Helt oppe at køre...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helt oppe at køre..."

Transkript

1 Helt oppe at køre... INDHOLD Beskatning af fi rmabil Skat ved salg af aktier Aktionærlån det bemærkes... 8 Måske et af de mere populistiske udtryk - i hvert tilfælde, når ordet helt indgår i sammenhængen. Der er da heller ikke tvivl om, at mangen en dansk skatteborger i tidens løb har været godt oppe at køre - bare fordi man reelt har været ude at køre. Køretøjer er et emne, vi har behandlet mange gange i FACITs levetid. Dette må skyldes, at der er megen fokus på alt med hjul under (måske på nær cykler og trillebøre). Der kan være fl ere grunde hertil - men fælles for dem alle er, at det har noget med økonomi at gøre. Design, præstationer og trafi ksikkerhed er ikke vort ærinde. Der er økonomi i det, fordi næsten alle i dette moderne samfund er afhængig af en bil i relation til arbejde eller private forhold. Man er tvunget til at have en bil (nogle endda fl ere) for at få hverdagen til at fungere med den måde, vi nu har valgt at indrette os på. Så er det, at prisen på biler samt de løbende driftsomkostninger bliver interessante. Især prisen, hvor vi har travlt med at kigge over grænsen mod syd og øst. Det giver kreativitet - men af endnu større kreativ værdi er de situationer, hvor udgifterne til bil erstattes af beskatning af fi rmabil. Hvornår skal man beskattes af en fi rmabil? Det forekommer enkelt, og det er i virkeligheden alt andet end enkelt. Når det så krydses med skattemyndighedernes konstante interesse for området, giver det mange tvivlstilfælde. Vi forsøger i dette nummer af FACIT at give lidt klarhed. Af andre emner i dette nummer kan fremhæves problemstillingen i forbindelse med aktionærlån (der i øvrigt godt kunne omhandle lån af en bil). Dette område er lovreguleret, og som revisorer har vi pligt til at undersøge aktionærlån og i visse tilfælde rapportere herom i revisionspåtegningen. Må vi samtidig fra redaktionen indskyde, at vi også er helt godt oppe at køre. Det skyldes, at nærværende lille blad er nummer 50 i rækken under navnet FACIT. Vi kører på med de næste 50 numre, for verden står heller ikke stille. God fornøjelse med læsningen!

2 Beskatning af firmabil Hvornår er firmabilen til rådighed? Skriftlig aftale Privat kørsel Når en arbejdsgiver stiller bil til rådighed, som den ansatte kan anvende privat, er der tale om et skattepligtigt personalegode i form af fri bil/ fi rmabil til rådighed. Beskatningen samt grundlaget herfor volder sjældent problemer. I nogle tilfælde ønsker en ansat med fi rmabil imidlertid at undgå beskatning af fri fi rmabil. Beskatning kan normalt undgås ved, at der foreligger en skriftlig aftale om, at bilen ikke er til rådighed for privat brug. Såfremt fi rmabilen er parkeret i virksomheden uden for arbejdstiden, kan den ansatte normalt være sikker på ikke at blive beskattet af fi rmabil. Såfremt fi rmabilen derimod står ved den ansattes private bopæl uden for arbejdstiden, kan formodningen være, at fi rmabilen uanset en eventuel aftale med fi rmaet om det modsatte faktisk står til rådighed for privat anvendelse. Skatterådet har nu godkendt, at følgende ansatte kan medbringe fi rmabilen til den private bopæl uden at blive beskattet af værdi af fri bil: Nyansatte indtil 60 dage. Ansatte med fi rmabiler, der, efter en konkret bedømmelse, kan anses som værkstedsbil. Ansatte, der kører i en fi rmabil indregistreret på gule plader, og som kun kommer på det faste driftssted højst en gang om ugen, og hvor kørsel til bopælen er lovlig i momsmæssig henseende. Ansatte, der er omfattet af chaufførreglen. Ansatte, der er omfattet af reglerne om tilkaldevagt. Ansatte, der er omfattet af det tidligere Ligningsråds afgørelse om lejlighedsvis kørsel, når kørslen sker højst 25 gange pr. år. Det er vigtigt at slå fast, at såfremt SKAT konstaterer privat kørsel i en fi rmabil blot én gang i løbet af et år trods aftale om, at fi rmabilen ikke er til rådighed for privat kørsel udløses beskatning af værdien af fri fi rmabil for den periode af året, hvor fi rmabil er til rådighed for den ansatte, i værste fald for hele året. Nedenfor giver vi en uddybende behandling af de godkendte tilfælde. 60-dagesreglen Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 dage inden for de forudgående 24 måneder er erhvervsmæssig. Overstiger antallet af arbejdsdage med befordring til samme sted 60 dage, anses befordringen dermed for privat. 60-dagesreglen indebærer, at nyansatte i en virksomhed kan anvende en fi rmabil til kørsel mellem hjem og arbejde uden skattemæssige konsekvenser de første 60 dage, såfremt de i øvrigt er afskåret fra at anvende bilen til privat kørsel. For at være afskåret fra at anvende bilen til privat kørsel skal arbejdsgiveren og den ansatte indgå en skriftlig aftale, hvoraf det fremgår, at den ansatte ikke må anvende bilen til privat kørsel. Værkstedsbiler/specialkøretøjer Kørsel i værkstedsbiler, som ikke er velegnede som alternativ til en privat bil, er ikke omfattet af reglerne om fri bil, men derimod af de almindelige beskatningsregler for personalegoder. Kørsel mellem hjem og arbejde i en værkstedsbil udløser derfor ikke beskatning, men alene bortfald af det almindelige befordringsfradrag. Afgørelsen af, hvorvidt en bil kan betegnes som en værkstedsbil, beror på en konkret vurdering. På den ene side har Højesteret lagt til grund, at en stationcar på gule plader, der var specialindrettet til skatteyderens arbejde som gardinmontør, ikke kunne anses som en værkstedsvogn. Omvendt vil en lukket kassevogn med fastmonterede hylder samt fastmonteret værktøjsindretning som udgangspunkt kunne anses som uegnet som alternativ til en privat bil. Da det er ligningsmyndighederne, der i første omgang skal foretage den konkrete vurdering af, om en bil kan eller ikke kan betegnes som en specialindrettet bil, kan det anbefales, at der søges et bindende svar i tvivlstilfælde. Fast driftssted en gang ugentligt Den ansatte beskattes ikke af kørsel mellem hjem og arbejdsplads i en fi rmabil på gule plader, som fi rmaet ikke har betalt moms af ved anskaffelsen, hvis kørslen er lovlig. 2

3 Med lovlig kørsel efter momsreglerne forstås i almindelighed ikke kørsel mellem hjem og arbejdsplads, idet denne form for kørsel ikke vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Reglen er dog tillempet for så vidt angår kørsel mellem hjem og skiftende arbejdspladser, herunder lejlighedsvis kørsel til det faste forretningssted. Det bemærkes, at lovlig kørsel efter momsreglerne er baseret på de befordringsregler, der var gældende før 1. januar Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt klare fortolkningsbidrag til, hvad der skal forstås ved lejlighedsvis kørsel. Det fremgår imidlertid af lovgivningen, at der ikke er tale om privat kørsel for skattepligtige, der som led i kundeopsøgende arbejde fra hjemmet i øvrigt udelukkende kører erhvervsmæssigt, såfremt den pågældende højst en dag om ugen kører mellem hjem og virksomheden. Det må derfor antages, at lejlighedsvis kørsel ikke kan være hyppigere end én gang om ugen ud over 60 dage. Chaufførreglen Reglen indebærer, at en medarbejder, for eksempel i en entreprenørvirksomhed, der som chauffør i en mandskabsvogn dagligt kører sine kolleger fra en midlertidig arbejdsplads og hjem, ikke stilles dårligere end sine kolleger, der jo ikke bliver beskattet af den fri transport. Det var oprindeligt et krav, at den pågældende udelukkende eller overvejende var beskæftiget som chauffør, men Landsskatteretten har lempet denne praksis. Det er nu tilstrækkeligt, at den pågældende dagligt fungerer som chauffør ved at befordre personer mellem opsamlingssteder beliggende mellem vedkommendes hjem og arbejdsplads og omvendt. Endelig har Ligningsrådet i en bindende forhåndsbesked godkendt, at medarbejdere, der undtagelsesvis kører mellem arbejdsgiverens adresse og den sædvanlige bopæl, ikke skal beskattes af denne kørsel, når bilen udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt den efterfølgende dag, og den ansatte i øvrigt er afskåret fra at anvende bilen privat. Ligningsrådet fandt endvidere, at medarbejderne heller ikke skulle beskattes, når de under tilsvarende betingelser og efter at have anvendt bilen udelukkende erhvervsmæssigt, kørte hjem i bilen om aftenen og den efterfølgende dag kørte direkte fra bopælen til arbejdspladsen. Tilkaldevagt Kørsel mellem hjem og arbejde anses ikke for privat kørsel i de tilfælde, hvor bilen medtages, fordi den ansatte har tilkaldevagt til uvisse adresser. Her ville formålet med en tilkaldevagt blive udvandet, hvis medarbejderen i forbindelse med et uheld hos en af virksomhedens kunder, først skulle tage ind på virksomheden og hente fi rmabilen med det fornødne værktøj og reservedele og derefter køre ud til kunden. Skal medarbejderen altid ind til fi rmaet først, vil der derimod ikke være tale om tilkaldevagt. SKATs opskrift på skattefri fi rmabil i forbindelse med tilkaldevagt med videre er herefter: Både vagtordning og rådighedspligt skal være reel, for at fi rmabilen er skattefri. Firmabilen må kun være parkeret ved medarbejderens bopæl på dage, hvor vagtordningen er effektiv. Medarbejderen skal både have mulighed for og pligt til at møde på arbejde i rådighedsperioden. Tilkaldene skal ske til adresser, man ikke kender på forhånd. Vagtperioder i længere tid godtages ikke. Lejlighedsvis kørsel Ligningsrådet godkendte i 2002, at medarbejdere, der undtagelsesvis kører mellem arbejdsgiverens adresse og den sædvanlige bopæl, ikke beskattes af denne kørsel, når bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt den efterfølgende dag, og den ansatte i øvrigt er afskåret fra at anvende bilen privat. Ligningsrådet fandt endvidere, at medarbejderne heller ikke skulle beskattes, når de under tilsvarende betingelser efter at have anvendt bilen udelukkende erhvervsmæssigt kørte hjem om aftenen og den efterfølgende dag kørte direkte fra den sædvanlige bopæl til arbejdspladsen. Det var forudsat, at der blev ført kørselsregnskab, og at bilen ikke måtte anvendes til privat kørsel i øvrigt. SKAT og Skatterådets opfattelse af undtagelsesvis kørsel er, at den fi nder sted højst 25 gange i løbet af et år. Privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel er også tilladt, hvis den private kørsel ikke overstiger km pr. år. I den forbindelse tænkes der på småture i forbindelse med arbej- Kriterier for skattefrihed Undtagelsesvis kørsel 3

4 Momsmæssige konsekvenser det, for eksempel private indkøb og afl evering/ afhentning af børn i institutioner, så længe kørslen ikke afviger fra den erhvervsbetingede rute. Hvis den private kørsel overstiger bundgrænsen på km, skal medarbejderen beskattes med 3,30 kr. pr. km (2006) ud over bundgrænsen. Momsmæssigt vil private standsninger dog medføre, at arbejdsgiveren ikke kan fratrække momsen på bilens anskaffelsessum. Moms af driftsomkostninger vil stadig kunne fratrækkes. Bevisbyrden Ud fra foranstående skulle det være klart, hvornår en ansat skal beskattes af fri bil eller ikke. Når der så alligevel er mange, der tilsyneladende er i tvivl om reglerne eller ligefrem har en anden opfattelse af reglerne, kan det skyldes, at reglerne om beskatning af fi rmabilen på gule nummerplader med virkning fra 1. januar 2002 er ændret. Ændringen er en følge af en Landsskatteretskendelse fra 2005, hvoraf det fremgår: at når der ikke betales tillægsafgift for privat anvendelse, og når momsen af anskaffelsessummen er fratrukket, er dette en tilkendegivelse af, at bilen ikke anvendes privat, hvilket skattemyndighederne som udgangspunkt må lægge til grund. Ifølge kendelsen skal skattemyndighederne i disse tilfælde dokumentere eller på anden måde sandsynliggøre, at en fi rmabil bruges privat. Det er indlysende, at skattemyndighederne med så klar en afgørelse bør sikre sig et solidt bevismateriale, før de i en sag vil forsøge at statuere fri bil, hvor virksomheden og den/de ansatte har en anden opfattelse. Vi opfordrer til, at virksomhederne får udarbejdet skriftlige aftaler med medarbejderne om bilernes benyttelse. Dermed har man måske løftet virksomheden op i grøn eller måske hvid zone. Skattemyndighederne er nemlig som led i en ny og mere effektiv ligningsplan begyndt at inddele virksomhederne i 4 grupper, hvoraf den fornemste er hvid. Skattemyndighedernes kontrolsanktioner skal så primært koncentreres om de to grupper, hvor farverne er mere mørke. Skat ved salg af aktier De nye regler trådte i kraft fra og med 1. januar 2006 og har nu virket næsten et år Folketinget vedtog i december måned 2005 en ny aktieavancebeskatningslov. Skemaet på næste side giver en samlet oversigt over de nye skatteregler for private investorers handel med aktier for frie midler. Skemaet omfatter ikke aktier, der er købt for midler til pensionsopsparing. Skat af gevinster og tab på investeringsbeviser i investeringsforeninger er heller ikke medtaget. Tab kan modregnes. Tab på børsnoterede aktier kan i al fremtid modregnes i fremtidige gevinster og desuden i modtagne udbytter fra børsnoterede aktier. Er der tale om et tab på et unoteret selskab, kan man desuden modregne tab i skatten af anden indkomst. Det betyder, at risikoen ved at investere i opstartsvirksomheder bliver mindre, da skatten dækker en del af tabet, hvis det mod forventning går dårligt med virksomheden. Fordele og ulemper ved de nye regler Fordele Tidligere blev man i nogle tilfælde beskattet med op til 59 % af sine aktiegevinster (hvis man samtidig havde positiv kapitalindkomst). Nu er skatteprocenten 28 % eller 43 %. Med de nye skatteregler vil medarbejdere, der modtager visse optioner og veksler dem til aktier, ligeledes kunne spare op til 16 % i skat. Ulemper Tidligere har børn med fordel kunnet investere i aktier og på den måde udnytte deres personfradrag. I sådanne tilfælde var gevinster på aktier ejet i under tre år kapitalindkomst og dermed skattefrie, hvis de kunne rummes i personfradraget. Den mulighed eksisterer ikke længere. 4

5 Det kan som udgangspunkt ikke længere betale sig at foretage sine kortsigtede aktieinvesteringer i selskabsregi. I et anpartsselskab eller et aktieselskab beskattes man først med 28 % af overskuddet i selskabet og siden med op til 43 %, når pengene udloddes til privat brug. Dermed vil aktiegevinster blive beskattet hårdere, end hvis man investerer som privatperson, med mindre selskabet ejer aktierne i mere end tre år. hvor gevinster er skattefrie efter tre års ejerskab, hvis den samlede værdi af aktiebeholdningen har holdt sig under et vist beløb ( kr. for enkeltpersoner i 2005). Nu er det endegyldigt slut med den mulighed, hvis man ikke er kommet med på overgangsreglen allerede inden udgangen af Mange mindre private investorer har hidtil nydt godt af den såkaldte kronersregel, Gevinster Børsnoterede aktier Indkomsttype Skattesatser Metode til beregning af skat Overgangsregler for aktier ejet ved årsskiftet 2005/2006 Overgangsregler ved en samlet beholdning af aktier under kr. ved årsskiftet 2005/2006 Unoterede aktier Indkomsttype Skattesatser Metode til beregning af skat Overgangsregler for aktier ejet ved årsskiftet 2005/2006 Gevinster er altid skattepligtige som aktieindkomst. Beskattes med 28 % for beløb op til kr. og med 43 % for beløb derover (2006). For ægtefæller er grænsen kr. Beskattes efter gennemsnitsmetoden uanset ejertid. Ved salg før tre års ejertid kan gevinster valgfrit beskattes som aktieindkomst eller kapitalindkomst, hvis dette var muligt efter hidtidige regler. Børsnoterede aktiebeholdninger på under kr. pr. 31. december 2005 er skattefrie, hvis aktierne sælges efter tre års ejertid, uanset værdiens størrelse efter 31. december Bundgrænsen for ægtefæller er kr. tilsammen. Gevinster er altid skattepligtige som aktieindkomst. Beskattes med 28 % for beløb op til kr. og med 43 % for beløb derover (2006). For ægtefæller er grænsen kr. Beskattes efter gennemsnitsmetoden uanset ejertid. Ved salg før tre års ejertid kan gevinster valgfrit beskattes som aktieindkomst eller kapitalindkomst, hvis dette var muligt efter hidtidige regler. Beskatning af gevinster og tab Tab Børsnoterede aktier Indkomsttype Overgangsregler ved en samlet beholdning af aktier under kr. ved årsskiftet 2005/2006 Unoterede aktier Indkomsttype Metode til beregning af skat Tab kan kun modregnes i gevinst på børsnoterede aktier, hvilket er en stramning af reglerne. Tab vil også kunne modregnes i udbytter med videre fra børsnoterede selskaber. Dette gælder også tab, der er opstået i 2005 og i tidligere år. Dog kan tab opstået i 2001 kun modregnes frem til 2006, og tab fra før 2001 kan ikke modregnes længere. Tab på disse aktiebeholdninger kan ikke fratrækkes. Tab er fradragsberettiget i aktieindkomst. Tab modregnes i aktieindkomst fra såvel børsnoterede som unoterede aktier, og skatteværdien af tabet kan desuden modregnes i anden indkomstskat uanset ejertid. 5

6 Aktionærlån Revisors undersøgelsespligt og konsekvenser for selskabet og ledelsen Undtagelser i lovgivningen Forøget risiko Selskabslovgivningen indeholder bestemmelser, der forbyder aktie- og anpartsselskaber at yde lån eller stille sikkerhed over for selskabsledelsen og selskabsdeltagerne. Omfattet af låneforbudet er endvidere selskabsledelsen og selskabsdeltagerne i det långivende selskabs moderselskab samt personer, der er nærtstående til de forannævnte personer. I daglige tale benævnes lån af denne karakter aktionærlån, selv om der reelt set kan være tale om lån til såvel ejere som ledelse og disses nærtstående. Lovgivningen indeholder nogle undtagelser fra aktionærlånsforbudet. En af de væsentligste undtagelser er muligheden for, at et datterselskab yder lån til eller stiller sikkerhed for sit moderselskabs forpligtelser. I et selskab, der er omfattet af revisionspligten i årsregnskabsloven, er vi som revisorer forpligtede til at foretage vurdering af risikoen for ulovlige aktionærlån samt foretage en række revisionshandlinger, som afdækker en formodet risiko herfor. Ulovlige aktionærlån kan få konsekvenser for selskabet og ledelsen. I nærværende artikel foretages en gennemgang af ovenstående aspekter vedrørende aktionærlån. Revisionen Som et led i planlægningen af revisionen vil vi vurdere, om der er forøget risiko for ulovlige aktionærlån, og om sådanne lån søges skjult i regnskabet. Vi vurderer, om selskabet har de fornødne forretningsgange og kontroller til identifi kation af aktionærlån. I mange situationer er aktionærlån et resultat af almindeligt regnskabsrod og sammenblanding af selskabets og ledelsesmedlemmers økonomi. Vor vurdering af risikoen for ulovlige aktionærlån er derfor tæt forbundet med den generelle vurdering af kontrolmiljøet i selskabet. Vore undersøgelser omfatter såvel aktionærlån, som er optaget og indfriet i løbet af regnskabsåret, som aktionærlån, der er medtaget i regnskabet, fordi lånet først indfries i et efterfølgende regnskabsår. Ligeledes vil vore undersøgelser omfatte lovligheden af sikkerhedsstillelser over for moderselskaber, aktionærer og ledelsesmedlemmer. Vi undersøger, om der er tale om ulovlige lån. Et låneforhold mellem selskabet og den ovenfor nævnte personkreds kan nemlig være lovligt som følge af en kategorisering som sædvanlig forretningsmæssig disposition. Kriterierne for en sådan sædvanlig disposition er, at dispositionen er erhvervsmæssigt begrundet, dispositionen er sædvanlig for selskabet, og dispositionen er sædvanlig inden for den pågældende branche. Det klassiske eksempel herpå er en situation, hvor selskabet sælger en vare til en aktionær og i overensstemmelse med selskabets og branchens sædvanlige praksis yder aktionæren kredit. I praksis forekommer det ikke sjældent, at der kan opstå tvivl om lovligheden af et ydet aktionærlån eller en foretaget sikkerhedsstillelse. Tvivlen opstår for eksempel i forhold til enkeltstående dispositioner eller i omgåelsessituationer. Her vil vi som regel anmode ledelsen om at dokumentere lovligheden i form af et juridisk responsum eller eventuelt ved en forespørgsel til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Vore undersøgelser vil endvidere omfatte en kontrol af korrekt indregning af aktionærlån, herunder efterlevelse af krav til noteoplysninger vedrørende lånevilkår, rentebetaling og tilbagebetalte beløb, samt om sikkerhedsstillelser er tilstrækkeligt oplyst. 6

7 Vi vil indhente revisionsbevis vedrørende værdiansættelsen af aktionærlån, der er indregnet i årsrapporten, og herunder vurdere behovet for nedskrivning af fordringen. Herudover foretager vi en selvstændig vurdering af, om ledelsen har handlet forsvarligt på udlånstidspunktet eller på tidspunktet for afgivelse af sikkerhedsstillelse i forhold til kreditrisiko, afkast og øvrige vilkår. Revisionspåtegningen Ulovlige aktionærlån vil som en altovervejende hovedregel altid medføre omtale i revisionspåtegningen. Såfremt årsrapporten ikke indeholder de oplysninger, der kræves i årsregnskabsloven, eller såfremt vi er uenige i indregningen eller værdiansættelsen af et aktionærlån, skal vi tage forbehold i påtegningen. Vi skal give supplerende oplysninger i påtegningen, såfremt vi vurderer, at ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar som følge af forholdet. Der skal herunder altid oplyses om overtrædelse af den selskabsretlige lovgivning, som virksomheden er underlagt. Ulovlige aktionærlån vil altid være en overtrædelse af denne lovgivning og dermed afstedkomme en supplerende oplysning. Der skal ikke oplyses om navne på bestemte ledelsesmedlemmer eller om, hvilken straf eller erstatning de kan ifalde. Ulovlige aktionærlån har således altid alvorlige konsekvenser for selskabet, idet dets rapportering i form af årsrapporten vil være forsynet med en modifi ceret revisionspåtegning. For selskaber, der opfylder betingelserne for fravalg af revision, kan ulovlige aktionærlån af betydelig størrelse endvidere have den konsekvens, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen træffer afgørelse om pålæg af revision. Konsekvenser for ledelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtager en stikprøve af årsrapporter med det formål at kontrollere overholdelse af lovgivningen, herunder bestemmelserne om aktionærlån. Overtrædelse af aktionærlånsbestemmelserne kan umiddelbart konstateres via udformningen af revisionspåtegningen, samt via de oplysningskrav, der fi ndes i årsregnskabsloven vedrørende aktionærlån. Når Erhvervs- og Selskabsstyrelsen konstaterer et ulovligt aktionærlån, er proceduren, at ledelsen får pålæg om at inddrive lånet med en frist på 6 uger. Når lånet er tilbagebetalt, underskriver ledelsen en erklæring til styrelsen om, at lånet med tillæg af lovpligtige renter er tilbagebetalt. Selskabets revisor udarbejder ligeledes en erklæring, som bekræfter ledelsens udsagn. Såfremt selskabet ikke kan inddrive lånet, skal der i stedet indsendes dokumentation for, at der er påbegyndt retslig inkasso eller lignende mod debitor. Hvis debitor ikke kan tilbagebetale lånet, skal der indsendes en erklæring fra en offentlig instans (for eksempel udskrift fra fogedbogen) om, at debitor er insolvent. Alternativt kan der indsendes en uvildig udtalelse fra en advokat eller revisor om, at den pågældende ud fra sit kendskab til debitors forhold vurderer, at beløbet ikke kan inddrives ved retslig inkasso. Såfremt styrelsen ikke modtager ovennævnte dokumentation inden fristens udløb, vil ledelsen blive pålagt tvangsbøder, indtil dokumentationen modtages i styrelsen. Tilbagebetales lånet ikke, indestår de, der har truffet eller opretholdt dispositionerne vedrørende lånet, for virksomhedens tab. Er der tale om større lån eller gentagelsestilfælde, vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen typisk oversende sagen til politiet med henblik på at undersøge, om der bør rejses tiltale mod ledelsen for overtrædelse af selskabslovgivningen. Højesteret har tidligere fastsat praksis for størrelsen af de bøder, som kan pålægges, når der optages lån i selskabet. Af den pågældende afgørelse fremgik, at såfremt lånet er tilbagebetalt inden for den 6-ugersfrist, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddeler, når et ulovligt lån konstateres, fastsættes bøden til 2½ % af lånets hovedstol. Er lånet ikke tilbagebetalt inden for 6-ugersfristen, fastsættes bøden til 5 % af lånets hovedstol. Disse procentsatser kan ikke give et endegyldigt billede af bødestørrelserne, idet for eksempel andre forhold - gentagne overtrædelser eller forsæt - kan indebære skærpelser. I særligt grove tilfælde kan der straffes efter straffelovens regler om mandatsvig, eksempelvis ved betydelige lån i selskabet, som ikke kan tilbagebetales og kan medføre eller være medvirkende til selskabets økonomiske sammenbrud og dermed tab for selskabets kreditorer. Dokumentation Bøde 7

8 d e t b e m æ r k e s Aktuelle datoer 29. december 2006 Sidste frist for indbetaling på kapitalpension og ratepension for indkomståret Sidste frist for at anmode om tilbagebetaling af for meget betalt skat for indkomståret januar 2007 Sidste frist for rentefri indbetaling af restskat for 2006 ud over kr. 15. marts 2007 Sidste frist for ubegrænset indbetaling af restskat for Der betales et tillæg på 2 % af beløb over kr. Tillægget anses for indeholdt i indbetalingen og fragår heri, inden indbetalingen godskrives den skattepligtige. Aktuelle satser Mindsterenten for perioden 1. januar 30. juni 2006 udgør 2 % p.a. Mindsterenten for perioden 1. juli 31. december 2006 udgør 3 % p.a. Diskonto: ,00 % ,25 % ,50 % ,75 % ,00 % ,25 % Arbejdstilsynet Alle virksomheder i Danmark vil i perioden få et uanmeldt, såkaldt screeningsbesøg af Arbejdstilsynet. Udvælgelse til screening sker branchemæssigt. Herudover udvælges også på tilfældigt grundlag virksomheder fra alle brancher. Alle virksomheder skal kunne dokumentere arbejdspladsvurdering (APV) og ulykkesforebyggelse. Afhængigt af virksomhedens størrelse og art vil der desuden være krav til dokumentation af sikkerhedsorganisation, lovpligtige uddannelser, arbejdsplads-brugsanvisninger og lovpligtige eftersyn. Dokumentationen skal være tilgængelig for ledere og medarbejdere i virksomheden. Hvis virksomheden ikke har tilstrækkelig dokumentation, vender Arbejdstilsynet tilbage med et varslet tilsyn også kaldet et tilpasset tilsyn. Er forhold eller dokumentation fortsat ikke på plads, vil virksomheden kunne pålægges brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver enten til et konkret problem eller for en periode på 1 eller 2 år, afhængig af antallet af medarbejdere. For små og mellemstore virksomheder vurderes omkostningerne hertil at kunne andrage t.kr. For større virksomheder vil omkostningerne kunne være væsentligt større. Der er således mulighed for at spare både tid og penge ved at sikre sig det nødvendige overblik over de krav, der stilles, samt at have orden på den lovpligtige arbejdsmiljødokumentation. Skattefri poker Skatterådet har truffet afgørelse om, at gevinster vundet ved netpoker er skattefri, hvis vinderen kan dokumentere, at udbyderen har base i EU, og at pokerspillet er godkendt og kontrolleret i det pågældende EUland. Den konkrete afgørelse tager alene stilling til gevinster på netpoker udbudt af Ladbrokes. Er der tale om gevinster fra andre spilleudbydere i et EU- eller EØS-land, skal der for hver enkelt udbyder tages stilling til, om spillet er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i det pågældende land, og om spillet er i overensstemmelse med spillelovgivningen i dette land. Skatteyderen skal dokumentere, at betingelserne for skattefrihed er opfyldt. Det er yderligere en betingelse for skattefriheden, at et tilsvarende spil kan udbydes lovligt i Danmark, uden at gevinsterne indkomstbeskattes. Med Skatterådets afgørelse er det slået fast, at der lovligt kan udbydes netpoker i Danmark, idet Dansk Tipstjeneste A/S vil kunne udbyde poker, men blot har valgt ikke at gøre det. SKAT har meddelt, at kommende afgørelser vedrørende øvrige udbydere inden for EU/ EØS vil blive offentliggjort. Gevinster vundet i netpoker fra udbydere uden for EU er skattepligtige, og vinderen skal selv sørge for at selvangive gevinsterne. December 2006 er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus / Skanderborg cityrevision statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus Gunni Pedersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksberg Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Krøyer Pedersen Statsautoriserede revisorer I/S Holstebro / Struer Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer A/S Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere Statsautoriseret revisionsinteressentskab København H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Aalborg / København / Støvring / Sæby / Aars Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Revisorsamvirket Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Herlev Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Horsens Revision Syd Statsautoriserede revisorer I/S Nykøbing F RIR Revision Statsautoriserede revisorer I/S Roskilde / Holbæk Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg / Sønderborg Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Redaktionen er afsluttet den 9. november Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Tryk:

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader.

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader. Værd at vide om FIRMABIL Kørselsregnskab Gulpladebiler Specialindrettede biler Kørebog Vagtordning Kassevogn med fastmonterede reoler Firmabil Transport fra hjemmet Erhvervsbetingede køreruter Privat kørsel

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen Udskrift af Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt total... Page 1 of 11 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. b i l e r skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Page 1 of 5 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Dokumentets dato 13 mar 2009 Dato for 13 mar 2009 10:18 offentliggørelse

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær - 1 Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selskab og hovedaktionær er to forskellige enheder. Både i det civile liv og i skatteretten

Læs mere

En lille båd, der gynger

En lille båd, der gynger En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer... 2-3 Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler?... 4-5 Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere