har max. 10 elevtimer/uge. - aflyse inden for aftalt varsel deletimer, som der ikke gøres brug af Lektier/ tilbagelevering af opgaver Lektier skal være skrevet i Ludus senest 3 skoledage før afholdelsen af det modul, som lektien er til. Afholdes det foregående modul mindre end tre dage før det modul, som lektien er til, er fristen kl. 17 den dag, foregående modul afholdes. Tilbageleveringstiden for skriftlige opgaver er følgende: Små opgaver: normalt højst en uge. Store opgaver: normalt højst 2 uger. Hvis situationen ikke er normal, aftales det mellem lærer og elever. Mailsystem: Det forventes, at alle læser mail dagligt og løbende holder sig informeret i skema og kalender på hverdage (ikke i ferier). Normalt svares på mailforespørgsler inden for et døgn. Fronter (foreløbig liste; datavejlederne arbejder på opdatering) - lægge arbejdspapirer, udleveret materiale, Smart Board tavler og øvrigt materiale til undervisningen i holdets rum -resultatet af større evalueringer skrives ind i holdets rum (jf. stx-bek. 129, stk. 3+4: 3) undervisningen (skal) regelmæssigt evalueres med henblik på at vurdere valgte metoder og planlægge kommende forløb, og 4) skolens leder holder sig orienteret om resultatet af de gennemførte evalueringer.) - holde sig orienteret om udvalgsarbejde og PRF-møder - holde sig orienteret om informationer fra administrationen - holde sig orienteret på egne team- og fagkonferencer Overordnet Det forventes, at medarbejderne lever op til skolens it-strategier. IT-politik Brug af internet, e-learningsystemer og er naturlige arbejdsredskaber. Det tilstræbes at alle ansatte altid har adgang til skolens netværk fra en PC i skoletiden, og at alle pædagogisk ansatte har en opdateret hjemme-pc. Når medarbejderen bruger sin pc på skolens netværk, vil aktiviteten blive logget. Denne log er ikke en overvågning af medarbejderens arbejdsindsats, arbejdsmetoder eller arbejdstid, men bruges til almindeligt systemvedligehold og til sikkerhedsformål. IT-medarbejdere med adgang til medarbejdernes private mapper på skolens netværk har tavshedspligt, så længe brugen ikke strider mod dansk lovgivning. (Se bilag 13: Medarbejder-pc-ordning) Bilag 13: Medarbejder PC ordning på Midtfyns Gymnasium Formålet med dette afsnit i personalepolitikken er at lancere en medarbejder-pc-ordning, som er tilpasset den enkelte medarbejders pædagogiske og faglige behov, og som samtidig under- 11

13 støtter den fremtidige IT-udvikling på skolen, således som den er beskrevet i skolens it strategier. Den konkrete politik: Behovet for IT- og Multimedieudstyr er variabelt hos medarbejderne, idet dette er afhængigt af fag, arbejdsområde, interesser og aktuelle udviklingsprojekter. Fælles for alle medarbejdere vil skolens tilbud dog være at sikre alle en bærbar computer af god kvalitet og bedre end den, der i sidste omgang har været udleveret (med en markedspris på ca , svarende til det dobbelte af prisen på medarbejder pc en i dag). I god tid inden udskiftning af pc indgår medarbejderen aftale med EK om nedenstående: 1. Specifikationerne for de nye bærbare computere kunne være følgende: - Forbedret skærm og grafik med en opløsning, der til fulde er tilfredsstillende for anvendelsen af skolens IT-medier, fx LudusWeb - Optimal hukommelsesmængde - Stærk processorkraft - Indbygget web-cam (hvis der er behov for det?) - En hurtig/stor harddisk Der kan være forskellige variationer i bærbare med ovenstående udgangspunkt, som kan indbygges i eventuelle pakkeløsninger (fx store eller små bærbare). 2. Som supplement til en bærbar computer stilles følgende til rådighed: - Software efter behov(officepakken, Antivirus-program, DVD-afspilningsprogram, Brændingsprogrammel, Billedbehandlings og, videoredigeringsprogrammel, mv.) - Service og support (skolen udfører al nødvendig hjælp og reparation samt sikrer optimal funktion af såvel hardware som software) - Taske - Udskiftningsfrekvens efter behov (hvert 3. eller 4. år??). Yderligere muligheder efter individuelle arbejdsbehov: 3. For den enkelte lærer kan indgå supplerende udstyr efter konkret behov. Disse kan være: - Ekstern skærm (f.eks. 22 ) - Eksternt tastatur/mus - Tablet (skriveplade) - Docking station - Det supplerende udstyr kan evt. stå på fast arbejdsplads på skolen. 4. Herudover vil der være mulighed for indkøb af særligt IT/multimedie-udstyr til brug for kolleger, som ønsker at afprøve og igangsætte nye IT-anvendelsesformer efter konkret aftale. De konkrete computerspecifikationer og valgmuligheder vil blive uddybet inden indkøbet forestår. 12

14 Ovenstående gælder både for medarbejder-pc er, som tages med hjem (udløser multimedieskat) og for medarbejder-pc er, som står på skolen og altså ikke tages med hjem (der betales ikke multimedieskat). Mulighed for omvalg: Fortryder man sit valg af at tage medarbejder-pc en med hjem/lade den stå på skolen vil der være mulighed for at ændre det i løbet af skoleåret; meddeles administration senest d. 15. i måneden inden ikrafttrædelse. Kompetenceudvikling Alle personalegrupper har ret og pligt til at vedligeholde og udvikle deres professionelle og personlige kompetencer, så skolens opgaver kan løses bedst muligt. Via forskellige former for efteruddannelse, kurser og konferencer, lokal efteruddannelse i kursusform eller gennem gode læringsmiljøer i hverdagen og videndeling sikres det, at alle reelt får mulighed for at leve op til forventningen om løbende at udvikle sig og holde sig ajour fagligt og pædagogisk. Der skal afsættes de fornødne ressourcer hertil. Kompetenceudvikling skal være både strategisk og systematisk. Strategisk fordi den skal udspringe af gymnasiets mål, indsatsområder og opgaver; systematisk fordi den udspringer af fælles og individuelle udviklingsplaner (se bilag 11, Efteruddannelsespolitik ). Kompetenceudviklingen planlægges primært ved den årlige Medarbejderudviklingssamtale og Faggruppeudviklingssamtale (GRUS), hvor medarbejderens ønsker og skolens behov indgår i overvejelserne (Se bilag 6 om Medarbejderudviklingssamtaler og bilag 15 om GRUS). Der er således en pligt for ledelsen til at være lydhør over for medarbejdernes faglige, pædagogiske og personlige ønsker, og ligeledes en pligt for medarbejderne at være indstillet på at vedligeholde og udvikle faglige kompetencer, samt være parate til ændrede arbejds- og samarbejdsformer. Bilag 11: Udmøntning af efteruddannelsespolitik 1 Formål o Kontinuerlig udvikling af lærernes kompetencer, så skolens opgaver kan løses på forsat højt niveau. o Bred opkvalificering af lærerkollegiet i henhold til skolens indsatsområder, således at det bliver synligt, at vi prioriterer disse områder. o Fortsat udvikling af kernefagligheden i faggrupperne. o Realisering af kollegers individuelle udviklingsplaner. Formulering af indsatsområder på efteruddannelsesområdet Lærernes kompetenceudvikling vil finde sted i relation til; 1) Den løbende opkvalificering af kollegiet ift. uddannelsens krav 2) skolens indsatsområder (ligger i Fronter) 3) indsatsområder knyttet til faggrupper (aftalt på GRUS, jf. bilag 15) 4) individuelle efteruddannelsesbehov På møde i PRF i foråret formuleres det kommende skoleårs indsatsområder. Koordinationsudvalget indhenter til mødet oplæg fra PU, datavejledere, kursusledelse, ledelse, faggrupper mht., hvilke temaer og områder, man mener, bør prioriteres. 13

15 Individuelle udviklingsplaner aftales på MUS. Spændende kurser der identificeres i løbet af skoleåret kan ansøges ad hoc iflg. aftale med vicerektor og under hensyntagen til resterende midler på årets konto. Efteruddannelsens form Interne og eksterne kurser. Faggrupperne, PU og ledelsen opfordres til at prioritere tilrettelæggelse af kurser for større grupper med intern/ekstern oplægsholder. Kurser for større grupper skal sikre at efteruddannelsen får effekt. Ansøgningsprocedure Ansøgning om kurser i skoleåret indgives senest 1/10. Der reserveres midler til ad hoc ansøgninger i skoleåret. Der ansøges på elektronisk ansøgningsskema der ligger i Fronter (Information fra administrationen - Efteruddannelse). Herefter prioriteres på efteruddannelsesområderne 1-4. Prioriteringskriterier Ressourcer allokeres efter flg. prioritering: 1) Den løbende opkvalificering af kollegiet ift. uddannelsens krav 2) skolens indsatsområder 3) indsatsområder knyttet til faggruppe(r) 4) individuelle efteruddannelsesbehov Administration Vicerektor tager stilling til alle kursusansøgninger, og opfordrer enkeltkolleger, faggrupper eller grupper af lærere til at deltage i bestemte kurser. Opfølgning og videndeling Efteruddannelsen skal have størst mulig effekt. Dette sikres bl.a. gennem flg. initiativer: 1) Kolleger der har været på konferencer, kurser ol. viderebringer som følger: Bred opkvalificering af kollegiet: videndeling i PRF Skolens indsatsområder: videndeling i PRF Faggruppekurser, individuelle kurser videndeling i faggruppe 2) Faggrupperne opfordres til at arrangere intern efteruddannelse, f. eks. ½ dag til opfølgning på et kursus og drøftelse af implementeringen heraf. Pædagogiske dage PU arrangerer ½ - 1½ pædagogisk dag pr. skoleår. I PUs planlægningen tages hensyn til skolens indsatsområder for det pågældende skoleår. De pædagogiske dage holdes evt. ude af huset. Ansøgning til vicerektor. Bilag 6: Medarbejderudviklingssamtaler på Midtfyns Gymnasium Baggrund og rammer Ifølge statens personalepolitik skal medarbejderne til MUS (medarbejderudviklingssamtale) årligt. Således vil den enkelte medarbejder på Midtfyns Gymnasium en gang pr. år blive ind- 14

16 kaldt til en individuel medarbejderudviklingsamtale. Rektor, vicerektor eller uddannelseslederne EK og VN vil forestå samtalerne. Ønsker en medarbejder at tale med en anden leder, end den vedkommende er indkaldt til, rettes henvendelse til rektor, ligesom det bemærkes, at en personlig samtale med rektor altid er en mulighed. Rektor, vicerektor og uddannelsesledere afholder jævnlige møder, hvor der samles op på periodens medarbejderudviklingssamtaler. Formål Udviklingssamtalens formål er at understøtte den enkelte medarbejders og Midtfyns Gymnasiums udvikling. Desuden skal MUS bidrage til et positivt samarbejde mellem ansatte og ledelse, samt bidrage til indsigt i de gensidige forventninger mellem parterne. Tilrettelæggelse 1. Periodiske samtaler Medarbejderudviklingssamtaler skal være systematiske, periodiske og planlagte. Aflysninger bør undgås. Lederen har ansvaret for forløbet. 2. Praktiske forhold Samtalen forventes at vare 1-2 timer. Samtalerne varsles med mindst 10 arbejdsdage. 3. Forberedelse Der anvendes en fast disposition, og der anvendes et samtaleskema til forberedelsen. Lederen og medarbejderen får hermed en fælles referenceramme og et ensartet udgangspunkt for alle samtaler. Samtaleskemaet er tilgængeligt i Fronter i rummet Information fra administrationen MUS. Senest 3 dage før samtalen afleverer medarbejderen til rektor/vicerektor/uddannelsesleder en kopi af samtaleskemaet med en markering af, hvilke punkter der især ønskes drøftet. 4. Samtalen Dialogen bygger på gensidig respekt. Begge parter bør have overvejet, hvilke informationer og feed-back der ønskes sendt til den anden part, men medarbejderen har udspillet under samtalen. Begge parter er forpligtet på at fastholde udviklingsaspektet. 5. Referat Medarbejderen udarbejder aftaleskema med konklusioner fra samtalen. Skemaet afleveres senest en uge efter samtalen til rektor/vicerektor/uddannelsesleder ved et kort personligt møde, hvor lederen godkender det formulerede. Det er en fælles opgave, at der løbende følges op på de indgåede aftaler. 6. Fortrolighed Medarbejderudviklingssamtalerne behandles fortroligt, hvilket betyder, at oplysninger fra samtalerne forbliver hos skolens ledelse. Dog vil planer og gensidige tilsagn om kompetenceudvikling mv. af betydning for tillidsrepræsentantens interessevaretagelse blive meddelt denne. Medarbejderen kan frit referere fra samtalen. 7. Undervisning Som optakt til medarbejderudviklingssamtalen opfordres læreren til at invitere rektor/vicerektor/uddannelsesleder til at overvære et undervisningsmodul. Indhold Mulige samtalepunkter: 1. Opfølgning på sidste samtale. Drøftelse af hvordan opgaverne fra sidste MUS er blevet løst (hvis relevant). 15

17 2. Egen arbejdssituation Drøftelse af medarbejderens arbejdsopgaver i de forgangne år. Arbejdsforhold Drøftelsen af medarbejderens erfaringer med arbejdsopgaver leder frem til arbejdsvilkårene på skolen. 3. Kompetenceudviklingsplan (jf. AC-overenskomsten, 2008) Medarbejderens arbejdsopgaver fremadrettet Medarbejderens ønsker mht. kompetenceudvikling Drøftelse af kobling mellem medarbejderens ønsker og skolens mål samt kvalitetsudviklingsplan. 4. Samarbejde og kommunikation Samarbejde med forskellige aktører på skolen Intern kommunikation Herunder medarbejderens feed-back til ledelsen og ledelsens feed-back til medarbejderen. 5. Midtfyns Gymnasium Skolens vigtigste indsatsområde i det kommende år. 6. Hvis det ønskes Lønperspektiv 7. Andet 8. Fortrolighed Ønsker vedr. fortrolighed om emner fra samtalen I henhold til seniorpolitikken: Senest under MUS det år medarbejderen fylder 62, drøftes dennes overvejelser og ønsker for de sidste år på arbejdsmarkedet. Bilag 15: GRUS - Samtalepapir til faggruppesamtaler Evaluering af handleplan fra sidste GRUS Fagets profil, herunder f.eks. I forhold til AT, NV, AP I forhold til studieretningerne I forhold til SRO, SRP Faget i forhold til skolens overordnede handleplaner, projekter o.l. Er der områder, hvor faget kan spille en naturlig rolle? Samarbejde og videndeling i faggruppen hvordan fungerer samarbejdet i forhold til o udvikling af nye forløb o IT i undervisningen o erfaringsudveksling, formidling af forløb, fif mv. o fagets arbejde med AT o andet faggruppemøder: mødestruktur, mødernes form, antal møder? Fremtiden, evt. nye projekter behov for at styrke/ændre fagets position og i så fald overvejelser over strategi for dette? 16

18 har faggruppen overvejelser om nye fælles tiltag eksterne samarbejdsprojekter andet Fagets fysiske rammer og undervisningsmidler faglokaler, lokaler i øvrigt nagelfast udstyr på skolen bøger og andre undervisningsmidler Efteruddannelse. Hvordan ser I fagets behov i forhold til udvikling i fagets bekendtgørelse den generelle, løbende opkvalificering af kollegiet skolens indsatsområder individuelle efteruddannelsesbehov kursernes form: interne / eksterne / for gruppen som helhed / andet Fagets økonomi fordelingsnøglen mellem fagene puljemidlerne: større nyanskaffelser, indkøbsstrategi de næste 3 år andet Fastlæggelse af handleplan for det kommende år. Lønpolitik Lønpolitikken og lønsystemerne bruges som aktivt middel til at understøtte skolens mål. Den udgør et af flere redskaber til at rekruttere, udvikle og fastholde medarbejdere på et højt fagligt niveau, for bl.a. på denne måde at opnå den bedst mulige varetagelse af den enkelte opgave. Medarbejderne aflønnes i henhold til gældende overenskomster og aftaler. Det tilstræbes, at alle stillinger aflønnes med udgangspunkt i stillingens ansvars- og kompetenceområde samt de krav, stillingen kræver til uddannelse og specialviden. Endvidere tilstræbes det, at aflønningen af den enkelte medarbejder tager hensyn til arbejdsindsats, udvikling af ny viden, færdigheder, engagement og fleksibilitet, samt vilje til relevant efter/videreuddannelse. I hele ansættelsesforløbet skal lønnen afspejle den enkelte medarbejders kvalifikationer, indsats, ansvar og kompetence. Det skal være muligt at opnå tillæg i alle arbejdsfunktioner. Lønfastsættelsen er således funderet i en vurdering af medarbejderens samlede arbejdsindsats, -herunder de særlige indsatser, som medarbejderen har ydet. Lønpolitikken skal være retfærdig og gennemskuelig for derved at fungere motiverende i forhold til den enkelte medarbejder. Løbende og nødvendig udvikling for løsning af en stillings almindelige opgaver udløser ikke i sig selv lønforbedringer. 17

19 Lønpolitikken stiller krav til ledelsen om at bemærke det ekstraordinære og sikre en sammenhæng mellem indsats og anerkendelse. (Bilag: rammeaftale for Ny løn ) Seniorpolitik Det er Midtfyns Gymnasiums politik at give de ansatte mulighed for ved overgangen til den tredje alder, at vælge om man vil fastholde og udvikle sit job, eller man ønsker at trække sig tilbage fra et aktivt arbejdsliv. Senest under MUS det år en medarbejder fylder 62 sættes dette tema på dagsordenen. Det er skolens politik at de pågældende seniormedarbejdere trives, da de er et aktiv og en værdifuld ressource for gymnasiet på grund af deres erfaring, viden og kompetencer. Det betyder, at skolen skal tage hensyn til ældre medarbejderes behov for en særlig arbejdstilrettelæggelse og udnytte de muligheder, som overenskomsten giver. Midtfyns Gymnasium ønsker at bevare kontakten til pensionerede medarbejdere. Derfor afholder gymnasiet et månedligt seniortræf, ligesom pensionerede medarbejdere inviteres med til jubilæer, sommerfest og julefrokost. Socialt kapitel Se bilag 10. Bilag 10: Socialt kapitel Formål: Formålet med det sociale kapitel i personalepolitikken er at beskrive rammerne for skolens indsats for at fremme et rummeligt arbejdsmarked. Både ledelse og medarbejdere har et ansvar for, at målsætninger og handlingsplaner i det sociale kapitel efterleves. Målsætning: Målet med indsatsen under det sociale kapitel er: at skolen er en attraktiv arbejdsplads for ansatte, som har behov for beskæftigelse på særlige vilkår (flexjob, revalidering, deltidspensionering, delvis sygemelding mm). Målet er at vi mindst opfylder statens mål, som pt er, at mindst 3,5% af de ansatte er ansat på særlige vilkår. at skolen fremmer etnisk ligestilling og integration af ikke-danske borgere i samfundet. Målet er, at mindst 3,5% af de ansatte udgøres af indvandrere eller efterkommere fra tredjelande. at skolens arbejdsmiljø fremmer et lavt sygefravær. Handlingsplan: 1. Medarbejdersamtalen (MUS): Under MUS eller ved behov har medarbejderen mulighed for overfor ledelsen at gøre rede for eventuelle særlige behov ifbm. sygdom, handicap mv., som han/hun ønsker skolen skal tage hensyn til i arbejdstilrettelæggelsen. Der tages i arbejdstilrettelæggelsen videst muligt hensyn til sådanne medarbejderønsker. 2. Stillingsbesættelse: Ved besættelse af stillinger overvejes det, om det er muligt at en stilling besættes med en ansøger, som har behov for beskæftigelse på 18

20 særlige vilkår. Ligeledes overvejes det, om der ved besættelse af en stilling kan tages særlige hensyn til ansøgere med en ikke-dansk baggrund. 3. Samarbejde: Skolen samarbejder med de relevante afdelinger af Faaborg- Midtfyn Kommune eller omkringliggende kommuner med henblik på at modtage medarbejdere i jobtræning, genoptræning osv. 4. Kompetenceudvikling: Det sikres, blandt andet ved MUS-samtalerne, at medarbejdere ansat på særlige vilkår får tilbud om en kompetenceudvikling, der kan støtte deres fortsatte ansættelse og evt. deres overgang til ordinær beskæftigelse. Sundhedspolitik Midtfyns Gymnasiums sundhedspolitik skal bidrage til at fremme medarbejdernes sundhed, trivsel og arbejdsglæde og er med til at skabe en sund ramme på arbejdspladsen. I sundhedspolitikken indgår alkoholpolitik, frugtordning, kostpolitik, rygepolitik, skærmbriller, stresshåndtering, massagetilbud og lejlighedsvise tilbud om motionsarrangementer. Alkohol- og rusmiddelpolitik For at undgå misbrug og af hensyn til eleverne må der ikke indtages alkohol eller rusmidler i arbejdstiden, ligesom det ikke kan accepteres, at en medarbejder er påvirket under udførelsen af arbejdet. En medarbejder, der er beruset på arbejde, vil blive sendt hjem og senere indkaldt til møde med ledelsen. Ved særlige lejligheder som fester, sammenkomster uden for skoletid, aftenarrangementer, o.l. kan rektor give tilladelse til indtagelse af alkohol i begrænset omfang. Misbrugsproblemer betragtes ikke som en privat sag. Viden om misbrug eller overtrædelse af alkohol- og misbrugsregler er derfor forbundet med informationspligt. Det er ledelsens og kollegernes ansvar, at være opmærksomme på symptomer på misbrug. Afviser en medarbejder ved misbrug at modtage den tilbudte professionelle hjælp, vil det normalt medføre afskedigelse eller bortvisning. Frugtordning I formiddags- og eftermiddagsfrikvarteret stilles frugt frem på lærerværelse og administration. Der er tale om frisk, økologisk frugt, som er skåret op i mundrette stykker. Kostpolitik Midtfyns Gymnasiums medarbejdere kan tilmelde sig en frokost-buffetordning. Prisen er attraktiv og tilskynder til deltagelse (august 2011: 20 kr. pr arbejdsdag (alle skoledage)). Der betales ved træk i lønnen. Buffet en indeholder et sundt udbud og inspirerer til at sammensætte et sundt måltid: frugt/grønt, fisk, der spares på fedtet, der spares på saltet, kartofler/ris/pasta/groft brød, der spares på sukkeret, mm. Kantinens forplejning til møder og arrangementer indeholder altid frugt/grønt. Massagetilbud De allerfleste af skolens medarbejdere sidder mange timer foran en computer. Det kan være belastende for kroppen og give fysiske spændinger som påvirker ens koncentrationsevne og almindeligt fysisk velvære. Skolen har indgået aftale med en massør som indtil videre kommer den anden tirsdag i hver måned. Tilmelding foregår over Fronter i kalender. Her skriver man sit navn på datoen. En ½ times massage koster 220,- hvoraf skolen betaler halvdelen. 19

21 Psykologisk rådgivning og bistand Midtfyns Gymnasiums medarbejdere har adgang til psykologisk rådgivning og bistand ved aktuelle problemer af psykosocial karakter, som påvirker arbejdsindsatsen i negativ retning, eksempelvis ved: I. Traumatiske hændelser: Ulykker, dødsfald, vold, trusler, alvorlig sygdom. Ved medarbejders død eller alvorlig sygdom er der endvidere dækning af nærmeste pårørende (husstand, forældre, udeboende børn, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn). II. Trivselsproblemer: Psykiske og eksistentielle problemer, depression, angst, stress, udbrændthed, mobning, chikane, omstrukturering, afskedigelse, skilsmisse (samt andre samlivs- og familierelationsproblemer), sociale problemer, misbrug (alkohol, medicin, ludomani), juridiske og økonomiske problemer. Den psykologiske bistand omfatter adgang til rådgivning 24 timer i døgnet, herunder adgang til telefonisk rådgivning af psykolog inden for en time ved akut hændelse. Der ydes individuel psykologisk rådgivning og bistand ved alle typer psykosociale problemer. Der tilbydes ved behov personlig konsultation op til 10 konsultationer. Medarbejderen kan indgå aftale om psykologisk bistand i henhold til ovenstående uden at involvere skolens ledelse. Den psykologiske rådgivning og bistand varetages af Falck Healthcare. Henvendelse på tlf (svarer 24 timer). Ved henvendelse refereres til aftale for Fynske gymnasier - Midtfyns Gymnasium. Rygepolitik Det følger af 5 i lov om røgfri miljøer, at arbejdsgiveren skal udforme en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere. Rygepolitikken skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt der må ryges på arbejdspladsen, og oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af rygepolitikken. Seneste ændringslov kan ses her: Efter drøftelse i Samarbejdsudvalget fastsættes følgende rygepolitik på den selvejende institution Midtfyns Gymnasium: Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen, herunder lærerværelset og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle medarbejdere, elever og gæster. Forbuddet kan ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester. Overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet. Skolen betaler rygestopkursus for medarbejdere, der ønsker et sådant kursus. Skærmbriller Medarbejdere, der hver dag arbejder ved en skærm i ca. 2 timer eller mere, er omfattet af de særlige regler om skærmarbejde. Reglerne gælder også for hjemmearbejdspladser, hvis medarbejderen udfører skærmarbejdet i hjemmet regelmæssigt. 20

22 Medarbejdere på Midtfyns Gymnasium har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn. Det gælder: Inden medarbejderne begynder at arbejde ved skærmen Med jævne mellemrum herefter Hvis der opstår synsproblemer/øjengener, der kan skyldes skærmarbejdet. Midtfyns Gymnasium sørger for, at medarbejderen får udleveret briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis en synsundersøgelse viser, at det er nødvendigt, og hvis medarbejderens egne briller eller kontaktlinser ikke kan bruges. Undersøgelsen foretages af en optiker eller en øjenlæge. Undersøgelsen betales af Midtfyns Gymnasium. Midtfyns Gymnasium bestemmer, hvilken optiker eller øjenlæge der skal foretage undersøgelsen, idet gymnasiet har indgået aftale med leverandør på området. Optiker/øjenlæge afgør, hvilken type glas, der er behov for. Skærmbriller med enkeltstyrkeglas vil i mange tilfælde være tilstrækkelige til at opfylde kravet om skærmbriller, mens flerstyrkeglas kan være nødvendige ved visse kombinerede arbejdsopgaver, som indebærer forskellige synsafstande. Midtfyns Gymnasium betaler i givet fald standardstel og glas. Procedure: 1. Henvendelse til CS. Der underskrives en tro og love erklæring på, at medarbejderen i relation til arbejdet på Midtfyns Gymnasium arbejder mere end 2 timer dagligt ved skærm. 2. CS udleverer rekvisition til synsundersøgelse og skærmbriller. 3. Henvendelse til optiker som anført i rekvisition. Viser undersøgelsen, at medarbejderen har behov for skærmbriller, udleveres disse af optiker. Ønsker medarbejderen stel eller glas, som er dyrere end standard, betaler han selv ekstraudgiften. Arbejdstilsynets vejledning D.2.3 om skærmarbejde: vejledninger-om-arbejdets-udforelse/d2-enkelte-typer-af-arbejde/wit-d23- Skaermarbejde.aspx?sc_lang=da Stresspolitik og -håndtering Ledelse og medarbejdere ønsker aktivt at forebygge, at belastning bliver til overbelastning og udvikler sig til negative stresstilstande (Se bilag 7 om stresstilstande og forebyggelse). Arbejdspladsen tilstræber, at perioder med travlhed bliver kendetegnet ved såkaldt positiv stress, hvor der eksisterer et positivt arbejdsflow, hvor medarbejderen føler sig tændt og energisk og har styr på situationen. Dagligdagens arbejdsfællesskaber skal være opmærksomme på kommunikation, at afklare værdier og adfærdsregler, at acceptere forskellighed, at skabe 21

23 tryghed og positiv energi, at give og modtage kritik konstruktivt, at acceptere hinandens og egne fejl, at bruge smil, humor og positiv tænkning. Planlægning kan forhindre tidspres og flaskehalse. Det tilstræbes derfor, at deadlines for større opgaver er skrevet ind i skolens årsplan. Hvor det er muligt, skal der foreligge præcise jobbeskrivelser, der kan skabe større tryghed, og der tilstræbes fælles forventninger og klare krav til opgaveløsningen. Der lægges vægt på, at der er en balance mellem den enkeltes ressourcer og de krav, som medarbejderen oplever, at der stilles til ham eller hende. Enhver medarbejder har altid adgang til at drøfte sin situation med ledelsen med henblik på at finde løsningsmuligheder tilpasset de individuelle behov, -herunder tilbud om ekstern hjælp. Negativ stress er ikke et privat anliggende. Der forventes åbenhed om stress og parathed til at håndtere problemet gennem henvendelse til ledelsen eller tillidsrepræsentanten. Der er på skolen blandt kolleger og i ledelsen en parathed til at iværksætte den nødvendige hjælp og støtte (se bilag 7 om kollegial og ledelsesmæssig reaktion på stress). Ledelsen og kolleger er opmærksomme på faresignaler: øget antal fraværsdage, kolleger er irritable og opfarende, tegn på øget brug af stimulanser, konflikter på skolen (f.eks i team), ineffektivitet mv. Erkendes stress som et generelt problem, iværksættes tiltag, der har opbakning fra både ledelse og medarbejdere. Jf. politikken vedr. Psykologisk rådgivning og bistand, s. 19. Bilag 7.: Stresshåndtering: Se Videnscenter for Arbejdsmiljø : o Bag om stress o Håndtering af stress o mm Sygdom Det er medarbejderens ansvar at give skolen meddelelse om sygdom. Medarbejderen skal give besked til skolens kontor så tidligt som muligt og normalt inden kl Medarbejderen kan gennem telefonkæde/sms-kæde meddele aflysning af første modul til eleverne. Dette fjerner dog ikke kravet om sygemelding. Kravet om sygemelding gælder også på kursusdage. Medarbejderen skal så vidt muligt oplyse om sygefraværets forventede varighed. Når arbejdet er genoptaget, skal medarbejderen snarest skrive under på en tro og love erklæring om uarbejdsdygtighed på grund af sygdom. Skolens kontor sørger for, at blanket udleveres til medarbejderen. Skolen kan på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet forlange en muligheds-erklæring 2. Erklæringen kan også anvendes ved forløb med gentagne sygemeldinger, d.v.s. erklæringen kan udarbejdes på et tidspunkt, hvor medarbejderen ikke er sygemeldt, men har gentagne sygemeldinger bag sig

24 Ligeledes vil skolen kunne forlange en såkaldt fri attest (lægeerklæring) som dokumentation for sygdom som lovlig grund til forfald. Denne kan alene udfærdiges under aktuelt fravær. Udgifter til disse erklæringer, som skolen forlanger, betales af skolen. Jf. politikken vedr. Psykologisk rådgivning og bistand, s. 19. I øvrigt gælder der de regler, der er aftalt på området. (Se bilag 8 om skolens fraværspolitik) Bilag 8: Skolens fraværspolitik 1. Sygemelding og indledende kontakt Inden for få dage tager rektor kontakt til medarbejderen for at få medarbejderens egen vurdering af helbredsproblemets alvor og sygefraværets varighed. Her drøftes løsningen af praktiske problemer i forbindelse med sygefraværet. 2. Fraværssamtaler ved gentaget kortvarigt fravær Rektor indkalder medarbejderen til fraværssamtale efter flere kortvarige fraværsperioder. Formålet er at nå frem til en aftale om en handlingsplan (mulighedserklæringens side 1 udfyldes i fællesskab), der kan løse de arbejdsmæssige problemer og eventuelle trivselsproblemer, der forårsager et gentaget fravær. Medarbejderen har pligt til at deltage i samtalen. 3. Dialogmøde ved sammenhængende fravær ud over 10 arbejdsdage Rektor foranlediger afholdelse af mødet med et rimeligt varsel. Formålet er at finde frem til årsagerne til fraværet og få løst de eventuelle problemer, der ligger bag (mulighedserklæringens side 1 udfyldes i fællesskab). Den konkrete handlingsplan vil være afhængig af problemstillingen. Det kan f.eks. være nedsat tid i en periode, omplacering til andre opgaver og mulighed for delvis sygemelding. Det er afgørende, at både lederen og medarbejderen tager medansvar for beslutninger og løsninger. Medarbejderen har pligt til at deltage i samtalen. 4. Statusmøde Efter 4 ugers fravær indkalder rektor til et statusmøde (sygefraværssamtalen). Samtalen bør resultere i en handlingsplan for den enkelte, hvor løsningen kan være modifikation i opgaver i nuværende job, eventuel omplacering, overgang til fleksjob, eller omskoling. Medarbejderen har pligt til at deltage i samtalen. 5. Samtale ved tilbagevenden til arbejdet Det drøftes, om medarbejderen i en opstartsperiode har behov for en gradvis optrapning af arbejdet. Der kan være tale om modifikation af arbejdsopgaver og løsning af de arbejdsmæssige problemer, der ellers ville kunne føre til overbelastning f.eks. ved ophobning af arbejdsopgaver med risiko for helbredsforringelse og yderligere sygefravær. Vold, trusler om vold, mobning og chikane Der lægges vægt på, at alle medarbejdere i det daglige omgås hinanden med respekt, og at samarbejdet sker i en ligeværdig atmosfære. Konflikter skal søges løst blandt medarbejderne og det er alle medarbejderes pligt at bidrage aktivt til konfliktløsning. Hvis konflikter ikke kan løses ad denne vej, skal tillidsrepræsentanten og ledelsen inddrages. 23

25 Udsættes en medarbejder for vold eller trusler om vold fra elever skal der omgående iværksættes den procedure, der er beskrevet i bilag herom. (Se bilag 9 om Vold og trusler om vold mod ansatte). Bilag 9: Retningslinjer Begreberne vold og trusler om vold kan være vanskelige at afgrænse eller definere generelt. Vold kan være slag, spark og omklamring. Trusler kan fremsiges med ord og kan eventuelt understreges med slag i bordet, beskadigelse af inventar eller høj stemmeføring. Vold og trusler om vold er alt, hvad der føles krænkende for den, det går ud over, og begge situationer skal behandles på samme måde og tages lige alvorligt. Da der ikke kan gives faste definitioner af de to begreber, er det den måde hvorpå den, det går ud over opfatter situationen, der er afgørende for, om en episode skal opfattes som vold eller trusler derom, uanset hvad den, der har udøvet volden eller fremsat truslerne, har ment med det og selv opfatter situationen. Episoder om vold og trusler om vold skal altid meddeles sikkerhedsrepræsentanten. Foreligger en arbejdsskade, indberettes denne til Arbejdstilsynet og evt. Arbejdsskadestyrelsen. Jf. desuden punkt 7 nedenfor. I tilfælde af vold eller trusler om vold følges følgende retningslinier: 1. Når en konflikt opstår, henvender den ansatte sig omgående til rektor eller dennes stedfortræder. 2. Rektor indkalder omgående tilstedeværende medlemmer af SU til møde hvor videre tiltag aftales. 3. Der tages straks hånd om problemet (indenfor 24 timer) 4. SU udpeger to personer, der fører samtaler med de berørte parter. 5. Den ansatte skal have en bisidder med til samtalen. 6. I samtalen med den ansatte gøres det klart, at det ikke drejer sig om et problem mellem den ansatte og skadevolderen, men at det er et problem mellem skolen og skadevolderen. 7. Det besluttes herefter hvad der skal gøres i det pågældende tilfælde, både over for den ansatte, f eks i form af krisehjælp eller andet, og overfor skadevolderen. Der kan her være tale om alt lige fra alvorlig samtale med rektor, bortvisning i kortere eller længere tid til politianmeldelse. Det er skolen, der foretager denne anmeldelse og skolens adresse anvendes. 8. Problematikken skal synliggøres ved at samtlige ansatte orienteres. Dette sker ved orientering af de tilstedeværende på lærerværelset og ved skriftlig orientering af alle øvrige ansatte. Jf. desuden politikken vedr. Psykologisk rådgivning og bistand, s. 19. Beredskabsplan Midtfyns Gymnasiums handleplan i tilfælde af dødsfald blandt eleverne, samt nogle overvejelser omkring skolens støtte til elever i sorg og krise... 24

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Indledning Vor Frelsers Kirkes menighedsråd har vedtaget denne personalepolitik efter drøftelse i personalegruppen, arbejdsmiljøudvalget og i menighedsrådet. Kirkens

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Personalepolitik 2010

Personalepolitik 2010 Personalepolitik 2010 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Personalepolitik 2015-2017

Personalepolitik 2015-2017 Personalepolitik 2015-2017 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse og fastholdelse s. 3 Rekruttering Ansættelsesprocedure Introduktionsforløb Bærbar PC Fastholdelse Ligestilling Samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Kontakt mellem Mennesker (Projektet Kontakt ml. Mennesker incl. de til enhver tid tilhørende underprojekter) Overordnet formål (formålsparagraf)

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Varde Gymnasiums personalepolitik

Varde Gymnasiums personalepolitik Varde Gymnasiums personalepolitik Skolens overordnede målsætning og skolens personalepolitik Varde Gymnasium skal tilbyde undervisning af høj faglig og pædagogisk standard inden for rammerne af den gældende

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer.

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Trivselspolitik for Hoven Friskole og Børnehus Indledning Målet med en trivselspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis?

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis? Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvordan styrker vi fastholdelsen af seniorer? Hvilken sammenhæng er der til den øvrige personalepolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i Århus

Ingeniørhøjskolen i Århus Ingeniørhøjskolen i Århus Vejledning for Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 03. marts 2006 1. INTRODUKTION TIL MUS 1.1 Hvad er en medarbejderudviklingssamtale? 3 1.2 Fordele ved en medarbejderudviklingssamtale

Læs mere

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 Godkendt af SU januar 2005 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 INDLEDNING...2 GRUNDLAG FOR KUNSTSTYRELSENS ARBEJDE MED PERSONALEPOLITIK...2 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2004...3 1. MEDARBEJDERNE

Læs mere

Afsnit 4 Retningslinjer for Arbejdsmiljø

Afsnit 4 Retningslinjer for Arbejdsmiljø Afsnit 4 for Arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Alkoholpolitik... 3 Rygepolitik... 5 Støtteforanstaltninger i forbindelse med krisesituationer... 7 2 Alkoholpolitik SKAL INDARBEJDES I SUNDHEDSPOLITIK Furesø

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere