ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2012"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2012

2 ÅRSRAPPORT BYSEKRETARIATET 2012 Forord INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Indholdsfortegnelse 2 Bysekretariatet 4 Økonomistyring og administration 4-5 Analyse og evaluering 5 Synlighed 5-6 Udvikling af samarbejdsrelationer og partnerskaber 6 Fundraising 6 Tværgående udviklingspulje 6 De beskæftigelsesrettede indsatser 8 Denne årsrapport har til formål at redegøre for fremdriften i 2012 i de aktiviteter, der er beskrevet i Helhedsplanen for Randers Nordby samt øvrige projekter, der koordineres af Bysekretariatet. Præsentationen vil tage udgangspunkt i de tre indsatsområder, der er beskrevet i Helhedsplanen: Bysekretariatet De beskæftigelsesrettede indsatser De sociale og sundhedsmæssige indsatser Den boligsociale indsats i Randers Nordby dækker over en lang række aktiviteter, der skal medvirke til at forebygge sociale problemer i området, at skabe netværk, fællesskab og tryghed, samt bidrage til at styrke beskæftigelsesgraden i boligområdet. Den boligsociale indsats er blevet udviklet og beskrevet i et samarbejde mellem boligorganisationerne i Randers og Randers kommune, og udmøntningen af de enkelte indsatser sker nu ligeledes i et samarbejde mellem disse. Data til rapporten er hentet fra Bysekretariatets kvartalsvise fremdriftsrapporter, som udarbejdes i forbindelse med styregruppens møder. Data til fremdriftsrapporterne leveres af de enkelte boligsociale medarbejdere samt involverede samarbejdspartnere. Årsrapporten er udarbejdet af Bysekretariatet, hvis formål er at koordinere de forskellige boligsociale indsatser. Desuden har sekretariatet til formål at opsamle viden og sikre kvaliteten i de projekter, der iværksættes under den boligsociale Helhedsplan samt øvrige projekter der supplerer den boligsociale indsats. Initiativ målrettet førtidspensionister Aktivt liv 8 Initiativ målrettet sygedagpengeområdet 8 Iværksættelse af integrationstilbud målrettet kvinder Aktivt liv 8 Opbygning af virksomhedsnetværk med praktikpladser 8 Iværksættelse af Højskoletilbud 9 Uddannelsestilbud vedr. IT og medier 9 Projekt Kvinder i fokus 9 FritidsTjansen 10 Nordbyens lektiehjælp 10 De sociale og sundhedsmæssige indsatser 11 Udvikling af Samlingshuset 11 Udvikling af frivillighedsgrupper Børn i idræt 11 Udvikling af foreningsplatform Koordinationsplatform vedr. børn og unge 12 Beboeraktiviteter 12 Børns kost 13 Nordbyens motionstilbud 13 Parkcafeen 14 Vangdalen 14 BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2012 side 2

3 BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2012 side 3

4 ETABLERINGEN AF BYSEKRETARIATET Med etableringen af Bysekretariatet er det hensigten, at de enkelte indsatser i Helhedsplanen sikres koordineret og evalueret som beskrevet i Helhedsplanen for Randers Nordby. Dertil er det tanken, at Bysekretariatet på sigt skal bidrage til det boligsociale arbejde for hele Randers herunder udarbejde ansøgninger om ekstern finansiering af det boligsociale arbejde, udarbejde analyser samt skabe overblik og indhente viden over den boligsociale indsats. Bysekretariatets opgaveportefølje omfatter i overskrifter hermed: Økonomistyring og administration Analyse og evaluering Synlighed Udvikling af samarbejdsrelationer og partnerskaber Fundraising Administrering af den tværgående udviklingspulje I den følgende redegørelse vil Bysekretariatets opnåede resultater for 2012 præsenteres under overskrifter der afspejler opgaveporteføljen. Økonomistyring og administration I efteråret 2012 blev der udarbejdet et revideret budget for Helhedsplanen. Det skete bl.a. i forbindelse med inddragelse af Vangdalen i den boligsociale indsats fra august Overordnet set var processen med udarbejdelsen af det reviderede budget at tilpasse det med det faktisk forbrugte, og tilrette det de planlagte aktiviteter for den resterende projektperiode samt en videre forankring. Den samlede projektramme blev desuden forøget fra kr. til kr. Altså en forøgelse på kr., og som var afstedkommet af en højere medfinansiering end oprindeligt budgetteret. Det reviderede budget blev godkendt af Landsbyggefonden i oktober Ved årets udgang var der i Helhedsplanens regnskab akkumuleret et overskud på knap kr. Baggrunden for dette overskud var medarbejderafgang i efteråret 2012, der medførte lavere lønudgifter end budgetteret i det reviderede budget samt sygedagpengerefusion. Grundet uafklarede personalesager blev midlerne ikke fordelt til andre aktiviteter, og eftersom Helhedsplanen stod overfor at afsluttes i første kvartal 2013 blev der ikke ansat nyt personale til at BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2012 side 4

5 erstatte de, der gik fra. De overskydende midler ventes brugt til en administrativ forlængelse af Helhedsplanen. I projekt Go ferie er der gennemført revision i september, der forløb uden anmærkninger. Projektet står overfor at skulle afsluttes maj 2013, hvorved det udgår af administrationens opgaveportefølje. Der er i 2012 opstartet to nye projekter. Det drejer sig om projekt Bydelsmødreforeningen og projekt Foreningsmentor. I forbindelse hermed er der udarbejdet nye kontoplaner samt oprettet konto til modtagelse af tilskud fra hhv. By, bolig og landdistrikt ministeriet samt Social og Integrationsministeriet. Der er lavet årlig medlemsregistrering og opdatering af Aktivitetsforeningen Jennumparken. Budgetlægning er i gang for VHIF, hvorfra Bysekretariatet har overtaget bogføring og regnskabsansvaret fra RandersBolig. Analyse og evaluering Bysekretariatet indgår i en tæt dialog med de boligsociale medarbejdere om den løbende erfarings- og resultatopsamling i de enkelte aktiviteter. I udgangspunktet er der kvartalsvise opfølgninger, hvor Helhedsplanens projekters aktiviteter, mål, succeskriterier samt økonomi drøftes. Bysekretariatet har særligt fokus på, hvor langt de enkelte projekter er i forhold til mål og succeskriterier, og hvordan resultaterne måles og synliggøres. Møderne og de boligsociale medarbejderes tilbagemeldinger har udgjort råmaterialet til de kvartalsvise fremdriftsrapporter. Udover fremdriftsrapporterne og årsrapporten har Bysekretariatet stået for udarbejdelsen af to delrapporter: en for FritidsTjansen i juni 2012 og en for ParkCafeen marts I og med at Helhedsplanen for nærmede sig sin afslutning sommeren 2012, blev der udarbejdet en plan for afsluttende evaluering bestående af følgende produkter: Rapport for Beboerundersøgelse 2012 Opskriftsbog, der baserer sig på bydelsmødrenes opskrifter og beboernes etniske madaftener Livsfortællinger, der baserer sig på beboernes livsfortællinger fortalt i projekt Integrationstilbud målrettet kvinder En tredelt evaluering, hvor følgende indgår: o Resultatevaluering o Evaluering af organisering o Metoder i den boligsociale indsats I september blev gennemført en større beboerundersøgelse i Helhedsplanens indsatsområde. Afdelingerne i Gl. Jennumparken og området omkring Glarbjergvej var målet for undersøgelsen. Der har været tilstræbt en svarprocent på 25 %, men dette er langt fra lykkes. Efter omdeling og svarfristens udløb var der indkommet besvarelser, således der var opnået en svarprocent på 9,8 %. Bysekretariatet kontaktede derfor afdelingsformændene i 15 ud af 16 afdelinger. De blev tilbudt at forsøge at hæve svarprocenten for deres afdeling. Den endelige svarprocent for det samlede boligområde er 12 %. Den lave svarprocent betyder, at Bysekretariatet har nogle overvejelser vedr. fremtidige beboerundersøgelser, og hvorledes de skal gennemføres, så der kan opnås en højere svarprocent. Det overvejes bl.a. om et tættere samarbejde med de involverede afdelinger vil kunne give en bedre svarprocent. I forhold til udviklingen af et boligsocialt monitoreringssystem blev der i 2012 etableret en fast arbejdsgruppe med to projektledere i spidsen. Fra Randers kommune blev tilknyttet en konsulent med ansvar for udredning af foreliggende data i Randers kommune samt mulige IT løsninger i forhold til opbygning IT platform. Fra Bysekretariatet blev den akademiske medarbejder tilknyttet med henblik på beskrivelsen af udredningen og processtyring. Ved årets udgang var udredningen afsluttet, og den videre udvikling af et monitoreringssystem overgik til social og arbejdsmarkedsforvaltningen, hvor systemet ligeledes skal forankres. Bysekretariatet er fortsat tilknyttet projektet som ressource i forbindelse med udvælgelse og kvalificering af indikatorer. Ligesom både Randers kommune og Bysekretariatet indgår i det landsdækkende netværk vedr. boligsocial monitorering. Udover de lokale evalueringsaktiviteter har Bysekretariatet og projektmedarbejderne bidraget aktivt til Rambølls procesevaluering af de boligsociale indsatser, SFIs effektevaluering og Center for Boligsocial Udviklings aktiviteter. Ligeledes har alle aktivt deltaget i relevante erfaringsudvekslingsnetværk arrangeret af Boligsocialnet, BL og øvrige. Synlighed I løbet af 2012 har den boligsociale indsats på forskellig vis bidraget til at skabe synlighed om Randers Nordby via en række kommunikations- og presserelaterede aktiviteter. I forbindelse med besøg udefra udarbejdes der pressemeddelelser og pressen inviteres til at deltage. I 2012 er det bl.a. sket i forbindelse med den amerikanske ambassadør i Danmark Laurie S. Fultons besøg i februar, og i oktober 2012, hvor Nordbyen fik besøg af minister Carsten Hansen fra ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I pinsen 2012 fik Nordbyen igen besøg udefra. Det skete i forbindelse med et landsmøde for tyrkiske politikere i Danmark. Og i juni 2012 kom borgmester Henning Jensen Nyhuus forbi i forbindelse med, at han overdrog bydelsmødrene deres diplom for gennemførsel af forløb. Herudover er der blevet lavet presse på flere af de boligsociale aktiviteter, og som medførte forskellige artikler og indslag. Blandt andet har der i forbindelse med, at Randers Nordby er blevet prækvalificeret til endnu 4 år, været udsendt pressemeddelelse der er blevet bragt på dels Randers kommunes hjemmeside og i den lokale Din Avis. BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2012 side 5

6 Derudover har der været pressedækning i forbindelse med skakskole, syng dansk dag i ParkCafeen, efterårets beboerundersøgelse, diplomoverrækkelsen til bydelsmødrene i juni 2012, Aktivitetsforeningens sommerfest og motionsforeningen. Hertil har både bydelsmødrene og sommerfesten været i TV2 Østjylland. Links til tv-klip kan findes på Bysekretariatets hjemmeside. Udover presse arbejder Bysekretariatet hele tiden for at forbedre kommunikationen ud til såvel beboere som samarbejdspartnere. Det sker primært via Nordbyposten, Facebook, Bysekretariatets hjemmeside og et månedligt nyhedsbrev. Ved udgangen af 2012 blev Bysekretariatets nyhedsbrev hver måned udsendt til 200 tilmeldte brugere, hvorved der er sket en fordobling af antallet af tilmeldte på et år. Bysekretariatets hjemmeside besøges også stadigt oftere. Marts 2011 var der 263 besøgende på en måned. Marts 2012 var det tal steget til 397 besøgende på en måned. Fundraising og udvikling af samarbejdsrelationer og partnerskaber I 2012 har fundraisingaktiviteter fyldt meget i og med, at boligorganisationer og Randers kommune stod overfor at skulle udarbejde en ny 4årig Helhedsplan for Udarbejdelsen af prækvalifikationen blev skudt i gang i efteråret 2011, og i maj 2012 blev prækvalifikationen indsendt. I august 2012 blev Randers Nordby prækvalificeret, og processen med den egentlige udarbejdelse af en helhedsplan blev påbegyndt. Styringen og koordineringen af processen er sikret af Bysekretariatet og styregruppen, der har haft følgende overskrifter for processen: Inddragelse af beboere Inddragelse af samarbejdspartnere, Randers kommune og boligorganisationer Samarbejde med Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) om fastsættelse af mål, succeskriterier og indikatorer Inddragelse af de boligsociale medarbejdere og de erfaringer, der er gjort inden for den boligsociale indsats Udredning af kommunal og boligorganisationens medfinansiering og løbende budgetudarbejdelse Tæt dialog med Landsbyggefonden Gennem inddragelsen er der arbejdet for at lave en så helstøbt plan som muligt, der favner de mange interesser og ønsker der er i spil. Processen er blevet tilrettelagt og styret efter en procesplan godkendt af styregruppe og Landsbyggefonden. Ligesom styregruppen har haft ekstraordinære møder undervejs i processen, og har haft repræsentanter med under både 1. og 2. møde med Landsbyggefonden i hhv. september og december Det politiske niveau i Randers kommune er blevet inddraget via foretræde for Børn og skole-, social- og arbejdsmarkedsudvalgene i Randers kommune i løbet af foråret, og hvor udvalgene kom med input til rammerne for den kommende helhedsplan. I november 2012 deltog Bysekretariatet og to frivillige beboere i en temadrøftelse i Byrådet vedr. den boligsociale indsats. Ved udgangen af 2012 havde arbejdet med Helhedsplanen resulteret i et første udkast til en helhedsplan med en forventning om at kunne indsende den endelige helhedsplan til Landsbyggefonden medio marts Udover udarbejdelsen af Helhedsplanen så har Bysekretariatet også haft andre fundraisingaktiviteter. Bl.a. indsendte Bysekretariatet i 2011 tre projektansøgninger til Integrationsministeriet. På grund af sammenlægningen af Socialministeriet og Integrationsministeriet har behandlingen af ansøgningerne trukket ud. Sommeren 2012 kom der så svar på alle tre ansøgninger, og to ansøgninger modtog bevillinger. Det drejer sig om projekt Bydelsmødreforeningen, der er bevilget kr. for en etårig periode. Projektets formål er at støtte foreningen i at få etableret sig og støtte op om bydelsmødrenes virke. Projekt Foreningsmentor er bevilget kr. over en toårig periode til ansættelse af en mentor, der skal støtte udsatte børn og unge i at komme i gang med en fritidsaktivitet i de lokale idrætsforeninger samt motivere forældre og andre til at gå ind i det frivillige foreningsarbejde. Udover udarbejdelsen af en ny Helhedsplan har Bysekretariatet i et samarbejde med lokale institutioner og Nørrevangsskolen og på vegne af Randers kommune indsendt en ansøgning til By, bolig og landdistrikt ministeriet. Projektet hedder Overskud til livet og består af 5 indsatser/læringsrum indenfor lektiehjælp, natur, kor, sommerskole og sundhed. Projektet blev december 2012 bevilget knap 3,4 mio. Tværgående udviklingspulje I løbet af 2012 har Bysekretariatet og styregruppen givet 12 bevillinger til forskellige initiativer. Styregruppen behandler ansøgninger over kr. og valgte at imødekomme ansøgningen om midler til støtte af Nordbyens pigekor fra Jennumparkens Fritidshjem og Aktivitetsforeningen Jennumparkens ansøgning om tilskud til sommerfesten. Ligeledes imødekom man ansøgningen fra de lokale skoler vedr. skoleskak. Hertil har Bysekretariatet givet bevillinger under kr. til: 3 lokale foreninger Malerkursus for lokale beboere og afviklet af en frivillig En afdeling i Helhedsplanens indsatsområde, der ønskede en styrkelse af de sociale aktiviteter i afdelingen Beboerrådet (2 bevillinger) Dansk skoleskak vedr. etablering af lokal skakklub i Parkcafeen BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2012 side 6

7 BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2012 side 7

8 DE BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER I Helhedsplanen er der under de beskæftigelsesrettede indsatser beskrevet følgende projekter og aktiviteter. Initiativ målrettet førtidspensionister Initiativ målrettet sygedagpengeområdet Iværksættelse af integrationstilbud målrettet kvinder Opbygning af virksomhedsnetværk med praktikpladser Iværksættelse af Højskoletilbud Uddannelsesforløb vedr. IT og medier Projekt Kvinder i fokus fra januar 2011 FritidsTjansen fra juni 2010 Nordbyens Lektiehjælp fra januar 2011 Initiativ målrettet førtidspensionister Aktivt liv Målet med indsatsen er, at flere førtidspensionister bliver aktive i beskæftigelse, foreningsliv mm. Dernæst er målet at kompetenceudvikle den enkelte førtidspensionist. Indsatsen er i det daglige forankret i VækstBasen. Der er blevet afholdt i alt 101 førstegangssamtaler ved udgangen af Henvendelser er kommet direkte fra førtidspensionisterne, som har hørt om projektet gennem hjemmeside, facebook, Nordbyposten og fra andre af projektets deltagere. De kommer med ønsket om et mere aktivt liv, og dermed være en del af samfundet. I forbindelse med indsendelse af evalueringsdata til Landsbyggefonden pr. 1. oktober 2012 viste en opgørelse, at 89 % af de førtidspensionister som projektet havde opnået kontakt til, havde fået et mere aktivt liv. Heraf var 7 % kommet i ordinært job eller skånejob. I 2012 har der fortsat været arbejdet på at skabe og udvikle relationerne til områdets førtidspensionister. Det er sket gennem en lang række tiltag såsom åben Cafe, som blev afholdt to gange om ugen, hvor flere frivillige bidrager med det praktiske. Der har været mellem 3 og 15 deltagere pr. gang. Efter deltagernes ønske har der været arrangeret flere udflugter ud af området. I april planlagde VækstBasen en fællesudflugt til SAM-festival for socialt udsatte i Tøjhushaven, hvor 17 personer deltog. Der blev opstillet et fodboldhold med 8 deltagere, hvoraf de fire var førtidspensionister. Holdet vandt i øvrigt turneringen. I maj måned var 8 deltagere på en udflugt til Randers Kunstmuseum, og i juni var 10 deltagere en tur på Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Deltagerne i disse udflugter er primært førtidspensionister. Førtidspensionisterne tilknyttet projektet er ligeledes aktive i lokalområdet som frivillige, f.eks. ved enkeltarrangementer som Aktivitetsforeningens Sommerfest, og under mere faste former. Eksempelvis er fire personer faste frivillige i Fontænen, som tovholdere på kreative værksteder eller kontaktpersoner for mere svage beboere. Fire førtidspensionister var aktive frivillige ved afholdelse af Julegaveværksted for børn i Nordbyen. To førtidspensionister blev hyret af Bysekretariatet i december til at lave et smykkeværksted for piger under 18 år. Bysekretariatet har i 2012 ansat en af projektets førtidspensionister i et job med løntilskud (skånejob) på otte timer ugentligt som IT-underviser under indsatsen IT og Medier. Initiativ målrettet sygedagpengeområdet Målet med indsatsen er ganske kort at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere i Helhedsplanens indsatsområde. Indsatsen udføres af Jobcenter Randers. Indsatsen er i det daglige forankret i Vækst- Basen. Sygedagpengeafdelingen på Jobcenter Randers har i 2012 indført procedurer omkring deres særlige fokus på sygemeldte fra Helhedsplanens områder. Listen af nye sygemeldte gennemgås, og hvis der er beboere fra Helhedsplanens område, får de en folder om aktiviteter i Nordbyen sammen med indkaldelse til informationsmøde og første samtale med sagsbehandler. Det har vist sig, at i de sidste tre måneder af 2011, kun var tre nye sygemeldinger fra beboere i området. Bysekretariatet har i oktober 2012 modtaget statistik fra Jobcentret vedr. antallet og længden på sygedagpengeforløb. I forhold til antallet af forløb har der været et generelt fald siden Dog kan der observeres en kraftig stigning i forløbets længde fra 23 uger i august 2011 til 36 uger i 2012 i samme måned. Iværksættelse af integrationstilbud målrettet kvinder Aktivt liv Målet med indsatsen er at styrke integrationen af kvinder med anden etnisk baggrund. Indsatsen vil bestå af etablering af i alt 5 kvindegrupper, der deltager i et 12 ugers undervisningsforløb. Indsatsen er forankret i VækstBasen. I april 2012 startede femte og ifølge planen sidste kvindegruppe. Til at begynde med var der tilmeldt 7 kvinder fra 6 forskellige lande. Seks af de syv er fortsat en del af kvindegruppen. Efterfølgende er der kommet flere medlemmer i gruppen, så den tæller i alt ti kvinder, deraf fem førtidspensionister. De ti medlemmer af gruppen blev inviteret på en udflugt i slutningen af november, som skulle udgøre en formel afslutning på gruppeforløbet. Avislæsegruppen, der er en udløber af projektet, mødtes fortsæt i Parkcafeen en gang om ugen året igennem. Opbygning af virksomhedsnetværk med praktikpladser Målet med indsatsen er at etablere et virksomhedsnetværk specielt målrettet beboere i Nordbyen. Herigennem ønskes en styrkelse af beskæftigelsen i Nordbyen. Indsatsen er forankret i VækstBasen. Der er i 2012 blevet afholdt to netværksmøder i mentornetværket, der består af i alt 28 mentorer fra 25 virksomheder fordelt på to grupper. Formålet med netværksmøderne har været at slå de to grupper af mentorer sammen. Efterfølgende var der debat om mentornetværkets fremtid og der blev besluttet, ikke at indkalde til flere møder foreløbig. Mentorerne står dog stadigvæk til rådighed på virksomhederne. I sin egenskab som mentor modtager projektmedarbejderen løbende praktikanter fra Jobcentret. Det er typisk praktikanter, der har behov for mentorstøtte. I løbet af 2012 har medarbejderen haft 8 praktikanter tilknyttet. BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2012 side 8

9 Iværksættelse af Højskoletilbud Nordbyens højskole har til formål at tilbyde beboere kompetenceudviklende undervisning. Kompetenceudviklingen kan bl.a. omfatte et uddannelsesforløb såsom FVU eller aftenskolefag. Fagrækken kan strække sig fra almene fag til mere interessebetonede fag såsom krop og motion. Udover dette kan aktiviteter omfatte enkeltstående foredrag og korte kurser. Indsatsen koordineres af Bysekretariatet. I 2012 har Nordbyens højskole fortsat nydt stor støtte blandt beboerne. Både forår og efterår har der været 2 forløb i FVU dansk afholdt af hhv. FOF og AOF. Herudover har der været en lang række interessebetonede aktiviteter i højskolen såsom nålefilt, afspænding, smykkeværksted, frokostforedrag og korsang. I alt er det blevet til 433 deltagere på de forskellige undervisningsforløb og enkeltstående aktiviteter. Under højskolen har der ligeledes været et spændende samarbejde med Dansk Skoleskak og 4 lokale skoler. Projektet har heddet Move the ghetto, og er blevet støttet med midler fra den tværgående udviklingspulje. Projektet har omfattet ugentlig undervisning i skak i samlet 8 uger på de fire skoler samt skakklub i Jennumparken en gang om ugen. Uddannelsestilbud vedr. IT og medier Uddannelsestilbuddet har flere formål, dels at løfte deltagernes IT kompetence dernæst, at der dannes en mediegruppe i Nordbyen, hvorigennem der fortælles gode historier om livet i Nordbyen. Indsatsen koordineres af Bysekretariatet. I 2012 blev der etableret flere IT undervisnings- og vejledningsforløb, således der udbydes IT undervisning tre dage om ugen. Det skete i forbindelse med at Bysekretariatet ansatte en førtidspensionist med stort IT kendskab til at afvikle kurser og individuel undervisning af beboerne. Forløbene har især henvendt sig til beboere på begynderniveau. Borgerjournalistkurset fortsatte i 2012 med deltagelse af 12 lokale borgerjournalister. Resultatet har bl.a. været, at borgerjournalisterne har bidraget med artikler til beboerbladet NordbyPosten. Der er arbejdet for at styrke de unges medvirken i mediearbejdet. En lokal fritidsjobber er derfor blevet tilknyttet Bysekretariatet som mediemedarbejder med henblik på udarbejdelse af mindre film om livet og aktiviteter i Nordbyen. Ved udgangen af 2012 var det blevet til 5 film omhandlende bl.a. livet i Nordbyen, Playground i påsken og Etnisk mad. Alle film kan findes på Randers Nordbys YouTube kanal. I 2012 har der været et spændende samarbejde med Boombox. Det har betydet, at der i perioden april og til årets udgang var et musikstudie i kælderen Husarvej 32. Projektet inviterede unge med interesse i musik og lysten til at prøve sig selv af. De unge skrev selv deres egen tekster eller lavede beats. Aktiviteten blev brugt af 2 og 7 unge pr. åbningsdag, og omkring 25 unge i alt gjorde brug af tilbuddet. Projekt Kvinder i fokus Projekt kvinder i fokus er en fortsættelse af elementer fra de to Integrationsprojekter Kvinder i forening og Bydelsmødre i Randers. Projektets overordnede formål er at styrke kvinder med anden etnisk baggrund end dansk tilknytning til det danske samfund og arbejdsmarked samt at bryde etnisk betinget isolation. Indsatsen er forankret i Samlingshuset. Fra marts til juni blev afviklet et sidste bydelsmorkursus. Der var 13 tilmeldte kvinder fra 8 forskellige nationer. Grundet sprogvanskeligheder og afbud endte det med, at 8 gennemførte kurset. Den 22. juni blev der afholdt diplomoverrækkelse for de uddannede bydelsmødre. Den tilknyttede medarbejder har i efteråret 2012 arbejdet for at samle alle 32 uddannede bydelsmødre mhp. udredning i hvilken grad de bruger deres kompetencer som bydelsmor, og om der er behov for yderligere støtte for at kunne virke som bydelsmor. I alt 9 kvinder udtrykte behov for denne støtte og i december 2012 blev der opstartet et mixhold af 9 bydelsmødre. Herudover har de uddannede bydelsmødre indgået i forskellige sammenhænge i de boligsociale aktiviteter: De har deltaget i friliv, hvor de lavede smagsprøver af mad fra de forskellige lande. En af bydelsmødrene har deltaget i Byrådets temadrøftelse af Helhedsplanen. Enkelte af bydelsmødrene har været aktive i beboerinddragelsen om ny helhedsplan. En af bydelsmødrene var med på studietur til Høje Taastrup sammen med beboerrådet. En bydelsmor var i juni i København for at møde Dronningen i forbindelse med et arrangement for fejringen af frivillige. Tilbage i 2011 ansøgte Bydelsmødreforeningen og Bysekretariatet i fællesskab Integrationsministeriet om midler til en koordinator, der kunne stå for afvikling af aktiviteter i Bydelsmødreforeningen samt støtte de uddannede bydelsmødre i deres virke. Grundet regeringsskifte blev et oprindeligt tilsagn givet i efteråret 2011 trukket tilbage, og efterfølgende har foreningen og Bysekretariatet afventet ministeriets afgørelse. Det kom juli 2012, hvor projekt Bydelsmødreforeningen blev tildelt kr. Af forskellige årsager kom projektet ikke i gang i 2012, men ventes at være i drift primo BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2012 side 9

10 FritidsTjansen I boligområdet kommer mange unge fra familier, hvor enten den ene eller begge forældre er på overførselsindkomst. FritidsTjansen har til formål at udvikle og styrke disse unges relation og kendskab til arbejdsmarkedet, og hermed forebygge antallet af unge på overførselsindkomst. Ved udgangen af 2012 havde i alt 70 unge deltaget i Fritidstjansens tilbud. Heraf havde 33 været i internt job. 34 har modtaget vejledning i ansøgning og CV. Tretten unge har modtaget coaching i forbindelse med ansættelsessamtaler, og i alt 17 unge var blevet udsluset til ordinært fritidsjob. Fritidsjobberne har været beskæftiget med rengøring, hjælp i Parkcafeen, serviceteam ved arrangementer, børnepasning og med forskellige opgaver indenfor omdeling. Ved ansættelse i Fritidstjansens jobs etableres forældresamarbejde med henblik på, at familien bakker den unge op i valg af fritidsjob. Projektet i 2012 været ramt af bemandingsproblemer, og i løbet af 2012 har der været tre forskellige medarbejdere tilknyttet. Ved udgangen af 2012 var der faldt ro om bemandingen, og den nye koordinator var i fuld gang med at samle op på projektet. Herunder udarbejdelse af en plan om omstrukturering af de interne jobs (lommepengeforløbene), således at de i højere grad appellere til drenge, da projektet pt er præget af en kønsmæssig forskydning, således, at 65 % af fritidstjanserne er piger. Ligeledes er der i løbet af 2012 blevet etableret samarbejde med fem virksomheder, der har indvilget i at rekruttere en del af deres ungarbejdere gennem Fritidstjansen. Nordbyens lektiehjælp Lektiehjælpen overgik fra januar 2011 til en integreret del af helhedsplanen for Indtil da havde lektiehjælpen været en del af helhedsplanen for Formålet med lektiehjælpen er at tilbyde områdets børn og unge hjælp til lektierne. Lektiehjælpen har i 2012 haft en omtumlet tilværelse med to flytninger. Først flyttede lektiehjælpen fra Husarvej 32 til ParkCafeen. I august 2012 indgik Byggern og Bysekretariatet så et samarbejde om lektiehjælpen. Byggern havde fået bygget til, og kunne tilbyde faciliteter, hvor der kunne afholdes lektiehjælp. Samarbejdet mellem Byggern og Bysekretariatet skete ligeledes ud fra ønsket om at nå flere børn og unge, som har brug for hjælp til lektierne. Det er medarbejderens vurdering, at flytningerne har haft en negativ indflydelse på lektiehjælpens besøgstal der mod de forventede besøgende pr. åbningsdag, har været nede på mellem to og ti børn pr. åbningsdag. Aldersgruppen der har benyttet lektiehjælpen har primært været børn og unge af anden etnisk herkomst i alderen 8-13 år. BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2012 side 10

11 DE SOCIALE OG SUNDHEDSMÆSSIGE INDSATSER I Helhedsplanen er der under de sociale og sundhedsmæssige indsatser beskrevet følgende projekter og aktiviteter: Udvikling af Samlingshuset Udvikling af frivillighedsgrupper herunder rollemodeller og mentorer i relation til integrationsområdet Børn i idræt Udvikling af foreningsplatform Nordbyens koordinationsplatform vedr. børn og unge Beboeraktiviteter Projekt Børns kost fra august 2010 Nordbyens motion fra januar 2010 Parkcafeen fra januar 2011 Herudover beskrives den boligsociale indsats i Vangdalen. Udvikling af Samlingshuset Samlingshusets aktiviteter er mangeartede, men tjener de samme mål. Disse er at øge den fysiske og psykiske sundhed i Nordbyen, og at være en indgang til en bred palet af rådgivnings- og vejledningstilbud. Aktiviteterne i Samlingshuset har i 2012 fortsat stabilt og ramt målgruppen for projektet bredt: Babycafeen der afholdes i samarbejde med de lokale sundhedsplejersker er blevet afviklet på ugebasis. Der deltager mellem 3 og 12 forældre pr. gang. En gang om måneden er det blevet tilbudt at deltage i undervisning i babymassage. Der har været afholdt månedlige etniske madaftener. De etniske medaftner nyder stor tilslutning, og der har deltaget personer pr. gang. Et nyt teenagegruppeforløb for piger opstartede den 20. november. Formålet med forløbet er at styrke pigernes netværk. Diætistvejledningen er fortsat et tilbud mange beboere benytter sig af, og der er kontinuerligt mellem 15 og 18 aktive forløb. Der er blevet tilbudt økonomisk rådgivning hver 14.dag. Tilbuddet udbydes i samarbejde med BRF kredit der stiller 2 rådgi vere til rådighed. I januar 2012 blev der tilknyttet en familievejleder fra Familieafdelingen i en åben anonym rådgivning. I sommeren 2012 blev der tilknyttet en aktivitetsmedarbejder til Samlingshuset. Hans opgave har været opnå kontakt til områdernes mange unge drenge i alderen år. Ved udgangen af 2012 havde aktivitetsmedarbejderen opnået at få kontakt til 34 unge, der deltog i en fælles julefrokost. Aktivitetsmedarbejderen afholder to ugentlige aktiviteter for drengene. Om tirsdagen mødes de i Park- Cafeen, hvor de ser fodbold, spiller spil eller lign. Om torsdagen mødes de til idrætsaktiviteter, primært fodbold. Gennem aktiitetsmedarbejderen opsøgende arbejde er der blevet etableret en god kontakt til mange unge i områderne. Udvikling af frivillighedsgrupper Børn i idræt Fokus i projektet er en styrkelse af børns sundhed gennem motion, og projektet tilbyder ca. 20 børn årligt muligheden for at deltage i en fritidsaktivitet, hvor der ydes kontingentstøtte. I foreningerne tilbydes trænere og andre frivillige et mentorkursus. Det prioriteres højt, at der er en løbende opfølgning med forældre med henblik på at få dem til at prioritere deres børns tilknytning til en fritidsaktivitet. Indsatsen er forankret i Samlingshuset. I 2012 rundede projektet over 100 børn og unge, som har gjort brug af tilbuddet om kontingentstøtte, og ved årets udgang var 33 børn og unge aktive i foreningerne med kontingentstøtte. Hertil var der 7 børn og unge der var fortsat i aktiviteten men uden kontingentstøtte og som projektet fortsat har kontakt til. I løbet af 2012 blev samarbejdet med foreninger udvidet med yderligere to foreninger, således at projektet ved årets udgang havde samarbejde med i alt 11 foreninger. I forhold til projektets mentorindsats, så har Projekt børn i idræt afholdt mentorarrangement med bowling og spisning, hvor projektmedarbejderen informerede deltagerne, om muligheden for at søge kontingentstøtte samt støtte til stævner, tøj m.m. Der var deltagelse fra 4 forskellige foreninger. Fra oktober 2012 blev der indledt et tæt samarbejde med projekt foreningsmentor. Ansøgningen til projektet er udarbejdet af Bysekretariatet og den tilknyttede boligsociale medarbejder, de samarbejdende foreninger, og støttes med midler fra social og integrationsministeriet over en toårig periode. Projektet vil supplere Børn i idræt ved at have fokus på at motivere forældre til at være frivillige i foreningerne. Udvikling af foreningsplatform Målene med dette projekt er mangeartede og omfatter bl.a. en styrkelse af foreningslivet i Nordbyen, og en samlet fælles foreningsindsats målrettet alle beboere og at oplyse om foreningstankegangen. Den boligsociale medarbejder er tovholder for denne indsats. Projektet har i 2012 haft et begivenhedsrigt år. Det er gennem foreningsplatformen, at den boligsociale indsats arbejder for en tættere dialog med beboerne. Både via samarbejdet med afdelingsbestyrelser og de beboerdrevne foreninger, men også på individuelt basis. I udarbejdelsen af en ny Helhedsplan for Randers Nordby har der været et stort fokus på at inddrage alle beboere. Konceptet for inddragelsen har været Vi elsker Randers Nordby. Gennem de aktiviteter har været afholdt, er det lykkedes at få mobiliseret beboere og få deres input til, hvordan den fremtidige Helhedsplan skulle se ud. Aktiviteterne blev påbegyndt november 2011, hvor alle 17 afdelingsbestyrelser i boligområderne blev inviteret til at give deres input til den boligsociale helhedsplan og sætte processen i gang. BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2012 side 11

12 I foråret 2012 og sidst i efteråret 2012 har beboere og samarbejdspartnere været i proces om udformningen af den boligsociale helhedsplan. Møderne i 2011 og starten af 2012 gav anledning til dannelsen af en følgegruppe af beboere, som har deltaget i hele processen og sammen med Bysekretariatets medarbejdere har deltaget i studiebesøg for at få inspiration til indsatserne i den boligsociale helhedsplan for boligområderne. Udover dette medførte processen yderligere samarbejde mellem den boligsociale indsats frivillige beboere om 8 aktiviteter, hvoraf nogle fremgår herunder. Herudover har projektet og den boligsociale medarbejder stået for forskellige aktiviteter for beboerne. Det har bl.a. omfattet følgende: Samklang et multikulturelt arrangement til fordel for UNICEF blev afholdt torsdag den 17. november 2011til et samarbejde mellem Fontænen, Vækstbasen, Bydelsmødre, Sesam, Aktivitets foreningen, Samlingshuset, Motionsforeningen, Tøsegruppen og Jennumparkens Fritidshjem. Gode oplevelser gennem sang giver et godt kulturfællesskab og er en integrationsfremmende faktor. Antal deltagere ca december 2011blev alle frivillige fra foreninger og projekter inviteret til julebanko, gløgg og æbleskriver i Beboerhuset på Flyvervej. Der mødte 20 personer op. Den 8. marts Mandehørm, et socialt arrangement for mænd om udvikling af aktiviteter til mænd med deltagelse af 15 mandlige beboere. 27. april - ungdomsfest i samarbejde med aktivitetsforeningen og FritidsTjansen 19. marts kulturaften, hvor der blev arbejdet på at søge finansiering af arrangementer. I ugerne afholdt DGI Playground. Den første uge fandt aktiviteterne sted i Vangdalen og de to sidste uger i Jennumparken. Der deltog gennemsnitligt 25 børn og unge om dagen. DGI valgte at lade deres udstyr fra arrangementet gå i arv til den boligsociale indsats. Det har efterfølgende gjort stor glæde, bl.a. i forbindelse med en fodboldturnering afholdt i uge 30. Derudover har den boligsociale medarbejder understøttet de lokale foreningers virke og deltaget i følgende: Budgetweekend med Aktivitetsforening for Jennumparken september, Deltagelse bestyrelsesmøder, hjælpe med skriftlige opgaver og kontakt til kultur og fritid i Randers kommunen. Ekstraordinær generalforsamling i Aktivitetsforeningen Jennumparken, hvor bestyrelsen fik 2 nye medlemmer og 3 nye suppleanter. At støtte op om aktivitetsforeningens arrangementer og øvrige aktiviteter. Herunder at støtte foreningen i etableringen af et børn og ungeudvalg. I juni måned mødt 6 interesserede medlemmer og frivillige fra aktivitetsforeningen op, som gerne vil gøre noget for unge i området. De planlagde med det sammen en fodbold turnering for børn og unge. Der blev holdt ungdomsfest, men uden stort fremmøde. Der arbejdes videre med at skabe aktiviteter for områderne børn og unge. Koordinationsplatform vedr. børn og unge Målet med indsatsen er, at problemer blandt børn og unge forebygges, og at der kan sættes ind såfremt problemer eskalerer. Indsatsen tager udgangspunkt i Randers kommunes eksisterende indsatser for målgruppen, og udføres af Randers kommune. Indsatsen indgår som medfinansiering. I løbet af 2012 har koordinationsplatformen afholdt kvartalsvise møder og bysekretariatets boligsociale medarbejder deltog med et indlæg vedr. den nye helhedsplan, som deltagerne efterfølgende bidrog med idéer til. Desuden har der været et ekstraordinært møde omkring grupperinger af børn/unge, som skaber problemer/uro ved Nørrevangsskolen, Hørhaven, Vangdalen og Jennumparken. KFUM Glarbjergvej og Østervangsskolen er nye medlemmer af Koordinationsplatformen. Beboeraktiviteter Indsatsen har til formål at understøtte de beboerorganiserede aktiviteter, og herigennem øge frivillighedsindsatsen, forebygge marginalisering, oplyse om sund levevis, gøre Nordbyen til et attraktivt sted at bo, og give børn og unge fra familier der er økonomisk og socialt dårligt stillede samme muligheder som andre børn og unge. Beboeraktiviteter arrangeres gennem Aktivitetsforeningen Jennumparken, og udføres af foreningens frivillige. Aktivitetsforeningen har i 2012 afviklet 6 faste og 12 enkeltstående aktiviteter. Aktiviteterne har bl.a. omfattet juletræsfest, sommerfest, julebanko og en udflugt til Djurs sommerland. En opgørelse for perioden viser, at der gennemsnitligt deltager knap 400 beboere i foreningens aktiviteter hvert år. Herudover er der foreningens årlige 4 dages sommerfest, hvor det anslås, at personer deltager. BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2012 side 12

13 Børns kost Formålet med projekt Børns kost er gennem forskellige tilbud: tilbud om morgenmad, fællesspisning og undervisning og vejledning, at styrke børn og unges samt deres forældres viden om sund kost. Herigennem tilstræbes det at opnå forebyggende effekter i forhold til overvægt, kondital og livsstilsrelaterede sygdomme. Indsatsen er forankret i Samlingshuset. Interessen for tilbud om morgenmad på Nørrevangsskolen er fortsat til stede. En rundspørge blandt skolens elever ultimo september 2012 viste, at 76 % af de adspurgte fik morgenmad alle ugens dage. Heraf svarede 51 %, at de fik morgenmad på skolen i forbindelse med tilbud om morgenmad. 25 % fik morgenmad derhjemme. De månedlige fællesspisninger har som tidligere år nydt stor opbakning blandt beboerne og der har været udsolgt hver gang. I forbindelse med at der arbejdes for en udvikling og forankring af fællesspisningerne blev der i efteråret afprøvet en ny model for fællesspisning. Hvor fællesspisningerne tidligere var gratis for alle, blev der indført en betaling på 20 kr. pr. voksen. Det var dog fortsat gratis for børn. Det medførte en enkelt fællesspisning hvor deltagerantallet faldt med 25 %, men måneden efter var der igen fuldt hus. Nordbyens motionstilbud I forbindelse med Landsbyggefondens godkendelse af den reviderede helhedsplan opstod der en række nye initiativer, herunder Nordbyens motion. Initiativets formål er at tilbyde Nordbyens beboere motionstilbud, der skal fremme den almene sundhed. Indsatsen er forankret hos den boligsociale medarbejder, da motionstilbud udbydes i samarbejde med en lokalforankret motionsforening. Samarbejdet med Folkedansernes Hus på Havrevej har været en succes for Nordbyens motions forening, som har udvidet antallet af motionshold, og lokalerne har også kunnet bruges til afspænding under højskole tilbuddet. Der blev afholdt forskellige motionsaktiviteter: Zumba, Yoga, pilates, motion med bold, almindelig motion, pilates og mavedans. Zumba-holdet har været så populært, at der har været behov for at starte et nyt hold, og der er generelt en stigende tilmelding til alle hold. Udvidelsen af hold medførte, at der i forårssæsonen 2012 var over 90 medlemmer. I efteråret oplevede foreningen dog et fald i medlemmer. Det er en tendens foreningen har set før. Udover at afvikle motionsaktiviteter har foreningen i 2012 arbejdet på udviklingen af et koncept, der gør foreningen mere stabil i forbindelse med, at den boligsociale indsats trækker den økonomiske støtte til undervisere fra maj BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2012 side 13

14 Parkcafeen Fra januar 2011 overgik Parkcafeen til at være en integreret del af Helhedsplanen for Indsatsen består i, at der er ansat en leder i Parkcafeen, der skal skabe rammerne om et værested for alle beboere i Nordbyen. Dernæst at fortsætte med at servere sund kost hver dag. Indtil maj 2012 arbejdede Bysekretariatet, aktivitetsforeningen og Randers Produktionshøjskole på en forankring af ParkCafeen i et samarbejde lig det, som man kan se i Trivselshuset i Varde. Den 26. marts blev der afholdt en halv temadag for medarbejderne fra Produktionshøjskolen og medarbejderne under helhedsplanen, hvor det nye partnerskab blev drøftet. Fire dage senere, den 30. marts, blev partnerskabet beseglet med en partnerskabsaftale. Produktionsskolen overtog den 21. maj 2012 driften af Parkcafeens køkken og i en prøveperiode indtil 31. marts Aftalen betød et udvidet tilbud for Nordbyens beboerne, der fra maj også fik et aftensmads tilbud i Parkcafeen fire aftener om ugen. Ydermere medførte samarbejdet, at Aktivitetsforeningen fik mulighed for at planlægge endnu flere aktiviteter i Nordbyen, da de hidtil havde støttet Parkcafeen med ca kr. årligt. Overtagelsen af køkkenet den 21.maj blev fejret med en reception for områdets beboere, og det vurderes, at over 300 personer kom forbi. Samarbejdet med Produktionshøjskolen har fungeret rigtig godt. Beboerne udtrykker glæde ved at komme i Cafeen, og der kan observeres en stigning i antallet af brugere. Hertil bruges cafeen i stigende grad i forbindelse med de boligsociale aktiviteter. Det blev ved årets udgang aftalt med produktionshøjskolens personale, at fremover vil besøgstal dokumenteres ved registrering af salget i Cafeen. En opgørelse lavet i januar 2013 viste en stigning i antallet af solgte måltider fra ca. 400 i januar 2012 til ca. 800 i Vangdalen Formålet med projektet er, at skabe aktiviteter for børn og unge i Vangdalen. Siden august 2012 er der startet en række aktiviteter op i Vangdalen. Disse har overordnet set haft to formål. Dels at iværksætte aktiviteter for børn og unge, og dels understøtte etablering af beboernetværk og styrke naboskabet. Indsatsen i Vangdalen blev integreret i Helhedsplanen fra august Inden da havde der i perioden 1.marts 2011 til udgangen af februar 2012 været en boligsocial indsats finansieret af Randers Boligforening af 1940 i erkendelsen af at der har været behov for en indsats i boligområdet. I perioden op til midlernes udløb samt indtil marts 2012 arbejdede Bysekretariatet for at få en bevilling fra Landsbyggefonden til en boligsocial indsats. I forbindelse med Landsbyggefondens behandling af prækvalifikation besøgte Landsbyggefonden Vangdalen den 30. marts Efterfølgende blev prækvalifikationen afvist. I stedet fik Bysekretariatet mulighed for at inddrage Vangdalen i den nuværende Helhedsplan, og fra 1. august blev der ansat en ny medarbejder til at varetage denne indsats. Siden august er der startet en række aktiviteter op i Vangdalen. Bl.a. har der været åbent i klub 8920, og 52 børn og unge har siden den første åbningsdag den 28.august benyttet sig af tilbuddet. Medarbejderen har desuden etableret lektiehjælp i lokalerne med hjælp fra en frivillig. I fremtiden vil der arbejdes på at tilknytte flere frivillige og dermed styrke naboskabet og ejerskabet i området, og ved udgangen af december 2012 har i alt 3 frivillige været tilknyttet klub I perioden august til december har den boligsociale medarbejder haft fokus på opbygning af samarbejde med SSP, Politi, børn og familiecenter Gudenå, distriktsskolen og andre lokale folkeskoler samt SFO og klubber. Fra august til december er der blevet afholdt fire fællesspisningsarrangementer i beboerhuset samt et bagagerumsmarked. Målet har været at styrke fællesskabet og naboskabet i området bl.a. beboerne. Der er ligeledes etableret åben kontortid, hvor beboere kan komme med hvad de lige har brug for. Det ventes, at åben kontortid vil blive brugt mere efterhånden som beboernes kendskab til tilbuddet breder sig. BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2012 side 14

15 BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2012 side 15

16 Bysekretariatet Flyvervej 5, st Randers NØ

Fremdriftsrapport for Helhedsplanen for Randers Nordby 2009-2013

Fremdriftsrapport for Helhedsplanen for Randers Nordby 2009-2013 Fremdriftsrapport for Helhedsplanen for Randers Nordby 2009-2013 November 2012 Forord Den boligsociale indsats i Randers Nordby dækker over en lang række aktiviteter, der skal medvirke til at forebygge

Læs mere

Bysekretariatet. Årsrapport 2009

Bysekretariatet. Årsrapport 2009 Bysekretariatet Årsrapport 2009 1131 2 Forord Den boligsociale indsats i Randers Nordby dækker over en lang række aktiviteter, der skal medvirke til at forebygge sociale problemer i området, at skabe netværk,

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2010

ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2010 ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2010 ÅRSRAPPORT BYSEKRETARIATET 2010 Forord Som et led i vores resultat og målstyring har Bysekretariatet udarbejdet en årsrapport, hvori der samles op på resultaterne for

Læs mere

RESULTATEVALUERING FOR HELHEDSPLANEN I RANDERS NORDBY 2009-13

RESULTATEVALUERING FOR HELHEDSPLANEN I RANDERS NORDBY 2009-13 RESULTATEVALUERING FOR HELHEDSPLANEN I RANDERS NORDBY 2009-13 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Evalueringsmetoder og datagrundlag 4 Data til belysning af resultater på aktivitetsniveau 4 Data til belysning

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2011

ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2011 ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2011 ÅRSRAPPORT BYSEKRETARIATET 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Indholdsfortegnelse 2 Bysekretariatet 4 Økonomistyring og administration 5 Analyse og evaluering 5 Synliggørelse

Læs mere

FOR BYSEKRETARIATET 2013

FOR BYSEKRETARIATET 2013 ÅRSRAPPORT FOR BYSEKRETARIATET 2013 Indholdsfortegnelse En ny helhedsplan 3 Indsatsområder i Helhedsplanen 2013-17 4-5 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 6-7 Børn, unge og familie 8-9 Beboernetværk,

Læs mere

ORGANISERINGEN AF DEN BOLIGSOCIALE INDSATS I RANDERS

ORGANISERINGEN AF DEN BOLIGSOCIALE INDSATS I RANDERS ORGANISERINGEN AF DEN BOLIGSOCIALE INDSATS I RANDERS EN EVALUERING AF ETABLERINGEN AF BYSEKRETARIATET 2009-2013 EN EVALUERING AF ETABLERINGEN AF BYSEKRETARIATET 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BEGYNDELSEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Det boligsociale arbejde en helhedsorienteret indsats 4-5. Øvrige aktiviteter i 2014 6-7

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Det boligsociale arbejde en helhedsorienteret indsats 4-5. Øvrige aktiviteter i 2014 6-7 Indholdsfortegnelse Forord 3 Det boligsociale arbejde en helhedsorienteret indsats 4-5 Øvrige aktiviteter i 2014 6-7 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 8-9 Børn, unge og familie 10-11 Beboernetværk,

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

5.3.5 Fællesspisning... 38 5.3.6 Beboeraktivitetspulje... 39 5.4 Image og kommunikation... 41 5.4.1 Intern og ekstern kommunikation... 41 5.4.

5.3.5 Fællesspisning... 38 5.3.6 Beboeraktivitetspulje... 39 5.4 Image og kommunikation... 41 5.4.1 Intern og ekstern kommunikation... 41 5.4. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Baggrund... 5 3.1 Beboersammensætning... 5 3.1 Ressourcer i Randers Nordby... 7 4. Vision og overordnet mål... 9 4.1 De overordnede mål... 10 5. Indsatserne...

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Evaluering af projekt Bydelsmødreforeningen

Evaluering af projekt Bydelsmødreforeningen Evaluering af projekt Bydelsmødreforeningen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Projektets formål... 4 Evalueringsmetode... 5 Projektforløbet... 6 Aktiviteterne... 7 Opfølgning på succeskriterier... 10

Læs mere

Evaluering af projekt Foreningsmentor

Evaluering af projekt Foreningsmentor Evaluering af projekt Foreningsmentor Indholdsfortegnelse Projekt Foreningsmentors baggrund og rammer... 4 Projektets formål og metode... 4 Mål, delmål og effekter... 5 Opsamling på projektets resultater

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Frivillighed i Randers Nordby - kortlægning af de frivilliges samarbejde med den boligsociale indsats

Frivillighed i Randers Nordby - kortlægning af de frivilliges samarbejde med den boligsociale indsats Frivillighed i Randers Nordby - kortlægning af de frivilliges samarbejde med den boligsociale indsats Indhold Forord... 3 Baggrund for projekt Frivillighed på tværs... 4 Forandringsteorien bag Frivillighed

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby Bysekretariatet Procesplan Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby 2013-2017 1 Indhold Indledning og baggrund...3 Helhedsplanens bidragsydere...3 Inddragelsesprocessen...3 Helhedsplanens

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Randers Kommune Helhedsplan for Nordbyen 2009-2012

Randers Kommune Helhedsplan for Nordbyen 2009-2012 Randers Kommune Helhedsplan for Nordbyen 2009-2012 (Nordbyen er her lig med Nordre Fælled og Nørrevang i Randers og har følgende almene boligområder: Jennumparken og det område, der afgrænses af Ringboulevarden

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen -Helhedsplan Randers Nordby

Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen -Helhedsplan Randers Nordby Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen -Helhedsplan Randers Nordby 2017-2021 Bestyrelsen 1. Formål Bestyrelsen skal medvirke til en effektiv styring og koordinering på strategisk- og økonomisk niveau,

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Sundhedskultur i Urbanplanen. Pernille Mahon Hansen, projektleder for sundhedsindsatsen Mikkel Pedersen, sekretariatetsleder i Partnerskabet

Sundhedskultur i Urbanplanen. Pernille Mahon Hansen, projektleder for sundhedsindsatsen Mikkel Pedersen, sekretariatetsleder i Partnerskabet Sundhedskultur i Urbanplanen Pernille Mahon Hansen, projektleder for sundhedsindsatsen Mikkel Pedersen, sekretariatetsleder i Partnerskabet Information og formidling Sekretariatet for den daglige boligsociale

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 61 Indhold 1. Introduktion....... 62 2. Projektets aktiviteter......... 63 3. Projektets resultater..... 63 4. Projektets

Læs mere

Randers Kommune Helhedsplan for Nordbyen 2009-2013

Randers Kommune Helhedsplan for Nordbyen 2009-2013 Randers Kommune Helhedsplan for Nordbyen 2009-2013 (Nordbyen er her lig med Nordre Fælled og Nørrevang i Randers og har følgende almene boligområder: Jennumparken og det område, der afgrænses af Ringboulevarden

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøger Djurslands Erhvervsskoler, N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa. Viceforstander,

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær Mødestedet Den Brogede Verden Nærvær og samvær Årsrapport 2013 Institutionens formål Mødestedet Den Brogede Verden har til formål på folkekirkeligt grundlag i et alkoholfrit miljø at være omsorgs- og aktivitetstilbud

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere