Uventilerede tagkassetter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uventilerede tagkassetter"

Transkript

1 Uventilerede tagkassetter Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Uventilerede tagkassetter I de sidste måneder har der været sat fokus på byggeskader og et af de eksempler, der har været fremhævet er tagkonstruktioner udført som uventilerede trækassetter med en dampbremse af Hygrodiode, idet disse i følge Byggeskadefonden udgør en særlig risikofyldt konstruktion. På det foreliggende grundlag synes en sådan udmelding om træelementer med en dampbremse af Hygrodiode, at være noget drastisk, da skadefrekvensen det vil sige antallet af m 2 tag med skader i forhold til de mange tusinde m 2, der er udlagt i de sidste 15 år er lav og ikke overskrider frekvensen for andre tagkonstruktionsprincipper. Paralleltage er vanskelige Gitterspærtage med vandret loft og et stort velventileret tagrum er en sikker tagkonstruktion, som vi har mange års gode erfaringer med, og denne tagtype fremhæves derfor ofte, som det sikre valg. Det er imidlertid ikke helt rimeligt at sammenligne et paralleltag af tagelementer (uanset tagtype) med denne traditionelle tagkonstruktion. Her er der på grund af det store ventilerede luftvolumen større chance for at opfange eventuelle fejl og mangler fordi et eventuelt problem kan fordeles over et stort område og et stort luftvolumen. Det er en tolerant tagkonstruktion. Men da paralleltage med og uden hældning er en tagkonstruktion, som giver en bedre udnyttelse af et bygningsvolumen og giver flere arkitektoniske friheder, så er denne tagkonstruktion nok kommet for at blive, selvom den er vanskeligere at konstruere og udføre, samt har en lavere tolerancegrænse end de traditionelle tage med et stort velventileret loftrum. Tagkonstruktioner udført som paralleltage kan principielt konstrueres efter 4 principper nemlig som: Ventilerede tage Uventilerede tage med drænende dampspærre (Hygrodiode) Uventilerede tage med diffusionsåbent undertag Varme tage For alle 4 tagtyper gælder det, at utætheder i tagdækning og inddækninger, og luftutætheder i dampbremsen i langt de fleste tilfælde er årsag til skaderne. Problemer med utætheder har bl.a. vist sig uanset om der er tale om flade tage eller hældningstage når tagdækningen kun består af et lag. Her er samlinger ofte udført under vanskelige forhold på byggepladsen naturligvis meget kritiske, og der har da også vist sig at opstå utætheder i flere tilfælde. Hver tagtype har sine anvendelsestekniske forudsætninger, men fælles for alle 4 typer paralleltage er, at dampspærren skal være lufttæt. Dette er et generelt problem i dansk byggeri, hvor utætte dampspærrer er mere reglen end undtagelsen. Her må gøres en indsats af både de projekterende, de udførende og af element-leverandørerne. Detaljerne skal udformes, så de kan udføres på byggepladsen, og der skal følges op på udførelsen. Begrænsninger Det ventilerede paralleltag er velfungerende, men har sine begrænsninger, fordi det ved udformning af store eller komplicerede tagkonstruktioner kan være vanskeligt eller undertiden umuligt, at sikre den fornødne ventilation. F.eks. når et tværgående lejlighedsskel i beton skal føres helt op til underkant af tagdækningen, et ovenlysbånd kommer på tværs eller der er spring i tagfladen. 2

2 Desuden er det altid et vurderingsspørgsmål om ventilationen er tilstrækkelig effektiv, idet det er næsten umuligt at regne på ventilationen. Vi skal ikke glemme at en af grundene til, at vi i dag anvender uventilerede tagelementer er de mange problemer, vi havde med de ventilerede løsninger i 70 erne og 80 erne. Uventilerede træbaserede tage med Hygrodiode kræver, at der kommer sol på tagfladen, idet det er solens opvarmning af taget, der driver fugten ned i bunden af taget, hvor Hygrodioden kan optage fugten og transportere den videre til indeluften. Hvis der er spring i tagfladen eller opbygninger på taget opstår let permanente skyggeområder, hvor den drænende funktion så reduceres betragteligt. Men dette kan der regnes på, og det tager kun en times tid at gennemføre en fugtsimulering af skyggeforhold ved hjælp af programmet MATCH. Se programmets hjemmeside på Uventileret tagelement med Hygrodiode uden skygge 2.0 m Beregningspunkt, uden skygge 4.0 m Beregningspunkt, skygge Figur 2: Eksempel på bygningsudformning med skyggevirkning. Undgå at fylde elementerne med vand Indelukket byggefugt i alle former for trætagkonstruktioner er et andet forhold, som har givet anledning til skader. Her har der sikkert været næret en urealistisk stor tro på, at en dampbremse af Hygrodiode var i stand til at dræne selv store mængder byggefugt, når solen skinnede på taget. N Moisture Content,U - [weight%] Jan Jul Jan Jul Jan Jul - 3 Tagpap (2 lag) Krydsfiner RW39 Hygrodiode Træbeton Det sker desværre alt for ofte, at der lukkes en masse vand (byggefugt) ind i tagkonstruktionen under montagen, fordi der ikke bliver strimlet og lukket i samme takt, og sker dette samtidig med, at der er permanente skyggeområder på taget, går det galt. Vi skal fokusere meget mere på byggefugt, idet dette ofte er årsag til skimmelsvampeproblemer allerede inden bygningen er færdig. Date Figur 1: Fugtsimulering af uventileret tagkassette med og uden skyggevirkning svarende til figur 2. Direkte utætheder er også uheldigt for et paralleltag, som har en begrænset kapacitet til at fjerne indtrængende vand. Det er derfor en absolut nødvendighed at taget er tæt, og det er i flere tilfælde konstateret, at problemer i uventilerede paralleltage skyldes utætheder i f.eks. dårligt svejste PVC-folier. Mekanisk fastgjorte tagfolier er i øvrigt meget uheldigt på paralleltage, idet der som følge af de varierende trykforhold på tagfladen af vinden kan skabes et undertyk under tagdækningen, hvorefter rumluft kan pumpes op gennem utætheder i dampspærren imellem de enkelte elementer. Regelmæssige taginspektioner må indbygges i enhver DV-plan. 3

3 Check forudsætningerne Problematikken omkring paralleltage er i øvrigt den samme, hvad enten der anvendes tagelementer eller konstruktionen opbygges på stedet. Hvis der konstateres problemer med uventilerede paralleltage med en Hygrodiode, er det første, der skal undersøges, om forudsætningerne er opfyldt. Er der sol på taget? Er dampspærren tæt? Er taget tæt? Hygrodioden har af mange været opfattet som et mirakelprodukt, som kunne klare alle de vanskelige tage. Ofte når der har været problemer med at finde en tagopbygning til f.eks. en vanskelig mellemgang mellem to fløje i en bygning eller tilsvarende, er der blevet valgt et tag med Hygrodiode, hvilket ofte er gjort uden, at forudsætningerne er checket og uden at følge op på, om forudsætningerne bliver overholdt under arbejdsudførelsen. Hvis der er mere eller mindre permanent skygge må der vælges et varmt tag det vil sige et tagelement med udvendig isolering. Hvis der konstateres et problem i et tag med en Hygrodiode, er det erfaringen, at der ofte er tale om et problem, som ikke har noget direkte at gøre med Hygrodioden, men det henføres alligevel hertil, fordi den nye type dampbremse er det mest iøjnefaldende og anderledes i tagkonstruktionen. Rådet til projekterende og udførende er derfor, at de ikke skal opfatte Hygrodioden som et mirakel-produkt, men som en teknisk løsning, der fungerer, hvis forudsætningerne for anvendelsen er overholdt og arbejdsudførelsen er i orden. Der er ingen grund til at gå i panik over forholdsvis få skadesager, men det er jo altid nyttigt at bruge skadesager til at blive klogere ud fra. Projektgranskning er en effektiv metode til at minimere risikoen for skader, idet mange ting kan ses allerede på projektstadiet. Det er vigtigt at granskningen føres videre i hele forløbet, således at der også bliver gransket efter sparerunder - dvs. på de konstruktioner, der rent faktisk skal udføres. Tage i skyggeområder og andre problematiske tagkonstruktioner kan altid løses med et varmt tag, som derfor bør vælges, hvis der er tvivl om forudsætningerne. Tagterrasser og niveaufri adgang Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Bygningsreglementet stiller krav om niveaufri adgang til alle boligenheder i f.eks. etageboliger og plejehjem. Dette krav gælder også tagterrasser og lignende. Kravet om niveaufri adgang til tagterrasser er i direkte modstrid med TOR s krav om en inddækningshøjde på 150 mm ved de tilstødende dørpartier. Se f.eks. Byg-Erfa blad Niveaufri adgang og Tætte tagterrasser. Disse modstridende krav bliver ofte glemt i projekteringen og pludselig står byggeledelsen med et næsten uløseligt problem på byggepladsen. Vi ved jo af bitter erfaring, at for lave inddækningshøjder ved døre og vinduespartier op til tagterrasser kan give store problemer med vandindtrængning. F.eks. har dette problem kostet flere hundrede millioner kroner i Farum Midtpunkt, der nu er ved at gennemgå sin 2. renovering på 30 år. 4

4 En isoleret tagterrasse med en opbygning af f.eks. 200 mm isolering og en inddækning på 150 mm giver en samlet højde på 350 mm. Skal dette modsvares af gulvopbygningen i den tilstødende bolig, skal gulvopbygningen også her være 350 mm og dette er jo langt mere end de sædvanlige mm for et trægulv på strøer Dette dilemma kan løses ved at forsænke dækket under tagterrassen, men dette giver så et spring i loftet nedenunder og kræver ekstra etagehøjde samt et nedhængt loft. For at opnå et terrassedæk, som ligger i plan med gulvet, skal dækket være så åbent, at regnvand og tøvand fra sne umiddelbart kan drænes bort under dækket. Dette etableres bedst ved at anvende en elefantrist i mm bredde langs facaden. Se figur 1. Figur 3: Træriste opklodset på membran. Bræddedæk kan også anvendes, men giver let opsprøjt på facadepartier, og det er derfor bedst at supplere bræddedækket med en elefantrist langs facaden. Udformningen af inddækningen op mod den lette facade afhænger af tagterrassens opbygning, som det er vist på de følgende eksempler. Se figur Figur 4: Fliser på fødder i duo-tag Figur 1: Niveaufri adgang Figur 5: Fliser på fødder og elefantrist langs facade i duo-tag. Figur 2: Fliser i grus på dou-tag. 5

5 Grønne tage har en fremtid i Danmark Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Indledning I de sidste 20 år er der kun blevet udført få grønne tage i Danmark, mens der i vore nabolande har været en mere positiv udvikling. Årsagen er formodentligt, at vi har haft nogle dårlige erfaringer med grønne tage fra 70 erne, hvor der blev udført nogle uheldige projekter, som har skræmt bygherrer og arkitekter fra at foreslå grønne tage. Nu har vi styr på teknikken og kan udføre grønne tage med lang levetid og uden problemer. Der skulle således nu være gode muligheder for at grønne tage kan få en større udbredelse i de kommende år, og der er allerede tendenser til det. Hvad var der galt med de grønne tage i 70 erne De to største eksempler på skandaler fra 70 erne med grønne tage er: Hvidovre Hospital ca m 2 Farum Midtpunkt ca m 2 På Hvidovre Hospital var der anvendt følgende opbygning: Vækstlag intensivt grønt tag 50 mm beskyttelsesbeton Tagpapmembran Foamglas-isolering Betondæk Der var fra starten mange utætheder og hovedårsagen til disse var, at beskyttelsesbetonen rev tagpapmembranen i stykker på grund af fugt- og temperaturbevægelser og svindrevner. Desuden var inddækningerne mod sengebygningerne for lave og udført med polyvinyl. På Farum Midtpunkt var der oprindelig anvendt følgende opbygning på de grønne tage: Vækstlag extensivt grønt tag Tagpapmembran Polystyren isolering Betondæk Desuden var der ca tagterrasser med en tilsvarende simpel opbygning: Fliser Grus Tagpapmembran Polystyren Betondæk Der var også her fra starten mange utætheder og en af hovedårsagerne var, at belægningerne frøs fast i tagmembranen og rev denne i stykker på grund af temperaturbevægelser. En anden hovedårsag var, at alle inddækningerne var meget lave og at vandet ved kraftig regn eller omslag fra frost til tø gik ovenind af inddækningerne. Omkring 1990 blev alle tage og tagterrasser på Farum Midtpunkt renoveret med en PVCtagfolie udlagt ovenpå den gamle tagpap med et mellemlag af filt eller på underlag af kileskåret polystyren. Der blev ikke ændret ved inddækningshøjderne, og der blev ikke udført en beskyttelse af tagfolien, idet belægningerne blev udlagt på fiberdug direkte på PVCtagfolien. I løbet af 90 erne opstod på ny en lang række utætheder på tage og tagterrasser og alle tagene er nu ved at blive renoveret igen efter kun ca år. 6

6 Årsagen til utæthederne er nu, at PVC-folien er blevet stiv og revner som følge af blødgørertab. Desuden er inddækningerne stadig for lave, så vandet løber ovenind. Hvad har vi så lært af problemerne med 70 er tagene Den vigtigste viden er, at membranerne skal beskyttes mod, at belægningen fryser fast i membranen, således at temperaturbevægelser ikke kan sprænge membranen. En anden vigtig erkendelse er, at inddækningshøjderne skal være tilstrækkelige, det vil sige mindst 150 mm over overside belægning. Membranerne skal kunne tåle det mikrobielle miljø, der opstår i jorden, og det har vist sig at visse PVC-folier er uegnede. Det må også erkendes, at grønne tage er vanskelige at reparere, idet det er vanskeligt at finde utæthederne. Desuden er reparationer kostbare og utæthederne medfører store gener for beboere og brugere af de underliggende rum. Derfor skal der ikke spares på kvaliteten af opbygningen i grønne tage og slet ikke på kvaliteten af membranen. Beskyttelse af membranen Det er som nævnt vigtigt at beskytte membranen, således at belægningen ikke kan fryse fast til denne. Den bedste måde at gøre dette på, er ved at anvende en opbygning som omvendt tag eller som duo-tage, hvor membranen er beskyttet mekanisk og temperaturmæssigt af en udvendig isolering af extruderet polystyren. Dette er nærmere beskrevet i Byg-Erfa blad Tætte taghaver. En anden mulighed for at beskytte membranen er, at udlægge en glidefolie af HDPE og en fiberdug. Denne løsning er velegnet til extensive grønne tage, mens der til intensive grønne tage bør vælges en løsning med udvendig isolering af XPS: Vækstlag Fiberdug Extruderet polystyren, XPS Membran Expanderet polystyren, EPS, eller Foamglas Betondæk Den udvendige isolering, som ligger ubeskyttet, skal udføres af extruderet polystyren, som stort set ikke optager vand og derfor bevarer sin isoleringsevne selv i denne anvendelse. Den udvendige isoleringstykkelse bør helst være så stor, at membranen holdes frostfri, men i visse projekter anvendes kun ca. 50 mm XPS, hvor hovedformålet så er at opnå en mekanisk beskyttelse af membranen. Valg af membran Membranen i både extensive grønne tage og intensive grønne tage bør være rodsikker eller beskyttes mod rødder af en beskyttelsesmembran. Der findes en række membraner, som er rodsikre, og dette er eftervist med den såkaldte FLL-test, som udføres på institutter i Tyskland og tager 4 år at gennemføre. Tagpapmembraner kan gøres rodsikre ved at tilsætte et fungicid til bitumenmassen, som hindrer, at rødderne kan vokse ind i membranen. Dette fungicid findes også i overlæggene og giver en god sikkerhed. Normalt anvendes en 2-lags tagpapdækning bestående af 2 lag 4 mm bitumenmembraner med rodhæmmer og SBS-modificeret bitumen samt armering af polyesterfilt, PF. Se TORanvisning 24. Tagfolier af PVC og EPDM findes også i rodfaste kvaliteter, som kan anvendes til grønne tage. Erfaringerne med PVC-folier er dog dårlige på grund af blødgører-udvandringen. 7

7 EPDM er normalt rodfast, men der er ofte problemer med kvaliteten af samlingerne, som er limet eller vulkaniseret og dette er vanskeligt at udføre under danske vejrforhold. Samlet vurdering af grønne tages tæthed Med den viden vi har i dag, er der ingen problemer i at udføre sikre og holdbare grønne tage. Arkitekter og bygherrer kan derfor med sindsro udnytte det grønne tags arkitektoniske og miljømæssige muligheder i både nybyggeri og ved renovering. Der er da også allerede grøde i branchen med grønne tage, hvilket igangværende byggesager viser: Bruun s Galleri, Århus Nobelparken 3, Århus Novo Nordisk, Måløv Bruuns Galleri i Århus. Grønne tage, tagterrasser og stenbelagte tage. Det er nu også muligt at få 10 års garanti på tagpapmembraner i grønne tage gennem Garantiselskabet Dansk Tagdækning A/S. Lad os håbe vi ser mange nye projekter med grønne tage i de kommende år. Ny anvisning for faste undertage TOR-vejledning 3 erstattes nu af en ny TORanvisning 26 Fast undertag med tagpap på ventilerede træunderlag. Det faste undertag er blevet populært i både nybyggeri og ved renovering, da det er den eneste løsning, der giver parallel levetid mellem tegltaget og undertaget. Byggeskadefondene anbefaler faste undertage, og ved åbne tagdækninger som vingetagsten og såkaldte økonomitegl er det den eneste helt sikre løsning. Ved renovering af eksisterende fast undertag, kan der være en brandrisiko, og der er derfor nu indført mulighed for at anvende tagpap med selvklæbende overlæg til fast undertag. Herved undgås brug af åben ild, som kunne sætte ild i f.eks. gammelt støv under brædderne. En anden nyhed er, at der åbnes op for at anvende flyverstød i krydsfinerplader. Med en spærafstand på ca. 1,0 m og en pladelængde på ca. 2,4 m vil der opstå et vist materialespild. Ved anvendelse af mindst 15 mm plader åbnes der en mulighed for at anvende flyvestød med en løs plast-fer indlagt i en not i pladeenderne. Herved minimeres pladespildet. Løsningen er dokumenteret ved belastningsforsøg på Statens Byggeforskningsinstitut, By og Byg. Det faste undertag er nok lidt dyrere end de selvbærende undertage, men ses på totaløkonomien er løsningen alligevel at foretrække. 8

8 Ny web-adresse Vi har hidtil haft web-adressen: idet er optaget af Tor Nørretranders. Hvis man vil læse om Tor Nørretranders nye bog: At tro på at tro kan man gå ind på Der er nu åbnet for to nye endelser nemlig.info og.biz. Vi har derfor valgt at skifte web-adresse til: som fremover vil være vort domæne, hvor vi vil lægge alle vore anvisninger, vejledninger og TOR-Nyt ind. Gældende BYG-ERFA Blade med relevans for tagpaptage Titel nr. Fugt i træbaserede tagelementer Ventilationshætter i flade tage af træ Vand i varme tage, problemer og registrering Sommerkondens. Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie Tætte tagterrasser Græstørvstage på træunderlag Stormskader på flade tage med Tagpap eller tagfolie Fugtforhold i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ Polystyrenisolerede stålpladetage og brand Kondensrisiko ved aftrækshætter og kanaler Tætte taghaver Vandansamlinger på flade tagpaptage Parkeringsdæk i beton Titel nr. Udtræksprøvning af mekanisk fastgørelse af tagpap og duge Flade tage med ballast af stenlag eller fliser Stormskader på tagdækninger Dampbuler på tagpaptage - deres opståen og udbedring Varme tage med mineraluld beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget Forbedring af afvandingsforhold på tagflader med utilstrækkeligt fald mod afløb Misfarvning og skimmelvækst - på underside af tagudhæng og carporttage Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner i ventilerede tagrum Udtørring af bygninger efter vandskader - metoder og materialehensyn Tagfolier valg og anvendelse Let byggeri hus afdækning i byggeperioden Parkeringsdæk med betonsten - Vandtæthed og forskydning i belægning

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation 7. juni 2011, Taastrup Morten Hjorslev Hansen, DUKO / Fonden

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

Brand. TOR-NYT 1/2002 December 2002

Brand. TOR-NYT 1/2002 December 2002 Brand Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Der er i bygningsreglementerne ikke krav om brandgodkendelse af tagpapdækninger, men der er krav om, at hver leverandør kan dokumentere,

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

TILTRÆDELSESFORELÆSNING

TILTRÆDELSESFORELÆSNING TILTRÆDELSESFORELÆSNING STORE ISOLERINGSTYKKELSERS BETYDNING FOR KLIMASKÆRMENS BYGNINSFYSISKE FUNKTION TOMMY BUNCH-NIELSEN 12. DECEMBER 2013 Statik mit oprindelige fag Og stadig vigtigt for forståelsen

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

skal der allerede ved planlægningen tages hensyn hertil.

skal der allerede ved planlægningen tages hensyn hertil. Tagterrasser inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve 07 12 29 Tagterrasser Tagboliger Vandindtrængen Inddækning Isolering 23 Ved tagterrasser konstateres ofte vandindtrængen

Læs mere

Skadesager Facade Tag. Montering af solpaneler. Sprinkleranlæg

Skadesager Facade Tag. Montering af solpaneler. Sprinkleranlæg Skadesager Facade Tag Montering af solpaneler Sprinkleranlæg Totaløkonomi Lette facader Forskrifter og anvisninger SBI 224, Fugt i bygninger & Træ 55, Træfacader: Indefra kommende fugt skal ventileres

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22

TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.arkigram.dk / Forside foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter TOR - NYT 01/2008 Tagpapbranchens Oplysningsråd Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.tor.info

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 til byggeri med særlige krav til fugtadaptiv dampspærre DAFA

Læs mere

Baggrund for TOR s oprettelse og TOR s udvikling

Baggrund for TOR s oprettelse og TOR s udvikling Baggrund for TOR s oprettelse og TOR s udvikling I 70 erne var det blevet parksis at udføre tagpaptaget uden fald og med nogle ret dårlige tagpapspecifikationer og kvaliteter. Der var derfor mange skader

Læs mere

Efterisolering af fladt tag

Efterisolering af fladt tag Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af fladt tag Flade tage med tagpap er typiske for etagebyggeri opført fra 1960 til 2000, især for betonelementbyggeri. Tagene er udført

Læs mere

Decemberstormen 1999. TOR-NYT 1/2000 Oktober 2000

Decemberstormen 1999. TOR-NYT 1/2000 Oktober 2000 1 Decemberstormen 1999 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Den 3. december 1999 blev den sydlige del af Danmark hærget af en voldsom storm med vindhastigheder i stødene på

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 Et komplet sortiment af intelligente produkter 7 3 6 4 6 1 5

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier icopal Listedækning smukke vertikale linier Vi beskytter din bygning kvalitet og godt design Listedækning er en klassisk tagdækning, der er kendetegnet ved smukke vertikale linier. Listedækning udstråler

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Erik Brandt, Igennem mange år var det praksis at udføre undertage som ventilerede konstruktioner I begyndelsen af 1990 erne kom der nye produkter

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

MONTERING LISTEDÆKNING

MONTERING LISTEDÆKNING monteringsvejledning MONTERING LISTEDÆKNING Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Specifikationer metoder Detaljer forentiantio hældningstage experovidogqui tem- comnis eo ssuntiam utempor rem venis alis

Læs mere

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Undertage og tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Infomøder for bygningssagkyndige Oversigt Undertage og tagkonstruktioner - undertagstyper (banevarer, pladevarer, faste undertage,

Læs mere

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger 1. udgave, 2009 Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand Inddækninger, drypnæser og andet godt -effektiv bortledning af regnvand Flade tage, murkroner Plejehjem, Herluf Trolles Vej, Odense Flade tage, trapezplader med isolering og pap Mange sammenskæringer mellem

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Byggelovsdage 2012. Bygningsmæssige udfordringer grundet klimaændringer samt energibesparende foranstaltninger. v/ teknisk chef Jens Dons

Byggelovsdage 2012. Bygningsmæssige udfordringer grundet klimaændringer samt energibesparende foranstaltninger. v/ teknisk chef Jens Dons Byggelovsdage 2012 Bygningsmæssige udfordringer grundet klimaændringer samt energibesparende foranstaltninger v/ teknisk chef Jens Dons Er byggerierne disponeret for ændrede klimaforhold? Krystalkuglen

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

TOR - NYT 01/2009. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22

TOR - NYT 01/2009. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.arkigram.dk / Forside foto: ArkiGram TOR - NYT 01/2009 Tagpapbranchens Oplysningsråd Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.tor.info info@tor.info ISBN

Læs mere

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse Side Detalje nr. Tekst Current Revision Rev. dato Emne A_.XX.XX.29-800 A 0 A_.XX.XX.29-800 Indholdsfortegnelse A 25.11.2013 Tilføjelse af detaljer 1 A_.XX.XX.29-800-1 Detalje oversigt_ Kælder/Etageplan,

Læs mere

TOR - NYT 1/2006 25 år med tor

TOR - NYT 1/2006 25 år med tor TOR - NYT 1/2006 25 år med tor indhold TOR-NYT 1 / 2006 INDHOLD side 3 TOR fylder 25 år hvad har vi udrettet på disse år side 8-9 CE-mærkning side 12-13 Renovering af Farum Midtpunkt side 4-7 De nye energiregler

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Hvem sætter kvaliteten?

Hvem sætter kvaliteten? Hvem sætter kvaliteten? Entreprenøren? Myndighederne? Bygherren/ Driftsherren? Rådgiverne? Lær af fejlene Hvad er: Geografisk beliggenhed Kystnære områder Åbne landskaber Hvad er: Geografisk beliggenhed

Læs mere

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Kravet om niveaufri adgang har været gældende i mere end 3 årtier Kravet opfyldes ofte ved uigennemtænkte og håbløse byggetekniske løsninger

Læs mere

Detailtegninger Autodesk Revit

Detailtegninger Autodesk Revit Indholdsfortegnelse Nr. Navn Dato Udg. B0 Brugervejledning Apr. 0 A B0 Brugervejledning Detail Components Aluprofiler Apr. 0 A B0 Brugervejledning Detail Components Diverse D0 Fibercementrenovering D0

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? DAFA intelligent dampspærresystem 0.2 10.0 s d m DAFA er en intelligent fugtadaptiv dampspærre, der tilpasser sig fugtforholdene. Ved fugtophobning på ydersiden af dampspærren vil

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

Top 10 anerkendte, åbne skadesager pr. oktober 2016

Top 10 anerkendte, åbne skadesager pr. oktober 2016 Top 10 anerkendte, åbne skadesager pr. oktober 2016 boliger byggeri byggeår reservation skader 1 73 Fuglekærvænget, Hasselager 2014 33 mio. Vandindtrængning ved tage, facader, vinduer, inddækninger 2 210

Læs mere

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage Roofing Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage unik viden uovertruffen kvalitet Sarnafil er verdens førende leverandør af miljøvenlige membraner og tagløsninger baseret

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider...

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... www.hydrotec.dk Hvad er tagpap... 2 Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... 5 Tagpap adskiller sig fra andre former for

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

UV-afløb kan sprænges af temperaturbetingede bevægelser

UV-afløb kan sprænges af temperaturbetingede bevægelser 1/99 Indhold: Side: UV-afløb 2 Renovering af nyere bølgeeternittage 3 Tagpap og miljø 5 Ny dampspærre til stålpladetage 5 Faste undertage med lang levetid 6 Træelementkontrollen 7 Nye Byg-erfa-blade 8

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Grønne tage. Grønne tage

Grønne tage. Grønne tage Grønne tage Grønne tage Hvilke svigt og fugtskader ses i grønne tage og hvordan undgår vi dem v/jens Dons, teknisk chef Hvad kan det grønne tag? Tilbageholde vand forsinke afledningen til regnvandssystemet

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Tunge løft Vejledning 5

Tunge løft Vejledning 5 Tunge løft Vejledning 5 Byggekomponentbrugsanvisning for tagpap Tagpapbranchens Oplysningsråd JANUAR 2006 Tunge løft 1 Vejledning 5 Indledning Denne vejledning omhandler håndtering af tagpap på flade tage

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.: KON145-R001 2015-07-01

Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.: KON145-R001 2015-07-01 Staktoften 22D CVR nr. 34 92 62 47 DK-2950 Vedbæk Danske Bank 4490-0011241972 Telefon (+45) 52 39 79 52 E-mail tbn@bunchbyg.dk Web www.bunchbyg.dk Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.:

Læs mere

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside).

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Garantibeviser garanti & Udførselsgaranti garantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Udførselsgarantien: dækker udførsel og er en forsikringsdækket garanti.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

b y g-e r f a Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99) 091231

b y g-e r f a Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99) 091231 b y g-e r f a t e m a e r Beplantning og anlæg Græstørvstage opbygning og vedligehold. Vandbelastede sokler ved terrændæk Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg ved boligbebyggelser, virksomheder

Læs mere

SYSTEM MED MEMBRAN OG BALLAST

SYSTEM MED MEMBRAN OG BALLAST L SYSTEM MED MEMBRAN OG BALLAST renolit waterproofing EXCELLENCE IN ROOFING 1 SYSTEM MED MEMBRAN OG BALLAST PRODUKTINFORMATION er en kalandreret/lamineret tagmembranfolie af fleksibel glasfiltarmeret PVC.

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten At skabe overblik At sikre korrekt anvendelse Ordningen er trådt

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage Tagisolering Effektiv isolering til alle tage Plan tagisolering Tagkilesystem Specialtage En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien Med Sundolitt tagisolering

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N50-S1 (751-S562) Dato: 26-08-2013 Bygningsejer: Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8100 Aarhus C Byggeriets beliggenhed: Helga Pedersens Gade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1977-2006 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere