Kvalitetsrapport 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2010/2011"

Transkript

1 Kvalitetsrapport 2010/2011 Brændgårdskolen Brorsonsvej Herning Tlf: Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 14

2 A. Præsentation af skolen Beskrivelse af skolen Brændgårdskolen er en overbygningsskole med elever fra årgang. Der er p.t. ca. 470 elever. Skolen har 2 spor på alle årgange, dog 3 spor på 8. årgang. Brændgårdskolen lægger vægt på det kreative/musiske i undervisningen. Således er violinundervisning - i samarbejde med Herning Musikskole - en obligatorisk del af undervisningen i klasse, og skolen har et velfungerende musikliv med frivillig undervisning efter skoletid. En del af skolens elever kommer med anden etnisk baggrund. 27 forskellige nationaliteter er repræsenteret på skolen. Integration af elever med anden etnisk baggrund vægtes højt. For alle elever gælder det, at en så god skolegang som muligt skal give muligheder for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Til skolen er knyttet en SFO med plads til 49 børn. Børnene kan blive i SFO'en til og med 4. klasse. Der lægges vægt på et åbent, trygt og kreativt miljø med tid til leg. Skolens værdigrundlag Skolen skal sætte eleverne i stand til at indgå og handle med åbenhed og fleksibilitet i en verden i stadig forandring. Skolen skal være præget af respekten for det enkelte menneske, dets egenart og ligeværd. Alle i skolen har krav på at have et godt liv i dagligdagens fællesskab, så den enkelte elevs selvforståelse og selvværd styrkes. Eleverne skal gøres bevidste om den enkeltes ansvar for miljøet og de naturgivne resurser, og de skal forstå, at vore handlinger ofte har konsekvenser, der rækker ud over tid og sted. Vi skal til stadighed arbejde med konstruktiv konfliktløsning. I vores skole værdsættes mangfoldigheden i menneskelivet. Eleverne skal have indsigt i dansk kultur. Undervisning og samvær skal bygge på international forståelse og respekt for forskellighederne. Fællesskabet på skolen skal tilrettelægges således, at alle oplever engagement, medbestemmelse og medansvar. Undervisningen skal tilrettelægges således, at alle oplever engagement, medbestemmelse og medansvar. Undervisningen skal sikre, at alle børn lærer grundlæggende kulturteknikker herunder IT og lærer at bruge dem funktionelt og meningsfyldt på et kritisk og etisk grundlag. Undervisningen skal bygge på et socialt og fagligt fundament. Den skal sikre fagenes samspil i helheder og skabe mulighed for oplevelse, selvvirksomhed og fordybelse. Undervisningen skal anspore til nysgerrighed, kreativitet og engagement og til brug af mange forskellige arbejdsformer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Undervisningen tager udgangspunkt i såvel det fælles arbejdes undervisningsindhold som den enkelte elevs forudsætninger og behov. Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til eleverne, så alle sider af den enkelte elevs personlighed tilgodeses. Samarbejdet på Brændgårdskolen omfatter alle -elever, medarbejdere og forældre. Arbejdet på skolen og samarbejdet mellem skole og hjem kendetegnes af et højt informationsniveau, deltagelse i beslutningsprocesserne samt tolerance og respekt for forskellighederne mellem os. Samarbejdet mellem skole og hjem bygger på tillid, åbenhed og fælles ansvar for elevernes trivsel og udvikling. Udviklingsberedskab: For at sikre eleverne en tidssvarende og vedkommende undervisning er det vigtigt at lærerne er godt uddannede, og at deres faglige, pædagogiske viden er ført ajour. Efteruddannelse må derfor prioriteres højt. Det er vigtigt, at lærerne kan hjælpe og supplere hinanden i velfungerende teams. Dannelsen af sådanne teams omkring de enkelte elevgrupperinger planlægges derfor omhyggeligt i forbindelse med arbejdets fordeling mellem lærerne. På vores skole skal der være et åbent, engagerende og trygt miljø, således at lærerne sammen med eleverne fortsat har lyst til at udvikle og forbedre skolen. Skolen skal arbejde hen imod at kunne tilbyde tidssvarende og inspirerende rammer, hvor den enkelte elev og lærer kan trives og udvikle sig i et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 2 af 14

3 B. Vurdering af skolens faglige niveau Vurdering af skolens niveau Brændgårdskolen præsterer en undervisning og et engagement fra medarbejdernes side, som giver eleverne gode muligheder for at få passende udfordringer både fagligt og socialt. Skolens karaktergennemsnit og tidligere testresultater viser, at skolens faglige niveau ligger særdeles tilfredsstillende. På det sociale område viser vores trivselsundersøgelse, at eleverne trives på skolen, og at lærerne tager sig af de problemer, der kan opstå mellem eleverne. Skolens styrkesider Brændgårdskolen er en multikulturel skole. Eleverne kommer fra 27 forskellige lande. Dette indebærer, at skolens personale skal have indsigt i og kunne arbejde med forskellige kulturer. Lærerne har igennem mange år oparbejdet stor kompetance i at kunne agere i et rum med mange forskellige opfattelser og holdninger, ikke kun i forhold til skolekulturen, men også i forhold til kulturelle og sociale forskelle generelt. Personalet har stor erfaring og kompetance i forhold til disse børn og deres forældre, hvilket bevirker, at også disse børn rummes på skolen. Brændgårdskolen har gennem tre år arbejdet med LP-modellen. Der arbejdes stadig med at implimentere denne model i det daglige arbejde. Desuden skal nye kolleger, som er overflyttet i forbindelse med skolekabalen, i gang med en indføring. Baggrunden for vurdering af det faglige niveau Skolens faglige niveau er vurderet udfra følgende parametre: - Prøveresultater ved afgangsprøverne - Niveauet ved de nationale test - Resultater fra standardiserede test foretaget af skolens læsevejledere og støttecenter - Undervisningseffekten (Cepos 2007, Folkeskolens faglige kvalitet, analyse af skolernes undervisningseffekt,og netop offentliggjorte rangliste 2010) - Elevsamtaler, elevplaner, samtaler med lærere og Skole-hjem-samarbejdet - lærernes løbende evaluering af den daglige undervisning Resultatet af arbejdet med de kommunale mål og skolens indsatsområder i skoleåret 2009/2010 og 2010/2011 Kommunale mål 2009/10 Bygninger: Grundet påbud fra Arbejdstilsynet om udskiftning af ventilations- og varmesystem samt udskiftning af utætte vinduer, som skulle laves inden 1/8-10 og dernæst blev udskudt til 1/8-11, er der ikke foretaget større bygningsændringer. Bygningerne er vedligeholdt i forsvarlig grad, men er stadig ikke uptodate. Der har i 09/10 og 10/11 været god plads for de enkelte klasser - lokaler, der har betydet mulighed for forskellige for at bruge Skolekabalens overflytning af eleverne fra Sønderagerskolen har betydet, at der har været meget fokus de enkelte lokalers kommende anvendelse. Brændgårdskolen har gennem de sidste tre år arbejdet med LP-modellen. Modellen giver en fælles pædagogisk indfaldsvinkel til drøftelser i de selvstyrende teams, hvilket har haft positiv virkning på samarbejdet omkring de enkelte børn. AKT-indsatsen på Brændgårdskolen er styrket via uddannelsen af to AKT-lærere. I skoleåret 10/11 har der været næsten udelukkende fokuseret på konsekvenserne af skolekabalen. Udgangspunktet har været, at to kulturer skulle sammensmeltes. En afklaring af egen kultur har været foretaget med hjælp fra HR-afdelingen. De "bevaringsværidige" elementer i skolens dagligliv danner grundlag for det videre arbejde i PR og pædagogisk udvalg. Vurdering af den specialpædagogiske bistand På Brændgårdskolen er den socialpædagogiske bistand forankret i vores støttecenter. Der planlægges ud fra, at timerne læses af så få fagpersoner som muligt, for at kvalificere undervisningen. At få personer har en større timemængde giver en fleksibilitet, Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 3 af 14

4 der betyder mulighed for hurtig omlægning af timer alt efter det behov, der måtte opstå. Efterhånden som støttecenterlærerne i samarbejde med kollegerne vurderer, at eleven fagligt har flyttet sig tilstrækkeligt, bliver støtten udfaset, og nye elever kan komme til. Ved årets start prioriteres de yngste elever,så de hurtigst muligt kan knække læsekurven. Lærerne i støttecenteret foretager i samarbejde med klassernes lærere læseprøver og rådgiver og vejleder derefter omkring den enkelte elev. Vurdering af kommunale specialtilbud I forbindelse med skolekabalen er Brændgårdskolens tre specialklasser overført til Vestervangskolen. Klasserne har været velfungerende og med så få klasser på en skole samt en fysisk placering mellem de øvrige klasser er mulighederne for integration stor. De øvrige specialtiltag fungerer således: Skolens specialcentermøder er omdrejningspunkt for hvilken specialpædagogisk bistand eleven skal tilbydes: Timer/kurser i skolens støttecenter, samtaler med AKT-lærer eller henvisning til videre foranstaltning via PPR. Desuden fordeles ved skoleårets start et antal timer til de enkelte årgange til varetagelse af undervisning specielt rettet mod skolens tosprogede elever. I årgangene klasse bruges timer til holddeling (knækkurven-timer). Disse timer læses af skolens læsevejledere. De ekstra timer har stor betydning for læseindlæringen i de yngste klasser. Vurdering af SFO Mål og indholdsbeskrivelsen bruges som pædagogisk værktøj i hverdagen til at fastholde SFOéns personale i husets værdier og visioner i forhold til praksisfelt. Forstået på den måde, at personalet har en forpligtigelse til at reflektere over deres position som rollemodeller, set i forhold til at moti-verer og være engagerede og være bevidst om at skabe positiv og anerkendende relationer til børne-ne. De overordnede mål skaber også rammen for hvert enkelt barn, som har brug for at udvikle sine personlige og sociale kompetencer i det store fællesskab og gennem relationer til andre, så de kan få en større forståelse for fællesskab, ansvar og demokrati. Mål- og indholdsbeskrivelsen er med til at være brobygger mellem skole og SFO, da det er folke-skolens formålsparagraffer som gælder i den samlede virksomhed, det giver stor mulighed for at samarbejde på tværs. Vurdering af undervisning i dansk som andetsprog Brændgårdskolen har elever fra 27 forskellige nationer. Selv om flere af eleverne er anden/tedje generation er der fortsat stort behov for, at alle tosprogede elever modtager tosprogsundervisning. Timerne organiseres på to forskelliige måder: Timer læses uden for elevernes normale skema som ekstraundervisning på hold. Ordforråd, begrebsindlæring samt generel indlæring om dansk kultur. Andre timer eller perioder læses timerne som dobbeltlærerfunktion for at understøtte elevernes indlæring i fagtimerne. Efter skoletid har alle elever i klasse mulighed for at gå i lektiecafe' 1-2 gange ugentligt, varetaget af klassens egne lærere. Dette giver mulighed for at følge op på det daglige arbejde og yde den fornødne hjælp. Elevernes standpunkt tages op til drøftelse på de teammøder, hvor eleverne vurderes samt ved elevsamtaler. Evt. vurdering af strukturændringer I forbindelse med skolekabalen har Brændgårdskolen modtaget ca.175 elever fra Sønderagerskolen samt 15 nye kolleger fra forskellige skoler. Som optakt til overflytningen brugte klasserne i sidste skoleår tid på at besøge hinanden, ligesom flere forældreråd afholdt fælles arrangementer for børn og forældre. Der har desuden været afholdt nyt skolebestyrelsesvalg - begge skoler er nu repræsenteret i bestyrelsen. Før sommerferien deltog de nye kolleger i flere PR- samt samarbejdsmøder. Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 4 af 14

5 Der har fra alle sider været vist utrolig samarbejdsvilje. Der er lagt et stort arbejde i at få en så positiv start som muligt. Der er ansatte, der har knoklet ud over det sædvanlige, f.eks. PLC-folk, superbrugere, pedeller, sekretærer og ledere. Desværre er der ikke afsat midler til at honorere den indsats. Hvis alle ikke havde gjort det ekstra arbejde, ville rokaden ikke være mulig. Såfremt man ved en senere lejlighed skal lave noget tilsvarende, skal det medtænkes, at så store ændringer ikke sker af sig selv, og at der bør være mulighed for at aflønne medarbejderne i en vis grad. Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 5 af 14

6 C. Pædagogiske processer og skolebestyrelsens principper Den løbende evaluering Status på elevernes udbytte af undervisningen og deres inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Status Mål Tiltag Tegn Øvrige kommentar Den løbende evaluering inddrages ved planlægningen af undervisningen for klassen og for den enkelte elev. Eleverne inddrages i den løbende evaluering i hverdagen, når det er relevant og ved elevsamtaler og de to årlige skolehjemsamtaler. I alle klasserne bruges følgende evalueringsmetoder: Standardiserede test ifølge skolens testplan, nationale test, lærerproducerede test, feedback til eleverne ved afleveringsopgaver, elevrespons og lærerrespons ved projektfremlæggelser, elevsamtaler og elev-planer. Der evalueres både på faglige og sociale mål. Forældrene orienteres ved skolehjemsamtalerne. Enkelte forældre informeres løbende efter behov. Vi vil fortsat holde fokus på, at de faglige og sociale mål er synlige for eleverne i læringsmiljøet, og at de er synlige for både elever og forældre på klassernes hjemmeside. Vi vil også fortsat følge op på at der sættes faglige og sociale mål i elevplanen i et samarbejde mellem eleven, forældrene og lærerne. LP-modellen skal bruges aktivt af de enkelte team, når klassens læringsmiljø debatteres. Vi fastholder den hidtidige praksis med målfastsættelsessamtaler, to årlige skole-hjemsamtaler. Samtidig skal de lærere, der er kommet til skolen som følge af skolekabalen indføres i LP-modellen, så alle lærere på skolen kan bruge modellen aktivt i arbejdet med skolens gaglige og sociale liv. LP-modellen bruges aktivt i de enkelte team Efter nye kollegers indføring i LP-modellens arbejdsform deltager hele lærerkollegiet i et e-læringsforløb om teamsamarbejde. Skole-hjemsamarbejde Status på samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner Samarbejdet mellem skole og hjem afvikles i flg. rammer: - der afholdes to forældresamtaler i løbet af året med 20 minutter afsat pr. gang. Samtalen, der ligger i løbet af foråret sker på baggrund af den udsendte elevplan. - der afvikles to klassearrangementer i løbet af året, arrangeret af skolen i samarbejde med klasserepræsentanterne. Desuden afholder mange klasser sociale tiltag arrangeret af klasserepræsentanterne. - der udsendes månedsbreve til forældrene, hvor klassens lærere orienterer om det faglige arbejde samt klassens sociale liv. Supplerende støtte Dansk som andetsprog Status på tilrettelæggelse af dansk som andetsprog Status Arbejdet med dansk som andetsprog organiseres dels som ekstra undervisning uden for skoletid på mindre hold dels som to-lærerordning i de enkelte klasser. I begge tilfælde lægges der vægt på begrebsindlæring og forøget ordforråd. Mål Tiltag Tegn Målet er, at to-sprogede elever opnår et sprogligt og fagligt fundament, der gør dem i stand til at få den ungdomsuddannelse, som deres evner og ambitioner retfærdiggør To-sprogstimerne læses af dels af klassens egne lærere, som har et indgående kendskab til den enkelte elevs styrker og svagheder dels af lærere, der har linjefag inden for området og dermed en dybtgående viden om det at være to-sproget. Der er desuden oprettet lektiecafeer på de enkelte årgange, hvor eleverne kan få lektiehjælp et par gange om ugen. Disse timer læses ligeledes af klassernes egne lærere. Eleverne vurderes løbende (som alle andre). Ved afgansprøverne i 9. klasse klarer eleverne prøverne på niveau med de etnisk danske elever. Lektiehjælp for tosprogede elever Status for eleverens lektiehjælp for tosprogede elever Status klasserne tilbydes 1-2 timers lektielæsning om ugen. Mange klasser bruger desuden klassens hjemmeside til at notere lektier, så forældrene kan orientere sig om disse. Mål Målet er, at de elever, der har behov for hjælp og struktur i forbindelse med lektierne, får kvalificeret hjælp dertil. Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 6 af 14

7 Tiltag Tegn Det er klassens egne lærere, der er lektiehjælpere. Lektiehjælpen ligger i umiddelbar forlængelse af skoledagen. Det er lettere for mange elever at få hjælp af lærere, der kender dem på forhånd Holddannelse Status for holddannelse vedrørende Knæk Kurven Status I skoleåret 10/11 har knæk-kurven timerne været læst af skolens læsevejledere. Disse er samtidig lærere i skolens støttecenter. Timerne har været anvendt som holddelingstimer i årgang. Mål Tiltag Tegn Målet er at bruge læsevejledernes resourcer på en måde, så både elever og kolleger får udbytte af den viden, som læsevejlederne har i kraft af deres uddannelse. Se status Eleverne ligger særdeles godt placeret i diverse læsetest Anvendelse af en procent midler Status for anvendelse af en procent midlerne Skolen har modtaget midler fra 1%-puljen til: Idrætsklub-løse børn: Der har været arrangeret sportseftermiddage for elever - opdelt i to aldersgrupper. Mange klubløse børn deltager i aktiviteter i skolen idrætslokaler, hvor de involverede lærere præsenterer eleverne for forskellige idrætsaktiviteter. Kulturaftener: Timerne har været anvendt til sammenkomst for to-sprogede mødre. Programmet har været rettet mod vigtigheden af, at mødrene har en forståelse af og en opbakning til vores skole. Gennem diskussion har vi drøftet skole, børneopdragelse, uddannelse o.lign. Timer til ekstra specialundervisning: Timerne anvendes til undervisning af den enkelte elev samt på små hold. Det er tydeligt, at hvis der er både specialundervisnings- og tosprogsundervisningbehov hos eleverne, er det en stor hjælp, at der kan undervises på mindre hold. Kommunalt specialpædagogisk tilbud Brændgårdskolen har i mange år haft tre kommunale specialklasser for elever med generelle, specifikke faglige og sociale vanskeligheder. I alt 27 elever. Disse klasser er nu overført til Vestervangskolen. Eventuelle principper for den løbende evaluering vedtaget af skolebestyrelsen Principper for arbejdet med elevernes udbytte af undervisningen og deres inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Skolebestyrelsen har ikke vedtaget principper på dette område Eventuelle principper for skole-hjemsamarbejde vedtaget af skolebestyrelsen Principper for samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner Forældresamarbejdet på Brændgårdskolen skal til enhver tid opleves i en tryg og positiv ånd, i gensidig forståelse omkring elevernes skolegang. Der afholdes to årlige forældresamtaler a' 20 minutters varighed, hvori eleverne kan deltage. Drøftelsen omhandler såvel den faglige som sociale del af eleven skoleliv. Der afholdes to forældre/børn-arrangementer i løbet af året. Klasserepræsentanterne har desuden mulighed for yderligere at arrangere aktiviteter. Alle forældre modtager månedsbrev, hvor lærerne informerer om klassens arbejde og aktiviteter. Skolebestyrelsen har desuden via månedsbrevet mulighed for at orientere om igangværende arbejde. Forældre er altid velkomne til at komme at overvære undervisningen. Eventuelle principper for dansk som andetsprog vedtaget af skolebestyrelsen Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 7 af 14

8 Principper for tilrettelæggelse af dansk som andetsprog Der er ikke vedtaget særskilte principper på dette område Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 8 af 14

9 D. Rammebetingelser Klassetrin, spor og elever Punktet udfyldes af forvaltningen på baggrund af status d. 5. september i året forud for rapporteringsåret Antal elever Bh. kl klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse 24 1 Antal spor Antal elever i den almindelige specialundervisning Elever der modtager specialpædagogisk bistand på skolen under den almindelige specialundervisning Antal elever i den almindelige specialundervisning I løbet af året ca børn. Nogle på kortere kurser, andre i længerevarende forløb. Nøgletal for normalklasser Antal elever pr. klasse 22,5 Gennemsnitlig udgift pr. elev Ressource afsat til specialpædagogisk bistand Ressource afsat til undervisning i dansk som andet sprog kr. Antal elever pr. lærer 9,4 Elevernes fravær opdelt i 3 kategorier: Sygdom, Lovlig fravær og ulovligfravær 6,8 2,2 0,7 Elever pr. antal computer, der er under fem år gamle 1,18 elever pr. computer Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev 1707 kr. pr elev Nøgletal for specialklasser / centerklasser Antal elever, der modtager undervisning i en specialklasse 27 Gennemsnitlig udgift pr. elev Ressource afsat til specialklasser Antal elever pr. lærer i specialklassser 5,2 Antal tosprogede elever, der modtager specialundervisning Antal tosprogede elever, der modtager undervisning i sporgklasser 0 Antal tosprogede elever, der modtager basisundervisning (modtagerklasser) 0 Antal tosprogede elever, der modtager særlig tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog på hold, ca. Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 9 af 14

10 sprogstøttecenter, tolærerordninger 135 Rammebetingelser i øvrigt - 1 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning 35% Ressourcer der anvendes til efteruddannelse og kompetenceudvikling Planlagte undervisningstimer Gennemførte undervisningstimer kr timer timer Rammebetingelser i øvrigt - 2 Undervisningen er varetaget af lærere med linjefag Dansk (%) 100% Engelsk (%) 100% Kristendomskundskab (%) 85% Historie (%) 85% Samfundsfag (%) 85% Idræt (%) 85% Musik (%) 100% Billedkunst (%) 85% Håndarbejde (%) 100% Sløjd (%) 100% Hjemkundskab (%) 100% Matematik (%) 100% Natur/teknik (%) 85% Geografi (%) 100% Biologi (%) 100% Fysik/kemi (%) 100% Tysk - tilbudsfag (%) 100% Specialundervisning, specialklasser m.m. (%) 100% Dansk som andetsprog (%) 90% Rammebetingelser i øvrigt 3 Undervisernes kompetencer i forhold til AKT, Specialpædagogik, Læsevejledning, Skolebibliotek, Medievejledning Antal Lærere/børnehaveklasseledere, der er AKT - uddannede 1 Pædagoer, der er AKT - uddannede 0 Medarbejdere, der er i gang med en AKT - uddannelse 2 Medarbejdere med diplom i specialpædagogik (mindst 1 modul - herunder den gl. speciallærer - uddannelse). 4 Medarbejder med uddannelse i specialpædagogik 0 Lærere/børnehaveklasseledere med læsevejlederuddannelsen 3 Lærere/børnehaveklasseledere der har taget læsevejlederkurser 0 Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 10 af 14

11 Medarbejdere, der er i gang med en læsevejlederuddannelse 0 lærere med skolebibliotekaruddannelse 1 Medievejledere med diplom 0 MEdievejledere med anden uddannelse (kurser) 1 Medarbejdere med andre vejlederuddannelser 1 Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 11 af 14

12 E. Resultater Karakterer ved folkeskolens afgangsprøver Gennemsnitskarakterer prøvetermin maj/juni 2011 Dansk - Læsning 5,14 Dansk - Retstavning 5,81 Dansk - Skriftlig fremstilling 6,62 Dansk - Orden 7,67 Dansk - Mundtlig 8,33 Matematik - Matematiske færdigheder 6,24 Matematik - Matematisk problemløsning 5,05 Engelsk - Mundtlig 8,00 Fysik/kemi - praktisk mundtlig 5,14 Geografi - Skriftlig 6,10 Samfundsfag - Mundtlig 7,71 Projektopgaven 8,52 9. klasse 10. klasse Læsetesten fra OS - 64 % Hurtig og sikre læsere 90% Langsomme og delvis sikre læsere 10% Undervisningsmiljøvurderingen Undervisningsmiløvurderingen er foretaget 2010 År Elevernes valg efter 9. klasse klasse (%) 56,7 50,0 50,0 Erhvervsuddannelse 10 3,8 0,0 Gymnasiale uddannelser 33,3 38,5 50,0 STU (%) 0,0 0,0 0,0 Andet (%) 0,0 7,7 0,0 Elever i folkeskolen hvad laver de i 2010 og fremadrettet Kl. 0,0 Afsluttet ungdomsudd. 3 Erhvervsudd. 1 Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 12 af 14

13 Forberende og udv. aktiviteter 1 Gymnasiale uddannelser 2 Midlertidige aktiviteter 0 STU 0 Andet 0 Elevers valg i 2009 og fremadrettet Kl Afsluttet ungdomsudd. 0 0 Andre ungdomsudd. 0 Erhvervsudd. 3 6 Forberedende og udv. aktiviteter 3 Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter 1 Andet 0 4 STU 0 0 Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 13 af 14

14 Z. Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsen udtaler sig til skolens bidrag til kvalitetsrapporten Da skolebestyrelsen er helt nydannet efter skolekabalen, afventer bestyrelsen de kommende møder, hvor skolens indhold/ordning skal debatteres. Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 14 af 14

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kibæk skole Velhustedvej 6 6933 Kibæk Tlf: 96287180 E-mail: kibaek-skole@herning.dk www.kibaek-skole.dk Kvalitetsrapport for Kibæk skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Aulum Byskole Markedspladsen 4 7490 Aulum Tlf: 97472118 E-mail: aulum.byskole@herning.dk www.aulumbyskole.dk Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2008 Veng Fællesskole Søballevej 2 8660 Skanderborg Tlf: 87613161 E-mail: vengskole@skanderborg.dk www.vengskolen.dk Kvalitetsrapport for Veng Fællesskole - Skanderborg Kommune Side 1

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Timring Skole Fuglevænget 1 7480 Vildbjerg Tlf: 96287790 E-mail: timring.skole@herning.dk http://www.timring-skole.dk/ Kvalitetsrapport for Timring Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning

Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning 2009 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Roslev Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Roslev Skole er overbygningsskolen i lokalområde 4. Der går 417 elever på skolen nogenlunde

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Sinding-Ørre Midtpunkt 1 Indholdsfortegnelse 1 SINDING-ØRRE MIDTPUNKT 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Ørnhøj skole Hovedgaden 32 6973 Ørnhøj Tlf: 96287980 E-mail: OHS@herning.dk www.ornhoj-skole.dk Kvalitetsrapport for Ørnhøj skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 12

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Lundgårdskolen Tjelevej 25 7400 Herning Tlf: 96287800 E-mail: lundgaardskolen@herning.dk http://www.lundgaard-skolen.dk Kvalitetsrapport for Lundgårdskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej Vildbjerg Tlf:

Kvalitetsrapport 2010/2011 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej Vildbjerg Tlf: Kvalitetsrapport 2010/2011 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Tlf: 96287700 www.vildbjerg-skole.dk Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 17 A. Præsentation

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Ådalskolen A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Ådalskolen er en rummelig skole bestående af undervisningssteder i Rønbjerg og Skive/ Dalgas.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Resen Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Resen Skole er en folkeskole med ca. 600 elever fra 0.-9. årgang inklusiv tilknyttet specialklasserække.

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf: 96266610 E-mail: lind-skole@herning.dk http://www.lind-skole.dk Kvalitetsrapport for Lind Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds

Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds 2009 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 14 A. Præsentation

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Snejbjerg Skole Skolesvinget 3 7400 Herning Tlf: 96287666 E-mail: snejbjerg-skole@herning.dk http://www.snejbjergskole.dk Kvalitetsrapport for Snejbjerg Skole - Herning Kommune,

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

2009 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg

2009 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg 2009 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Tlf: 96287700 www.vildbjerg-skole.dk Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 17 A. Præsentation af skolen Beskrivelse

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Fursund Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Fursund Skole er en fusionsskole, dannet af Fur og Selde Skole. Skolen har fra aug. måned

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2008 Virksomhedsplan for RØNBJERG 1 A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolen er kendt som en pædagogisk meget rummelig skole. Skoledagen er delt i 3 moduler med en

Læs mere

Profil for Sevel Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Sevel Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Sevel Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen Indhold: A. Fokuspunkter for evalueringen B. Evalueringsformer der benyttes på skolen C. Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013/14 D. Plan for opfølgning på evalueringen E. Næste evaluering

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere