OPP-nyt. Offentlig-private partnerskaber i forskning og praksis. 1. kvartal 2009, nummer 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPP-nyt. Offentlig-private partnerskaber i forskning og praksis. 1. kvartal 2009, nummer 2"

Transkript

1 OPP-nyt Offentlig-private partnerskaber i forskning og praksis 1. kvartal 2009, nummer 2 OPP i finanskrisens tegn Af ph.d-stipendiat Ole Helby Petersen, redaktør, Dette er andet nummer af OPP-nyt. Der er sket meget siden første udgave blev sendt på gaden i begyndelsen af december Finanskrisen har for alvor sat ind, og regeringen har genoplivet klassisk Keynesiansk aktivitetsregulering af landets økonomi. Først kom trafikforliget og derefter investeringsplanen for sygehusene og nu en hastebehandlet skattereform. Med initiativerne på trafik- og sygehusområdet står den danske, offentlige sektor over for omfattende bygge- og anlægsaktiviteter i de kommende år. Med disse omfattende investeringsprojekter i kikkerten er der være gode grunde til at overveje forskellige organiseringsmodeller med henblik på at opnå økonomisk solide projekter med en stærk totaløkonomi både på kort og lang sigt. Hvilken rolle OPP eventuelt får at spille i forbindelse med disse omfattende investeringsprojekter er endnu uvist. Men diskussionen må hilses velkommen, og de tre artikler i denne udgave af OPP-nyt tager hver især centrale OPP-emner under behandling. I første artikel skriver Erhvervs- og Byggestyrelsens OPS-enhed om fire forskellige former for offentlig-privat samarbejde. Artiklen går i dybden med hver af modellerne og giver et bud på, hvornår modellerne hver især kan være fordelagtige at anvende. De næste to artikler handler begge om OPP i finanskrisens tegn. I den første artikel skriver Stine Birk om risikodeling og prisen på offentlig og privat kapital i forbindelse med OPP-projekter. Hun konkluderer, at OPP fortsat lever trods finanskrisen. I den anden artikel om OPP i finanskrisens tegn skriver Regine Ladenburg om udfordringer og mulige løsninger i forbindelse med finansiering af OPP på de kriseramte finansielle markeder. Hun konkluderer, at finansiering af OPP ganske vist er sværere i den nuværende situation, men at behovet for at gennemføre totaløkonomisk fordelagtige projekter på den anden side er uændret. Forfatterne til de tre artikler repræsenterer henholdsvis staten, banken, og rådgiveren - alle sammen centrale aktører på OPP-området - hvilket illustrerer, hvor forskellige typer aktører, der samles i en fælles debat omkring OPP. Velkommen til andet nummer af OPP-nyt og god læselyst! OPS - innovative modeller i byggeriet Af Erhvervs- og Byggestyrelsens OPS-enhed, Når staten, kommuner eller regioner står overfor opgaver, der skal løses, kan det være hensigtsmæssigt at kigge nærmere på anvendelsen af OPS-former. Men først og fremmest drejer det sig om at bestemme opgavens karakter og derefter finde den rigtige model for samarbejde med det private. Et fællestræk ved samarbejdsformerne er den totaløkonomiske tankegang, der muliggør en større kreativitet og innovation i projekternes udformning, anlæg og drift. Det, der kendetegner de nyere OPSmodeller, er bl.a. den tidlige afklaring og afstemning af forventninger og behov mellem parterne. Denne proces er dog langt mere ressourcekrævende end den traditionelle byggeproces. Det er helt nødvendigt, at alle parter er indstillede på et længerevarende samarbejde og at stille kompetencer til rådighed på begge sider 1

2 af bordet. Det er afgørende for den gode proces, at alle involverede forstår, at der ikke kan stilles krav og pålægges risiko uden også at overdrage beslutningskompetencen. Erfaringer fra bl.a. England viser dog, at denne lange udviklingsproces giver en bedre og mindre konfliktfyldt byggeproces. Ikke mindst fordi både projektudvikling, byggeri og drift sammentænkes. Det giver i høj grad mulighed for at tænke totaløkonomisk, sikre en højere kvalitet af byggeriet som helhed, samt tænke systematisk risikodeling og innovation ind i hele projektet. En af de overordnede drivkræfter til at kaste sig ud i nye finansierings og samarbejdsformer på det offentlige bygge- og anlægsområde er bl.a. en stor besparelse ved færre fejl og mangler, som det er i dag koster det offentlige 12 mia. kr. årligt. Det er ofte nyt for de offentlige bygherrer at tænke hele processen som en sammenhængende handling og dermed tænke i totaløkonomi. Hvilket i mange tilfælde også kan betyde en mangel på innovation, når der tænkes og bygges nybyggeri. I de efterfølgende afsnit vil forskellige OPS-modeller blive beskrevet. Offentlig-privat partnerskab (OPP) Idéen i OPP er, at en kommune udbyder design, finansiering, byggeri, drift, vedligeholdelse og serviceydelser i op til tredive år som én samlet opgave. Det giver de konsortier, der byder på opgaven, incitament til at tænke innovativt og totaløkonomisk med andre ord, vælge de materialer og løsninger der er bedst og billigst i et langt perspektiv. OPP er velegnet til større bygge- og anlægsprojekter med en anlægssum på omkring 100 millioner kr. eller derover. Det skyldes, at OPP er forbundet med høje transaktionsomkostninger. Bl.a. er udbudsprocessen længere og kontraktformen mere kompleks end det, der kendes fra klassiske byggekontrakter. Typiske OPP-projekter er derfor skoler, idrætshaller og veje. Selve udbudsmaterialet baserer sig på åbne funktionskrav. Et funktionskrav kan fx være hvordan akustikken i et rum skal være, men ikke hvordan og med hvilke materialer akustikken opnås. Ideen med de åbne funktionskrav er, at OPP-selskabet får frihed til at tænke innovativt og finde de løsninger, der bedst og billigst opfylder den offentlige bestillers behov. Forenklet kan man sige, at et konsortium består typisk af en entreprenør, en facility manager samt diverse underleverandører og rådgivere. Hvert konsortium indgår aftale med en bank eller anden finansiel kilde om finansiering af projektet. Bankens rolle er at være vagthund eller budgetbisse, og sikre at konsortiets forslag hænger økonomisk og tidsmæssigt sammen. Når det økonomisk mest fordelagtige bud er fundet, danner det vindende konsortium et OPP-selskab i form af et aktieselskab, som er den juridiske enhed, kommunen indgår kontrakt med. Efter kontrakten er underskrevet vil banken i høj grad have sammenfaldende interesser med kommunen, nemlig at sikre at OPPselskabet afleverer den aftalte ydelse til tiden og i den aftalte kvalitet. En af de klare fordele ved OPP-modellen er, at den baserer sig på systematisk risikodeling. Parterne fordeler risici mellem sig, så de forskellige risici håndteres af den part, der bedst kan påvirke/styre risikoen, og dermed håndtere den billigst. Typisk påtager den offentlige part sig risici forbundet med det politiske system, mens OPP-selskabet varetager de mere bygge- og anlægsrelaterede risici. Offentlig-privat selskab også kaldet L548 Kommuner og regioner har mulighed for at indgå i offentlig-private selskaber. Selskabet varetager hermed de offentlige opgaver, som kommunen eller regionen gerne vil konkurrenceudsætte. Inden for byggeri og bygningsvedligehold kan det fx være i forbindelse med etablering og drift af en kantine i kommunale institutioner. En selskabsdannelse giver mulighed for, at selskabet kan trække på den viden og erfaring, som kommunen har gjort sig ved selv at 2

3 varetage opgaven. Samtidig vil der være mulighed for løbende udvikling, optimering og professionalisering af opgaveløsningen i samspil mellem selskabets parter. Selskabet fungerer som et privat selskab med en bestyrelse, der vælges på en generalforsamling. Det særlige ved et offentlig-privat selskab er, at der skal være minimum 25 % privat indskud i selskabet. Samtidig må en kommune ikke have fuld bestemmelse i selskabet. I selskaber, hvor der kun deltager en enkelt kommune, skal den private part derfor sidde på mindst 50 % af aktiekapitalen. På sigt kan den private part evt. overtage hele selskabet, hvormed opgaven fuldt ud privatiseres. Dermed ophæves også grænserne for, hvor meget af omsætningen, der må stamme fra salg til private og andre kommuner og regioner. Samlet udbud Samlet udbud er en samarbejds- og entrepriseform, der integrerer anlæg og drift af et byggeri ud fra en totaløkonomisk tankegang. Det betyder, at man vælger materialer og bygningskonstruktioner ud fra et samlet hensyn til både bygningens opførelse og fremtidige drift og vedligehold. Det er således tanken at skabe netop det byggeri, der er mest rentabelt i et langt perspektiv, hvilket betyder, at man til tider skal vælge dyrere løsninger, for at få et billigere og mere effektivt vedligehold. I samlet udbud udbydes projektering, etablering/renovering samt drift og vedligehold af en eller flere bygninger i en samlet kontrakt (eller flere sammenhængende kontrakter med hhv. entreprenør og facility manager), der typisk løber mellem år. Denne model bliver ofte kaldt OPP-light. Samlet udbud er et alternativ til OPP, der specielt egner sig til mindre og mellemstore projekter med en anlægssum på mindst 10 mio. kr. Ligesom ved et OPP-projekt er et samlet udbud baseret på åbne og funktionsbaserede krav frem for eksakte tekniske løsninger. Samlet udbud adskiller sig dog fra OPP ved, at både finansieringen og ejerskab ligger hos den offentlige part. Samlet udbud giver endvidere god mulighed for at skabe dialog mellem alle de parter, der på den ene eller anden måde har med et byggeri at gøre. Det gælder kommunen, der skal finansiere, entreprenøren der skal opføre, facility manager der skal drive og vedligeholde samt de kommende brugere, og ansatte for hvem byggeriet skal danne den fysiske ramme om deres hverdag. Ved at samle repræsentanter for alle disse grupper tidligt i forløbet er det muligt at vælge de tekniske løsninger og materialevalg, der både understøtter en optimal drift og giver optimale rammer for bygningens funktion. En anden fordel ved at samle parterne tidligt i forløbet er, at de enkelte aktører får en bedre forståelse for hinandens behov og ønsker. Det kan give en lettere dialog og et bedre samarbejde mellem eksempelvis pædagogerne i en daginstitution og de håndværkere, der skal udføre den daglige drift og vedligeholdelse. Dialogen kan således medvirke til at skabe større bruger- og medarbejdertilfredshed. Servicepartnerskaber Servicepartnerskaber er en samarbejdsform, der kan anvendes i forbindelse med drifts- og serviceopgaver, f.eks. vedligeholdelse af bygninger. Samarbejdsformen bygger på, at de private og offentlige parter sammen udvikler fælles mål for løsningen af den konkrete opgave, som bakkes op af økonomiske incitamenter. En åben kravspecifikation skal fastlægge de overordnede krav til ydelser og resultater. Et servicepartnerskab er en rammeaftale på drift og vedligehold, hvor der indgår partneringelementer om kontinuerlig udveksling af forventninger og forbedringer. Det er ikke på forhånd defineret, hvilke og hvor mange opgaver den vindende virksomhed/konsortium skal udføre for kommunen/regionen. Det giver fleksibilitet og mulighed for udvikling og nytænkning i rammeaftalens løbetid, 3

4 men gør også at bestilleren ikke har samme kontrol over processen. I kontrakten beskrives og fordeles risici og gevinster ved opgaveløsningen på en måde, der skaber rum for løbende at justere samarbejdet og opgaveløsningen i forhold til ny viden og nye behov. Denne fleksibilitet giver mulighed for at skabe en række effektiviseringsgevinster i håndværksarbejdet ved en drifts- og vedligeholdsopgave. Det kan være ved at fremrykke arbejdet med at male vinduer, når det dyre stillads alligevel er oppe, fordi der skal skiftes tagrender. Firmaerne har også mulighed for at bruge deres mandskab hele året rundt og dermed bedre udnytte medarbejdernes kompetencer og undgå flaskehalsproblemer. Kommunen indgår typisk en kontrakt, der løber 3-4 år, med en eller flere leverandører. Økonomiske incitamenter skal være med til fremme arbejdsprocesser og løbende effektivisere arbejdet med at løse opgaverne. De økonomiske incitamenter i kontrakten omhandler for eksempel delingen af ubrugte midler, hvis en billigere løsning er fundet. Denne mekanisme skal være med til at motivere begge parter til at samarbejde om at identificere forbedringer i arbejdsgangene. Baggrund: Erhvervs- og Byggestyrelsens OPS-rejsehold er et tilbud til landets kommuner og regioner om en uformel og uforpligtende dialog om offentlig-privat samarbejde (OPS). Dialogen kan tage udgangspunkt i et konkret projekt eller handle mere bredt om muligheder og udfordringer ved OPS. Rejseholdet tilbyder endvidere medfinansiering til konkrete projekter. Rejseholdet kan kontaktes ved at sende en mail til eller ved at ringe

5 OPP i finanskrisen? Af Stine Birk, Head of PPP Finance, Bank DnB NORD, Som financier og medejer af 3 ud af 4 OPPprojekter i Danmark, får jeg i banken ofte spørgsmålet fra både offentlige og private parter: Finansierer I OPP, nu hvor vi har finanskrise i Danmark? Svaret til det er: Ja, vi finansierer bæredygtige OPP projekter! Denne artikel vil kort redegøre for, hvorfor svaret er, som det er. Banker lever af at få pengene tilbage Det siges, at banker lever af at låne penge ud. Men banker lever primært af, at få pengene betalt tilbage. Det viser tidens finanskrise med al tydelighed, med de relativt store ned- og afskrivninger, som bankerne pt. foretager, fordi deres kunder ikke kan betale de lånte penge tilbage hvilket både nogle kunder og banker bukker under for. Risikovurdering Finansiering og OPP handler fra finansierens synspunkt om risikovurdering. En af de mest væsentlige risici, som findes i et projekt, er den aftalepart, som skal betale lånet tilbage til banken. Dette vil i første omgang være de aktionærer, der skyder egenkapital i OPP-selskabet. Banken vil derfor vurdere disse egenkapitalindskydere. I et OPP-projekt er betaleren i sidste ende en kommune eller en statsinstitution. Banken har en indtrædelsesret i OPPkontrakten og vil derved få et direkte aftaleforhold med kommunen eller staten, såfremt OPPselskabet misligholder leverancen til den offentlige part. Derfor interesserer banken sig for den offentlige parts betalingsevne. Staten og kommunerne i Danmark betragtes i et risikoperspektiv som solide betalere. Alene af den grund, vil OPP være en attraktiv projektform i tidens finansielle marked, da konkursrisikoen for stat og kommuner teoretisk set er nul. Bæredygtige projekter Når det er sagt, er statens eller kommunens evne til at betale ikke nok i sig selv. Det er selvfølgelig fortsat væsentligt, at selve OPP-projektet er bæredygtigt i hele projektets løbetid. Banken vurderer betalingsstrømmen i projektet og sandsynligheden for, at indkomst og omkostninger er realistiske. Eller sagt med andre ord, vurderes risikoen for, at indkomsten ikke realiseres eller omkostningerne bliver større end forventet. Denne vurdering foretages ud fra kvantificerede og sandsynlighedsvægtede udsving på den forventede indkomst og udgifterne. Risikodeling Igen handler det om risikovurdering og risikodeling. Hvis der er en risiko i et projekt, som OPP-leverandøren ikke kan håndtere, er der større sandsynlighed for, at OPP-leverandøren får højere udgifter eller lavere indkomst end forventet. Det kan siges, at finansieren af et OPP-projekt sammen med egenkapitalindskyderne i sidste ende har risikoen for de usikkerheder, der findes omkring indkomst og omkostninger i et projekt. For hvis disse ikke bliver som forventet, er det også banken, der i sidste ende har risiko for ikke at få sine penge tilbage. Derfor er det uanset om der er finanskrise eller ej væsentligt, at risikodelingen er afbalanceret i et OPP-projekt. Og risiciene skal fortsat placeres hos den part, der er nærmest til at håndtere den, således at prissætningen og styringen bliver optimal. Prisen på pengene I et velfungerende finansielt marked siger teorien, at prisen på pengene uanset om de tilvejebringes af det offentlige eller det private alt andet lige er den samme. Risiciene i et konkret projekt vil være de samme i et offentligt projekt og et OPP-projekt f.eks. uforudset meget forurenet jord, risiko på leverandørkonkurs mv. Risiciene og afkastkravet i det offentlige projekt bør derfor alt andet lige være det samme som i et OPP-projekt. 5

6 Måden at prissætte risiciene og afkastkravet på er dog de facto forskellig i det offentlige og det private. Prisen på pengene i den private sektor fastsættes ud fra en risikovurdering af faktorerne i det afgrænsede konkrete projekt, herunder konkursrisikoen. Og den private sektor tager betaling for at påtage sig og håndtere risici. Staten derimod arbejder med en mere generel risikohåndtering. Staten prissætter ikke håndteringen af de konkrete risici i det afgrænsede konkrete projekt. Når risikoen indtræder, går staten ikke konkurs, men i stedet overføres omkostningen til alle statens aktionærer skatteborgerne. Skatteborgerne får ikke betaling for at påtage sig risici. Forskellen mellem prisen på offentlig og privat finansiering er altså et resultat af, at omkostningen relateret til at håndtere de konkrete risici ved offentlig finansiering ikke er synlig, da omkostningen bliver båret af skatteborgerne. Prisen på pengene er derfor svær at sammenligne direkte, da måden at kvantificere risiciene på er meget forskellig i det offentlige og det private. De facto vil det offentlige kunne låne billigere i det konkrete projekt, men set i statens samlede økonomi er pengene alt andet lige ikke billigere - i et velfungerende finansielt marked. Men i en finanskrise er det finansielle marked ikke velfungerende, og prisen på pengene vil derfor som udgangspunkt ikke være den samme. Vi ser i det nuværende marked, at den danske stat fortsat kan funde sig billigt i det kommercielle marked. Dette hænger naturligvis sammen med den risikovurdering, som markedet foretager af den danske stat. Den samme risikovurdering foretages netop i OPP-projekterne. Vurderingen af den egentlige betaler stat eller kommune i Danmark vil være den samme, uanset om der er finanskrise eller ej. Prisen på pengene afhænger derefter af, hvilken risikoprofil, projektet har. De konkrete risici i et projekt, vil som udgangspunkt blive vurderet ens, uanset om der er finanskrise eller ej. Lån mellem banker og konkurs De parametre, som ikke mindst i den nuværende finanskrise har vist sig at være gældende er, at prisen på at låne penge mellem banker stiger og risikoen for OPP-selskabets leverandørers konkurs øges. Disse parametre er styret af generelle samfundsmæssige forhold og vil efter al sandsynlighed rette sig over tid. Bankpakker og andet godt Udfordringen i dagens finanskrise er blot, at ingen ved, hvordan og hvornår markedet reagerer og det må konstateres, at det ofte ikke er forudsigeligt. Og ingen ved, om den seneste bankpakke vil få hjulene i gang i Danmark og pengene ud at arbejde. Fremtiden Et supplement til bankpakken kunne være, at der også bliver igangsat nogle flere offentlige projekter, hvilket det også tyder på, vil ske delvist ved det nye trafikforlig. Men også kommunerne står overfor en kæmpe udfordring omkring den eksisterende bygningsmasse, der er af ældre dato og dårligt vedligeholdt. Her er OPP en oplagt mulighed. Derfor bliver det spændende at se, om staten vælger at gøre brug af muligheden for at puste liv i aktiviteten i Danmark med flere OPP-projekter. Finansiering af bæredygtige OPP-projekter er i hvert tilfælde muligt selv i en finanskrise! Baggrund: Bank DnB NORD er en dansk bank, der er ejet af den norske bank DnB NOR og den tyske bank NORD/LB. DnB NORD har været involveret i alle fire udbudte danske OPP-projekter, og heraf vundet de tre, samt en stor del udenlandske projekter. Stine Birk er Head of PPP Finance og ansvarlig for bankens OPPaktivitet. Stine er uddannet advokat og har arbejdet med OPP siden 2003 i henholdsvis Slotog Ejendomsstyrelsen, PricewaterhouseCoopers og nu hos DnB NORD. 6

7 Finanskrisens indflydelse på OPP i Danmark Af Regine Ladenburg, Manager i Infrastructure Advisory, Ernst & Young Det er ingen hemmelighed, at finanskrisen også mærkes i Danmark. Den vedtagne bankpakke II er et tydeligt vidnesbyrd om, at de danske banker også er ramt. Og vi har stadig til gode at se de positive effekter heraf. OPP er kendetegnet ved at have et privat finansieringselement, hvorfor det er relevant at rejse spørgsmålet, om den globale finanskrise har indflydelse på OPP i Danmark? I UK hvor OPP har været på banen i snart to årtier, har vi set store internationale banker trække sig fuldstændig fra OPP-markedet. Finansiering kan stadig findes til projekterne, men det er blevet sværere og dyrere. Lige her og nu er ingen danske OPP projekter som sådan i en finansieringsfase. Men finansiering til et isarena-projekt i Haderslev og et motorvejsprojekt i Sønderjylland skal findes inden udgangen af Hertil skal det bemærkes, at vi i Danmark foreløbig udelukkende har set bankfinansieringsløsninger i de afsluttede OPP-projekter til forskel fra England, hvor forskellige former for kreditforsikrede (credit wrapped) bankgælds- og obligationsløsninger er velkendte. Spørgsmålet er, hvor mange projekter, der rent faktisk er på OPP-tegnebrættet, men hvor man i såvel kommuner som i statslige enheder tøver med at arbejde videre med organisering af projekterne som OPP pga. den finansielle usikkerhed. En række projekter i analysefasen er allerede blevet sat på hold bl.a. med den begrundelse, at finansiering i øjeblikket er for dyr eller umulig at rejse. Er der reelt en udfordring for OPP i relation til finansiering? OPP-kontrakter er som udgangspunkt af en længde på år, hvilket traditionelt har forudsat finansieringsforløb af en tilsvarende længde. Set med en banks optik er det meget lang finansiering, idet bankerne tilsvarende skal skaffe sig likviditet (funding) i markedet. I det nuværende marked kan lang funding både være svær og dyr at fremskaffe, hvis det overhovedet er muligt. Desuden er OPP pr. definition projektfinansiering dvs. cash flow-baseret finansiering i modsætning til traditionel finansiering, der baserer sig på en balance og pantsætning af aktiver. Projektfinansiering er typisk et af de bankprodukter, der tages af markedet i krisetider eller hvor finansieringsvilkårerne strammes markant. Projektfinansiering er alt andet lige en mere kompleks finansieringsform, og kan dermed opfattes som mere risikabel end traditionel balancefinansiering. Ud fra et kreditmæssigt synspunkt er OPP dog en mere sikker form for projektfinansiering. Typisk vil enten en kommune eller staten være modpart i aftalen, og til disse parters betalingsevne kan der ikke stilles spørgsmålstegn. OPP-markedet globalt møder i stigende grad bankernes nye krav om højere marginer, kortere løbetider og ingen underwriting risko, dvs. at banken ikke længere ønsker at tage risiko på et større beløb, end den forventer at beholde på egne bøger. Dette står i modsætning til tidligere, hvor en bank ville løfte hele finansieringen alene dog med det sigte at sælge ud af lånet til andre banker efterfølgende (syndikering). Generelt har bankerne samtidig mindre appetit på at finansiere store beløb. Desuden har adskillige internationale banker enten lukket eller skåret deres projektfinansieringsaktiviteter ned. Der er simpelthen færre banker til at løfte finansieringsopgaverne. Hvad er løsningen? Skal man stoppe med at lave OPP? Nej, grundkernen i et OPP er intakt herunder det totaløkonomiske fokus, en højere grad af budgetsikkerhed og risikooverførsel mellem bestiller og tilbudsgiver. Men transaktionsomkostningerne, der inkluderer et bankfinansieringselement, synes pt. for høje. 7

8 En løsning kunne være at lave en finansieringsløsning, der består af en kortere finansiering, hvormed projektet bliver til at betale, men hvor der implicit er et refinansieringselement, der skal afklares. Finansieringen kan også findes andre steder end hos en bank. Pensionskasser, der naturligt har lange penge i form af pensionsopsparinger, vil være oplagte finansieringskilder. Bankerne vil eventuelt stadig kunne spille en rolle som financier i projektets byggefase, der alt andet lige også er mere risikabel end den efterfølgende lange driftsfase, der kendetegner OPP-projekter. En anden løsning kunne ligge i selve tilbudsfasen for OPP-organiserede projekter. Hvor man i Danmark konkurrenceudsætter både den tekniske, funktionelle og den finansielle løsning, har man i UK gennem flere år først udbudt finansieringen af projektet, efter at et vindende konsortium er udpeget baseret på en teknisk og funktionel løsning. Dermed konkurrenceudsættes finansieringen stadig. Men hvor der traditionelt har skullet sammensættes et syndikat eller en klub af banker for hver tilbudsgiver, så skal der nu kun sammensættes én, hvilket kunne løse udfordringen med det færre antal banker i markedet for projektfinansiering. Det er dog ikke indlysende, at denne organisering af et udbud optimerer den samlede løsning. Som udgangspunkt bidrager finansiering i den nuværende kendte danske OPPudbudsform med en ekstra gennemgang og kvalitetssikring (due diligence) af projektet, der både tilfredsstiller bankens behov for at kende projektet, men samtidig optimerer finansieringsløsningen i form af vilkår og priser. Alt andet lige kan det bedste projekt opnå den billigste finansiering. Dette element kan delvist gå tabt. En tredje løsning kunne være at organisere udbuddet som et samlet udbud dvs. et samlet udbud af anlæg, drift og vedligehold, men uden et finansieringselement. Samlet udbud anvendes for at fremme den langsigtede økonomiske tankegang, der netop også er et grundelement i en OPP-organisering. Ved denne udbudsform kan der opnås en del af de effekter, som OPP er kendt for at fremme, men naturligvis ikke finansieringselementets disciplinering af projektet. Gode OPP-projekter er stadig gode OPPprojekter Spørgsmålet er, hvornår den finansielle situation vil stabilisere sig. Mange gætter på, at vi er ude over både det korte og det mellemlange sigte. Faktum er, at vi ikke ved det. En vigtig pointe er dog, at kommunale og statslige projekter, der er særligt velegnede til OPP, dvs. hvor et totaløkonomisk fokus kombineret med behovet for risikooverførsel og budgetsikkerhed er til stede, stadig er velegnede som OPP-projekter uanset den finansielle krise. Gode OPP-projekter er stadig gode OPPprojekter. Behovet for gennemførsel af disse projekter er ikke blevet mindre med den finansielle krise. Og i forhold til organiseringen af projekterne må bestillere såvel som deres rådgivere lægge sig i selen for at arbejde med de løsninger, der ligger lige for. Baggrund: Regine Ladenburg er manager i Infrastructure Advisory, Ernst & Young, med speciale i projektfinansiering og finansiering af infrastrukturprojekter. Regine rådgiver offentlige og private kunder om finansiering og kapitalstruktur i OPP-modeller. Regine er uddannet cand.scient.- pol., og har tidligere arbejdet i Nordea, hvor hun var ansvarlig for OPP i Norden og Baltikum. Korte nyheder Udenlandske OPS erfaringer: Erhvervs- og Byggestyrelsens OPS-rejsehold har besøgt fem OPS-projekter i udlandet og samlet erfaringerne i en ny publikation. Du kan bl.a. læse om, hvordan en irsk musikskole gennem et OPP-projekt har fået mulighed for at tilbyde deres elever instrumenter i verdensklasse. Læs hele publikationen på 8

9 Redaktionelle fakta OPP-nyt formidler erfaringer med partnerskaber fra forskning og praksis. Nyhedsbrevet er uafhængigt af økonomiske interesser og udsendes kvartalsvis. Nyhedsbrevet redigeres af ph.dstipendiat Ole Helby Petersen, Copenhagen Business School. Artikler bragt i OPP-nyt er udtryk for den enkelte forfatters holdninger og er ikke udtryk for redaktørens eller CBS holdning. OPP-nyt er åbent for indlæg fra alle med interesse for offentlig-privat samspil. Kontakt redaktøren på for nærmere aftale om bidrag. 9

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 1 nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 Fremtidige samarbejdsformer i bygge anlægsbranchen Knud Erik Busk 2 Agenda Baggrund for tiltag om nye samarbejdsformer 5 typer samarbejdsformer OPP med eksempel OPS med

Læs mere

Erfaringerne med offentligeprivate

Erfaringerne med offentligeprivate Erfaringerne med offentligeprivate samarbejdsformer Signe Primdal Rahbek Slots- og Ejendomsstyrelsens mission Ejendomsvirksomhed vi bygger eller lader andre bygge for os (OPP). At tilvejebringe kontorlokaler

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009

Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009 Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009 3. december 2009 Annette Walter Projektchef OPP og finansiering COWI 1 Agenda OPP som organisationsform Hvad menes med privat finansiering?

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Markedsundersøgelse vedrørende. Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedrørende. Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedrørende nyt neurorehabiliteringscenter i Brønderslev Informationsmateriale 27. februar 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33

Læs mere

Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010

Grant Thornton lessons learned set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010 Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side 3. november 2010 1 Agenda 1. Hvorfor OPP? 2. Lessons learned Totaløkonomi OPP Finansiering Finansieringsmodeller Exit-modeller Totaløkonomisk

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Opfordring til at gå nye veje! Nye offentlig-private samarbejdsformer (OPS) kan være et skridt på vejen til en

Læs mere

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1 Alternative samarbejdsmodeller mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere kommunekredit 1 2 kommunekredit Anvendelse af offentlige - private partner skaber (OPP) i kommuner og regioner

Læs mere

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Offentlig-Private Partnerskaber en genvej til nye anlæg? Investeringer i kollektiv trafik 10. oktober 2008 www.ey.com/dk/opp Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Det gælder spørgsmålet om

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering pwc.dk Vandsektoren OPP? Investering og finansiering 22. August 2013 Agenda 1. Indledning 2. OPP hvad og hvorfor 3. OPP og vandsektoren 2 Indledning 3 Indledning 1. Investering og finansiering i vandsektoren

Læs mere

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Offentlig Privat Partnerskab OPP Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Det KAN gøres bedre 2 Vigtige karakteristika ved OPP Kontrakten

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP konceptet Et Offentlig-Privat Partnerskab - er en type offentlig privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, projektering, etablering og drift og vedligeholdelse

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større byggeog anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større byggeog anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Offentlig Privat Partnerskab OPP Hvilke kommunale risici i større byggeog anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Danmarks største bygge- og anlægsvirksomhed 5.800 medarbejdere

Læs mere

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S.

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. 1 OPP-princippet 2 Rationalet 3 Udfordringer 4 Konklusion 1. OPP-princippet Bestiller (offentlige institutioner) Aktionærer

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere

Projekt: Ny skole i Rudkøbing som OPP. Prækvalifikationsbeskrivelse

Projekt: Ny skole i Rudkøbing som OPP. Prækvalifikationsbeskrivelse Projekt: Ny skole i Rudkøbing som OPP Prækvalifikationsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Projektbeskrivelse 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Ny skole - Vision og funktioner 5 3. Organisering

Læs mere

9. DECEMBER Hanne Kristensen. Barrierer for OPP. ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter ANALYSE AF OPLEVEDE BARRIERER FOR OPP

9. DECEMBER Hanne Kristensen. Barrierer for OPP. ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter ANALYSE AF OPLEVEDE BARRIERER FOR OPP 9. DECEMBER 2013 Hanne Kristensen Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter ANALYSE AF OPLEVEDE BARRIERER FOR OPP Agenda 1. Status for OPP i Danmark 2. Kort om analysedesign

Læs mere

OPP MED KOMMUNEKREDIT SOM FINANSIEL PARTNER. December 2014

OPP MED KOMMUNEKREDIT SOM FINANSIEL PARTNER. December 2014 OPP MED KOMMUNEKREDIT SOM FINANSIEL PARTNER December 2014 Modeller for samarbejder og partnerskaber OPP er en organisationsmodel og ikke en finansieringsmodel Parternes respektive kompetencer skal udnyttes

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY CORPORATE FINANCE Region Midtjylland Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY Disclaimer Ansvarsfraskrivelse - præsentation Denne præsentation er udelukkende

Læs mere

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Enhed: Kommunaløkonomi Slotholmsgade 10-12 1216 København K E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Ansøgning om deponeringsfritagelse/alternativt låneramme til OPP-projekt

Læs mere

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 2 Offentligt GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG TRANSPORTUDVALGETS

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013 OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk Orienteringsmøde den 1. 1 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Projektet i hovedtræk 3 2 Fordeling af risici 4 3 Grundleje og krydsende option 5 4

Læs mere

OPP Vejle. v. Gert Frost projektleder OPP Vejle

OPP Vejle. v. Gert Frost projektleder OPP Vejle OPP Vejle v. Gert Frost projektleder OPP Vejle Dagsorden Generalplan for psykiatrien i Region Syddanmark OPP Vejle forberedelsen - fokuspunkter Kronologi Regionen indsats frem til kontrakten (Sam)arbejdet

Læs mere

Standardmodel for OPP Renovering, drift og vedligeholdelse

Standardmodel for OPP Renovering, drift og vedligeholdelse 2013 Standardmodel for OPP Renovering, drift og vedligeholdelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-519-2

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP KONFERENCE OM OPP MED FOKUS PÅ TRANSPORTSEKTOREN Peter Bisgaard, Partner & Andreas Christensen, Partner 27. Maj 2014 AGENDA side 2 1. Hvordan er OPP-projekter struktureret?

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Statens OPP-projekter. Projektleder Njal Olsen

Statens OPP-projekter. Projektleder Njal Olsen Statens OPP-projekter Projektleder Njal Olsen 1 Bygningsstyrelsens OPP-projekter Otte bygninger taget i brug siden 2009. To bygninger under opførelse og forventes taget i brug 2014. Ét projekt afventer

Læs mere

Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP

Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP Bygningsstyrelsens OPP projekter Rigsarkivet Det første statslige OPP projekt. Tinglysningsretten i Hobro: Det første statslige

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen BILAG 24-02-2015 OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet Baggrund Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet, at offentlige-private partnerskaber (OPP) kan overvejes

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

30.05.2006 OPP og andre partnerskaber i de kommunale bygge- og driftsopgaver

30.05.2006 OPP og andre partnerskaber i de kommunale bygge- og driftsopgaver 30.05.2006 OPP og andre partnerskaber i de kommunale bygge- og driftsopgaver OPP = Offentligt-Privat Partnerskab UK: PPP = Public Private Partnership (tidligere PFI = Private Finance Initiative) F: PPP

Læs mere

ALLOKERING AF RISIKO I OPP- KONTRAKTER

ALLOKERING AF RISIKO I OPP- KONTRAKTER Alene til undervisningsbrug, kan ikke benyttes som selvstændig retskilde ved Henrik Fausing Nogle væsentlige juridiske begreber: - Hændelighed: Fravær af skyld; der er ingen at bebrejde. (I det indbyrdes

Læs mere

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Deloitte Financial Advisory Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Præsentation Poul Kilt Projektchef hos Kemp & Lauritzen med ansvar for bl.a. OPP/OPS, ESCO o.l. komplekse D&V-kontrakter. Har medvirket ved følgende

Læs mere

OPP/OPS. status og perspektiver. Ved Torben Brøgger

OPP/OPS. status og perspektiver. Ved Torben Brøgger OPP/OPS status og perspektiver Ved Torben Brøgger 2 Status Analyse Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate partnerskaber: Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet,

Læs mere

Session 4: OPP et gennembrud på vej?

Session 4: OPP et gennembrud på vej? Session 4: OPP et gennembrud på vej? Rikke Beckman Danielsen, Assistant Director, Deloitte Torben Kyed Larsen, Afdelingschef, Psykiatriens Anlægssekretariat, Region Syddanmark Moderator: Klaus Ahm, Partner,

Læs mere

OPP-projekt Kalvebod Brygge Fælles informations og spørgemøde

OPP-projekt Kalvebod Brygge Fælles informations og spørgemøde Advisory OPP-projekt Kalvebod Brygge Fælles informations og spørgemøde Personligt og fortroligt Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Leje af grund 3 2 Ophævelse af kontrakt - Bestiller 4 3

Læs mere

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Projektorganisering (I) OPP er en (projekt)organiseringsmodel ikke en finansieringsmodel! Bygherre Glem technicalities omkring finansiering

Læs mere

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP)

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) 2014 SIDE 2 Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-576-5

Læs mere

Incitamenter til energibesparelser

Incitamenter til energibesparelser Incitamenter til energibesparelser Et projekt for Slots- og Ejendomsstyrelsen Ejendomsforeningen Danmark Gå-hjem-møde 2. november 2009 Seniorkonsulent, Ph.D Jesper Munksgaard Agenda Kort om Pöyry Udfordringen

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt. 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt. 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop Sampension er blandt landets ledende OPP-aktører Betydelig erfaring Sampension har investeret

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

RISIKODELING I OPP PROJEKTER. Indledning. Effektiv risikoallokering også med offentlig fremmedfinansiering

RISIKODELING I OPP PROJEKTER. Indledning. Effektiv risikoallokering også med offentlig fremmedfinansiering RISIKODELING I OPP PROJEKTER 7. december 2016 Indledning Kommunale og regionale myndigheder kan opnå mange af fordelene ved OPPmodellen, herunder en optimeret risikodeling, bedre totaløkonomi, innovation

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

OPP. Offentligt-Privat Partnerskab. Muligheder og udfordringer

OPP. Offentligt-Privat Partnerskab. Muligheder og udfordringer OPP Offentligt-Privat Partnerskab Muligheder og udfordringer Udbud & Indkøb 2. august 2013 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Definition og afgrænsning... 3 3. Danske erfaringer... 4 4. OPP-projekter: Egnethedsvurdering...

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Offentligt-Private Partnerskaber Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Forskellige organisationsformer Model Eksempel Det offentlige som bygherre Den Sorte Diamant, DR-byen Offentligt selskab

Læs mere

Intelligente indkøb af rådgiverydelser

Intelligente indkøb af rådgiverydelser Intelligente indkøb af rådgiverydelser September 2014 Forord Formålet med Intelligente indkøb af rådgiverydelser er, at bygherrer og andre indkøbere af rådgivning kan blive klogere på mulighederne for

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Udarbejdet af Økonomistaben, Vordingborg Kommune september 2013 Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen

Læs mere

Modeller for offentlig-privat samarbejde

Modeller for offentlig-privat samarbejde DAKOFA Ressourceforvaltning i offentlig-privat samarbejde Tirsdag den 26. juni 2012 1 Modeller for offentlig-privat samarbejde Den brede pallet kort Mulige modeller for affaldsbranchen (?): Servicepartnerskaber

Læs mere

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder UDVIKLINGSANALYSE KUBEN MANAGEMENT SEPTEMBER 201 Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af

Læs mere

Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate

Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate partnerskaber Analyse Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber Online ISBN 978-87-7029-602-1 Analysen er udarbejdet af en tværministeriel

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning om offentlig-privat samarbejde,

Læs mere

OPP et gennembrud på vej??

OPP et gennembrud på vej?? OPP et gennembrud på vej?? Case: Etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle som OPP 1 v. Torben Kyed Larsen, psykiatriens anlægschef, Region Syddanmark, tidligere OPP-modstander og nu blot OPP-skeptiker

Læs mere

Kristensen Properties

Kristensen Properties Kristensen Properties Det tyske marked i et dansk perspektiv v/ Kent Hoeg Sørensen, CEO Kort om Kristensen Properties A/S Én af de betydeligste Fund & Asset Managers i Danmark 3 unoterede fonde 225 kommanditselskaber

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

FORORD... 3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL...

FORORD... 3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL... 1 Indholdsfortegnelse 2 FORORD...3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL...4 1.1 DRIFT, ANLÆG ELLER BEGGE DELE?...5 1.2 HVORNÅR ER DER UDBUDSPLIGT?...5 2. KLASSISK UDBUD...6 3. SERVICEPARTNERSKAB

Læs mere

Sagsnr P Version 02 Dato Rettet Sagsbehandler Mette Thiim. Vandkulturhus

Sagsnr P Version 02 Dato Rettet Sagsbehandler Mette Thiim. Vandkulturhus Sagsnr. 04.04.00-P20-1-15 Version 02 Dato 13-3-2015 Rettet 19-03-2015 Sagsbehandler Mette Thiim Vandkulturhus OPP (Offentligt-Privat Partnerskab) Egnethedsvurdering Indhold: 1. Formål 2. Konklusion og

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Præsentation af det engelske sundhedsvæsen.

Præsentation af det engelske sundhedsvæsen. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Fink Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Journal nr.: Telefon: Dato: 4. oktober 2010 Præsentation af det engelske sundhedsvæsen. Det engelske

Læs mere