Destinationsudvikling Sønderjylland. Projektbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destinationsudvikling Sønderjylland. Projektbeskrivelse"

Transkript

1 Destinationsudvikling Sønderjylland Projektbeskrivelse /JH Resumé Turismen i Region Syddanmark rummer et vækstpotentiale. En vigtig forudsætning for at kunne indfri dette potentiale og dermed skabe øget omsætning og øget beskæftigelse er, at turismens kommercielle aktører, kommunerne og turistorganisationerne arbejder sammen på tværs af kommunegrænserne. For at kunne tiltrække flere turister og skabe mere attraktive tilbud til turisterne er det med andre ord nødvendigt at arbejde med destinationsudvikling i et større geografisk område. Sønderjyllands fælles historie og kultur og beliggenheden i grænselandet skaber specielt gode muligheder for et sådant destinationssamarbejde. Det fremgår af en analyse fra Syddansk Vækstforum og Syddansk Turisme, og derfor ønsker de fire sønderjyske kommuner Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder, de fire kommuners turistorganisationer og turismens kommercielle aktører i kommunerne at igangsætte et destinationsudviklingsprojekt, som med baggrund i den særlige sønderjyske identitet, beliggenheden i et grænseland med stærke forbindelser ud i Europa og 150-året for 1864 skal fokusere på vækst og forretningsudvikling i turismen. 1

2 For turismeerhvervet er det et klart ønske, at projektet navnlig skal opdyrke destinationens potentiale hos kulturturister, som er en målgruppe i vækst med et højt døgnforbrug. Derved tilføres turismeerhvervet nemlig nye gæster, som bruger flere penge end gennemsnittet af de nuværende gæster. Parallelt hermed er det vigtigt for turismens kommercielle aktører, at projektet medvirker til en markant udvidelse af sæsonen. Projektet indeholder således en række innovative og målrettede aktiviteter inden for produktudvikling og branding/markedsføring, der er designet til at skabe vækst i erhvervslivet. Produktudviklingen omfatter eksempelvis udvikling af krigs/kulturhistoriske temaruter, pakketering og gentænkning af virksomhedernes egne produkter i et historisk lys, herunder gentænkning af sønderjysk madkultur i et oplevelsesøkonomisk perspektiv. Markedsføringen omfatter inddragelse af den nyeste teknologi i form af eksempelvis apps og digitale fortællinger og finder sted i Danmark samt på fem udvalgte, udenlandske markeder (Norge, Sverige, Holland, Tyskland, Storbritannien). Turismeerhvervet inddrages på alle stadier i projektet i form af deltagelse i arbejdsgrupper. Projektet vil styrke den turismeerhvervsmæssige sammenhængskraft i destinationen, og de nye produkter og oplevelser integreres i 2017-kulturhovedstadsprojektet. Indledning De fire sønderjyske kommuner Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder har besluttet at arbejde for etableringen af en fælles turismedestination Sønderjylland. Det overordnede ønske er at skabe vækst i omsætningen og beskæftigelsen i den sønderjyske turisme og de dermed beslægtede erhverv. Beslutningen er truffet på baggrund af rapporten Destinationsudvikling i Sønderjylland. Undersøgelse af muligheder og potentiale, som fastslår, at der er basis for at skabe og udvikle en Destination Sønderjylland. Denne konklusion er først og fremmest begrundet i, at de fire kommuner har en fælles historie og kultur, og at Sønderjyllands helt særlige styrke er historien og kulturen. 1 Nærværende projekt udgør den første fase i det sønderjyske destinationssamarbejde. Destinationsudvikling er en kompleks opgave, og set i et længere perspektiv vil der være mange indsatsfelter, hvor det giver god mening at skabe et tættere turistmæssigt samarbejde mellem de fire kommuner, turistorganisationerne og turismens virksomheder. 1 Destinationsudvikling i Sønderjylland, Syddansk Vækstforum og Syddansk Turisme, februar 2011, side 58 2

3 Der er imidlertid enighed om, at det i denne første fase er nødvendigt med et klart fokus på den fælles styrkeposition, som udgøres af den sønderjyske historie og kultur. Ikke alene er der ifølge Destinationsudvikling i Sønderjylland et behov for re-branding af Sønderjyllands måske lidt støvede, historiske image, men samtidig er det en gylden mulighed, at det i 2014 er 150-året for afslutningen på den krig, der betød, at Danmark måtte afstå Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen. Det indebærer, at der vil være et betydeligt fokus på Sønderjyllands historie, bl.a. i form af TV-serien Hertil kommer, at det i 2014 er 100 år siden 1. verdenskrig brød ud som ved sin afslutning førte til Sønderjyllands genforening i Sønderjylland får hermed en oplagt anledning til at udvikle moderne turismeprodukter i tilknytning til Sønderjyllands rolle i Danmarkshistorien og til gennem fokuserede markedsføringsaktiviteter at ride med på den interesse fra offentlighedens side i både Danmark og udlandet, som må forventes at kulminere i Navnlig for så vidt angår 1. verdenskrig, vil projektet drage nytte af resultaterne af Museum Sønderjyllands projekt Den store krig i Sønderjylland og de unikke kulturlevn, som findes i Sønderjylland fra denne periode. Her tænkes navnlig på de omkring 150 krigsmindesmærker, Sicherungstellung Nord, zeppelinbasen i Tønder og krigsfangekirkegården i Løgumkloster samt udstillingerne på Sønderborg Slot. Det vil imidlertid også være oplagt at søge et samarbejde med museer, kommuner, turistorganisationer og andre relevante instanser syd for den dansk-tyske grænse. Sønderjylland har Danmarks eneste landegrænse, og grænsen er et kraftfuldt symbol på den kulturelle dobbelthed i hele det sønderjyske område, som ikke findes andre steder i Danmark. Den sønderjyske identitet og kultur er netop unik derved, at den er knyttet til den geografiske placering i et grænseland, og tosprogetheden og det eksemplariske forhold mellem de to nationaliteter indgår derfor naturligt i projektet. Projektet bidrager dermed til yderligere at understrege den styrkeposition, som turisme og oplevelsesøkonomi udgør i grænseregionen. 2 Ved at knytte an til de historiske tråde tilbage i tiden kan Sønderjylland og alt, hvad der er sønderjysk tradition og kultur, gøres til et must for både par uden børn og børnefamilier. Forudsætningen er imidlertid en fokuseret indsats, hvor såvel udviklings- som markedsføringsaktiviteterne koncentreres om netop dette fælles, egnstypiske tema, og at der i planlægningen og gennemførelsen af aktiviteterne tages hensyn til den udvikling, der har fundet sted og stadig finder sted, når det gælder kundernes/gæsternes øgede onlineforbrug. Det anses for afgørende vigtigt, at det gennem anvendelsen af nye digitale kommunikationsplatforme lykkes at give Sønderjylland et moderne image uden historisk støv. 2 Styrkepositioner for den dansk-tyske region, Vækstcentret, april 2011, p.33 f. 3

4 Situationsbeskrivelse De fire sønderjyske kommuner Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder tegner sig tilsammen for en ikke ubetydelig del af turismen i Region Syddanmark. Ser man på det estimerede antal overnatninger og éndagsturister, har Destination Sønderjylland en tredjedel af det samlede antal i Region Syddanmark, og ser man på det beregnede turismeforbrug, udgør Sønderjyllands andel af hele turismeomsætningen i Region Syddanmark 21,5 %. Som det ses af nedenstående tabel, er turisternes døgnforbrug og de turismeskabte årsværk i de fire sønderjyske kommuner lavere end gennemsnittet for regionen, især fordi en betydelig del af turismen i Sønderjylland er camping- og feriehusturisme. Tabel 1. Turismens omfang og økonomiske betydning i Sønderjylland (2008) Overnatninger og endagsturister Turismeforbrug (mio. kr.) Turismeskabte årsværk Gennemsnitligt døgnforbrug Haderslev Kommune Aabenraa Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune I alt Region Syddanmark (Kilde: Turismens økonomiske betydning for Sønderjylland 2008, Syddansk Turisme, 2011) Det bemærkes, at der ikke foreligger opdaterede og tilstrækkeligt valide undersøgelser af éndagsturismens omfang og betydning i det sønderjyske område. Projektet har derfor til hensigt at gennemføre en analyse, der på den ene side belyser den tyske éndagsturismes omfang og økonomiske betydning og på den anden side skaber klarhed over de væsentligste motivationsfaktorer for éndagsturisterne fra Tyskland til Danmark, herunder ikke mindst tiltrækningskraften i den fælles historie i de sidste 150 år. Vækstmål og erhvervspotentiale Projektets mål er at skabe vækst i den sønderjyske turisme og dermed i omsætningen og beskæftigelsen. Det kan ske på flere måder. En oplagt mulighed er at søge at øge de eksisterende turisters døgnforbrug, eksempelvis ved at tilbyde flere og dyrere ydelser som en del af en større pakke. Der er også mulighed for at forlænge turisternes ophold ved at skabe attraktive events og andre tilbud, som turisterne ønsker at opleve. Endelig er der mulighed for at tiltrække nye (og gerne betalingsstærke) turister gennem nye luksusprodukter samt at skabe genbesøg gennem 4

5 eksempelvis bearbejdning af eksisterende turister med særlige tilbud. Nærværende projekt adresserer alle de nævnte muligheder. Tabel 2. Prioriterede indsatsfelter og vækstmål Indsatsfelt Prioritet Markeder Vækstmål omsætning Vækstmål beskæftigelse Øget døgnforbrug 1. prioritet DK, D 80 mio. kr. 70 årsværk Forlænget ophold 2. prioritet DK, D, N 40 mio. kr. 30 årsværk Nye, velbeslåede 3. prioritet D, N, S, GB, NL 30 mio. kr. 30 årsværk turister Øget genbesøgsrate 4. prioritet DK, D, N, S 27 mio. kr. 20 årsværk I alt 177 mio.kr. 150 årsværk Projektets vækstmål er en stigning i omsætningen på 5 % i løbet af projektperioden, svarende til 177 mio. kr. (2008-tal), og en stigning i den turismeskabte beskæftigelse på mindst 150 årsværk. Vækstmålet opnås som angivet i tabellen ovenfor. Projektets erhvervspotentiale knytter sig først og fremmest til øget omsætning og beskæftigelse i de fire kommuner. Omsætningsforøgelsen og jobskabelsen vil være mest mærkbar i hotelsektoren og i de øvrige overnatningssektorer (camping, vandrerhjem, b&b, feriehusudlejning), men det øgede antal gæster (herunder også en forlængelse af eksisterende gæsters ophold og øget døgnforbrug) vil også have positiv effekt på restauranter og attraktioner, der vil kunne øge besøgstallet. Hertil kommer de afledte effekter for eksempelvis detailhandel, tankstationer og håndværksvirksomheder, som udfører arbejde for de deciderede turistvirksomheder. Projektet vil således kunne bidrage til, at der etableres nye virksomheder, og at eksisterende virksomheder styrkes. Konkurrencesituationen Alle danske turistdestinationer befinder sig i disse år i en skærpet konkurrencesituation. Nye flyruter, billige flybilletter og lave lønomkostninger på de fjerne markeder har svækket Danmarks position på det internationale feriemarked. Udfordringerne fra det globale feriemarked bliver ikke mindre af, at Danmarks traditionelle turismemålgruppe, børnefamilier med mindre børn fra Vesteuropa, som følge af den demografiske udvikling ikke er i vækst og ikke vil være det i de kommende år. 5

6 For Destination Sønderjylland er det endvidere en udfordring, at Østersøregionen i disse år opruster og er en stærk aktør, ikke mindst på det store tyske marked. Parallelt hermed tilbyder feriedestinationerne i delstaten Mecklenburg-Vorpommern et meget attraktivt og efter danske forhold prisbilligt produkt til det tyske marked. For at kunne hævde sig i konkurrencen må Sønderjylland derfor tilrettelægge en indsats, der o i højere grad end hidtil henvender sig til et voksent publikum o leverer produkter af en høj kvalitet til et specielt interesseret publikum, herunder også tyske børnefamilier med større børn, der lægger vægt på et lærende indhold i ferien o benytter historien og den dobbelte identitet i grænselandet som en ekstra tiltrækningsfaktor, der giver mulighed for at udarbejde unikke tilbud o forlænger sæsonen Målgrupper og markeder Projektet vurderes at have en betydelig international appel. Museum Sønderjylland anfører således, at projektet om 1. verdenskrig vil kunne skabe nogle enestående tilbud også set i europæisk perspektiv. Kvaliteten og autenticiteten er på et niveau, der ikke findes magen til i andre lande og vil kunne trække turister fra de nationer, som tog aktiv del i 1. verdenskrig, især Tyskland, men også f.eks. England, Holland, Belgien, Østrig, Frankrig, Baltikum og Rusland. 3 Projektet vil derfor koncentrere sig om følgende målgrupper: o Det gode liv (Par uden børn) o Tematisk interesserede (krigshistorie) o Sjov, leg og læring (Børnefamilier) o Endagsturister (herunder krydstogtturister og skolegrupper) I forhold til markeder kan opstilles følgende matrix: Målgruppe/marked DK D NL GB N S Det gode liv (Par uden børn) X X X Tematisk interesserede X X X X X X Sjov, leg og læring (Børnefamilier) X X Endagsturister X X 3 Museum Sønderjylland: Den store krig i Sønderjylland. Et unikt formidlings-, bevarings- og kulturturismeprojekt med europæiske dimensioner 6

7 Projektets indhold Projektet kan opdeles i tre hovedindsatsfelter, nemlig branding/markedsføring, produktudvikling og organisering. 1. Branding/markedsføring Projektets første opgave er med udgangspunkt i rapporten Destinationsudvikling i Sønderjylland at gennemføre en branding- og strategiproces, der resulterer i fastlæggelse af og tilslutning hos kommuner og kommercielle aktører til en fælles destinationsprofil, der bygger på Sønderjyllands historie, tradition og kultur. I forhold til kommunerne er der tale om at øge samarbejdet på det turistmæssige område, som indtil nu har været uforpligtende og relativt lavt. 4 Dernæst ønskes denne proces omsat i en salgs- og kommercialiseringsstrategi, der indebærer gennemførelsen af en række markedsføringsaktiviteter med det dobbelte formål både at forynge Sønderjyllands image gennem en moderne tilgang og anvendelse af digitale platforme og at henlede potentielle turisters opmærksomhed på de produkter, som er udviklet, og som alle relaterer sig til Sønderjyllands historie gennem 150 år. Det handler med andre ord om at formidle, at Sønderjylland emmer af spændende historie, og at historien er tilgængelig på en ny måde og på nye platforme. Både branding- og salgs- og kommercialiseringsstrategien inddrager naturligvis en række kommercielle aktører i de fire kommuner. Når der i vidt omfang skal satses på online baseret kommunikation, er det fordi den rammer turisten præcis, når og hvor han eller hun har behov for den: Den er så at sige ved hånden i alle døgnets timer. Der skal både leveres kort faktuel information, der f.eks. egner sig som appetitvækker via apps, og udgives et hvervende oplevelsesmagasin (såvel print som online) med uddybende historier og oplysninger om mulighederne for on location at opleve Sønderjyllands historie. Der skal også optages nye fotos/film og gennemføres en pressebearbejdning på de valgte markeder. Der skal kort sagt skabes et marketingmix, der tilgodeser de potentielle turisters behov for såvel en mere dybdegående journalistisk information som et hurtigt her-og-nu-overblik. Specielt med henblik på at øge genbesøgsraten og forlænge eksisterende turisters ophold skal der etableres en kundedatabase, som muliggør, at der kan arbejdes med CRM i form af elektroniske nyhedsbreve og specielle tilbud. 4 Destinationsudvikling i Sønderjylland, Syddansk Vækstforum og Syddansk Turisme, februar 2011, side 57 7

8 2. Produktudvikling Produktudviklingen har til formål at skabe events, oplevelser og produkter, som tilgodeser målet om at skabe vækst gennem nye/forlængede/dyrere tilbud i Sønderjylland. I alle tilfælde er der tale om produkter, der først og fremmest bygger på Sønderjyllands historie og kultur gennem 150 år, og som dermed kan rubriceres som kulturturisme. Kulturturismen er generelt set et nyt indsatsområde, der er i vækst, ikke mindst fordi originale fortællinger om kulturarven er i høj kurs i en global verden 5, og Destination Sønderjylland har som ambition at være first mover på dette område, både i relation til den fokus, der vil blive på krigen og tabet af Sønderjylland i 1864 og i relation til 1. verdenskrig Der skal således skabes flere fortællinger, nye formidlingsformer, flere kanaler og serviceplatforme med basis i den sønderjyske historie, tradition og kultur som henvender sig til både børnefamiliemålgruppen Sjov, leg og læring (med fokus på læring ) og til par uden børn ( Det gode liv ), som er på dannelsesrejse med sig selv eller i mindre grupper. 6 Der bliver primært tale om udvikling af tematiske ruter, der fører til historiske locations i alle fire kommuner, med tilhørende webbaserede rutekort og apps og om udvikling af færdigpakkede tilbud, herunder også til potentielle krydstogtturister og skolegrupper i destinationen. Det er også afgørende at få identificeret hensigtsmæssige afsætningskanaler og bookingplatforme for disse pakker. Endvidere indgår sønderjysk gastronomi som en naturlig del af disse pakker, og projektet omfatter således synliggørelse og modning af bestående events, f.eks. Kagens Dag/sønderjysk kaffebord, samt udvikling af nye events, eksempelvis en sønderjysk gourmetfestival. I relation til TV-serien 1864 vil det være naturligt at udarbejde tilbud til filmturister om at opsøge de locations, som indgår i serien. Selvom Sønderjylland er alene om denne historiske position, er det vigtigt, at der i de traditionelle turismeydelser (primært overnatning og bespisning) er tale om høj kvalitet. Det er en grundlæggende forudsætning for, at der kan skabes gode og stabile arbejdspladser, og projektet vil derfor være opmærksom på det behov for at højne uddannelsesniveauet, der måtte være hos leverandørerne af disse turismeydelser. Projektet vil formulere disse behov og kanalisere dem videre til de uddannelsesinstitutioner m.fl., som kan tilbyde relevante efteruddannelseskurser o.lign. Fokuseringen på Sønderjyllands historie er kun mulig, hvis de kommercielle aktører har en tilstrækkelig historisk viden og et grundigt kendskab til de produkter, som udbydes. Derfor 5 Udkast til beskrivelse af potentialer. Forretnings- og destinationsudvikling, Syddansk Turisme og Pluss Leadership, juli 2011, side Ibid., side

9 gennemføres vidensformidling via et antal workshops, seminarer og produktkendskabsture for overnatningssteder, attraktioner m.fl. i hele destinationen, således at de kommercielle aktører anspores til at gentænke deres egne produkter i et historisk lys. Der hentes inspiration og gode eksempler på formidling af kulturhistorie og historie gennem studieture i det nære ind- og udland, og endelig inddrages turismens aktører og eksterne fagfolk i et udviklingsarbejde med henblik på at udpege potentielle fyrtårne i destinationen, der kan medvirke til den nødvendige forretningsudvikling. 3. Organisering Ansvaret for gennemførelsen af projektet placeres hos en styregruppe, bestående af de fire turistchefer og en repræsentant for hver af de fire kommuner. Der ansættes en projektleder til det praktiske arbejde med gennemførelsen af projektets forskellige indsatsfelter. Derudover etableres to arbejdsgrupper (produktudvikling og markedsføring), hvor projektets kommercielle aktører er repræsenteret. Hovedopgaven er at fastlægge produktudviklings- og markedsføringsindsatsen i detaljer. Projektledelsen vil holde tæt kontakt med de øvrige destinationsprojekter i Region Syddanmark og de eksisterende Interreg-projekter for at sikre, at de gennemførte aktiviteter ikke overlapper hinanden, men tværtimod supplerer og forstærker den samlede regionale indsats. Projektledelsen er også ansvarlig for at knytte de nødvendige kontakter syd for den dansk-tyske grænse, som kan understøtte projektets indhold og udbredelse. Endvidere vil projektet holde tæt kontakt til 2017-kulturhovedstadsprojektet, idet projektet på mange måder kan ses som en operationalisering af initiativer og aktiviteter, der i turistmæssig sammenhæng vil være centrale i forhold til I den sammenhæng kan det overvejes at etablere en dansk-tysk turismegruppe, der har særligt fokus på det turistmæssige potentiale i relation til Projektledelsen vil endelig løbende vurdere mulighederne for at tilføre destinationssamarbejdet andre udviklings- og/eller markedsføringsprojekter, således at det turistmæssige samarbejde mellem de fire kommuner yderligere udbygges og formaliseres. 9

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Projektbeskrivelse Struer, den 25.10.11 1. Projekttitel: Grøn vækst Limfjorden 1.7.2012-30.6.2014 2. Oplysninger om ansøger Struer Kommune på vegne af Lemvig, Struer, Holstebro og Skive Kommuner i Netværk

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND VED URS DEN 28.08.2013

DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND VED URS DEN 28.08.2013 DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND VED URS DEN 28.08.2013 FORMÅL OG PROCES Denvigtige sønderjyske turisme I 2010 brugte turister 3,3 mia. kr. i destinationen lig med en værditilvækst på 1,7 mia. kr. i

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

STRATEGI FOR TURISME. Strategi for turisme udarbejdet af Turistforeningen. for Viborg & Omegn.

STRATEGI FOR TURISME. Strategi for turisme udarbejdet af Turistforeningen. for Viborg & Omegn. STRATEGI FOR TURISME Strategi for turisme udarbejdet af Turistforeningen for Viborg & Omegn. 1 20152021 VISIONER Enhver turist i Viborg skal føle sig velkommen og have let adgang til klar information om

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger Destination Bornholm Fra empiri til flere overnatninger Indhold Destination Bornholm Turismens betydning for øen Hvad er fundamentet for vores markedsføring? Omsætning af empiri til kampagnerkommunikation

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger 30. juni 2017 1 Baggrund I foråret 2017 nedsatte Kommunernes Kontaktudvalg i Region

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer Vi arbejder for turismen www.bornholm.info/erhverv Hvad gør vi/hvor er vi Vi har 75 fødevareproducerende virksomheder på Bornholm.

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Notat Regional UdviklingsPlan Forslag til initiativområder

Notat Regional UdviklingsPlan Forslag til initiativområder Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Journal nr.: 10/1155 Dato: 5. januar 2011 Udarbejdet af: Birger Christensen E mail: Birger.Christensen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631900 Notat

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere