Økonomi- og omkostningsstyring Nye vinde i økonomistyringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi- og omkostningsstyring Nye vinde i økonomistyringen"

Transkript

1 Økonomi- og omkostningsstyring Nye vinde i økonomistyringen Et intensivt og målrettet kompetencegivende kursus for økonomimedarbejdere i de nye regioner Kursus i Århus efterår 2007

2 Grafisk design: arden+kommunik a/s Aalborg Universitet, juli 2007

3 Indhold Kursus: Økonomi- og omkostningsstyring... 4 Nye krav til økonomistyringen i regionerne... 4 Målgruppe... 5 Program... 6 Kursusledelse Undervisningen Orienterings- og debatmøde Praktiske oplysninger Undervisningsplan Tilmelding Tilmeldingsfrist Deltagergebyr Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet Kurset har været meget udbytterigt for mig. Jeg har fået en bred indsigt i, hvad der aktuelt rører sig indenfor økonomistyringen. En indsigt som jeg efterfølgende har brugt på flere områder i mit daglige arbejde. Det virker fint, at der veksles mellem teori og praksis, så der også er mulighed for at høre, hvordan man ude i den virkelige verden arbejder med nogle af de begreber, vi er blevet introduceret for på kurset. Bibi Nielsen Fuldmægtig, Børn og Unge Centret, Århus

4 Kursus: Økonomi- og omkostningsstyring Nye udfordringer kræver nye kompetencer. Deltag i et intensivt uddannelsesforløb i moderne økonomistyring målrettet mod behovet i de nye regioner. Aalborg Universitet har i samarbejde med økonomi- og regnskabsafdelingerne i en række regioner tilrettelagt en helt ny uddannelse i offentlig økonomistyring, hvor førende forskere og praktikere samles for at klæde dig på til at møde de nye udfordringer. Hele uddannelsesforløbet afvikles i Århus. Der er tale om et unikt forløb, som opdaterer dig, hvad angår budget- og regnskabsreformen og stiller skarpt på indførelsen af aktivitetsbaseret økonomistyring, målstyring og andre nye ting i regionerne. Undervejs vil der eksempelvis blive arbejdet med design og implementering af aktivitetsbaserede omkostningsregnskaber, du vil få indsigt i forskellige styringsprincipper, som takststyring og kontraktstyring, og du vil blive introduceret til balanced scorecard og Lean. Kurset blev med stor søgning gennemført i efteråret 2006 og foråret 2007, og da deltagernes tilfredshed med både det faglige udbytte og den praktiske anvendelse har været usædvanlig stor gentager vi succesen. Nye krav til økonomistyringen i regionerne Økonomistyring som fagområde har i løbet af de seneste år undergået en forvandling. Dels er de traditionelle bogføringsfunktioner efterhånden faldet bort i takt med indførelsen af nye it-systemer og udbredelsen af elektroniske betalinger og dels har en række nye teknikker og metoder set dagens lys. Det skaber både rum for nye arbejdsopgaver og behov for udvikling af nye kompetencer. Udviklingen i den offentlige sektor nødvendiggør, at der gennemføres en systematisk indsats for at tilpasse kompetencerne i økonomistyring til de nye krav. Dette er en afgørende forudsætning for, at regionerne er rustede til at løfte de opgaver, som venter i de kommende år. Fokus på økonomistyring er ligeledes en forudsætning for, at de tidligere

5 amtslige økonomi- og regnskabsmedarbejdere, der ved årsskiftet 2007 overgik til kommunerne og de selvejende institutioner, kan løfte opgaven med økonomistyring og omkostningsbaserede bevillinger på deres nye arbejdspladser. Sideløbende med den faglige udvikling har den øgede konkurrence og det budgetmæssige pres betydet, at kravene til økonomistyringen i både offentlige og private virksomheder er blevet skærpet. I den offentlige sektor har det blandt andet betydet en større orientering mod borgernes og brugernes behov og indførelse af en række nye ledelses- og økonomistyringsværktøjer med inspiration fra den private sektors teknikker og metoder. Det betyder, at de traditionelle ledelses- og økonomistyringsværktøjer må suppleres med nye teknikker for til stadighed at kunne levere relevant information til ledelse og medarbejdere med henblik på at understøtte beslutningstagen på alle niveauer. Hertil kommer så i særdeleshed kommunalreformen, som er vor tids største organisatoriske og ledelsesmæssige udfordring. Mange medarbejdere vil få nye arbejdsopgaver, få nye kolleger og komme til at arbejde i strukturer, hvor styringsgrundlaget er til diskussion, skal designes fra grunden eller fintunes fx i lyset af det nye Budget- og Regnskabssystem for Regioner, der indebærer, at der allerede fra 2007 arbejdes med omkostningsbaserede bevillinger indenfor social- og specialundervisningsområdet samt området regional udvikling. Med kommunalreformen er regionernes indtægter i langt højere grad blevet aktivitetsafhængige. I amterne var det kun et par procent af sundhedsudgifterne, der var aktivitetsafhængige, og på socialområdet anvendtes grundtaktsfinansiering. Men i regionerne er en større del af indtægtsgrundlaget aktivitetsafhængigt, mens kommunerne har finansieringsansvaret på social- og specialundervisningsområdet. I det lys er der et markant behov for at styrke kompetencerne indenfor økonomi- og omkostningsstyring yderligere, således at økonomistyringen ved en præcis omkostningsinformation kan sikre både omkostningsbevidsthed og gode beslutninger i et konkurrencepræget styringsmiljø. Meget tyder også på, at der på sundhedsområdet vil skulle anvendes omkostningsbaserede bevillinger, måske allerede fra 2009, således at de nye principper på dette tidspunkt omfatter hele det regionale aktivitetsområde. Målgruppe Kursusforløbet er skræddersyet til økonomi- og regnskabsmedarbejdere i regioner. Det forventes, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til økonomistyringens principper, men indholdet er lagt an på, at man ikke har et specifikt kendskab til de konkrete metoder og teknikker, som vil blive præsenteret. Kurset er også relevant for ledere og medarbejdere, som ikke har økonomistyring som deres hovedbeskæftigelse, men som ønsker at have et dybere kendskab til, hvorledes økonomistyringsmodeller designes og anvendes ledelsesmæssigt. Jeg synes, at kurset var både spændende og særdeles relevant for såvel mine fuldmægtige i økonomienheden på Århus Sygehus som mig selv. Per Nikolaj Bukh var meget spændende og engagerende, såvel når han selv underviste, som når han deltog i diskussionerne under og efter andre underviseres indlæg. Søren Dørup Økonomichef, Århus Sygehus

6 Program Programmet er orienteret mod at give deltagerne nye kompetencer indenfor økonomistyring. Samtidig vil der blive draget paralleller til deltagernes erfaringer fra økonomistyring i amterne. Kursusprogrammet består af 9 undervisningsmoduler á en dags varighed, som er placeret oktober til november Modul 1: Økonomistyringens udfordringer og muligheder efter regnskabsreformen Det første modul indledes med en diskussion af de centrale udfordringer for økonomistyringen i offentlige virksomheder, samtidig med at fagområdet økonomistyring - samt de teknikker og metoder, der knytter sig hertil - indkredses. Herefter præsenteres regionernes opgaver og finansieringssammensætning, de nye styringstendenser i regionerne samt regionernes økonomiforvaltning. Dagen afsluttes med en diskussion af, hvilke problemstillinger, der i dette lys, vil være særligt centrale i de kommende år. Modul 2: Finansierings- og resultatmodeller Den første del af dette modul omhandler finansieringsmodeller med vægt på takststyring i forhold til rammestyring, således som man kender det fra sygehusområdet, uddannelsesområdet mv. Grundlæggende set indebærer takststyring, at bevillingernes størrelse knyttes direkte til aktiviteten, og er dermed et middel til at understøtte høj aktivitet, men takststyring svækker imidlertid som udgangspunkt styringen af de samlede omkostninger. Med de nye styringsprincipper, som vinder frem, får takststyring en stigende væsentlig rolle og giver derfor økonomistyringen nye udfordringer. Den anden del af modulet tager fat på et andet af de centrale styringsredskaber: kontraktstyring. Her har mange offentlige virksomheder gjort sig erfaringer med forskellige modeller, idet kontraktstyring kan indgå som et supplement til både rammeog takstfinansiering med henblik på at sikre fokus på både produktivitet og kvalitet. Modul 3: Budget- og regnskabsreformen Vi vil i dette modul vende blikket mod den specifikke indretning af økonomistyringen i de offentlige virksomheder. Der vil blive givet en aktuel status på budget- og regnskabsreformen i den regionale økonomistyring og styrker/svagheder ved den udgiftsbaserede og den omkostningsbaserede regnskabsmodel vil blive diskuteret. Herudover vil der blive sat fokus på anvendelsen af den omkostningsbaserede regnskabsmodel, anvendelsen af udgiftsbaserede og omkostningsbaserede bevillinger, forskellige former for lånefinansiering samt likviditetsstyring. Modul 4: Omkostningsbaserede regnskaber I forlængelse af modul 3 vil årsregnskabsloven/ifrs versus budget- og regnskabssystem for kommuner og regioner blive gennemgået, og der vil blive givet et overblik over regelgrundlag og vejledninger hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt over den statslige økonomistyring. Der vil blive sat fokus på udarbejdelse af: balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og ledelsesberetning. Modul 5: Fra regnskabsregistreringer til aktivitetsbaseret økonomistyring For at få ledelsesmæssig effekt af et omkostningsregnskab kræver det en integration med den resterende del af økonomistyringen og i særdeleshed med principper og metoder til omkostningsfordelingen. Dette er nøglen til fx beregning af omkostningsbestemte takster og til afregning af fællesomkostninger til driftsenheder. Den mest effektive løsning er her indførelsen af fordelingsprincipper baseret på aktivitetsbaserede omkostningsfordelinger (ABC - Activity Based Costing).

7 Grundlaget for aktivitetsbaserede regnskabssystemer er, at der først gennemføres en analyse af, hvilke aktiviteter, der udføres i virksomheden, samt af hvorledes forskellige omkostningsobjekter trækker på disse kapaciteter. Herefter henføres kapacitetsomkostninger (indirekte omkostninger, overhead) først til aktiviteterne og derefter til omkostningsobjekterne i henhold til deres træk på aktiviteterne. På dette modul vil der blive givet en integreret præsentation af, hvorledes en omkostningsfordeling baseret på ABC er opbygget, og af hvorledes dette adskiller sig fra andre fordelingsprincipper. Økonomistyringens mulighed ved overgang fra udgiftsbaserede regnskaber til omkostningsprincipper vil blive diskuteret sammen med en række af de faldgruber, der kan være, fx i relation til kompleksitet, målefejl, specifikationsfejl og aggregeringsfejl. Vi vil også komme ind på de nye principper for opbygningen af en Time Driven ABCmodel, ligesom beslutninger om udlicitering og frit valg samt aktivitetsregistrering og omkostningskalkuler vil blive diskuteret. Der vil på dette modul desuden være indlæg med praktiske erfaringer vedrørende blandt andet de nordsjællandske radiologiske afdelinger. Modul 6: Design og implementering af et fordelingsregnskab Aktivitetsbaserede regnskabssystemer har i danske virksomheder blandt andet været anvendt til at fastlægge interne afregningspriser mellem virksomheders servicefunktioner og driftsselskaber, til at beregne kundesegmenter, produkter og distributionskanalers lønsomhed samt til at foretage prisfastsættelser. På grundlag heraf kan omkostningsinformationen blandt andet anvendes til at benchmarke afdelingers effektivitet samt som støtte til forskellige strategiske beslutninger i relation til kunder, samarbejdspartnere mv. I den offentlige sektor har vi herhjemme endnu ikke så omfattende erfaringer, men der er med regnskabsreformerne lagt op til, at næsten alle offentlige organisationer skal udvikle en præcis viden om omkostningsstrukturen. Efterhånden, som åbningsbalancer og registreringssystemer også er indrettet efter omkostningsprincipper, er vejen banet for at indføre nye fordelingsprincipper. Formålet med dette modul er at give deltagerne en specifik viden om design, implementering og brug af aktivitetsbaserede regnskabssystemer. Dette gøres ved at introducere den såkaldte rapid prototypingmetode, som indebærer, at der i en virksomhed eller en afdeling på 3-5 dage gennemføres en overordnet omkostningsanalyse. Dette modul giver den nødvendige viden til at kunne deltage i udviklingen af et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab. Undervisningen er orienteret mod konkret at demonstrere, hvordan et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab kan designes i en offentlig virksomhed, hvilket vil blive gjort ved anvendelsen af en gennemgående case. Modulet vil være udpræget værktøjspræget. Modul 7: Budgetlægning, likviditets- og investeringsbudgettering Igennem de senere år har den private sektors regnskabs- og økonomistyringsprincipper været en væsentlig inspirationskraft i reformeringen af den offentlige sektors økonomistyringsprincipper. Der har fra starten været stor fokus på at få fundamentet på plads, men der er endnu ikke indarbejdet en praksis for, hvorledes budgetlægningens komponenter kan inspireres fra den private sektor. Ligeledes kræver regnskabsreformerne givetvis også, at der foretages justeringer af principperne for fx likviditets- og investeringsbudgettering. I dette modul vil professor Poul Israelsen på baggrund af forelæsninger, konkrete øvelser og diskussioner heraf vise, hvorledes den private

8 virksomheds samlede budgetsystem er opbygget med vægt på sammenhængen mellem resultat-, balance- og likviditetsbudgetter. Det vil her blandt andet blive demonstreret, hvordan budgetteringen af virksomhedens aktivitetsniveau driver den resterende del af budgetlægningen og resulterer i et likviditetsbudget. Desuden vil metoder til vurdering af investeringers fordelagtighed (rentabilitet) versus investeringers placering i det samlede budgetsystem blive præsenteret. Formålet er for det første at give en fundamental forståelse af de basale sammenhænge mellem en virksomheds resultatopgørelse, balance og likviditet. For det andet at give en indsigt i og evne til at arbejde med basal optimering af en virksomheds produktions- og salgsprogram ud fra økonomiske kriterier. For det tredje at formidle en viden om basale og væsentlige omkostningsbegreber i den økonomiske styring. For at få tekstens budskaber ind under huden arbejdes med opgaver og cases. Modul 8: Performance management, målstyring og implementering Det har været en væsentlig erkendelse i den moderne økonomistyring, at økonomistyringens domæne nødvendigvis må udvides til at omfatte både den strategiske målstyring og den operationelle driftsstyring med udgangspunkt i data uden for den finansielle database. De faktorer, der har indflydelse på resultaterne på lang sigt, som fx brugernes tilfredshed, ventetider, kvalitetsmål, medarbejdernes motivation og trivsel eller indførelsen af nye services, medtages ikke i den traditionelle økonomiske rapportering og opfølgning. Der vil ofte være en tendens til, at den målstyring, der supplerer den traditionelle økonomirapportering, ikke er integreret tilstrækkeligt i ledelsessystemerne, hvorfor der er brug for helhedsorienterede styringsmodeller. Her er balanced scorecard en central metode, som kan sikre, at mål- og økonomistyring spiller bedre sammen. Dette modul omfatter de nyeste nøgleprincipper bag udviklingen af en strategifokuseret organisation ved anvendelse af balanced scorecard og strategikort. Det vises, hvorledes strategi ved hjælp af balanced scorecard kan oversættes til implementerbare planer, hvordan der opnås overensstemmelse og integration mellem organisation og strategi. Desuden beskrives det, hvorledes de fire balanced scorecard perspektiver kan udvikles og integreres, samt hvordan balanced scorecard kan sikre forandring gennem strategisk ledelse på alle niveauer. Deltagerne vil få et overblik over og viden om grundprincipper i udvikling og anvendelse af balanced scorecard, strategikort og alignment. Modulet giver inspiration og viden til at kunne deltage i udviklingen af ny ledelses-rapportering og styring baseret på balanced scorecard, og der opnås indsigt i nyeste metoder og teknikker vedrørende arbejdsmetoder og modeller, der kan anvendes til udvikling af balanced scorecard baseret økonomistyring. Præsentationen af metoderne vil blive suppleret med konkrete erfaringer fra Silkeborg Sygehus, som er en af de offentlige virksomheder, der mest effektivt har formået at tage balanced scorecard-principperne i brug og skabe integration mellem budgetstyringen, de overordnede ledelses- og kvalitetsmodeller samt de daglige aktiviteter. Udover dette vil modulet blive afsluttet med en diskussion af muligheden for at udvikle balanced scorecard-baseret kontraktstyring samt de generelle incitamentsproblemer, der knytter sig hertil.

9 Modul 9: Lean - ressourceanvendelse og effektivitet Som det seneste skud på stammen tages Leanprincipper nu i brug i mange offentlige virksomheder. Det er ikke en ny teknik, da den i mange år har været kendt og benyttet i produktionsvirksomheder og på en række andre områder i udenlandske virksomheder. Den praksis, der følger indførelsen af Lean, har slående lighedspunkter med procesrationalisering (Business Process Reeingineering), kvalitetsledelse (Total Quality Management) og forskellige produktionsoptimeringsteknikker (fx Total Productive Maintenance og Six Sigma), som med succes anvendes mange steder. Men der skal heller ikke herske tvivl om, at Lean (Lean Production) er anderledes, og at disse teknikker rummer et stort potentiale til at forbedre og effektivisere den offentlige sektor. Det får betydning for økonomimedarbejdere, ikke blot fordi Lean rummer potentialet til at effektivisere egne arbejdsprocesser, men også fordi Lean kræver indsigt i omkostningsforhold og baserer sig på mål og målinger, der griber ind i økonomistyringen. Som indledning til modulet vil der først blive redegjort for, hvad Lean er, hvad principperne indebærer, og for hvorledes Lean adskiller sig fra andre teknikker. Desuden vil nogle konkrete teknikker til at kortlægge og optimere processer blive illustreret. Herefter vil der blive præsenteret erfaringer fra økonomiafdelingen i Århus Amt og endelig vil vi sidst diskutere, hvordan fordelingsregnskaberne skal indrettes, hvis de skal understøtte Lean.

10 Kursusledelse Det faglige ansvar for hele forløbet varetages af professor Per Nikolaj Bukh, som vil være til stede under hovedparten af modulerne og sørge for koordinering og udfoldelse af et lærende fagligt forløb. Per Nikolaj Bukh er en af landets førende eksperter i design af økonomistyringsmodeller i både offentlige og private virksomheder og har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisningsforløb i offentlige virksomheder. Herudover har professor Per Nikolaj Bukh rådgivet en mængde virksomheder i forbindelse med indførelse af omkostningsregnskaber, udviklings af præstationsmålingssystemer og strategiske ledelsesmodeller. Per Nikolaj Bukh har udgivet mere end 100 artikler i danske og internationale tidsskrifter og er blandt andet forfatter/medforfatter til bøgerne: Det er så yndigt at følges ad: Danske Erfaringer med Offentlige-Private Partnerskaber (Børsens Forlag, 2006), Knowledge Management and Intellectual Capital: Establishing a field of Practice (Palgrave Macmillan, 2005), Aktivitetsbaseret økonomistyring: Danske virksomheders erfaringer med Activity Based Costing (DJØFs Forlag 2003), Activity Based Costing: Dansk økonomistyring under forvandling (DJØFs Forlag 2004) samt Strategikort: danske erfaringer med Balanced Scorecard (Børsens Forlag 2004). Herudover er Per Nikolaj Bukh redaktør af håndbøgerne Controlleren, Offentlig Økonomistyring samt Offentlig Ledelse (Børsen Ledelseshåndbøger). Se yderligere information på Jeg lægger vægt på, at kurset i høj grad gav en praktisk vinkel på økonomistyring i den offentlige sektor. Specielt vil jeg fremhæve de dele af kurset, som omhandler vilkårene for og metoderne til økonomistyring indenfor sundhedsvæsenet. De praktisk orienterede oplæg fra stat, regioner, sygehusadministrationer og konsulentvirksomheder supplerer på udmærket vis kursets teoretiske dele. Arne Bøndergaard Børn, Unge og Specialrådgivning i Region Midtjylland Region Midtjylland vil være en attraktiv arbejdsplads, der tilbyder sine ansatte mulighed for både personlig og faglig udvikling. Og med de ændringer, der trådte i kraft 1. januar 2007 på økonomiområdet, eksempelvis indførelsen af omkostningsbaserede bevillinger, overgangen fra registreringer til udvikling og analyse samt stigende fokus på kvalitet og effektivitet i processer bliver kompetence- og vidensudvikling nøgleord nu og i fremtiden. Bo Johansen Regionsdirektør i Region Midtjylland 10

11 Undervisningen Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af dialogbaseret gennemgang af de faglige områder, oplæg og præsentationer samt øvelser og cases. Kursusundervisningen vil blive varetaget af erfarne undervisere fra Aalborg Universitet samt udvalgte eksperter og praktikere. Du vil blandt andet kunne møde følgende undervisere: Per Nikolaj Bukh er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Han har forfattet en stor mængde bøger og artikler og har en omfattende praktisk erfaring med design og implementering af nye økonomistyringsmodeller. Merete Friis er cand.med., MPA og Senior Manager hos Ernst & Young. Hun har tidligere være lægechef på Billeddiagnostisk Enhed, Hillerød Sygehus, hvor hun blandt andet havde ansvaret for gennemførelsen af et Lean-projekt med udgangspunkt i aktivitetsbaseret omkostningsinformation. Steen Grønning Dørge er cand. oecon., MBA og underdirektør i Arla Foods Corporate Finance med ansvar for Planning & Performance. Han har gennem mange år arbejde med økonomistyringskoncepter og IT-udvikling i store organisationer. Claus Hammer-Pedersen er statsautoriseret revisor og partner hos KPMG. Deltager i KPMGs regnskabsfaglige afdeling og KPMGs gruppe for revision af offentlige virksomheder. Han er revisor/rådgiver for en række større koncerner herunder region/amter bl.a. med speciale i regnskabsmæssige forhold, omstruktureringer, køb og salg af virksomheder. Derudover er han foredragsholder og underviser omkring årsregnskabsloven og internationale regnskabsstandarder samt koncernrevision. Mads Hansen er specialkonsulent i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Han har siddet med i bl.a. Finansieringsudvalget, Budget- og Regnskabsudvalget (sundhedsdelen), DRG-styregruppen samt varetaget sekretariatsbetjening af arbejdsgrupperne for Evaluering af takststyring på sygehusområdet i 2005 og Takststyring på sygehusområdet i Poul Israelsen er professor i økonomistyring og produktionsøkonomi ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet. Han har udgivet en række artikler og bøger om omkostningsregnskaber og har stor ekspertise indenfor variabilitetsregnskaber, dækningsbidragsmodeller og nye økonomistyringsteknikker. Peter Kragh Jespersen er lektor i organisationsteori ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet. Han har forsket i sygehusorganisation og -ledelse i en årrække og herunder studeret kontraktstyring i sygehuse. John Johansen er civilingeniør, ph.d. og professor ved Center of Industriel Produktion, Aalborg Universitet. Han har publiceret artikler og bøger indenfor produktionsstyring, logistik og Supply Chain Management samt strategisk udvikling af produktionssystemer. Han har deltaget i og ledet flere større forsknings- og udviklingsprojekter. John Johansen er i dag direktør for Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet. - fortsættes 11

12 Thorkil Juul er cand.oecon. og chef for Indenrigs- og Sundhedsministeriets Økonomiske Afdeling, som blandt andet beskæftiger sig med reguleringen af kommunernes og regionernes økonomi. Han har været medlem af Strukturkommissionen og deltager i øjeblikket i arbejdet med Kvalitetsreformen. Ditte Munk er cand.merc. og afdelingsleder ved den centrale regnskabsafdeling i Århus Amt. Hun har erfaringer fra implementeringen af Lean i produktionen i Post Danmark og erfaringer fra arbejder med Lean i administrationen i Århus Amt. Steen Pilegaard er ansat i Økonomiafdelingen på Skejby Sygehus med DRG-relaterede emner som det primære arbejdsområde. Han har en fortid på Amtssygehuset i Gentofte og i Sundhedsstyrelsens DRG-enhed, hvor han har arbejdet med takststyring, fordelingsregnskaber, ABC-analyser mm. Lynge Skovgaard er statsautoriseret revisor og partner hos Deloitte. Han er medlem af ledelsen af Deloittes offentlige gruppe og forsyningsgruppe. Formand for Foreningen af Statsautoriserede Revisorers Udvalg for revision af offentlig virksomhed, FSRs medlem af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabsudvalg, FSRs medlem af Kontaktudvalget for offentlig revision. Han er revisor/rådgiver for kommuner, region/amter, statslige institutioner, aktieselskaber og fonde. Derudover er han foredragsholder vedr. regnskabsmæssige forhold inden for offentlig regnskabsaflæggelse, primært vedrørende regnskabs- og bevillingsreformen. Henning Vestergaard er direktør ved Hospitalsenheden Vest, som består af Regionshospitalerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Tarm og Ringkøbing. Han er uddannet i organisation, ledelse og markedsøkonomi fra Aalborg Universitet (cand.merc.) og anvender p.t. balanced scorecard som et instrument til udfyldelse af strategidelen i Århus Amts virksomhedsmodel. Thomas Varan har de seneste 3½ år været ansat hos SAS Institute (Finansiel Intelligence divisionen). Hans primære forretningsmæssige fokus hos SAS Institute er salg og rådgivning indenfor økonomisk rapportering, koncernrapportering/konsolidering, budgettering/ budgetproces, omkostningsgennemsigtighed og målstyring. Både i forhold til private virksomheder og offentlige institutioner. Undervisningen er tilrettelagt således, at man - udover de tidspunkter, hvor undervisningen afvikles - vil kunne varetage sit sædvanlige arbejde. Det betyder, at de fleste moduler vil være bygget op således, at det ikke forudsættes, at et omfattende pensum er læst på forhånd. Men man skal dog også være indstillet på, at det i forbindelse med nogle af modulerne kan være nødvendigt, at enkelte artikler eller case-materiale er læst inden undervisningen. Som et supplement til undervisningen udleveres et omfattende kursusmateriale, som udover kopier af overheads og andet materiale, indeholder en række praktisk orienterede artikler mv. om de teknikker og metoder, der undervises i. Dette materiale studeres efter behov i forbindelse med undervisningen eller efterfølgende i det daglige arbejde med udviklingen af nye økonomistyringsrutiner og -metoder (nærmere retningslinjer vil blive givet i forbindelse med undervisningen). 12

13 Orienterings- og debatmøde Der afholdes den 30. august 2007 kl et orienterings- og debatmøde på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C. Her vil Professor Per Nikolaj Bukh for det første lægge op til debat om den offentlige økonomistyrings udviklingstendenser ved at give et overblik over de nyeste økonomistyringsteknikker og deres anvendelsespotentialer i den offentlige sektor. For det andet vil vi introducere hele programmet for kurset Økonomi- og omkostningsstyring: Nye vinde i økonomistyringen, således at der vil være mulighed for at stille spørgsmål og få afklaret alle de praktiske overvejelser, man som potentiel deltager vil have. Kurset gav en god operationel indgang til emnerne og jeg har efterfølgende anbefalet kurset til en del andre kolleger. Erling S. Pedersen Økonomidirektør, Sydvestjysk Sygehus Informationsmødet vil også være åbent for deltagere, der ikke skal deltage i kurset, men som ønsker et overblik over den moderne økonomistyrings udfordringer og muligheder. Program for den 30. august Velkomst v. kursuschef Mette Schüsler Ovesen, Aalborg Universitet Nye udfordringer, nye teknikker, v. professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet Introduktion til kurset, v. Mette Schüsler Ovesen & Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet Afslutning og sandwich m. øl/vand Tilmeldingen til debat- og informationsmødet kan ske ved henvendelse til kursussekretariatet ved kursussekretær Lis Carlsen, eller tlf

14 Praktiske oplysninger Undervisningsplan Undervisningen afholdes på de følgende dage: Modul 1-2: oktober 2007 Modul 3-4: oktober 2007 Modul 5-6: november 2007 Modul 7-8: november 2007 Modul 9: 14. november 2007 Undervisningen afvikles på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C. Tilmelding Kurset er åbent for alle med interesse for nye økonomistyrings- og ledelsesværktøjer i regionerne. Det forventes, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til økonomistyringens principper, men indholdet er lagt an på, at man ikke har et specifikt kendskab til de konkrete metoder og teknikker, som vil blive præsenteret. Tilmeldingsfrist Fredag den 7. september 2007 Aalborg Universitet kan efter tilmeldingsfristens udløb undlade at igangsætte kurset på grund af utilstrækkelig søgning eller grundet andre særlige omstændigheder. Deltagergebyr kr. Der opkræves ikke moms af deltagergebyret. Spørgsmål vedrørende programmets indhold samt de færdigheder man vil opnå ved deltagelse kan rettes til professor Per Nikolaj Bukh, tlf Tilmelding til kurset skal ske via skema, der sendes til: Lis Carlsen Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Skemaet kan printes på samf-kurser.aau.dk/nyevinde 14

15 Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet Aalborg Universitet har med sit projektorienterede uddannelsesforløb og kandidatuddannelser som cand.scient.adm. og cand.oecon et naturligt fokus på den offentlige sektors uddannelses- og kompetencebehov. På efter- og videreuddannelsesområdet udbyder Aalborg Universitet fx uddannelsen Master of Public Administration, der uddanner ledere til at varetage udviklings- og ledelsesmæssige opgaver i en internationaliseret offentlig sektor, der virker i samspil med private virksomheder og organisationer. Med udbuddet af denne skræddersyede økonomistyringsuddannelse er universitetet gået et skridt videre mod at ruste medarbejdere i den offentlige sektor til de nye udfordringer. Universitetet tilbyder desuden målrettede efteruddannelseskurser indenfor offentlig økonomistyring og offentlig ledelse generelt. Enten som et led i den generelle kompetenceudvikling på alle niveauer eller i forbindelse med specifikke udviklings- og implementeringsprojekter. Ligeledes medvirker universitetets erfarne medarbejdere ved tilrettelæggelsen af kompetenceudviklingsforløb og sparring omkring udvikling og design af nye økonomistyringskoncepter. Yderligere information ved henvendelse til kursuschef Mette Schüsler Ovesen, tlf

16 Det Samfundsvidenskabelige Falkultet Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Kursuschef Mette Schüsler Ovesen Tlf samf-kurser.aau.dk/nyevinde

Økonomi- og omkostningsstyring

Økonomi- og omkostningsstyring Økonomi- og omkostningsstyring Nye vinde i økonomistyringen Et intensivt og målrettet kompetencegivende kursus for økonomimedarbejdere i de nye regioner Kursus i Århus forår 2007 52629_AAU_nye vinde.indd

Læs mere

Økonomi- og omkostningsstyring

Økonomi- og omkostningsstyring Økonomi- og omkostningsstyring Nye vinde i økonomistyringen Et intensivt og målrettet kompetencegivende kursus for økonomimedarbejdere i de nye regioner Kursus i Århus efterår 2008 Indhold Kursus: Økonomi-

Læs mere

Økonomi- og omkostningsstyring

Økonomi- og omkostningsstyring Økonomi- og omkostningsstyring Nye vinde i økonomistyringen Et intensivt og målrettet kompetencegivende kursus for økonomimedarbejdere i de nye regioner AAU2006-07 51437_AAU_nye vinde.indd 1 06/07/06 13:42:47

Læs mere

Session 1: marts 2010 (internat) Økonomistyringens udfordringer og muligheder Budget-, regnskabs- og bevillingsreformer

Session 1: marts 2010 (internat) Økonomistyringens udfordringer og muligheder Budget-, regnskabs- og bevillingsreformer Session 1: 11.-12. marts 2010 (internat) Modul 1 Modul 2 Økonomistyringens udfordringer og muligheder Budget-, regnskabs- og bevillingsreformer Session 2: 25.-26. marts 2010 Modul 3 Modul 4 Aktivitetsbaseret

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING M ere end 400 kommunale økonom im edarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilm eld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens økonomiske

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER ET SAMARBEJDE MED HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS OG SAS INSTITUTE A/S, DANMARK STEEN NIELSEN, PALL RIKHARDSSON

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Program. Fremtidens Økonomistyring. Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel

Program. Fremtidens Økonomistyring. Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel Hotel Koldingfjord, efteråret 2010 Session 1: Modul 1 Modul 2 31. august 1. september 2010 (internat) Økonomistyringens

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh. Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh.

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State of the art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen SUCCES med Balanced scorecard Gyldendal Business Indhold Forord 9 Tak 15 1. Indledning 17 1.1 Fra vision til handling 19 1.2 Hvad er balanced scorecard? 21

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh. Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh.

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i foråret 2016 et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE FORÅR 2016 2 ØKONOMI

Læs mere

Den effektfulde økonomifunktion

Den effektfulde økonomifunktion EKSTRA Tilmeld inden 1. september og modtag Børsens Ledelseshåndbog CONTROLLEREN Ekspertseminar I Controllerforum Business Controlling for den resultatskabende økonom Den effektfulde økonomifunktion Mandag

Læs mere

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag!

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag! Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Børsen Ledelseshåndbøger Med Børsen Ledelseshåndbøger får du den mest aktuelle viden, sparring og frem for alt inspiration til alle de udfordringer, der præger

Læs mere

Konference om Reform af Vand- og affaldssektorer

Konference om Reform af Vand- og affaldssektorer Konference om Reform af Vand- og affaldssektorer Økonomi og regnskabsprincipper mv. ved etablering af Vand- og Spildevandsselskaber 8. november 2007 Lynge Skovgaard, Deloitte 1 10-Jul-08 LS-KL-konference

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS Fra foråret 2016 præsenterer vi i samarbejde med reflexio P/S en nyudviklet version af vores populære kursus Den kommunale Controller. Med dette nye praksisorienterede kursus sætter vi fokus på økonomistyring

Læs mere

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer SDU, Samfundsvidenskab MPM/årgang 2013 3. semester 24. juni 2014 Læseplan Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Underviser: Professor Terkel Christiansen Målgruppe: Valgfag til studerende

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Målgruppe: Økonomichefer, økonomidirektører, regnskabschefer, ledere med økonomisk ansvar og controllere med ledelsesansvar.

Målgruppe: Økonomichefer, økonomidirektører, regnskabschefer, ledere med økonomisk ansvar og controllere med ledelsesansvar. Målgruppe: Økonomichefer, økonomidirektører, regnskabschefer, ledere med økonomisk ansvar og controllere med ledelsesansvar. SEMINAR PÅ SCANDIC EREMITAGEN, LYNGBY DEN 7. MARTS 2007 ØKONOMICHEFEN 2007 et

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

Certifikat i Risk Management

Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management Et grundlæggende onlinekursus i risk management Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management (CRM) henvender sig til personer med en professionel interesse i moderne

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter STATENS KARRIEREPROGRAMMER Karriereprogram for HR-konsulenter Behov for professionel opgaveløsning Det offentlige har brug for kompetente og engagerede personaleafdelinger, som kan støtte både topledelsen,

Læs mere

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander Økonomisk virksomhedsbeskrivelse 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard, Preben Melander Økonomisk

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål... 11 Kapitlets læringsmål... 11 1.1. Hvad er økonomistyring?... 12 1.2. Beslutningsprocessens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

ØKONOMI. for ikke-økonomer i det offentlige. For ledere med budgetansvar. Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge

ØKONOMI. for ikke-økonomer i det offentlige. For ledere med budgetansvar. Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge 2-dags kursus ØKONOMI for ikke-økonomer i det offentlige For ledere med budgetansvar Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge Hvad er økonomisk styring egentlig? Bliv bedre til at forstå og præsentere

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Implementering i midten?

Implementering i midten? Implementering i midten? Implementering i midten? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning På et vist plan er det de samme spørgsmål og de samme problemstillinger,

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011328 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 , februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5 8000

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh. EFTERÅR 2014 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering DIPLOMCLASS DIGITALISERING - fra strategi til eksekvering Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau med teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen BEYOND BUDGETING et seminar om nye teknikker og metoder HOVEDUNDERVISER Fra Beyond Budgeting til effektiv budgettering Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING EFTERÅR 2013 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Den makroøkonomiske udfordring

Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Globaliseringen som fællesnævner Nogle gange betyder det nye

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data og forandringsledelse.

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2010 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet KURSUS 2 KURSUS Planlægning alene spænder ben for

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Økonomistyring - kan vi det? - kan vi lade være? Slide 1/XX

Økonomistyring - kan vi det? - kan vi lade være? Slide 1/XX Slide 1/XX Slide 2/XX Et bud på en definition af begrebet økonomistyring De processer ledelsen iværksætter med henblik på at træffe bevidst målrettede beslutninger omkring valg af aktiviteter og udnyttelse

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Udfordringer og styring i den offentlige sektor Ansvar for styring en ny formel styringsudmelding Tænketanken

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere