FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi"

Transkript

1 FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi Dette notat er udarbejdet ifm. kassererskifte i FDF samt i kølvandet på en sag vedr. leasing, der økonomisk har belastet Landsforbundet FDF. Det indeholder både retningslinjer og procedurer for økonomisk rapportering, herunder økonomisk årshjul for Landsforbundet FDF. Endvidere beskrives beslutningshierarkier samt angives beløbsrammer for ledelse og ansatte ned i organisationen. Ydermere beskrives kontrolmiljøet i FDFs økonomi herunder forventninger til hhv. politisk og daglig ledelse, kasserer, intern og ekstern revisor samt ansattes opgaver og forpligtelser. Dokumentet bør gennemgås ved regnskabsmøder og vedtages af FDFs forretningsudvalg fremadrettet. Vedtaget af FDFs hovedbestyrelse d.xx XX 2010.

2 FORMALIA FDFs grundlov og vedtægter Ændres og vedtages på FDFs landsmøde, ultimo i lige år. De til enhver tid gældende grundlove og vedtægter ligger på FDF.dk. FDFs forretningsorden Godkendes hvert andet år af den nyvalgte hovedbestyrelse efter afholdt Landsmøde. Under punktet økonomi er flg. anført: 6. Økonomi Kassereren følger på hovedbestyrelsens vegne landsforbundets økonomi og er overfor hovedbestyrelsen og landsmødet ansvarlig for udarbejdelse/aflæggelse af landsforbundets budgetter og regnskaber. Kassereren deltager i alle væsentlige økonomiske afgørelser. Økonomi- og ledelsesfunktioner Følgende personer og persongrupper har med FDFs økonomi at gøre. Personer/funktioner: FDFs kasserer FDFs generalsekretær FDFs administrations- og udviklingschef FDFs centerleder FDFs controller FDFs økonomimedarbejdere Grupper af personer: FDFs ledergruppe, som udgøres af generalsekretær, adm.- og udviklingschef samt centerleder. FDFs bogholderi, som udgøres af controller og to økonomimedarbejdere. FDFs økonomirapportering Der rapporteres om økonomi til interessenter ud fra flg. retningslinier (vedtaget på HB møder i 2009) DAGLIG LEDELSE FDFs ledergruppe og FDFs kasserer modtager en mail-kommenteret balance pr. ultimo mdr. fra FDFs bogholderi. POLITISK LEDELSE FDFs hovedbestyrelse modtager på kvartalsniveau en budgetopfølgning indeholdende oversigt med resultat ÅTD samt forventet årsresultat, herunder detaljering af udvalgte driftskonti, bl.a. personale, medier, udvalg/handlingsplan og centerdrift. I budgetopfølgningen vil også indgå detaljering af udvalgte balancekonti ÅTD, herunder henlæggelser, langog kortfristet gæld, tilgodehavender samt udvikling i likviditet (pengestrømsopgørelse). EJERKREDSEN FDFs kredse har adgang til de seneste årsregnskaber på området økonomiske nøgletal på Leder.FDF.dk. De har endvidere adgang til den løbende HB budgetopfølgning via de åbne HB bilag på Leder.FDF.dk

3 ØKONOMISK ÅRSHJUL FDFs økonomi i et årsperspektiv FDFs regnskabsår følger kalenderåret. Årshjulet startende i januar er som følger: Januar Februar Handlinger månedsniveau Særligt i lige år (landsmødeår) Særligt i ulige år (ikke-landsmødeår) Afslutning af årsregnskab Frist for aflevering af bilag 15. januar. Justering af blanketter / fremskrivning af priser på lejeaftaler, kurser mv. Marts 4. kvartals budgetopfølgning til hovedbestyrelsen. Princip- og politiske debatter vedr. økonomi April Maj 1. kvartals budgetopfølgning til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen godkender årsregnskab. Juni Juli August 2. kvartals budgetopfølgning til hovedbestyrelsen. 1. behandling af Landsmødebudget September HB vedtagelse af landsmødebudget Frist for udvalg mv. for indsendelse af ændringer til budget for det kommende regnskabsår. Oktober November 3. kvartals budgetopfølgning til hovedbestyrelsen. Landsmødevedtagelse af landsmødebudget Kasserer/ledergruppe behandler ændringer til udvalgs- og projektbudgetter. Justering af budget for det kommende regnskabsår fastlægges af kasserer/ledergruppe. December

4 RAMMER OG BEFØJELSER Beføjelser og økonomiske rammer Herunder beskrives FDFs beslutningshierarki samt med angivelse af rammebeløber fra FDFs ledelse til de enkelte ansatte i organisationen. Ansattes kontrakter skal referere til dette bilag såfremt en ansat har økonomisk forpligtende beføjelser. Dokumentation af omkostninger og forpligtelser HBs referater skal være skarpt formuleret på, hvad HB med deres vedtagelse giver tilladelse til og/eller hvad de tager til efterretning. Indstillingsformuleringer fra HB bilag skal kopieres ind i referaterne. Det skal fremgå af referatet, hvis en ansat eller en folkevalgt har fået en bemyndigelse til at indgå en forpligtende aftale, med angivelse af den økonomisk ramme, der gives beføjelse til. Der skelnes mellem begreberne omkostning og forpligtelse. Omkostning forstået som en engangsbetaling for en ydelse eller et produkt, fx anskaffelse af solfanger til en ejendom, køb af kopiudstyr, indgåelse af fastprisaftale på et håndværksarbejde. Forpligtelse forstået som en løbende omkostninger hen over tid, eksempelvis ansættelseskontrakt, leasingaftale, husleje mv. Budgetlægning og -styring Budgetterne styres fra de to-årige landsmøde budgetter og ned på årsniveau, afdeling/konto samt enkelt projekt- og arrangementsniveau. Landsmøde- og årsbudgetter: Vedtages for to-årige perioder af Landsmødet. HB er forpligtet til at følge disse budgetter. Afvigelser skal fremgå af løbende budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse. Ved udskydelse af budgetterede omkostninger, er det FDFs kasserer samt én fra FDFs ledergruppe, der kan indgå aftale herom. Dette bør fremgå af ledelsesberetningen ifm. regnskabsaflæggelsen. Budgetønsker indsamles af FDFs ledergruppe og kasserer frem mod landsmøderne i lige år. Afdelingsbudgetter: FDFs kontoplan skal være budgetmæssigt forankret på én fra FDFs ledergruppe. Eneste undtagelse er FDFs landslejr hvert femte år, som forankres på landslejrens kasserer. Fordelingen primo 2010 er som følger: Nummer Navn Budget ansvar INDTÆGTER Adm.chef PERSONALEOMKOSTNINGER Generalsekretær AKTIVITETER Generalsekretær DRIFT AF EJENDOMME Centerleder KURSER OG MØDER Adm.chef LEDELSE OG ADMINISTRATION Adm.chef Projekt- og arrangementsbudgetter: Der skal altid lægges budget for et arrangement, et projekt, center hvis den forventede omsætning eller omkostningerne er større end ,-. Dette afgøres af den budgetansvarlige. Den budgetansvarlige fra ledergruppen indsamler ønsker og fastlægger budget for sit område hvert år. Den budgetansvarlige fra ledergruppen skal indhente og godkende delbudgetter samt godkende eventuelle afvigelser.

5 Beslutningshierarki Det formelle beslutningshierarki i FDF er følgende: 1. FDFs landsmøde 2. FDFs hovedbestyrelse 3. FDFs forretningsudvalg 4. FDFs generalsekretær 5. FDFs administrations- og udviklingschef samt FDFs centerleder 6. FDFs medarbejdere og/eller frivillige nøglefolk med reference til hhv. general, adm.-chef og centerleder Disse niveauer får angivet beløbsrammer samt områder indenfor hvilke de kan disponere på FDFs vegne. Overskrides disse rammer eller områder skal niveauet over på forhånd godkende og attestere på omkostningen eller forpligtelsen. Der skal medgå en høj grad af skriftlighed i disse godkendelsesprocesser, dvs. at der som minimum skal ligge godkendelse i form af mail men helst en direkte attestation. Beføjelser og økonomiske rammer: Beslutningsniveau Omkostning Forpligtelse Indholdsområder Krav om dokumentation FDFs Landsmøde Intet loft Intet loft Ingen begrænsning Skal fremgå af det pågældende landsmødereferat samt vedtagne budget for Landsforbundet. FDFs Hovedbestyrelse Landsmøde budgetrammen (intet loft) Landsmøde budgetrammen (intet loft) Ingen begrænsning Skal fremgå af det pågældende HB referat indeholdende finansieringsplan. FDFs Forretningsudvalg (kasserer, formand og næstformand) (ikke afklaret) (ikke afklaret) Ingen begrænsning Skal fremgå af det pågældende FU referat indeholdende finansieringsplan. FDFs Generalsekretær ,- Den samlede forpligtelse over tid må ikke overstige kr. FDFs Adm. og udviklingschef ,- Den samlede forpligtelse over tid må ikke overstige kr. FDFs Centerleder ,- Den samlede forpligtelse over tid må ikke overstige kr. Alle budgetområder, der relaterer sig til stillingen samt stillingerne som centerleder og administrationschef. Alle budgetområder, der relaterer sig til stillingen som administrationschef Alle budgetområder, der relaterer sig til stillingen som centerleder. FU skal orienteres pr. mail inden forpligtelsen indgås. Generalsekretæren skal medvirke inden forpligtelsen indgås. FU skal orienteres pr. mail. Generalsekretæren skal medvirke inden forpligtelsen indgås. FU skal orienteres pr. mail. FDFs medarbejdere excl. administrative funktioner. (funktioner, stillinger, tillidshverv, fx lønnet kursusleder) FDFs frivillige og administrative medarbejdere, (funktioner, stillinger, tillidshverv, fx lønnet eller frivillig kursusleder) Medarbejdere kan ikke påføre FDF økonomiske forpligtelser Frivillige kan ikke påføre FDF økonomiske forpligtelser.

6 Intern kontrolmiljø Risikoen for såvel tilsigtede som utilsigtede fejl medtænkes i FDFs forhold på økonomiske dispositioner. Således skal der altid to ansatte til at udbetale penge for FDF. For at sikre en ensartethed hele vej ned gennem organisationen opererer vi med begreberne attestant og godkender i alle situationer, hvor der er penge i omløb. Attestanten er den person, der har stillet opgaven og dermed via sin attestation kan stå inde for den leverede ydelse, herunder mængde, kvalitet og beløb, fx en udvalgsformand, en kursusleder, et projektmedlem, en ansat medarbejder. Godkenderen er den person, der via sin kontrakt eller sit kommissorium og dermed budget kan påføre FDF udgifter, fx en udvalgsformand eller en kursusleder med budgetansvar og én fra FDFs ledergruppe. Aftaler og kontrakter skal altid attesteres af minimum to personer, både en attestant og en godkender. Ved omkostninger eller forpligtelser over kr. skal godkenderen altid være én fra FDFs ledergruppe, dog undtaget ved landslejre, hvor godkenderen altid skal være landslejrens kasserer. I de tilfælde hvor FDFs ledelse eller landslejrens kasserer selv initierer en omkostning eller en forpligtelse, skal dette altid attesteres af én anden fra ledergruppen.

7 Retningslinjer for funktionerne i FDFs økonomi - stillings- og funktionsbeskrivelser, relateret til den økonomiske drift af landsforbundet. FDFs Forretningsudvalg subsidiært kassereren FDFs forretningsudvalg er sammensat af FDFs formand, FDFs næstformand, FDFs kasserer og fra ledelsens side FDFs generalsekretær og FDFs administrations- og udviklingschef. Formandskabet for FDFs forretningsudvalg er den til enhver tid siddende næstformand i FDF. Forretningsudvalget, underforstået kassereren, følger på hovedbestyrelsens vegne landsforbundets økonomi og er overfor hovedbestyrelsen og landsmødet ansvarlig for udarbejdelse/aflæggelse af landsforbundets budgetter og regnskaber. Kassereren deltager i alle væsentlige økonomiske afgørelser. Kassererens opgaver og ansvar: - Udarbejder landsmødebudget i tæt samarbejde med FDFs ledergruppe og udvalgte aktører, frivillige som ansatte. - Godkendelse af projekt- og arrangementsbudgetter på større lejre, projekter og/eller initiativer. - Modtage månedlige kommenterede balancer udsendt af FDFs økonomiansvarlige med henblik på udarbejdelse af budgetopfølgning til hovedbestyrelsen i samarbejde med administrationschefen og FDFs bogholderi. - Politisk ansvarlig for Landsforbundets økonomi herunder prioriteringer og investeringer samt udarbejdelse af årsregnskabet med ledelsesberetning til kredsene i FDF. - Deltagelse i relevante møder herunder HB møder, FU møder, regnskabsmøder, møder med revisorer, møder med eksterne partnere eller andre repræsentative møder. FDFs Generalsekretær Generalsekretæren varetager den daglige ledelse af landsforbundet FDF under ansvar overfor Hovedbestyrelsen. Opgaver og ansvar - Generalsekretæren deltager i forretningsudvalgs- og hovedbestyrelsesmøderne og leder stabsmøderne - Generalsekretæren varetager andre opgaver i landsforbundet, herunder repræsentative opgaver og udvalgsarbejde. - Generalsekretæren har personaleansvar overfor forbundssekretærer, administrations- og udviklingschefen, og centerlederen på FDFs Friluftscenter. - Generalsekretæren er formand for FDFs Ledergruppe. FDFs Adm. og udviklingschef Administrations- og udviklingschefen indtager overfor generalsekretæren funktionen med den daglige ledelse af FDFs administration herunder personaleansvaret for administrative medarbejdere, honorar-, time- og projektlønnede medarbejdere samt ansatte omkring driften af Bycenter Rysensteen. Administrations- og udviklingschefen bidrager endvidere til den fortsatte strategiske udvikling af Landsforbundet FDF. Opgaver og ansvar: - Ansvar for Forbundskontoret, Landsforbundets administration med kursusadministration, medlemsservice og bogholderi herunder ledelse af personalet, der er beskæftiget her. - Ansvar for den daglige økonomiske opfølgning med udarbejdelse af projektregnskaber og årsregnskaber. Landsforbundets kasserer har det overordnede politiske ansvar. - Ansvar for den daglige drift af bycenter Rysensteen. - Souschef/stedfortræder for generalsekretæren, indgår i FDFs Ledergruppe. FDFs Centerleder Centerlederen indtager overfor generalsekretæren funktionen med den daglige ledelse af FDFs Friluftscenter Sletten herunder personaleansvaret for ansatte omkring disse funktioner i FDF. Opgaver og ansvar: - Ansvarlig for daglig drift af de to centre. Det gælder marketing og salg, udlejning, vedligeholdelse, kontakt til lejere, leverandører og naboer samt aktiviteter mv. - Ansvarlig for udvikling af de to centre. Det gælder nye/flere lejere, aktiviteter, bygninger mv.

8 - Ansvarlig for tilknytning og fastholdelse af ressourcepersoner med særlige kompetencer til de to centre. - Personaleansvarlig for al personale tilknyttet de to centre. Det gælder teknisk personale, aktivitetsmedarbejdere, naturvejleder og GEÅere. - Ansvarlig for udarbejdelse af strategi og implementering for frivillige medarbejdere på Sletten. Målet er at frivillige involveres i nye projekter og i vedligehold af bygninger/faciliteter. - Ansvarlig for eget budget for de to centre og sikre et optimalt økonomisk resultat. Der skal være fokus på såvel indtægts- som udgiftssiden. - Indgår i FDFs Ledergruppe. FDFs controller i bogholderiet Controlleren i FDFs bogholderi indtager overfor administrationschefen en koordinerende funktion i FDFs bogholderi. Det vil sige ansvar for at alle opgaver i økonomiafdelingen løses til tiden og på bedste vis. Opgaver og ansvar: - Koordinere arbejdet og sikre opgaveløsningen blandt FDFs regnskabsansatte ud fra den til hver en tid aftalte opgavefordeling (kreditor-, debitor- og finansbogholderi, løn, fondsdrift og likviditetsstyring) - Være ansvarlig for dialog med revisionsfirma, bank og andre med relevans til økonomifunktionen. - Udarbejdelse af økonomirapporter til FDFs ledelse. - Deltage i regnskabsmøder bl.a. i forbindelse med års- og fondsregnskaber - Efter aftale udarbejdelse af tværgående økonomiske analyser og prognoser. - Udvikle og sikre budgetopfølgning på FDFs centre, udvalg, projekter og arrangementer. - Bidrage til at optimere og effektivisere FDFs økonomifunktioner (kontoplaner, arbejdsgange, kreditordatabaser mv.) FDFs interne revisor FDFs interne revisor vælges på FDFs Landsmøde og sidder for 2 år ad gangen. Den interne revisor varetager overfor FDFs øverste myndighed landsmødet, funktionen med at kontrollere at landsforbundets midler er anvendt efter deres formål under hensyntagen til landsforbundets vedtægter, budget og vedtagelser på landsmødet samt hovedbestyrelsens møder.. Den interne revisor sikres adgang til samtlige referater og bilag fra HB møder for at kunne udføre sit hverv. Opgaver og ansvar: Kontrollere at landsmødevedtagne beslutninger og budgetter overholdes samt at hovedbestyrelsen træffer beslutninger indenfor disse rammer. At kontrollere, at afvigelser fra de landsmødevedtagne beslutninger og budgetter, behandles på hovedbestyrelsens møder, føres til protokol og dermed fremgår af hovedbestyrelsens referater. Kontrollere at Landsforbundets Grundlov og Forbundsvedtægter overholdes, samt at beslutninger i hovedbestyrelsen holdes indenfor disse rammer. Den interne revisor påtegner Landsforbundets regnskab, og bekræfter herved at have påset at landsforbundets midler er anvendt efter deres formål under hensyn til landsforbundets vedtægter, budget og vedtagelser på landsmødet samt hovedbestyrelsens møder. Der tages referat fra de årlige regnskabsmøder hvor også den interne revisor kan sætte punkter på dagsordenen. Såfremt der er forhold/beslutninger, som den interne revisor påpeger, er taget ud over Hovedbestyrelsens beføjelser, meddeles dette FDFs formand og kan i sidste ende frembringes på Landsmødet. FDFs eksterne revisor Opgaver og forpligtelser for FDFs eksterne revisor fremgår af det til hver en tid gældende revisionsprotokollat som ajourføres årligt ifm. årsregnskabsafslutningerne.

9 Bilag 1 Oversigt over områder, som kan forpligte FDF økonomisk: 1. Indgåelse af ansættelsesaftaler 2. Udbetaling af løn og pension (fast løn, lønrammer for grupper, pensionssatser, honorarer, påskønnelser) 3. Jord- og ejendomssalg/køb 4. Leasing/lejeaftaler 5. Indkøbsaftaler, faste og enkeltstående 6. Samarbejdsaftaler 7. Forsikring 8. Investeringer/lån 9. Service- og supportaftaler 10. Fastsættelse af priser på ydelser fx på FDFs centre, kurser mv. 11. Afvikling af aktiviteter, projekter og kurser

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere