Referat fra generalforsamling marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling marts 2011 Helgenæs 14. april 2011 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen som referent. Med venlig hilsen Vivi Gilsager Side 1 Side 2 7 Side 8 Denne side, samt deltager Referat Fremlagt regnskab Deltager: Delta Prosal: OBH: Termovel: Jysk Trykprøvning: TA Inspektion: M LAP: Dansk Infrarød Inspektion: Bugge Termografi: Firma Torkel Ole Stentorp: Byggetilsynet: Henrik Baagøe Thomsen Thorkild W. Jørgensen Chris Kristensen Vivi Gilsager Rasmus B. Jansson Per Mikkelsen Bent Bagge Nøhr Poul Erik Bugge Torkel Stentorp Claus Lauritzen Kaj Clemmesen (ikke stemmeberettiget) Der er i alt 46 medlemsvirksomheder, 10 deltog i generalforsamlingen. Pkt. a) Valg af dirigent: Torkel Stentorp, blev forslået og valgt. Torkel Stentorp, startede med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne og derfor lovlig. Pkt. b) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse: 1

2 Per Mikkelsens skriftlige beretning: 2010 I forlængelse af sidste års omtale har vi i år begyndt på at få positive tilbagemeldinger på det arbejde vi gør for at gøre tæthedsprøvning og termografi til et erhverv som man kan stole på, det viste sig sidst på året hvor vi begyndte at få positive tilbagemeldinger fra nogle af de øvrige organisationer indenfor byggeriet. Dette må ikke misforstås for der er lang vej igen, og det vil tage mange år inden vi er der hvor vi i dag ønsker os hen, men det er de første skridt i den rigtige retning. Jeg ønsker ikke på nuværende tidspunkt at komme nærmere ind på hvad eller hvem det omhandler, for som omtalt tidligere er der lang vej igen. EBST. Vi blev indbudt til et møde med Erhvervs og byggestyrelsen hvor vi fik mulighed for at præsenter foreningen og de ting den står for og hvor vi gerne vil hen med foreningen, vi præsenterede også certificerings ordningen og lagde op til at vi manglede en opstramning på kravene til de udførende indenfor tæthedsprøvning og termografi. EBST har den holdning at marked selv skal reguler sådanne krav til uddannelse og certificering, men at EBST vil følge med i udviklingen på området. EBST oplyste at der i fremtiden vil blive nedsat nogle udvalg hvor der vil være mulighed for at tilbyde deltagelse, dette takkede vi ja til og vi ser frem til dette arbejde. Ved sidste års generalforsamling, var der meget stor interesse for at foreningen skal have noget fælles markedsføring, og et vedtægts udvalg, kort efter generalforsamlingen indkaldte vi igennem Klima News interesserede til at deltage i udvalgene der skulle komme med oplæg til en sådan markedsføring og vedtægtsændringer. Det må have været den euforiske stemning på generalforsamlingen der trak folk med, for her efter har interessen været meget begrænset. Den samme matte stemning har også gjort sig gældende for årets ERFA møder. Da alt andet ikke kunde fange medlemmernes interesse valgte bestyrelsen at vi ville ligge noget arbejde i at BuildAir 2010 skulle blive rigtigt godt for de danske deltager, vi fik det placeret på DTU. i Lyngby, der blev brugt oceaner af tid på at finde relevante danske foredragsholder og idet hele taget få drejet det hen imod danske forhold. Skal vi komme med lidt selv ros, så lykkedes vi med arbejdet. Men men som tidligere på året var interessen fra medlemmerne meget begrænset, samlet set var 6 medlemmer af Klimaskærm repræsenteret ved BuildAir Efter dette nedslående resultat var bestyrelsen enige om at vi vil fortsætte arbejdet på det politiske plan, men at arbejdet med at finde relevante tiltag til medlemmerne ikke skal genoptager før efter generalforsamlingen hvor vi så må håbe at vi kan få nogle input til hvad vi så skal gøre for medlemmerne. Nu skal det jo ikke være skidt det hele, så under BuildAir blev vi kontaktet af Mester & Svend som er fagblad for Tømmermester og svende, vi blev enige om at holde kontakten og arbejde på at lave noget for foreningens medlemmer. De vendte så tilbage med et yderst interessant oplæg som 10 af medlemmerne valgte at tage imod har været præget af at bestyrelsen har fokuseret meget på hvordan vi kan få mere ud af de penge vi får ind i kontingent. Der blev etableret en kontakt med BfBe (Branche foreningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter) de er i en situation meget lig den vi befinder os i, hvor de har stor udgifter til sekretariat drift og samtidig ikke udnytter den kapacitet de har optimalt. 2

3 Bestyrelsen i de to foreningen er nået frem til at et sammenarbejde omkring sekretariat drift, Erfa møder, Certificerings opgaver, kursus/ uddannelse og ikke mindst bearbejdning af politiker og myndigheder. Det skal ikke være nogen hemmelighed der i forbindelse med disse forhandlinger også er drøftet den mulighed at foreningerne med tiden kan smelte sammen, så oplæget er at vi starter med forlovelse og så må vi se hvad det føre til. Set lidt i forlængelse af sammenarbejdet med BfBe og oplæget på sidste års generalforsamlings omkring revision af vedtægterne i foreningen, bestyrelsen har udarbejdet et forslag til revision af vedtægterne. Som vi senere på dagen vil stemme om Verden derude er noget af en broget forsamling, vi oplever stadig større konkurrence fra tvivlsomme virksomheder som underbyder og svindler, seneste skud på den stammen kommer fra Silkeborg tekniskskole som har opfundet en uddannelse som Varmetabsinspektør. Forudsætning for at opnå denne uddannelse er at du skal have ret til 5 ugers AMU kursus, så det vil sige at en ung på 21 år, ledig med en uafsluttet 7 klasse på fem uger kan kalde sig Varmetabsinspektør, blive level 1. Termograf, Bygningssagkyndig og starte certificeret virksomhed. Er der noget at sige til at vi ser flere og flere sager hvor der åbenlyst er svindlet med måleresultaterne måleresultater fortaget under ugunstige vejrforhold og mange andre forhold der peger i retning af svindel og tvivlsom moral. Dette kan selvfølgelig også skyldes total mangel på uddannelse og indsigt i dette arbejdes område. Oplever i derude nogle af disse sager høre vi gerne om dem, da vi så kan viderebringe dem til de rette myndigheder. Vi har erfaret at mange af vor medlemmer ikke er i besiddelse af de korrekte ansvarsforsikringer, derfor vil vi gerne henlede jeres opmærksomhed på dette. En alm. Ansvarsforsikring med produktansvar er ikke dækkende. Det arbejde i laver når I tester, vurder og rådgiver er underlagt ABR 89 foreningens advokat har set på indholdet af det arbejde som udføres og der er ingen tvivl dette arbejde er under ABR 89. Vi ved godt at der er nogle af jer der siger at i ikke rådgiver kunderne men der forholder sig sådan at når i tester en bygning vurder i andres arbejde og dette alene gør at arbejdet er underlagt ABR 89. Så for jeres egen skyld bør i kontroller endnu en gang om i er korrekt forsikret. Herunder vises en tekst fra en police som ikke er korrekt dækket. Rådgivning og beregning: Forsikringen dækker kun ansvar for skade eller tab forvoldt i forbindelse med beregninger og rådgivning, når ansvaret pådrages i direkte tilknytning til de af forsikringen omfattede og leverede produkter eller ydelser. Heraf følger, at ansvar, der i faldes i forbindelse med konsulent og rådgivningsvirksomhed (know how) eller anden immateriel virksomhed ikke dækkes. Det er de 2 sidste linjer som gør forskellen. virksomheder der udfører tæthedsprøvning og termografi er konsulent og rådgivervirksomheder og de er immateriel. Pkt. c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse: Beretningen blev enstemmigt godkendt, uden ekstra spørgsmål. Per Mikkelsen, gennemgik regnskabet (Vedhæftet). 3

4 Kommentar fra kritisk revisor, Vivi Gilsager Regnskabet er sammenlignet, med det budget foreningens medlemmer godkendte på generalforsamlingen 11. marts Jeg har følgende bemærkninger: Samlet set er der god overensstemmelse mellem budget og faktiske tal. Indtægter: Kontingent indtægten er faldet med ca. 11%. Hvordan, eller skal foreningen have flere medlemmer? Salg af kursus /temadage er steget med 110%, meget flot. Salg/markedsføring: I budget er sat , af til reklame, der er brugt Kr. 0. Bør der ikke satse mere, især på markedsføring, f.eks. diffrentiring på kvalitet af arbejde udført af medlemmer, kontra ikke medlemmer? Der er brugt 157% mere end budgetteret på seminar. Formodentlig hænger det sammen med BUILDAIR konferencen, som blev afviklet i Danmark? Svar fra bogholderi: Udgifter til seminar består af: blowerdoor grundkursus v/isolink samt til kursus på Gerlev Idrætshøjskole Indberetning: I budgettet er afsat Kr , til program, der er brugt Kr. 0, er udgiften udskudt? Svar fra bogholderi: Udgifter til indberetningsprogram er aktiveret (28.000) dog er afskrivningen på udgiftsført. (hvor står den i øvrigt i dit skema? Resultatet er for højt.) Sekretariat: Sekretariatet har sparet ca. 16% i forhold til budgettet, til gengæld er der en ubudgetteret post, Internet/IT på Kr ,, er denne post lagt ind under sekretariatet i budgettet? Der er i budgettet sat Kr , til revisor, men der er ikke i regnskabsåret 2010, hævet noget, er udgiften bogført i 2011? Svar fra bogholderi: Ud fra revisor står der 0. Der skulle have stået , som i stedet står under bogholderi. Til gengæld er bogholderiposten på 8200 lagt sammen med sekretariatet. 4

5 Herefter blev regnskabet godkendt. Pkt. d) Fremlæggelse af plan for foreningens arbejde og politik for til godkendelse Bestyrelsen fremlagde plan for i overskrifter: Indberetnings program. Udvidet medlemsregistrering. Certificering. BfBe Samarbejde. Kursus virksomhed.? ERFA møder. Standartforbehold. Tema dage Kommentar fra deltager: Vivi Gilsager: Indberetningsprogrammet indeholder for få information og opfylder ikke kravet i forhold til en certificeret virksomhed. Programmet skal kunne udskrive en brugbar rapport, før det kan anvendes. Per Mikkelsen: Planen er at programmet skal udbygges. Per Mikkelsen forslår en udvidet medlemsregistrering, som eksempelvis indeholder arbejdsområder. Per Mikkelsen orientere: Der er i 2010 afholdt møde med BfBE, i forbindelse med at BfBE flytter deres sekretariat til Dansk Byggeri, måske kan det være en fordel for os at indgå et samarbejde. Der er dog stadig flere uafklaret spørgsmål, som skal afdækkes før der kan træffes en endelig beslutning. Per Mikkelsen orientere: Foreningen vil forsat afvikle kurser. Der udbydes efterhånden flere og flere steder (I officiel regi) kurser i Level 1 certificering og Blowerdoor kurser. Disse kursussteder (bl.a. AMU) har langt lavere krav end vi stiller til os selv og det er et problem, som vi skal have løst. Per Mikkelsen: Skal vi afvikle ERFA møde. De møder som har været arrangeret i det forgangene år, måtte aflyses. Forsamlingen ytre interesse, men!!! Thorkild Jørgensen, OBH, spørger til Standardforbeholdene. Per Mikkelsen svare at de stadig ligger hos advokaten. Der rykkes for en afslutning. Hjemmesiden er løbende blevet opdateret af Claus Wessel Andersen. Claus er ikke medlem af Klimaskærm længere og hjemmesiden skal opprioriteres. 5

6 Pkt. e) Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Pkt. f) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent jf. vedtægternes 5 Per Mikkelsen fremlagde budgetforslaget for 2011 Kontingent Bestyrelsen forslår uændret Kontingent i 2010 Indmeldelse inkl. År 1 kr , Årskontingent år 2> kr , Ekstra medarbejder kr , Budgetforslag 2011 Indtægter Kontingent kontingent tilgang Kursus / Temadag Indberetninger Bestyrelse Møder Øvrig 5000 transport Salg Anoncer og reklame 5000 Generalforsamling Seminarer Afskrivninger Tab på tidliger medlemmer Sekri Bogholderi Sekretariat Advokat 8000 Revisor Årsresultat 1300 Budgettet blev herefter godkendt. 6

7 Pkt. g) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. vedtægternes 6 stk. 4 På valg til bestyrelsen for en 2 årig periode er: Walter Sebastian (modtager genvalg) Rasmus Jansson (modtager genvalg) Claus Wessel Andersen (udtrådt af bestyrelsen) Bestyrelsen foreslår genvalg af Walter Sebastian, Rasmus Jansson samt Vivi Gilsager. Der var ikke andre forslag, så Walter Sebastian, Rasmus Jansson og Vivi Gilsager er valgt. Pkt. h) På valg som suppleanter for bestyrelsen for en 1 årig periode er: Claus Lauritzen og Thorkild W. Jørgensen Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Lauritzen og Thorkild W. Jørgensen Der var ikke øvrige forslag, Claus Lauritzen og Thorkild W. Jørgensen, genvalgt. Pkt. i) Valg af revisor og revisorsuppleant jf. vedtægternes 5 På valg som kritisk revisor for en 1 årig periode er Vivi Gilsager (Ønsker ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Torkel Stentorp Der var ikke øvrige forslag, Torkel Stentorp, valgt. Pkt. j) På valg som suppleant for kritisk revisor for 1 årig periode er Torkel Stentorp Bestyrelsen foreslår genvalg Pkt. k) Eventuelt Der var ikke øvrige forslag, Torkel Stentorp, genvalgt. Bent Bagger Nøhr forslog at fra 2012, var det et ufravigeligt krav at virksomheder, som arbejder med Blowerdoor og bygningstermografi og som er medlem af Klimaskærm, skal være certificeret. P.t. er der kun Dansk Standard som tilbyder certificering og det er en forholdsvis dyr løsning. Deltager ville alle gerne certificeres, men det store spørgsmål er om, investeringen (tid og penge), stå mål med udbyttet. Klimaskærm har pt. 3 medlemsvirksomheder som er certificeret. Bestyrelsen vil se på muligheden for andre løsninger for certificering. Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 14:45 Vivi Gilsager, 14. april

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop.

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Valg af dirigent 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2011

Læs mere

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Referat Hotel Comwell i Middelfart den 29. november 2014 Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Side: 1/18 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen som dirigent og foreningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere