VP14. virksomhedsplan for Odense centralbibliotek 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VP14. virksomhedsplan for Odense centralbibliotek 2014"

Transkript

1 VP14 virksomhedsplan for Odense centralbibliotek 2014

2 Indholdsfortegnelse Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen 11 Nøgletal og tabeller 18 Odense Centralbibliotek Virksomhedsplan 2014 Marts 2014 Hovedbiblioteket Odense Banegård Center Østre Stationsvej Odense C Tlf.: VP14 Odense Centralbibliotek 02

3 Odense Centralbibliotek perspektiver og handlinger Kent Skov Andreasen Bibliotekschef 2013 var kendetegnet af en række større projekter af både driftsmæssig og strategisk karakter. Omregistrering af alle bibliotekets materialer til RFID-teknologi (elektronisk chipning), ny hjemmeside, flytning af Musikbiblioteket fra Brandts til den gamle banegård tæt på Hovedbiblioteket, åbning af lokalbiblioteket i Korup samt udvikling og igangsættelse af en ny organisation. I 2014 skal vi både udvikle og konsolidere. Den igangsatte organisation skal sikre, at Odense Centralbibliotek bliver endnu mere udviklingsorienteret og dermed, at biblioteket til stadighed er opdateret og attraktivt for borgerne og gearet til at understøtte By og kulturforvaltningen, den samlede kommunes indsatser inden for bl.a. Ny virkelighed og ny velfærd og den øgede digitalisering af servicetilbuddene i Odense Kommune. Med omkring 1.2 millioner besøgende årligt er Odense Centralbibliotek Fyns i særklasse mest besøgte kulturog vidensinstitution. Vi har et udbygget digitalt tilbud, der nemt og effektivt kan benyttes af alle borgere hjemmefra. Det vil vi udvikle videre på ikke mindst i lyset af det nu igangsatte projekt Danskernes Digitale Bibliotek, som vi er en aktiv part i. Odense Centralbibliotek har også en række levende biblioteksafdelinger, som vi meget gerne vil have endnu flere mennesker til at besøge. Der er fornyet interesse for biblioteket som studie- og arbejdssted, og vi vil i større grad give plads til borgernes egne initiativer og ideer. Kort sagt vil vi arbejde på at få endnu flere mennesker ind i vores huse og gøre disse mere attraktive for borgerene. Selvom der af naturlige årsager ikke udlånes så mange fysiske materialer som tidligere, så overstiger de digitale udlån faldet på de fysiske materialer, og vi mærker trods de gode digitale muligheder - en stor interesse for at bruge biblioteket som møde-, arrangements- og studiested. Vi indførte i 2013 det første delvist selvbetjente bibliotek i Odense med åbningen af Korup Bibliotek som blev en integreret del af det nye Korup Kultur- & Idrætscenter. Her kan brugerne, udover at få professionel betjening i dagtimerne, også selv sikre sig adgang til biblioteket morgen, aften og i weekenden. Dette udvidede tilbud er også tilgængeligt på Bolbro Bibliotek fra 1. januar Samtidig afprøver vi i Hovedbiblioteket i Odense Banegård Center, som det første Centralbibliotek i landet, at give folk adgang til hele biblioteket i de ydertimer, der ligger uden for den normale åbningstid med fuld betjening. Vi kalder det De GULE TIMER, hvor der er adgang til bibliotekets mange tilbud, men ved høflig selvbetjening. På den måde giver vi borgeren udvidet tilgængelighed til bibliotekets store samlinger og digitale tilbud selv i en tid med knappe ressourcer. De indsatser og handlinger, der er beskrevet i VP 2014, skal bidrage til endnu mere udvikling. VP 2014 er bygget op omkring bibliotekets seks centrale kerneopgaver med tilhørende hovedfunktioner og handlinger inden for de enkelte områder. På den måde er der mulighed for en nytænkning og udvikling inden for alle de centrale områder, som Odense Centralbibliotek har ansvar for og bidrager til, udover den løbende drift og service. Sideløbende med bibliotekets kerneopgaver vil vi sammen med bibliotekets særlige kompetencer således også stille bibliotekets rum, netværk og faciliteter til rådighed. Vi vil afprøve nye former for samspil mellem biblioteket og borgerne og bidrage til at sætte borgernes eget store potentiale fri og styrke relationen til byens borgere. I 2014 skal vi også arbejde videre med projektet Borgernes Hus, hvor et nyt Hovedbibliotek skal være kernen i et dynamisk samspil med andre aktive interessenter til gavn for byens udvikling. Vi glæder os til at tage fat på de mange spændende opgaver også i VP14 Odense Centralbibliotek 03

4 Virksomhedsplan 2014 Strategiske perspektiver Odense Centralbibliotek indgår i og bidrager i stigende omfang til at understøtte og udrulle tværgående og overordnede strategier i Odense kommune med afsæt i borgernes behov. Odense Centralbibliotek virker på grundlag af Lov om biblioteksvirksomhed. By- og kulturvalgets prioriterede indsatser På By- og Kulturudvalgets ordinære møde 4. marts i Odense Centralbibliotek blev bibliotekets oplæg til virksomhedsplan behandlet. By- og Kulturudvalget godkendte den fremlagte virksomhedsplan og de prioriterede strategiske områder med den tilføjelse, at der også skal være strategisk og konkret handling i forhold til at udmønte byrådets beslutning om integration af skolebiblioteker og biblioteker. Derudover ønsker udvalget, at virksomhedsplanen også skal indeholde: a) Fokus på at finde en aftale i forhold til borgerservice light ydelser på flere biblioteker i samarbejde med Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen hvor der skal være særligt fokus på en økonomisk afklaring, b) Nye samarbejdsformer med aftenskolerne, c) Indsats for at øge samarbejdet med universitetsbiblioteket - samt d) Aktivt bidrag til den åbne skole Odense Ny Virkelighed Ny velfærd Biblioteket arbejder med indsatser inden for medborgerskab og selvbærende samfund. Biblioteket kan bl.a. i kraft af den decentrale struktur med lokalbiblioteker i bydelene være med til at understøtte og facilitere en række af de initiativer, som Odense kommune iværksætter i de kommende år, herunder især borgernes direkte inddragelse. Biblioteket arbejder i det daglige både med formidling af kultur, service og læringscenterfunktioner og bidrager bl.a. til udrulningen af målsætningerne i forhold til Den digitale borger samt i forskellige lokale projekter med forskellige samarbejdspartnere, boligforeninger, friville organisationer m.fl. Velfærdseksperimentarium En af Odense Centralbiblioteks konkrete aktiviteter inden for strategien Ny virkelighed Ny velfærd er det nyetablerede Velfærdseksperimentarium, hvor nye former for kommunal service afprøves i samarbejde og dialog med borgerne. Dialogen med borgerne foregår i Dalum Bibliotek, der er udpeget som det første sted, hvor Odense kommune sammen med borgerne identificerer fremtidens velfærd og udvikler ideerne i samspil med borgerne. Med etablering af Korup Bibliotek som en del af Korup- Kultur & Idrætscenter og indførelsen af udvidet åbningstid i ydertimerne i Hovedbiblioteket, De gule timer, hvor borgerne har adgang til biblioteket morgen og aften med selvbetjening, tilbyder biblioteket et udvidet og et mere differentieret tilbud baseret på øget tilgængelighed for borgerne, men med et lavt eller intet betjeningsniveau. Digitalisering Biblioteket har en digital strategi, der sætter rammen for de kommende års udvikling for den digitale biblioteksbetjening af borgerne. Odense kommune har ambitiøse mål på det digitale område og arbejder intensivt på at indføre digitale selvbetjeningsløsninger, hvor det er muligt. Bibliotekets digitale strategi skal både ses som en selvstændig udfoldelse af bibliotekets digitale formidling af materialer og i sammenhæng med de øvrige forvaltninger i tråd med Digitaliseringsstrategi for Odense Kommune Digital viden skal ligesom fysisk materiale gøres tilgængelig og formidles og formidling er en af bibliotekets kerneopgaver. Biblioteket vil i stigende omfang gennemføre introduktioner til de digitale selvbetjeningsløsninger i alle bibliotekets afdelinger og til alle relevante målgrupper. I 2013 gennemførte biblioteket omkring 200 læringssessioner og introduktioner. Odense Centralbibliotek drifter, i kraft af det fælles fynske it-samarbejde, de fynske bibliotekers it-systemer på biblioteksområdet, herunder udvikling af bibliotekshjemmesider og formidling af elektroniske informationstjenester. Digitaliseringen i bibliotekerne giver over en bred kam biblioteket nye opgaver på flere områder og platforme - baseret på de samme kernekompetencer. Kulturpolitikken Odense kommune reviderede i 2012 kulturpolitikken Meningsfulde fællesskaber og definerede et sæt nye indsatsområder. Odense Centralbibliotek bidrager naturligt til at løfte kulturindsatsen i Odense både i kraft af bibliotekets egen omfattende arrangementsvirksomhed og indsatser især på litteraturområdet med initiativer som Litteraturmaskinen, værtskabet for Odenses fribyforfatter, Harry Potter Festivalen og aktiviteter i forbindelse med Spoken Word Festival og H.C. Andersen Festivals. (fortsættes næste side) VP14 Odense Centralbibliotek 04

5 Strategiske perspektiver (fortsat) Borgerservice Light i bibliotekerne I 2011 iværksatte BorgerServiceCenter og Odense Centralbibliotek et fælles projekt med at opfylde udvalgte borgerserviceopgaver i to lokalbiblioteker i Tarup og Vollsmose. Målet var at afprøve om det var muligt og hensigtsmæssigt at tilbyde relevante udvalgte servicetyper: Udstedelse af pas og oprettelse af NemID i disse lokalområder. Bibliotekerne råder over mange af de kompetencer, der skal anvendes for at gøre byens borgere mere kyndige og selvhjulpne på det digitale område. Det må antages, at det er en fordel for borgernes holdning til digital selvbetje-ning, at der er hjælp og service tæt på og i et miljø, der ikke alene handler om sagsbehandling, og hvor der også er mulighed for at knytte det sammen med andre former for vejledning. Centralbiblioteksvirksomhed Odense Centralbibliotek er udpeget som det ene af seks centralbiblioteker af Kulturministeriet på kontraktbasis. Der er netop indgået en ny kontrakt, der dækker periode Fra 2016 vil rammeaftalen blive ændret således, at fokus på digital formidling og kompetenceudvikling vil blive stærkt øget. Odense Centralbibliotek er lokomotiv for det tværkommunale fynske bibliotekssamarbejde. Desuden indgår biblioteket i kraft af Odenses centralbiblioteksstatus i en række nationale udviklingsprojekter sammen med de øvrige fem centralbiblioteker og bibliotekerne i København og Århus. Odense Centralbibliotek bidrager aktivt til udviklingen af de store nationale projekter Danskernes Digitale Bibliotek og Fælles Nationalt Bibliotekssystem. Borgernes Hus/Nyt Hovedbibliotek Byrådet har truffet beslutning om, at der skal etableres et nyt Hovedbibliotek som en bærende del af et Borgernes Hus, hvor relevante aktører og funktioner kan indgå i et samarbejde baseret på synergi og borgervendte aktiviteter. Biblioteket har omkring 1,2 millioner årlige besøgende og er dermed det mest besøgte og benyttede kommunale tilbud i Odense og på Fyn. Biblioteket repræsenterer dermed en meget bred snitflade og kontakt til borgerne. På basis af de kompetencer biblioteket besidder, kan det udvikles til også at fungere som fremtidens velfærdseksperimentarium og uformelle lærings- og mødested baseret på social kapital og kan desuden bidrage til kommunens vækststrategi. De lovmæssige vilkår Bibliotekerne styres efter Lov om Biblioteksvirksomhed (senest revideret i 2000). Loven er en rammelov, der fastlægger, at hver kommune skal levere et tidssvarende bibliotekstilbud, der skal være målrettet både børn og voksne og skal omfatte indkøb og formidling af både fysiske (bøger, musik, tidsskrifter mv.) og digitale materialer (herunder internet) til borgerne ud fra formålsparagraffens formulering: at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Derudover skal bibliotekerne formidle offentlig information til borgerne. Biblioteket tilbyder for eksempel allerede nu hjælp og oplæring i de nye digitale indberetningsformer til mindre it-parate private virksomheder og iværksættere. Det sker på grundlag af en kontrakt indgået med Erhvervsstyrelsen. Denne service til erhvervslivet planlægges udbygget i Borgernes Hus som en del af Odense kommunens vækststrategi og kan sammentænkes med den øvrige service rettet mod erhvervslivet i Odense. VP14 Odense Centralbibliotek 05

6 Partnerskaber og samarbejder Odense Centralbibliotek/OC er en del af By- og kulturforvaltningen i Odense Kommune og indgår i en række partnerskaber, hvor det kan udvikle begge parter, og hvor forskellige aktiviteter gennemføres med fordel for begge parter. Partnerskaber kan både være med beslægtede institutioner i Odense Kommune eller eksterne partnere inden for kultur-, oplysnings- og vidensområdet samt partnerskaber inden for de projektområder, som OC ansøger midler fra. OCs primære partnere er: De fynske folkebiblioteker Centralbibliotekerne i Danmark Storbysamarbejdet (Københavns biblioteker, Borgerservice og Biblioteker i Århus Kommune og Odense Centralbibliotek) Kulturstyrelsen Erhvervsstyrelsen Statsbiblioteket Europa-Kommissionen Generation Europe Foundation Syddansk Universitet/SDUB Folkeuniversitetet University College Lillebælt Brandts BorgerserviceCenter Odense Kultur (By- og kulturforvaltningen) Odense Bys Museer Kulturmaskinen Odense Symfoniorkester Odense Cityforening HCA Festivals Frivillighedscentret Erhvervskontakten Velfærdseksperimentariet Dalum og Bolbro Boligselskabernes Landsforening 2020 sekretariatet, Vollsmose Odense Internationale Filmfestival Fynbus Odense Arrest Ugeavisen Odense Stadsarkivet i Odense Kulturregion Fyn ABM samarbejdet, Historisk Atlas Skoler og gymnasier i Odense VP14 Odense Centralbibliotek 06

7 OC s strategiske platform De danske biblioteker har flere kerneopgaver med udgangspunkt i service og tilbud til borgerne. Det kan være tilbud, som er defineret i biblioteksloven eller som understøtter dele af Odense kommunes/by- og kulturforvaltningens strategier, eller som vi i biblioteket selv har udviklet. De konkrete tilbud har udviklet sig over tid, og de retter sig mod forskellige målgrupper, og bygger på mange forskellige former for kompetencer hos bibliotekets medarbejdere. De kan være svære at overskue både for borgerne, for bibliotekernes partnere, for politikere, men også for bibliotekerne selv. Derfor har Odense Centralbibliotek udviklet det vi internt kalder den strategiske mediematrix, der er en konceptuel forståelsesramme for bibliotekets samlede publikumsrettede virksomhed. Modellen er en udbygning af den model, som er beskrevet i Kulturstyrelsens nationale redegørelse: Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Modellen har vi anvendt som inspirationsgrundlag for Odense Centralbiblioteks Virksomhedsplan siden 2011, og samme år var den rygraden i bibliotekets digitale strategi, der foreligger som en selvstændig strategi, da det digitale biblioteksområde er i hastig udvikling. Den har dannet grundlag for en nyorganisering af bibliotekets udviklingsarbejde, og har været retningsgivende i beskrivelsen af bibliotekets virksomhed i forbindelse med mange udadvendte samarbejds- og udviklingsprocesser. Sidst men ikke mindst er den fortsat det strukturelle grundlag for virksomhedsplanarbejdet, der munder ud i denne handleplan for Odense Centralbibliotek. Formålet er at etablere et klarere plangrundlag for bibliotekets drift og udvikling, så der skabes sikkerhed for, at der sker handlinger inden for alle områder. Mediematrixen deler bibliotekets publikumsrettede virksomhed op i følgende seks hoved- og kerneområder: materiale Service viden kultur medborger innovation Handleplanen Handleplanen er indenfor hvert af de 6 hovedområder bygget op med et antal overordnede strategiske mål, som hvert er konkretiseret med en række eksekverbare handlinger, som skal sikre at målene nås. På tværs af alle kerneområderne arbejdes der med, at handlingerne forholder sig til 3 strategiske rum: 1. Det fysiske rum (bibliotekets fysiske afdelinger) 2. Det digitale rum (hjemmside, apps og elektronisk fomidling på forskellige devices ) 3. Det ydre rum (events/aktiviteter i bibliotekets omgivelser ude i byen). Alle handlinger vil ligge inden for et eller flere af de tre rum. Handlingerne er forpligtende, men kan i løbet af 2014 erstattes med andre og nye handlinger, der viser sig at være bedre, billigere eller mere effektive/relevante for at nå de opstillede mål. Odense Centralbibliotek fungerer som en integreret del af By- og kulturforvaltningen i Odense kommune og indgår dermed som en aktiv del i diverse tværgående strategiske aktiviteter og udviklingsprojekter. Disse aktiviteter indgår ikke i denne handlingslan, der alene beskriver de borgerettede aktiviteter og projekter. VP14 Odense Centralbibliotek 07

8 1. Materialecenter Materialecenter er kort fortalt de dele af bibliotekets virksomhed, som sørger for, at relevante fastforms- og digitale materialer er tilgængelige dvs. prioritering, indkøb, katalogisering, logistisk håndtering (analogt og digitalt), bibliotekets databaser, vedligeholdelse/ kassation mm. Materialecenter er en væsentlig del af bibliotekets kernevirksomhed, men langt fra den eneste. Mål 1: OC vil som centralbibliotek iværksætte nye tiltag, der tilgodeser spændet mellem det brede/ det smalle og de digitale/ de fysiske medier Mål 2: OC vil bringe biblioteksmaterialer i spil på nye måder overfor brugerne Mål 3: OC vil optimere materialeflowet, bl.a. ved hjælp af ny teknologi og øget automatisering Prioritering af materialerne er en dynamisk afvejning af kvalitet, efterspørgsel og økonomi. De nationale netmedieprojekter, f.eks. ereolen, gør bibliotekets materialer tilgængelige i digital form, og er en udfordring, da flertallet fortsat foretrækker at låne bøger mm. i fysisk form. De nye digitale og mobile teknologier gør det samtidigt muligt at bringe materialer i spil hos partnere, både fysisk og på deres hjemmesider. 2. Kulturformidlingscenter Forskellen på et bibliotek og en bogsamling er formidlingen, og en af bibliotekets kerneopgaver er at sætte biblioteksmaterialer i en sammenhæng, der gør dem vedkommende og relevante for borgerne. Bibliotekets mange arrangementer, udstillinger, aktiviteter i det fysiske rum, samt digitale formidlingssites og formidlingsaktiviteter på kulturområdet er en meget væsentlig grund til de høje besøgstal, og efter DR er folkebibliotekerne Danmarks mest benyttede kulturinstitution. Mål 1: OC vil gennem nye tiltag fastholde og styrke samarbejdet med andre kommunale og nationale kulturinstitutioner. Mål 2: OC vil udvikle sine formidlingsformer med fokus på gennemslagskraft og originalitet Mål 3: OC vil tiltrække nye brugere ved at arbejde aktivt med målgrupper i samarbejde med relevante partnere Biblioteket gør andres kunst og kultur tilgængelig, og det er centralt for biblioteket til stadighed at udvikle partnerskaber med andre aktører på det kulturelle område i og udenfor Odense Kommune. OC s mest kendte arrangement er Harry Potter Festivalen, der i sin tid begyndte som en spontan idé på lokalbiblioteket i Næsby, og som nu har udviklet sig til at være en af de største familieevents i Odense med over besøgende i 2013 fra hele landet. OC har bl.a. via brugerundersøgelser professionaliseret og styrket sin viden om bibliotekets brugere. Derfor udvikles der konstant på at møde bestemte grupper endnu mere målrettet med tilbud, der er skræddersyet til dem er også et år, hvor der sættes fokus på frivillige. VP14 Odense Centralbibliotek 08

9 3. VIDenformidlingscenter Forskellen mellem information og viden er som forskellen mellem at kunne se og forstå. OC bruger mange kræfter på at gøre viden tilgængelig for borgerne ved at sætte fakta, fagbøger og digitale ressourcer i en sammenhæng. Det være sig i form af udstillinger, arrangementer, læringstilbud mm., der gør fakta og informationer forståelige og relevante for borgerne. Ikke mindst på det digitale område. Uformel læring og den opbygning af viden og færdigheder, som ikke stammer fra de formelle uddannelsessystemer, er en stadig vigtigere del af vores samlede kompetencer - f.eks. i forhold til personlig udvikling og digitale færdigheder. Mål 1: OC vil facilitere aktivt lærende fællesskaber/interessefællesskaber Mål 2: OC vil understøtte borgernes muligheder for individuel og uformel læring Mål 3: OC vil arbejde aktivt for at understøtte borgernes digitale færdigheder med henblik på digital selvbetjening og således understøtte de nationale og kommunale strategier på området OC har ligesom mange andre biblioteker påtaget sig at understøtte borgerne i at forstå og bruge de mange nye digitale tilbud. Ikke mindst indenfor digital selvbetjening. OC er et af de absolut førende biblioteker i Danmark hvad angår læringsforløb, bl.a. på det digitale område.meget læring foregår bedst sammen med andre. Derfor vil OC i 2014 satse endnu mere på lærende fællesskaber. 4. Servicecenter Mange af bibliotekets brugere kommer for at benytte bibliotekets faciliteter pc ere, kopimaskiner, printere, studiepladser - til fordybelse, jobsøgning, kontakt med det offentlige, mødested mm., og der er professionelt personale, man kan bede om hjælp. Biblioteket er i høj grad en serviceinstitution, hvor folk kommer for at få løst helt specifikke opgaver. Det var derfor naturligt for OC at indgå i opgaven med at tilbyde Borgerservice Light, da muligheden bød sig. Ligesom andre af bibliotekets services er Borgerservice Light hjælp til selvhjælp inden for de rammer, biblioteksrummet giver, hvor vejledning og digital betjening er kodeordene Mål 1: OC vil præcisere hvilke nye services biblioteket kan tilbyde, og sikre at de nødvendige kompetencer er til stede Mål 2: OC vil øge tilgængeligheden af den borgerrettede service Ligesom kultur og viden skal formidles og sættes i en vedkommende sammenhæng, gælder det også service. Som serviceinstitution er det vigtigt, at både borgere og personale ved, hvad biblioteket kan tilbyde. VP14 Odense Centralbibliotek 09

10 5. Medborgercenter Medborgercenter er oprindeligt et begreb, der tidligt er integreret i biblioteksverdenen, bl.a. efter engelsk forbillede i de såkaldte Idea stores. Kulturstyrelsen, Center for bibliotek, medier og digitalisering har defineret begrebet som: Et Medborgercenter - oftest etableret med udgangspunkt i et bibliotek - er et uformelt og tværsektorielt rådgivnings-, lærings- og aktivitetscenter. Det har lokalefællesskab med andre kommunale tilbud - eventuelt kombineret med frivillige organisationer og forskellige foreninger, der tilsammen kan hjælpe beboerne til at klare sig bedre i samfundet. Medborgercenterbegrebet skriver sig dermed på mange felter direkte ind i hovedpointerne i Ny Virkelighed Ny Velfærd. Mål 1: OC s medborgercentre skal være en arena for fællesskaber og partnerskaber, der kan understøtte selvbærende lokalsamfund Mål 2: OC vil deltage i den nationale videreudvikling af bibliotekernes medborgercentre, der understøtter borgernes selvrealisering De fleste af OC s lokalbiblioteker har tilbud i denne kategori. Men den mest gennemførte realisering af ideen findes på lokalbibliotekerne i Vollsmose og Dalum/Dianavænget, der hører til landets førende medborgercentre. En meget stor del af de tilbud og aktiviteter, der foregår i Dianavænet og i Vollsmose bygger på frivillighed og lokale organisationer og foreninger. 6. innovationscenter Mange monopoler er brudt og i dag kan alle og enhver med adgang til pc og internet skabe både kunst, kultur, litteratur, musik, viden, undervisning, spil, apps osv. Der skabes nye værker og produkter helt uden om de traditionelle distributionskanaler. Muligheden for selv at skabe er desuden et attraktivt aspekt i formidlingen af såvel kultur som viden. Rollen som innovationscenter er dermed et oplagt satsningsområde for biblioteket med afsæt i de hidtidige opgaver. Men også med det perspektiv for øje, at viden og engagement kan stimuleres til innovation og iværksættere i samarbejde med partnere. Et eksempel i OC er det mangeårige Lydværksted i Musikbiblioteket, der har været skabende rum for mange musikalske ideer og ambitioner. Måske bliver fremtidens digitale Legoklods udviklet under en workshop på et af OC s lokalbiblioteker. Mål 1: OC vil facilitere alle dele af brugernes skabende proces - fra ide til værkformidling Mål 2: OC vil opsøge og invitere nye brugere til at være skabende. Mål 3: OC vil inddrage brugerne som ambassadører i afprøvning og formidling af bibliotekets tilbud OC er involveret i flere lokale og nationale projekter, hvor brugerne selv skaber. Fx skriveværksteder, musikværkstedet på Musikbiblioteket, Local Heroes (upcoming bands), Applab mm. Formidling er en af bibliotekets væsentligste arbejdsområder. Et af OCs mål er derfor at trække på borgernes egen idé-rigdom, når der skal produktudvikles på formidling af eksisterende bibliotekstilbud. VP14 Odense Centralbibliotek 10

11 Handleplanen VP14 Odense Centralbibliotek 11

12 Materialecenter Mål 1: OC vil som centralbibliotek iværksætte nye tiltag, der tilgodeser spændet mellem det brede/ det smalle og de digitale/ de fysiske medier Revision af indkøbsprofiler Opstille mål for samlingernes sammensætning mht. e-ressourcer og fysiske materialer - på baggrund af analyse af borgernes brug af e-materialer i forhold til fysiske materialer Indsats for interurbant udlån af fastformsmusik Afklare materialebehovet af faglitteratur for de årige for at sikre et bredt tilbud. Mål 2: OC vil bringe biblioteksmaterialer i spil på nye måder overfor brugerne Idéudvikle Korup Bibliotek i samarbejde med lokalsamfundet i Korup herunder frivillige brugergrupper, Korup Skole og lokale daginstitutioner Udvikle samarbejde med Odense Bys Museer om litteraturhenvisninger fra Fynsbibliografien, som kan lægges på Historisk Atlas, når Odense Bys Museer anvender Historisk Atlas i deres formidling. Fokus på formidling af vinylplader Efteruddanne folkeskolelærere/undervisere i bibliotekets e-ressourcer for at give dem ekstra redskaber til undervisningen Udvide formidling af faglitteraturen på hjemmesiden og sammenkoble det med BRØND-samarbejdet og Danskernes digitale bibliotek Mål 3: OC vil optimere materialeflowet, bl.a. ved hjælp af ny teknologi Lean-analyse på fremfinding af bestillinger/hyldekontrollister samt efterbehandling Løbende autokassation er indført i alle publikumsafdelinger Igangsætte forsøg med flydende materialesamling Implementere centralbibliotekernes fælles materialevalg af udenlandsk litteratur i OC VP14 Odense Centralbibliotek 12

13 kulturformidlingscenter Mål 1: OC vil gennem nye tiltag fastholde og styrke samarbejdet med andre kommunale og nationale kulturinstitutioner Brande bibliotekets tilbud i.f.til brugerne af Borgerservicetilbud Indsats for Melodi Grand Prix på tværs af forvaltninger Markering af 100. året for 1. Verdenskrig ved at afholde en arrangementsrække i samarbejde med Historiens Hus og Europe Direct Kulturregion Fyns projekt Art Mobile i samarbejde med Kultur, symfoniorkestret og Odense Bys Museer Indgå i og udvikle bidrag til HCA festival Afholde arrangementer i anledning af Grundlovsjubilæet ism. Kulturstyrelsen Mål 2: OC vil udvikle sine formidlingsformer med fokus på gennemslagskraft og originalitet Udvikling af Harry Potter Festival Udvikling af folkemusikudveksling via Creative Europe i samarbejde med Kultur Aktiv partner i planlægningen af Carl Nielsen fejringen 2015 Udvikle samarbejdet med lokale kunstnere på Tarup Bibliotek Historiens Hus og Besættelsesmuseum Fyn samarbejder om en bustur til steder på Fyn, der relaterer sig til 2. verdenskrig. Ruten lægges som tema på Historisk Atlas Flere instrumenttyper til udlån Deltage i Zombiefestival i samarbejde med Odenses zombier Udvikling af den fynske arrangementsklub Nysgerrig Fyn Fyn læser fællesfynsk bibliotekslæseprojekt* Fokus på aktiviteter i HBs indgangsområde Mål 3: OC vil tiltrække nye brugere ved at arbejde aktivt med målgrupper i samarbejde med relevante partnere Nextusers ikke-brugere møder biblioteket hvor de er Oprette Filmklub og Læsekreds i samarbejde med frivillige og Dansk Røde Kors Understøtte og bidrage til projekt Danmark læser i samarbejde med Kultur Samarbejde med lokale partnere f.eks. Dalum Kirke og Aktivt Nærmiljø om arrangementer og temalørdage Udvikle kulturelle aktiviteter i samarbejde med relevante partnere i området Vollsmose Afdække mulighed for oprettelse af materialedepot i Nordatlantisk Hus på de nordiske sprog Etablere projektsamarbejde SDU/SDUB og anvende OC som praksisplatform VP14 Odense Centralbibliotek 13

14 videncenter Mål 1: OC vil facilitere aktivt lærende fællesskaber/interessefællesskaber Inddrage frivillige i Tarup biblioteks virke IT-workshop konceptet videreudvikles, drevet af frivillige Lytteklubssamarbejde med DR P6 Oprette debatklub om aktuelle emner IT kurser på biblioteket i samarbejde med Holluf Pile Pensionistforening Etablere Lektier Online callcenter for folkeskolernes ældste klasser i samarbejde Skoleafdelingen med SDUB og Statsbiblioteket Mål 2: OC vil understøtte borgernes muligheder for individuel og uformel læring Afdække behov og udvikle koncept for bibliotekets formidling af Apps Biblioteket udbreder kendskabet til gode apps til børn Formidle gode apps til historie og lokalhistorie Projekt opgrader din læsning Mål 3: OC vil arbejde aktivt for at understøtte borgernes digitale færdigheder med henblik på digital selvbetjening og således understøtte de nationale og kommunale strategier på området Intensivering af undervisning af IT-svage borgere især med fokus på digital post Aktiv deltager i det tværkommunale SATS-projekt UDSIT. Udvide Tarup biblioteks undervisningstilbud for børn og voksne, således at brugernes digitale færdigheder optimeres. Aktuelt kursusmateriale for borgere tilgængeliggøres på OC s hjemmeside Oprette tværgående undervisningsteams i OC Kompetenceudvikling af personalet i forhold til digital selvbetjening for borgere, virksomheder og foreninger for at gøre borgerne klar til næste fase af Det digitale Danmark 1/ Udvikling af koncept for opkvalificering af de frivillige undervisere i IT-workshops Udvikling af fælles koncept til basisintroduktioner i tablets og apps Udbygge den digitale service til mindre virksomheder med relevante samarbejdspartnere: Erhvervskontakten, Svendborg Bibliotek, Erhvervsstyrelsen VP14 Odense Centralbibliotek 14

15 servicecenter Mål 1: OC vil præcisere hvilke nye services biblioteket kan tilbyde og sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede Implementering af projekt Det tredje sted. Understøtte nye offentlige selvbetjeningskrav i biblioteksrummet på hjemmesiden. Implementering af ny og entydig visuel identitet Mål 2: OC vil øge tilgængeligheden af den borgerrettede service Samarbejde med Borgerservice om lokale og nationale markedsføringskampagner Gule timer Hovedbiblioteket serviceudvider åbningstid med medbetjeningsguider som betjening VP14 Odense Centralbibliotek 15

16 medborgercenter Mål 1: OC s medborgercentre skal være en arena for fællesskaber og partnerskaber, der kan understøtte selvbærende lokalsamfund Understøtte Odense Kommunes frivillighedsarbejde i samarbejde med frivillighedscentret i Vollsmose OC indgår som aktiv partner i Dianavænget medborgercenter Borger, bolig og biblioteker samarbejdsprojekt med Boligselskabernes Landsforening og Kulturstyrelsen Samarbejdspartner med Kultur omkring projekt område Mosen. Mål 2: OC vil deltage i den nationale videreudvikling af bibliotekernes medborgercentre, der understøtter borgernes selvrealisering Aktiviteter ifm. biblioteket som demokratisk aktør ved valget til Europaparlamentet Europe Direct projekt s.m. Europa- Huset Fremtidens biblioteksservices til sproglige minoriteter* Udvikling af profil for Vollsmose Bibliotek. VP14 Odense Centralbibliotek 16

17 Innovationscenter Mål 1: OC vil facilitere alle dele af brugernes skabende proces - fra ide til værkformidling musikalsk frirum der giver brugerne mulighed for at opleve, skrive og spille musik. Omindretning af det fysiske rum med udgangspunkt i Kulturstyrelsens Modelprogram for folkebiblioteker Mål 2: OC vil opsøge og invitere nye brugere til at være skabende Koncept for Mobilt lydværksted til besøg på bl.a. skoler og klubber Forprojekt Brugerskabte Biblioteksrum. Udarbejde koncept og model for OC omkring frivillighed. Projekt Lyveskolen Mål 3: OC vil inddrage brugerne som ambassadører i afprøvning og formidling af bibliotekets tilbud Brugergenererede arrangementer biblioteket faciliterer, brugerne skaber Implementering af model for sociale medier Understøtte brugerskabte fællesskaber VP14 Odense Centralbibliotek 17

18 nøgletal og tabeller VP14 Odense Centralbibliotek 18

19 Budget 2014 (brutto, kr.) 2014 Uddannelse, leasing, projekter og samarbjedsaftaler m.v Personale Administration IT Ejendomme materialer Gebyrindtægter Indtægter fra samarbejdsaftaler og projekter m.v Centralbibliotekstilskud I alt *Det forventede budget for 2014 pr. 1/ , hvorfor den endelige ramme kan afvige herfra Centralbiblioteker Indbyggere Lønudgifter* Materialeudgifter* Udlån inkl. fornyelser* Aalborg ,8 Herning ,7 Vejle ,8 Odense ,6 Gentofte ,2 Roskilde ,7 *per indbyggere i kommunen - år 2012 Kilde: Kulturstyrelsen, Danmark Statistik; statistikbanken.dk Benyttelse af materialer og nettjenester 2010 Pct Pct Pct. Bøger Download Musikoptagelser Video/DVD Multimedie Lydbøger Seriepublikationer Andre materialer I alt VP14 Odense Centralbibliotek 19

20 Besøg/lånere/selvbetjening Antal besøg på biblioteket Antal besøg på bibliotekets web* Antal aktive lånere fra Odense kommune Antal aktive lånere fra andre kommuner Andel af udlån foretaget via selvbetjening Andel af reserveringer foretaget via selvbetjening *Brugergrænsefladen for web-besøg dækker udelukkende biblioteksdatabasen Publikums-pc er med internet Antal arbejdsstationer til publikumsbrug Interurbanlån (inkl. fornyelser) Til danske folkebiblioteker Heraf til biblioteker i Centralbiblioteksområdet Arrangementer og undervisning Antal aktiviteter Antal deltagere Antal aktiviteter Antal deltagere Antal aktiviteter Antal deltagere Arrangementer Brugerundervisning *Opgøres ikke Elektroniske tjenester, downloads - mest benyttede 2012 Bibzoom Gyldendals online ordbøger Ebrary - academic edition Verdens dyr Filmstriben Ereolen Netlydbog Infomedia Samfundsfaget.dk Danske dyr Andre Eletroniske tjenester - samlet benyttelse VP14 Odense Centralbibliotek 20

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Strategiske indsatsområder

Strategiske indsatsområder 5 Strategiske indsatsområder Stemannsgade 2. 8900 Randers C. Tlf.: 8710 6800. www.randersbib.dk. hovedbiblioteket@randersbib.dk Strategiske indsatser og handleplan 2017 Slots- og Kulturstyrelsen tog i

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Odense Centralbibliotek Rekruttering af ny bibliotekschef

Odense Centralbibliotek Rekruttering af ny bibliotekschef 26.09.2012. Odense Kommune Odense Centralbibliotek Rekruttering af ny bibliotekschef Job- og personprofil Baggrund Odense Kommune står overfor en spændende og omfattende proces med etablering af et nyt

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE 2017 BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE IND HOLD POLITIK Vejle Bibliotekerne Vækst i menneskers liv... side 3 Oplevelser og mødesteder... side 5 Demokrati... side 6 Kan vi hjælpe?... side 7 Relationer

Læs mere

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek Udkast til udviklingsplan 2015-2020 Holbæk Bibliotek But libraries are about freedom. Freedom to read, freedom of ideas, freedom of communication (Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Samordning og rådgivning

Samordning og rådgivning Side 1 af 5 Gentofte Centralbibliotek - Handlingsplan 2015 Vision Centralbibliotekernes vision er at styrke de muligheder, folkebibliotekerne har for at fungere og udvikle sig fagligt og ressourcemæssigt

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek 1. Kort beskrivelse af området Formålet med folkebibliotekerne er iflg. Lov om biblioteksvirksomhed fra 2 at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker

Politik for Borgerservice og Biblioteker Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. februar 2015 Biblioteker 2015-2018 Fællesskab for alle er overskriften for den nye politik. Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Indhold Vi mødes på biblioteket Biblioteket - den mest besøgte kulturinstitution Vision Livskraft fra 0-100 Biblioteksstrategi Køge Kommune Biblioteket styrker medborgerskab

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK STRATEGI 2016-2020

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK STRATEGI 2016-2020 ODENSE CENTRALBIBLIOTEK STRATEGI 2016-2020 2 Odense Centralbibliotek Strategi 2016-2020 KOLOFON Odense Kommune By og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Resultataftale 2013 og resultatberetning 2012

Resultataftale 2013 og resultatberetning 2012 Resultataftale 2013 og resultatberetning 2012 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Åbning af Bibliotekets Nethjælp Forsidefoto: Publikum til Thomas Sangberg koncert Byg med sten Indsatsområder i 2013: Den levende

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN

VIRKSOMHEDSPLAN VIRKSOMHEDSPLAN 2016-17 Langeland Bibliotek INDHOLD 2 Indledning side 3 Hvorfor virksomhedsplan? side 4 Hvem er vi? side 5 Hvorfor kerneopgave? side 6-7 Bibliotekets kerneopgave side 8 Bibliotekets pejlemærker

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Ny politik for perioden

Ny politik for perioden Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek Strategi 2014-16 Ajourført januar 2016 Fremtidens bibliotek Organisationsdiagram 2016 Bibliotekschef Lilli Mortensen (konstitueret) Udvikling Afdelingsleder Lilli Mortensen Kulturhuse & Børn Afdelingsleder

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

- det er så myndigt af følges ad

- det er så myndigt af følges ad Borgerservicesamarbejdet - det er så myndigt af følges ad Mandag d. 7. april Skanderborg Mikkel Hartvig Haaning - Områdeleder - Lokalbiblioteker Historik - når vi flytter sammen 2006 > Borgerservice og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Beretning for CB-regnskab 2002

Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks beretning for CB-R2002 Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks overordnede målsætning for udviklingskontraktperioden 2002 var at videreudvikle de regionale støttefunktioner

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker.

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 22-06-2016 Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. Spørgsmål Sagsnr. 2016-0257555

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Udviklingsplan 2016 Indledning Slots- og kulturstyrelsen har bl.a. på baggrund af tre konferencer

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Bibliotekernes krise. -situationen for Rudersdal bibliotek. Ole Münster

Bibliotekernes krise. -situationen for Rudersdal bibliotek. Ole Münster Bibliotekernes krise -situationen for Rudersdal bibliotek Ole Münster Baggrund Øverste administrative chef i Det Etiske Råd, Dansk Psykologforening, Dyrenes Beskyttelse, Haveselskabet Medstifter FrivilligDanmark

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 INTRODUKTION Med vedtagelsen af Københavns Kommunes bibliotekspakke Styrk Borgerne og Biblioteksstrategien 2014-2019 blev der skabt en ramme og

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed:

Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: &9(+)816à()&-&0-8)/)6 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: Hvad dækker området:

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Biblioteket Borgernes indgang til samfundet

Biblioteket Borgernes indgang til samfundet Høring om folkebibliotekerne i vidensamfundet I et partnerskab skal der være tale om win-win -situationer til gensidig berigelse for samarbejdspartnere og til glæde for bibliotekets brugere. Folketingets

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere