Omstrukturering og generationsskifte. af virksomhed ejet i selskabsregi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omstrukturering og generationsskifte. af virksomhed ejet i selskabsregi"

Transkript

1 Omstrukturering og generationsskifte af virksomhed ejet i selskabsregi

2 Forord Afgangsprojekt nr.: 418 Nærværende hovedopgave er udarbejdet som led i den afsluttende del af HD studiet i Regnskab og Økonomistyring på Copenhagen Business School. Udarbejdet af: Malene Prehn Nanna Madsen Afleveringsdato: 13. maj 2013 Vejleder: Marianne Mikkelsen Afgangsprojekt nr.: 418 Antal anslag: Studium: HD(R) - Regnskab og Økonomistyring Institut for revision og regnskab Uddannelsessted: Copenhagen Business School Alle afsnit i nærværende opgave er udarbejdet i fællesskab af Malene Prehn og Nanna Madsen. Frederiksberg, mandag den 13. maj 2013 Malene Prehn Nanna Madsen Side 1 af 108

3 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Oversigt over figurer udarbejdet ved egen tilvirkning:... 6 Oversigt over figurer ikke udarbejdet ved egen tilvirkning: Introduktion Indledning Problemformulering Undersøgelsesspørgsmål Problemafgrænsning og forudsætninger Model og metodevalg Teorivalg Kildeudvælgelse og -kritik Metode Opbygning og struktur Målgruppe Anvendte forkortelser i opgaven Generationsskiftemodeller Salg af aktier med skattepligt Salg af aktier ejet i privatregi Salg af aktier ejet i et holdingselskab Succession Succession til familie Succession til nærtstående medarbejdere Køb af kapitalandele via et holdingselskab A/B modellen Omstruktureringsmodeller Aktieombytning Skattepligtig aktieombytning Skattefri aktieombytning med tilladelse Skattefri aktieombytning uden tilladelse Spaltning Skattepligtig spaltning Skattefri spaltning med tilladelse Skattefri spaltning uden tilladelse Side 2 af 108

4 3.3 Tilførsel af aktiver Skattepligtig tilførsel af aktiver Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse Værdiansættelse TSS-cirkulære nr. 185 af 17. november TSS-cirkulære TSS-cirkulære TSS-cirkulære Værdiansættelse efter SKATs Transfer Pricing Indkomstbaseret værdiansættelse Markedsbaseret værdiansættelse Omkostningsbaseret værdiansættelse DCF-modellen og EVA-modellen Øvrige relevante modeller Strategisk analyse PEST-analyse Porters Five Forces McKinseys 7-S model Finansielle nøgletal SWOT-analyse Selskabsbeskrivelse Historie og ejerstruktur i Hansen Automobiler ApS Involverede parter i generationsskiftet Ejer, Hansen Søn, Henrik Hansen Datter, Heidi Hansen Nærtstående medarbejder, Jens Jensen Uafhængig tredjemand, Søren Sørensen Selskabets økonomi Klargøring til generationsskiftet Overvejelser omkring overdragelsen Hansen Automobiler ApS' livscyklus Ledelsesmæssige overvejelser Familiemæssige overvejelser Side 3 af 108

5 7.2 Hvem skal der generationsskiftes til? Dokumenter til brug for generationsskiftet Overdragelsesaftalen Gældsbrev Gavebrev Tinglyst ægtepagt Øvrige forhold Privatøkonomi for Hans Hansen Sammenfatning Værdiansættelse af Hansen Automobiler ApS Strategisk analyse PEST-modellen Porters Five Forces McKinseys 7-S model Finansielle nøgletal SWOT-analyse Værdiansættelsen af Hansen Automobiler ApS Værdiansættelse efter TSS-cirkulære nr. 185 af 17. november Omstrukturering af Hansen Automobiler ApS Etablering af holdingstruktur Gennemførsel af omstrukturering Skattefri aktieombytning Ophørsspaltning Gennemførsel af generationsskiftet i Hansen Automobiler ApS Hans Hansens overvejelser i forbindelse med generationsskiftet Overdragelse ved succession til Heidi Hansen og Henrik Hansen Avanceopgørelse for Hans Hansen Finansiering sker ved 100 % kontant vederlæggelse Finansiering sker ved 100 % gave Finansiering sker ved 50/50 % fordeling Overdragelse af anparter ved anvendelse af A/B modellen Anbefaling i forhold til Hansen Automobiler ApS Efter generationsskiftet af Hansen Automobiler ApS Konklusion Side 4 af 108

6 12.1 Hvilke strukturmæssige og strategiske overvejelser skal der gøres i forbindelse med generationsskiftet? Hvilke generationsskiftemodeller kan der benyttes? Hvilke værdiansættelsesmodeller er hensigtsmæssige at benytte, og i hvilken forbindelse finder de sin anvendelse? Hvilke skattemæssige konsekvenser vil der opstå for Hans, Heidi og Henrik Hansen i forbindelse med den anvendte generationsskiftemodel? Litteraturliste Bøger: Artikler: Publikationer: Internet: Bilag Bilag Side 5 af 108

7 Oversigt over figurer udarbejdet ved egen tilvirkning: Figur 2.1: Salg af aktier, side 12 Figur 2.3: Køb af aktier via holdingselskab, side 16 Figur 3.1: Aktieombytning, side 19 Figur 3.2: Spaltning, side 22 Figur 3.3: Tilførsel af aktiver, side 26 Figur 6.1: Overdragelsesmuligheder, side 45 Figur 7.1: Generationsskifteprocessen, side 49 Figur 7.2: Overvejelser omkring overdragelsen, side 49 Figur 7.5: Hvem skal der generationsskiftes til, side 53 Figur 8.1: Værdiansættelse af selskabet, side 58 Figur 8.2: Udviklingen i bilsalget i Danmark, Kia og Opel, side 66 Figur 8.3: Organisationsdiagram for Hansen Automobiler ApS, side 67 Figur 9.1: Ejerstruktur i Hansen Automobiler ApS før generationsskifte, side 74 Figur 9.2: Skattefri omstrukturering af Hansen Automobiler ApS, side 76 Figur 9.3: Ophørsspaltning af oprindelig holdingstruktur, side 77 Figur 10.1: Gennemførsel, side 79 Figur 11.1: Koncernstruktur efter omstrukturering og generationsskifte, side 86 Oversigt over figurer ikke udarbejdet ved egen tilvirkning: Figur 2.2: Succession i levende live, side 14 Figur 4.1: Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner, side 40 Figur 4.2: Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner, side 41 Figur 4.3: Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner, side 41 Figur 4.4: Transfer Pricing, kontrollerede transaktioner, side 42 Figur 7.3: Virksomhedens livscyklus, side 50 Figur 7.4: Ejertyper, side 51 Side 6 af 108

8 1. Introduktion 1.1 Indledning Der kan være forskellige årsager til, hvorfor en virksomhed eller et selskab planlægger et generationsskifte. Generationsskiftet vil oftest være udløst af alderdom, død eller økonomiske årsager. Ifølge eksperter fra de store revisionshuse - Deloitte, PwC, KPMG og Ernst & Young - står en større række virksomheder over for et generationsskifte i den nært kommende fremtid 1. Freddi Nielsen, skattepartner fra Deloitte, vurderer at op i mod 50 % af de erhvervsdrivende virksomhedsejere har rundet de 50 år, hvilket underbygger førstnævnte udsagn om generationsskifte i nær fremtid. Generationsskifte ved alderdom og længerevarende gunstige økonomiske forhold bør planlægges i god tid, gerne helt op til 5-10 år 2 før. Et generationsskifte kan være en lang og kompliceret proces, da denne involverer alle parter i virksomheden eller selskabet; hovedaktionæren, ledelse, medarbejderne, leverandører og familie. Derfor er planlægning i god tid altafgørende for at sikre de mest optimale forhold for overdrager og erhverver, set ud fra et økonomisk og skattemæssigt perspektiv. Ved generationsskifte kan der anvendes forskellige modeller alt afhængigt af, hvem der generationsskiftes til. Begrebet generationsskifte har skiftet karakter de senere år. Tidligere blev generationsskiftet opfattet synonymt med, at den ældre generation skulle pensioneres og at den yngre generation dermed skulle overtage virksomheden 3. Dog er der reelt tale om 3 forskellige slags generationsskifter: til familiemedlem til nærtstående medarbejder til tredje part I stigende grad ses der, at generationsskifte foretages til nærtstående medarbejder og tredje part, da der ikke længere er tendens til, at børnene går i forældrenes fodspor med hensyn til valg af erhverv 4. Dette betyder, at den yngre generation derfor ikke bliver en integreret del 1 Businees.dk, "Virksomheder selv skyld i problemer med generationsskifte" (2007, opdateret 2012) 2 Businees.dk, "Virksomheder selv skyld i problemer med generationsskifte" (2007, opdateret 2012) 3 Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 2010 Side 7 af 108

9 af selskabets daglige drift, og derfor ikke har oparbejdet tilstrækkelig kendskab og kompetencer til videreførsel af selskabet. En væsentlig faktor for valg af generationsskiftemetode er de skattemæssige aspekter, da generationsskifte kan udløse skatte- og/eller afgiftsbetalinger. Disse kan have stor betydning for overdrager og erhverver, hvorfor det oftest vil være at foretrække enten at reducere eller udskyde denne beskatning. Generationsskiftemodeller, der reducerer eller udskyder beskatningen, vil typisk ofte resulterer i en lavere handelsværdi. 1.2 Problemformulering På baggrund af ovenstående ønsker vi med nærværende opgave at belyse mulighederne i forbindelse med et forestående generationsskifte, samt hvilke overvejelser der bør gøres i forbindelse hermed. For at kunne belyse mulighederne tages der udgangspunkt i det fiktive selskab Hansen Automobiler ApS, der ejes af Hans Hansen. Med udgangspunkt i Hansen Automobiler ApS opstilles følgende problemstilling i nærværende opgave: "En redegørelse for det mest hensigtsmæssige generationsskifte i Hansen Automobiler ApS for de involverede parter" Undersøgelsesspørgsmål På baggrund af ovenstående problemformulering "En redegørelse for det mest hensigtsmæssige generationsskifte i Hansen Automobiler ApS for de involverede parter" ønsker vi at analysere følgende: Hvilke strukturmæssige og strategiske overvejelser skal der gøres i forbindelse med generationsskiftet? Hvilke omstruktureringsmodeller og generationsskiftemodeller kan der benyttes? Hvilke værdiansættelsesmodeller er hensigtsmæssige at benytte, og i hvilken forbindelse finder de sin anvendelse? Hvilke skattemæssige konsekvenser vil der opstå for de involverede parter i forbindelse med den anvendte generationsskiftemodel? Side 8 af 108

10 1.3 Problemafgrænsning og forudsætninger Ved generationsskifte kan der være tale om en hel eller delvis overdragelse af selskabet. I nærværende opgave tager vi udgangspunkt i en hel overdragelse af selskabet. Behandlingen af teori og praksis i opgaven vil udelukkende tage udgangspunkt i regler vedrørende aktie- og anpartsselskaber, da vi forudsætter, at selskabet vil fortsætte i selskabsregi efter generationsskiftet. Regler vedrørende generationsskifte i personlige virksomheder og investeringsforeninger med videre vil derfor ikke blive behandlet i opgaven. Som nævnt i indledningen er der i dag en tendens til, at børn ikke følger forældrenes fodspor, hvad angår valg af erhverv og levevej. Det er i opgaven forudsat, at Hans Hansens søn og datter er en integreret del af selskabets daglige drift og derigennem har oparbejdet et solidt kendskab til branchen. Selskabsbeskrivelsen forefindes under afsnit 6. Det forudsættes, at det derfor er muligt at generationsskifte til søn og/eller datter, nærtstående medarbejder eller tredje part. Hansen Automobiler ApS forudsættes at have fast driftssted i Danmark. Endvidere forudsættes alle involverede parter at være fuldt skattepligtige til Danmark, hvorfor behandling af generationsskifte vil ske efter dansk lovgivning gældende pr. 1. januar Det forudsættes, at Hansen Automobiler ApS er et velkonsolideret selskab, og der er derfor tale om going concern for selskabet. Opgaven omhandler derfor ikke konkurslovens bestemmelser. Ydermere beskæftiger opgaven sig med generationsskifte i levende live, hvorfor regler vedrørende dødsbobeskatning og dødsboskifte ikke vil være omhandlet. Hansen Automobiler ApS beskæftiger sig med salg og reparation af automobiler i lav- og mellemprisklassen. Det forudsættes, at Hansen Automobiler ApS efter generationsskiftet fortsat vil agere i denne branche. Da der er tale om unoterede anparter, vil opgaven blive behandlet efter reglerne herfor. Opgaven tager udgangspunkt i et anpartsselskab, hvorfor teori omhandlende aktier og anparter kun vil blive benævnt med anparter og anpartskapital. Da hovedanpartshaveren har ytret ønske om, at generationsskiftet skal aflede mindst mulig beskatning, vil der som udgangspunkt primært blive gjort brug af modeller, som minimere skatten og/eller udskyder skatten i afsnit 8.2 omhandlende værdiansættelsen og afsnit 9 Side 9 af 108

11 omhandlende omstrukturering. Det forudsættes, at generationsskiftemodeller, teori og lovgivning er kendt for læser, hvorfor opgaven ikke vil indeholde en udtømmende teoretisk gennemgang af disse. Øvrige selskabsretslige og civilretslige problemstillinger vil kun blive behandlet, hvor dette vurderes relevant for opgaven. Kun modeller og teori som vurderes relevante for det fiktive selskab anvendes, hvorfor gennemgangen ikke kan betragtes repræsentativ i sin helhed for selskaber i branchen. Til brug for beregninger i opgaven benyttes eksisterende regnskabstal for perioden for et tilsvarende selskab af samme størrelse og agerende i samme branche, jf. bilag 1. Da Hansen Automobiler ApS er et fiktivt opstillet selskab, vil forhold af privatøkonomisk karakter blive forudsat, og der vil derfor ikke blive udarbejdet konkrete beregninger omkring budgetter, økonomisk råderum med mere. Relevante forhold og overvejelser vil dog blive diskuteret, hvor det finder sin relevans. 1.4 Model og metodevalg I de kommende afsnit identificeres de benyttede teorier, kildeudvælgelse og kildekritik, samt metodevalg i nærværende opgave Teorivalg Hovedelementet i denne opgave er at kortlægge, hvilke skattemæssige konsekvenser der opstår i forbindelse med generationsskifte af en selskabsdrevet virksomhed, for både overdrager og erhverver. Der forefindes ikke en særskilt lovgivning inden for generationsskifte, men området behandles i stedet af flere elementer i skattelovgivningen. Opgaven vil blandt andet gøre brug af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og boafgiftsloven Kildeudvælgelse og -kritik Den grundlæggende teori i opgaven tager udgangspunk i anvendte lærebøger på HD (R) studiet, samt litteratursøgning om emnet. Dette har blandt andet resulteret i bøger og publikationer udgivet af de større danske revisionsvirksomheder, som er udarbejdet af medarbejdere med særlig kompetence inden for området. Side 10 af 108

12 Både anvendte lærebøger fra pensum og bøger/publikationer fra de store revisionshuse anses for at have høj grad af objektivitet og derfor også have høj grad af validitet, da disse er skrevet af fagkyndige personer Metode For at skabe et overordnet overblik af den valgte teoretiske fremgangsmåde vil der i nedenstående afsnit blive kortlagt, hvilke overvejelser der er gjort i forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen. Opgaven gribes udelukkende an fra en deduktiv angrebsvinkel. For at opnå kendskab til Hansen Automobiler ApS og dens omverden, udarbejdes der en strategisk analyse, hvor der i overvejende grad vil ske anvendelse af PEST-analyse og Porters 5 Forces samt en opsummering og kortlæggelse af muligheder og trusler i branchen ved brug af en SWOT-analyse. Denne strategiske analyse vil også være gavnlig i forbindelse med værdiansættelse af selskabet. For at opnå kendskab til det interne miljø i Hansen Automobiler ApS, anvendes McKinseys 7-S modellen. En opsummering ved hjælp af SWOTanalysen vil kortlægge selskabets styrker og svagheder. Det skal nævnes, at PEST-analysen er kritiseret for at være fokuseret for meget på fortiden frem for at kigge på fremtiden, hvor udfordringerne ligger. Denne model anvendes dog alligevel, da den vurderes aktuelt ved et generationsskifte af Hansen Automobiler ApS. Porters Five Forces er blevet kritiseret for at være for statisk og ikke tage højde for, at der konstant sker udvikling i en branche. Denne model anvendes dog alligevel, da den vurderes aktuel ved et generationsskifte af Hansen Automobiler ApS. Værdiansættelsen af anparterne vil tage udgangspunkt i tilgængelige TSS-cirkulærer og vejledninger, som vil blive gennemgået i afsnit 4. Regnskabsdokumentation til brug for værdiansættelsesmodellerne tager udgangspunkt i fiktivt opstillede årsrapporter for 2010, 2011 og Årsrapporterne viser pr. statusdagen den økonomiske situation for Hansen Automobiler ApS, som lægges til grundlag for de kvantitative konklusioner, der dannes på baggrund af besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålene. Inden et generationsskifte gennemføres, kan det være nødvendigt at revurdere ejerstrukturen i Hansen Automobiler ApS. Dette gøres for at opnå det mest hensigtsmæssige Side 11 af 108

13 generationsskifte, og det kan derfor være nødvendigt med omstruktureringer i selskabet, hvorfor relevante omstruktureringsmodeller vil blive gennemgået. 1.5 Opbygning og struktur Nærværende opgave er opbygget ud fra følgende struktur: Introduktion Teori om generationsskiftemodeller Teori om omstruktureringsmodeller Teori om øvrige modeller Selskabsbeskrivelse Klargøring Værdiansættelse Omstrukturering Gennemførsel af generationsskiftet Efter generationsskiftet Konklusion Side 12 af 108

14 Opgaven er opbygget således, at den kronologisk opfylder de enkelte faser ved et generationsskifte. Indledningsvis starter opgaven med de overvejelser, der bør foretages i planlægningsfasen, for afsluttende at vælge den optimale generationsskiftemodel for Hansen Automobiler ApS. Opgaven er opdelt i følgende afsnit: Kapitel 1 - Introduktion Her beskrives opgavens problemformulering og undersøgelsesspørgsmål. Endvidere beskrives opgavens afgræsning og metodevalg samt opgavestruktur og opbygning. Kapitel 2 - Generationsskiftemodeller og beskatningen heraf I dette kapitel beskrives de generationsskiftemodeller, som findes relevante for Hansen Automobiler ApS. I forbindelse med gennemgangen heraf, bliver beskatningen ligeledes beskrevet. Kapital 3 - Omstruktureringsmodeller og beskatning heraf I dette kapitel beskrives de omstruktureringsmodeller, som findes relevante for Hansen Automobiler ApS. I forbindelse med gennemgangen heraf bliver beskatningen ligeledes beskrevet. Kapital 4 - Værdiansættelses modeller Her beskrives de værdiansættelsesmodeller, der findes relevante ved omstrukturering og generationsskifte af Hansen Automobiler ApS. Kapitel 5 - Øvrige modeller I dette kapitel bliver modeller til brug for den strategiske analyse af Hansen Automobiler ApS gennemgået. Endvidere bliver finansielle nøgletal, som vurderes relevante for fastlæggelse af den strategiske position, beskrevet. Side 13 af 108

15 Kapitel 6 - Selskabsbeskrivelse Informationer til brug for generationsskiftet forefindes i beskrivelsen af det fiktive selskab, Hansen Automobiler ApS. Kapitlet indeholder informationer om nuværende ejerstruktur, økonomi, branche og familieforhold. Kapital 7 - Klargøring af Hansen Automobiler ApS til generationsskiftet I kapitel 7 bliver de bløde værdier, som Hans Hansen skal tage stilling til i forbindelse med generationsskiftet, gennemgået. I kapitlet indgår blandt andet overvejelser om nuværende og fremtidig ledelse, privatøkonomi og familiemæssige overvejelser. Kapitel 8 - Værdiansættelse af Hansen Automobiler ApS I dette kapitel bliver der foretaget en værdiansættelse af Hansen Automobiler ApS. Dette omfatter både analyse af den strategiske position i branchen samt beregning af handelsværdi efter TSS-cirkulære nr. 185 af 17. november Kapitel 9 - Omstrukturering af Hansen Automobiler ApS I dette kapitel foretages omstrukturering af Hansen Automobiler ApS for et mere succesfuldt generationsskifte. Kapitel 10 - Gennemførsel af generationsskiftet i Hansen Automobiler ApS I kapitel 10 bliver generationsskiftet gennemført, og finansieringsmuligheder bliver gennemgået. Kapitel 11 - Efter generationsskiftet af Hansen Automobiler ApS I kapitel 11 gennemgås forhold efter generationsskiftet, som vurderes relevante for Hansen Automobiler ApS og de involverede parter. Kapitel 12 - Konklusion Konklusion af nærværende opgave beskrives. Kapital 13 - Litteraturliste Litteratur brugt i opgaven er oplistet her. Side 14 af 108

16 1.6 Målgruppe Hovedopgaven skal som udgangspunkt ses som en udarbejdet rapport over mulighederne i det forestående generationsskifte i Hansen Automobiler ApS. Den vil derfor være målrettet til ejeren, Hans Hansen og må derfor på ingen måde anses som værende en endegyldig facitliste for lignende selskaber i samme branche. Opgaven tager udgangspunkt i, at læser besidder en basal forståelse for generel virksomhedsøkonomi. Opgaven vil derfor kun indeholde en teoretisk gennemgang af de udvalgte emner inden for generationsskifte, der er vurderet relevante for generationsskiftet af Hansen Automobiler ApS. 1.9 Anvendte forkortelser i opgaven Anvendte forkortelser i opgaven: ABL BAL KGL KSL FUL SL SEL LL PSL VSL = Aktieavancebeskatningsloven = Boafgiftsloven = Kursgevinstloven = Kildeskatteloven = Fusionsskatteloven = Selskabsloven = Selskabsskatteloven = Ligningsloven = Personskatteloven = Virksomhedsskatteloven Side 15 af 108

17 2. Generationsskiftemodeller I de kommende afsnit forefindes en teoretisk gennemgang af de generationsskiftemodeller, der er vurderet relevante i forbindelse generationsskiftet af Hansen Automobiler ApS. På baggrund af tilgængelig information om selskabet i afsnit 6 er følgende generationsskiftemodeller vurderet relevante i forbindelse med generationsskiftet: Salg af anparter med skattepligt Succession Køb af kapitalandele via et holdingselskab A/B modellen 2.1 Salg af aktier med skattepligt Et generationsskifte kan ske ved salg af anparter. Denne type af generationsskifte anses for at være ukompleks. Foretages et generationsskifte ved salg af anparter, vil sælgeren blive beskattet efter de til enhver tid gældende regler i aktieavancebeskatningsloven. Denne model for generationsskifte kan benyttes ved generationsskifte til alle tidligere nævnte parter. Ved anvendelse af denne model kan man med fordel foretage en opdeling af, hvordan anparterne er ejet. De kan enten være ejet af en privatperson eller igennem et holdingselskab. Grunden til denne opdeling er, at der gælder visse undtagelser for beskatning ved salg af anparter ejet gennem et holdingselskab. Figur 2.1: Salg af aktier Side 16 af 108

18 2.1.1 Salg af aktier ejet i privatregi Såfremt anparterne ejes i privatregi, vil der ske en beskatning af den eventuelle avance, der opstår i forbindelse med salg af anparterne. Beskatningen vil, som nævnt ovenfor, ske efter de gældende regler inden for aktieavancebeskatningsloven. For personer betyder det, at beskatningen vil ske efter ABL 12 5, hvilket er beskatning efter realisationsprincippet (ved salg). Avancen til beskatning beregnes som salgssummen med fradrag for den oprindelige anskaffelsessum. Det er dog muligt efter ABL 47 6 for sælger at opnå et ejertidsnedslag, såfremt der sker opfyldelse af bestemmelserne gældende i ABL 4 7 og at anparterne er ejet før Ejertidsnedslaget kan opnås, såfremt ejeren af anparterne i selskabet, som i ABL er defineret som hovedanpartshaver. En forudsætning for dette er, at ejeren er fuld skattepligtig til Danmark 8. Såfremt anparterne er erhvervet før den 19. maj 1993, vil ejertidsnedslaget blive beregnet svarende til 1 % pr. ejet år forud for indkomståret 1998, jf. ABL 47 stk Ejertidsnedslaget kan dog maksimalt udgøre 25 % Salg af aktier ejet i et holdingselskab Såfremt anparterne er unoteret og ejes igennem et holdingselskab, er der valgfrihed for beskatningen, jf. ABL Denne kan enten ske efter realisationsprincippet (ved salg) eller ved lagerbeskatning (beskatning af de årlige værdistigninger). Typisk vil valget falde på realisationsprincippet, da lagerbeskatning kræver en årlig værdiansættelse og medfører beskatning af værdistigninger. Såfremt ejerandelen overstiger 10 %, vil beskatningen bortfalde, da skattefriheden indtræder, jf. ABL Beskatningen undlades dog ikke helt, den udskydes blot. Dette skal forstås således, at der ved et eventuelt salg af holdingselskabet eller ved udlodning af udbytte vil ske beskatning, hvor den eventuelle avance ved salg af anparterne i driftsselskabet vil være indregnet. 5 Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 35) 6 Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 52) 7 Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 33) 8 Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 33) 9 Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 52) 10 Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 40) 11 Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 35) Side 17 af 108

19 2.2 Succession Et generationsskifte kan ske ved succession, såfremt ejerandelen udgør mindst 1 % 12, jf. ABL 34, stk. 1 nr Ved succession sker der ingen avancebeskatning for sælger, da køber indtræder i sælgers skattemæssige position. For køber betyder dette, at der sker overtagelse af sælgers anskaffelsessum og anskaffelsestid, så et eventuelt senere salg vil ske med en beskatning af hele avancen fra den overtagne anskaffelsessum. Beskatningen udskydes derfor kun. For at kunne få tilladelses til at succedere i et selskab skal køber være enten inden for familien, jf. ABL eller nær medarbejder, jf. ABL 35. Ydermere skal køber ligeledes være fuld skattepligtig til Danmark, jf. ABL 34, stk. 3, samt KSL Den 1. januar 2012 trådte de nye regler i kraft vedrørende pengetanke. Dette går i alt sin enkelthed ud på, at såfremt der skal kunne succederes i et selskab, må indtægterne fra de såkaldte passive pengebindinger ikke overstige 50 % af indtægterne igennem de seneste 3 år før overdragelsen. Passive pengebindinger dækker over kontanter, værdipapirer samt indtægter fra udlejningsejendom. Ydermere kan der heller ikke ske succession, såfremt handelsværdien af selskabets kontanter, værdipapirer, udlejningsejendomme eller lignende overstiger gennemsnitligt 50 % af selskabets aktiver. Dette skal ses i en periode på 3 år før overdragelsen. Det er dog muligt indtil udgangen af 2014, at anvende det seneste årsregnskab i stedet for det 3 årig gennemsnit. Overdragelse ved succession er heller ikke muligt, såfremt der er tale om et skattemæssigt tab i forhold til anskaffelsessummen, jf. ABL 34, stk. 4 samt KSL 33C, stk Ejer- og generationsskifte af virksomhed, Deloitte 2010, side ASPIRI kompendium i skatteret 2012, Peter Wedel R. Krarup, (2012, 9. udgave, side 76) 14 Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 64) 15 Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 65) Side 18 af 108

20 Figur2.2: Succession i levende live Succession til familie Der kan udelukkende opnås tilladelse til at succedere til følgende familiemedlemmer, jf. ABL 34, stk. 1 16, pkt. 1, samt KSL 33C 17 : Børn Børnebørn Søskende Søskendes børn Søskendes børnebørn En samlever, som de seneste 2 år før overdragelsen har haft samme bopæl, jf. BAL 22 stk. 1, litra d 18. Ovenstående skal anses som udtømmende, hvorfor det ikke vil være muligt at succedere til andre familiemedlemmer. Det er derfor ikke muligt for en forælder at overtage et selskab ved succession fra deres børn. Såfremt sælger ønsker at succedere til svigerbørn, skal successionen først ske til børnene, hvorefter der efter KSL 26A, stk sker en succession til børnenes ægtefæller. 16 ASPIRI kompendium i skatteret 2012, Peter Wedel R. Krarup, (2012, 9. udgave, side 76) 17 Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 64) 18 Side 19 af 108

21 2.2.2 Succession til nærtstående medarbejdere Der kan succederes i et selskab til nærtstående medarbejdere, såfremt bestemmelserne i ABL er opfyldt. Disse bestemmelser kræver, at medarbejderen inden for de sidste 5 år har haft fuldtidsbeskæftigelse i selskabet i 3 år. Det er dog ikke nødvendigt, at den nærtstående medarbejder er ansat i selskabet på overdragelsestidspunktet. En tidligere ejer af selskabet, der har succederet til sælger, kan ligeledes sidestilles med en nærstående medarbejder. Overdragelse ved succession skal dog ske inden 5 år fra den første succession. I denne situation vil det være muligt for en forælder, at overtage selskabet fra deres børn Køb af kapitalandele via et holdingselskab Det kan ved et generationsskifte være en fordel for erhverver at stifte et holdingselskab, hvori kapitalandelene købes. Generationsskiftet kan derved finansieres igennem holdingselskabet, hvor der optages et lån, som erhverver typisk vil hæfte for personligt, eller vil stille fuld sikkerhedsstillelse, da holdingselskabet som udgangspunkt ikke har øvrige aktiver. En yderligere fordel ved holdingstrukturen er, at såfremt kapitalandele i driftsselskabet udgør 10 % eller derover, så vil udloddet udbytte være skattefrit i henhold til bestemmelserne i SEL 13, stk. 1 nr Udbyttet kan anvendes til afbetaling af det optagede lån til finansiering af købet. Fordelen ved optagelsen af lånet i holdingselskabet frem for i privatregi er, at der opnås 100 % skattemæssigt fradrag for renteudgifterne. Ved optagelse af lån i privatregi opnås der udelukkende skattemæssigt fradrag herfor i kapitalindkomsten, jf. PSL 4, stk. 1 nr Skattefradraget heraf udgør kun 32 % og nedsættes i perioden frem til 2019 til 25 %. Holdingselskabet og driftsselskabet vil indgå i tvungen sambeskatning, såfremt holdingselskabet besidder mere end 50 % af stemmeretten i datterselskabet, i henhold til lov nr. 426 vedtaget maj Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 194) 20 Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 100) 21 Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 101) 22 ASPIRI kompendium i skatteret 2012, Peter Wedel R. Krarup, (2012, 9. udgave, side 62) 23 Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 463) 24 Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 168) Side 20 af 108

22 Såfremt holdingselskabet ikke indgår i tvungen sambeskatning, vil eventuelle skattemæssige underskud blive opsparet til senere brug i henhold til LL Indgår holdingselskabet derimod i sambeskatning med datterselskabet, vil et eventuelt underskud blive modregnet i datterselskabets positive skatteindkomst. Figur 2.3: Køb af aktier via holdingselskab 2.4 A/B modellen Denne model er velegnet ved et generationsskifte, hvor erhververen ikke besidder fri likviditet eller har mulighed for at låne til finansieringen af overtagelsen af selskabet. Denne model blev i 2002 godkendt ved et bindende svar fra SKAT, jf. SKM LR 26. Det er muligt at foretage generationsskifte efter denne model til familiemedlemmer, nærtstående medarbejder eller uafhængig tredje mand. Denne model kan ligeledes med fordel anvendes i en situation, hvor erhverver endnu ikke føler sig kompetent til at varetage ledelsen af selskabet alene. Modellen er opbygget således, at anpartskapitalen bliver opdelt i A-anparter og B-anparter. Overdrageren vil besidde A-anparterne, hvortil der er tilknyttet forlods udbytteret 27. Ved denne type generationsskifte vil aftaler og vilkår være givet i indgået aftale, hvor følgende typisk vil være nedskrevet: Tidspunkt for ophør af forlods udbytteret, hvorefter B-anparterne ligeledes har ret til udbytte. Kurs for køb af A-anparter efter perioden for forlods udbytteret. 25 Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 290) Ejer- og generationsskifte af virksomhed, Deloitte 2010, side 58 Side 21 af 108

23 Købsprisen for B-anparterne vil typisk være lav, da der ikke er ret til udbytte førend forlods udbytte er afregnet til overdrageren 18. Ved køb af A-anparterne efter afregning af vederlaget til overdrager, vil erhverver herefter erhverve sig fuld ret til selskabets fremtidige indtjening og udlodning af udbytter. Ved denne model er der dog forbundne risici for overdrageren, da det er vitalt for ordningen, at selskabet genererer overskud og ej heller går konkurs i perioden for afregning af det aftalte vederlag. Side 22 af 108

24 3. Omstruktureringsmodeller I de kommende afsnit forefindes en teoretisk gennemgang af de omstruktureringsmodeller, der er vurderet relevante i forbindelse generationsskiftet af Hansen Automobiler ApS. Som nævnt i afsnit kan det være nødvendigt med en omstrukturering af selskabet for at opnå det mest hensigtsmæssige generationsskifte. Følgende omstruktureringsmodeller er vurderet til at have interesse i forbindelse med generationsskiftet: Aktieombytning Skattepligtig aktieombytning Skattefri aktieombytning med og uden tilladelse Spaltning Skattepligtig spaltning Skattefri spaltning med og uden tilladelse Tilførsel af aktier Skattepligtig tilførsel af aktiver Skattefri tilførsel af aktiver med og uden 3.1 Aktieombytning Ved at benytte aktieombytning vil der ske en ombytning af anparterne i et driftsselskab til anparter i et andet selskab. Typisk vil dette ses ved, at anparterne i et driftsselskab bliver ombyttet til nye anparter i et holdingselskab. Dette betyder, at anpartshaveren i stedet for at eje driftsselskabet personligt, nu indirekte vil eje driftsselskabet igennem holdingselskabet, som nu er i besiddelse af kapitalandele i driftsselskabet. Denne struktur er også kendt som mor - datter -struktur. En fordel ved denne ombytning kan være, at der opstår en risikobegrænsning i forbindelse med udsving i konjunkturen. Endvidere er der visse skattemæssige fordele herved, blandt andet ved udnyttelse af eventuelle skattemæssige underskud i opgørelse af skattepligtig indkomst i koncerner. Side 23 af 108

25 Inden for aktieombytning er det muligt at benytte følgende 3 modeller: Skattepligtig aktieombytning Skattefri aktieombytning med tilladelse Skattefri aktieombytning uden tilladelse. Figur 3.1: Aktieombytning Skattepligtig aktieombytning Ved en skattepligtig aktieombytning bliver anparterne skattemæssigt anset som værende afhændet, hvorfor der som udgangspunkt vil ske beskatning af en eventuel avance efter ABL. Når man kigger på en skattepligtig aktieombytning, skal der foretages en opdeling af, hvorvidt anparterne til ombytning oprindeligt er ejet i privatregi eller i forvejen ejes i et holdingselskab. Når anparterne er ejet i privatregi, vil aktieavancen ved ombytningen blive beskattet som aktieindkomst efter ABL Når anparterne er ejet af et holdingselskab, er ejerandelen i driftsselskabet afgørende for, hvorledes beskatning bliver. I henhold til ABL 8 27 vil avancen ved ombytningen være skattefri, såfremt ejerandelen overstiger 10 %, og hvor anparterne vil blive anset som datterselskabsanparter med skattefrihed Skattefri aktieombytning med tilladelse Såfremt der skal kunne gennemføres en skattefri aktieombytning i henhold til ABL 36 29, er det et krav, at ombytningen ikke udløser en skattemæssig avance på tidspunktet for 28 Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 35) 29 Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 208) Side 24 af 108

26 ombytningen. Den skattemæssige avance vil først indtræde i det øjeblik, hvor selskabet efterfølgende enten sælges, likvideres eller går konkurs. I henhold til ABL skal følgende være gældende, såfremt en skattefri aktieombytning skal kunne gennemføres: De involverede parter i en skattefri aktieombytning skal være omfattet af begrebet medlemsstat, som blandt andet dækker over anpartsselskaber, eller et tilsvarende selskab uden for EU. Modellen kan ikke anvendes ved transparente selskaber 30. Definitionen på aktieombytning er, at erhvervende selskab opnår flertallet af stemmerne eller ved yderligere erhvervelse af aktiemajoriteten. Der kan ske tilladelse, at der ikke sker beskatning efter ABL 9, såfremt det erhvervende selskab erhverver hele anpartskapitalen. Gennemførelsen for aktieombytningen skal i henhold til ABL 36, stk. 1-3 være gennemført inden for en periode på 6 måneder fra første ombytningsdag. Det er derfor ikke muligt at foretage en aktieombytning med tilbagevirkende kraft. Der skal søges en tilladelse hos SKAT, for at kunne foretage en skattefri aktieombytning med tilladelse. De primære grunde for ansøgning er: Generationsskifte 31 Hæftelsesbegrænsning 32 Omstrukturering 33 For at opnå tilladelse fra SKAT ved generationsskifte skal der sammen med ansøgningen sendes en udtømmende redegørelse for, hvorledes generationsskiftet påtænkes udført. For at kunne opnå tilladelse fra SKAT med begrundelsen hæftelsesbegrænsning skal der foreligge en forretningsmæssig begrundelse for oprettelsen af koncernstrukturen. SKAT kan ikke nægte, at der foretages en skattefri aktieombytning med begrundelsen omstrukturering, såfremt det sker inden for en koncern, da den skattemæssige stilling vil være uændret. 30 Med transparente selskaber menes personlige virksomheder, interessentselskaber, kommanditselskaber mv. 31 Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 214) 32 Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 216) 33 Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 218) Side 25 af 108

27 Generelt for at kunne opnå tilladelse fra SKAT, må der ikke være begrundet mistanke om, at der foretages spekulation i skatteundgåelse eller -undragelse. Afhændelsesdatoen er datoen for udarbejdelsen af åbningsbalancen, hvilket er givet efter FUL 5. Ved aktieombytning med tilladelse fra SKAT gælder der ingen holdingkrav, dog skal der inden for de første tre år efter ombytningens gennemførsel ske anmeldelser til SKAT vedrørende væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen. De væsentligste ændringer, der kræver anmeldelse til SKAT, kan være følgende 34 : Indgåelse af aftaler om afståelse af aktier i datterselskabet, herunder købe- og salgsretter Ændringer i ejer- eller kapitalforholdene i datterselskabet, herunder udstedelse af medarbejderaktier Ændringer i aktieklasser i datterselskabet eller aktierklassernes rettigheder Andre former for ændringer i koncernstrukturen i henhold til fusionsskattesdirektivet, så som fusioner, spaltninger og tilførsel af aktiver tilbagesalg af de aktier i holdingselskabet, der er erhvervet ved ombytningen Indgåelse eler ophævelse af aktionæroverenskomster i betydning for stemmefordelingen i datterselskaberne Frasalg af enkelte eller alle aktiviteter i datterseskabet Hvis en anmeldelsespligtig ændring gennemføres, uden at der er sket anmeldelse, og dette ikke skyldes uforudsete omstændigheder, vil den manglende anmeldelse som udgangspunkt skabe en formodning om, at den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning skal tilbagekaldes. Anmeldelsen skal være skriftlig, og skal være SKAT i hænde senest tre måneder før, ændringen ønskes gennemført. Når overdrageren af anparterne er et selskab, vil der ske en beskatning i henhold til ABL 8+9, såfremt anparterne udgør under 10 % af anpartskapitalen i henhold til ABL Såfremt overdrageren af anparterne er en person, vil der ske en beskatning i henhold til ABL Ved at anvende disse regler vil det være muligt at udskyde beskatningen ved overførsel af anparternes skattemæssige anskaffelsessum til det nye selskab. De erhvervede anparter vil blive indregnet til dagsværdi Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 236) Side 26 af 108

28 3.1.3 Skattefri aktieombytning uden tilladelse Det er muligt i henhold til lov nr. 343 af 18. april , at foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse fra SKAT, jf. ABL 36, stk. 6. Den føromtalte 3 års regel, jf. ABL 36, stk. 6 pkt. 3, er dog stadig gældende for at sikre, at der ikke sker spekulationer i skatteudnyttelse. Det er ligeledes her et krav, at overdragelsen skal ske til handelsværdien, som ved skattefri aktieombytning med tilladelse. Ved en skattefri aktieombytning skal der ske en anmeldelse til SKAT senest i forbindelse med indsendelsen af selvangivelsen. Kravet for anmeldelsen er givet, jf. ABL 36, stk. 7. For overdrageren vil der gælde samme regler som ved aktieombytning med tilladelse. Der vil ikke ske en beskatning, når der foretages succession i den tidligere anskaffelsessum. Der vil dog ske beskatning, såfremt anparterne i det erhvervende selskab afstås inden for 3 år efter ombytningen. Anskaffelsessummen for de erhvervede anparter anses for at være handelsværdien på tidspunktet for ombytningen. 3.2 Spaltning Ved at benytte metoden spaltning vil der ske en opsplitning af selskabets aktiver og passiver i et enten eksisterende selskab eller et nystiftet selskab. Det kan være en fordel at foretage en spaltning af et selskab, der opererer med forskellige aktiviteter, for til dels at opnå en bedre risikosammensætning samt beskyttelse af de enkelte aktiviteter i den nye selskabsstruktur. En anden begrundelse for at benytte spaltning kunne være, at det kun er en del af selskabet, som ønskes generationsskiftet. I forbindelse med spaltningen af et selskab, afstås aktiver og passiver til handelsværdi, der er fastsat på datoen for overdragelsen. Det er udelukkende de eksisterende aktiver og passiver i det spaltede selskab, som kan indgå i omstruktureringen. Inden for spaltning af et selskabs aktiver og passiver er det muligt at benytte følgende 3 modeller: Skattepligtig spaltning 36 Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 237) Side 27 af 108

29 Skattefri spaltning med tilladelse Skattefri spaltning uden tilladelse I forbindelse med spaltning gælder der solidarisk hæftelse mellem de involverede selskaber, således at det spaltende selskab solidarisk hæfter for kreditorerne på spaltningsdatoen. Omstrukturering ved spaltning kræver derfor ikke godkendelse fra det oprindelige selskabs kreditorer, dog er der intet til hinder for, at den enkelte kreditor kan ønske sit mellemværende afregnet. Figur 3.2: Spaltning Skattepligtig spaltning Inden for skattepligtig spaltning findes der to former for spaltning - grenspaltning og ophørsspaltning. Eventuelle skattemæssige underskud i det spaltende selskab kan anvendes til at minimere den skattemæssige avance, der opstår ved afståelsen Ophørsspaltning Ved ophørsspaltning ophører det spaltede selskab med deres hidtidige aktiviteter, da samtlige aktiver og passiver overføres til et eller flere selskaber. Beskatningen af denne metode sidestilles med likvidationsbeskatning, hvor der sker en beskatning af avancen i forbindelse med overførslen Grenspaltning Modsat ophørsspaltning, ophører det spaltende selskab ikke, da der kun sker en delvis overførsel af selskabet aktiver og passiver til et eller flere selskaber. Beskatningen af denne metode sker ved almindelig afståelse af aktiver og passiver i den skattepligtige indkomst for det spaltende selskab. Side 28 af 108

30 3.2.2 Skattefri spaltning med tilladelse Ved gennemførelse af en skattefri spaltning med tilladelse skal der i henhold til FUL 15A, stk indhentes tilladelse fra SKAT. Ved indsendelsen til SKAT skal følgende vedlægges: Balance for det spaltende selskab før foretaget spaltning Balance for det erhvervende selskab før foretaget spaltning Oversigt over spaltede aktiver og passiver Åbningsbalance for det erhvervende selskab Eventuelle supplerende oplysninger, sikkerhedsstillelser og kautioner For at kunne opnå denne tilladelse fra SKAT, skal der foreligge en erhvervsmæssig begrundelse for spaltningen. Dette krav stilles for at spaltningen ikke forsøges benyttet med henblik på at foretage en skatteunddragelse og -undgåelse. Det er et krav ved spaltning til nystiftede selskaber, at spaltningen sker på datoen for det modtagendes selskabs regnskabsår, jf. FUL Ved spaltning til to allerede eksisterende selskaber, er datoen for spaltningen givet ved den første dag i det pågældende regnskabsår. Yderligere stilles der krav til, at de involverede parter i det spaltede selskab modtager afregning i form af enten nye anparter samt en kontant udligningssum, som svarer til værdien i det spaltede selskab. I lighed med aktieombytning med tilladelse gælder der anmeldelseskrav ved væsentlige ændringer. Anmeldelsesvilkårene svarer til de vilkår, der er gældende ved skattefri aktieombytning med tilladelse, jf. afsnit Ophørsspaltning Ved skattefri ophørsspaltning med tilladelse foreligger der ikke krav til, hvorledes fordelingen af aktiver og passiver sker. I henhold til FUL 11 samt 15B, stk. 4, anses anparterne i det erhvervende selskab, der modtages af overdrageren i det spaltende selskab, som værende erhvervet på samme tidspunkt og får samme anskaffelsessum som de ombyttede anparter 39. Såfremt vederlæggelsen sker i andet end anparter, vil anparterne 37 Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 387) 38 Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 162) 39 Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 164) Side 29 af 108

31 anses for værende solgt til tredje mand til kursen på spaltningsdatoen. En eventuel aktieavance vil blive beskattet efter de gældende regler i ABL Grenspaltning Ved grenspaltning foreligger der krav om, at de aktiver og passiver som overføres til det erhvervende selskab, skal udgøres af en selvstændig gren af selskabets aktiviteter i henhold til FUL 15A, stk. 1, samt FUL 15C, stk Såfremt der sker vederlæggelse med andet end anparter i det erhvervende selskab, sidestilles dette med udbytte for anpartshaverne i det spaltende selskab. Ved grenspaltning anses de modtagne anparter i det erhvervende selskab som værende anskaffet på samme tidspunkt som anparterne i det spaltende selskab, jf. FUL 15B, stk. 4, pkt I forbindelse med skattefri spaltning vil der derfor ikke ske beskatning efter de gældende regler i ABL. Anskaffelsessummen for de erhvervende anparter i det erhvervende selskab opgøres som værdien af anparterne i det spaltende selskab, der bliver fordelt på det nye antal anparter Skattefri spaltning uden tilladelse I henhold til lov nr. 343 af 18. april 2007 er det muligt for selskaber at foretage en skattefri spaltning uden tilladelse, såfremt der sker en opfyldelse af reglerne, jf. FUL 15A, stk. 1, pkt Det er derfor muligt at foretage en skattefri spaltning uden tilladelse, såfremt både det spaltende og erhvervende selskab er omfattet af begrebet 'selskab i medlemsstat' i henhold til artikel 3, i direktiv 90/434/EØF 42, og ligeledes ikke er omfattet af begrebet for transparente enheder. Ved spaltningen af aktiver og passiver til det erhvervende selskab skal der i henhold til FUL 15A, stk. 2, pkt være samme forhold mellem aktiver og passiver, som i det spaltende selskab. Denne bestemmelse omkring forholdsmæssig overførsel mellem aktiver og passiver skal forhindre, at der spekuleres i skatteunddragelse og -undgåelse. Dette skal forstås således, at ved overførsel af en højere værdi passiver end aktiver, vil nedsætte den 40 Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 171) 41 Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 170) Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 432) Side 30 af 108

32 skattemæssige avance ved en senere afståelse af anparterne. Dette balancetilpasningskrav skal allerede være opfyldt på spaltningsdatoen, jf. FUL 5. Et krav for at kunne foretage skattefri spaltning uden tilladelse er, at såfremt ejerandelen overstiger 10 % i et af de involverede selskaber, må anparterne ikke afstås i en periode på 3 år efter spaltningens udførsel 44. Denne betingelse er fastsat i FUL 15A, stk. 1, pkt. 5. Dette kaldes også for 'holdingkravet'. Samme betingelse stilles ved skattefri aktieombytning og skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse. En yderligere betingelse for anvendelse af skattefri spaltning uden tilladelse er, at ombytningen skal ske til handelsværdi. Dette vil sige, at anpartsvederlæggelsen skal stemme overens med handelsværdien af de spaltede aktiver og passiver i henhold til FUL 15A, stk. 2, pkt Indberetning til SKAT om den udførte skattefrie spaltning vil typisk ske i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen for det erhvervende selskab i henhold til FUL 15A, stk. 7, pkt I lighed med skattefri aktieombytning uden tilladelse findes der heller ikke her krav til forretningsmæssig begrundelse. 3.3 Tilførsel af aktiver Ved metoden tilførsel af aktiver vil det være muligt at foretage en overdragelse af driften fra et selskab til et andet. Ved at benytte denne metode skabes der en holdingstruktur, hvor det overdragne selskab vederlægges med anparter i det erhvervende selskab. Tilførslen kan ske til et nyetableret selskab i henhold til SEL omhandlende apportindskud, eller i et allerede etableret selskab i henhold til SEL Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 431) 45 Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 435) 46 Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik (2012, 24. udgave, side 169) 47 Generationsskifte og omstrukturering, Søren H.-Overgaard & Birgitte S. Olesen (2010, 3. udgave, side 305) Side 31 af 108

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Aktieombytning efter

Aktieombytning efter Erhverv Vejledning E. 48 Version 1.1 Aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens 13 Resume Vejledningen indeholder retningslinier for afgørelsen af, om der skal gives tilladelse til ombytning af

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Omstrukturering og generationsskifte

Omstrukturering og generationsskifte Aalborg Universitet Speciale cand. merc. aud. Omstrukturering og generationsskifte - Med fokus på modeller med skattefrihed og minimum behov for likviditet Opgaveløser: Ann-Mari Olsen (AMO) Morten Frandsen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Vejledning. omdannelse af virksomhed

Vejledning. omdannelse af virksomhed Vejledning om omdannelse af virksomhed 1. Indledning Den virksomhedsejer, som overvejer at drive sin personligt drevne virksomhed i selskabsform, har også behov for at overveje, hvorledes virksomheden

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn

GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn GENERATIONSSKIFTE Overdragelse af selskab mellem far og søn HD(R) afgangsprojekt Maj 2014 CSB - Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Peter Leth Keller Vejleder: Pernille Pless Afleveringsdato:

Læs mere

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Cand.merc.aud.-studiet Juridisk Institut Handelshøjskolen i København Kandidatafhandling 2009 Generationsskifte de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Afleveret den Udarbejdet

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

FIGUROVERSIGT... 6 INDLEDNING... 7 PROBLEMSTILLINGER... 8 CASE BESKRIVELSE... 11 PROBLEMFORMULERING... 13

FIGUROVERSIGT... 6 INDLEDNING... 7 PROBLEMSTILLINGER... 8 CASE BESKRIVELSE... 11 PROBLEMFORMULERING... 13 Side 1 af 76 Titel: Omstrukturering af Virksomhed A/S med henblik på generationsskifte Projektperiode: 14. maj 2011 13. december 2011 Skrevet af: Kristina Baggesen Vejleder: Henrik V. Andersen Dette speciale

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Generationsskifte af hovedaktionærselskab

Generationsskifte af hovedaktionærselskab Copenhagen Business School Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling 22. december 2008 Generationsskifte af hovedaktionærselskab Opgaveløsere: Christian Thuesen Vejleder: Anders Lützhøft

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte Omstrukturering med henblik på generationsskifte Speciale fra Cand.merc.aud. studiet, AAU. 11. april 2012 Udarbejdet af: Lise Andersen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Forord Specialet er den afsluttende

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Side 1 af 5 Skattefri aktieombytning TfS 2001, 394 en kommentar Af skattekonsulent Bent Zimmermann, Deloitte & Touche Skat I en artikel i TfS 2001, 182 har Anette Fenger og Gitte Filthuth, Told- og Skattestyrelsen,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Forfatter Michael Falker Christensen Vejleder Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

Vejleder. Henrik Bro. Udarbejdet af. Suzette Hansen. Susanne Rasmussen. Copenhagen Business School

Vejleder. Henrik Bro. Udarbejdet af. Suzette Hansen. Susanne Rasmussen. Copenhagen Business School Vejleder Henrik Bro Udarbejdet af Suzette Hansen Susanne Rasmussen HD(R) Hovedopgave 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Problemformulering... 2 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Metodevalg... 3 1.4

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1017 af 24/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1842673 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - med fokus på en case-virksomhed

GENERATIONSSKIFTE - med fokus på en case-virksomhed HD(R) Institut for Regnskab og Revision Afgangsprojekt Vejleder: Pernille Pless 9. maj 2012 GENERATIONSSKIFTE - med fokus på en case-virksomhed Emneformulering: Vi ønsker at behandle generationsskifte

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Hovedopgave, HD 2. del Regnskab og Økonomistyring

Hovedopgave, HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Generationsskifte Hovedopgave, HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School Vejleder: Martin Bay Afleveringsdato: Den 10. maj 2016 Opgaven er udarbejdet af: Christina Sandberg Kaa Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt 2015 HD(R) Generationsskifte. Økonomiske & Skatteretslige aspekter

Copenhagen Business School Afgangsprojekt 2015 HD(R) Generationsskifte. Økonomiske & Skatteretslige aspekter Copenhagen Business School Afgangsprojekt 2015 HD(R) Generationsskifte Økonomiske & Skatteretslige aspekter Forfattere Morten Frandsen Simon Enevold Dahl Vejleder Henrik Nielsen Anslag: 118.621 Afleveret

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011 CAND.MERC.AUD.-STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 31088 Skatteret II Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 (50 %) Anders Andersen (AA) driver virksomheden Investo i personligt

Læs mere