Fra inspiration til litterært mødested

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra inspiration til litterært mødested"

Transkript

1 Fra inspiration til litterært mødested Litteratursiden i de fire rum Af Lise Vandborg og Astrid Bjørnskov Thorhauge De danske bibliotekers website om skønlitteratur Litteratursiden.dk har i takt med den digitale udvikling og de moderne kommunikationsformer udviklet sig fra at være en envejs-kommunikerende vidensportal til at være et forum, hvor brugerne kan dele oplevelser og viden, søge inspiration og information og møde andre litteraturinteresserede. I 2009 blev Litteratursiden således relanceret i en 2.0 version, hvor brugerinvolvering blev en vigtig del af konceptet. I denne artikel diskuteres Litteratursidens udvikling med afsæt i 4-rumsmodellen som præsenteres i rapporten Folkebibliotekerne i videnssamfundet (Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010), og der gives indledningsvis en introduktion til, hvordan Litteratursiden 2.0 imødekommer et stigende behov for at være en del af et virtuelt fællesskab. Brugernes net Web 2.0 er som bekendt en diffus størrelse men forsøgt defineret af bl.a. Tim Berners-Lee 1 som "a collaborative medium, a place where we [could] all meet and read and write" 2. Ud fra denne tankegang er mange nye websites opstået, og det er vist sikkert at sige, at ideen om det brugerskabte indhold er kommet for at blive. Lise Vandborg, chefredaktør på Litteratursiden Astrid Bjørnskov Thorhauge, redaktionsmedarbejder på Litteratursiden I takt med udviklingen af 2.0 har måden hvorpå vi bruger internettet også udviklet sig. Web 2.0 kan siges at indebære en demokratisering af viden, idet vi, som Berners-Lee formulerer det, alle har mulighed for både at modtage og bidrage med viden, oplevelser og ideer. Et fænomen som Wikipedia er naturligvis indbegrebet af denne demokratisering: den enkelte brugers viden er som udgangspunkt lige så værdifuld som eksperternes. I forlængelse af Web 2.0 s udvikling er begrebet virtuelle fællesskaber blevet en vigtig forståelsesramme for den online-baserede virkelighed, som fylder mere og mere i den moderne dagligdag. Howard Rheingold, kritiker, forfatter og underviser, er ophavsmand til betegnelsen The Virtual Community 3, der dækker over det paradigmeskifte, som fællesskabet som institution har været udsat for fra den fysiske til den virtuelle verden. Han argumenterer for, at mennesket som væsen er så socialt anlagt, at fællesskabet som sådan aldrig vil forsvinde. Menneskets trang til at spejle sig i andre vil overleve den digitale tidsalders individualisering. Men fællesskabet undergår naturligvis en forandring i transformeringen. I takt med at de uformelle offentlige rum, som markedspladsen, forsamlingshuset osv., opløses, søger mennesker sammen i de virtuelle fællesskaber for her uformelt at dele holdninger, indsigter og ideer med hinanden. Således danner de virtuelle fællesskaber platforme for uafhængige speaker s corners i alle hjørner af cyperspace. Den menige brugers stemme høres, diskuteres og spejles af andre brugere. Nettets demokratiske funktion er så at sige blevet for omfat- Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, årg. 1, nr. 3,

2 tende til, at man kan overlade indholdet til eksperterne, idet et like på Facebook fra en ven kan blive en ligeså valid kvalitetssikring som fx en avisanmeldelse: "The combination of free expression, lack of central control, many-to-many communication access, and volunteer effort has created a new kind of social organization". (Rheingold, Howard: The Virtual Community, p.10) Den nye sociale organisation er altså baseret på den enkeltes deltagelse og på modtagerens efterhånden sideordnede vurdering af budskaber fra både menige og professionelle. En undersøgelse blandt Litteratursidens brugere viser i den forbindelse, at en overvægt af de der bruger sitets indhold, ikke skelner mellem brugerskabt og redaktionelt indhold. 4 Manuel Castells, professor i sociologi, viderefører tanken om de virtuelle fællesskaber og undersøger den måde, hvorpå de nye netværk dannes. 5 Han er overbevist om, at de sociale netværk på internettet bliver den dominerende form for socialisering i det 21. århundrede. Castells er optaget af de interessebaserede fællesskaber som erstatning for den gammeldags, geografibaserede form for community, hvor de nye netværk i samfundet bliver mere og mere baseret på, hvor den enkeltes interesse og viden befinder sig, frem for hvor han/hun bor. Derudover vil der kunne dannes nye netværk på tværs af de gamle, og brugerne vil kunne finde åndsfæller inden for selv den smalleste niche. Yderligere vil individets behov for at udtrykke sig blive imødekommet i disse åbne fællesskaber, i et samfund, hvor netop den performative handling er vejen til at skabe sin identitet. 6 Et virtuelt fællesskab kan altså fungere som et mødested, hvor alle kan lytte og tale og blive hørt. Et mødested hvor ens interesse er omdrejningspunktet, og hvor alle også de som i et fysisk fællesskab måske før har været marginaliseret kommer til orde på et ligeværdigt niveau. Fællesskabet er altså baseret på, at medlemmerne alle har lige ret til at bidrage og samtidig kan blive inspireret af, lære af og møde andre ligesindede medmennesker. Netop disse nøgleord beskriver den demokratiske tendens på nettet, og danner ligeledes grundtanken for det nye bibliotekssyn som præsenteres i rapporten Folkebibliotekerne i videnssamfundet (Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010; se nedenfor). Litteratursiden lancerede i for- længelse af denne tankegang i 2009 en 2.0 version, hvor brugerdeltagelsen blev helt afgørende og der for alvor blev sat skub i blogs og anmeldelser skrevet af brugerne. Ny model for bibliotekerne Siden slutningen af 90 erne har den samfundsmæssige kontekst og dermed bibliotekernes samfundsmæssige legitimitet ændret sig. Pga. disse forandringer har en gruppe forskere i rapporten Folkebiblioteket i videnssamfundet (Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010) udviklet en ny 4-rumsmodel for folkebibliotekerne, som medtænker de udfordringer, samfundsudviklingen stiller bibliotekerne overfor, og som viser de muligheder, bibliotekerne har for at opfylde brugernes behov i det senmoderne samfund. Ifølge modellen er det bibliotekernes centrale opgave i videnssamfundet at understøtte følgende fire formål: Erkendelse/erfaring Engagement Empowerment Innovation De to første formål handler om at styrke individets erkendelse, erfaring og engagement i dets søgen efter mening og identitet, mens de to sidste formål i højere grad har fokus på samfundsmæssige mål. Empowerment handler om udviklingen af ressourcestærke borgere, mens det afgørende i innovation er at give nye svar og at udvikle helt nye koncepter, metoder eller kunstneriske udtryk (Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010, s. 91): Læringsrummet er baseret på at opdage og lære nyt Inspirationsrummet er baseret på oplevelser Møderummet er baseret på deltagelse Det performative rum er betegnelsen for kreativt skabende aktiviter, der udfoldes af brugerne Modellen opstiller de forskellige mulige rum eller universer, som bibliotekernes brugere kan befinde sig og agere i 7. Modellen peger dermed også på de muligheder, Litteratursiden både i det virtuelle og i det fysiske rum skal give brugerne for selv at opleve, opdage, deltage og skabe indhold. Med Litteratursiden.2.0 har sitet åbnet for brugerinvolverende aktiviteter, og det er i dette perspektiv interessant at se på, hvordan Litteratursiden.dk kan inspirere til og styrke 76

3 kreativiteten og innovationen i samfundet, netop ved at tilbyde et virtuelt fællesskab. Fra inspiration til mødested, læring og performance Den oprindelige version af Litteratursiden, som blev lanceret i 2002, var baseret på en traditionel envejskommunikation, hvor indholdet til sitet blev skrevet og produceret af bibliotekarer eller andre professionelle skribenter med tilknytning til Litteratursiden og bibliotekerne. Brugerne havde allerede fra 2006 mulighed for at tilføje kommentarer til indholdet, men der blev ikke i særlig stor udstrækning opfordret til denne mulighed. Derfor lanceredes Litteratursiden i 2009 i en ny version, Litteratursiden 2.0. Ønsket var at udvikle en mere brugerinddragende version af Litteratursiden, hvor brugerne ikke alene havde mulighed for at kommentere på indlæg skrevet af professionelle men også for selv at bidrage med anbefalinger, blogs og deltage i læseklubber m.m.. Sitet kombinerer således bibliotekets traditionelle litteraturformidling af høj kvalitet med brugerskabt indhold, dvs. at sitet både rummer transaktionelle og relationelle ydelser. Henholdsvis et orange og et blåt ikon markerer, om indholdet er skrevet af Litteratursidens skribenter eller af brugerne, så der er mulighed for at skelne mellem de forskellige typer indhold, ligesom alt indhold i øvrigt er under redaktionelt opsyn. Betragtes Litteratursiden i lyset af 4-rumsmodellen kan de fleste tilbud placeres i inspirationsrummet. Den oprindelige version af Litteratursiden var næsten udelukkende i inspirationsrummet, samt i nogen grad i læringsrummet når brugerne søgte oplysninger og fakta. Især sitets literære analyser, som bliver anvendt i stor udstrækning i danskundervisningen i gymnasiet, hører ind under læringsrummet. Derudover placerer læseklubbernes bogdebatter, hvor brugerne diskuterer bøger i det digitale rum, også sitet i møderummet. Med Litteratursiden 2.0 og muligheden for at producere indhold som for eksempel debatterende blogs og anmeldelser, at deltage i litterære debatter og som noget nyt også at deltage i aktiviteter 77

4 som for eksempel debatarrangementer i det fysiske rum rækker Litteratursiden nu ind i det performative rum, da brugeren inddrages i aktiviteter og selv er med til at skabe indhold. Der vil desuden være potentiale for at udvide det performative rum i kraft af at de nye veje, litteraturen bevæger sig på, som oftest befinder sig hinsides den fysiske bog. Her tænkes særligt på den eksperimenterende digitale litteratur og performancelitteratur. Bibliotekerne står i det hele taget over for en ny opgave i forhold til formidlingen af denne litteratur over for borgerne. Det vil være oplagt for Litteratursiden at gå ind i denne formidlingsopgave og samtidig styrke det performative rum på sitet ved for eksempel at vise eksperimenter med digital litteratur og performance litteratur. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at Litteratursiden er samarbejdspartner på projektet Litteraturen finder sted 8 og via videoer på sitet vil vise eksempler på performance litteratur. (Jf. artiklen af Lise Kloster Gram i forrige nummer af dette tidsskrift.) Simultane rum Mens den oprindelige version af Litteratursiden primært var i inspirationsrummet, er den nyere version altså til stede i alle fire rum, og netop der hvor brugerne har mulighed for at være i flere rum samtidig, sker det interessante, som det også fremgår af rapporten Folkebibliotekerne i videnssamfundet: "Ligesom kernen i folkebibliotekerne måske netop er koblingen mellem oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet er det sikkert også i overgangen mellem eksempelvis lærings- og møderum, at der skabes unikke ydelser". (Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010, s. 63) Litteratursidens læseklubber bevæger sig i dette flydende felt mellem læring og mødested, da deltagerne mødes virtuelt og diskuterer, og der i denne dialog om bøger opstår læring. Mange deltagere giver således udtryk for, at de har fået ny erkendelse i dialogen. Dette gælder i øvrigt også for flere forfattere, som har deltaget i dialogen om deres bøger. Læseklubberne handler om involvering og om at skabe et fællesskab omkring læsningen, og her, hvor dialogen foregår i et åbent virtuelt fællesskab, får brugeren således også aktiveret sit performative jeg via den direkte og ikke-hierakiske meningsudveksling. Læringsrummet og møderummet er desuden blevet forstærket med Litteratursidens seneste satsning på debatterende faglitteratur i samarbejde med DR. Målet har været at formidle faglitteratur i både det digitale og det fysiske rum, dels via en læseklub på Litteratursiden, dels via debatarrangementer med fagbogsforfattere på bibliotekerne. Med flere og flere genrehybrider og mere og mere flydende grænser mellem fag- og skønlitteratur har det været en naturlig del af sitets udvikling at bevæge sig ind i faglitteraturen. Fagbøger er i stigende grad toneangivende i den offentlige debat, og bibliotekerne er med dette projekt med til at ruste borgerne til at tage del i denne debat og dermed styrke den demokratiske proces. I lyset af 4-rumsmodellem kan man sige, at projektet er med til at styrke empowerment hos borgerne, eftersom de får styrket muligheden for at deltage aktivt i samfundsdebatten. Litteratursiden i Danskernes Digitale Bibliotek Faglitteraturen er også interessant i det kommende Danskernes Digitale Bibliotek 9, eftersom det helt afgørende i det Digitale Bibliotek er koblingen af indhold med andet relevant indhold for brugerne. Denne kobling vil ofte gå på tværs af skøn- og faglitteratur. Den flydende grænse mellem genrerne og crossovers forstærker tendensen yderligere. Litteratursiden giver via Open Source muligheder for at udveksle data med andre websites, hvilket er en forudsætning for at blive en del af Danskernes Digitale Bibliotek. Bibliotekernes formidling på internettet skal ses på baggrund af, at brugerne kan få adgang til de digitale medier uafhængigt af deres fysiske placering, og bibliotekernes formidling kan derfor ikke længere blot tage udgangspunkt i den lokale materialesamling. Der er hård konkurrence på internettet, og biblioteket må derfor indtage en mere aktiv rolle i formidlingen og kan ikke forvente, at brugeren selv opsøger bilioteket. Samtidig er det via formidlingen, herunder kvalitetsvurdering af materialerne, at bibliotekerne adskiller sig fra de kommercielle tjenester på internettet. Dermed er fokus rykket fra samlingen til brugeren, ligesom bibliotekerne allerede for mange år siden flyttede fokus i det fysiske bibliotek fra at stille materialer til rådighed til at formidle dem. Dette skred 78

5 afspejler sig også i bevægelsen fra den oprindelige version af Litteratursiden til 2.0-versionen. Denne udvikling blev fremhævet allerede i 2003 i en rapport med titlen Enviromental Scan: Pattern Recognition (Wilson 2003). Her analyseres bibliotekets rolle allerede bl.a. med afsæt i brugerens perspektiv, som er karakteriseret ved et personligt informationsmiljø. Den enkelte bruger vil i stigende grad personalisere sin internetadfærd, også i form af apps, og det vil være nødvendigt at give brugeren så let adgang til individuelt relevant information som muligt og samtidig at tilbyde brugeren mulighed for selv at bidrage. I rapporten betones det, at biblioteket må spille en rolle i dette informationsmiljø, fordi det er forudsætningen for, at biblioteket opleves som relevant. Bibliotekets udfordring sættes på spidsen ved at det ikke længere er indholdet, men konteksten som det vigtigste for brugeren. Der må skabes sammenhæng i information ved at koble den til anden information og sætte den i en bredere sammenhæng. En af måderne til at opnå dette er at lade brugerne bidrage med kontekst i form af indlæg og relevante links og ved at facilitere interaktion mellem brugerne. Således bliver Litteratursidens indhold langt mere meningsfyldt og brugbart, når det dukker op i de rette sammenhænge for brugeren og bliver koblet til andet indhold inden for samme emne. Derfor er det afgørende, at Litteratursiden bliver synlig i brugernes informationsmiljø, når det er relevant. Samtidig bliver der stort fokus på, hvordan sitet kan understøtte bibliotekerne, når de ikke længere i så høj grad er baseret på fysiske materialer ved for eksempel at give brugerne adgang til lån af digitale materialer som f.eks. e-bøger. Desuden tilbydes indhold fra Litteratursiden til storskærme, ikke blot på bibliotekerne men også andre steder i det offentlige rum. Som det fremhæves i rapporten Folkebibliotekerne i videnssamfundet, er det vigtigt, at bibliotekerne bevæger sig uden for biblioteksrummet ud til brugerne hvor de er hvad enten det er i det digitale rum eller det fysiske rum. Det vil også være interessant at kunne koble de virtuelle fællesskaber med det fysiske rum, fx i form af en kombineret debat på sitet omkring aktuelle samfundsdebatterende bøger og så muligheden for at opleve forfatteren/debattøren live i sit nærområde. Herigennem bliver bibliotekets fysiske rum aktualiseret via det digitale. Ud til brugerne hvor de er Litteratursiden er for at nå ud til brugerne i færd med at udvikle en app med boganmeldelser mm, så der er mulighed for at tilgå sitet via mobile enheder. Undersøgelser viser, at revolutionen inden for mobiltelefonmarkedet bliver større end den, vi har set i forhold til internettet. Tendensen på internettet bevæger sig hastigt mod en individualisering, hvor den enkelte brugers specifikke interesser er tilgængelige på smartphones og ipad osv. via apps. Det vil være oplagt, at Litteratursiden leverer målrettede anbefalinger tilpasset den enkelte brugers læseprofil, så brugerne fx kan deltage i læseklubdebatter via mobilen, samt giver brugeren mulighed for at få inspiration til ny læsning eller oplevelser simultant med, at de befinder sig på biblioteket. Litteratursiden er under konstant udvikling, og det er interessant at undersøge og udvikle koblingen mellem netop det digitale og det fysiske rum. Derudover bliver en kommende relancering af Litteratursiden tænkt sammen med udviklingen i bibliotekernes digitalisering og vil derfor indgå i den infrastruktur i Danskernes Digitale Bibliotek, som kommer til vil forbinde bibliotekernes digitale indhold. Dermed bliver Litteratursidens indhold frem over tilgængeligt overalt i bibliotekernes flow af digital formidling. Samtidig vil den nye version af sitet blive skræddersyet til at kunne opfylde brugerens behov for at opdage nyt, blive inspireret, skabe nyt indhold og deltage i debatter og arrangementer sammen med andre brugere lige præcis hvor og når det passer den enkelte bruger. Noter 1. Sir Timothy John "Tim" Berners-Lee er den britiske psykiater, computer forsker og MIT professor, som er krediteret for at have opfundet The World Wide Web. 2. Berners-Lee: 3. Rheingold, Howard: The Virtual Community, 1993, MIT Press 4. Gothen, Isabella (2011). Brugerne på Litteratursiden.dk. Roskilde Bibliotekerne. 79

6 5. Castells, Manuel (2001). The Internet Galaxy. Oxford: Oxford University Press 6. Castells taler om begrebet identitetsløse individer, som dækker over den enkeltes søgen efter identitet gennem den performative handling frem for gennem statiske størrelser som fx nationalitet. (Castells, Manuel: The Power of Identity, 1996, Blackwell Publishing) 7. Ibid., p Litteraturen finder sted er et projektsamarbejde mellem Aarhus og Roskilde biblioteker, som undersøger bibliotekernes rolle i forhold til litteraturen i det udvidede felt ( Referencer Castells, M (2001). The Internet Galaxy. Oxford: Oxford University Press Castells, M (1996). The Power of Identity. London: Blackwell Publishing Gothen, I (2011). Brugerne på Litteratursiden.dk. Roskilde Bibliotekerne. Rheingold, H (1993). The Virtual Community. Cambridge (Mass.): MIT Press Skot-Hansen, D, Hvenegaard Rasmussen, C. og Jochumsen, H (2010). Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Rapport udarbejdet af Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet for Styrelsen for Bibliotek og Medier. Wilson, A (red.) (2003). The OCLC Enviromental Scan: Pattern Recognition

Litteratursiden i din undervisning

Litteratursiden i din undervisning Litteratursiden i din undervisning Hvad er Litteratursiden? Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Ny samfundsmæssig kontekst

Ny samfundsmæssig kontekst En ny model for biblioteket i videns og oplevelsessamfundet Dorte Skot Hansen Center for Kulturpolitiske Studier, IVA Halmstadskonferencen d. 19. april 2012 Ny samfundsmæssig kontekst Globalisering Aftraditionalisering

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Program 09.00-09.15 Mogenbrød, kaffe og te 09.15-12.00 Hvad er et biblioteks opgaver og kerneopgaver? - Historisk blik på hvad der har skabt de danske

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Formen vil være en kombination af metodiske oplæg, inspirationsoplæg med særlig vægt lagt på eget arbejde samt netværk på møderne.

Formen vil være en kombination af metodiske oplæg, inspirationsoplæg med særlig vægt lagt på eget arbejde samt netværk på møderne. Formidling uden udlån Gennem mange år har udlån af materialer været omdrejningspunktet for bibliotekernes virksomhed. Det er her, man har kunnet aflæse omsætningen, og det er omkring udlånet og udlånssituationen,

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

FORMIDLING UDEN UDLÅN. 1. Møde i udviklingsforløbet Gentofte Centralbibliotek Den 25.2.2013

FORMIDLING UDEN UDLÅN. 1. Møde i udviklingsforløbet Gentofte Centralbibliotek Den 25.2.2013 FORMIDLING UDEN UDLÅN 1. Møde i udviklingsforløbet Gentofte Centralbibliotek Den 25.2.2013 Kort check in Korte møder omkring: 1. Hvad hedder du, og hvilket bibliotek kommer du fra? 2. Hvad håber du på

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige BAGGRUND Danske Biblioteker har haft svært ved at lokke ungdommen til og mister en del af brugerne i overgangen mellem børne- og voksenbiblioteket.

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Medborgercenteret: En ny fortælling om biblioteket i netværkssamfundet. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Medborgercenteret: En ny fortælling om biblioteket i netværkssamfundet. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Medborgercenteret: En ny fortælling om biblioteket i netværkssamfundet Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Gentænk biblioteket

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 1 Aktuelle udfordringer for bibliotekerne set fra Michel SteenHansen, Danmarks Biblioteksforening www.db.dk 2 Er biblioteket Bogens hellige hal? 3 Er biblioteket

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

Kulturens medialisering: Nye dynamikker i det kulturelle felt

Kulturens medialisering: Nye dynamikker i det kulturelle felt D E P A R T M E N T O F M E D I A, C O G N I T I O N A N D C O M M U N I C A T I O N Kulturens medialisering: Nye dynamikker i det kulturelle felt KULMEDIA, Oslo, Litteraturhuset 19. september 2014 Stig

Læs mere

OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen

OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen Folkebibliotekerne i vidensamfundet OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen Udvalget anbefaler, at biblioteket arbejder

Læs mere

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Nu åbner Egebjerg Demokratek Med indvielse Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Har du lyst til at låne bøger? Vil du debattere lokale forhold? Vil du debattere kommunale forhold? Vil du læse aviser?

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler..

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Et vist pres? Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

Nye organisations og institutionsmodeller

Nye organisations og institutionsmodeller Nye organisations og institutionsmodeller Temamøde Biblioteksledermødet d. 10. november 2011 Præsentation 1993 2005 områdeleder på Statsbiblioteket 2005 bibliotekschef i Vejle Forskelle/ligheder i udviklingen

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Københavns Hovedbibliotek Kultur og Kommunikation. Kulturelt knudepunkt, der danner åbne sociale rum for folkelig dannelse, kundskab og oplysning.

Københavns Hovedbibliotek Kultur og Kommunikation. Kulturelt knudepunkt, der danner åbne sociale rum for folkelig dannelse, kundskab og oplysning. Københavns Hovedbibliotek Kultur og Kulturelt knudepunkt, der danner åbne sociale rum for folkelig dannelse, kundskab og oplysning. Vi bliver klogere sammen Biblioteket skaber et åbent rum for fri meningsdannelse,

Læs mere

Vejle Digitale Skoler på Facebook

Vejle Digitale Skoler på Facebook Vejle Digitale Skoler på Facebook - Brug af sider på Facebook Af: Line Sofie Schaarup Krogh, praktikant i Uddannelse og Læring. Facebook og Vejle Digitale Skoler BRUG AF SIDER PÅ FACEBOOK... 3 Tekniske

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek

Danskernes Digitale Bibliotek Danskernes Digitale Bibliotek Hvorfor er det en god idé? Børne- og kulturdirektør Flemming Olsen, næstformand i Børne- og Kulturchefforeningen DB SYD biblioteks- og kulturforening. 1. marts 2011, Jelling.

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn & Mariagerfjord 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at

Læs mere

Evaluering af KidSmart

Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart En KidSmart-computer er en computer, der henvender sig særligt til de 3-6årige. På computeren findes flere forskellige læringsprogrammer, der styrker bl.a.

Læs mere

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker.

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. Bilag 8 Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Biblioteks Chef Foreningen. Odense 17. maj 2011

Biblioteks Chef Foreningen. Odense 17. maj 2011 Odense 17. maj 2011 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Biblioteksleder Otterup (1997-2002) Medlem af Udvalget om Folkebibliotekerne

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur

Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur Brug af Facebook til fælles fortolkning og analyse af skønlitteratur DANSK, 8. - 9. KLASSE NÅR FACEBOOK DIDAKTISERES OG BRUGES SOM MIDDEL TIL FORTOLKNING AF SKØNLITTERATUR IT lærernetværk, region Nord

Læs mere

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Hvordan opstod ideen? Skolen har altid været en samarbejdspartner Biblioteksloven 7. Kommunens folkebiblioteker samarbejder med kommunens skolebiblioteker.

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab.

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab. Personlig Power Find ro og brænd igennem med autenticitet og gennemslagskraft Vil du gerne brænde igennem og opnå autenticitet og gennemslagskraft uden at gå på kompromis med din integritet? Og vil du

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 22-02-2016 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Strategiske indsatsområder

Strategiske indsatsområder 5 Strategiske indsatsområder Stemannsgade 2. 8900 Randers C. Tlf.: 8710 6800. www.randersbib.dk. hovedbiblioteket@randersbib.dk Strategiske indsatser og handleplan 2017 Slots- og Kulturstyrelsen tog i

Læs mere

Når uddannelse bliver åben, gratis og global

Når uddannelse bliver åben, gratis og global Når uddannelse bliver åben, gratis og global - en revolution for de videregående uddannelser? Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Indlejret i den fysiske

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Hvad skal vi med bibliotekarer, når vi har Google?

Hvad skal vi med bibliotekarer, når vi har Google? Hvad skal vi med bibliotekarer, når vi har Google? Jeg har søgt på nettet, men det er uoverskueligt! er en standardreplik bibliotekaren møder igen og igen. Kender du Faktalink? er et ligeså ofte stillet

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Den bibliotekariske selvforståelse på overlevelsestur

Den bibliotekariske selvforståelse på overlevelsestur Den bibliotekariske selvforståelse på overlevelsestur Bibliotekarforbundets Faglige Landsmøde / 2014 elsebeth tank www.etank.nu Identitet og image Den professionelle selvforståelse (BF - IVA - Biblioteksledere,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn BORGERENS PLAN Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP Projektleder Matilde Rytter Bockhahn matilde@isitabird.dk Den samlede løsning Den samlede løsning Borgerens plan Et digitalt

Læs mere

Skolens udfordringer i et medialiseringsperspektiv

Skolens udfordringer i et medialiseringsperspektiv D E P A R T M E N T O F M E D I A, C O G N I T I O N A N D C O M M U N I C A T I O N Skolens udfordringer i et medialiseringsperspektiv 18. November 2014 Stig Hjarvard, Professor, Ph.D. University of Copenhagen

Læs mere

3 (store reoler med skråhylder)

3 (store reoler med skråhylder) Bilag 3 - Observationsskema: Udfyldte SKEMA TIL FORMIDLINGSANALYSE Albertslund bibliotek d 12. marts. FYSISK FORMIDLING FASTE UDSTILLINGER: Hvilke faste udstillinger: SKIFTENDE UDSTILLINGER: Hvilke skiftende

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere