2009 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej Vildbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2009 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg"

Transkript

1 2009 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej Vildbjerg Tlf: Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 17

2 A. Præsentation af skolen Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn A. Præsentation af skolen Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn Vildbjerg Skole er kendt for at stille krav til eleverne, såvel fagligt som socialt. Eleverne skal udnytte evner og anlæg fuldt ud. Forudsætningerne herfor er, at eleven møder engagerede lærere, der tør stille krav og være tydelig over for eleven og forældrene, når de overordnede krav og skolens krav skal formidles. Skolen er også kendt for at arbejde målrettet for at give eleverne gode arbejdsvaner.ligeledes er skolen kendt for sin musiske indsats. Ca. 30% af eleverne har valgt at deltage i frivillig musikundervisning i fritiden. Skolens musiklærere har en stor andel af æren for skolens musikliv. Ligeledes satser skolen meget på at få elever og forældre til at være bevidste om betydningen af kost og motion. Dette område har vi haft særlig fokus på de sidste 3-4 år.skolen skal være en mobbefri skole. Derfor arbejdes der meget med at udvikle elevernes sociale forståelse. De skal vide, at der skal være plads til alle, og at alle skal have en god behandling. Skolen er ligeledes kendt for sit gode samarbejde med det lokale erhvervsliv. Skolen er en stor og velfungerende skole med 615 elever, der er fordelt på 26 klasser og tre specialklasser. Desuden har vi en velfungerende SFO, der er opdelt i 3 enheder. SFO skal være et sted, hvor man møder mange venlige voksne, der har en anerkendende tilgang til arbejdet. Skolens værdigrundlag Skolens værdigrundlag Tryghed og trivsel. Dette opnås ved at: Alle behandler skolens lokaler og materialer ordentligt. Alle omgås hinanden med tolerance og respekt. Skabe sunde og rummelige fysiske rammer omkring eleverne. Lærere og ledere udviser holdninger, konsekvens og vilje til at reagere. Eleverne tilegner sig gode omgangsformer. Eleverne lærer at fungere i et fællesskab og acceptere hinandens forskelligheder. Der løbende foretages elevsamtaler, hvor udvikling, tryghed og trivsel diskuteres. Mobning under ingen omstændigheder accepteres. Faglighed. Dette opnås ved at: Eleverne møder undervisningsparate. Eleverne møder velforberedte og deltager aktivt i undervisningen. Lærerne hovedsageligt underviser i de fag, de er kvalificerede til / engagerede i. Skolen sørger for at have egnede og tidssvarende materialer. Lærerne sikres metodefrihed under ansvar for gældende love og principper. Give skolens medarbejdere gode muligheder for videreuddannelse. De fysiske rammer svarer til fagets krav og muligheder. Udvikle elevernes evne til at arbejde kreativt og selvstændigt. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne får mulighed for fordybelse. Vurdere praksis med henblik på mulige forbedringer. Samarbejde. Dette opnås ved: Forældre og lærere har har tillid til hinanden. Sørge for en tæt dialog i tilfælde af problemer eller spørgsmål. Man opretter klasseforældrerråd i den enkelte klasse. Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 2 af 17

3 B. Vurdering af skolens faglige niveau Vurdering af skolens niveau Det vurderes, at skolens faglige niveau for så vidt angår folkeskolens afgangsprøver vurders til at ligge i middelområdet. Når der henvises til diverse læsetests er niveauet over middel. Skolens specialpædagogiske undervisning vurderes til at være velorganiseret, og det vurderes, at indsatsen har en god effekt. Elever med særlige vanskeligheder udstyres med kompenserende materialer - herunder IT - rygsæk, så de får de bedste muligheder for at følge undervisningen på trods af deres vanskeligheder. Endvidere har skolen fokus på elevernes alsidige personlige udvikling med henblik på at fremme den sociale forståelse og give eleverne indsigt i, hvordan man kan løse diverse konflikter. Denne indsats har en god virkning på trivslen på skolen og på skolens evne til at imødegå mobning. Ovennævnte underbygges af en trivselsundersøgelse, der blev foretaget i efteråret Undersøgelsen er baseret på DCUM s termometerundersøgelse. Konklusionen er, at næsten alle trives godt på skolen. Den viser også, at eleverne ved, at mobning ikke må finde sted, og at der i givet fald vil blive grebet ind over for mobning og mistrivsel. Skolens styrkesider Skolens styrkesider Hele organisationen arbejder for et højt fagligt niveau, hvor elevens boglige,musiske og kreative sider udfordres.vi betragter skolen som en rummelig skole, hvor der er plads til forskellighed. Dette kan underbygges af den kendsgerning, at skolen vælges til af elever fra andre skoledistrikter.skolens specialklasser er integreret på skolen som en naturlig og respekteret del af skolen.skolen har et godt samarbejde med det omgivende samfund, herunder erhvervslivet, som altid er klar til at samarbejde om konkrete opgaver. Skolen er kendt for at have dygtige og engagerede lærere, der arbejder for at eleverne får størst mulig fagligt og socialt udbytte af skolegangen. Ligeledes er skolen kendetegnet ved ordholdenhed i samarbejdet såvel internt som eksternt. Skolen kan blive bedre til at bruge ekskursioner som en naturlig del af et undervisningsforløb - måske mest på mellemtrinnet og i overbygningen. Desuden bør der være mere plads til værkstedsfag. Dette lader sig dog ikke gøre på grund af det høje pligtige timetal i de boglige fag. Baggrunden for vurdering af det faglige niveau Baggrunden for vurdering af det faglige niveau Resultaterne af afgangsprøverne underbygger vurderingen af, at skolens faglige niveau er på gennemsnittet. Endvidere viser de interne læseprøver, at det generelle læseniveau er over middel. Den årlige tilbagemelding fra de videregående uddannelsesinstitutioners studievejledere underbygger vurderingen, idet de generelt betegner eleverne som dygtige, studieegnede og i besiddelse af gode arbejdsvaner. Endvidere vurderes det, at elevernes sociale kompetencer generelt er gode. Omtale af resultaterne af de nationale obligatoriske test De nationale tests blev aflyst, men skolen deltog med 3. klasserne i et pilotprojekt i matematik. Resultaterne heraf viste, at eleverne i begge klasser klarede sig over gennemsnittet. Omtale af resultaterne af Statusrapportens læsetest De læsetests, der i henhold til statusrapporten skal gennemføres i 2. klasse viser, at eleverne klarer sig noget over middel. Resultatet af arbejdet med de kommunale mål og skolens indsatsområder Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 3 af 17

4 Skolens bygninger er ændret i mindre grad, idet dele af kontoret er ombygget for at skabe bedre forhold for sekretærerne. Endvidere er der opført en ny bygning - kaldet "Fantasifabríkken." Denne bygning har bl. a. til formål at styrke udeundervisningen - især vedrørende de naturfaglige fag. Skolen har desudes sat fokus på udsmykningen af skolen, så den i endnu højere grad bliver et inspirerende sted at være, og så bygningerne kan være mned til at udvikle elevernes æstetiske sans. IT. Skolen er velforsynet med IT - herunder også interaktive tavler. Desuden stiller skolen materiel til rådighed for elever med læsevanskeligheder. Evaluering: Den løbende evaluering er indarbejdet på alle årgange, og evalueres sammen med skoleledelsen ved de årlige teamsamtaler. Naturfagene. Skolen deltager i udviklingen af undervisningen i naturfagene sammen med tre andre skoler i Herning Kommune. Formålet hermed er af inspirere hinanden og at få udbredt kendskabet til nye undervisningsmetoder og andet undervisningsmateriale. Dette arbejde fortsætter i skoleåret 2009 / Entreprenørskab: Arbejdet fortsættes. Der har igen i år været afholdt camp for 8. årgang med henblik på at lære eleverne at få gode ideer på "komando." Arbejdet sker bl. a. i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Entreprenørskabsmodellen vil i det kommende skoleår blive udvidet til også at omfatte 4.klasserne. Afslutningsvil kan det nævnes, at skolen er blevet nomineret til undervisningsministeriets pionerpris. Skolen har eksperimenteret med holddannelse på mellemtrinnet og i overbygningen. Forsøgene med holddeling er gennemført med nogen succes. Vurdering af den specialpædagogiske bistand Vurdering af den specialpædagogiske bistand: Skolens specialpædagogiske arbejde foregår delvis som støtte i klassen. Formålet er at kunne yde støtte til såvel faglige problemstillinger som støtte i arbejdet med at udvikle elevernes sociale kompetencer. Effekten heraf vurderes til at være meget god.der afholdes intensive kurser i læsning over 8-12 uger, hvor der laves en "kontrakt" med forældrene om omfanget af arbejdet, og forældrenes særlige forpligtigelse til at hjælpe eleven i kursusforløbet. En stor del af eleverne oplever markante og varige forbedringer i forløbet. Men der er også elever, der oplever forbedringer, som ikke er varige. Konkluderende kan arbejdet siges at have en god effekt.endvidere tilbydes eleverne lektiehjælp. Det kan være svært at få eleverne til at tage imod tilbudet. For de mindre elever aftales det derfor ofte med forældrene, at eleven skal modtage lektiehjælp.vi tror naturligvis, at indsatsen har en effekt - afhængig af elevens vilje til at få et udbytte heraf. Skolen bruger en del ekstra lektioner på området, så vi kan praktisere en fleksibel holdundervisning. Der er endvidere et lektiesamarbejde med skolens SFO. Det betyder, at SFO hver dag tilbyder elever lektiehjælp i 1. til 4. klasse. Der indgås konkrete aftaler herom med forældrene. Lektiehjælpen skal ydes velovervejet, så lektiehjælpen ikke blot opleves som en daglig eftersidning for udvalgte elever. Endvidere bruges der resurser på at lære en del af eleverne at bruge programmerne, der relaterer til IT rygsækken. Vurdering af kommunale specialtilbud Navn Beskrivelse af tilbuddets styrkesider Indsatsområder for næste skoleår Vurderingen af undervisningen - vurdering af den faglige progression Erhvervsklasserne - 2.e, 5.e og 9.e. Det er en styrke, at klassen består af få elever, der således kan få den hjælp, som de har behov for. Det er en styrke, at der kan tages udgangspunkt i den enkelte elevs elevplan. Det har værdi for klassen, at man lærer meget om vort lokalsamfund, og at eleven kan få hjælp til kontakter ud af skolen - f. eks. i forbindelse med et antal praktikbesøg i løbet af de sidste år på skolen. Det er en fordel for den unge, at klassens elever har forskellige vanskeligheder. Det betyder, at man lærer at tage hensyn til andre og acceptere andre mennesker, som de er. Der satses på at forbedre klassesammenholdet. Der skal arbejdes for en bedre kontakt til vore lokale erhvervsvirksomheder, så eleverne får et bedre billede af de muligheder, der vil være for dem efter folkeskolen. Der arbejdes endvidere for at udvikle en undervisning, hvor eleverne skal være mere fysisk aktive i løbet af dagen. Den faglige progression følger den enkelte elevs elevplan, og der er stor forskel på den faglige progression hos den enkelte. I løbet af det sidste år er en tredjedel af eleverne i 9. e blevet integreret i en normalklasse - nogle med begrænset faglig succes, men alle med en Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 4 af 17

5 Vurderingen af undervisningen - vurderingen af arbejdet med de individuelle undervisnings- og læringsplaner Vurderingen af undervisningen - vurderingen af arbejdet med elevernes trivsel Vurderingen af evalueringen Vurderingen af forældresamarbejdet Vurderingen af det interne tværfaglige samarbejde Vurderingen af det eksterne tværfaglige samarbejde Vurderingen af arbejdet med indsatsområder Vurderingen af fritidstilbud Udskoling - udslusning social succes, så de er ved at turde at være sammen i en stor gruppe. Arbejdet med de individuelle undervisnings- og læreplaner foregår i klassens team, for der foretages en evaluering og efterfølgende en justering af planerne - ofte i samråd med forældrene. Eleverne trives som hovedregel i klasserne, hvor de er i en overskuelig enhed med mulighed for megen voksenguidning. Der foretages en løbende evaluering af undervisningen af det team, der underviser klassen. På baggrund af denne evaluering, justeres klassens undervisning. Forældresamarbejdet vurderes som meget godt. Det er tydeligt baseret på gensidig respekt og tillid. Der er i løbet af skoleåret mange telefoniske kontakter til forældrene, ligesom der afholdes forældremøder og forældresamtaler. Det daglige samarbejde baseres på en logbog. Det interne tværfaglige samarbejde fungerer godt. De relevante fagpersoner på skolen deltager i samarbejdet. Det eksterne faglige samarbejde fungerer godt, og de relevante fagpersoner deltager i arbejdet. Socialforv., PPR, UU m.v.. Klasserne arbejder med skolens indsatsområder, hvor det er relevant. Det vil sige, at de arbejder med IT, og skolens bygninger, hvor de er med til at fremme æstetikken. Fritidstilbudet er af en passende kvalitet for de fleste af eleverne i skolen specialklasser, men tilbudet er utilstrækkeligt, idet de ældste elever i specialklasserne ikke kan profitere af ordningen. Der afholdes hver år udslusningsmøder, hvor man fastsætter rammerne for den enkelte elevs skoletilbud. Dette afstemmes altid med forældrene, så skolens vurderinger er kendt. Vurdering af SFO For 2 år siden begyndte arbejdet med at udforme de pædagogiske læreplaner for skolens SFO. Det aftaltes på lederniveau under hvilke rammer læreplanerne kunne udformes, idet de ikke måtte være i strid med skolens værdigrundlag i øvrigt. Grundmaterialet blev derefter produceret på en pædagogisk dag. Der har desuden været afholdt kurser i evalueringsmetoder m. v.. Materialet er derefter blevet tildannet på flere møder for det samlede personale i SFO. Afslutningsvis er den endelige udformning blevet godkendt i skolebestyrelsen. Det vurderes, at personalet i skolens SFO har været igennem en meget udbytterig og nødvendig proces. Når man laver læreplaner får man de diskussioner, der skal til for at afklare, om man arbejder i samme retning - og på hvilket grundlag. Denne proces er vel gennemført, og det er tydeligt, at indholdet af læreplanerne er kendt af personalet. Det anvendte evalueringsredskab er SMTTE modellen, og personalegruppen er efterhånden fortrolig med metoden. Vurdering af undervisning i dansk som andetsprog Dette er ikke relevant for Vildbjerg Skole. Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 5 af 17

6 C. Pædagogiske processer og skolebestyrelsens principper Den løbende evaluering Status på elevernes udbytte af undervisningen og deres inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Den løbende evaluering: Status på elevernes udbytte af undervisningen og deres inddragelse iundervisningens tilrettelæggelse. Den løbende evaluering foretages på flere forskellige måder. Der foretages en række diagnostiske tests i grundskoleforløbetfra klasse, samt en enkelt test i 7. klasse. Formålet hermed er, at testresultaterne skal have en korrigerende virkning på den fremadrettede planlægning. For at opkvalificere dette arbejde og læseindlæringen iøvrigt, har skole uddannet 2læsevejledere, der begyndte vejledningsarbejdet fra starten af det skoleåret. Ligeledes arbejdes der med elevplanerne ved hjælp af HVAL s elektroniske system.der kan konstateres stor tilfredshed hos såvel lærere som forældre. Ligeledes er der tilfredshed med skolens forenklede elevplaner. Der foregår ligeledes en løbende evaluering i såvel klasseteams som i de enkelte fagteams. Dertil kommen lærer/elevsamtaler,hvor der også foregår en løbende evaluering samt målfastsættelse for den kommende periode. I løbet af det sidste år er der arbejdet meget med pædagogiske læreplaner i SFO, og de har været til behandling i skolebestyrelsen i foråret Arbejdet med læreplanerne er sket i et godt samarbejde mellem ledelse og det pædagogiske personale. Vi har været meget bevidste om, at SFO læreplanerne skal indikere et skift, så skoledagen ikke blot bliver forlænget Skole-hjemsamarbejde Status på samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner Skole/hjem samarbejdet foregår efter skolebestyrelsens fastlagte principper. Det vil sige, at der afholdes mindst 1 forældremøde pr. skoleår og 2 forældresamtaler.forældremøderne bruges til at orientere om klassens samlede arbejde i skoleåret. Desuden orienteres der om klassens trivsel og det socialpædagogiske arbejde. Det nedsatte forældreråd aftaler med klasselæreren, hvilke klassearrangementer, der skal afholdes i løbet af året, samt den tilhørende rollefordeling. Forældremøder bruges til en generel orientering om det kommende års arbejde. Det er besluttet, at der udarbejdes en elevplan en gang årligt i marts/ april. Endvidere forsøger vi at give forældrene en fornemmelse af skolens dagligdag ved åbent hus dage. Samarbejdet om udviklingen af klassens sociale kompetencer foregår bl. a. ved afholdelse af klassearrangementer for forældre og elever. Dette underbygges også af store fællesarrangementer på skolen. Dette samarbejde er blevet udbygget med et antal trivselsambassadører, der har til opgave at være med til at sprede gode ideer til det gode samarbejde i forældre /elevgruppen. Formålet hermed er at fremme trivslen på skolen mellem eleverne og fremme forældrenes kendskab til hinandens holdninger.dette er ud fra devisen: Folk, som du kender godt, behandler du ordentligt. Dansk som andetsprog Status på tilrettelæggelse af dansk som andetsprog Dette spørgsmål er ikke relevant for skolen. Kommunalt specialpædagogisk tilbud Navn Adresse og betegnelsen for tilbuddet Målgruppe Fagligt indhold og E. klasserne. E - klasserne er på Vildbjerg Skole, Målgruppen er elever, der bor i den nordvestlige del af Herning Kommune. Specialklasserne er beregnet til en gruppe elever, der kan have forskellige vanskeligheder lige fra den bogligt svage elev, der ikke trives blandt mange til den socialt lidt sarte elev. Endvidere findes der også udadreagerende elever i klasserne. Formålet med klasserne er at give eleverne et undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 6 af 17

7 sammenhæng til tilbuddet: Formål og fagligt indhold Lovgrundlag Tilbuddets ramme: Undervisningens omfang, lokaliteter og metoder Opfølgning på undervisningen og evaluering i forhold til den enkelte elev Dokumentation af tilbuddet i forhold til Kommunalbestyrelsen Tilsynet med tilbuddet: Hvem og hvor ofte Krav og forventninger til samarbejdspartnere Kvalitets- og kompetencekrav til tilbuddet den enkelte elevs forudsætninger. Desuden har skolen etableret et lille og overskueligt miljø, hvor eleven kan føle den tryghed, som er nødvendig for at kunne modtage undervisning.det er endvidere et mål, at en nogle af eleverne senere kan inkluderes i en normalklasse. For de ældste elever ydes der en særlig hjælp til at finde plads på arbejdsmarkedet. Folkeskoleloven Elevernes timetal følger stort set de i Herning Kommune gældende bestemmelser herom. Eleverne skal lære de grundlæggende færdigheder såvel fagligt som socialt, og de skal have en god viden om almene samfundsmæssige forhold. Desuden er det vigtigt, at de hjælpes til at finde sig til rette på arbejdsmarkedet, så de opnår selvtillid og indsigt i arbejdsmarkedsforhold. Eleven skal også lære at bruge IT som et kompenserende redskab i dagligdagen. Undervisningen og elevernes udbytte heraf evalueres af teamet. Endvidere gennemføres den årlige revisitation, med henblik på at afgøre elevens placering for det kommende skoleår. Der foretages hele tiden en løbende evaluering - bl. a. for at justere tilbudet, så det er relevant for den enkelte elev. Beslutningen om oprettelsen af klasserne er kommunal, og elevplanerne og beslutningerne fra revisitationerne er tilgængelige. Skolelederen varetager på skolesystemets vegne tilsynet med arbejdet i specialklasserne. Der er formaliserede samtaler ca. 2 gange om året, men teamet holder regelmæssigt skolens ledelse orienteret om arbejdet i klassen. Det forventes, at samarbejdspartnerne bidrager med de relevante oplysninger, der kan have betydning for arbejdet. Det forventes, at UU og PPR stiller ekspertise til rådighed i ønsket omfang. Desuden forventes det, at man er ordholdende. Der skal arbejdes efter, at eleverne skal have størst muligt udbytte af skolegangen - såvel fagligt som socialt. Desuden forventes det, at de ansatte er indstillet på at deltage i relevant kursusvirksomhed, så man er opdateret med andres gode eksempler fra lignende arbejde. Eventuelle principper for den løbende evaluering vedtaget af skolebestyrelsen Principper for arbejdet med elevernes udbytte af undervisningen og deres inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Skolebestyrelsen har ikke vedtaget særskilte principper herfor, men der er indarbejdet bestemmelser herom i skolebestyrelsens principper for skole/hjem samarbejdet. Eventuelle principper for skole-hjemsamarbejde vedtaget af skolebestyrelsen Principper for samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner Principper for skole/hjem-samarbejdet ved Vildbjerg Skole. Formål: - At eleverne befinder sig godt på skolen og opøves i gode samværsformer og forståelse for demokratiske beslutningsprocesser. - At eleven engagerer sig i undervisningen og udnytter sine evner bedst muligt. - At forældrene informeres om skolens virksomhed og den enkelte elev, og derved får en god forståelse for skolens arbejde, herunder undervisningens mål, indhold og arbejdsformer. - At forældrene får kendskab til og forståelse for lærernes arbejdsvilkår og elevens dagligdag. - At opbygge et fortroligt og tillidsfuldt samarbejde mellem den enkelte lærer og det enkelte hjem. - At søge at skabe samhørighed mellem forældrene i den enkelte klasse. Forældremøder: Inden efterårsferien afholdes der forældremøder i alle klasser. Yderligere møder efter behov og efter aftale. På forældremødet orienteres forældrene om de faglige og sociale mål for klassen. Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 7 af 17

8 Klasseforældreråd: Forældrene opfordres til valg af klasse/forældreråd. Forældrerådet kan bistå lærerne ved: - At fastlægge mødernes indhold. - At forældrerådet foreslår fællesaktiviteter for klassens forældre, elever og lærere. - At medvirke ved den praktiske del af møderne - At være bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen i principielle og overordnede skolespørgsmål klasse For at underrette forældrene om elevernes udbytte af skolegangen afholdes der i klasse 2 forældresamtaler pr. år. Den 1. samtale afholdes om efteråret, og den anden samtale afholdes om foråret inden udgangen af april måned - 7. klasse dog inden udgangen af februar, idet der i februar vælges valgfag klasse Forældrene underrettes om elevens udbytte af skolegangen 2 gange årligt. Underretningen sker skriftligt (karakterbog). I prøvefagene anvendes karaktererne efter 12 skalaen. I de øvrige fag anvendes standardiserede udtryk. I 8. klasse afholdes 1. samtale om efteråret og 2. samtale inden udgangen af marts. I 9. klasse afholdes 1. samtale i efteråret. Der tilbydes yderligere 1 samtale inden den 15. marts. Generelle bemærkninger: 1. Forældrene skal altid have mulighed for forudgående forberedelse til samtalen. 2. Det er skolebestyrelsens holdning, at eleven på alle klassetrin bør deltage i hele eller dele af skole/hjem-samtalen. 3. Der afholdes 4 åbent hus dage i hvert skoleår. Dagene placeres i blokke a 2 dage på rullende? dage. 4. Der udleveres 1 elevplan hvert skoleår i foråret. Elevplanen udleveres før samtalen og danner grundlag for en væsentlig del af samtalen. 5. Skolebestyrelsen ønsker at have kontakt til alle klasser. Derfor tilknyttes et forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem hver klasse. Der deltager fast 1 skolebestyrelsesmedlem i det 1. forældremøde i 1., 3., 7. klasse og i specialklasserne. Skolebestyrelsesmedlemmet tilsendes indbydelse med dagsorden forud for mødet. Klasselæreren sørger for, at skolebestyrelsesmedlemmet inviteres. Vedtaget i skolebestyrelsen den 8. oktober Eventuelle principper for dansk som andetsprog vedtaget af skolebestyrelsen Principper for tilrettelæggelse af dansk som andetsprog Der er ikke udarbejdet principper herfor. Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 8 af 17

9 D. Rammebetingelser Klassetrin, spor og elever Punktet udfyldes af forvaltningen på baggrund af status d. 5. september i året forud for rapporteringsåret Antal elever Bh. kl klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse 58 3 Antal spor Antal elever i den almindelige specialundervisning Elever der modtager specialpædagogisk bistand på skolen under den almindelige specialundervisning Der er 30 elever, der har modtaget specialundervisning via skolens specialcenter. Nøgletal for normalklasser Antal elever pr. klasse 23,4 Ressource afsat til specialpædagogisk bistand Ressource afsat til undervisning i dansk som andetsprog Antal elever pr. lærer 12,7 Antal computere/elever 0,36 Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev 1472 Ressourcen inkluderet i den specialpædagogiske bistand, beløb: Nøgletal for specialklasser/centerklasser Antal elever, der modtager undervisning i en specialklasse 21 Antal elever pr. lærer i specialklasser 5,2 Antal tosprogede elever, der modtager specialundervisning Antal tosprogede elever, der modtager undervisning i sprogklasse 0 Antal tosprogede elever, der modtager basisundervisning (modtagerklasse) 0 Antal tosprogde elever, der modtager særlig tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog på hold, sprogstøttecenter, to-lærerordninger 6 Rammebetingelser i øvrigt - 1 Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 9 af 17

10 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning 41,93 Ressourcer der anvendes til efteruddannelse og kompetenceudvikling 8362,01 Planlagte undervisningstimer Gennemførte undervisningstimer Rammebetingelser i øvrigt - 2 Undervisningen er varetaget af lærere med linjefag eller med tilsvarende kompetencer Dansk (%) 95 Engelsk (%) 90 Kristendomskundskab (%) 65 Historie (%) 75 Samfundsfag (%) 70 Idræt (%) 80 Musik (%) 100 Billedkunst (%) 80 Håndarbejde (%) 100 Sløjd (%) 100 Hjemkundskab (%) 100 Matematik (%) 70 Natur/teknik (%) 60 Geografi (%) 80 Biologi (%) 85 Fysik/kemi (%) 100 Tysk - tilbudsfag (%) 100 Rammebetingelser i øvrigt - 3 Undervisernes kompetencer i forhold til AKT, Specialpædagogik, Læsevejledning, Skolebibliotek og Medievejledning Antal Lærere/børnehaveklasseledere, der er AKT-uddannede 1 Pædagoger, der er AKT-uddannede 0 Medarbejdere, der er i gang med en AKT-uddannelse 2 Medarbejdere med diplom i specialpædagogik (herunder den gl. speciallærer-uddannelse) 2 Medarbejdere med uddannelse i specialpædagogik 7 Lærere/børnehaveklasseledere med læsevejlederuddannelsen 0 Lærere/børnehaveklasseledere der har taget læsevejlederkurser 2 Medarbejdere, der er i gang med en læsevejlederuddannelse 0 Lærere med skolebibliotekaruddannelsen 3 Medievejledere med diplom 0 Medievejledere med anden uddannelse (kurser) 1 Andre vejlederuddannelser 1 Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 10 af 17

11 Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 11 af 17

12 E. Resultater Karakterer ved folkeskolens afgangsprøver Gennemsnitskarakterer prøvetermin maj/juni 2009 Dansk - læsning 4,77 Dansk - retstavning 5,23 Dansk - skriftlig fremstilling 5,48 Dansk - orden 6,19 Dansk - mundtlig 6,73 Matematik - matematiske færdigheder 7,58 Matematik - matematisk problemløsning 7,02 Engelsk - mundtlig 6,06 Engelsk - skriftlig 4,67 Fysik/kemi - praktisk mundtlig 4,63 Biologi - skriftlig 7,43 Geografi - skriftlig 5,94 Tysk - tilbudsfag til udtræk - skriftlig - Tysk - tilbudsfag til udtræk - mundtlig 6,43 Historie - mundtlig 6,89 Samfundsfag - mundtlig 6,06 Kristendomskundskab - mundtlig - Andre fag Projektopgaven 5,14 9. klasse 10. klasse Hjemkundskab 8,8 Læsetesten fra statusrapporten % Hurtige og sikre 37 Langsomme og delvis sikre læsere 1 Usikre (resten) 8 KL Partnerskab om Folkeskolen - Statusanalyse 2008 Udfyldes først i 2009 Statusrapporten viser, at det faglige niveau i prøvefagene og den på 2. klassetrin genemførte læsetest er over gennemsnittet, men med plads til forbedringer. Dette betyder, at skolens indsats på det faglige område samt den iværksatte ekstra fokus på læseindlæringen fortsættes/intensiveres. Med hensyn til kreativitet, innovation, problemløsning og samarbejde er der en høj grad af sammenfald mellem lærer/elev vurdering. Det er positivt, at elevernes selvvurdering med hensyn til kreativitet samt innovative kompetencer er på et ganske højt niveau - skolens massive indsats med hensyn til entrprenørskab i skolen forventes at styrke denne kompetence. Undervisningsmiljøvurderingen Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 12 af 17

13 Skolen gennemførte i efteråret 2008 DCUM s termometerundersøgelse i 3., 5., 7. og 8. klasse. Hertil kommer skolelægens trivselsundersøgelse for 9. klassetrin. Undersøgelsen viste, at langt de fleste af eleverne er meget tilfredse med undervisningsmiljøet på skolen. De er glade for deres klasse, og de fleste er også glade for deres lærere. Skolen har altid haft en klar trivselspolitik. Virkningen heraf viser sig ved, at mobning i meget ringe grad finder sted. Den æstetiske side af undervisningsmiljøet kan blive bedre. En del af eleverne giver udtryk for, at skolen er "for hvid." Der skal flere farver på. Det tager vi konsekvensen af. Det vil der blive arbejdet særligt meget med i skoleåret 2009 / Efterskrift: Der stilles fra alle sider store krav til vore elever, såvel fagligt som socialt, ligesom kravet til deres arbejdsindsats øges. Vi er ved at nå det punkt, hvor skolefolket også skal til at "passe på" eleverne. Folkeskolen skal være for alle, og der skal være plads til kreativitet og opfindsomhed. Elevernes valg efter 9. klasse klasse (%) 57,8 50,7 57,7 Alm. GYM (%) 7,8 14,9 15,4 HHX (%) 9,4 1,5 11,5 HTX (%) 4,7 7,5 0,0 Erhvervsudd. (%) 10,9 20,9 13,5 Sosu (%) 0,0 0,0 0,0 STU(%) 0,0 Andet (%) 9,4 4,5 1,9 Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 13 af 17

14 U. Pædagogiske processer - skolens udviklingsplan Bygninger og fysiske læringsmiljøer, herunder bygningsrenovering og indretning Status Kvalitetsmål/mål Den største del af undervisningen foregår som god og gedigen klasseundervisning. Der arbejdes på klassetrin i alle klynger med andre undervisningsformer. Vedrørende ud af huset aktiviteter er der ikke sket væsentlige ændringer især på grund af økonomien. Væksthuset og de nærliggende biotoper udnyttet i stigende grad. Skolens pædagogiske læringscenter er åben og bemandet i skolens åbningstid. Skolens udearealer bruges i stort omfang i undervisningen og i pauserne. Endvidere kan det konstateres, at ca., 400 af skolens elever er selvtransporterende til- og fra skole. Skolebestyrelsen har revideret flere af skolens principper i det forløbne år. En større grad af holddeling. Det skal foregå ved en grad af parallellægning af lektioner i 2 klasser med en 3. person tilknyttet som resurseperson. Der skal stadig være fokus på de æstetiske forhold i undervisningsmiljøet. Der skal tilstræbes en god vekselvirkning mellem professionel kunst og børnekunst.den entreprenante undervisning afprøves på klassetrin.lp modellen søges indført fra skoleåret 2011 / De indledende overvejelser startes i pædagogisk råd og i skolebestyrelsen i skoleåret 2010 / 2011.Skolen i bevægelse. Der arbejdes på, at indsatsområdet gennemsyrer holdningen på skolen, og at det får indflydelse i afviklingen at undervisningen. Eleverne skal føle glæde og velvære ved at bevæge sig. Succeskriterier/tegn At lærerne udnytter de givne muligheder for holddannelse, og at der laves forsøg med forskellige former for holddannelse.at de nedsatte udvalg barsler med konkrete forslag til forbedringer, og at disse forbedringer kan ses i løbet af skoleåret 2009 /2010At LP modellen er kendt af alle ansatte i løbet af skoleåret 2009 / 2010.At endnu flere elever bliver selvtransporterende. At der kan ses flere fysiske aktiviteter i løbet af skoledagen i selve undervisningen. At flere elever udnytter legemulighederne i pauserne.flere lærere skal have kendskab til- og erfaringer med den entreprenante undervisning. Handleplan/tiltag Evaluering Flere lektioner parallellægges. Det enkelte lærerteam skal redegøre for, hvordan man har tænkt sig at udnytte mulighederne. Der er nedsat udvalg, der skal fremkomme med og udføre forslag til en forskønnelse af undervisningsmiljøet på skolen.lp modellen gennemgås for skolens personale, så alle ved, hvad det drejer sig om.der afholdes camp for to 8. klasser, og der gennemføres entreprenant undervisning i 1 eller flere 7. klasser.eleverne tilskyndes til at være fysisk aktive, og der indkøbes flere legeredskaber og etableres flere legemuligheder. Holddannelsen evalueres i det enkelte team sammen med skolens ledelse. Resultatet af evalueringerne forelægges pædagogisk råd.skolen i bevægelse evalueres i den enkelte klynge.den entreprenante indsats evalueres i det enkelte klasseteam og i skolens pædagogiske råd. Kvalitetsudvikling og dokumentation - videndeling og læring Status Kvalitetsmål/mål Der udarbejdes elevplaner 1 gang årligt. Alle lærere anvender den elektroniske HVAL udgave. Der anvendes flg. Evalueringsværktøjer: SMTTE og PORTFOLIE. At evalueringen bliver en naturlig del af arbejdet, og at evalueringen danner grundlag for de efterfølgende målfastsættelser såvel fagligt som socialt. At skriftligheden sikres i arbejdet. Succeskriterier/tegn At evalueringsdelen af lærernes arbejde bliver rutine. At vigtig viden om den enkelte elev fastholdes. Handleplan/tiltag Evaluering Det enkelte team redegør for dets arbejde ved det årlige teammøde med skoleledelsen. Den løbende evaluering skal være en naturlig og sammenhængende del af arbejdet hen over året. Den årlige teamsamtale, samt en årlig samlet i den enkelte klynge eller i pædagogisk råd IT-satsning med IT som et aktivt redskab til videndeling og læring Status Brugen af skolens elektroniske tavler er blevet mere automatiseret hos den enkelte medarbejder. Der foregår en større videndeling om tavlens muligheder, og der oprettes i større grad fagmapper, så man kan lade sig inspirere af andres undervisningsforløb. Flere elever med specifikke vanskeligheder Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 14 af 17

15 Kvalitetsmål/mål anvender IT rygsæk i dagligdagen. At der sker en fortsat udvikling i brugen af de aktive tavler. At der for hvert år sker en større videndeling mellem personalet. At elever med IT rygsæk lærer at anvende IT som et naturligt hjælpemiddel. Al intern kommunikation skal foregå over skolekom eller over nettet. At kontakten til forældrene begynder at foregå via nettet begyndende med indskolingen. Succeskriterier/tegn At kommunikationen bliver fejlfri. At brugen af tavlerne i endnu højere grad automatiseret, og at andre medier inddrages i undervisningen i relevant omfang. Handleplan/tiltag Evaluering At ændringen i den interne kommunikation iværksættes senest pr At vi begynder at indsamle forældrenes mailadresser vedrørende børn i indskolingen. Der tilskyndes til videndeling vedrørende brug af interaktive tavler og medier. At der oprettes flere fagmapper. Evalueringen foretages klyngerne, pædagogisk råd og i skolebestyrelsen. Organisations- og ledelsesudvikling med sikring af faglighed, vidensdeling og efteruddannelse Status Kvalitetsmål/mål Der foregår i videre omfang holddeling, der er baseret på den forudgående elevevaluering.læringscentret understøtter lærernes arbejde, men der er ikke sket en videreudvikling i det forløbne år, fordi der stadig er anvendt resurser på omregistrering af materialer. Dette arbejde forventes afsluttet i dette skoleår. Endvidere er den sidste bibliotekar under uddannelse. Derfor har der være en mindre underbemanding på læringscentret i det forløbne år. Der arbejdes mod en højere grad af holddeling. Dette forventer vi at kunne give flere muligheder for ved mere parallellægning af undervisningen. Holddannelsen skal fortsat ske på baggrund af elevevalueringen, som foretages af klassens team. Medarbejderne i læringscentret skal have del i skolens udvikling. At lærerne sikres muligheder for relevant videreuddannelse. Succeskriterier/tegn At det lykkes af tilvejebringe de nødvendige resurser til relevant videreuddannelse til personalet. At flere tager tilknyttet skolens udvikling og tager medansvar herfor.. At holddannelsen foretages i forhold tilde tildelte resurser. Handleplan/tiltag Evaluering Sammensætningen af skolens pædagogiske udvalg ændres, så læringscentrets personale sikres repræsentation heri. At lærerne videreuddannes, så de har de bedste muligheder for at udgave de tildelte opgaver. Evalueringen foretages i skolens ledelsesteam og i skolebestyrelsen. Samarbejde mellem institutioner og skoler skal styrkes Status Kvalitetsmål/mål Der er udarbejdet fælles værdigrundlag for skolen og for skolens SFO. Det er aftalt, at der holdes de nødvendige møder forud for flytning af børnene mellem daginstitution og skole, så vigtig viden om det enkelte barn forbliver i systemet. At de igangværende procedurer videreudbygges i det omfang, der er behov for det. Succeskriterier/tegn At vigtig viden om det enkelte barn ikke forsvinder ved overgangen mellem daginstitution og skole. At de enkelte institutioner kender til hinandens opgaver og problemstillinger. Handleplan/tiltag Evaluering At der skabes de nødvendige foraer, hvori ovennævnte kan finde sted. Foregår på møder mellem institutionslederne og skolelederne. Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Status Det er beskrevet, hvordan SFO vil arbejde med området, og at man vil anvende SMTTE modellen til evaluering. Yderligere kan læses på skolens hjemmeside. Entreprenørskab: Der afholdes camp for 8. kl. i april. Desuden deltager skolen i projekt herom sammen med 7 andre skoler. I naturfagene er man ved at være færdig med fastsættelse af forventninger til målene for eleverne efter 6. klasse. Endvidere arbejder man med etablering af emnekasser m.v.. Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 15 af 17

16 Kvalitetsmål/mål At naturskolen bruges mere, at naturen udnyttes på alle årstider, at vi i vore projekter giver muligheder for fordybelse og eksperimenter, at vi lærer eleverne at udnytte, men også respektere naturen. At den entreprenante undervisning over er 3 årig periode udbredes til at foregå i dele af undervisningstiden i klasse. Naturvidenskabelige fag: At vi ved at tilbyde dem veluddannede og motiverede lærere og gode undervisningsmaterialer kan fastholde deres interesse og motivation for at arbejde med naturfagene. Succeskriterier/tegn At flere medarbejdere har lyst til at udfordre eleverne nysgerrighed på disse områder. At personalet har lyst til at tage eleverne med ud i naturen og udfordre deres nysgerrighed og vække deres undren. Entrepenant undervisning: At eleverne oplever flere reelle undervisningssituationer, hvor andre kan udnytte resultaterne af deres virksomhed. Derved mindskes antallet af som om forløb. At samarbejdet med det lokale erhvervsliv udbygges, så eleverne får kendskab til den del af vore omgivelser. Handleplan/tiltag Evaluering Der etableres et udeteam med en gruppe af medarbejdere. Arbejdet planlægges på personalemøder og i det relevante team.der afholdes camp for 8. klasse. Der etableres et samarbejde med lokale virksomheder. At skolens legearealer forbedres. At eleverne tilskyndes til at cykle i skole og bevæge sig mere og spise sundere. Evalueringen foretages på afdelingsmøderne i SFO. Entreprenørskabet evalueres i de relevante teams, skolebestyrelsen og i ledelsesteamet. Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 16 af 17

17 Z. Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsen udtaler sig til skolens bidrag til kvalitetsrapporten Undertegnede har på skolebestyrelsens vegne gennemgået skolens kvalitetsrappot. På baggrund heraf følgende udtalelse: Det vurderes, at kvalitetsrapporten giver et fyldestgørende og retvisende billede af skolens værdigrundlag og virksomhed. PÅ skolebestyrelsens vegne Marianne Bjørn Skolebestyrelsesformand. Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 17 af 17

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Timring Skole Fuglevænget 1 7480 Vildbjerg Tlf: 96287790 E-mail: timring.skole@herning.dk http://www.timring-skole.dk/ Kvalitetsrapport for Timring Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Aulum Byskole Markedspladsen 4 7490 Aulum Tlf: 97472118 E-mail: aulum.byskole@herning.dk www.aulumbyskole.dk Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2008 Veng Fællesskole Søballevej 2 8660 Skanderborg Tlf: 87613161 E-mail: vengskole@skanderborg.dk www.vengskolen.dk Kvalitetsrapport for Veng Fællesskole - Skanderborg Kommune Side 1

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning

Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning 2009 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kibæk skole Velhustedvej 6 6933 Kibæk Tlf: 96287180 E-mail: kibaek-skole@herning.dk www.kibaek-skole.dk Kvalitetsrapport for Kibæk skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side

Læs mere

Haderup Skole Skolevænget Haderup

Haderup Skole Skolevænget Haderup 2009 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 15 A. Præsentation

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Roslev Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Roslev Skole er overbygningsskolen i lokalområde 4. Der går 417 elever på skolen nogenlunde

Læs mere

Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds

Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds 2009 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 14 A. Præsentation

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Resen Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Resen Skole er en folkeskole med ca. 600 elever fra 0.-9. årgang inklusiv tilknyttet specialklasserække.

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune,

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

2009 Herningsholmskolen Sjællandsgade 86 7400 Herning

2009 Herningsholmskolen Sjællandsgade 86 7400 Herning 2009 Herningsholmskolen Sjællandsgade 86 7400 Herning Tlf: 9628 7850 E-mail: herningsholm@herning.dk http://www.herningsholmskolen.dk Kvalitetsrapport for Herningsholmskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej Vildbjerg Tlf:

Kvalitetsrapport 2010/2011 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej Vildbjerg Tlf: Kvalitetsrapport 2010/2011 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Tlf: 96287700 www.vildbjerg-skole.dk Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 17 A. Præsentation

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Sinding-Ørre Midtpunkt 1 Indholdsfortegnelse 1 SINDING-ØRRE MIDTPUNKT 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Brændgårdskolen Brorsonsvej 4 7400 Herning Tlf: 96287900 E-mail: brejj@herning.dk http://www.braendgaardskolen.dk Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Vestsalling Skole- og Dagtilbud A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Vestsalling skole og Dagtilbud blev 1. august 2008 en realitet som led i

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering.

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. EVALUERINGSPLAN FOR RYSLINGE FRISKOLE Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. Evaluering er vores interne værktøj,

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på har læring i sigte. Vi er optagede af skabe det bedst mulige læringsmiljø, hvor eleverne lærer så meget de kan, og hvor den enkelte

Læs mere

E klasserne på Vildbjerg Skole

E klasserne på Vildbjerg Skole VILDBJERG SKOLE - EN SKOLE I BEVÆGELSE BJØRNKÆRVEJ 2 7480 VILDBJERG E klasserne på Vildbjerg Skole Specialklasserækken består af flg.: 2. E med elever fortrinsvis fra 0. kl. til 3. kl. 5. E med elever

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere