Mål og indholdsbeskrivelse BFO Rugvænget Rugvænget 10c 2750 Ballerup. BFO afd. Kornvænget og BFO afd. Tivænget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og indholdsbeskrivelse 2011. BFO Rugvænget Rugvænget 10c 2750 Ballerup. BFO afd. Kornvænget og BFO afd. Tivænget"

Transkript

1 Mål og indholdsbeskrivelse 2011 BFO Rugvænget Rugvænget 10c 2750 Ballerup BFO afd. Kornvænget og BFO afd. Tivænget

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fakta 3. Øvrige indsatser a. Mål for samspil mellem BFO ens aktiviteter, skolens undervisning og samarbejde mellem skole/ BFO og hjem b. Overgangen mellem 0-5 års institutioner og skole/ BFO og ligeledes overgangen til klub c. Overvejelser om, hvordan balancen mellem børneinitierede selvvalgte aktiviteter og voksenorganiserede aktiviteter skal udformes d. På hvilken måde lektiehjælp tilbydes e. Indsatsen i forhold til støtte eller udfordringer til børn med særlige behov og forudsætninger 4. Mål og metoder for arbejdet med de fire temaer a. Tema A: Personlighedsudvikling og sociale kompetencer b. Tema B: Æstetiske og sproglige udtryksformer c. Tema C: Mødet med natur og kultur d. Tema D: Mødet med krop og bevægelse 5. Evalueringsmetoder 6. De konkrete erfaringer 7. Samarbejdet med BFO-råd og skolebestyrelse

3 1. Forord. Forord Mål og indholdsbeskrivelsen for BFO har været et længe ønsket arbejdsredskab. Forskellige dokumentations værktøjer har været brugt til at synliggøre den pædagogiske praksis i dagligdagen. Vi har tidligere arbejdet med Virksomhedsplaner og senere udviklingsplaner. Der i sidste periode har været flerårige. Senest efter vores indlemmelse i skolerne har dialogbaseret aftalestyring vundet indpas. Vi håber på at vi med Mål og indholdsbeskrivelserne i BFO kan få et brugbart værktøj til at sikre en stabil kvalitet i tilbuddet. Vi tror på at ved at have diskuteret vores pædagogiske praksis, bliver vi bedre til at praktisere det vi står for. Processen har været tilrettelagt således at, de pædagogiske ledere sammen med flere pædagoger har deltaget i kurset omkring mål og indholdsbeskrivelser. Vi har på husmøderne diskuteret temaerne, arbejdsgruppen, bestående af kursusdeltagerne og BFO-lederen, har efterfølgende forsøgt at opsamle og sammenkoge alle input. Det har været en spændende og udfordrende proces, med mange input. BFO-lederen har efterfølgende skrevet mål og indholdsbeskrivelsen. Dette værktøj skal ses som den samlede BFO s paraply. Fremadrettet skal de enkelte afdelinger beskrive den pædagogiske praksis, hvor den breder sig ud fra det fælles. Grundet vores sammenlægnings proces, har vi ikke kunne lave denne adskilte beskrivelse, da hele BFO en er i gang med at revidere og tilpasse den pædagogiske dagligdag. I den afdelingsopdelte beskrivelse vil det blive beskrevet mere indgående hvordan forældresamarbejdet indgår i dagligdagen. I BFO Rugvænget gives der plads og rum til samarbejde på tværs af afdelingerne og fællesfaciliteter benyttes i grad i vores aktiviteter. BFO en har sammen med skolen udarbejdet et fælles værdigrundlag for hele organisationen. De 5 fælles værdier 1. Fællesskab og mangfoldighed 2. Demokrati og medindflydelse 3. Professionalisme og faglighed 4. Anerkendelse og respekt 5. Trivsel og arbejdsmiljø

4 Rugvænget rykker: Her er hjerterum! 1. Fællesskab og mangfoldighed Det betyder at alle kan føle sig velkomne vi er tolerante vi har en fælles ansvarsfølelse vi har fokus på traditioner vi er åbne 2. Demokrati og medindflydelse Det betyder at vi samarbejder og har en god tone vi har fokus på kommunikation og information vi øver brugerindflydelse og prioriterer medinddragelse vi er aktive, deltagende og medlevende vi har fokus på elevråd og børneråd 3. Professionalisme og faglighed Det betyder at vi samarbejder kerneydelsen er i centrum vi er engagerede og nærværende vi er gode rollemodeller vi har respekt for hinandens faglighed vi reflekterer vi har fokus på udvikling 4. Anerkendelse og respekt Det betyder at Vi lytter til hinanden og kommunikerer ordentligt Vi anerkender den enkelte og vores forskellighed Vi har plads til forskellighed Vi giver omsorg og er nærværende Alle har et medansvar for at få en god dag

5 5. Trivsel og arbejdsmiljø Det betyder at Alle kan føle sig trygge Vi har en god tone Vi har en klar og gennemskuelig arbejdsorganisation Vi er en udviklende og konstruktiv arbejdsorganisation Vi har et fælles ansvar Vi er hjælpsomme Vi er omstillingsparate BFO en har efterfølgende i forbindelse med sammenlægningsprocessen valgt at uddybe 3 begreber udsprunget ud fra det samlede værdigrundlag: 1. Anerkendelse 2. Respekt 3. Tage ansvar At anerkende er at: Give plads til at løse opgaver Rose Give konstruktiv kritik Give plads til andres holdninger At respektere er at: Overholde aftaler Kunne se andres holdninger og synspunkter lige så værdifulde som ens egne. Kommunikere på en ordentlig måde At tage ansvar er at: Samarbejde Være engageret og byde ind Handle på problemstillinger Følge fælles beslutninger, trods uenighed.

6 I vores proces har de 3 ovenstående billeder været visionen på vores tanker omkring nøgleordene. 2. Fakta Fakta Rugvænget BFO ligger midt i Ballerup, tæt ved alle de ting der vigtige når man er 6-9 år. Stationen, Ballerup Centret, East Kilbride badet, ligger alle i gå afstand Brugerne af Rugvænget BFO kommer for hovedpartens del fra distriktsskolen, men BFO en modtager også børn fra 0-4 kl der alle har hørehandicaps. Disse børn går i skole på H/I sporet, og kommer fra et stort geografisk område. Disse børn afleveres og hentes af VBT, en fælles busordning. I BFO tiden integreres børnene i gruppen med de øvrige brugere af BFO en, blot med ekstra fokus på deres særlige behov. Den generelle sammensætning af børn i BFOen spænder vidt, børnene er mellem 6-10 år (11 år i høregruppen) og kommer fra mange forskellige lande i og uden for Europa. Dette kan ses i vores pædagogiske virke. Vi forsøger pædagogisk at tilgodese den mangfoldighed vi er en del af. Som noget nyt deltager alle pædagoger i BFO en i skolens undervisning i hh. indskoling og i høreafdelingen. BFO en har lokalefællesskab med 2, 0.kl. Lokalerne har til huse i BFOen og er skole om formiddagen og BFO i eftermiddagstimerne. I indskolingshuset deler skole og BFO lokale med en taleklasse, tumlesal og alrummet. For at tilgodese de forskellige behov rummene skal indeholde, forsøger vi gennem god dialog at sikre at både lærer og pædagoger oplever optimal forståelse for de forskellige behov. En del af pædagogerne har en særlig kompetence omkring arbejdet med børn med særlige behov. Vi arbejder med videndeling i den samlede BFO, således at alle bliver dygtigere til at inkludere de børn vi har i vores distrikts skole samt i høreklasserne. Bfo en er midt i en sammenlægnings proces, der arbejdes hårdt med de pædagogiske principper. 2 forskellige kulturer der skal slås sammen kræver en del omstillingsparathed. Det kræver stor vilje fra alle ansatte at se på egen praksis med granskende øjne. Det giver mulighed for udvikling og vi er godt på vej i processen Nøgleoplysninger: Kornvænget Kornvænget 118, 2750 Ballerup Pædagogisk leder: Leila R. Nielsen Tlf: eller Åbningstid: 12:50-16:45 mandag torsdag (fredag 12:50 16:30) Børn i klasserne 0-3 A. går på Kornvænget Tivænget Rugvænget 10c, 2750 Ballerup Pædagogisk leder: Ulla Carlsen

7 Tlf: eller Morgenåbning: 6:30 8:00 på skoledage Åbningstid: 12:50-16:45 mandag torsdag (fredag 12:50 16:30) Børn i klasserne 0-3 B samt børn i 0-4 H og I går i Tivænget BFO-Leder: Eva Munck Kontor i Tivænget Tlf: Der serveres morgenmad fra 6:30 7:30 I perioden fra maj og til sommerferien åbnes der i begge afdelinger. Således at majbørnene lærer eget hus at kende. Det betyder også at børn der går på Kornvænget om eftermiddagen, møder i Kornvænget hvis familien har behov for morgenåbning. BFO en har samdrift i mange af ferierne, i sommerferien er vi på skift i afdelingerne. 3. Øvrige indsatser beskrivelse af: Mål for samspil mellem BFOaktiviteter, skolens undervisning og samarbejde mellem skole/ BFO og hjem For at give mest mulig kontinuitet i forhold til de enkelte børn og skolen, følger en pædagog en klasse fra 0.kl til og med 3.kl. I fællesskab vælges det hvert år om pædagogerne skal deltage i skolens 3.kl eller om ressourcen skal koncentreres om 1-2 kl. I det omfang det kan lade sig gøre deltager pædagogen i skolehjemsamtalerne. Pædagogerne/ressourcepædagogerne deltager ved netværksmøder og statusmøder. Fremadrettet deltager 2 pædagoger i skolens ressourcecenter. Skolen er med i et projekt: Navigent omkring skolehjemsamarbejdet med etniske forældre. Her deltager BFO en med pædagoger, således at vi samlet får styrket forældresamarbejdet. BFO og skole har et tæt samarbejde omkring klassedannelsen. Overleveringen fra BFO pædagoger til 0.kl leder er et indsatsområde, der fortsat udvikles for at sikre bedst mulig opstart på skolen. I forbindelse med pædagogernes deltagelse i skolen prioriteres frikvartersdækning højt. Mange børn oplever konflikter i frikvarteret. Ved at sikre flere pædagoger i frikvartererne, har børnene mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Pædagoger der deltager i frikvarters opgaven, holder pause efter det store spisefrikvarter og deltager således ikke i 5 lektion. Det er de enkelte teams der beslutter om pædagogen deltager i frikvartersopgaven eller i 5 lektion. Navigent: BFO en har en inklusionsformidler, kulturformidler, (forhåbentlig snart en idrætsformidler igen)

8 Overgangen mellem 0-5 års institutioner og skole/ BFO og ligeledes overgangen til klub BFO og daginstitutioner har udarbejdet et fælles overgangsprojekt hvor alle relevante parter fra 0-14 år har været med. Eksempler på konkrete handlinger: Hvert år i januar/feb måned inviterer skole og BFO de børnehaver som vi i kommende skoleår modtager børn fra til overleveringsmøder. Disse møder har deltagelse af børnehaveklasselærer, pædagogiske ledere, skoleleder og BFO leder. Børnene fra den enkelte børnehave gennemgås, så et vist forkendskab opnås. Derved har skole og BFO en lidt større viden om børnene til hjælp til klassedannelsen. Efterfølgende afholdes der ved behov overgangssamtaler mellem BFO og børnehave, med deltagelse af børnehaveklasselærer og forældre. I forbindelse med overgangen til Klub, sørger BFO for relevant info om 3. kl videregår til klubben. Der er et stort ønske om at arbejde med overgangen til klub i et fælles kommunalt projekt. Distrikt Rugvængets årshjul vedr. overgangs arbejdet: ( udsnit af punkter på 4. ring set indefra) 6) Overgangssamtaler (5/1-30/1) Samtale mellem børnehave, BFO og skole Uddybende vejledning Børnehavens pædagoger indbydes til møde hvori deltager BFO leder, pædagogiske ledere, skoleleder, samt skolesekretær. På mødet bliver videregivet oplysninger om barnets trivsel, eventuel anbefaling på udsættelse af skolestart og om problemstillinger som fritidsdelen og skolen skal være obs. på og arbejde videre med. 7) Overgang til BFO (1/5-1/5) Børn overflyttes fra børnehave til BFO (udsnit af ring 5 set indefra)

9 Formål Formålet er at medvirke til at skabe gode overgange dels ved modtagelse af børn fra børnehaverne og dels ved udslusning af børn til klub Milepæle 1) Samtaler (1/1-28/2) Samtaler ml. Skole, BFO og børnehaver om børnene. Uddybende vejledning I januar og februar foregår der samtaler med børnehave, fritidsdel og skole i forbindelse med indskrivning af de nye børn. I samme periode foregår der hvor der er et behov samtaler med 3. kl. i forhold til udslusning til klub. Samarbejde med Klub/bygger 2) Samarbejde med skole og klub (1/3-31/3) Klassedannelse og opfølgning på overgang til klub Uddybende vejledning I marts måned planlægges klassedannelse i samarbejde med skolen. Der modtages en tilbagemelding fra klub vedrørende 3. klasses indmeldelser. 3) Overgangssamtale/forældremøde (1/4-30/4) Overgangssamtaler med børnehaver afholdes v. behov. Valg til BFO-råd og husråd Overvejelser BFOén afholder børnemøder jævnligt. Møderne afholdes i egen afdeling. om, hvordan balancen På disse møder har børnene mulighed for at være medbestemmende omkring hvilke mellem aktiviteter der skal igangsættes fremadrettet. BFOén arbejder fremadrettet at lære børneinitierede børnene om selvbestemmelse, medbestemmelse og demokrati. selvvalgte Børnemøderne afholdes jævnligt, med de voksne som tovholdere. aktiviteter og voksenorganiser ede aktiviteter skal udformes På hvilken måde BFOén tilbyder lektiehjælp. Tilbuddet er udformet så børnene frivilligt deltager. lektiehjælp Der er en pædagog tilstede i rummet, pædagogen kan på forældreniveau hjælpe med tilbydes lettere opgaver. Pædagogen sikrer at der er ro i rummet, Der serveres lidt te i en rar atmosfære. Fremadrettet ønskes der et tættere samarbejde mellem afdelingerne, således at lektiehjælpen er fysisk placeret i en afdeling. Der afsættes en pædagog ressource til opgaveløsningen. Indsatsen i forhold til støtte eller udfordringer til børn med særlige behov og Der arbejdes på et projekt i skoleåret 11/12, hvor elever i 8-9 kl tilknyttes lektiehjælpsgruppen. Eks. 2 x 2 timer pr uge, der arbejdes med at eleverne aflønnes med bogopsætterløn. Projektet beskrives og udbydes eftersommerferien, med forventet opstart omkring slut Alle børn har særlige behov, og alle børn har behov for at være en del af et fællesskab. Nogle børn, har behov for en yderligere særlig tilrettelagt pædagogisk indsats og inklusionsstøtte, for at de kan udvikle deres kompetencer optimalt. Derfor er det er vores mål, at Støtte inklusionen ved brug af den narrative metode

10 forudsætninger at se det enkelte barn som en kompetent aktør etablere udviklende fællesskaber, hvor hvert enkelt barn trives og udvikles personligt og socialt. pædagogerne støtter børnene i at deltage i de udviklende fællesskaber (aktiviteter). det enkelte barn hjælpes til at kunne fungere i fællesskabet, og de andre børn i fællesskabet har ansvar for og skal støttes i at kunne inkludere. udarbejde handleplaner for de børn, der har brug for en særlig tilrettelagt indsats. I handleplanen tages der udgangspunkt i det narrative og der tages højde for anvendelse af særlige materialer, støttetiltag, gruppestørrelser og helt individuelle aktiviteter for enkelte børn organiseret i et udviklende fællesskab. handleplanen er ressource- og relationsorienteret det pædagogiske personale tager del i og har ansvar for at opfylde handleplanen og samarbejde om opgaverne. Kontaktpædagog og ressourcepædagoger har ansvar for at orientere og inddrage det øvrige personale intensivere samarbejdet mellem aktørerne omkring barnet - forældre - klasseteam opkvalificere kompetencer ved at videndele og deltage i relevante kurser, samt at søge sparring og vejledning i - ressourcecenter - det konsultative team - PPR Vi vil arbejde ud fra følgende metoder Den narrative metode og fortællingen Udarbejde handleplaner med fokus på relationer og ressourcer Sparring og supervision Vi vil iværksætte indsatser med fokus på det væsentlige for barnet Indsatsen beskrives i handleplan og vil være individuelt tilpasset det enkelte barn. Indsatsen tager udgangspunkt i barnets forudsætninger (potentialer og kompetencer) og i elementerne i de 4 temaer fra mål og indholdsbeskrivelsen Vi vil dokumentere den pædagogiske indsats og løbende have fokus på tegn der viser den gode udvikling I handleplanen vil vi beskrive de tegn, der viser en god udvikling og at vi er på vej mod målet, så vi er opmærksomme på dem i vores hverdag. På personalemøder vil vi løbende drøfte og evaluere om tegnene er observerede og hvordan vi pædagogisk kan arbejde henimod målene eller eventuelt justere dem. Vi vil evaluere og justere den pædagogiske indsats

11 Med barnet (evt interview, fortællinger) I personalegruppen (de gode historier på personalemødet) I samarbejde med forældre og andre faggrupper For skoleåret 2011/2012 har skole og BFO indgået en aftale omkring fordelingen af ressourcepædagoger således at nogle pædagoger indgår både i skole om formiddagen og i BFO tid om eftermiddagstimerne. Andre lægger kun timer i BFO tiden. Der arbejdes stadig på at udvikle visiteringen af børn. Samt at sikre en vis kontinuitet i ressourcepædagogens arbejde i forhold til børn i skoletilbuddet og fritidstilbuddet I skoleåret 11/12 er der i samarbejde med høreafdelingen planlagt en kursusrækker for hele det pædagogiske personale i BFO en. 4. Mål og metoder for arbejdet med de fire temaer Tema A: Udvikling af børns personlighed og sociale kompetencer handler bl.a. om mødet med Personlighedsud rummelige og inklusive læringsmiljøer. Miljøer, der tilpas udfordrer børnene således, vikling og at selvværd, fantasi, kreativitet, motivation, empati, forståelse af egne og andres sociale følelser og behov styrkes. kompetencer Mål:: At børnene tilegner sig sociale spilleregler og ansvarlighed ved, at de får muligheder for at deltage i forpligtende fællesskaber med andre børn og voksne At børnenes sociale kompetencer udvikles ved, at de får mulighed for at lege eller gennemføre projekter alene eller sammen med deres kammerater. At børnene kan vise omsorg og empati ved at kunne indleve sig i et andet barnets følelser og kunne handle på dette ved at vise medfølelse, tage hensyn og hjælpe de andre At børnene sikres indflydelse og medbestemmelse i hverdagen Handlinger: Give alle børn mulighed for at have en positiv og god kontakt med mindst en voksen i BFO en hver dag, eks hilse når børnene kommer, sige farvel til en voksen når man går.

12 Børnene tildeles en kontaktpædagog og det tilstræbes at være for den klasse pædagogen deltager i samarbejdet omkring Give alle børn støtte og vejledning til at løse konflikter Sikre børnene medbestemmelse gennem børnemøder. Bruge en børnepostkasse. Tilrettelægge aktiviteter så børnene bliver udfordret og støttet i udvikling af de sociale kompetencer Tegn: Barnet bruger kontaktpædagogen, gennem aktiviteter i dagligdagen At alle børn oplever at de har en bedste ven i BFO en Konfliktniveauet er konstant eller dalende Børnene oplever at forslag fra børnemøder medfører konkrete ændringer, eller igangsættelse af aktiviteter. Glade børn Dokumentation: Observation Skriftlighed/notater Børneinterview Foto Tema B: Æstetiske og sproglige udtryksformer Det er afgørende for børns alsidige udvikling, at de møder et kommunikativt og sprogligt miljø, der baserer sig på mangfoldige udtryksformer. På den måde oplever og erfarer børn forskellige måder at udtrykke sig på. Mål: At børnenes kreativitet stimuleres ved, at de får mulighed for at forfølge og udføre deres egne ideer og planer. At børnene lærer at mestre forskellige teknikker ved, at de får mulighed for at eksperimentere med forskellige medier og materialer. At børnenes sproglige kreativitet stimuleres ved, at de får mulighed for at deltage i kommunikation med andre. Handlinger: Børn er med hele vejen omkring indkøb af materialer og planlægning af aktiviteter Alsidige legemiljøer læring om hvad og hvor de er mulighed for fordybelse over dage Medieeksperimentering, fælles computer til vidensøgning via guidning af de voksne Kultur arrangementer fælles i BFO en med forældre som aktører

13 Lære børnene omgangstonen verbalt og nonverbalt. Tegn: Børnene oplever en tilfredsstillelse i forhold til at gøre en forskel Flest mulige børn får opfyldt deres lyst til leg ude og inde Børnene oplever at opgaven med at finde information kan de selv klare Børnene udviser social forståelse for sine kammerater i BFO en Eksperimenterende og nysgerrige børn Dokumentation: Observation Skriftlighed/notater Børneinterview Foto Tema C: Mødet med natur og kultur Børnenes naturfaglige og kulturelle udvikling eller dannelse handler om forskellige oplevelser med og i naturen og kulturen, som giver forståelse af omverden og sammenhæng. Tillige skal børnene gerne medvirke i at udvikle en respekt og omsorg for den natur og kultur, der omgiver os. Mål: At børnene oplever glæde ved og respekt for naturen og tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur og naturfænomener At børnene lærer om skrald og affald At børnene får erfaringer med forskellige kulturtilbud ved, at de får mulighed for at komme til udstillinger, se teater mv. Børnene opnår forståelse for konsekvenser for forbrug af naturens ressourcer At børnene lærer at begå sig i det multietniske samfund vi er en del af Handlinger: Bruge lokalmiljøet, gennem deltagelse i eksperimenter og på ture Mulighed for at udfordres på evner og rekorder udendørs/indendørs Teater, rollespil søsættes, her kunne vi gøre brug af den enkelte medarbejders kompetencer på tværs af Bfo er. Præsentation af danske traditioner og kultur (påske, jul osv.) Fokus på børnenes kulturelle baggrunde, inddrage forældrene Forberede børnene på den kulturelle udfordring gennem projekter og temaer Natur/teknik-værksted. Igangsætte projekter der omhandler lukke/spare på lyset, vandet og papir. At børnene får forståelse for den kulturelle mangfoldighed gennem mødet med andre kulturers traditioner, skikke mv.

14 Tegn: Børnene har stort kendskab til lokalområdet Børnene bidrager med viden om kulturelle emner Børnene passer på naturen omkring os Indsamling af genanvendelige materialer, herunder papir, mv Dokumentation: Observation Skriftlighed/notater Børneinterview Foto Tema D: Gennem krop og bevægelse indgår børn i en aktiv og dynamisk proces med Mødet med krop omverdenen. Via samspillet udvikler og lærer børn, at miljøer kan erobres og og udfordres i takt med kroppens motoriske og bevægelsesmæssige udvikling. Endvidere idræt,herunder er kroppen et stort og sammensat sansesystem, der udgør grundlaget for erfaring, skoleidrætsklub viden, følelsesmæssige og sociale processer samt kommunikation. Ved at sætte fokus på kroppen og sikre dens udfoldelsesmuligheder lægges grundlaget for fysisk og psykisk sundhed. Mål: At børn bevæger sig og finder nye kropslige udfordringer At børn bliver stimuleret sanselig gennem forskellige materialer og redskaber At BFO en har fokus på kost og sundhed og dens betydning for trivsel og velvære At børnene bliver præsenteret for hygiejne og renlighed Skolefritidsidrætsklub Handlinger: Brug af hal og svømmehal/svømmebassin Indretning af lokaler der tilgodeser børnenes aktuelle behov Sikre at servering af mad og lign for børnene i hverdagen er forholdsvis sund Børnene oplever pædagogerne som rollemodeller omkring idræt og sundhed At børn får erfaring med forskellige former for udfoldelse gennem deltagelse i idræt og andre planlagte bevægelsesaktiviteter. Tema om hygiejne og det at blive kropsbevidste, i samarbejde med forældrene Fleksibel lokaleindretning Tegn: Børnene deltager i de aktiviteter der kræver fysisk udfoldelse

15 Mange børn der ønsker at være med i skoleidrætsklubben Børnene inddrages i processen omkring sundhed At børn selv igangsætter aktiviteter Skolefritidsidrætsklubben De sidste 2 år har BFO en og skolen arbejdet sammen omkring skolefritidsidrætsklub. Skolefritidsidrætsklubbens pædagogiske formål er at styrke børnenes selvtillid og selvværd gennem alsidig leg og kropstræning med udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau, potentiale og behov. Skolefritidsidrætsklubben omfatter et helt skoleår f.eks. perioden fra efterårsferien og frem til 1. Maj, hvor udgangspunktet er, at deltagerne, såvel børn som medarbejdere, er gennemgående i hele perioden. Det er dog muligt, efter aftale med skoleledelsen, at medarbejdergruppen maksimalt kan blive udskiftet en gang undervejs i forløbet. Det vil sige, at aktiviteten max kan deles mellem 2 lærere og/ eller to pædagoger. Dog forstået sådan, at teamet altid skal bestå af en lærer og en pædagog. Aktiviteten i skolefritidsidrætsklubben ligger uden for undervisningstiden. Sammensætningen af børnegruppen foretages af det team (lærer og pædagog), som er ansvarlig for skoleidrætsklubben. Som tidligere beskrevet er målgruppen de idrætsusikre børn/ elever på 0-3. Klassetrin og som er tilknyttet en BFO. Da alle børn i indskolingen er et fælles anliggende for undervisning og fritid åbnes der op for, at skolefritidsidrætsklubben kan modtage op til 3 børn, som ikke er indskrevet i BFO en. Såfremt der deltager børn, som ikke er tilknyttet BFO en, har forældrene ansvaret og tilsynet for børnene mellem afsluttet undervisning og skolefritidsidrætsklubbens start. Indstilling sker efter sommerferien, med opstart efter efterårsferien og med afslutning i april. Der er udarbejdet folder til personalet, samt brev til forældrene. Formål Projektets formål er at give idrætsusikre børn mulighed for at udvikle deres motorik i samvær med andre børn, at give samme børn gode oplevelser gennem leg og motion og derved fremme de sociale relationer Resultatmål At det er en glæde at kunne bevæge sig og kunne kontrollere sin krop, samt finde nye udfordringer, på ens eget niveau At blive stimuleret sanselig gennem forskellige materialer og redskaber At børnene får erfaring med forskellige former for udfoldelse ved, at de får mulighed for at deltage i idræt og andre planlagte bevægelsesaktiviteter.

16 At børnene kan finde inspiration i voksne rollemodeller At fokus er på kost og dens betydning for trivsel og velvære At børnene får lyst til at leve sundt og bevæge sig ved, at de får mulighed for inspiration fra voksen rollemodeller og omgivelser, der indbyder til fysisk aktiviteter og sund levevis. At børnene oplever at de altid har en god ven med til at dele de oplevelser med. Succeskriterier At give idrætsusikre børn et fristed hvor de kan røre sig og skabe nye relationer. Projektet evalueres hvert år inden sommerferien, med henblik på justeringer til det efterfølgende år. Forældrene til deltagende børn inddrages i forhold til evalueringen så erfaringer herfra Medtages. Dokumentation: Observation Børneinverview Skriftlighed 5. Evalueringsmetoder Her beskrives de metoder, der planlægges anvendt til evaluering af processer og indhold. Det skal ligeledes fremgå, hvordan evalueringen rent praktisk planlægges gennemført. Evaluerings metoder Alle projekter evalueres årligt på personalemøder. Tværfaglige projekter så som frikvartersopgaven og skolefritidsidrætsklubben evalueres på første møde efter sommerferien, hvor både lærer og pædagoger deltager.

17 6. De konkrete evalueringserfaringer Her beskrives essensen af de erfaringer der indsamles ved evalueringen af de fire områder. Tillige hvordan BFO en vil følge op på evalueringen. (dette pkt. skal beskrives senere) Evalueringserfaringer 7. Samarbejdet med skolebestyrelse og BFO-råd Samarbejde m. skolebestyrelse og BFO-råd BFO en ønsker at prioritere gennemgående forældre, således at BFO en er bedst muligt repræsenteret i de forskellige fora. Det har været muligt de sidste par år. Således har vi nogle få forældre der sidder i de lokale kontaktforældreråd. Disse sidder ligeledes i BFO rådet. Og 2 af forældrene sidder også i skolebestyrelsen. Der er et fint samarbejde mellem de forskellige fora. BFO rådet har således arbejdet for at skolebestyrelsen uddelegerer deltagelse ved ansættelser til BFO rådet. Skolebestyrelsen har deltaget aktivt i forhold til at sikre BFO en den rette tildeling af ressourcer i høreafdelingen i forbindelse med nedskæringer. Idet det giver mest mening at have forældre siddende der rent faktisk har børn i BFOen. Skolebestyrelsen har d godkendt mål og indholdsbeskrivelsen efterfølgende er små justeringer tilføjet.

18 Skolebestyrelsesformand skoleleder BFO leder

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

SFO - rammer for Mål og Indhold

SFO - rammer for Mål og Indhold SFO - rammer for Mål og Indhold Redigeret juli 2011 1 Indhold Forord... 3 Oversigt over SFO er i Nyborg Kommune... 4 Retningslinjer for processen på skoler/sfo er... 4 Overgange/sammenhæng... 5 Samarbejde...

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at:

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at: Mål og indholdsbeskrivelse skal give mulighed for at få indblik i den enkelte SFO`s fritidspædagogik. Sikre kvalitet og udvikling samt helhed i barnets hverdag. Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Samarbejdet mellem skole og SFO.

Samarbejdet mellem skole og SFO. Samarbejdet mellem skole og SFO. Personalet henter børnene i klasserne ved skoletids ophør, hvor der bliver givet vigtige informationer om børns trivsel i løbet af skoledagen, for derved at skabe forståelse

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og Undervisningsudvalget. SFO og klub arbejder efter kommunens overordnede politikker og generelle retningslinjer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner for Elverdamsskolen Tølløse SFO.

Læreplaner for Elverdamsskolen Tølløse SFO. Læreplaner for Elverdamsskolen Tølløse SFO. Personlighedsudvikling og sociale kompetencer: At børnenes selvværdsfølelse styrkes ved, at de får mulighed for samvær med anerkendende voksne. At børnenes tillid

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt.

Mål- og indholdsbeskrivelser. for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt. Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt. April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Tønder Distrikts Sfo er Begrundelse for mål-

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere