Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne:"

Transkript

1 Censorvejledning Specialet tømrer Denne vejledning tager udgangspunkt i vedlagte, konkrete case. Det er altså ikke en generel vejledning, men kan tjene som et karakteristisk eksempel på hvorledes der bedømmes. Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne: Mål og krav, som primært er de kompetencemål, der er beskrevet for uddannelsen. I vejledningen er de mål, der vurderes at indgå i bedømmelsen af henholdsvis den mundtlige eksamen og den praktiske prøve beskrevet. (Øvrige kompetencemål bedømmes af skolen i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer eller opnås i praktiktiden). Eksaminationsgrundlaget, der er det faglige stof, der eksamineres ud fra, og som skal gøre det muligt for eleven at vise, hvad han ved og kan. Det vil sige den opgave, der er beskrevet i casen. Endvidere består eksaminationsgrundlaget af produkter eleven har udarbejdet, fx plancher og diverse tegninger. Bedømmelsesgrundlag er de er og produkter der skal bedømmes. Eleven kan godt fremstille et produkt, der indgår i eksaminationsgrundlaget, uden selve produktet bedømmes ved eksamen. Det gælder fx plancher eller anden form for præsentationer eleven har fremstillet. De målfaste tegninger, eleven fremstiller i forbindelse med den teoretiske del, indgår sammen med elevens som en del af bedømmelsesgrundlaget. De bedømmes altså ikke særskilt, men indgår i den samlede bedømmelse. Derimod er det alene produktet, der bedømmes ved den praktiske prøve. Bedømmelsen skal vise, i hvilken grad eleven opfylder de mål, der er beskrevet for uddannelsen. Overordnet om karakterfastsættelsen Karakteren fastsættes efter drøftelse mellem eksaminator og censorer. Hvis censorer og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. I sådanne tilfælde skal censorerne enes om én karakter. Den endelige karakter for prøven er gennemsnittet af censorernes ene, fælles karakter og eksaminators karakter afrundet til en karakter i karakterskalaen. Censorernes karakter er bestemmende for, om der rundes op eller ned. Til støtte for bedømmelserne, kan de to vedlagte skemaer, Skema I og Skema II anvendes. 1

2 Kompetencemål teori Fremhævningerne angiver de delelementer, der er særlig relevante i forhold til den konkrete case. (Nummereringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendtgørelsen). 2. indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger, 3. indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen eller i virksomheden, 4. foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på specialets område, 5. foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver på specialets område, herunder bruge relevante elektroniske hjælpeprogrammer, 6. foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler, 7. udføre it-baserede tegninger eller skitser til brug for udførelse og dokumentation af en praktisk arbejdsopgave på specialets område samt udføre frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer, 8. forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed, 9. udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til gældende krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd og energi, 10. planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og respekt for de øvrige faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces, 13. vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave, 14. opbygge og beklæde lette indvendige vægge, 15. foretage korrekt udførelse af gulv- og vægopbygning i et vådrum efter gældende bestemmelser, 17. tegne, konstruere, afstive og montere tagværker og spær samt valm- og kelkonstruktioner, 18. udføre undertagsløsninger, konstruere og montere skotrende, udføre afslutninger med tagfod, herunder tagfod med skalke, 21. tegne, konstruere og montere plankekel og kvist med indvendig beklædning, 22. identificere og udbedre råd- og svampeskader, 23. konstruere og opbygge ydervægskonstruktioner med beklædninger, 2

3 Konstruktion Opbygning af vægkonstruktion Dimensioner på bjælkespær Spærplan Nødvendige mål og vinkler Snit med lægteafstand, undertagsopbygning og ventilation af tagkonstruktion Isoleringstykkelser Forankring og afstivning Tegninger Arbejdsbeskrivelse /Tidsplan Sikkerhed ved tagarbejde Specialværktøj Kvalitetssikring Kildekritik Til læreren Censor Eleven kan: redegøre for placering af membraner og disses betydning. redegøre for forankring, afstivning og overførsel af kraftpåvirkning fra vind og vægt. redegøre for styrkekrav til materialer. redegøre for betydningen af korrekt dimensionering, samt hvordan man kan foretage korrekt dimensionering. redegøre for styrkekrav til materialer. redegøre for C/C spær samt gavlspær og spærs placering i forhold til rem. målsætte tegninger, så de kan udføres i praksis af en fagperson redegøre for, sammenhængen mellem tagmateriale, undertag og tagsfodskonstruktionen, jævnfør producentanvisninger og -vejledninger Eleven vælger selv hvilken konstruktionsopbygning /knudepunkt/detalje eleven vil vise med de forskellige tegningstyper Beskriv i hovedpunkter i hvilke rækkefølge dele af huset kan/skal opføres forklare hvad der forstås ved u-værdi og hvilken betydning den har. Fx hvorfor er der en tabel for 5% træ og en for 10% træ. dokumentere at elevens løsning opfylder gældende krav. redegøre for krydsafstivning/forankring. henvise til, hvor eleven har sin viden fra/dokumentere sin løsning i forhold til gældende krav. udføre målfaste tegninger, håndskitser/frihåndstegning og 3D tegninger. Tegningerne er let læselige, let forståelige. Man kan se relevante mål og nødvendige oplysninger. argumentere for sit valg af tegningsform til de forskellige løsninger. demonstrere overblik over og forståelse for en byggeproces/rækkefølge. forholde sig til, hvor der kan opstår problemer i forhold til de øvrige håndværksgruppers arbejde. redegøre for hvilke særlige sikkerhedsforhold, der skal iagttages ved tagarbejde. forklare hvordan eleven vil tage vare på sig selv og andre i en arbejdssituation. Redegøre for hvilke specialværktøjer eller hjælpemidler, der kan anvendes ved udførelsen af tagarbejde. redegøre for hvad der forstås ved modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol og hvordan han vil udføre det i forhold til den foreliggende opgave. redegøre for hvilke kilder han har brugt og hvorfor han anser dem for valide/brugbare. 3

4 Kompetencemål praktik Fremhævningerne angiver de delelementer, der er særlig relevante i forhold til den konkrete case. Nummereringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendtgørelsen. 4. foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på specialets område, 5. foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver på specialets område, herunder bruge relevante elektroniske hjælpeprogrammer, 7. udføre it-baserede tegninger eller skitser til brug for udførelse og dokumentation af en praktisk arbejdsopgave på specialets område samt udføre frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer, 9. udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til gældende krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd og energi, 14. opbygge og beklæde lette indvendige vægge, 15. foretage korrekt udførelse af gulv- og vægopbygning i et vådrum efter gældende bestemmelser, 16. udføre strøgulve samt udlægge trægulve med parket, brædder eller plader, 17. tegne, konstruere, afstive og montere tagværker og spær samt valm- og kelkonstruktioner, 18. udføre undertagsløsninger, konstruere og montere skotrende, udføre afslutninger med tagfod, herunder tagfod med skalke, 19. foretage udveksling og montere tagvinduer og rytterlys i tagkonstruktion samt udføre tilhørende inddækning til en given tagkonstruktion, 20. montere indvendige og udvendige døre og vinduer med indvendige og udvendige afslutninger samt fugning, 21. tegne, konstruere og montere plankekel og kvist med indvendig beklædning, 22. lægte tag til et givent materiale, samt udføre gavlbeklædninger, vindskeder og udhængsbrædder, 24. konstruere og opbygge ydervægskonstruktioner med beklædninger, 25. opsætte lofter samt underlag for lofter, 4

5 Bedømmelsen af den praktiske opgave sker med udgangspunkt i det materiale, eleven har udarbejdet og afleveret inden prøven påbegyndes. Det vil sige arbejdstegninger med alle nødvendige mål og plan for kvalitetssikring. Særligt omkring hovedmål. Eleven skal ved aflevering af sit materiale inden prøven angive 3 mål som hovedmål. Eksempler på hovedmål: Højde på væg Længde på væg Kiphøjde Eleven angiver også den tilladte tolerance. Gerne med udgangspunkt i Hvor går grænsen og Veludført træarbejde. Angående materialer. På grund af de arbejdsmiljømæssige udfordringer, udføres opgaverne uden opsætning af isolering og uden anvendelse af trykimprægneret træ. Vedrørende Skema II Da de praktiske opgaver ikke er ens, kan der ikke laves et standardskema, der dækker alle opgaver. Punkt 6 og 7 er derfor åbne punkter, hvor bedømmerne fastlægger, hvilke elementer der skal bedømmes. 5

6 Skema I Svendeprøve, specialet Tømrer Skole: Notatark til mundtlig eksamen Censor: Dato: Elev: De valgte forslag og løsninger. (Opbygning af konstruktioner, væg, tag, dimensionering, forankring og afstivning mm.) Tegninger, frihåndstegninger/skitser Arbejds- og tidsplan Specialværktøj Arbejdsmiljø/sikkerhed Kvalitetssikring Den mundtlige fremlæggelse og formidling af projektet. (Kommer eleven ind på alle punkter og kan han begrunde sine valg og svare på spørgsmål). Perspektivering (Kan eleven drage paralleller til andre lignende problemstillinger, referere til egne erfaringer, der viser at vedkommende har overblik og har forstået opgaven til bunds) Karakter

7 Vejledning Projekteksamen har til formål at afprøve elevens kompetencer i forhold til uddannelsens mål. Prøven tager udgangspunkt i en case, og der er derfor ikke én korrekt løsning. Det er alene elevens under eksamen, der skal bedømmes. Til hjælp for censorerne har det faglige udvalg udarbejdet denne vejledning og notatark. Censor og eksaminator skal gøre notater om en til personligt brug. Notaterne skal bruges til udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år. Notatarket er således censors personlige arbejdspapir og kan ikke kræves udleveret af udenforstående. Om karakterfastsættelsen: Censorer og eksaminator drøfter elevens og fastsætter en fælles karakter. Hvis censorer og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. I sådanne tilfælde skal censorerne enes om én karakter. Den endelige karakter for prøven er gennemsnittet af censorernes ene, fælles karakter og eksaminators karakter afrundet til en karakter i karakterskalaen. Censorernes karakter er bestemmende for, om der rundes op eller ned. 7-trins skalaen Betegnelse 12 Den fremragende Den fortrinlige Den gode Den jævne Den tilstrækkelige Den utilstrækkelige Den ringe Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Karakteren 7 gives for den gode, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål Karakteren -3 gives for den helt uacceptable

8 SKEMA II Svendeprøve, speciale tømrer Bedømmelsesskema til praktisk opgave Teknisk skole: Dato/Underskrift Elev nr. 1. Målnøjagtighed Primære mål Eleven skal ved aflevering af sit materiale inden prøven, angive 3 hovedmål inkl. tolerancer jvnf. Hvor går grænsen. Kommentar 2 Målnøjagtighed Sekundære mål 3. Tag- og sternflugt 4. Samlinger 5. Bearbejdning af materialer 6. * 7. * 8. Sammenhæng mellem kvalitetssikringsplan og det udførte arbejde, herunder evt. brug af fotodokumentation. 8. Sammentællingen divideres med antallet af bedømte discipliner Beregning med førstedecimal 9. Praktikkarakter, som hel karakter. = * Hvilke elementer, der bedømmes under punkt 6 og 7, afhænger af opgavebeskrivelsen

9 SKEMA II Svendeprøve, speciale tømrer Vejledning Censor fastsætter sin endelige karakter, fra 7-trinsskalaen, efter vurdering af delelementerne. Den endelige praktikkarakter noteres i rubrik 9. Hvis censorer og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. I sådanne tilfælde skal censorerne enes om én karakter. Den endelige karakter for prøven er gennemsnittet af censorernes ene, fælles karakter og eksaminators karakter afrundet til en karakter i karakterskalaen. Censorernes karakter er bestemmende for, om der rundes op eller ned. Skemaet er censors personlige arbejdspapir og kan ikke kræves udleveret af udenforstående. Skemaet opbevares i 1 år af hensyn til eventuelle klager over bedømmelsen. 7-trinsskalaen Betegnelse Beskrivelse Den fremragende Den fortrinlige 7 Den gode Notater: Den jævne Den tilstrækkelige Den utilstrækkelige Den ringe Karakteren 12 gives for den fremragende, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Karakteren 7 gives for den gode, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål Karakteren -3 gives for den helt uacceptable

10 Svendeprøve Bjælkespær med valm Eksempel 1

11 Bjælkespær med valm Sommerhus med bjælkespær Oplæg Din kunde ønsker at få bygget et sommerhus på baggrund af det vedlagte myndighedsprojekt. Tidsforbrug 48 lektioner til teoridelen incl. tid til udarbejdelse af materiale til praktikprøven 37 timer til den praktiske opgave Beskrivelse af teoridelen I den teoretiske del af prøven skal du gøre rede for, hvordan du vil konstruere ydervæggen og tagkonstruktionen med valmpartiet og undertag til tagsten i henhold til: Tegningsmaterialet Rettelsesbladet BR10 Diverse håndbøger Leverandøranvisninger og -vejledninger Dit arbejde skal indeholde dokumentation der viser: Konstruktionen: Opbygning af vægkonstruktionen Dimensioner på bjælkespær Spærplan af hele huset med kel- og valmpartiet. Alle nødvendige mål og vinkler for at udføre valmkonstruktionen Snit med lægteafstand Undertagsopbygning Ventilation af tagkonstruktion Isoleringstykkelser Forankring og afstivning Eksempel Dokumentationen skal indeholde mindst en målfast tegning, en 3D tegning og en håndtegnet skitse. Endvidere skal du redegøre for: Arbejdsbeskrivelse / tidsplan Beskriv i hvilken rækkefølge huset skal opføres, under hensyn til samarbejde med andre faggrupper Sikkerhed ved tagarbejde Fremlæg hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal følges Fremlæg hvilke hjælpemidler der eventuelt kan anvendes Værktøj Forklar/beskriv hvilket specialværktøj det eventuelt vil være relevant at anvende

12 Bjælkespær med valm Sommerhus med bjælkespær Beskrivelse af teoridelen(fortsat) Fremlæggelse Evaluering Kvalitetssikring Forklar hvordan der udføres relevant kvalitetsdokumentation. Anvend evt. Hvor går grænsen. Du har max. 20 minutter til fremlæggelse af dit teoretiske projekt. Fremlæggelsen kan ske i forbindelse med præsentation af din praktiske opgave. Det teoretiske projekt vil blive bedømt på fremlæggelsen af dine løsningsforslag med tilhørende dokumentation. Praktikopgaven Beskrivelse af den praktiske opgave I det markerede område skal du udføre: Vægkonstruktion: Stolpekonstruktionen med udveksling til vindue Udvendig beklædning Montering af vindue Afslutninger omkring vindue Tagkonstruktion: Gratparti med skifter Undertag Lægter Fodbræt Vindbræt Sternbrædder Underbeklædning Eksempel Grat og skifter afsluttes med lodsnit for oven. Yderligere detaljer til opgaven findes i tegningsmaterialet. Dokumentation Evaluering Inden arbejdet påbegyndes skal du aflevere: Arbejdstegninger med alle nødvendige mål Der angives 3 hovedmål med tolerancer Materialeopmåling Plan for kvalitetssikring incl. evt. fotodokumentation Din praktiske opgave vil blive bedømt på: Overholdelse af definerede mål og vinkler Tag og sternflugter Kvaliteten af samlinger og bearbejdede flader Sammenhæng mellem kvalitetssikringsplan og det udførte arbejde, herunder brug af evt. billeddokumentation

13 Rettelsesblad Ændringer i forhold til udbudsmaterialet Sag #: Byggeplads: Nr. Beskrivelse af ændring Taget udføres med bølgeeternit B 7 Eksempel Dato: Byggeherre Underskrift Dato: Entreprenør Underskrift

14 Eksempel

15 R A Muret pejs Værelse 6.9m Bjælke for hems 140x400mm limtræsbjælke 2101 Alrum / Stue Køkken 10.5m x400mm limtræsbjælke x60mm jernstolpe x60mm jernstolpe Bad 4.6m Bjælke for hems 1826 Værelse 6.9m Eksempel R R Disp. rum 2.1m2 A Hold# Navn Dato Plan Mål 1:50 Sommerhus med bjælkespær Alle bjælker dimensioneres af leverandør. Der udføres forankring af vægkonstruktion til sokkel og videre til spær. Ydervægskonstruktion jævnfør Træ 56. Arealet af vinduer og døre udgør 21.2m2 = 28% som er under 30% iht. BR-10. Alle konstruktioner overholder de angivne U-værdier i BR-10, for overholdelse af varmetabsramme

16 Snit A-A Hold# Navn Dato Snit Mål 1:50 Sommerhus med bjælkespær 2x100mm lecablokke m. 50mm kantisolering. 300mm beton 20MPa m. 2 stk R10 jern i top og bund til frostfri dybde, min 900mm. Fundament: Radonspærre. Gulv: (U-værdi: 0.15) 14mm flydeparket / klinker. Fugtspærre/Stødabsorbering. (under trægulve) 30mm slidelag. 100mm grovbeton 20MPa. 220mm sundolitt Afretningssand. Vinduer og døre: Vinduer og døre som hvide træelementer. Indervæg: 15x125mm rustikbrædder. 45x70mm stolpekonstruktion m. stolper pr. 15x125mm rustikbrædder. 2x13mm vådrumsgips i bad, stolpeafstand max. 450mm Ydervæg: (Brand: REI30) (U-værdi: 0.25) 25x125mm trykimp. klinkbeklædning. 25x50mm trykimp. afstandslister. Vindpap Stolpekonstruktion jævnfør Træ 56. Dampspærre. 45x45mm påforing 15x125mm rustikbrædder. 2x13mm vådrumsgips i bad. Eksempel Udhæng: 4" mørk plasttagrende og nedløb. 22mm trykimp. sternbrædder. 15x95mm underbeklædning. Tag: Vingetagsten. Undertag i form af duko-godkendt banevare Ventileret tagkonstruktion. 25 mm trykimp. klemlister Isolering jævnfør BR10 Bjælkespær dimensioneres efter Træ 59 / Træ 58 Dampspærre. 45x45mm påforing udfyldt med mineraluld. 15x125mm rustikbrædder. 140x400mm limtræsbjælke. (limtræsbjælke dimensioneres af leverandør) 2x45x245mm C24 konstruktionstræ som grat 2x45x295mm C24 konstruktionstræ som kel

17 R R Facade mod nord/øst Facade mod syd/vest R R Facade mod nord/vest Facade mod syd/øst Eksempel R Sommerhus med bjælkespær Dato Facader Mål 1:100 Hold# Navn

Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne:

Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne: Censorvejledning Specialet tømrer Denne vejledning tager udgangspunkt i vedlagte, konkrete case. Det er altså ikke en generel vejledning, men kan tjene som et karakteristisk eksempel på hvorledes der bedømmes.

Læs mere

Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne:

Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne: Censorvejledning Specialet tømrer Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne: Mål og krav, som primært er de kompetencemål, der er beskrevet for uddannelsen. I vejledningen

Læs mere

Beskrivelse af grundforløbsprøve.

Beskrivelse af grundforløbsprøve. Beskrivelse af grundforløbsprøve. Grundforløbsprøven består af en mundtlig eksamen og en praktisk prøve. For at bestå grundforløbsprøven skal begge delprøver bestås. Der gives en samlet karakter for prøven,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 212 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 377 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

TØMRER HOVEDFORLØB 1

TØMRER HOVEDFORLØB 1 TØMRER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 å dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Grat og valmkonstruktion Vi arbejder med opbygningen af grat, det vil sige planbilleder, profilbilleder, omkantninger. Der

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI]

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Intro I denne case skal du arbejde med renovering af laden. Bygherren skal tage stilling til, om laden skal have den helt store tur, med henblik på at optimere

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse

Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse BEK nr 287 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Grundforløbsprøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen I det følgende er prøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen grundforløbs 2. del beskrevet.

Læs mere

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker BEK nr 272 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

TØMRER (Træfagenes byggeudd.)

TØMRER (Træfagenes byggeudd.) Learnmark Tech Lokal undervisningsplan Hovedforløb TØMRER (Træfagenes byggeudd.) Byggeri Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for

Læs mere

TØMRER PRAKTIK LOGBOG

TØMRER PRAKTIK LOGBOG TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

[CASE C. FAGOMRÅDET TAG]

[CASE C. FAGOMRÅDET TAG] Projektsvendeprøver [CASE C. FAGOMRÅDET TAG] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med oplægning af et nyt tegltag på svinestalden, hvor hele taget skal udskiftes, der skal hen-mures rygninger og

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO:

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: 16.10.2016 re let a Sam m² ) 228 rutto al (b N Eksisterende bro 27 25 Eksisterende klubhus 25 31 51 700 2lg 29 eter 20 M eter 10 M ter 0 Me Beliggenhedsplan Eksisterende forhold

Læs mere

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser, i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER]

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Intro Vælger du denne case, skal du beregne og tegne et forslag til udseendet af de runde brusekabiner, der er en del af hotelværelserne, i den gamle svinestald.

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 For praktiklærere og UC-undervisere Indholdsfortegnelse Forord... 2 Nationale fælles bestemmelser Praktikprøven... 2 Praktikopgaven... 3 Eksaminatorernes

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk Information til dig, der skal til caseeksamen Casevirksomhed DT Group 2011-2012 www.dtgroup.dk Indhold Caseeksamen i de merkantile grundfag... 3 Casevirksomheden... 3 Casehistorien... 3 Casearbejdsdagen...

Læs mere

Bedømmelsesplan for Guldsmedeuddannelsen

Bedømmelsesplan for Guldsmedeuddannelsen Dato 6. oktober 2016 NBY Bedømmelsesplan for Guldsmedeuddannelsen Side 1/8 Bedømmelsesplan Trin 2. Guldsmed Svendeprøve bundet opgave Ved den afsluttende eksaminering (varighed 30 min.) for guldsmede,

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Februar 2011 Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Vejledningen er gældende for følgende specialer Klejnsmed, smed (aluminium) og smed (rustfast), der har gennemført grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen.

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen. Notat Modtager(e): Kopi: Fra 13 skalaen til en 20. februar 2014 Med Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse indførtes i 2005 7- trinsskalaen. Som konsekvens heraf foregik optagelse til de videregående

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2015-07-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr.

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr. Tilbydes som færdighus eller medbyg type a 57m 2 +7m 2 hems pris: 699.000 kr incl. moms type b 77m 2 +7m 2 hems pris: 819.000 kr incl. moms type b 1 1/2 plans 96 m 2 forskellige indretningsforslag Besparelser

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum Praktikum Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på 1. 2. 3. Hovedforløb. Eleven Praktikum Virksom heden Skolen Formålet med praktikum. Du skal i forbindelse med din praktiktid ude hos din

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker BEK nr 361 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.21T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (Udkast af 15. maj 2006) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb For censorer. Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen

IBC International Business College Hovedforløb For censorer. Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen Krav til fagprøven Generelle krav Fagprøven har til formål at: evaluere elevens opnåede faglige, personlige og generelle kvalifikationer inden for det

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Reetablering efter brandskade - Egehøvs åsen 15

Reetablering efter brandskade - Egehøvs åsen 15 T_A_E_-_0_00 Tegningsliste - Dato: 30.01.2017 Udg Dato Udarb Godk Revision Tegningsliste - Tegn.nr. (udg) Mål Format Dato Design Godk. 0 GENERELT T_A_E_-_0_00 Tegningsliste - N/A A3 30.01.2017 10 SITUATIONSPLANER

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE UDFØRT SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE Snedkerfagets Fællesudvalg 1 Generelt om projektsvendeprøven Projektsvendeprøven består af et

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

CENSORVEJLEDNING MEDIEGRAFIKER

CENSORVEJLEDNING MEDIEGRAFIKER CENSORVEJLEDNING MEDIEGRAFIKER Rammerne for den afsluttende prøve (svendeprøven) er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 462 af 14/04/2015 om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Grafisk Uddannelsesudvalg Censorvejledning,

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere