Ændring af virksomhedsskatteloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af virksomhedsskatteloven"

Transkript

1 Skatteministeriet Att.: Sune Fomsgaard Nicolai Eigtveds Gade København K 24. juni 2014 Ændring af virksomhedsskatteloven Dansk Erhverv har den 11. juni 2014 modtaget lovforslag om ændring af virksomhedsskatteloven i høring. Lovforslaget må beskrives som et hullukningsforslag, hvis overordnede formål er at sikre, at selvstændigt erhvervsdrivende (selvstændige) ikke kan udnytte virksomhedsordningen utilsigtet i strid med ordningens oprindelige hensigt. Dermed kan selvstændige ikke anvende virksomhedens midler til finansiering af privatforbrug eller til afdrag på privat gæld, uden at midlerne beskattes som personlig indkomst. Lovforslaget indeholder følgende fire elementer: Selvstændige kan fremover kun spare op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er nul eller positiv. Dermed opnår den selvstændige ikke utilsigtede skattemæssige fordele ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. Hvis aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, fremover stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, anses et tilsvarende beløb for hævet af den selvstændige. Rentekorrektionen forhøjes effektivt med 3 pct.-point med henblik på at eliminere den skattemæssige besparelse, som selvstændige kan opnå ved at placere private renteudgifter i virksomhedsordningen. For selvstændige, der ved lovforslagets fremsættelse anvender virksomhedsordningen, og allerede har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen, eller har en negativ indskudskonto, suspenderes muligheden for at spare op i ordningen. Det gælder dog kun, hvis summen af den nominelle værdi af den negative indskudskonto og en evt. sikkerhedsstillelse overstiger kr. JAR/JAR Side 1/8

2 Generelle bemærkninger Dansk Erhverv mener overordnet set, at det er rimeligt, at lovgivningen løbende bliver evalueret, og at der kan være situationer, hvor der er behov for at foretage hullukning i form af værnsregler, enten fordi statskassen mister provenu, eller fordi lovgivningen bliver benyttet på en uhensigtsmæssig måde. Dansk Erhverv mener imidlertid også, at det er problematisk, at der inden for de senere år generelt har været en tendens til, at der er blevet indført for mange værnsregler, og at man ikke har målrettet værnsreglerne godt nok. Inden der indføres en værnsregel, bør lovgiver nøje overveje, om ulemperne, i forhold til hvad det betyder af byrder for erhvervslivet, hvad det medfører i forhold til tilliden til det danske skattesystem, og hvad det betyder for kompleksiteten af det danske skattesystemet, står mål med det provenu, som statskassen får ind. Hvis ulemperne er større end det provenu, der kan inddrives, så bør man ikke indføre en værnsregel. Værnsregler bør ligeledes være et præcisionsindgreb, der skal målrettes meget præcist mod det specifikke problem og ikke ramme andre situationer. Overordnet set må Dansk Erhverv bemærke, at formålet med nærværende regelændring - om at undgå utilsigtet udnyttelse af reglerne i virksomhedsskatteloven som udgangspunkt må anses for at være rimelig og fornuftig. Dansk Erhverv mener således ikke, at det har været hensigten med virksomhedsskatteloven, at man skulle have bedre vilkår, end hvis man drev den tilsvarende virksomhed i selskabsform. På den baggrund er Dansk Erhverv enig med Skatteministeriet i, at selvstændige ikke bør kunne anvende virksomhedens midler til finansiering af privatforbrug eller afdrag på privat gæld, uden at midlerne beskattes som personlig indkomst. Dansk Erhverv er imidlertid blevet opmærksom på nogle forhold, hvor de foreslåede ændringer vil omfatte situationer, de efter Dansk Erhvervs opfattelse ikke bør ramme. Ligesom det findes rimeligt at give nogle mere lempelige overgangsregler for skatteydere, der har indrettet sig efter gældende regler og praksis, og som derfor bør gives tid til at indrette sig efter den foreslåede regelændring. Disse forhold mener Dansk Erhverv, der bør rettes op på for at sikre, at lovforslaget ikke rammer en lang række selvstændigt erhvervsdrivende på en uhensigtsmæssig måde. Specifikke bemærkninger Indskudskonto - overgangsregler Som Dansk Erhverv forstår lovforslagets 1, nr. 6, der ændrer virksomhedsskattelovens 11 ved at indsætte et nyt stk. 4, så bliver det, jf. lovforslagets 2, stk. 4, ikke længere muligt at opspare overskud for indkomst erhvervet fra 11. juni 2014 og senere. Det får altså konsekvenser for alle, der benytter virksomhedsordningen, og som uanset årsag dertil har negativ indskudskonto. Side 2/8

3 Dansk Erhverv forstår endvidere ordningen således, at indskudskontoen som udgangspunkt alene kan blive negativ, hvis indehaveren hæver mere ud af virksomheden, end virksomheden har tjent det skyldes enten ordningens regler for opgørelse af indskudskontoen ved påbegyndelse af virksomhedsordningen, eller det skyldes ordningens lovfæstede hæverækkefølge. Det må imidlertid påpeges, at en indskudskonto også kan blive negativ af andre årsager fx ved gennemførelse af en skattefri virksomhedsomdannelse af en eller flere virksomheder, hvor der efter omdannelsen fortsat er virksomhed i virksomhedsordningen. I forbindelse med en sådan delomdannelse modtager indehaveren aktier som vederlag for den(de) omdannede virksomhed(-er). Sådanne aktier tillades ikke i virksomhedsordningen, hvorfor aktierne skal udtages. En særregel i virksomhedsskattelovens 15a bestemmer, at aktierne ikke behøver at blive udtaget via hæverækkefølgen angivet i 5, men at aktierne kan hæves fra indskudskontoen til mellemregningskontoen. Det kan medføre at indskudskontoen bliver negativ uden at dette er udtryk for private hævninger. Sådanne omdannelser kan have været gennemført for mange år siden Dansk Erhverv har således kendskab til et konkret eksempel fra 1989, hvor indskudskontoen siden da har været negativ med ca. 12 mio. kr. De senere års afmatning i økonomien har i flere tilfælde medført, at indehaverne for at overleve har trukket på virksomhedens kreditter, og dermed fået negativ indskudskonto. I forbindelse med forsøg på genrejsning af økonomien er det ofte meget vigtigt, at der er mulighed for størst mulig konsolidering. Disse allerede ramte personer vil også blive begrænset af de foreslåede ændringer, og således få yderligere besvær med at konsolidere virksomheden, når det ikke er muligt at foretage opsparing grundet den negative indskudskonto. Da disse personer tjener deres penge i virksomheden, har der derfor ikke mulighed for at indskyde private midler da alle midler kommer fra virksomheden. De har således ikke mulighed for at ændre på forholdene. Mindre nystartede virksomheder (iværksættere) vil ofte have negativ indskudskonto, da der i de første år ikke er de store skattemæssige overskud. Virksomhedsejeren skal dog have noget at leve af, og vil trække til privatforbrug fra virksomhedens kredit. Efter et par år begynder der at komme gang i forretningen, og der genereres overskud. Formålet med virksomhedsordningen er, at der kan foretages en udjævning af indkomsten, så der i år med større overskud kan opspares, og at dette så kan anvendes i de år, hvor der er knap så stort overskud. En iværksætter som beskrevet vil ikke have adgang til at foretage opsparing og dermed udjævning over en årrække, da indskudskontoen er negativ. Det kunne derfor være ønskeligt, om der kan indsættes en grænse for, hvor stor den negative indskudskonto må være, før opsparing suspenderes. Dette kan evt. sættes til to års skønnet privatforbrug. Der bør overvejes overgangsordninger eller undtagelser, idet det næppe kan antages at være sådanne situationer, der skal være omfattet af de foreslåede begrænsninger. Side 3/8

4 Reglerne i virksomhedsordningen har været gældende rigtigt længe. At privat gæld har kunnet indskydes er ikke nyt ej heller for lovgiverne, der i hvert fald siden SKM LSR ikke har været i tvivl om de muligheder, ordningen har givet indehaverne af virksomheder. På grund af disse kendte regler har en række erhvervsdrivende indrettet økonomien herefter og kan med långivere og kreditorer i flere tilfælde have aftalt afvikling af mellemværende i overensstemmelse med gældende regler og praksis. Disse rammes meget hårdt, da der ikke er indsat overgangsordninger det økonomiske fundament ændres meget pludseligt og får meget store finansielle konsekvenser for disse personer. Der bør på den baggrund derfor overvejes en overgangsordning for udligning af de økonomiske konsekvenser for disse personer. Der bør som minimum gives selvstændigt erhvervsdrivende en rimelig tidsfrist til at kunne foretage ændringer af virksomhedsordningen for 2013, således at privat gæld kan udtages af virksomhedsordningen med virkning for ultimobalancen for Efter de gældende regler er tidsfristen herfor lig selvangivelsesfristen for 2013, som vil være udløbet, længe inden loven forventes vedtaget. Det foreslås derfor, at der mindst gives frist til 1. juli 2015 svarende til selvangivelsesfristen for 2014 til at foretage ændringer af selvangivelsen for 2013 i relation til udtagning af privat gæld i virksomhedsordningen. Skatteydere, der vælger at tage privat gæld ud af virksomhedsordningen for 2013, og som også har private hævninger i 2013, vil blive omfattet af reglen om rentekorrektion i virksomhedsskattelovens 11, stk. 2, hvorefter der skal beregnes rentekorrektion, hvis der i samme år har været foretaget såvel indskud som hævninger. Det findes ikke rimeligt, at disse skatteydere skal straffes med konsekvenserne af en ekstra rentekorrektion i 2013, alene fordi de ønsker at tilpasse sig de foreslåede ændringer af loven. Der foreslås derfor en overgangsregel om, at der ikke skal beregnes rentekorrektion efter virksomhedsskattelovens 11, stk. 2, af den del af årets indskud, der kan henføres til gæld, der tages ud af virksomhedsordningen med virkning for ultimobalancen Sikkerhedsstillelse spørgsmål til afklaring Med lovforslagets 1, nr. 2, foreslås det at indsætte en ny bestemmelse, der udelukker muligheden for at opspare i virksomhedsordningen, hvis virksomhedens aktiver er stillet til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomheden. Det rejser et par spørgsmål: Hvis en erhvervsdrivende på en virksomhedskonto i virksomhedsordningen har et positivt indestående i et pengeinstitut, og samtidigt privat har et lån i samme pengeinstitut, vil pengeinstituttet have en generel modregningsadgang mellem indestående og udlån. I Side 4/8

5 denne situation vil der ikke være aftalt nogen binding på indlånskontoen, som den erhvervsdrivende således frit kan disponere over. Tillige sker der ikke nogen tinglysning af nogen sikkerhed i Personbogen mv. Men i tilfælde af en økonomisk anstrengt situation, vil banken have mulighed for at opsige det private banklån og modregne virksomhedens indlånskonto heri. Det bedes bekræftet, at en banks almindelige modregningsadgang mellem indlån og udlån ikke anses for at udgøre sikkerhedsstillelse i henhold til lovforslagets 1, nr. 2? Der er i virksomhedsordningen ikke sammenhæng mellem ophævelsen af nettometoden tilbage i 1992, og det at der nu ikke må være sikkerhedsstillelse. Et eksempel er følgende. En person driver en erhvervsmæssig virksomhed i Danmark. Personen skal flytte til udlandet i virksomhedens interesse, og vil fortsat være skattepligtig af overskuddet i Danmark. Under udlandsperioden udlejes boligen, da det er planen, at personen skal hjem igen efter en kortere årrække. Udlejning af en bolig mere end 12 måneder anses for erhvervsmæssig udlejning, og personen vil være tvunget til at anvende virksomhedsordningen. Konsekvensen heraf er, at jf. bruttometoden skal ejendommen ind i virksomhedsordningen som et indskud på indskudskontoen. Den tilsvarende prioritetsgæld vil blive betragtet som en hævning. Hvis ejendommen har en værdi på kr. med en tilhørende prioritetsgæld, vil der således være tale om en hævning på kr. På grund af denne store skattebyrde bliver løsningen ofte, at gælden holdes uden for virksomhedsordningen. Efter lovforslaget vil det nu også blive betragtet som en hævning, da der er tale om en sikkerhedsstillelse. Dette er ikke hensigten med formålet i virksomhedsskatteloven, men er en konsekvens af kombinationen af en manglende nettometode go ingen mulighed for sikkerhedsstillelse. Der er andre lignende erhvervsmæssige situationer, der rammes af lovindgrebet. Det burde derfor være mulighed for at foretage indskud af virksomhed i virksomhedsordningen efter et nettoprincip eller muliggøre sikkerhedsstillelse op til en vis grænse af kapitalafkastgrundlaget. Hvis en erhvervsdrivende driver sin virksomhed fra sin egen ejendom, og samtidigt også privat bor på ejendommen, da vil i visse tilfælde den erhvervsmæssige del af ejendommen indgå i virksomhedsordningen, ligesom den del af gælden på ejendommen, som vedrører den erhvervsmæssige del af ejendommen, også kan gøre det. Den private del af ejendommen og den private del af gælden på ejendommen vil være uden for virksomhedsordningen. Imidlertid står hele ejendommen til sikkerhed for den samlede gæld. Vil det betyde, at dette forhold vil medføre den foreslåede udelukkelse fra opsparing, da virksomhedsdelen af ejendommen på denne vis (indirekte) står til sikkerhed for den private gæld? Hvis ja, bør der så ikke overvejes ændringer til det foreslåede? Hvis aktivets værdi overstiger den private gæld, som aktivet stilles til sikkerhed for, anmodes om bekræftelse af, at "sikkerhedens størrelse" opgøres til størrelsen af gælden. Eksempel: Et ejerpantebrev på 1 mio. kr. i en i øvrigt ubehæftet erhvervsejendom stilles til Side 5/8

6 sikkerhed for et banklån i virksomhedsordningen på kr. og for et privat forbrugslån i banken på kr. Det bedes bekræftet, at sikkerhedens størrelse i denne situation ansættes til kr., således at et beløb på kr. anses for hævet, hvis der er tale om en sikkerhedsstillelse efter 11/ Det er ved etablering af virksomhedspant til sikkerhed for virksomhedens bankgæld ikke ualmindeligt, at banken kræver, at virksomhedspantet skal stå til sikkerhed for alle kundens lån mv. i banken, uanset om lånene indgår eller ikke indgår i virksomhedsordningen. Vil en sådan generel sikkerhedsstillelse med virksomhedspant være omfattet af lovforslagets 1, nr. 2? Hvorledes ansættes værdien af sikkerhedsstillelsen? Her tænkes på, at et virksomhedspant omfatter alle virksomhedens aktiver, men uden at være begrænset af eventuel leverandørgæld mv., hvorfor værdien af virksomhedspantet ofte vil variere meget gennem årets løb. Eksempel vedr. virksomhedspant, som ligger til sikkerhed for al gæld til banken, herunder privat gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen: 1. Opgjort pr. 11/ udgør værdien af aktiverne omfattet af virksomhedspantet 2 mio. kr., idet virksomhedspantets pålydende udgør 4 mio. kr. Virksomheden køber den 12/ for 1 mio. kr. varer fra en leverandør på sædvanlig kredit. Derved stiger værdien af aktiverne omfattet af virksomhedspantet fra 2 mio. kr. til 3 mio. kr. Skal virksomhedsejeren i denne situation anses for den 12/ at have hævet 1 mio. kr. (eller et evt. mindre beløb svarende til den private gæld, som sikkerheden er stillet for)? 2. I perioden 12/ til 31/ sælges de indkøbte varer og værdien af aktiverne omfattet af virksomhedspantet falder, alt andet lige, løbende til 2 mio. kr. igen, idet provenuet fra salget af varerne anvendes til betaling af leverandøren og til betaling øvrige omkostninger. 3. Den 1/ får virksomheden igen leveret varer for 1 mio. kr. på kredit, hvorved værdien af aktiverne omfattet af virksomhedspantet igen stiger fra 2 mio. kr. til 3 mio. kr. Skal virksomhedsejeren i denne situation anses for at have hævet yderligere 1 mio. kr. den 1/ (eller et evt. mindre beløb svarende til den private gæld, som sikkerheden er stillet for)? Hvis et ejerpantebrev med tillæg af foranstående gæld (gæld, der har en højere prioritet i ejendommen) overstiger ejendommens handelsværdi pr. 11/6 2014, hvorledes og på hvilket tidspunkt skal det så opgøres om sikkerhedsstillelsen er forøget i forhold til pr. 11/ (værdien af sikkerheden vil stige hvis ejendommens handelsværdi stiger) i relation til opgørelse af beløb, der skal anses for hævet? Side 6/8

7 Sikkerhedsstillelse negativ forskelsbehandling i forhold til drift af virksomhed i selskabsform For virksomheder, der drives i selskabsform, har hovedaktionæren mulighed for at stille aktierne i selskabet til sikkerhed for privat gæld uden, at det medfører beskatning af sikkerhedsstillelsen som udbytte. En hovedaktionær i et selskab med et overskud på eksempelvis 1 mio. kr. før egen aflønning, har mulighed for at begrænse sin løn og udbytteudlodningen og lade et overskud på eksempelvis kr. indestå i selskabet. Værdien af selskabet vil dermed stige med kr. om året i kraft af opsparet overskud. Hvis hovedaktionærens løn og udbytte efter skat fra selskabet ikke kan dække det private forbrug, har hovedaktionæren mulighed for at låne eksempelvis kr. i banken til dækning af det private forbrug, mod at stille aktierne i selskabet til sikkerhed. Og dette har hovedaktionæren mulighed for at gentage hvert år. Med de foreslåede ændringer vil en virksomhedsejer, der bruger virksomhedsordningen ikke længere kunne stille aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld uden for virksomhedsordningen, heller ikke selvom sikkerhedsstillelsen ligger væsentligt under den nettoformue, der er i virksomheden/virksomhedsordningen. Da en virksomhedsordning alene er et selvangivelsesvalg og ikke nogen selvstændig juridisk enhed har virksomhedsejeren ikke nogen mulighed for alene at stille egenkapitalen i virksomheden til sikkerhed for privat gæld, men er nødsaget til at stille konkrete aktiver i virksomheden til sikkerhed for den private gæld. De foreslåede ændringer medvirker således til at gøre det mindre attraktivt at drive en personligt ejet virksomhed i virksomhedsordningen frem for en virksomhed i selskabsform. Det bør derfor overvejes at ændre lovforslaget, så der gives en vis adgang til at stille aktiver, der indgår i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen, uden at virksomhedsejeren udelukkes fra at foretage opsparing i virksomhedsordningen. Som eksempel kunne foreslås, at der sættes en grænse svarende til eksempelvis 50 pct. af det opgjorte kapitalafkastgrundlag primo. Hvis størrelsen af sikkerheden i aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, således ligger inden for 50 pct. af kapitalafkastgrundlaget primo, skal virksomhedsejeren ikke være udelukket fra at foretage opsparing i virksomhedsordningen. Kun hvis sikkerheden således ligger ud over de 50 pct., udelukkes virksomhedsejeren for at foretage opsparing i virksomhedsordningen. Indførelse af en begrænset adgang til sikkerhedsstillelse vil også gøre, at mange selvstændige, der i tillid til gældende regler og praksis har privat gæld med sikkerhed i aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, ikke rammes af den foreslåede overgangsregel i 2, stk. 5, at aktiver, der allerede pr. 11/ er stillet til sikkerhed for privat gæld forhindrer, at der kan foretages opsparing i virksomhedsordningen. Hvis det ikke generelt ønskes inden for visse grænser at give adgang til at stille aktiver, der indgår i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld, uden at det udelukker opsparing i virksom- Side 7/8

8 hedsordningen, bør der som minimum indføres en mere lempelig overgangsordning, som eksempelvis kunne gå ud på, at der ses bort fra sikkerhedsstillelser, der ligger inden for eksempelvis 50 pct. af kapitalafkastgrundlaget primo Opgørelse af opsparet overskud for perioden 1. januar til 10. juni 2014 afklarende spørgsmål Det fremgår af lovforslagets 2, stk. 4, at reglerne om udelukkelse af muligheden for opsparing, gælder for indkomst erhvervet fra og med 11. juni 2014, idet der således skal ske opdeling af indkomsten ud fra normale periodiseringsprincipper. I situationer, hvor der er en negativ indskudskonto eller sikkerhedsstillelser ud over bagatelgrænsen på kr. skal der således ske opgørelse af, hvor stor en del af indkomsten for 2014, der kan opspares. Skal lovforslaget forstås således, at der skal foretages opgørelse på helårsniveau, dvs. for hele indkomståret 2014, af hvor meget der kan opspares i virksomhedsordningen ud fra de samlede hævninger i hele 2014, således at det herefter opgjorte opsparede overskud, dvs. virksomhedsindkomst til beskatning med 24,5 pct., dog maksimalt kan udgøre et beløb svarende til den indkomst, der kan henføres til perioden 1. januar til 10. juni 2014? Hvis ikke, hvorledes skal det så opgøres, hvor stor en del af indkomsten i 2014, der kan beskattes som virksomhedsindkomst? Erhvervslivet pålægges unødige udgifter til en ekstra årsafslutning af deres regnskab for at kunne foretage denne opsplitning af overskuddet. Regeringen bør derfor tilstræbe, at der foretages en skæring pr Hvorledes skal avancer på igangværende arbejder opgøres? Skal der foretage en vurdering pr. 11. juni? Hvis der er overskud i perioden fra 1. januar til 11. juni 2014, vil der så være mulighed for at indskyde ikke hævet overskud, for derved at have en positiv indskudskonto pr. 11. juni 2014? Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål eller kommentarer, stiller Dansk Erhverv sig gerne til rådighed for yderligere besvarelser. Med venlig hilsen Jacob Ravn Skattepolitisk chef Side 8/8

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 17. juli 2014 L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven H139-14 Skatteministeriet har d. 11. juni 2014 fremsendt ovennævnte

Læs mere

H Ø R I N G. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard

H Ø R I N G. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard H Ø R I N G Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard Høringssvar vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 31. marts 2016

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 31. marts 2016 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 31. marts 2016 Forslag til lov (L 123) om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordning Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordningen Sikkerhedsstillelser Kaution Opsparing i virksomhedsordningen Rentekorrektion Virksomhedsskatteordningen Eksempler: Stuehus Sommerhus

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven 2013/1 BTL 200 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR - 1 Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende svar ref. i SKM2015.618.SR

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter

Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter Hotel Bredehus, Bredsten den 23. oktober 2015 Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter Ved Chefrådgiver Anna Boel, LMO Dagens program Mindre landbrug dyrt i skat Skat er aktive

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Selvstændigt erhvervsdrivende personer kan vælge imellem tre beskatningsordninger: Personskattelovens regler Kapitalafkastordningen Virksomhedsordningen.

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skatteministeriet har den 5. oktober 2015 fremsendt ovennævnte forslag til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 5. oktober 2015 fremsendt ovennævnte forslag til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. november 2015 Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr.

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992 Law no. 992 of 09.09.2014; Changes to Virksomhedsordningen. An analysis

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

SKAT - Fokus på udfordringer i renteswap, aktivitet i udlandet og virksomhedsordningen. Sonja Sørensen, Kirsten Cato Jensen,

SKAT - Fokus på udfordringer i renteswap, aktivitet i udlandet og virksomhedsordningen. Sonja Sørensen, Kirsten Cato Jensen, SKAT - Fokus på udfordringer i renteswap, aktivitet i udlandet og virksomhedsordningen Sonja Sørensen, sos@lmo.dk Kirsten Cato Jensen, kcj@lmo.dk Punkter, vi skal omkring Renteswap Status på, hvordan praksis

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0250471 Udkast (Nr. 9) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. semester Efterår 2013 Virksomhedsskatteloven Konsekvenser ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen Casper Christiansen

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. september 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

Vejledning. omdannelse af virksomhed

Vejledning. omdannelse af virksomhed Vejledning om omdannelse af virksomhed 1. Indledning Den virksomhedsejer, som overvejer at drive sin personligt drevne virksomhed i selskabsform, har også behov for at overveje, hvorledes virksomheden

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere