VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013"

Transkript

1 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og lignende, herunder infantil autisme og Aspergers syndrom. Landsforeningens aktiviteter og politik tager ikke udgangspunkt i enkelte behandlingsformer. 4 Formålet opfyldes ved: at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører, at repræsentere mennesker med ASF, børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet, at støtte og vejlede forældre og søskende til mennesker med ASF, at virke for oprettelsen af og støtte til de for mennesker med ASF nødvendige børnehave- og skoletilbud, opholdssteder, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som idræt og kulturelle tilbud, at sikre at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov, at fremme nødvendig forskning samt formidling heraf, at sikre oplysnings- og bistandsarbejde fra Landsforeningen til medlemmer, samarbejdspartnere og off entligheden gennem oprettelse af et sekretariat, der skal betjene Landsforeningens medlemmer i principielle spørgsmål, at sørge for i videst muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indfl ydelse til gavn for medlemmerne, at drive og udvikle SIKON, at samarbejde med nationale og internationale organisationer. Medlemmer 5 Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med ASF samt andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder samt foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskab af Landsforeningen giver ret til at give møde på Landsforeningens repræsentantskabsmøde med taleret, men uden stemmeret, medmindre medlemmet har stemmeret i henhold til vedtægtens bestemmelser. Medlemskab af og/eller bidrag til Landsforeningen giver ikke ret til nogen del af Lands foreningens formue eller udbytte af nogen art. Repræsentantskabet fastsætter et særligt kontingent for medlemmer under 18 år (børn/unge-kontingent). Det nedsatte kontingent giver adgang til særlige aktiviteter og informationer for denne gruppe samt adgang til et børneråd. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret i Landsforeningens øvrige forsamlinger. Udmeldelse skal være skriftlig og sendes til foreningens sekretariat. Repræsentantskabet 6 Repræsentantskabet er Landsforeningen højeste myndighed. Repræsentantskabet består af mindst 49 medlemmer. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af Repræsentantskabets medlemmer er til stede. Hovedbestyrelsen kan indstille nye medlemmer til optagelse i Repræsentantskabet. Repræsentantskabet sammensættes således: Hver Kreds vælger blandt sine egne medlemmer tre repræsentanter og én suppleant. Færøerne og Grønland vælger hver et medlem. Den til enhver tid siddende formand for Landsforeningen er født medlem af Repræsentantskabet. Hovedbestyrelsesmedlemmer valgt udenfor ovennævnte fora.

3 Hver repræsentant har én stemme. Suppleanter har alene stemmeret, når suppleanten møder i stedet for en valgt repræsentant. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Repræsentantskabet er åbent for alle medlemmer og offentligheden. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år primo oktober og indkaldes skriftligt med tre ugers varsel med minimum følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse, herunder oversigt over fonde 5. Formanden fremlægger forslag til kommende års aktiviteter, herunder hovedbestyrelsens forslag 6. Behandling af eventuelle indkomne forslag 7. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent 8. I lige år: Valg af formand for Landsforeningen 9. Valg af hovedbestyrelse; Der vælges i lige år 5 repræsentanter og 1 suppleant, og i ulige år vælges 5 repræsentanter og 1 suppleant. Sammensætningen af hovedbestyerlsen skal være således, at der som minimum i bestyrelsen er 3 repræsentanter, der har bopæl øst for Storebælt og 3 repræsentanter, der har bopæl vest for Storebælt. 10. Valg af 2 interne revisorer 11. Valg af bogholderi- og regnskabsfunktion. Efter indstilling fra foreningens statsautoriserede revisor antages intern eller eksterne bistand til bogholderi og regnskabsfunktion. Personen der varetager funktionen løbende budget- og regnskabstal for Hovedbestyrelsen samt deltager i repræsentantskabsmødet. 12. Eventuelt Alle beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes, hvor intet andet fremgår af denne vedtægt ved simpelt flertal blandt de i afstemningen deltagende. Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst én eller flere repræsentanter ønsker det. Der føres protokol over de på repræsentantskabsmødet vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent. Repræsentantskabet fastsætter ved simpelt flertal blandt de i afstemningen deltagende en forretningsorden. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 7 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når mindst fire medlemmer af hovedbestyrelsen eller mindst tre Kredse, skriftligt med angivelse af dagsorden, stiller krav herom. Indkaldelse følger reglerne for indkaldelse til repræsentantskabsmøde. Hovedbestyrelsen kan dog, hvor forholdene nødvendiggør det, indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med kortere varsel. Hovedbestyrelse 8 Hovedbestyrelsen består af elleve medlemmer, hvoraf formanden for Landsforeningen udgør den ene. Ti hovedbestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter vælges af repræsentantskabet. Formanden vælges af repræsentantskabet. Alle medlemmer af Landsforeningen, er valgbare til hovedbestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Alle beslutninger i hovedbestyrelsen skal, hvor intet andet fremgår af denne vedtægt, træffes ved simpelt flertal blandt de deltagende, dog således, at hovedbestyrelsesmedlemmer, der samtidig har et ansættelsesforhold til Landsforeningen eller fonde, som Landsforeningen forvalter ikke udgør flertallet. 9 Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres et sekretariat som ledes af formanden for Landsforeningen. Hovedbestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. Landsforeningens struktur 10 Landsforeningens struktur, der skal tilstræbe, at styrke det enkelte medlems indflydelse på alle niveauer på Landsforeningens politik og dennes udøvelse fastlægges således: Landsforeningen er opdelt i et antal Kredse. Ændring i antallet og opdelingen i og af Kredsene kan besluttes af Repræsentantskabet.

4 Kredsene kan stifte Kommunalforeninger, der følger strukturreformens kommuneopdeling pr Det er Kommunalforeningens opgave at sørge for at få indflydelse i handicapråd og uddeling af midler til området inden for egen kommune. Kommunalforeningen skal som minimum have 10 medlemmer og en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer. Medlemskab af Landsforeningen giver automatisk medlemskab af kreds og kommunal - forening. Vedtægter for Kreds og Kommunalforeninger kan fastsættes af hovedbestyrelsen ud fra en standardvedtægt. For Færøerne og Grønland gælder særlige regler, som aftales i samarbejde med Hovedbestyrelsen. 11 Kredse De hidtidige lokalforeninger ændres til Kredse. Vedtægten for Kredsene skal godkendes af Landsforeningens hovedbestyrelse for at have gyldighed. Stiftelse af nye Kredse forudsætter godkendelse af Repræsentantskabet. Hver Kreds vælger tre repræsentantskabsmedlemmer og en suppleant. Landsforeningens Repræsentantskab træffer beslutning om geografisk opdeling af Kredsene. Kommunalforeninger I kommuner med mere end 10 medlemmer kan der oprettes en selvstændig Kommunalforening med egen bestyrelse med mindst tre medlemmer. Kommunalforeningerne har til opgave at have forhandlingsretten om spørgsmål vedr. handicapråd, tildeling af kommunale midler til frivilligt socialt arbejde og affødte sager heraf. Tvivlsspørgsmål afgøres af hovedbestyrelsen. Tegningsbestemmelser og hæftelse 12 Landsforeningen tegnes af formanden for Landsforeningen og et medlem af hovedbestyrelsen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes Landsforeningen af syv af hovedbestyrelsens medlemmer, hvor højest tre må have et ansættelsesforhold til Landsforeningen eller til fonde, som Landsforeningen forvalter eller har forbindelse til. For Landsforeningen hæfter alene Landsforeningens egen formue. Klausuler på gaver skal respekteres. Regnskab og revision 13 Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet udarbejdes og revideres, herunder detaljeret bilagsrevision, af en statsautoriseret revisor godkendt af Repræsentantskabet. Her ud over udpeger Repræsentantskabet hvert år 2 revisorer fra egne rækker til intern revision. Denne interne revision har alene til opgave at sikre, at Landsforeningens midler er brugt i overensstemmelse med Repræsentantskabets og hovedbestyrelsens beslutninger og anvisninger. Regnskabet skal senest den 1. maj være afleveret til den statsautoriserede revisor, som sikrer, at den samlede revision (såvel ekstern som intern) er afsluttet senest den 1. juni. En oversigt over de fonde som Landsforeningen måtte forvalte eller som Landsforeningen har forbindelse til fremlægges for Repræsentantskabet i forbindelse med Landsforeningens regnskab med angivelse af fundats og ansøgningsbetingelser. Ændring og opløsning 14 Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages på et repræsentantskabsmøde med 2/3 flertal blandt de i afstemningen deltagende. Et mindretal på minimum 1/3 af de i afstemningen deltagende kan kræve beslutningen vedrørende ændringen i vedtægten eller beslutningen om Landsforeningens opløsning afprøvet på et efterfølgende andet repræsentantskabsmøde afholdt med mindst én måneds og højst to måneders mellemrum. Afholdes andet repræsentantskabsmøde, kan forslaget vedtages med almindeligt flertal blandt de i afstemningen deltagende medlemmer. 15 Beslutning om opløsning af Landsforeningen kan kun vedtages efter hovedbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 3/4 flertal blandt de i afstemningen deltagende på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der er indkaldt med dagsordenpunkt om Landsforeningens opløsning og med mindst 14 dages mellemrum. Anvendelse af overskud ved opløsning 16 Opløses Landsforeningen, skal overskud efter betaling af passiver tilfalde en almennyttig og/eller velgørende forening eller fond, som arbejder ud fra et tilsvarende formål.

5 Landsforeningens tidligere navn 17 Landsforeningens tidligere navn er Landsforeningen Psykotiske Børns Vel. Med vedtagelse af denne vedtægt er Landsforeningens navn herefter: Landsforeningen Autisme. Vedtagelse og ikrafttræden 18 Vedtægten er vedtaget på stiftende generalforsamling den 14. september 1962 og senere revideret på generalforsamlinger den 24. marts 1969, 28. maj 1969, 31. marts 1989, 15. marts 1991, 26. marts 1993, 19. marts 1999 samt 9. oktober Disse reviderede vedtægter træder i kraft efter vedtagelsen den 9. oktober Tilføjelse til 5 (børne-/ungemedlemskab) vedtaget på repræsentantskabsmøde den 8. april Tilføjelse til 3 (formål) vedtaget på repræsentantskabsmøde den 14. april 2007 Tilføjelse til 6 pkt. 11 (bogholderi- og regnskabsfunktion) vedtaget på repræsentantskabsmøde den 14. april Ændring af 6 (tidspunkt for repræsentantskabsmøde) vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. november Ændring af 9 (valgperioder) vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. november Ændring af 6 pkt. 11 (bogholderi- og regnskabsfunktion) vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. november Tilføjelse af 3 (formål) vedtaget på repræsentantskabsmøde Ændring af 5, 6, 8 10 og 11 (nedlæggelse af regionsråd) vedtaget på repræsentantskabsmøde Ændring af 6 (NLD-gruppen udgår) vedtaget på repræsentantskabsmøde Ændring af 13 (ændrede tidsfrister) vedtaget på repræsentantskabsmøde Ændring af 6 0g 8 (antallet suppleanter) vedtaget på repræsentantskabsmøde den 30. oktober Ændring af 6, 7, 10 og 11 (kredsforeninger ændret til kredse) vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 27. oktober Ændring af 2 (hjemsted Høje Taastrup) samt 10 (kreds struktur) ændret på repræsentantskabsmødet d. 26. oktober 2013 Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. Oktober 2013

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere