Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 10. april 2012 til en kommunalbestyrelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 10. april 2012 til en kommunalbestyrelse:"

Transkript

1 Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 10. april 2012 til en kommunalbestyrelse: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har af egen drift rejst en sag om lovligheden af Kolding Ko m- munes overdragelse af to aktieposter i Kolding-Hallen A/S til Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen, i det følgende alene omtalt som KIF Håndbold, og om lovligheden af en af Kolding Kommune stillet garanti for et lån o ptaget af KIF Håndbold. Statsforvaltningen har nu afsluttet sagens behandling og den retlige vurdering kan læses fra side 36. Kolding Kommune har lovligt kunnet udskille opgaven med den fortsatte drift af Kolding -Hallen til et selskab, og har lovligt kunnet deltage i Kolding IF Holding A/S. Det har endvidere ikke været i strid med lovgivningen, at Kolding Kommune har overdrage t aktier til KIF Håndbold i 2006 og i Men, som sagen er oplyst, har Kolding Kommune efter statsforvaltningens opfattelse ikke ført tilsyn med og si k- ret sig, at de med aktierne i 2006 og 2010 overførte kommunale værdier stadig befinder sig i KIF Håndbold e l- ler er gået til opgaver, som kommunen lovligt ville kunne støtte. Det forhold, at Kolding Kommune har betinget sig en plads i bestyrelsen af Kolding IF Holding A/S ændrer ikke herpå, idet kommunens indsigt i aktieportefølje n kun er sikret, sålænge kommunen ifølge vedtægterne tilkommer en b e- styrelsespost. Der er ikke taget højde for, at der kan ske vedtægtsændringer, hvorefter kommunen eksempelvis skrives ud. Kommunen har heller ikke via bestyrelsesposten vetoret over, hvem aktierne afhændes til. T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K S T A T S F O R V A L T N I N G E N S Y D D A N M A R K S T O R E T O R V A A B E N R A A J O U R N A L N R : / S A G S B E H A N D L E R : I M S O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : E A N - N R SE- N R t i l s y n s y s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : o g T O R S D A G : F R E D A G : Statsforvaltningen skal derfor anmode Kolding kommune om at oplyse, hvordan kommunen vil søge oplyst og sikre sig, at de kommunale værdier, der i 2006 og 2010 blev ti l- ført KIF Håndbold i form af aktieoverdragelser ne, stadig befinder sig i KIF Håndbold eller er gået til opgaver, som kommunen lovligt ville kunne varetage.

2 Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at det har været i strid med lovgivningen, da Kolding Kommune sti l- lede garanti for KIF Håndbolds optagelse af et lån til finansiering af et aktiekøb i rettighedsselskabet Skybox A/S. Statsforvaltningen har noteret sig, at Kolding Komm une nu er frigjort fra sin garantiforpligtelse, uden at denne har været gjort gældende, og statsforvaltningen finder, at sagens oplysninger ikke giver grundlag for at antage, at Kolding Kommune i den forbindelse har lidt et tab. Statsforvaltningen kan dog ikke umiddelbart vurdere, om selve det forhold, at tilstedeværelsen af kommunale mi d- ler har været nødvendig for, at en privat erhvervsvirksomhed har kunnet opkøbe skyboxes, vil kunne anses som statsstøtte. Det er i den forbindelse indgået i statsfo r- valtningens overvejelser, at garantistillelsen kan have været med til at sikre, at der kunne akk umuleres værdier i Skybox A/S (i form af opkøbet af skyboxes), der vil kunne komme aktionærerne til gode. Statsforvaltningen har derfor valgt at rette henvendelse til Statsstøttesekretariatet med anmodning om en vejl e- dende udtalelse om, hvorvidt betingels erne for, at der konkret er tale om statsstøtte er opfyldt. Vedrørende KIF-Centrets låneoptagelse og spørgsmålet om, hvorvidt dette skulle have været henregnet til Kolding Kommunes låntagning med 20 % af beløbet, anmodes Kolding Kommune om at rette henvendelse til Økonomiog Indenrigsministeriet med henblik på at få afklaret, om der er behov for en berigtigelse af fo rholdet. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og dere fter en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfatte l- se. Sagens baggrund: Statsforvaltningen Syddanmark blev i maj 2010 gjort opmærksom på to artikler i Jyllands Posten om Kolding Kommunes overdragelse af to aktieposter i Kolding-Hallen A/S til KIF Håndbold, der senere har videreoverdraget den ene aktiepost til KIF Elite. Følgende fremgår af den første af de to artikler: Manden med de gyldne sko Håndbold: Kolding Kommune ignorerede milliontilbud for at sikre kommerciel håndboldforretnings råderet ov er skatteyderbetalt h al.» Kommu n ale v ærdier er fo r- S I D E 2

3 æret v æk til en priv at v ir ksomh ed,«siger ekspert i fo r- valtningsret. ( ) Da Koldin gs borgm est er gen n em 24 år, Per Bødker A n- dersen (S), holdt afskedsreception lige før jul, fik han et par forgyldt e sko af m an den bag byen s børsn ot erede, pr o- fessionelle håndboldforretning, Jens Boesen. KIF's mangedobbelte håndboldmestre havde meget at takke den afgående borgmester for. Selv om kommunen ifølge loven ikke må støtte en privat virksomhed som KIF Håndbold Elite A/ S, så har Per Bødker Andersen sørget for at h ælde Koldin gs skat t eborgeres p en ge i elit ese l- skabets kasse, når den var tom.»der kan ikke dyrkes elit eidræt i Dan m ark uden m æc e- ner. Og i den her sammenhæng kan du så kalde Kolding Kom m un e en form for m æcen,«siger Per Bødker An de r- sen.»men der er jo nogle retningslinjer for, hva d vi må og ikke må i forhold til professi onel sport, og det er klart, at dem følger vi,«tilføjer han. Det er der delte meninger om: Da Morgenavisen Jy l- lan ds- Post en t irsdag afslørede, h vordan en gave fra Ko l- ding Kommune skaffede 14 mio. kr. til elitesels kabets tomme kasse, kaldte professor i forvaltningsret, Sten Rønsholdt, Københavns Universitet, manøvren for»i bedste fald en omgåelse af loven«. En anden ekspert i forvaltningsret, lektor, ph. d. Sten Bønsing, Aalborg Universitet, siger i dag:»kommunen har ad snørklede kan aler st øt t et et pr ivat akt ieselskab, og det m å m an i k- ke.«ekspert i udbud, professor ved Syddan sk U n iversit et M i- chael Steinicke, siger»det er tvivlsomt, om kommunen overholdt loven,«når han skal vurdere det forløb, som skaffede den børsnoterede håndboldforretning råderet over Kolding Hallen. Det gik sådan for sig: I 2005 kørte to foretagender i Kolding økonomisk på pumpe rne. Det ene var Kolding Kommune, som på sit budget havde regnet med at sælge Kolding Hallen for 15 mio. kr., m en nu var det blevet december, og hallen var stadig ikke solgt. Kassen var tom S I D E 3

4 Det an det var KIF H ån dbold Elit e A/ S, det privat e se l- skab bag Koldings mesterhold i håndbold. Kassen var tom, og derfor havde Dansk Håndbold Forbund netop i december sat selskabet på den sorte liste, så direktør Jens Boesen ikke måtte tegne ko ntrakter med spillere. Boesen havde en løsning: Hvis han kunne få lov at købe Koldin g H allen af Koldin g kom m un e, ville privat e in vest o- rer skyde 3 mio. kr. i hans kasse, så han kunne ko mme væk fra den sorte liste. Direktør Jens Boesen sagde lige ud t il lokale m edier, at den profession elle h ån dboldfo r- retnings overlevelse afhang af, at han kunne købe den kommunale hal. Byrådet beslut t ede at sæt t e Koldin g H allen i udbud i f e- bruar Det blev klart, at andre end den lokale håndboldforretning havde budt. I maj 2006 kridtede håndbolddirektør Jens Boesen banen op i truende ve n- din ger:»vil m an fort sat h ave et h ån dboldh old i europ æ- isk t o pklasse i Koldin g - ja så skal vi h ave n ogle m uli g- heder for at udvide vores forretningsområde. Det kan vi kun få ved at blive hel eller delvis ejer af hallen,«sagde han til JydskeVestkysten. Da byrådet mødtes den 22. maj for at tage stilling til buddene på kommunens hal, var der to tilbud at vælge imellem: KIF's lød på 11,3 mio. kr. -klart under komm u- n en s budget på 15 m io. kr. In vest orer ude fra, som kal d- te sig Krona Gruppen og bl.a. omfattede entreprenø r- kon ce rn en Skan ska, bød 17, 3 m io. kr. - klart over ko m- m un en s budget på 15 m il. kr. - og ville desuden in ves t e- re cirka 200 mio. kr. i nye idrætsanlæg i forbindelse med hallen. Byrådet forkast ede begge t ilbud. Den gan g sagde dav æ- ren de borgm est er Per Bødker An dersen, at byrådet sa g- de nej for at undersøge, om man kunne få endnu flere penge for hallen. Krona Gruppe n lod i de følgende dage forstå, at man i en forhandling ville lægge 5-6 mio. kr. oven i sit tilbud, hvis det var prisen, der var problemet. Men Krona Gruppen blev aldrig indbudt til forhandling med Kolding kommune. I dag kan Per Bødker Andersen ikke hus ke, hvorfor man sagde nej til et tilbud, som lå flere millioner kr. over det forventede.»nej, jeg er blank,«siger den tidligere borgmester. Det gik helt anderledes end borgmesteren den gang i 2006 stillede borgerne i u dsigt. S I D E 4

5 I stedet for flere peng e fik kommunen væsentligt færre penge for hallen. Pudsig konstruktion Koldin g H allen blev slået sam m en m ed n aboen KIF Ce n- tret, som var ejet af Kolding Idræts Forening, i et fæ lles holdingselskab. Kolding Kommune skød Kolding Hallen plus 10 m io. kr. in d i det fælles selskab, og fik t il ge n- gæld 11 mio. kr. i aktier, svarende til 20 pct. af det nye selskab. Rest en sad forskellige dele af KIF på, h erun der den pr i- vate håndboldaktieselskab, som ved at skyde 11 mio. kr. ind fik samme ejerandel som kommunen, n emlig 20 pct. En»pudsig konstruktion«, mener lektor Sten Bønsing:»Det virker mystisk, at man først sætter noget i udbud, og får et bud på 17 mio., og så udtaler man, at det er ikke godt n ok, så derfor vil m an lave en an den kon st ru k- tion. Og den ender m ed, at man kun får 11 mio. kr. i form af aktier. Det kan ikke nominelt konkurrere med Skanskas bud på 17 mio. kr., men der ud over er det noget mere risikobetonet at få en stak aktier i et sportscenter end at få kontanter. Det virker som om man ikke har væ ret så økonomisk ansvarlig med pengene, som man kan kræve af en kommune.«ekspert i udbudsret, professor Michael Steinicke:»Sælger man uden om udbuddet, skal det ske til markedsprisen. Det er tvivlsomt, om kommunen overholdt loven om at sælge til markedspris, når en anden havde budt 17,3 mio. Man må gerne fravige de højeste bud, hvis der er konkrete kommunale hensyn, der taler for det. Men da der er professionel idræt inddraget i dette ejerskab, så er det yderst tvivlsomt, om det kan glide ige nnem. Alle undtagelsesmuligheder, som kommunen formentlig vil henvise til, ville falde en efter en, hvis man i lyset af dette setup gik dem igennem.«som det fremgik af Jy l- lands-posten i går, er sidste led i handlen med den kommunale hal netop afsluttet: I februar f orærede Kolding kommune sine 11 mio. kr. aktier i holdingselskabet til KIF amatør håndboldafdeling, som igen forærede en endnu større portion aktier til det private selskab KIF Håndbold Elite A/ S, hvis kasse endnu en gang er tom, og som derfor igen er havnet på håndboldforbundets sort e list e, og ikke lovligt kan t egn e kon t rakt m ed spi l- lere. Gaven benyttede håndboldselskabet mandag til at sæ lge aktier for 14 mio. kr. til forsyningsselskabet Tre -For A/ S I D E 5

6 S. Pengene havner i det private, børsnoterede selskabs kasse. Derm ed er der t o problem er i sagen, siger lekt or i fo r- valtningsret, Sten Bønsing:»Det ene er, at kommunen yder ulovlig støtte til en privat erhvervsvirksomhed - at der h ar været en st råm an d im ellem i form af en am at ø r- afdeling, ændrer ikke på, at det er galt. Det andet er, at man kommer af med en kommunal ejendom til under markedsprisen. Man startede med at kunne få 17 mio. kr., og det er endt med, at man har foræret det hele væk.«man den m ed de gyldn e sko, i dag 2. viceborgm e- ster Per Bødker Anders en, mener at manøvren tåler d a- gens lys:»det, det har drejet sig om i min tid, og stadig drejer sig om, er at sikre en acceptabel spilleflade for Danmarks bedste håndboldhold. Det, tror jeg, langt de fleste borgere i Kolding synes er en rigtig god idé.«. Fakta: EJERFORHOLD KOLDINGHALLERNE Før kommunens gave: KIF Håndbold (moderklub) - 20 procent KIF Elite - 20 procent Kolding Kommune - 20 procent Kolding IF Hovedforening - 40 procent. Efter kommunens gave til KIF Håndbold: KIF Håndbold (m o- derklub) - 40 procent KIF Elite - 20 procent Kolding IF Hovedafdeling - 40 procent. Efter KIF Håndbold giver deres andel til eliten: KIF Elite - 60 procent Kolding IF Hovedafdeling - 40 procent NB! Mandag solgte KIF Elite 42 procent af sine aktier til energiselskabet Tre -For for 14 mio. kr. Fakta: HOVEDPUNKTER En ekspert i forvaltningsret mener, at Kolding Kommune ad snørklede kanaler har støttet et privat aktieselskab, og det m å m an ikke. Det syn spun kt bakkes op af en pr o- fessor, der mener, det er tvivlsomt, om kommune n har overholdt loven. Den anden artikel: Skatteydere redder KIF Kolding Det er i bedste fald en omgåelse af loven, at Kolding Kommune har foræret byens håndboldklub 11 mio. kr. Skatteyderne i Kolding har i første omgang reddet håndboldgiganten KIF K oldings eksistens. Mandag fik det økonomisk trængte håndboldselskab ny luft, da en stor aktiepost i Koldinghallerne blev solgt til energiselskabet Tre-For og kastede 14 mio. kr. af sig. KIF kunne imidlertid kun sælge så stor en aktiepost, fordi klubben i m art s fik en gave på 11 m io. kr. af Ko l- din g Kom m un e. Gaven var en akt iepost i Koldin gh alle r- ne, som KIF og Kolding Kommune har ejet sammen. S I D E 6

7 Omgåelse af loven Det er imidlertid ulovligt for en kommune at finansiere en privat virksomhed som en elitehåndboid klub. Kolding Kommune gav derfor gaven til eliteafdelingens mode r- klub, KIF H ån dbold, der er en am at ørafdelin g. Den fo r- ærede straks kommunens gave videre til elit eselskabet i KIF Håndbold Elite A/S, hvorefter aktiesalget til Tre -For og millionindtægten kunn e realiseres." I bedste fald er det en klar omgåelse af loven," siger professor i forvalt n in gsret, St een Røn sh oldt, fra Købe n- havns Universitet. Kommunens gave kommer på et belejligt tidspunkt. KIF Kolding var helt derude, hvor man fra marts til april i kke udbetalte medarbe jdernes løn til tiden. Har ikke stillet krav Sidste regnskabsår kom klubben ud med et underskud 8 mio. kr., og forventningen til det kommende regnskab er 10 m io. kr. i røde t al, h vilket svarer t il den t ilbagev æ- rende egenkapital. "Vi gav ikke aktierne til den professionelle afdeling, men til klubbens amatører," siger borgmester i Kolding, Ja n Pedersen (V). Skal I ikke som kommune sikre jer, at en gave ikke straks lander i en privat virkso mheds kasse? "Nej, det må de selv ordne. Hvad am atørforeningen e f- terfølgende gør med gaven, kan vi ikke blande os i. Så skulle vi have stillet krav, og det har vi ikke gjort," siger borgmesteren. Noget galt Deri er professor Steen Rønsholdt langt fra enig. "En kommune må ikke bevidst give en gave, som den ved bliver flyt t et t il en kom m erciel virksom h ed. N år gavem odt ageren øjeblikkeligt giver det videre t il et kom m e r- cielt foretagende, som høster gevinst på det, så er der jo i hvert fald i nogle af de her led noget galt," mener Steen Rønsholdt. I Kolding Kommune afviser man at kende noget til den h urt ige videreleverin g fra am at ørafdelin gen t il elit ed e- len. I gav ikke KIF gaven, fordi elit eselskabet lider økon o- misk? "Nej, for det gjorde de ikke, da vi gav dem gaven i marts. Nu kan vi efterfølgende se, a t de er i problemer, S I D E 7

8 så det var jo godt, at vi gav dem den m uligh ed m ed a kt i- erne. Samtidig er vi da utrolig glade for, at der stadig er et akt iv i Koldin gh allern e," siger borgm est er J ørn Pede r- sen. Kendte til trængt økonomi Gaven blev givet den 8. marts. Men allerede i februar blev byrådet - med Jørn Pedersen i spidsen gjort bekendt med de økon om iske problem er i selskabet bag m est erklu b- ben. Den 23. februar an m odede klubben s advokat ko m- m un en om at få akt iegaven. I sam m e skrivelse t il byr å- det, stod der følgen de: " For en god orden s skyld skal jeg - som også un derst r e- get på de m øder, der h ar været afh oldt - oplyse, at l i- kviditeten i "KIF", herunder KIF Håndbold Elite A/S er anstrengt." "Koldings borgere tilfredse" Samarbejdet mellem KIF Håndbold og kommunen ha r i flere år været tæt. Koldings tidligere borgmester, Per Bødker Andersen (S), stod bag den konstruktion, som i marts endte i aktiegaven. Set udefra kan man jo godt spørge; Er det rimeligt at bruge skat t eydern es pen ge t il at drive kom m erciel vir k- somhed, som KIF Håndbold Elite A/S er? 'Det tror jeg heller ikke, er kommunens mål med det her er. Målet er at bevare en spilleflade til Danmarks be dste h ån dboldh old, og som også er t il rådigh ed for den bre d- deidræt, som vi støtter meget og gerne, Jeg har været med til at finde en legal måde at gøre det her på, og det vil jeg gerne stå ved. Og jeg tror, at langt størstedelen af Koldings borgere vil være godt tilfredse med det, når vi n u bliver dan ske m est re igen," siger Per Bødker A n- dersen. Statsforvaltningen blev endvidere gjort opmærksom på Jyllands Postens artikel af 7. maj 2010 om, at Kolding Kommune har stillet garanti for et lån optaget af KIF Håndbold i forbindelse med klubbens køb af aktier i det private selskab Skybox A/S: Skatteydere bag lånegaranti i Ko lding Koldings private håndboldforretning skulle reddes med penge fra nyt selskab med komm unen som garant. Selv om det er forbudt for kommuner at støtte private virksom h eder, st illede polit ikern e i Koldin g kom m un e- kassen t il rådigh ed som kaut ion ist, da by en s professi o- S I D E 8

9 nelle håndboldvirksomhed i slutningen af 2008 endnu en gang skulle have overlevelse shjælp. Finanskrisen havde ramt KIF Håndbold Elite A/S som en hammer. Direktør Jens Boesen havde pantsat både ko m- mende tiders tv-indtægter og fremtidens mulige fortjenester på salg af spillere, men han manglede stadig masser af penge. Økonomien var så dårlig, at revisorerne i det senere regnskab tog forbehold for, om selskabet kunne overleve. Frelsen skulle kom m e fra oven: Et n yt selskab, Re t- tighedsselskabet Skybox A/S, skulle købe rettighederne til de såkaldte skybokse i den ombyggede Kolding Ha llen - aflukkede VIP-tilskuerbokse højt over halgulvet. Der var bygget ni af den slags bokse allerede, og planer om seks mere. De sidste seks fandtes kun på papiret, sådan er det stadig, men de blev også solgt til det nye selskab. Pris i alt for de 15 bokse: 16,8 mio. kr. Tre lokale virksomheder skød penge ind i Skybox A/S: Dansk AnIægsinvest (i dag konkurs), B.N. Holding, Ko l- ding A/S og Bjert Invest A/S. Men den størst e aktiepost blev købt af den lokale am at ørh ån dboldklub, KIF H ån d- bold, som for 6, 2 m io. kr. fik 37, 5 pct. af akt iern e i Re t- tighedsselskabet Skybox A/S. Redningsaktion KIF H ån dbold h avde ikke selv pen ge at skyde in d i se l- skabet. Dem kunne foreningen låne i S ydbank. Men banken krævede garanti for lånet, og garantien skulle stilles af Kolding Kommune. Der var på forhånd ikke den ringeste tvivl om, at hele manøvren havde til formål at holde 16,8 mio.kr. i den private, børsnoterede selskab KIF Håndbold Elite A/S s kasse. Daværende borgmester Per Bødker Andersen (S) sagde det lige ud til den lokale avis, JydskeVestkysten:»Nu mangler KIF driftskapital, så nu hjælper vi med at stabilisere deres økonomi,«sagde borgmesteren, som i dag siger:»det er min bestemte op fattelse, at det var lovligt at udst ede den lån egaran t i. Vi h ar gode folk, der h ar rådg i- vet os i dette spørg smål.«daværende kommunaldirektør Ingemann Olsen lagde heller ikke skjul på, at der var tale om en redningsakt ion for det privat e selskab: KIF Elit e h ar brug for in dt ægt e r- n e for at leve op t il de krav, der st illes t il klubber i t o p- pen af dansk håndbold, sagde han. S I D E 9

10 Byråd sagde ja In gen st em t e im od, da Koldin gs byråd sagde ja t il at st i l- le kommunekassen som garant for et Iån på 6,2 mio.kr. t il h ån dbol dklubben, vel viden de, at klubben st raks sen d- te pengene videre til den private virksomhed KIF Hån d- bold Elite A/S. Ekspert i forvaltningsret Sten Bønsing, lektor på Aa lborg Universitet, har i forbindelse med Morgenavisen Jy l- lands-postens afsløringer de sen este dage af økonom i- ske bånd mellem Kolding kommune og det private hån d- boldselskab vurderet, at amatørklubben blev brugt som stråmand for at undgå direkte støtte fra kommunen til det private selskab, som ville være klart ulovlig. I sagen om Skybox -selskabet er det en kendsgerning, at KIF Håndbold ikke synes at have spillet nogen rolle ove rh ovedet i Skybox på t rods af, at foren in gen er st ø r- st e akt ion ær. På spørgsm ålet om det er h ån dboldklu b- ben eller de t privat e h ån dboldselskab, der er st orakt i o- n ær i Skybox, svarer elit eselskabet direkt ør, J en s Bo e- sen:»det er selvfølgelig håndboldklubben. Ellers havde jeg jo handlet med mig selv, eftersom det var mig, der i KIF Håndbold Elite A/S solgte rettighederne til Skybox - selskabet,«siger Jens Boesen. H vem beslutted e, at håndboldklubben skulle være storakt i- onær i Skybox-selskabet?»Det gjorde vi, fordi det er en god forret n in g, som klu b- ben skulle være med i.«hvem repræsenterer håndboldklubben i Skybox -selskabets bestyrelse?»det gør formanden for KIF Håndbold, T homas Christensen.«H an er ikke registreret som medlem af bestyrelsen i Sk y- box?»jo han er da.«hverken Thomas Christensen, der er ansat som press e- chef under Jens Boesen i KIF Håndbold Elite A/S, eller andre repræsentanter for KIF Håndbold, er eller h ar på n oget t idspun kt været regist reret h os Erh vervs - og Se l- skabsst yrelsen som m edlem af ledelsen i Skybox - selskabet. Det Iykkedes ikke torsdag at træffe Thomas Christensen for en kommentar. S I D E 10

11 Direktøren for Skybox, Erik Ingemann Jørgensen, ønsk ede torsdag ikke at udtale sig om selskabet, men henv iste til Jens Boesen. Sagsoplysning: Inden ændringerne i ejerstrukturen og selskabsgørelsen af Kolding-Hallen og KIF-Centret i 2006 var hallerne ejet af henholdsvis Kolding Kommune og K olding Idræts Forening Hovedforeningen, i det følgende alene omtalt som KIF H o- vedforeningen. Det fremgår af sagen, at byrådet den 12. december 2005 besluttede at udbyde Kolding-Hallen til salg med en forventet indtægt på 15 mio. kr. Af protokollen for mødet fremgår, at der ved vurderingen af de indkomne tilbud vil blive lagt vægt på prisen. Den første udbudsrunde sluttede den 6. januar Der var indkommet to købstilbud. Byrådet besluttede i mødet den 13. februar 2006, at ingen af de to tilbud opfyldte konditionerne i udbudsmaterialet, idet der var taget fo r- behold, og idet tilbudsprisen lå under det budge tterede. Kolding-Hallen blev derfor sat i fornyet udbud, og igen ville der ifølge protokollen blive lagt vægt på pr isen. I anden udbudsrunde bød KIF Elite 11 mio. kr. og Krona Gruppen bød kr. Eliteklubbens bud var vedlagt en visionsplan for området samt tegningsmateriale på nye bygningsfaciliteter. Krona Gr uppens bud var ligeledes vedlagt et nyt idrætscenterko ncept. Økonomiudvalget traf den 22. maj 2006 beslutning o m at forkaste samtlige tilbud, og byrådet tiltrådte senere samme dag økonomiudvalgets indstilling. Statsforvaltningen konstaterer, at det af 2 i vedtægte r- ne for KIF Elite fremgår, at selskabets formål er at drive professionel håndbold, herunder drive h andel og foretage investering vedrørende aktiviteter, som har tilknytning hertil. Af selskabets årsrapport for 2005/2006 fremgår, at: Det forventes at køb af aktier i Kolding -Hallen vil ske i november Dette vil medføre en betydelig styrke lse af selskabets egenkapital. Selskabet har således fået forhåndstilsagn om tilførsel af kapital, såfremt der sker køb af aktier i Kolding -Hallen Det fremgår af et notat af 15. september 2006 udarbejdet af Advokatfirmaet Lett til Kolding Kommune, at det er S I D E 11

12 hensigten at etablere Kolding -Hallen A/S, KIF-Centret A/S og Kolding IF Holding A/S, i det følgende alene omtalt som Holdingselskabet, med det formål at opnå en bær edygtig og fremtidssikret ejerstruktur for Kolding -Hallen og KIF- Centret. Advokatfirmaet vurderer, at der kan anføres gode arg u- menter for, at det lån, som skal optages af KIF -Centret A/S, ikke vil skulle henregnes til kommunens låntagning, dog med henvisning til, at der så vidt ses ikke findes trykt, indenrigsministeriel praksis om den situation, hvor et lån optages af et datterselskab til det selskab, hvor kommunen ejer aktier, og hvor lånet går til etablering af faciliteter, som kommunen ikke efterfølgende har til hensigt at benytte. Det vurderes endvidere, at der kan anføres vægtige arg u- menter for, at den samlede konstruktion ikke kan betra g- tes som en omgåelse af reglerne om offentligt udbud i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af komm u- nens faste ejendomme. Herimod taler det dog, at KIF Elite erhverver 20% af akt i- erne i Holdingselskabet A/S, idet Kolding Kommune ikke uden udbud kan sælge fast ejendom til et professionelt idrætsselskab, som kommunen ikke lovligt kan yde støtte til. Advokatfirmaet kan således ikke garantere, at kommunen ikke findes at have omg ået reglerne i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendo m- me. Den 18. september 2006 blev der afholdt et fæ llesmøde mellem økonomiudvalget og fritids- og idrætsudvalget med kultur- og fritidsdirektørens indstilling til en model for udviklingen af Kolding-Hallen og KIF-Centret. Følgende fremgår af protokollen: Sagsfremstilling: Kultur- og fritidsdirektøren fremkommer med et oplæg t il m odel for sikrin g af udviklin g af om rådet ved Ko ldin g- Hallen og KIF-Centret. Oplægget er udarbejdet inden for rammerne af en offentlig-privat-partnerskabsmodel. Forvaltningens bemærkninger: Ku ltu r- og fritidsdirektø ren oplyser, at byrådet i forbi n- delse m ed budget 2005 og frem eft er beslut t ede, at Fr i- tids- og Idrætsudvalget måtte optage forhandlinger med alle relevante parter m ed henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag om etablering af nye idrætstilkny t- S I D E 12

13 t ede facilit et er t il fælles gavn for Koldin g - H allen og Kif- Centret. En dvidere udt rykt e Byrådet sin vilje t il at overveje Ko l- ding-hallens overgang til eje i en eventuel selvejende institution. På baggrun d af oven n ævn t e vedt og Byrådet den 12. d e- cember 2005 ( ) at udbyde Kolding -Hallen til salg. Endvidere behandlede Fritids - og Idrætsudvalget på sit m øde den 20. decem ber 2005 ( ) an søgn in g fra KIF H o- vedafdeling om lokale tilskud til en eventuel udbygning af KIF-Centret. Udvalget vedtog at godkende, at den a n- søgte merudgift på kr. vil blive indarbejdet i den mellem Kolding Kommune og KIF -Centret udarbe j- dede tilskudsaftale for 2007, dog reguleret i forhold til ibrugtagningstidspunktet samt at udvalget fremover vil sikre de økonomiske midler til formålet. Økonomiudvalget behandlede i sit møde den 6. februar 2006 ( ) de indkomne tilbud og besluttede at forkaste tilbuddene, og foretage fornyet udbud. De in dkom n e t ilb ud fra den n ye udbudsrun de blev i B y- rådets møde den 22. maj 2006 ( ) efter indstilling fra Økonomiudvalget forkastet. En arbejdsgruppe best åen de af repræsen t an t er for KIF - Hovedafdeling, KIF -Håndboldafdeling, KIF Håndbold El i- te A/S, Centralforvaltningen, K ultur- og Fritidsforvaltningen og eksterne rådgivere fra Advokatfirmaet LETT og Revisionsfirmaet Deloitte har efterfølgende arbejdet for at finde en model for mulig udvikling af Kolding -Hallen og KIF-Centret. ( ) På fællesm ødet den 18. sept em ber 2006 vil repræse n- tanter for KIF være tilstede, ligesom Advokatfirmaet LET T og Revision sfirm aet Deloit t e vil være repræsen t e- ret for gennemgang af modellen. Forvaltningsindstilling: Kultur- og fritidsdirektøren foreslår: at Kolding Kommune stifter pr. 1. novemb er 2006 et ejendomsaktieselskab med en åbningsbalance på 43 m io. kr. fordelt i akt iver på h h v. m at erielle an lægsakt i- ver ejendomsværdi 33 mio. kr. samt omsætningsakt i- ver - fin an sielle akt iver kon t an t 10 m io. kr. Apport in d- skud af ejendommen Kolding-Hallen, matr. nr. 28 an S I D E 13

14 og 28 ac, Vonsild by, Vonsild sker på baggrund af en vurderin g srapport fra sagkyn dige vurderin gsm æn d i h e n- hold til selskabslovens bestemmelser he rom, at Kolding Kommune som modydelse vederlægges med 100% aktiekapital i selskabet, ford elt på aktier med 1 stemme pr. aktie, hvilket indebærer accept fra Kolding Kommunes side af en overkurs på 10 mio. kr. (dannelse af en fri reserve på 10 mio. kr.), at Kolding Kommune ved et gavebrev pr. samme dato overdrager aktier til nominel værdi på 11 mio. kr. til idrætsforeningen KIF Håndboldafdeling som en del af den samlede KIF-organisation med fuld ejendoms - og forvaltningsret til gavemodtageren, betinget af at n e- denstående aktiehandel mellem Kolding Kommune og KIF Håndbold Elite A/S effektue res samt at gaven beti n- ges af, at idræt sforen in gen KIF - H ån dboldafdelin gen o m- bytter den erhvervede aktiepost (gaven iflg. gavebrev) på nominel 11 mio. kr. (11000 aktier med ste m- mer) med nyudstedte aktier til samme nominelle beløb på samme antal aktier og stemmer i det nystiftede Ho l- dingselskab, at Kolding Kommune sælger en aktiepost på nominelt 11 m io. kr. t il kurs 100 t il KIF H ån dbold Elit e A/ S uden o f- fen t lig udbud, idet der pt. ikke foreligger særlige proc e- durer for aktiesalg for kommuner udover alm indelige retsgrundsætninger for kommunal virkso mhed, at det forudsættes, at KIF Hovedforening stifter et nyt ejendomsselskab, hvori KIF Hovedforening indskyder KIF-Centret med tilhørende grund som apportindskud, der i åbn in gsbalan cen specificeres som m at e rielle anlægsaktiver 27 mio. kr. samt overtagelse af langfristet gæld gennem et skyldnerskifte på 5 mio. kr. eller netto akt iekapit al på 22 m io. kr. KIF H ovedforen in g vederlæ g- ges med aktier med 1 stemme hver. Det foru d- sættes, at panthavere i KIF -Centret samtykker i transa k- tionen, at dette selskab skal forestå udvikling af området med bl.a. etablering af nye fritids - og idrætsfaciliteter i fo r- bindelse med Kolding -Hallen og KIF-Centret indenfor en forven t et in vest erin gsram m e af 40 m io. kr. som effekt u- eres inden udgangen af 2007, at det forudsæt t es, at Koldin g Kom m un e og KIF - Hovedforening i forening stifter et Holdingselskab ved apportindskud af aktier i henholdsvis ejendomsselsk abet Kolding-Hallen A/S og ejendomsselskabet KIF -Centret A/S i forholdet 1:1. Det forudsættes at Holdingselskabet S I D E 14

15 til enhver tid besidder den kontrollerende aktiekapital i datterselskaberne, at det forudsættes, at KIF Håndbold Elite A/S ombytter den erhvervede aktiepost på nominelt 11 mio. kr. (11000 aktier med stemmer) me d nyudstedte aktier til samme nominelle beløb og samme antal aktier og ste m- mer i det nystiftede Holdingselskab, hvilket betinges i a k- tiehandlen mellem Kolding Kommune og KIF Håndbold Elite A/S, at det forudsæt t es, at ejen dom sakt ieselskabet KIF - Centret A/S udvider aktiekapitalen med 10 mio. kr. ( akt ier m ed st em m er) m ed pligt for eje n- domsaktieselskabet Kolding -Hallen A/S til køb af disse til parikurs, at samtlige ovenstående transaktioner b e- tinges af indgåelse af en aktionæroverenskomst, hvis indhold foreligger i udkast i sagens akter. Kolding Kom m un e sikres h erved en best yrelsespost sam t fo r- købsret ved aktieove rgang, at det forudsæt t es, at der et ableres et drift sin t eressen t- skab i h vilket KIF H ovedforen in g og KIF - Håndboldafdeling er interessenter i et indbyrdes ejer- og hæftelsesforhold, der aftales nærmere mellem parterne i en interessen tskabskontrakt, at driftsinteressentskabet skal være driftsansvarlig for alle ejendomme ejet af Holdingselskabet A/S og dettes dat t erselskaber på baggrun d af in d gåede leje- og brug s- kontrakter, at Koldin g Kom m un es proven ue fra salg af akt ier i Ko l- ding-hallen A/S anvendes til et kontantindskud på 10 mio. kr. i Kolding-Hallen A/S og inddækningen af sag s- omkostninger på 1 mio. kr., at fællesmødet ansøger Byrådet og S ammenlægningsudvalget om anlægsbevilling på -33 mio. kr. og et dertil hørende indtægtsrådighedsbeløb på 33 mio. kr. (salg af fast ejen dom) og an lægsbevillin g på 33 m io. kr. og de r- til hørende rådighedsbeløb på 33 mio. kr., svarende til erhvervelsen af aktie r i Kolding-Hallen A/S, at fællesm ødet an søger Byrådet og Sam m en lægn in g s- udvalget om anlægsbevilling på 11 mio. kr. med dertil h øren de rådigh edsbeløb på 11 m io. kr. svaren de t il g a- vebrev til KIF-Håndboldafdeling. Beløbet modposteres som en nedskrivning på kommunens balancekonto (egenkapital), at fællesm ødet an søger Byrådet og Sam m en lægn in gsu d- valget om an lægsbevillin g på 11 m io. kr. og dert il h ø- S I D E 15

16 rende rådighedsbeløb på 11 mio. kr. svarende til salg af en aktiepost på nominel 11 mio. kr. til parikurs til KIF Håndbold Elite A/S, at samtlige ovenstående transakti o- n er forudsæt t es gen n em ført i um iddelbar rækkefølge i n- den for 7 dage m ed forn øden sikkerh edsst illelse m ed ret s- virkning pr. 1. november 2006, at de i sagen og de vedhæftede dokumenter anvendte n avn e alen e er prælim in ære arbejdsn avn e, som kan æ n- dres ved dokumenternes endelige udfærd igelse.( ) Byrådet og Sammenlægningsudvalget for Ny Kolding Kommune tiltrådte i sine møder den 25. september 2006 fællesmødets indstilling. Lett Advokatfirma anmodede den 10. december 2008 om, at Kolding Kommune ville indestå for et lån på kr., som KIF Håndbold agtede at optage som led i sin de l- tagelse i et erhvervsdrivende selskab kaldet Skybox A/S. Advokatfirmaet havde i den forbindelse udarbejdet forslag til en indeståelsesaftale: Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen, Ambolten 4, 6000 Kolding, CVR -nr , har hos Sydbank har optaget et lån med henblik på at erhverve aktier direkte eller indirekte i Rettighedsselskabet Skybox A/S, CVR-nr Undertegnede Kolding Kommune, Akseltorv 1, 6000 Ko l- ding, indestår i lånets løbetid over for Sydbank at ville erhverve nom. kr aktier i Kolding IF Holding A/S, CVR-nr , fra Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen for kr Sydbank kan g øre in dest åelsen gælden de over for Koldin g Kom m un e, s å- fremt Kolding Idræts Forening Hånd boldafdelingen misligh older den in dgåede lån eaft ale m ed Sydban k, og Ko l- ding Idræts Forening Håndboldafdelingen meddeler samtidigt hermed Sydba nk transport i den købesum, der i så fald forfalder til betaling for aktierne i Kolding IF Holding A/S. De øvrige aktionærer i Kolding IF Holding A/S giver ved underskrift på nærværende erklæring samtidig samtykke til, at aktionæroverenskomst af 14/ vedrørende Koldin g IF H oldin g A/ S, pkt. 9. 2, fraviges i overen s - stemmelse med ovenstående, såfremt aktiep osten måtte blive overdraget fra Koldin g Idræt s Foren in g H ån dh ol d- afdelingen til Kolding Komm une. Anmodningen blev behandlet i et fællesmøde melle m økonomiudvalget og fritids- og idrætsudvalget den 15. december Følgende fremgår blandt andet af protoko l- len fra mødet: S I D E 16

17 SAGSFREMSTILLING: Lett Advokatfirma anmoder på vegne af Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen ved fax af 10. december 2008 om, at Kolding Kommune indestår for lån på kr. ( ) FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: (gengivelse af faxen) GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Økonomi- og personaledirektøren oplyser, at jævnfør lånebekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 5, henregnes lån, der ikke er omfattet af stk. 1-4, i det omfang kommunen stiller garanti for lånet, til kommunens låntagning, s å- frem t det kan sidest illes m ed en kom m un al an lægsopg a- ve. Dette medfører, at kommunens lånemulighed i 2008 reduceres med kr., der i givet fald må finansieres ved forbrug af likvide mi dler. FORVALTNINGSINDSTILLING: Kommunaldirektøren foreslår, at anmodningen drøftes. RESOLUTION I FÆLLESMØD E MELLEM ØKONOMIU D- VALGET OG FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET, den 15. december 2008 ( Sag nr ): Følgen de PROCEDU REAFGØRELSE vedt oges uden a f- stemning: Sagen toges tilbage med henblik på genoptagelse på fællesm øde m ellem Økon om iudvalget og Frit ids - og Idrætsudvalget den 22. december 2008 kl En dvidere vedt og fællesm ødet, at det frem sen dt e i n deståelsesdokument affattes i sin oprindelige skikkelse med følgende tilføje lser: Såfremt Kolding Kommunes købspligt bliver effektiv, skal Kolding Idrætsforenings Håndboldafdeling på Kommunens anfordring snarest muligt tilbagekøbe ovenstående aktiepost helt eller delvist på samme vilkår, som Kolding Kommune har e rhvervet denne. Til opfyldelsen af denne købspligt tillægges Kolding Kommune modregning sret i alle krav køberen har på Kolding Kommune indtil fuld overdragelse har fundet sted. Det pålagdes forvaltningen til næste fællesmøde at fremlægge: S I D E 17

18 - årsrapport pr. 30. juni 2008 for KIF -Håndbold Elite A/S - årsrapport pr. 30. jun i 2008 for Koldin g Idræt sfo r- enings Håndboldafdeling (forening) - årsrapport pr. 30. juni 2008 for Kolding IF Ho lding A/S - Budget for 2009 for Rettighedsselskabet Skybox A/S. ( ). Følgende fremgår af protokollen for byrådets møde den 22. decem ber 2008 v edrø rende anm o dning o m indest åe l- se for det pågældende lån: ( ) RESOLUTION I FÆLLESMØD E MELLEM ØKONOMIU D- VALGET OG FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET , den 22. december 2008 ( Sag nr ): Følgende INDSTILLING til Byrådets afgørelse vedtoges af: Et flertal i fællesmødet ( ) vedtog at indstille andr a- gendet med kommunaldirektørens forslag til Byrådets tiltrædelse. ( ) RESOLUTION I BYRÅDET, den 22. december 2008 ( ): Fællesmødets flertalsindstilling tiltrådtes med 24 stemmer. ( ) Statsforvaltningen lægger til grund, at andragendet med kommunaldirektørens forslag svarer til vedtagelsen i fæ l- lesmødet den 15. december 2008, hvorefter indeståelsesdokumentet skulle affattes med de to tilføjelser. L idt o v er et år senere - den 25. j anu ar blev der a f- holdt et fællesmøde mellem økonomiudvalget og fritidsudvalget, hvor direktøren for KIF Elite præsenterede en ny struktur i forbindelse med Kolding hallerne. Orienteringen blev taget til efterretning. Advokatfirmaet Lett sendte den 23. februar 2010 på vegne af KIF Håndbold en anmodning til Kolding Kommune om vederlagsfrit at overdrage de af Kolding Kommune ti l- hørende aktier i Holdingselskabet til KIF Håndbold: ( ) I forlængelse af de afholdte møder, herunder bl.a. møde i byrådssalen den 25/1-2010, skal jeg venligst på vegne af Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen anmode om Kolding Kommunes stillingtagen til at ove r- S I D E 18

19 drage de Kolding Kommune tilhørende aktier i Kolding IF Holding A/S ( ) til Kolding Idræts Forening Håndbolda f- delingen. Jeg vedlægger udkast til gavebrev, der indeholder fo rslag til de nærmere betingelser herfor. Som det fre mgår, overdrages akt iern e vederl agsfrit t il Koldin g Idræt s Fo r- ening Håndboldafdelingen. Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen, KIF Hån d- bold Elit e A/ S og eft er de oplysn in ger, jeg er i besi d- delse af tillige Kolding Idræts Forening (hovedforeni n- gen) ser fort sat gern e, at Koldin g Kom m un e er repr æ- senteret i bestyrelsen i Kolding IF Holding A/S. Jeg har derfor i bilaget t il gavebrevet ( sam t ykkeerklærin g) in d- sat en bestemmelse om, at Kolding Kommune fortsat skal have bestyrelsesrepræsentation, uanset at Kolding Kom m un e ved gaven s give lse ikke læn gere vil være akt i- onær i selskabet. Jeg kan oplyse, at tegningsberettigede for KIF Hån dbold Elite A/S, nemlig undertegnede og direktør Jens Boesen, vil underskrive samtykkeerklæringen. For så vidt angår Kolding Idræts Forening kan jeg oplyse, at 6 ud af 13 hovedforeningens medlemmer har meldt pos itivt tilbage, og at der forven t es en posit iv t ilbagem eldin g fra de r e- sterende 7 medlemmer af hovedforeningen. Underskr e- vet samtykkeerklæring vil derfor blive eftersendt snarest muligt. Herudover henviser jeg til den igangværende struktu r- proces i KIF Håndbold Elite A/S og kan oplyse, at der fort sat arbejdes m ed en færdiggørelse af st rukt urpr o- cessen, herunder de organisatoriske forhold. Denne pr o- ces fortsætter og vil blive færdiggjort snarest muligt og senest den 30/ For en god orden s skyld skal jeg som også un derst r e- get på de m øder, der h ar været afh oldt oplyse, at l i- kviditeten i KIF, herunder i KIF Håndbold Elite A/S er anstrengt. ( ) Følgende fremgår af gav ebrevet: ( ) 1. 1 Akt ion ærkredsen i Selskabet øn sker, at akt ivit e- terne i Selskabets datterselskab, Koldinghalle rne A/S, CVR nr , kommerciali seres og udvides Gavegiver vil som følge af kom m un alfuldm agt s- reglerne ikke kunne fortsætte som aktionær i Selskabet eft er en kom m erciali serin g og udvide l- se af aktiviteterne i ko ncernen. S I D E 19

20 1.3 Gavegiver ønsker på denne baggrund at overdr age aktierne i Selskabet til gavemodtager som en g ave. ( ) 2.1 Gaven består af nominelt kr. aktier i Selskabet svaren de t il 20 % af den sam lede akt i e- kapital. ( ) Gavem odt ager forpligt er sig t il, at den forpligt e l- se, Gavegiver h ar påt aget sig i forh old t il pen g e- institut, jf. bilag 2, bringes til ophør inden den 30/ Såfrem t den forpligt else, som Gavegiver h ar p å- taget sig i forhold til pengeinstitut, jf. Bilag 2, ikke er bragt til ophør inden den 30/ kan Gave giver på an fordrin g kræve t ilbageleveret n o- m in elt kr akt ier i Selskabet, svare n- de t il 20 % af den sam lede akt iekapit al fra G a- vem odt ager og fra KIF H ån dbold Elit e A/ S. Gav e- modtager og KIF Håndbold Elite A/S bekræfter således ved underskrift på nærværende gavebrev at ville bevare en ejerandel, der gør, at der til gavegiver kan tilbageleveres nominelt kr aktier, s åfremt forpligtelsen i pkt. 3.1 ikke kan opfyldes og Gavegiver afgiver påkrav i henhold til nærværende bestemmelse. Kolding Byråd traf i sit møde den 8. marts 2010 beslu t- ning om at overdrage kommunens aktier i Holdingselskabet til en nominel værdi på 11 mio.kr. til KIF Hån dbold. Følgende fremgår blandt andet af pr otokollen: FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Kultur- og fritidsdirektøren oplyser, at Lett Advokatfirma i brevet anfører, at advokat Jon Stefansson ud over at være advokat for Koldin g idræt s Foren in g H ån dboldafdelin g er b e- st yrelsesform an d i KIF H ån dbold Elit e A/ S, der for e- står drift af den professionelle håndbold, at der er vedlagt udkast til Gavebrev, der indeho l- der forslag t il de n ærm ere bet in gelser for overdr a- gelse af Kommunens aktier, herunder at aktierne overdrages vederlagsfrit til Kolding Idræts Fore ning Håndboldafdelingen, at der som bilag til gavebrev er udarbejdet en Sa m- tykkeerklæring med bestemmelse om, at Kolding Kommune fortsat skal have bestyrelsesrepræsentat i- on, uanset at Kolding Kommune ved gavens givelse ikke længere vil være aktionær i se lskabet, at tegningsberettigede for KIF Håndbold Elite A/S ved advokat Jon Stefansson og direktør J ens Boesen vil underskrive samtykkeerklæringen, ligesom det S I D E 20

21 forventes at hovedforeningens 13 medlemmer også vil underskrive. Underskrevet samtykkeerklæring v il blive eftersendt snarest muligt, at der fortsat arbejdet på en færdiggørelse af stru k- turprocessen, herunder de organisatoriske forhold. Processen vil blive færdiggjort sn arest m uligt, og s e- nest den 30. juni 2010, at likviditeten i KIF, herunder KIF Hånd bold Elite A/S, er anstrengt. En dvidere kan det oplyses, jf. Gavebrevet s pkt. 3, Øvr i- ge forhold afsnit 3.1, at Gavemodtager forpligter sig t il, at den forpligt else, Gavegiver h ar påt aget sig i fo r- hold til pengeinstitut, jf. kopi af Garanti fra Middelfar t Sparekasse, bringes til ophør i nden den 30. juni GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Økonomi- og personaledirektøren oplyser, at vederlag sfri overdragelse af aktierne, der i regnskab 2008 er opført til en indre værdi på kr., ikke har no gen likviditetsmæssig betydning, men medfører en forringe l- se af kommunens aktiver på ovenstående beløb i det de samlede langfristede tilgodehavender, aktier reduceres m ed akt iern es in dre værdi. H erudover er der ikke yderl i- gere bemærkninger til punktet. FORVALTNINGSINDSTILLING: Kultur- og fritidsdirektøren foreslår som indstilling til Byrådet, - at Kolding Kommune ved det af LETT Advokatfi rma udarbejdede gavebrev pr. godken delsesdat o ove r- drager aktier til nominel værdi på 11 mio. kr. til Kolding Idræts Fo rening Håndboldafdeling, - at Koldin g Kom m un e jf. udarbejdet sam t ykkeerkl æ- rin g fort sat er repræsen t eret i best yrelsen for Ko l- ding IF Holding A/S. BESLUTNING FÆLLESMØD E MELLEM ØKONOMIUD VA L- GET OG FRITIDSUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til Byrådets afgørelse vedtoges uden afstemning: Kultur- og fritidsdirektørens forslag indstilles til Byrådets tiltrædelse. ( ) BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. Det fremgår endvidere af protokollen, at brevet til Ko lding Kommune, gavebrevet, samtykkeerklæringen og g arantien fra Middelfart Sparekasse var vedlagt som bilag til sagens behandling i byrådet. S I D E 21

22 Følgende fremgår blandt andet af samtykkeerklæringen: SAMTYKKEERKLÆRING Undertegnede KIF Håndbold Elite A/S, ( ) og Kolding Idræts Forening, ( ) der begge er aktionærer i Kolding IF Holding A/S ( ) (herefter Selskabet ), giver hermed uigenkaldeligt samtykke til, At Kolding Kommune ( ) overdrager sine aktier i Se l- skabet, nominelt kr. til Kolding Idræts Fo r- ening Håndboldafdelingen ( ), som en g ave, og At Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen ( ) v i- dereoverdrager de pågældende aktier til tredjemand, herunder, men ikke begrænset til, KIF Håndbold Elite A/S ( ) eller KIF Håndbold Invest A/S ( ), eller at akt i- erne overdrages til tredjemand. Tredjemand kan dog maksimalt erhverve nom. 14 mio. kr. aktier direkte eller indirekte via ejerandel i et andet selskab i Kolding IF Holding A/S ud af den samlede aktiepost i Kolding IF Holding A/S. Aktierne kan således videreo verdrages frit uden indhentelse af yderligere samtykke inden den 30/6-2010, og At Koldin g Kom m un e eft er gaven s givelse fort sat er r e- præsenteret i bestyrelsen for Kolding IF Holding A/S. ( ) Lett Advokatfirma retter ved brev af 30. juni 2010 he n- vendelse til Kolding Kommune på vegne af Rettighedsse l- skabet Skybox A/S: Kaut ion serklærin g, Koldin g Kom m un e/ Middelfart Sp a- rekasse ( ) En af Rettighedsselskabet Skybox A/S s aktionærer er Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen (mode r- klubben). Moderklubben er kreditor med kr i henhold til et gældsbrev mellem Rettighedsselskabet Skybox A/S og mode rklubben. Det kan oplyses, at 11 n ye in vest orer i ret t igh edsse l- skabet Skybox A/ S h ar in dbet alt i alt 2, 7 m io. dkk. Di s- se in vest orer bliver derfor form elt akt ion ærer i og lån g i- vere t il ret t igh edsselskabet Skybox A/ S på en gen era l- forsamling, der først kan afholdes i august 2010 på grund af ferieperioden. I forlængelse af dette kapitalindskud har aktionærer i rettighedsselskabet Skybox A/S tilkendegivet at h ave til hensigt at yde et lån til Rettighedsselskabet Skybox S I D E 22

23 A/S, således at selskabets gæld til moderklubben kan indfries. Moderklubben kan herefter indfri sin gæld i Middelfart Sparekasse, og den garanti, som kommunen har stillet overfor Middelfart Spar ekasse, vil herefter kunne bri nges t il oph ør. Også det t e lån skal form elt godken des af de ø v- rige aktionærer i Rettighedsselskabet Skybox A/S, hvilket også er planlagt til den nævnte generalforsa mling. Det er forventeligt, at ovennævnte vil kunne være ge n- nemført senest den 1/ ( ) Statsforvaltningen anmodede den 7. maj 2010 Kolding Kommune om en udtalelse til brug for vurderingen af lo v- ligheden af de foretagne dispositioner. Kolding Byråd besvarede den 24. august 2010 statsfo r- valtningens henvendelser således: "Ved breve af 7. maj 2010 har Statsforvaltningen anm o- det om Kolding Kommunes udtalelse til sagerne om Kommunens garantistillelse for et lån optaget af KIF Håndbold i forbindelse med klubbens køb af aktier i det private selskab Skybox A/S o g om Kommunens vede r- lagsfri overdragelse af en aktiepost i Koldinghallerne til KIF Håndbold. Ejerforholdene af Kolding hallerne Lett Advokatfirma har i september 2006 udarbejdet et notat vedr. en ny ejerstruktur til Kolding -Hallen og KIFcentret (bilag 1). Det frem går h eraf, at h en sigt en m ed at et ablere Ko l- ding-hallen A/S, KIF-Centret A/S og Holdingselskabet A/ S er at opn å en bæredygt ig og frem t idssikret eje r- struktur for Kolding-Hallen og KIF-Centret. ( ) I notatet står endvidere: Med projektet er d et hensigten overordnet at realisere en m odel, som bygger på et offen t ligt - privat part n e r- skab, som sam t idig in ddrager am at øridræt slivet i Ko l- ding Kommune på en relevant m åde. Ejerskabet til Kolding -Hallen ligger i dag hos Kolding Kommune, mens KIF -Centret er ejet af KIF Hovedfo r- ening. Det er hensigten med etableringen af KIF -Centret A/S, at dette selskab skal forestå tilbygningen og samme n- bygningen med Kolding -Hallen. S I D E 23

24 Renoveringsprojektet tager afsæt i en plan, som Kolding Idræt sforen in g, Koldin g IF H ån dbold og KIF H ån dbold El i- te A/S har lagt frem for realiseringen af visionen for Kolding Idrætsbydel. I den samlede plan for etablering af selskabsstrukturen indgår det, at Kolding Kommune indskyder en kontant fri reserve på kr. 10 m io. i Koldin g - H allen A/ S, som eft erfø l- gende anvender dette beløb til nytegning af aktier i KIF - Centret A/S. Dermed vil Kolding Kommunes indskud af kr. 10 mio. i det samlede projekt efterfølgende indgå som en del af fin an sierin gen i selskabet KIF - Cen t ret A/ S, der også e f- t erfølgen de skal opt age lån t il udvidelsen af lokalit et e r- ne på kr. ca. 40 mio. Overordn et lægger jeg i forh old t il udvidelsen af lokal i- teterne til grund, at disse skal finde sted af hensyn til idrætslivet som helhed i Kolding Kommune. Udvidelsen af idræt sfacilit et ern e sker derim od ikke, fordi Kom m u- nen selv skal benytte tilbygningerne efterfø lgende. Byrådet har på møde den 18. september 2006 besluttet følgende ( ) Der vedlægges en skitse over ejerkonstruktionen (bilag 3). Ved brev af 10. oktober (bilag 4) har Tilsynet, Statsamtet Århus besluttet ikke at foretage yderligere i anledning af en klage over Kolding Kommunes eventue lle om gåelse af udbudsbeken dt gørelsen og t ilskud t il elit e- håndbolden. Klageren har i sin henvendelse til Statsfo r- valtningen anført, at Vedhæftet er protokol for et møde i Kolding Kommune, hvor man med en meget sindrig kon st rukt ion af selskaber for os at se om går udbudsb e- kendtgørelsen og samtidig tilfører elitehåndbolden (d i- rekte og indirekte) en snes millioner kroner. Statsamtet anfører i sin besvarelse bl.a.: Statsamtet finder ikke, at der er tilstrækkeligt grun dlag for at foret age yderligere i an ledn in g af Deres h en ve n- delse. Statsamtet lægger herved vægt på, at der ikke, efter en gennemgang af det fremsendte materi ale, er grund til at antage, at Kolding Kommune har handlet i strid med kommunalretlige regler i forbindelse med u d- vikling af området ved Ko lding-hallen og KIF-Centret. Der er i juli 2008 fra Kommunen givet tilsagn til, at KIF Håndbold Elite A/S kan ove rdrage samtlige sine aktier i Kolding Hallerne Holding A/S til et nyetableret og ko n- cernforbundet selskab under navnet KIF Håndbold I nvest S I D E 24

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Statsforvaltningen Syddanmark Ingeborg Mamsen Nissen. Svar på Statsforvaltningens brev af 10. april 2012

Statsforvaltningen Syddanmark Ingeborg Mamsen Nissen. Svar på Statsforvaltningens brev af 10. april 2012 Statsforvaltningen Syddanmark Ingeborg Mamsen Nissen Centralforvaltningen Byråd og Jura Byrådssekretariat Akseltorv 1 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 20 33 E-mail central@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune 29-03- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Nyborg Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Kolding Kommune Akseltorv Kolding. Afslutning af sagen om Kolding Kommunes overdragelse af aktieposter i Kolding-Hallen A/S til KIF Håndbold

Kolding Kommune Akseltorv Kolding. Afslutning af sagen om Kolding Kommunes overdragelse af aktieposter i Kolding-Hallen A/S til KIF Håndbold 2014-169058 Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato: 04-07- 2016 Afslutning af sagen om Kolding Kommunes overdragelse af aktieposter i Kolding-Hallen A/S til KIF Håndbold Resumé Som sagen foreligger

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune 1 1. j u n i 2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har på baggrund af omtale i pressen rejst sag om Nordfyn Kommunes bevilling af underskudsgaranti til

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges.

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2011 til en borger: 26-08- 2 0 1 1 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget din henvendelse af 1. juli 2010 vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen etablering af ny energikoncern

Miljø- og Energiforvaltningen etablering af ny energikoncern Punkt 3. Miljø- og Energiforvaltningen etablering af ny energikoncern 2015-048055 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der stiftes et holdingselskab Aalborg Energi Holding A/S,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat.

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 9 28. september 2012 Årsresultat for 2011/12 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2011/12 viser en omsætning på 15,6 mio. kr. Årets resultat

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune 2 2-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet.

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet. Statsforvaltningens brev af 15. december 2011 til en kommune 15-12- 2011 T I L S Y N E T Svendborg Kommune har i brev af 19. oktober 2011 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS Pkt.nr. 3 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS 452337 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S' forslag

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende Institution S Ø B Y H A V N

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende Institution S Ø B Y H A V N Advokat Mads B. K. Kromann Vråvejen 2 5970 Ærøskøbing tlf 62 52 10 77 J.nr. 1-11-10595 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution S Ø B Y H A V N side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Navn

Læs mere

Begrundelsen for ansøgningen om samtykke er følge n- de:

Begrundelsen for ansøgningen om samtykke er følge n- de: Statsforvaltningens udtalelse af 8. november 2012 til en kommune: 08-11- 2 0 1 2 Haderslev Kommune har ved brev af 29. oktober 2012 søgt Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale ti l- syn, om dispensation

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 21-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Anders Buhl-Christensen og Hans Kortbæk, byrådsme d- lemmer i Randers, rettede

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S CVR-nr. 32 05 93 25 Navn 1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR:

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 4. december 2013 VEDTÆGTER 2013 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS.

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune 23-10- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S VEDTÆGTER for Samsø Havvind A/S 1.0. Navn 1.1. Selskabets navn er Samsø Havvind A/S. 2.0. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Samsø Kommune. 3.0. Formål 3.1. Selskabets formål er, at drive virksomhed

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere