Strategi 3 Kommunernes samarbejds- partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 3 Kommunernes samarbejds- partner"

Transkript

1 KOMMUNIKATIONSCENTRETS VIRKSOMHEDSPLAN Hvem vi er Kommunikationscentret er en kilde til specialiseret viden, der fremmer menneskers kommunikative, kognitive og sociale kompetencer og muligheder. Det gælder især mennesker med komplekse kommunikationsbehov. Vi skaber sammenhæng med kommunerne som medspillere. Hvad vi vil opnå Vi vil medvirke til at optimere kommunikative kompetencer og dermed med- og selvbestemmelse. Vi vil medvirke til at øge inklusion og fastholdelse på arbejds- markedet. Hvad vil vi blive Vi vil være et velfærdsteknologisk kraftcenter, som integrerer viden om neuropsykologi og specialpædagogik med teknologisk viden. Strategi 1 Helhedsorientering i organi- sation og opgaveløsning Målsætning for de kommende år Understøtte integrationen af teknologi i vores faglige spe- cialer Arbejde med kompetence- matrix Arbejde helhedsorienteret med sammenhængende læ- ringsforløb Strategi 2 Effektivitet og digitalisering Målsætning for de kommende år Evaluere SMS- servicen til borgerne Kommunikere digitalt med borgere og samarbejdspart- nere Arbejde med digital borger- indgang til egen sag Effektivisere arbejdsgange og kommunikation Strategi 3 Kommunernes samarbejds- partner Målsætning for de kommende år Være i dialog med kommu- nerne om, hvordan vi på bag- grund af førtidspensionsre- formen, bedst kan servicere dem Være i dialog med vejledere fra ungdomsuddannelserne om vore tilbud på ADHD- og ordblindeområdet Strategi 4 Videndeling - internt og eksternt Målsætning for de kommende år Afholde interne kurser og sidemandsoplæring Indsamle og dele viden om apps Uddele viden gennem Fifs og downloads på hil.dk Strategi 5 Almen velfærdsteknologi med specialpædagogisk af- sæt Målsætning for de kommende år Fremme brugen af almen velfærdsteknologi blandt mennesker med særlige be- hov for støtte Skabe effektive, brugerrette- de og økonomisk forsvarlige teknologiløsninger i krydsfel- tet mellem almen og særligt tilpasset teknologi Kommunikationscentret i tal - Kommunikationscentret som projektmager - Kommunikationscentret og produkterne - ORGANISATIONSDIAGRAM - Kommunikationscentret Skansevej 2 D 3400 Hillerød tlf: e- mail: kc- web: hil.dk

2 Strategi 1: Helhedsorientering i organisation og opgaveløsning Vi ønsker at styrke tværgående snitflader for udvikling og deling af viden og kompetencer. Organisations- ændringen i 2012 var det første spadestik, hvor vi fik rystet posen og skabt øget fokus på vidensarbejde på tværs af organisationen. En målsætning vi fortsat vil arbejde med de kommende år. Vi ønsker også i endnu højere grad at tænke helhedsorienteret i undervisningen af borgeren. Vores organi- satoriske tiltag skulle gerne afspejle sig i måden, vi griber opgaveløsningen an. Til borgerens fordel. Sådan gør vi i Ingen afdelinger - teknologi på tværs Pr. 1 marts 2013 er vi ikke længere organiseret i afdelinger men i fagteams, der hver især omfatter såvel børne- som voksenområdet. Koblingen mellem specialpædagogik og teknologi er noget vi vægter højt, og det skal fremgå af den måde, vi er organiseret på. Vi vil integrere teknologisk viden på tværs af faglige te- ams. Derfor er teknologikonsulenterne placeret i de forskellige teams. Og løsningen af en del af de enklere teknologiopgaver er lagt ud til de faglige konsulenter. POPups ved mousover Tværgående videndeling fra individ til organisation Denne Kompetencematrix omfordeling af såvel se TVÆRGÅENDE opgaver som viden VIDENDELING kræver en i plan. Strategi Og 1. et tankesæt, der bakker den op. Vi ta- ger afsæt i tværgående videndeling. Det vil sige, hvordan teknologisk viden kan fastholdes, deles og udvik- les på tværs af faglige skel gennem kurser, i mødevirksomhed, på medarbejdermøder mv. Det betyder samtidig, at vi kortlægger og definerer den viden, vi ønsker udvikle. Så det bliver tydeligt, hvad der er Kompetencematrix fælles viden og på hvilket niveau, den skal være det. Sammenhængende Teams/områder læringsforløb Medarbejder- læring Pædagogisk uden grænser Studiegrupper Kurser Øvrige møder Den viden vi formidler, skal møder forankres som kompetencer Råd hos dem, vi underviser. Erfaringer viser, at succes- raten øges med hyppig og gentagen træning af det lærte. Så hvordan får vi læringen ud af undervisningslo- kalet til Høre dét sted, hvor det er mest oplagt at få trænet de gode vaner - nemlig borgerens hjem? I har vi som indsatsområde en øget satsning på hjemmetræning. Udlån af tablets er i den forbindelse et til- tag, der Erhvervet skal gøre undervisningen nærværende og relevant, og sikre kontinuitet i læringen. Samtidig med at borgerens hjerneskade egne ressourcer til at klare hverdagen bliver understøttet. Stemme Voksenområdet Hvordan blev strategien udmøntet i 2012/13? Teknologi kompetenceudvikling og videndeling gennem: Den 1. Syn januar 2012 fik Kommunikationscentret en ny organisationsstruktur. De faglige afdelinger blev er- stattet med én samlet voksenafdeling samt én børneafdeling. Omorganiseringen skete ud fra to begrundel- ser. Vi Børn ønskede at fastholde en sund økonomi og så samtidig muligheder i at få styrket Kommunikationscen- trets profil som én samlet enhed med mange specialer på hhv. voksen- og børneområdet. Sidste år bakkede Kommunikationscentret op om et medarbejderinitiativ, der handlede om større sam- menhæng mellem arbejdsliv og livet efter. Seniorerne på Kommunikationscentret fik grønt lys til at etab- VoksenUdredningsMetoden (VUM) (se strategi 2) lere en seniorklub. Klubben omfatter også forhenværende pensionerede medarbejdere, som inviteres til En metode, der understøtter en helhedsorienteret og individuel vurdering af borgernes funktionsevne. arrangementer og foredrag og derved bevarer en tilknytning til arbejdspladsen. Samtidig har de mulighed Metoden er udviklet til sagsbehandling på handicap- og udsatte voksenområderne. for Metoden fortsat at er bidrage udarbejdet med af deres KL og særlige Socialministeriet kompetencer, samt som samarbejdspartnere. frivillige mentorer for Kommunikationscentrets medarbejdere og ambassadører for Kommunikationscentrets arbejde. ICF (International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand) (se strategi 2) En international metode, der understøtter en helhedsorienteret og individuel vurdering af borgernes funktionsevne. Der ses på fysiske, psykiske, sociale og helbredsmæssige faktorer i kombination med omgivelsesmæssige faktorer. ICF er udarbejdet af WHO. 2

3 Kompetencematrix se TVÆRGÅENDE VIDENDELING i Strategi 1. Teams/områder Medarbejder- Teknologi Pædagogisk kompetenceudvikling Studiegrupper og Kurser videndeling gennem: Øvrige møder Teams/områder Medarbejder- møder Pædagogisk Råd Studiegrupper Kurser Øvrige møder møder Klik her Råd for gå tilbage til oversigt Høre Kompetencematrix Strategi Høre 2: Effektivitet og Teknologi digitalisering kompetenceudvikling og videndeling gennem: Byrådet Teams/områder Erhvervet i Hillerød Kommune Medarbejder- har vedtaget Pædagogisk en digitaliseringsstrategi Studiegrupper ( ) Kurser for en bedre Øvrige og møder mere flek- sibel borgerservice. Erhvervet hjerneskade Kommunikationscentret møder Råd effektuerer denne strategi gennem en række indsatser. hjerneskade Stemme Sådan Høre Stemme gør vi i Dokumentation Syn digitalt Vi arbejder Erhvervet Syn på, at alle dokumenter i borgerjournalerne skal modtages elektronisk. Vi er i dialog med høre- klinikkerne hjerneskade Børn for at sikre, at vi får hørekurver elektronisk. Derudover er vi i gang med at undersøge, hvordan vi kan Stemme modtage Børn dokumentation digitalt fra speciallæger og øjenlæger. Voksenområdet Voksenområdet Intelligente Syn skabeloner Indførelse VoksenUdredningsMetoden af intelligente skabeloner, (VUM) som (se er strategi programmeret 2) til at hjælpe den, der udfylder dem, skal lette konsulenternes En VoksenUdredningsMetoden Børn metode, der skrivearbejde understøtter og (VUM) en sikre helhedsorienteret et (se ensartet strategi udtryk 2) og individuel og god forståelighed vurdering af i borgernes Kommunikationscentrets funktionsevne. rapporter En Metoden metode, og er anbefalinger. der udviklet understøtter til sagsbehandling For at en sikre, helhedsorienteret at på vi taler handicap- samme og og individuel udsatte sprog som voksenområderne. vurdering kommunerne, af borgernes skabelonerne funktionsevne. af- stemt Metoden med begreber er udviklet udarbejdet i VoksenUdredningsMetoden til sagsbehandling af KL og Socialministeriet på handicap- (VUM), samt og samarbejdspartnere. udsatte som kommunerne voksenområderne. arbejder med. Tankesættet bag Metoden VUM er er sammenligneligt udarbejdet af KL med og Socialministeriet udredningsmetoden samt ICF, samarbejdspartnere. som Kommunikationscentret har arbejdet med i VoksenUdredningsMetoden flere ICF år. (International Arbejdet med klassifikation intelligente (VUM) af skabeloner (se funktionsevne, strategi blev 2) påbegyndt funktionsevnenedsættelse i 2012, og ligger klar og til helbredstilstand) at blive implemente- (se En ret strategi ICF metode, i (International 2) der understøtter klassifikation en helhedsorienteret af funktionsevne, og funktionsevnenedsættelse individuel vurdering af borgernes og helbredstilstand) funktionsevne. (se Metoden En strategi international 2) udviklet metode, til sagsbehandling der understøtter på handicap- en helhedsorienteret og udsatte voksenområderne. og individuel vurdering af borgernes Metoden Servicering funktionsevne. En international af udarbejdet borgere Der metode, ses af på KL der fysiske, og understøtter Socialministeriet psykiske, en sociale helhedsorienteret samt og samarbejdspartnere. helbredsmæssige og individuel faktorer vurdering i kombination af borgernes med Vi funktionsevne. omgivelsesmæssige samarbejder med Der Hillerød ses faktorer. på fysiske, Kommune ICF er psykiske, udarbejdet om en sociale selvbetjeningsfunktion af WHO. og helbredsmæssige på hil.dk, faktorer i kombination som vil gøre med det ICF muligt omgivelsesmæssige (International for borgere klassifikation at indsende faktorer. ansøgning af ICF funktionsevne, er udarbejdet og samtykke af funktionsevnenedsættelse WHO. elektronisk. og helbredstilstand) (se strategi 2) Indkaldelser til afdækning eller undervisning og rådgivning vil sendes til borgerne pr. mail. Undtaget er de En international metode, der understøtter en helhedsorienteret og individuel vurdering af borgernes borgere, der på grund af særlige omstændigheder, ikke kan benytte mail. funktionsevne. Der ses på fysiske, psykiske, sociale og helbredsmæssige faktorer i kombination med omgivelsesmæssige I forbindelse med fremmøde faktorer. til ICF aftalt er udarbejdet tid, får de af fleste WHO. borgere en SMS- påmindelse. Vi vil evaluere om den- ne SMS- service har opfyldt målet om at reducere antallet udeblivelser til afdækning eller undervisning. Hvordan blev strategien udmøntet i 2012/13? Teknologi kompetenceudvikling og videndeling gennem: I 2012/13 iværksatte vi følgende tiltag: SMS- service til borgerne fra januar måned. Al indkommen post skannes, og skanningen foregår i forbindelse med postbehandlingen for at opnå tidsbesparelser i registrering af dokumenter i borgerens sag. Alle indkomne dokumenter fra sidste år ligger elektronisk i borgerjournalen. Registrering af tidsforbrug i de enkelte sager er fuldt ud implementeret og anvendes som styrings- værktøj til at sikre indtjening og dokumentation. Papirposten blev reduceret med ca. 25 %. 3

4 Strategi 3: Kommunernes samarbejdspartner Vi tænker sammen med kommunerne. Det betyder at vores ydelser udvikles i samspil med kommunerne og de aktuelle udfordringer, de står overfor, f.eks. førtidspensionsreformen. Det betyder også, at vi lægger vores ydelser der, hvor det giver bedst mening geografisk og fagligt. Sådan gør vi i Udvikle ydelser sammen med kommunerne En ny førtidspensionsreform er trådt i kraft. Vi vil afklare, hvilke behov reformen afføder i kommunerne, og hvordan vi kan bidrage. Med jobcentrene ønsker vi eksempelvis at drøfte muligheder for inddragelse af neuropsykologbistand og andre af Kommunikationscentrets fagligheder i nogle af jobcentrets sager. Fremskudt Kommunikationscenter det bedste fra to verdener Vi fortsætter dialogen med kommunerne om decentral placering af logopæder på hjerneskadeområdet og for decentral løsning af andre opgavetyper som f.eks. supervision. Fordelen er, at borgeren får et tilbud i nærmiljøet samtidigt med, at der kan opnås besparelser på befordringsområdet. Det står også højt på vores prioriteringsliste, at opnå et endnu tættere samarbejde med de lokale genoptræningsterapeuter. Viden om unge Kommunikationscentret henvender sig bl.a. til unge, der har svært ved at læse, og til unge med ADHD, som har brug for hjælp til struktur i hverdagen og på studiet. Vi holder møder med kommunernes UU- vejledere for at informere om vore tilbud, men også for at åbne op for idéer til ydelser, som de savner på vegne af de unge. Derudover deltager vi i et netværk for UU- vejledere, jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Hvordan blev strategien udmøntet i 2012/13? I 2012/13 var vi løbende i kontakt med kommunerne både i konkrete sager og omkring vores arbejdsproce- durer. Sidstnævnte har bl.a. omfattet udvikling af fælles skemaer, konsensus omkring bevillingspraksis, fælles udmeldinger til speciallæger og andre samarbejdspartnere mv. På hjerneskadeområdet har vi i tre kommuner opnået et tæt samarbejde med de lokale terapeuter og sagsbehandlere/hjerneskadekoordinatorer på genoptræningscentre. De visiterede borgere har også draget fordel af at få et tilbud i nærmiljøet. Centerleder og souschef afholdte individuelle møder med flere af kommunerne. Temaerne var bl.a. decentralisering og nedbringelse af de administrative omkostninger. Vi har endvidere holdt samarbejdsmøder med kommunerne om rådgivningen til børn med synsnedsættel- ser. 4

5 Strategi 4: Videndeling Delt glæde er dobbelt glæde. Videndeling på tværs af fagligheder kan give mere end dobbelt output og skabe grobund for noget tredje en helt ny viden. Set i lyset af den rivende udvikling af apps til tablets, er det vigtigt at lægge en strategi for intern videndeling med hensyn til apps som pædagogiske og kompense- rende hjælpemidler. Med den ændrede organisationsstruktur får teknologikonsulenterne en stadig større fælles mødeflade med øvrige konsulenter. Omvendt vil fagkonsulenterne også drage nytte af at have en teknologikonsulent placeret i fagteamet. Som et hus med mange forskellige fagligheder under samme tag, har vi desuden den fordel at kunne indsamle viden om apps på tværs af målgrupper. Derved får vi et grundigt indblik i de en- kelte apps pædagogiske potentialer på flere områder. Det ligger os også på sinde, at flere og flere får glæde af de muligheder, der ligger i teknologien. Og i 2013 vil vi fortsat dele ud af vores teknologiske og pædagogiske viden til såvel borgere som pædagogisk persona- le. Sådan gør vi i Interne kurser og sidemandsoplæring Kommunikationscentrets viden om teknologi skal udnyttes optimalt, og de faglige konsulenter vil modtage undervisning af erfarne kollegaer i brug af apps og tablets. Alt i alt er der tilrettelagt tre kursusgange, der forløber ind i 2013, hver gang fulgt op af en Lektiecafé. Særligt udpegede fagkonsulenter vil derudover modtage sidemandsoplæring af teknologikonsulenterne. Fremover vil de selvstændigt kunne løse nogle af de mindre komplekse teknologisager, som tidligere løstes af teknologikonsulenter. Alt sammen er tiltag med et og samme mål for øje: At integrere teknologien mere i specialpædagogikken. Apps - indsamling og deling af viden Ny viden om apps skal indhentes systematisk og deles på tværs af fagteams og på medarbejdermøder. Vi vil udarbejde app- lister inden for hvert fagområde, og tage udgangspunkt i dem på faglige sparringsmøder og i forhold til konkrete sager. Listerne skal opdateres løbende med nye apps/programmer. Oversigter over materialer og programmer lægges på Videndelingnettet - Kommunikationscentrets elektroniske forum for videndeling. Fifs og downloads på nettet Når Kommunikationscentret videndeler internt, skal der også gerne falde noget af til vore brugere. Derfor vil vi løbende opdatere vores hjemmeside med pædagogiske materialer inden for vore faglige områder. Det kan være små forslag til øvelser, lege, et spil og meget andet. En video på Youtube - eller måske en invitati- on til et webinar om et emne, vi ønsker at dele vores viden om. Vi bestræber os på, at en stor del af dette materiale også kan være gratis - til glæde for såvel borgere som fagpersoner. Se Hvordan blev strategien udmøntet i 2012/13? Organisationsændringen i 2012 har lagt grunden til hvordan vi strukturelt får skabt bedre forudsætninger for videndeling på tværs af fagligheder i mødevirksomhed og andre aktiviteter. Det kan f.eks. handle om faglige drøftelser, såsom hvilken indflydelse synet har på et barns sproglige udvikling eller om bedre ram- mer for samarbejder i en tværfaglig sag - f.eks. en borger, der på grund af hjerneskade har fået synsforstyr- relser. 5

6 Strategi 5: Almen velfærdsteknologi med specialpædagogisk afsæt Kommunikationscentret vælger ofte almen teknologi i kombination med specialpædagogisk software. Det betyder, at vi både anvender almen hardware med specialsoftware, og at vi er med til at fremme udviklin- gen af specialsoftware. Det indebærer samtidig, at alle vore konsulenter får teknologiske kompetencer, som de yderligere kan kvalificere med deres særlige faglighed. Vi vil fokusere på velfærdsteknologi og på implementering af teknologisk viden på organisations-, netværks- og individniveau. Sådan gør vi i Teknologi for alle Når vi afprøver hjælpemidler, er et af Kommunikationscentrets fokuspunkter brugen af alternative teknolo- giske løsninger. Det vil sige anvendelige, fornuftige alternativer til de gængse handicaphjælpemidler, der findes på markedet. Vi afprøver gerne gratisprogrammer og tabletløsninger med specialapps. Vi tager ud- gangspunkt i borgers behov og i hvad der er bedst og billigst. Næste år bliver generelt tablet- år, og vi vil samle erfaringer med ipad, Android - og Windows 8 tablets. Vi finder og udvikler specialsoftware Kommunikationscentret har altid udviklet metoder og redskaber til gavn for borgere og fagpersoner, der arbejder med mennesker med komplekse kommunikationsbehov. Det vil vi blive ved med. Vi vil have særlig fokus på at fremfinde og udvikle specialsoftware. På bedding har vi en talepædagogisk app og en samar- bejdsaftale med Huset Venture, som har retten til CanConnect ( i Danmark. Blandt meget andet. Vi har fokus på det, vi kan bidrage med på kursusfronten Med vores sammensatte fagligheder kan vi tilføre viden om, hvordan software bruges bedst specialpæda- gogisk. Vi vil derfor udvikle: ipad/tabletkurser til borgere med synsnedsættelse og deres pårørende ipad- kurser til pårørende og fagpersoner til børn og voksne med udviklingshæmning Kurser i relevante apps til borgeren, f.eks. strukturhjælpemidler (kursus for f.eks. PPR- ansatte) Hertil vil vi udvikle minimum ét kursus i krydsfeltet specialfaglighed og teknologisk anvendelse på hvert af de fagområder, vi har i huset. Velfærdsteknologiske veteraner Vi har viden om velfærdsteknologi fra før ordet blev støbt. Og vores viden indtager en central plads i det velfærdsteknologiske landskab og forpligter. Vi ønsker at bidrage med vores kompetencer på områder somf.eks. implementering af velfærdsteknologi i netværk og organisationer, og med vores viden om hjælpe- midler og menneskers brug af dem. Hvordan blev strategien udmøntet i 2012/13? 2012/13 har været året hvor ipad en blev introduceret i undervisningen. Alle konsulenter fik en ipad stillet til rådighed og begyndte at anvende den sammen med borgerne. Derudover har vi holdt - og kommer fort- sat til at afholde - kurser i ipad. 6

7 Intelligent hospitalsseng Telecare Kommunikationshjælpemidler Det velfærdsteknologiske Høretekniske hjælpemidler Vaskerobot landskab ordfork Infrarøde aktiveringssystemer Kommunikationshjælpemidler Velfærdteknologi teknologiske løsninger og intelligente systemer til brugere med funktionsnedsættelse Model: Velfærdteknologi Kommunikationscentret Billedeksempler teknologiske og det på løsninger velfærdsteknologiske hjælpemidler og er intelligente hentet landskab fra basen.dk systemer til brugere med Billedsymbolet Aktiviteter under Kommunikationshjælpemidler er hentet funktionsnedsættelse Cirklen illustrerer, hvad fra vi Picto kan hjælpe Selector. borgeren med. Vi afdækker borgerens behov og underviser i brugen Model: Kommunikationscentret og det velfærdsteknologiske landskab af velfærdsteknologi. Strukturhjælpemidler Social netværksteknologi Cirklen illustrerer, hvad vi kan hjælpe borgeren med. Vi afdækker borgerens behov og underviser i brugen af velfærdsteknologi. Klik her for at Strukturhjælpemidler gå tilbage til strategi 5 Struktur- hjælpemidler Struktur- hjælpemidler Social netværks- teknologi Social netværks- teknologi Øjenstyring Sociale robotter Sociale Trykfølsomt robotter gulv Det velfærdsteknologiske landskab ordforklaring til model, billeder popper Trykfølsomt op ved gulv mouseover (s. Kommunikationshjælpemidler Kommunikations- hjælpemidler 7 Øjenstyring Apps Kommunikations- Infrarøde aktiverings- Infrarøde aktiveringssystemer hjælpemidler systemer Apps Infrarøde aktiverings- systemer Infrarøde aktiveringssystemer Robottoilet Omverdenskontrol Tablets Operationsudstyr Robottoilet Omverdenskontrol Tablets Intelligent Operationsudstyr hospitalsseng Telecare Høretekniske hjælpemidler Vaskerobot Intelligent hospitalsseng Telecare Strukturhjælpemidler Social netværksteknologi Høretekniske hjælpemidler Vaskerobot Social netværksteknologi Høretekniske hjælpemidler Billedeksempler på hjælpemidler er hentet fra basen.dk Billedsymbolet Aktiviteter under Kommunikationshjælpemidler er hentet fra Billedeksempler Picto Selector. på hjælpemidler er hentet fra basen.dk Billedsymbolet Aktiviteter under Kommunikationshjælpemidler er hentet fra Picto Selector. Klik her for at gå tilbage til strategi 5 VIFO Klik her for at gå tilbage til strategi 5 Videns- og formidlingsenheden (VIFO) er Kommunikationscentrets udvikli udvikler produkter, indgår samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspa uddannelse mv. Infrarøde aktiveringssystemer 7 7

8 Kommunikationscentret har i 2012 haft en samlet stigning i hhv. antal af ydelser og borgere, der benytter vores tilbud. Stigningen skyldes primært en større efterspørgsel på IKT- området på grund af nye hjælpemid- ler som smartphones og tablets. Klik her for at gå tilbage til oversigt Antal borgere og ydelser totalt Kommunikationscentret i tal Kommunikationscentret i tal Ydelses- og borgerstatistik Ydelses- Kommunikationscentret og borgerstatistik i tal Kommunikationscentret har i 2012 haft en samlet stigning i hhv. antal af ydelser og borgere, der b Kommunikationscentret har i 2012 haft en samlet stigning i hhv. antal af ydelser og borgere, der benytter vores Ydelses- tilbud. og Stigningen borgerstatistik vores tilbud. skyldes primært Stigningen skyldes primært en større efterspørgsel på IKT- området på grund af nye hj en større efterspørgsel på IKT- området på grund af nye hjælpemid- ler som smartphones og tablets. ler som smartphones og tablets. Søjlediagram: Antal borgere Antal borgere og ydelser og totalt ydelser totalt Antal borgere og ydelser totalt Søjlediagram: Antal borgere fordelt på funktionsområder Statistikken omhandler alle de borgerrettede ydelser, som Kommunikationscentret har leveret til kommuner Antal i årene borgere 2010, 2011, fordelt på funktionsområder Både i 2011 og 1600 i 2012 har vi set et svagt stigende antal visitationer fra kommunerne. Det samme gælder ydelsestallet for 2011 og Forklaringen på denne tendens findes på høreområdet, 1400 hvor vi i 2011 og halvdelen af 2012 rådgav kommuner om bevilling af høreapparater. Statsforvaltningen fastslog dog i 1200 en afgørelse i juni 2012, at Kommunikationscentret ikke var berettiget til at indhente journaloplysninger og hørekurver hos privatpraktiserende øre-, næse-, halslæger, hvorefter vi ophørte med Antal denne borgere ydelse. fordelt Antal borgere fordelt på funktionsområder 1000 på funktionsområder På øvrige opgaveområder ses en mindre stigning fra 2010 til 2012 på alle områder undtagen synsområdet, hvor 1600 der er sket et markant fald, og udviklingshæmmede voksne, hvor der er et mindre fald. Det samme gælder IKT Børn Udviklingen i timepriserne Umiddelbart er det vores vurdering, at faldet i antallet af visitationer til synsområdet skyldes to forhold Dels 1200 at de medicinske behandlingsmuligheder er blevet bedre - ikke mindst når det drejer sig om øjensygdommen aldersrelateret makuladegeneration (AMD), populært beskrevet som forkalkninger på nethinden Dels at der i perioden er sket ændringer i øjenafdelingernes optageområder, som har påvirket henvisningsmønstret 0 og dermed 800 antallet af visitationer. 800 For så vidt angår faldet i antallet 600 af henvisninger mhp. informationsteknologi (ikt) til børn kan det skyldes af flere 600 børn med forskellige vanskeligheder integreres i almindelige børnehaver, hvor viden om de teknologiske kompensationsmuligheder 400 er mindre end i specialtilbuddene. Der kan også være tale om tilfældige 400 udsving. 200 Faldet 200 i antallet af borgere med udviklingshæmning skyldes at kommunerne forventer at medarbejdere i bo- og dagtilbud har faglige kvalifikationer 0 til at støtte beboerne med deres kommunikation, og derfor ikke ønsker 0 at visitere til ydelser, som omfatter rådgivning af medarbejdere omkring en beboer. Erhvervet hjerneskade Voksne Høre Voksne Erhvervet hjerneskade Voksne IKT Børn Høre Voksne IKT Voksne Erhvervet hjerneskade Voksne IKT Børn Stamme Voksne Høre Voksne IKT Voksne Stamme Børn IKT Børn Stamme Voksne Stemme Voksne IKT Voksne Stamme Børn Syn Børn Stamme Voksne Stemme Voksne Syn Voksne Stamme Børn Syn Børn Udviklingshæmmede Voksne Stemme Voksne Syn Voksne Udviklingshæmmede Børn Syn Børn Udviklingshæmmede Voksne Læbe/gane Børn og Voksne Syn Voksne Udviklingshæmmede Børn Tale Børn Udviklingshæmmede Voksne Læbe/gane Børn og Voksne Antallet af borgere med erhvervet hjerneskade I alt er 2010 faldet svagt I alt 2011 fra 2011 I til alt Dette kan forklares med at Egedal Kommune valgte at opsige rammeaftalen med virkning fra Selvom Kommunikationscentret 8 fortsat leverer undervisning af borgere med erhvervet hjerneskade til Egedal kommune, figurerer borgerne herfra ikke længere i Kommunikationscentrets statistik. Søjlediagram: Udviklingen i timepriserne Som det fremgår af søjlediagrammet har Kommunikationscentret siden 2010 reduceret timepriserne i årene 2011 og 2012, og alene fremskrevet timeprisen med I alt KL s 2010 pris og I lønskøn alt 2011 i 2013 I alt og I alt 2010 I alt 2011 I alt Udviklingshæmmede Børn Tale Børn Læbe/gane Børn og Voksne Tale Børn

9 Kommunikationscentret og produktudviklingen Den viden Kommunikationscentret har oparbejdet over årene, har vi delt ud af, men også givet en fast form. Produkterne vi udvikler er enkle og ligetil, fordi vi gennem årene har lært at enkle løsninger har de bedste forudsætninger for at blive brugt. Men bag det beskedne ydre gemmer sig et videnstungt forarbej- de. Det symbolstøttede spørgekit som i 2012 blev nomineret til KL s innovationspris, er ved første øjenkast blot en plastikkasse med billeder og et hæfte med vejledning. Men det er mere end det. Spørgekittet bygger på et tankesæt. Et tankesæt om, at mennesker med selv omfattende kommunikationsvanskeligheder kan ud- trykke sig mere, hvis de får støtte til det i form af struktur og billeder. Og at meget er vundet ved, at man som fagperson dels får hjælp til de tanker, man skal gøre sig inden samtalen, dels kan gøre brug af færdigt materiale, der kan støtte i samtalen. Ved hjælp af spørgekittets mange symbolkort kan der samtales om vigtige emner i livet og dagligdagen. Der er også udarbejdet symbolkort til abstrakte samtaleemner, som kan være svære at billedliggøre. Som f.eks. dét at tale om selvbestemmelse, trivsel eller om sorgen, når man mister. Alt sammen ligger gennem- tænkt og klart til brug i kassen. Kommunikationscentret har øje for produkter, der vil være en gevinst for vores målgrupper, og som kan være økonomisk gode alternativer til eksisterende løsninger. Eftersom dansk er et meget lille sprogområde, og dermed udgør et meget lille marked, har vi også øje for spændende og relevante specialpædagogiske værktøjer, som ikke umiddelbart er at finde på dansk. Tre gode eksempler i denne sammenhæng er: Picto Selector, Predictable og app en Sort This Out Package. Det pædagogiske redskab Picto Selector anvendes i dag i mange specialtilbud rundt om i Danmark. Kom- munikationscentret har efter aftale med den hollandske udvikler oversat programmet til dansk. Program- met anvendes til at fremstille grafisk materiale til kommunikation. Og så kan det downloades ganske gratis fra hil.dk. I skrivende stund er vi kommet op på over downloads. Og tilbagemeldingerne fra brugerne er, at programmet står sig godt i sammenligning med tilsvarende betalingsprogrammer på mar- kedet. Predictable til ipad er et skrift/tale baseret kommunikationshjælpemiddel til personer uden talesprog. Pre- dictable er udviklet af det engelske firma Therapy Box, og har vundet adskillige priser for sin brugervenlig- hed. Derfor har Kommunikationscentret oversat Predictable til dansk, og er nu med i den fortsatte udvikling af dette spændende og effektive værktøj. Endelig har vi oversat og bearbejdet app en Sort This Out Package (STOP), der er et værktøj udviklet til at støtte børn i deres sproglige udvikling, nærmere bestemt kategorisering. 9

10 Kommunikationscentret som projektmager Kommunikation er en integreret del af os selv og vores dagligdag, derfor er et godt kommunikativt miljø ikke noget, der kan skabes uden for os selv. Tiltag der skal støtte op om og fremme kommunikation, med- og selvbestemmelse for borgeren, skal derfor inddrage alle aktører og forankres på flere niveauer hos ledelse, medarbejdere og borger - for at give optimalt resultat. Kommunikationscentret arbejder helhedsorienteret og er i tæt dialog med praksisfeltet, da vi iværksætter og yder konsulentbistand til projekter på specialtilbud, plejecentre eller andre sociale tilbud: Vi skaber forandring i samarbejde med bestilleren. Vi har god indsigt i de daglige udfordringer det pædago- giske personale står med, og ved at vedvarende udvikling og holdbare løsninger er bedst forankrede med udgangspunkt i arbejdspladsen og de ressourcer, der er til stede. Vi skaber forandring i samarbejde med borgerne og med afsæt i den tid vi lever i. I højere og højere grad kommer vi til at tale om velfærdsteknologi også på specialområdet. Men hvor behovet for kommunikati- on(- steknologi) er ens, er forudsætningerne for kommunikation og adgangen til kommunikativ støtte for- skellig. Derfor er den pædagogiske anvendelse af teknologien stadigvæk helt central. Og derfor lægger vi vægt på at implementere teknologiske redskaber med muligheder for individuelle tilpasninger, f.eks. i be- tjening af hardware og softwarens brugerflader. Projekter Her er en oversigt over de projekter, vi for nærværende beskæftiger os med: It- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknyt- ning Projektets formål er at etablere et netværk af kompetente og engagerede frivillige, der kan støtte afasiram- te i at anvende elektronisk billedbaseret kommunikation. Netværket skal bidrage til, at afasiramte oplever øgede muligheder for at vedligeholde og udvikle sociale relationer og opretholde en aktiv deltagelse i samfundslivet. I samarbejde med: Hjernesagen Tidsperiode: September juni 2014 Kontaktperson: Kristine Pedersen, Kommunikationscentret Sammenhæng på tværs Accelererede rehabiliteringsforløb i Hillerød Kommune Dette projekt sætter fokus på videreudvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring borgere med erhvervet hjerneskade i Hillerød Kommune. Dette med henblik på yderligere at styrke indsat- sen over for de borgere og deres pårørende, der har behov for et sammenhængende helhedsorienteret og koordineret rehabiliteringsforløb. 10

11 Konkret er ønsket: at afprøve og implementere en tværgående koordinatorfunktion, til at varetage den overordnede koordination og styring af det enkelte rehabiliteringsforløb, herunder beskrive den tværgående ko- ordinatorfunktion og koordinatorernes samarbejde med det eksisterende tværfaglige hjerneskade- samråd. at systematisere brugen af den specialiserede viden på hjerneskadeområdet, med henblik på at op- kvalificere de medarbejdere der varetager opgaver i forhold til mennesker med erhvervet hjerne- skade. at sikre en systematisk henvisning til Hjerneskadesamrådet af nye borgere med erhvervet hjerne- skade i Hillerød kommune. Kommunikationscentret er ansøger af projektet, og har endvidere projektledelsen. I samarbejde med: Hillerød Kommune; Jobcentret, Borger og Socialservice, Ældre og sundhed Opdragsgivere: Kommunikationscentret i samarbejde med Hillerød Kommune Tidsperiode: April 2012 juni 2014 Kontaktperson: Ann Sofie Enemark, Kommunikationscentret IKT- uddannelse for specialpædagogisk personale Uddannelse af specialpædagogisk personale som særlige videnshavere og formidlere inden for kommunika- tion og udvikling med IKT som hjælpemiddel Et forløb af 13 måneders varighed fordelt over 11 kursusdage. Målgruppen er specialpædagogisk personale fra dag- og døgntilbud for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser. Formålet er at udvikle den specialpædagogiske it- kompetence, for derigennem at give personer med store funktionsnedsættelser øgede muligheder for aktivitet og deltagelse; at give den studerende tilstrækkelig viden om kompenserende teknologi til at opbygge miljøer, hvor kommunikation, leg og udvikling med IKT som hjælpemiddel bliver en naturlig del af hverdagen og endeligt, at den studerende skal lære om alterna- tive muligheder for kommunikation med udgangspunkt i IKT. Opstart af nye hold i forår og efterår Kontaktperson: Michael Hjort- Pedersen, Kommunikationscentret Vrist værdien ud af din tablet i velfærdens tjeneste - en læringscirkel for specialpædagogisk personale, der gerne vil arbejde med tablets i en pædagogisk kontekst Projektet vil klæde specialpædagogisk personale på til at kunne anvende Tablets (android- tablet og ipads) i deres pædagogiske hverdag i undervisnings- såvel som kommunikative sammenhænge. 11

12 Formålet er at udvikle den specialpædagogiske it- kompetence, så personalet gennem egen interesse og øget viden kan fremme opbygningen af kommunikative hverdagsmiljøer, med brug af så lidt dyr special- hardware som muligt. Borgerne opnår hermed bedre muligheder for aktivitet og deltagelse samt øget livs- kvalitet. Denne kompetenceudvikling af medarbejderne initieres fra Læringscirklen, hvor vi vil vi udforske tablets mange muligheder, undersøge relevante apps og funktioner. Nøgleordene er ønskedreven leg, læring og eksperimenteren. Opdragsgiver: Kommunikationscentret i samarbejde med Hillerød Kommune I samarbejde med: Hillerød Kommune; Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov; Center for Be- skyttet Beskæftigelse og CSPH - Center for socialpædagogik, - psykiatri og hjerneskade Tidsperiode: Oktober november 2014 Kontaktperson: Michael Hjort- Pedersen, Kommunikationscentret Nærvær over nettet Et projekt der sigter på at gøre en udvalgt gruppe ældre, der ikke kan betjene en almindelig telefon, i stand til at komme i kontakt med venner og familie ved egen hjælp gennem simpel teknologi. Det gør vi ved at installere og vejlede i brugen af en lettilgængelig software til videotelefoni på computer. Denne type tekno- logi kan helt fjerne de krav betjening af en almindelig telefon stiller til brugeren. Målgruppen for projektet er ældre med kognitive og eller fysiske funktionsnedsættelser, der bor på et plejecenter. Opdragsgiver: Kommunikationscentret i samarbejde med Hillerød Kommune I samarbejde med: Hillerød Kommune; Plejecenter Skovhuset Tidsperiode: Oktober/november september 2014 Kontaktperson: Michael Hjort- Pedersen, Kommunikationscentret 12

13 Klik her for at gå tilbage til oversigt Organisationsdiagram Hillerød Kommune, Borger- og Social service Bestyrelse Centerleder: Agnete Selvejer Høretekniske hjælpemidler VIFO Leder Agnete Selvejer Administrationsteam Leder Jette Enevoldsen VIFO Videns- og formidlingsenheden (VIFO) er Kommunikationscentrets udviklingsafdeling, som driver projekter, udvikler produkter, indgår samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere, afholder kurser og ikt- uddannelse mv. Høreteam Leder Christina Bjerre Hjerneskade team Leder Christina Bjerre Stemme team Leder Christina Bjerre Synsteam Leder Anne Birgitte Sørensen Børneteam Leder Anne Birgitte Sørensen 13

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Kommunikationscentrets Virksomhedsplan

Kommunikationscentrets Virksomhedsplan Kommunikationscentrets Virksomhedsplan 2016-2018 - med fokus på effektmåling, systematiseret videndeling, samskabelse og borgerinddragelse KLIK på linkene! INDSATSOMRÅDER: Hvem vi er Kommunikationscentret

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Projekt Sammenhæng på tværs - Accelererede rehabiliteringsforløb i Hillerød Kommune

Projekt Sammenhæng på tværs - Accelererede rehabiliteringsforløb i Hillerød Kommune Projekt Sammenhæng på tværs - Accelererede rehabiliteringsforløb i Hillerød Kommune Ansøger: Kommunikationscentret i Hillerød Kommune v. Centerleder Agnete Selvejer Skansevej 2D. 3400 Hillerød Tlf.nr.:

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7 1 3 Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Aktivitet og deltagelse... 4 Målgrupper... 4 Rådgivningsforløb... 4 Tilgængelige kommunikationsløsninger... 4 Faglig indsatsområde

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Billedstøttet kommunikation

Billedstøttet kommunikation Billedstøttet kommunikation Til Plejehjemmet Strandhøj fra Kommunikationscentret i Hillerød Dette er en informationsfolder fra projektet Styrket selv og medbestemmelse for demensramte på plejecenter. Her

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

iværksætte i IKTs, kommunikation

iværksætte i IKTs, kommunikation IKT-uddannelsen for specialpædagogisk personale en uddannelse der gør specialpæ ædagogisk personale til særlige videnshavere og formidlere indenfor IKTT Arbejderr du professionelt med mennesker med komplekse

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2016 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Resumé Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Indledning Socialt Udviklingscenter SUS har i 2012 gennemført en afdækning af arbejdet med social IKT 1 til mennesker med fysiske og/eller psykiske

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Vores virksomhedsplan

Vores virksomhedsplan Kommunikationscentrets virksomhedsplan 2012 Vores virksomhedsplan Et øjebliksbillede, et pejlemærke, et kludetæppe eller et arbejdsredskab. Metaforerne står i kø for at blive brugt til at indlede dette

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år Baggrund for National koordination Evalueringen af kommunalreformen påpegede en bekymring for

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Har du viden om eller interesse i et eller flere nævnte områder, vil det være en fordel. Commotio Demens Professionel hjernetræning

Har du viden om eller interesse i et eller flere nævnte områder, vil det være en fordel. Commotio Demens Professionel hjernetræning Logopæd til Kommunikation og Teknologi, CSV Vejle Kommunikation og Teknologi, CSV Vejle søger en logopæd med undervisningserfaring primært til området for erhvervet hjerneskade. Vi kan tilbyde at blive

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

IT-frivillige støtter afasiramte

IT-frivillige støtter afasiramte IT-frivillige støtter afasiramte Navn: HjerneSagen har fået midler fra Socialministeriets Civilsamfundsstrategipulje til at gennemføre projekt IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 08-aug-2012 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn 208140.progbes teknologi i praksis.docx Dokumentnummer 1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Programejer

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Introduktion Greve Kommune kan bevilge særlige klubtilbud til borgere fra det fyldte 18. år efter Lov om

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt Mål og progressionsplan -17 Børne og Familie Bedre tværfagligt samarbejde Områderne skal være omdrejningspun ktet for det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. 60 % pædagoger, lærere

Læs mere

Information til afasiramte. IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning

Information til afasiramte. IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning Information til afasiramte IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning 1 Dette er en informationsfolder til dig, der er afasiramt og deltager i projekt

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Slutrapportering fra samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet

Slutrapportering fra samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet NOTAT Dato: 260516 Sagsnr: 14/46536 Initialer: MPJ Titel Slutrapport vedr. Samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet Fra: Til: Socialstyrelsen Styregruppen for Strategi

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Velkommen til. Center for Senhjerneskade

Velkommen til. Center for Senhjerneskade Velkommen til Center for Senhjerneskade Præsentation af Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskade tilbyder bo- og dagtilbud til mennesker med hjerneskader. Målgruppen er voksne mennesker over

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere