Sikkerhedsorganisationens opbygning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsorganisationens opbygning"

Transkript

1 Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning

2 Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet (BAR Handel). BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for detailhandelen. BAR Handel giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen, i form af f.eks. branchevejledninger, kampagnemateriale og afholdelse af temadage. BAR Handel er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet. Holdningerne, der udtrykkes i BAR Handels forskellige former for vejledning, viser disse parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Arbejdstilsynet har BAR Handels branchevejledninger til gennemsyn. Arbejdstilsynet finder denne vejledning i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. BAR Handel vil gerne rette en særlig tak til de butikker, som har bidraget med citater og inspiration til denne branchevejledning. Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø... 1 Samarbejdet om arbejdsmiljø... 2 Sikkerhedsorganisationens form... 4 Den almindelige sikkerhedsorganisation... 4 Den virksomhedsaftalte sikkerhedsorganisation... 4 Sikkerhedsgruppen... 6 Sikkerhedsrepræsentanten og arbejdslederen udgør ofte sikkerhedsgruppen... 6 I store butikker kan der være behov for flere sikkerhedsgrupper... 6 Sikkerhedsudvalg... 8 Sikkerhedsudvalget består af repræsentanter fra sikkerhedsgrupperne og en formand... 8 Der kan være behov for flere sikkerhedsudvalg... 9 Hovedsikkerhedsudvalg Viden om arbejdsmiljø Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Litteratur Bilag: Valg af sikkerhedsrepræsentanten Oversigt over sikkerhedsgruppen... 17

3 Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø giver ofte færre arbejdsskader, mere sunde og tilfredse medarbejdere, mindre sygefravær og lavere personaleomsætning Tilfredse medarbejdere yder også bedre service, hvilket giver mere tilfredse kunder. Et godt arbejdsmiljø er derfor i alles interesse og mange vil også gerne være med til at sikre det gode arbejdsmiljø. Alle butikker, uanset størrelse, har ifølge arbejdsmiljøloven de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle butikker foregå mellem arbejdsgiveren, arbejdsledere og medarbejdere. I større butikker skal der oprettes en sikkerhedsorganisation, som skal støtte og fremme samarbejdet om arbejdsmiljøet. Denne branchevejledning giver gode råd om, hvordan større butikker kan opbygge deres sikkerhedsorganisation. Arbejdsmiljølovens begreb, sikkerheds- og sundhedsarbejde, omfatter det arbejde, virksomhederne udfører for at undgå ulykker, sygdom og nedslidning, som følge af arbejdet. I jeres butik kalder I måske dette arbejde noget andet, f.eks. sikkerhedsarbejde eller arbejdsmiljøarbejde. Ens for disse begreber er, at de i praksis alle dækker over det arbejde, I udfører for at sikre det gode arbejdsmiljø. Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø I tilknytning til denne branchevejledning har BAR Handel udarbejdet to branchevejledninger, som kan give yderligere inspiration til butikkens arbejde med arbejdsmiljø: Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar giver uddybende råd om, hvordan butikken kan gennemføre sine arbejdsmiljøopgaver i praksis. Succes med arbejdsmiljøarbejdet giver uddybende råd om, hvordan der kan skabes engagement og et godt samarbejde om arbejdsmiljø i sikkerhedsorganisationen og butikken generelt. 1

4 Samarbejdet om arbejdsmiljø Det er en fælles opgave at sikre det gode arbejdsmiljø at tage vare på hinanden og et godt samarbejde er forudsætninger for det gode arbejdsmiljø Sikkerhedsorganisationen løser jo ikke i sig selv arbejdsmiljøopgaverne, men den kan være med til at sætte dem i system. Der er helt bestemt blevet mere struktur og information omkring arbejdsmiljøarbejdet, efter at sikkerhedsorganisationen er blevet oprettet. Butikkens overordnede arbejdsmiljøopgave er at overholde arbejdsmiljøloven. Det indebærer, at butikken har følgende arbejdsmiljøopgaver: Vær løbende opmærksom på arbejdsmiljøet Gennemfør Arbejdspladsvurdering (APV) Inddrag arbejdsmiljø i planlægningen Undersøg eventuelle arbejdsskader Samarbejdet om arbejdsmiljøopgaverne skal i alle butikker foregå mellem arbejdsgiveren, arbejdsledere og medarbejdere. Har butikken en sikkerhedsorganisation, skal samarbejdet om arbejdsmiljøopgaverne støttes og fremmes af denne. Sikkerhedsorganisationen fungerer som butikkens egen rådgiver om arbejdsmiljø. Det er arbejdsgiveren, som har ansvaret for, at der bliver oprettet en sikkerhedsorganisation, og at dette sker i samarbejde med arbejdsledere og medarbejdere. Sådan afgøres det, om butikken skal have en sikkerhedsorganisation Det er antallet af medarbejdere, som afgør, om virksomheden skal oprette en sikkerhedsorganisation. Hvilket antal medarbejdere der er tale om, fremgår af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Se litteraturliste. Alle medarbejdere, inklusive elever, i alle afdelinger og filialer under samme selskab medregnes, når det skal afgøres, om butikken skal have en sikkerhedsorganisation. Følgende personer indgår dog ikke i opgørelsen: Medarbejdere, der arbejder under 10 timer om ugen i butikken Arbejdsledere Arbejdsgivere Familie, der hører til arbejdsgiverens husstand. Disse tæller med, såfremt der er andre ansatte. Kontakt organisationerne eller Arbejdstilsynet, hvis der er tvivl om, at der skal oprettes en sikkerhedsorganisation. Frank Christensen, økonomidirektør, TOP-TOY A/S 2

5

6 Sikkerhedsorganisationens form Arbejdet med arbejdsmiljø bliver mere effektivt, hvis sikkerhedsorganisationen er tilpasset butikkens organisation, kultur og traditioner for samarbejde Butikken kan ifølge arbejdsmiljøloven vælge at oprette: En almindelig sikkerhedsorganisation Hovedsikkerhedsudvalg I store butikskæder eller koncerner, hvor der er flere sikkerhedsudvalg, bør butikken overveje, om der er behov for et hovedsikkerhedsudvalg til at planlægge og koordinere sikkerhedsudvalgenes arbejde. Læs mere side 10. En virksomhedsaftalt sikkerhedsorganisation Den virksomhedsaftalte sikkerhedsorganisation Den almindelige sikkerhedsorganisation Den almindelige sikkerhedsorganisation kan, afhængig af butikken/butikskædens størrelse og organisation, bestå af sikkerhedsgrupper, sikkerhedsudvalg og et hovedsikkerhedsudvalg. Sikkerhedsgrupper I mange butikker består sikkerhedsorganisationen af én sikkerhedsgruppe, som står for den praktiske udførelse af butikkens arbejdsmiljøopgaver. I store butikker kan der være behov for flere sikkerhedsgrupper. Læs mere side 6. Der er mulighed for at indgå en virksomhedsaftale om en mere tilpasset organisering af butikkens arbejdsmiljøarbejde. En mulighed, der typisk anvendes af butikskæder og koncerner. Forudsætningerne for at udarbejde en virksomhedsaftale er, at: arbejdsgiver, arbejdsledere og medarbejdere vurderer, at arbejdsmiljøarbejdet kan styrkes og løses mere effektivt end i den traditionelle sikkerhedsorganisation der er indgået en aftale mellem de pågældende lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående arbejdsgiverorganisationer eller arbejdsgivere Efter vi har fået en sikkerhedsorganisation, er der kommet mere struktur på og dybde i arbejdsmiljøarbejdet. Tim Albrecht, butikschef, B.O. Sikkerhedsudvalg Er der 20 medarbejdere eller derover i butikken, skal der som hovedregel også oprettes et sikkerhedsudvalg, der overordnet skal planlægge og koordinere butikkens arbejde med arbejdsmiljø. Læs mere side 8. Virksomhedsaftalen skal indgås mellem arbejdsgiver, arbejdsledere og medarbejdere i den enkelte butik/butikskæde. Det er butikken selv, der udarbejder virksomhedsaftalen, men der kan hentes hjælp hos organisationerne. Nogle organisationer har udarbejdet aftaler og retningslinjer for, hvordan en virksomhedsaftale bygges op. 4

7 Det væsentligste er, at alle områder i butikken er dækket af en sikkerhedsgruppe, og at sikkerhedsorganisationen er tilpasset butikken/butikskædens størrelse, struktur og traditioner for samarbejde. I praksis findes der derfor mange varianter af den almindelige sikkerhedsorganisation. Organisationerne giver rådgivning om, hvordan butikken/butikskæden kan opbygge en tilpasset sikkerhedsorganisation, så der sikres et effektivt arbejde med arbejdsmiljø. Det gælder rådgivning om både den almindelige og den virksomhedsaftalte sikkerhedsorganisation.

8 Sikkerhedsgruppen Sikkerhedsgruppen er kernen i sikkerhedsorganisationen, da sikkerhedsgruppen står for det praktiske arbejde i forbindelse med butikkens arbejdsmiljøopgaver Da sikkerhedsorganisationen skulle starte op, var der faktisk kampvalg. Alle tog sikkerhedsorganisationen til sig, da det var endnu en mulighed for at få gjort noget ved de opgaver, der ligger i arbejdsmiljøarbejdet. Johnny Østergaard, sikkerhedsrepræsentant, B.O. I mange butikker er der kun én sikkerhedsgruppe. Er der flere sikkerhedsgrupper, dækker de hver deres område, f.eks. en afdeling eller et arbejdsområde, i butikken. Det er vigtigt, at butikken nøje overvejer, hvordan man ønsker at organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet, så det fungerer smidigt og effektivt i praksis. Sikkerhedsrepræsentanten og arbejdslederen udgør ofte sikkerhedsgruppen En sikkerhedsgruppe består typisk af én sikkerhedsrepræsentant og én arbejdsleder. Sikkerhedsrepræsentanten vælges blandt og af medarbejderne for to år ad gangen. Læs mere om valg af sikkerhedsrepræsentanten i bilag. Arbejdslederen er ofte den, der har den direkte ledelse af afdelingen/arbejdsområdet, som sikkerhedsgruppen dækker. Arbejdsgiveren kan også indgå i sikkerhedsgruppen - i stedet for arbejdslederen. I nogle butikker indgår arbejdsgiveren sammen med arbejdslederen i sikkerhedsgruppen. Er medarbejdere og arbejdsledere enige, kan valgperioden forlænges til fire år for både sikkerhedsrepræsentanten og arbejdslederen. For arbejdsgivere, der indgår i sikkerhedsorganisationen, er der ingen valgperiode. I store butikker kan der være behov for flere sikkerhedsgrupper I mange butikker er der kun behov for én sikkerhedsgruppe. Men i store butikker kan der være behov for flere sikkerhedsgrupper. Når det skal vurderes, om der er behov for flere sikkerhedsgrupper, er det vigtigste, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer effektivt og smidigt i praksis. Det er også vigtigt at sikre, at alle er dækket af en sikkerhedsgruppe, at der er enighed om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, og at arbejdsopgaverne for den enkelte sikkerhedsgruppe har et rimeligt omfang og indhold. Der skal også tages hensyn til, hvilken type arbejde der udføres, i det område sikkerhedsgruppen skal dække. For eksempel adskiller arbejdet i produktionsområder sig fra arbejdet i ekspeditionsområderne. Nogle gange oprettes en sikkerhedsgruppe for hver afdeling eller arbejdslederområde, men afdelinger/arbejdslederområder med under 10 medarbejdere kan danne en fælles sikkerhedsgruppe, eller tilslutte sig en anden sikkerhedsgruppe i butikken. Organisationerne rådgiver om, oprettelse af sikkerhedsorganisation og af sikkerhedsgrupper. Der bør også hentes opdaterede oplysninger om de aktuelle regler for oprettelse af sikkerhedsgrupper. Se litteraturliste. 6

9 Der kan være særlige forhold, der skal tages højde for: Butikker med afdelinger der er geografisk adskilte Holddrift/skiftehold Sæsonbutikker Hvis butikken har afdelinger med under 10 medarbejdere, der ligger geografisk forskellige steder, er det muligt at tilknytte disse afdelinger til en eksisterende sikkerhedsgruppe eller oprette én sikkerhedsgruppe, der dækker alle disse afdelinger, hvis der er enighed herom blandt ledere og medarbejdere. Det skal dog sikres, at alle i butikken ved, hvem de skal kontakte, hvis de har spørgsmål om arbejdsmiljø, og at sikkerhedsgruppen kommer på besøg med passende mellemrum. Der skal være en besøgsbog, hvor sikkerhedsgruppen kan notere arten og omfanget af besøget. I butikker, hvor arbejdet regelmæssigt foregår i holddrift, skal der normalt oprettes en sikkerhedsgruppe for hvert skiftehold. Hvis butikken har mere flydende/rullende holddrift, hvor medarbejderne møder på forskellige hold fra gang til gang, kan sikkehedsorganisationen tilpasses herefter, hvis ledere og medarbejdere er enige herom. Det skal dog sikres, at medarbejderne på skifteholdet kan kontakte deres sikkerhedsrepræsentant i arbejdstiden, eller at de til enhver tid kan komme i kontakt med en ansvarlig person fra butikken. Det vil sige en person, der på arbejdsgiverens vegne kan besvare arbejdsmiljøspørgsmål. I sæsonbutikker, der kun holder åbent i visse perioder af året, skal der normalt oprettes en sikkerhedsorganisation, hvis der er 10 medarbejdere eller derover, som er ansat i butikken i tre måneder eller derover om året. Dette skal dog ses i sammenhæng med, om der er en rimelig funktionsperiode og mulighed for at gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

10 Sikkerhedsudvalg Sikkerhedsudvalget skal overordnet planlægge, lede og koordinere butikkens arbejde med arbejdsmiljø Er der samlet 20 medarbejdere eller derover i hele butikken, inklusiv afdelinger/filialer under samme selskab, skal der oprettes et sikkerhedsudvalg. Sikkerhedsudvalget består af repræsentanter fra sikkerhedsgrupperne og en formand Et sikkerhedsudvalg består af repræsentanter fra sikkerhedsgruppen/-erne og en formand. Formanden er arbejdsgiveren selv eller en ansvarlig repræsentant, der kan træffe arbejdsmiljømæssige beslutninger i samme omfang som arbejdsgiveren. I praksis medfører oprettelsen af et sikkerhedsudvalg blot, at arbejdsgiveren deltager i arbejdsmiljøarbejdet sammen med medlemmer fra de allerede eksisterende sikkerhedsgrupper. Er der i butikken kun én eller to sikkerhedsgrupper udgør disse sammen med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant sikkerhedsudvalget. Har butikken mere end to sikkerhedsgrupper, udvælger sikkerheds- og arbejdslederrepræsentanterne hver især to repræsentanter til sikkerhedsudvalget. Derudover skal der også være suppleanter for sikkerheds- og arbejdslederrepræsentanterne i sikkerhedsudvalget, som kan træde til i tilfælde af fravær eller afgang. Suppleanterne udvælges på samme måde som sikkerheds- og arbejdslederrepræsentanter. Sikkerhedsudvalgets repræsentanter og suppleanter vælges for to år ad gangen. Er medarbejdere og ledere enige, kan perioden dog forlænges til fire år. Den daglige sikkerhedsleder Er der i butikken oprettet et sikkerhedsudvalg, skal der udpeges en person, som skal være den daglige leder af butikkens arbejde med arbejdsmiljø og handle på udvalgets vegne mellem møderne i sikkerhedsudvalget. Arbejdsgiveren udpeger den daglige sikkerhedsleder efter drøftelse i sikkerhedsudvalget. Sikkerhedslederen kan udpeges blandt udvalgets medlemmer, inklusiv arbejdsgiveren, men kan også udpeges blandt de øvrige ansatte. Sikkerhedslederen kan også være en person, der er ansat i butikken til at varetage butikkens arbejde med arbejdsmiljø i samarbejde med sikkerhedsorganisationen. 8

11 Der kan være behov for flere sikkerhedsudvalg I store og decentrale butikker, f.eks. koncerner og store butikskæder, kan der være behov for flere sikkerhedsudvalg. Er det tilfældet, udpeger arbejdsgiveren en daglig sikkerhedsleder for hvert sikkerhedsudvalg.

12 Hovedsikkerhedsudvalg Hovedsikkerhedsudvalget planlægger og koordinerer sikkerhedsudvalgenes arbejde Det kan være en god idé at oprette et hovedsikkerhedsudvalg, når der f.eks. foretages: Centrale indkøb af inventar og tekniske hjælpemidler Central planlægning af indretning, ombygninger eller ændringer af arbejdspladsen Central planlægning eller ændring af arbejdsgange, arbejdsprocesser eller arbejdsmetoder Hovedsikkerhedsudvalget består af højst to sikkerhedsrepræsentanter, to arbejdslederrepræsentanter og arbejdsgiveren selv eller en ansvarlig repræsentant, der kan træffe arbejdsmiljømæssige beslutninger i samme omfang som arbejdsgiveren. Sikkerheds- og arbejdslederrepræsentanterne i sikkerhedsudvalget vælger blandt sig repræsentanterne til hovedsikkerhedsudvalget. Derudover skal der vælges suppleanter for sikkerheds- og arbejdslederrepræsentanterne. 10

13 Tjek

14 Viden om arbejdsmiljø Med sund fornuft kan mange arbejdsmiljøproblemer løses, men det er en god idé at have en vis grundlæggende viden om arbejdsmiljø Det var først efter, jeg havde været på arbejdsmiljøuddannelsen, at jeg blev klar over, hvor meget af det arbejde, vi i forvejen gør, der er arbejdsmiljøarbejde. Mikael Schaub, varehuschef, Sibas ComputerCity Viden om arbejdsmiljø fås gennem deltagelse på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, men også gennem f.eks. arbejdsmiljøloven, branchevejledninger, bøger, tidsskrifter og hjemmesider. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Arbejdslederen og sikkerhedsrepræsentanten i sikkerhedsgruppen skal ifølge arbejdsmiljøloven gennemgå en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse på 37 timer (tidligere 9- kursus). Det er muligt at tage en brancherettet arbejdsmiljøuddannelse inden for handelsområdet. Det er ligeledes muligt at gennemføre uddannelsen som fjernundervisning. På uddannelsen får medlemmerne af sikkerhedsgruppen viden om arbejdsmiljø, herunder hvordan de kan varetage deres arbejdsmiljøopgaver. Det bedste udbytte af uddannelsen opnås, hvis arbejdslederen og sikkerhedsrepræsentanten deltager på samme kursus. Arbejdsgivere, f.eks. en administrerende direktør, har ikke pligt til at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen, selv om de indgår i en sikkerhedsgruppe. Medlemmer af en sikkerhedsgruppe skal ikke gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, hvis de efter den 1. april 1991 har deltaget i den daværende generelle sikkerhedsuddannelse på 32 timer eller den reducerede sikkerhedsuddannelse på 16 timer. Medlemmer af en sikkerhedsgruppe, der har deltaget i en sikkerhedsuddannelse før den 1. april 1991 eller har taget en sikkerhedsuddannelse ved selvstudium, skal deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, når sikkerhedsgruppen etableres eller ændres ved nyvalg eller genvalg. Det betyder for eksempel, at en arbejdsleder, der har en 9-uddannelse fra før den 1. april 1991 eller har erhvervet en sikkerhedsuddannelse ved selvstudium, skal gennemgå arbejdsmiljøuddannelsen, når sikkerhedsgruppen ændres ved f.eks. ny- eller genvalg af sikkerhedsrepræsentanten eller arbejdslederen. Arbejdsgiveren skal tilmelde sikkerhedsgruppens medlemmer til uddannelsen senest fire uger efter, at gruppen er oprettet, og uddannelsen skal være gennemført senest otte måneder efter, at sikkerhedsgruppen er blevet oprettet. Det er arbejdsgiveren, der afholder udgifterne til uddannelsen, herunder at der afsættes den nødvendige tid. 12

15 Litteratur Love, bekendtgørelser og vejledninger Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 om lov om arbejdsmiljø, samt ændringer der følger af lov nr. 437 af 10. juni 2002 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, samt ændringer der følger af bekendtgørelse nr. 491 af 20. juni 2002 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 457 af 14. juni 1999 om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse At-anvisning nr af april 1999 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde At-vejledning F.2.1 af marts 2000 om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse Branchevejledninger BAR Handels branchevejledning om APV APV? der kan man bare se! BAR Handels branchevejledning om APV APV-abc BAR Handels branchevejledning om Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar BAR Handels branchevejledning om Succes med arbejdsmiljøarbejdet På arbejdsmiljøuddannelsen har vi lært at undgå hovsaløsninger. Peter Elsborg, Sikkerhedsrepræsentant, Sibas ComputerCity 13

16 Bilag Valg af sikkerhedsrepræsentanten Jeg var spændt på at se, hvad det indebar at være sikkerhedsrepræsentant. Jeg har nu fået afmystificeret ordet sikkerhedsrepræsentant. Det lyder, så omfattende, men det er det i virkeligheden ikke. Det handler meget om at bruge sin sunde fornuft. Medarbejderne har ret og pligt til at vælge en sikkerhedsrepræsentant, som kan være med til at fremme og støtte butikkens samarbejde om arbejdsmiljø. Hvem kan vælges? Alle medarbejdere, der arbejder over 10 timer ugentligt, kan vælges som sikkerhedsrepræsentant. Dog ikke elever, arbejdsledere og arbejdsgivere. Arbejdsmiljøloven anfører ikke krav til anciennitet og kvalifikationer, men som tommelfingerregel følges ofte retningslinierne for valg af tillidsrepræsentant fra det pågældende overenskomstområde. Sikkerhedsrepræsentanten repræsenterer alle faggrupper inden for det område, som sikkerhedsgruppen skal dække. Der er ingen krav om, at sikkerhedsrepræsentanten skal være medlem af en faglig organisation. Hvem kan stemme? Sikkerhedsrepræsentanten vælges af de medarbejdere, der arbejder inden for det område, som sikkerhedsgruppen skal dække. Alle medarbejdere i området, inklusive elever, vikarer m.fl., som arbejder minimum 10 timer om ugen, kan stemme. Arbejdsgivere og arbejdsledere er ikke stemmeberettigede. Forberedelser til valget Det er en god idé, at arbejdsgiveren i god tid før valget informerer om, hvad arbejdet i en sikkerhedsgruppe omfatter, og hvordan arbejdet med arbejdsmiljø vil gavne butikken som helhed. Det kan også være information, der afmystificerer sikkerhedsrepræsentantrollen og belyser de positive sider ved at være sikkerhedsrepræsentant, f.eks. at sikkerhedsrepræsentanten: ikke skal vide alt om arbejdsmiljø med sund fornuft kan man nå langt ikke skal kontrollere sine kolleger, men mere være deres dialog- og sparringspartner ikke står alene, men at alle skal samarbejde om arbejdsmiljøet vil opleve, at der faktisk sker noget, når man engagerer sig Informationen kan gives mundtligt på f.eks. et personalemøde og/eller skriftligt ved f.eks. opslag i frokoststuen/kantinen eller andre steder, som bruges til information. Grith Isbrandtsen, sikkerhedsrepræsentant, Imerco 14

17 Informationen kan være med til at motivere medarbejderne til at stille op og få dem til at bakke op om arbejdet med arbejdsmiljø, så en nyvalgt sikkerhedsrepræsentant føler en opbakning fra kollegerne. Tid kan også være en faktor, som reducerer interessen for rollen som sikkerhedsrepræsentant. Det er derfor vigtigt at gøre klart, hvor meget tid sikkerhedsrepræsentanten skal bruge på sit hverv. Det er arbejdsgiveren, som afgør, hvor megen tid der skal stilles til rådighed. Tiden bør være rimelig i forhold til butikkens art og dens arbejdsmiljømæssige standard. Indtil selve valget kan medarbejderne opfordre hinanden til at stille op som sikkerhedsrepræsentant. De medarbejdere, der ønsker at stille op, oplyser det til arbejdsgiveren. Inden valget bør alle få at vide, hvem der stiller op, så alle er klar over, hvem de kan stemme på. Er der ingen medarbejdere, som ønsker at stille op, er det arbejdsgiveren eller arbejdslederen alene, som varetager sikkerhedsgruppens funktion. Det er dog en god idé at finde årsagen til, hvorfor ingen ønsker at stille op, og at det dermed tilstræbes at finde medarbejdere, der ønsker at stille op. Gennemførelse af selve valget Der er ingen specifikke regler for, hvordan valget skal foregå i praksis. Det er dog en god idé at udsende en indkaldelse til valget med minimum 14 dages varsel. Der kan også sættes opslag op om valget i frokoststuen/ kantinen eller andre steder, som bruges til information. Valget kan f.eks. foregå skriftligt, hvor medarbejderne ikke er fysisk samlet, men kan også foregå på et personalemøde eller lignende i det område, som sikkerhedsgruppen skal dække. Hvis flere stiller op som sikkerhedsrepræsentant, og der er ønske om anonymitet fra de øvrige medarbejdere, bør der på mødet afholdes en skriftlig afstemning. Typisk vil den medarbejder, som får mere end halvdelen af samtlige medarbejderes stemmer, være valgt. Er dette ikke muligt, er den medarbejder, som har fået flest stemmer, valgt. Arbejdsgiver og arbejdsleder kan ikke stemme. 15

18 Efter valget Hvis arbejdsgiveren ikke er til stede ved valget, skal arbejdsgiveren efter valget have oplysninger om, hvem der er valgt. Derudover bør alle i det område, sikkerhedsgruppen dækker, have at vide, hvem der indgår i sikkerhedsgruppen, så alle ved, hvor de skal henvende sig, hvis de har spørgsmål om arbejdsmiljø. Informationen kan gives på et personalemøde eller lignende møde. En oversigt, der viser, hvem sikkerhedsgruppen består af, er også en god idé. (Eksempel på oversigt se side 17). Har butikken en personalehåndbog, kan informationerne også gives her. Valget af en organiseret sikkerhedsrepræsentant er først gyldigt, når dennes faglige organisation har godkendt valget, og organisationen har oplyst valget til den tilsvarende arbejdsgiverorganisation eller til den ikkeorganiserede arbejdsgiver. Sikkerhedsrepræsentantens beskyttelse mod afskedigelse træder i kraft, når valget er oplyst til arbejdsgiveren. 16

19 Oversigt over sikkerhedsgruppen Sikkerhedsgruppens område: Sikkerhedsgruppen består af: Navn:, Sikkerhedsrepræsentant. Telefonnr.: Navn:, Arbejdslederrepræsentant. Telefonnr.: Sikkerhedsgruppen er oprettet den: Til kopiering 17

20 Alle butikker har ifølge arbejdsmiljøloven de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet herom skal foregå mellem arbejdsgiveren, arbejdsledere og medarbejdere. I større butikker skal der oprettes en sikkerhedsorganisation, som skal støtte og fremme samarbejdet om arbejdsmiljø. Denne branchevejledning henvender sig til større butikker, som skal oprette en sikkerhedsorganisation. Branchevejledningen giver gode råd om, hvordan butikkerne kan opbygge deres sikkerhedsorganisation. BAR Handel Fællessekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet HK/HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Sekretariatet for ledere Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Branchevejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center Tlf.: ASC varenummer: Layout: Gorm Larsen & Partners Tryk: 1. udgave, 1. oplag ISBN HK-varenummer:

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Succes med arbejdsmiljøarbejdet

Succes med arbejdsmiljøarbejdet Tag vare på... Succes med arbejdsmiljøarbejdet Branchevejledning for sikkerhedsorganisation, arbejdsledere og medarbejdere f Forord Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Tag vare på... Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Branchevejledning for mindre butikker uden sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Succes med arbejdsmiljøarbejdet

Succes med arbejdsmiljøarbejdet Tag vare på... Succes med arbejdsmiljøarbejdet Branchevejledning for arbejdsgivere for arbejdsgivere Forord Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø I tilknytning

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

krydderi Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om:

krydderi Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om: Opskrifter på arbejdsglæde krydderi Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om: Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Forord Med baggrund i den danske

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.5 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de muligheder, der er for at indgå aftale om at fravige reglerne om virksomhedernes

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet ar BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds-

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland Bekendtgørelse nr. 0 af 15. december 2005 Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland I medfør af 3 a, 4, 7, 15, 56 og 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. I virksomheder med over 10 ansatte skal samarbejdet foregå i

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.9 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler Maj 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1 At-VEJLEDNING Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår At-vejledning F.3.8-1 Marts 2012 - Opdateret januar 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte At-vejledning F.3.2-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte At-vejledning F.3.2-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND At-VEJLEDNING GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de særlige regler,

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Butiksslagteres arbejdsmiljø

Butiksslagteres arbejdsmiljø Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. Denne branchevejledning

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere