For oprettelse af kundeforhold i FIH Indlån gælder følgende særlige betingelser: Det er en forudsætning, at kunden er tilmeldt FIH Netbank (netbank).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For oprettelse af kundeforhold i FIH Indlån gælder følgende særlige betingelser: Det er en forudsætning, at kunden er tilmeldt FIH Netbank (netbank)."

Transkript

1 Indledning Almindelige betingelser for FIH Indlån finder anvendelse på FIH DtD konti og FIH Højrentekonti, og i øvrigt på ethvert mellemværende mellem FIH Erhvervsbank (FIH) og kunden, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. GENERELT Etablering af kundeforhold For oprettelse af kundeforhold i FIH Indlån gælder følgende særlige betingelser: For privatkunder skal kundeoprettelsen foretages personligt. Dvs. engagement og konti kan ikke oprettes på baggrund af en fuldmagt. For kunder under 18 år skal kundeforholdet oprettes af en værge. Kunden får ved oprettelse af en højrentekonto også tildelt en DtD konto. Der kan ikke tilknyttes medkontohavere til hverken DtD konti eller Højrentekonti. For både privat- og erhvervskunder gælder, at FIH Indlån kun kan overføre beløb til og fra konti i danske kroner til danske pengeinstitutter eller filialer i Danmark af udenlandske pengeinstitutter. Erhvervskunder har dog mulighed for selv, via netbank, at overføre beløb til konti i udlandet. Der henvises til Almindelige betingelser for betalinger til og fra udlandet, som findes på FIHs hjemmeside. Det er en forudsætning, at kunden er tilmeldt FIH Netbank (netbank). Tilmelding til e-boks er obligatorisk for så vidt angår postgrupperne konto og årsoversigter. Ophør af e- Boks kan alene ske i forbindelse med ophør af netbank. En virksomhed skal for at blive kunde i FIH Indlån have adresse i Danmark. Privatkunder skal bekræfte kundeforholdet ved aktivering og accept af Aftale om FIH Netbank. Det sker første gang kunden logger på netbanken. Erhvervskunder skal bekræfte kundeforholdet ved underskrift og returnering af en fremsendt Netbank aftale og efterfølgende aktivering af denne. Aktivering sker ved at logge på netbanken. Hvis etablering af kundeforholdet ikke er bekræftet af kunden inden for en periode af 30 dage, forbeholder FIH sig ret til at betragte forholdet som ikke eksisterende. Personoplysninger FIH er ved etablering af kundeforholdet forpligtet til at indhente visse oplysninger om kunden, herunder kundens navn, adresse, og CPR-nr. Hvis kunden er en virksomhed, skal FIH have oplysning om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr. samt oplysninger om virksomhedens ejerforhold. Herudover behandler FIH i forbindelse med gennemførelse af overførsler og betalinger de oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre transaktionen korrekt. FIH har ifølge lov om finansiel virksomhed tavshedspligt og videregiver kun oplysninger med kundens samtykke, eller såfremt FIH er berettiget hertil i henhold til lovgivningen, f.eks. til offentlige myndigheder. Kunden har ret til indsigt i registrerede oplysninger og kan forlange forkerte oplysninger rettet. Retningslinjer for behandling af personoplysninger findes på FIHs hjemmeside. Renter generelt FIH foretager daglig beregning af renter for hver enkelt konto baseret på antallet af kalenderdage. De oplyste rentesatser er nominelle rentesatser pr. år. Rentesatserne fremgår af FIHs hjemmeside. Kunden opnår rente fra og med den dato, pengene indgår på kontoen. Renter af beløb modtaget uden for åbningstiden vil blive beregnet fra førstkommende bankdag. For betalinger og overførsler, der gennemføres via netbanken, gælder særlige regler for renteberegning. Der henvises til Aftale om FIH Netbank. Ændringer af renter offentliggøres på FIHs hjemmeside, meddeles ved brev, ved annoncering i dagspressen eller elektronisk via netbank og fremgår af det første kontoudskrift efter ændringen. Udskrifter Kontoudskrift over samtlige af kundens konti udsendes en gang årligt. FIH udsender desuden kontoudskrift i forbindelse med ophør af en konto. Alle udskrifter leveres i kundens e-boks. side 1 af 6

2 Gebyrer m.v. for konti Bankens gebyrer fremgår af FIHs hjemmeside eller oplyses ved henvendelse til FIH. Gebyrer udgør enten en fast sats eller beregnes på grundlag af en procentsats eller en timesats. Disse beregningsmetoder kan kombineres. FIH kan altid uden varsel nedsætte gebyrer. I eksisterende løbende aftaleforhold kan FIH med 30 dages varsel forhøje eksisterende gebyrer eller indføre gebyr for serviceydelser, som banken ikke tidligere har beregnet gebyr for: hvis markedsmæssige forhold, herunder konkurrencemæssige forhold, i ind- eller udland giver grund til ændring, hvis de forhold, der blev lagt til grund ved fastlæggelsen af kundens gebyrvilkår ændrer sig, herunder omfanget og karakteren af kundens og FIHs mellemværende, hvis FIH ønsker at ændre sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, herunder indtjeningsmæssige grunde eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af FIHs ressourcer eller kapacitet. Ændringer af gebyrer m.v. offentliggøres på FIHs hjemmeside, meddeles ved brev, ved annoncering i dagspressen eller elektronisk via netbank. Kundens kontrol af kontobevægelser Indbetalinger/udbetalinger Kunden skal føre kontrol med bevægelserne på sine konti. Det kan ske på kontoudskrifter eller via netbank. Såfremt kunden ikke er enig i posteringerne, skal kunden straks kontakte FIH. Beløb til eller fra kontoen indbetales eller udbetales altid i kontoens valuta. Konto ind- og udbetalinger kan kun foretages elektronisk; der er således ikke mulighed for kontant ind- og udbetalinger herunder indbetalinger med checks. Er der ved en åbenbar fejl indsat et beløb, som kunden ikke er berettiget til, kan FIH hæve beløbet igen uden kundens samtykke. FIH betaler ikke gebyrer m.v., som kunden måtte have i forbindelse med overførsler fra udenlandske pengeinstitutter og konti. Overførsler fra konti Overførsler ud af banken kan kun ske fra kundens DtD konto. Dette kan som udgangspunkt ske samme dag, som FIH modtager meddelelse, hvis dette er en bankdag og er inden for FIH Indlåns åbningstid. Overførsler inden for FIH mellem konti i samme valuta sker uden valørtab. Betalingsservice Elektroniske meddelelser Båndoptagelse (voicelog) Ændring af betingelser Ophør Konti i FIH Indlån kan ikke tilmeldes Betalingsservice, LeverandørService eller andre betalingstjenester. Eventuelle tilmeldinger vil blive afmeldt. FIH kan give kunden alle oplysninger i elektronisk form. Det gælder, selvom der i FIHs dokumenter eksempelvis står brev, kontoudskrift og lignende. FIH er berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage optagelser på lydbånd af telefonisk indgåede aftaler samt til at lade lydbånd tjene som bevis for, hvad der er aftalt. FIH kan til enhver tid ændre Almindelige betingelser for FIH Indlån. Meddelelse om væsentlige ændringer vil blive givet med 30 dages varsel ved brev, annoncering i dagspressen, elektronisk via netbank eller på FIHs hjemmeside, medmindre ændringerne foretages som følge af ændringer i lov eller anden regulering, der kræver ændringerne gennemført med kortere varsel. Almindelige betingelser for FIH Indlån findes på FIHs hjemmeside og tilsendes efter anmodning. Såvel kunden som FIH er til enhver tid berettiget til at bringe kundeforholdet til ophør uden varsel, medmindre andet er aftalt. Såfremt kunden ønsker at bringe en Højrentekonto helt eller delvist til ophør inden den aftalte dispositionsdato, beregnes der en dekort i henhold til afsnittet Udbetaling før dispositionsdato under SÆRLIGT FOR HØJRENTEKONTI. Opsigelse af aftaleforholdet fra FIHs side skal være sagligt begrundet og ske skriftligt. Endvidere henvises til kapitlet SÆRLIGT FOR HØJRENTEKONTI. FIH kan med et varsel på 7 dage bringe kundeforholdet til ophør og opgøre DtD kontoen, når samtlige af nedennævnte punkter er opfyldt: Indestående på kundens DtD konto er under kr Kunden har ikke indestående på Højrentekonti. Se desuden afsnittet Ophør under SÆRLIGT FOR PRIVATE. side 2 af 6

3 Varsling af opsigelse af aftaleforhold vil ske til den af kunden til FIH oplyste adresse. Erstatningsansvar FIH er erstatningsansvarlig, hvis FIH pga. fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er FIH ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er FIH selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne. Svigt i FIHs strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking). Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af FIH selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer en del af FIH. Andre omstændigheder, som er uden for FIHs kontrol. FIHs ansvarsfrihed gælder dog ikke, hvis FIH burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, eller lovgivningen under alle omstændigheder gør FIH ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Indskydergarantiordning Rådgivning FIH er tilsluttet Garantifonden for Indskydere og Investorer. Ifølge lov om en garantifond for indskydere og investorer dækker Garantifonden i tilfælde af pengeinstituttets rekonstruktion eller konkurs. Dækningen gælder navnenoterede indlån efter fradrag af eventuelle lån. Hvis flere personer i fællesskab ejer kontante midler, kan hver indskyder opnå selvstændig dækning hos Garantifonden. Nærmere regler om garantiordningen og fremgangsmåden ved anmeldelse af krav kan ses på FIH Indlåns konti er et standardprodukt, som tilbydes uden individuel rådgivning. FIH rådgiver ikke om skattemæssige forhold. Kunden henvises til at søge rådgivning herom andetsteds. SÆRLIGT FOR DTD KONTI Renteændring Renten på kontoen er variabel, og renten fastsættes af FIH og oplyses ved henvendelse til FIH eller kan ses på FIHs hjemmeside. Renten er afhængig af den aktuelle saldo på kontoen. FIH kan altid uden varsel ændre variable rentesatser, når ændringen er til kundens fordel. Rentesatserne kan endvidere ændres uden varsel: hvis penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland påvirker det almindelige renteniveau eller markedsforholdene, eller hvis der sker anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkederne. Renteændringerne sker i disse tilfælde på grund af begivenheder, der kommer udefra, og som FIH ikke har nogen indflydelse på. Rentesatsen kan ændres med 30 dages varsel: hvis markedsmæssige forhold, herunder konkurrencemæssige forhold, i ind- eller udland giver grund til ændring, hvis de forhold der blev lagt til grund for rentefastsættelsen ved indgåelsen af den konkrete aftale ændrer sig, herunder omfanget og karakteren af kundens og FIHs mellemværende, eller hvis FIH uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau, ønsker at ændre sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, herunder indtjeningsmæssige grunde eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af FIHs ressourcer eller kapacitet. side 3 af 6

4 SÆRLIGT FOR HØJRENTEKONTI Generelt Etablering Der er ingen øvre grænse for antallet af Højrentekonti, en kunde kan have. Kunden kan til enhver tid oprette nye Højrentekonti via netbanken. Højrentekonti kan kun have én kontoejer. Der kan således ikke knyttes medkontohaver til disse konti. Højrentekontoen bindes ved overførsel af penge til kontoen. Hvis saldoen på en oprettet Højrentekonto ikke er på minimum kr , kan FIH til enhver tid lukke kontoen og overføre pengene til kundens DtD konto. I dette tilfælde vil renteberegning for kontoen følge de til enhver tid gældende regler for renteberegning for DtD konto. Kontooprettelsesdato er den dag, kunden opretter kontoen samt kan se kontonummeret på den nye konto i Kontooversigten i netbank. Oprettelse kan kun ske inden for FIHs åbningstid. Sker det uden for åbningstiden, bliver den nye Højrentekonto effektueret førstkommende bankdag. Er indskud på Højrentekontoen ikke sket indenfor en periode på 2 måneder efter oprettelsesdatoen, forbeholder FIH sig ret til at lukke kontoen. Ønsker kunden fortsat en Højrentekonto, skal kunden oprette en nyt via netbank. Forsøges indbetaling på en lukket Højrentekonto, vil beløbet blive afvist. FIH overfører i dette tilfælde beløbet til kundens DtD konto. Bindingsperiode Forlængelse af Højrentekonti Kunden vælger en bindingsperiode, der ikke kan ophæves, jf. dog afsnittet Udbetaling før dispositionsdato. Når bindingsperioden udløber, bliver kontoen opgjort og lukket. Indeståendet på Højrentekontoen inklusive renter overføres til kundens DtD konto. Falder udløbsdatoen på en ikke-bankdag, vil udløbsdatoen blive rykket til førstkommende bankdag herefter. I forbindelse med udløb af kundens Højrentekonto, kan kunden vælge at forlænge bindingen i en tilsvarende periode eller en anden periode ved login i kundens netbank. Forlængelsen kan vælges som enkeltstående eller automatisk forlængelse. Ved en enkeltstående forlængelse skal kunden selv forlænge Højrentekontoen ved udløb, hvis dette ønskes. Ved automatisk forlængelse bindes kundens Højrentekonto ved udløb af en igangværende bindingsperiode for en periode tilsvarende den igangværende bindingsperiode. Den automatiske forlængelse fortsætter indtil kunden ved login i netbanken opsiger aftalen. Forlængelsen starter dagen efter kundens nuværende Højrentekonto udløber. Rentesatsen fastsættes som den højeste rente som FIH tilbyder på sin hjemmeside for den pågældende bindingsperiode i perioden fra 10 bankdage til 2 bankdage før udløb af den igangværende bindingsperiode. Renten er fast i hele bindingsperioden. Kunden kan vælge at forlænge med eller uden rentetilskrivningen for den igangværende bindingsperiode. Forlænges bindingsperioden uden rentetilskrivning, overføres den tilskrevne rente automatisk til kundens DtD konto på udløbsdatoen for den igangværende bindingsperiode. Ved automatisk forlængelse gælder valget om at forlænge med eller uden rentetilskrivning for både den igangværende bindingsperiode og alle kommende bindingsperioder indtil aftalen om automatisk forlængelse opsiges. I forlængelsesperioden kan kunden hæve beløbet helt eller delvist mod dekort. Der henvises til afsnittet Udbetaling før dispositionsdato. Kunden kan forlænge sin Højrentekonto indtil 2 bankdage før udløb. Herefter skal ny binding ske ved almindelig oprettelse og overførsel til ny Højrentekonto. Aftalen om forlængelse, både enkeltstående og automatisk, kan opsiges indtil 2 bankdage før udløb af igangværende bindingsperiode. Dispositionsdato Indskud Når Højrentekontoen er oprettet og det/de første indskud er modtaget, låses kontoen for yderligere indskud ved udgangen af den dag, hvor det/de første indskud er modtaget, indtil bindingsperiodens udløb, hvilket er dispositionsdatoen. På dispositionsdatoen kan kunden disponere over sit indskud inklusive tilskrevne renter. Kontoen er pr. denne dato automatisk opgjort og indskud inklusive tilskrevne renter overført til kundens DtD konto. Mindste indskud pr. Højrentekonto er kr Der er ingen øvre beløbsgrænse. Der modtages ikke indskud via kontanter, check eller indbetalingskort. Indbetalinger på Højrentekonti skal foretages på én dato, hvorefter kontoen låses for yderligere indskud. Opsamling af beløb over flere dage kan med fordel foretages på DtD kontoen. Indbetalinger på en låst Højrentekonto vil blive afvist og overført til kundens DtD konto eller en ny Højrentekonto med samme bindingsperiode, hvis kriterierne er opfyldt herfor. Udbetaling før dispositionsdato Det er muligt at få udbetalt en del af eller hele indskuddet før dispositionsdatoen. Der gælder dog særlige vilkår for en sådan udbetaling: Udbetaling kan ikke ske de sidste tre bankdage før dispositionsdato. side 4 af 6

5 Der beregnes en dekort af det udbetalte beløb. Dekorten fratrækkes saldoen på Højrentekontoen i forbindelse med udbetalingen. Dekortens størrelse afhænger af den resterende bindingsperiode for Højrentekontoen frem til dispositionsdatoen. Er den resterende bindingsperiode mindre end 12 måneder fratrækkes 1 % af det hævede beløb. Er den resterende bindingsperiode 12 måneder eller mere, men dog mindre end 24 måneder fratrækkes 2 % af det hævede beløb. Er den resterende bindingsperiode 24 måneder eller mere, men dog mindre end 36 måneder fratrækkes 3 % af det hævede beløb. Er den resterende bindingsperiode 36 måneder eller mere, men dog mindre end 48 måneder fratrækkes 4 % af det hævede beløb. Endelig vil en resterende bindingsperiode, der er på 48 måneder eller mere, men dog mindre end 60 måneder, medføre, at der fratrækkes en dekort på 5 % af det hævede beløb. For Højrentekonti på 10 millioner kroner og derover beregnes dekorten ved udbetaling før dispositionsdagen efter en markedsværdi. Beregning af markedsværdien sker efter følgende principper: Markedsværdien beregnes pr. opgørelsesdagen ved at FIH indhenter tilbud på indlån/deposit af tilsvarende karakter med hensyn til restløbetid, hovedstol, rentesatser, valuta og eventuelle andre karakteristika hos pengeinstitutter eller andre, der er kendte som markedsdeltagere. Hvis FIH ikke kan modtage tilbud på indlån/deposit af tilsvarende karakter, f.eks. som følge af markedsforholdene, foretager FIH efter bedste skøn en beregning af markedsværdien pr. opgørelsesdagen. Rente Kunden opnår en fast rente på sin Højrentekonto svarende til den rentesats, der er gældende for den valgte kontotype og bindingsperiode på den bankdag, hvor FIH registrerer indbetalingen på kundens Højrentekonto. Rentesatserne opdateres hver dag, og de aktuelle rentesatser fremgår altid af FIHs hjemmeside. Når indbetalingen er modtaget, er den faste rente gældende i hele bindingsperioden. Kontoens faste rente påvirkes således ikke af den efterfølgende udvikling i kundens engagement, rentemarkedet eller af de generelle renteændringer, FIH måtte gennemføre. På Højrentekonti med en bindingsperiode på op til og med 12 måneder, tilskrives renter kun på udløbsdatoen. Også selvom der passeres et årsskifte. På Højrentekonti med en bindingsperiode længere end 12 måneder tilskrives renter på årets sidste bankdag. Renterne vil blive tilskrevet kundens Højrentekonto og kan udbetales ved skriftlig henvendelse til FIH Indlån. Udbetaling af renter kræver dog, at anmodningen er modtaget hos FIH Indlån senest en måned efter rentetilskrivningen. Ved udbetaling af renter udbetales hele rentebeløbet for de foregående 12 måneder. Der kan ikke ske udbetaling af renter for mere end de foregående 12 måneder. Begrænsninger i dispositionsadgang Højrentekonti er automatisk omfattet af kundens eksisterende netbank. Kunden kan ikke via netbank foretage udbetalinger fra kontoen. SÆRLIGT FOR PRIVATE Kreditorbeskyttelse i henhold til retsplejelovens 513 Modregning Ophør Klager Tilsynsmyndighed FIHs regler for fortrydelsesret Erstatningsbeløb for personskade og forsørgertab udbetalt i henhold til erstatningsansvarslovens 4-5 kan indsættes på særlig udlægsfritaget konto. Ved indsættelsen af beløb kræves der dokumentation for beløbets udlægsfritagelse enten fra forsikringsselskabet eller fra det overførende pengeinstitut. Beløbet skal holdes afsondret fra alle andre beløb. Der må således ikke indsættes andre midler på kontoen. Hele kundens engagement bliver afsondret, og det er derfor ikke muligt at oprette andre konti i FIH, der ikke er afsondrede. FIH er berettiget til uden forudgående meddelelse til kunden at modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos kunden i ethvert indestående eller tilgodehavende som kunden måtte have eller få hos FIH. FIH modregner dog ikke i den del af kundens løn m.v., der er nødvendig til at dække almindelige leveomkostninger eller i indlån, der efter lovgivningen er særligt undtaget fra modregning. Såfremt kunden flytter sin bopæl til udlandet, uden at oplyse om sin udenlandske adresse, kan FIH uden yderligere begrundelse afslutte kundeforholdet. Klager over FIH kan altid rettes direkte til FIH. Nærmere oplysninger om FIHs klageansvarlige fremgår af FIHs hjemmeside. Kunden kan endvidere klage til Pengeinstitutankenævnet, Østerbrogade 62, 4. sal, 2100 København Ø, FIH er under tilsyn af Finanstilsynet, Efter forbrugeraftaleloven kan kunden fortryde en aftale om finansielle tjenesteydelser inden for 14 dage, hvis der er tale om en fjernsalgsaftale, f.eks. en aftale indgået via FIHs netbank. Fortrydelsesretten gælder ikke for fastforrentede Højrentekonti. For Højrentekonti gælder de normale ophørsregler som beskrevet i afsnittet Ophør under GENERELT. Fristen for anvendelse af fortrydelsesretten løber som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor kunden modtager den aftalte ydelse, hvis kunden samtidig hermed får de oplysninger, som kunden har krav på efter forbrugeraftaleloven. Ellers regnes fristen fra det tidspunkt, hvor oplysningerne modtages. Falder den sid- side 5 af 6

6 ste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en lørdag, søndag, danske helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag. Fortrydelsesfristen gælder kun, indtil aftalen med kundens samtykke er blevet helt opfyldt af begge parter, hvorefter fortrydelsesretten bortfalder. Dette er f.eks. tilfældet ved betalingsoverførsler. Ønskes fortrydelsesretten benyttet, skal FIH kontaktes via telefon, brev eller , således at meddelelsen er kommet frem inden fristens udløb, på adressen FIH Erhvervsbank A/S, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø. Skriftlig henvendelse anbefales for at sikre bevis for overholdelse af fristen. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal FIH og kunden tilbagelevere, hvad de hver især har modtaget, dog således at FIH kan fradrage almindelige ekspeditionsgebyr og eventuelle etableringsomkostninger. SÆRLIGT FOR ERHVERV Tegningsforhold, fuldmagter mv. FIH skal have oplyst og have dokumentation for, hvem der har tegningsret for virksomheden, og kunden skal give FIH meddelelse om ændringer heri hurtigst muligt. Kunden skal endvidere give meddelelse til FIH, hvis ejerforholdene i virksomheden ændres. Kunden kan afgive skriftlig fuldmagt til, at andre kan disponere på kundens vegne, herunder netbankbrugere. Ændring i eller tilbagekaldelse af fuldmagten skal ske skriftligt og er gældende fra det tidspunkt, FIH modtager skriftlig meddelelse. For personligt drevne enkeltmandsvirksomheder ophører fuldmagten ved fuldmagtsgivers død med virkning fra det tidspunkt, FIH modtager meddelelse om dødsfaldet. Modregning Lovvalg og værneting FIH er berettiget til uden forudgående meddelelse til kunden at modregne ethvert forfaldent eller uforfaldent tilgodehavende hos kunden i ethvert indestående eller tilgodehavende, som kunden måtte have eller få hos FIH. Retssag skal afgøres efter dansk ret og, hvis FIH ønsker det, behandles ved Københavns Byret. V Januar 2015 side 6 af 6

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. Almindelige forretningsbetingelser De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. 1. Etablering af kundeforhold

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der også specifikke aftaler, f.eks. aftale om værdipapirhandel,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Banks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Thy, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. oktober 2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 30. oktober 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 1015 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5346 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhverv

Almindelige forretningsbetingelser erhverv Almindelige forretningsbetingelser Andelskassens almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank.

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. Side 1 af 8 er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. 1. Systemets anvendelsesmuligheder Brugeren kan se oplysninger

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Jutlander Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Jutlander Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Jutlander Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Jutlander Bank A/S, medmindre andet

Læs mere