Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer"

Transkript

1 Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Uddannelsesordningen træder i kraft 15. juli Følgende fag er ikke ændret i forhold til den tidligere uddannelsesordning: 3230 Digitalt byggeri 1, 3453 Tegning 1, 6184 Systemstillads jf. AT s uddannelseskrav, 8103 Arbejdsmiljø modul 1, Matematik, 3221 Tegning 2. Skolerne kan i den lokale uddannelsesordning, i samråd med det lokale uddannelsesudvalg, fastsætte eventuelle overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse. Elevernes forudsætninger for at gennemføre den afsluttende svendeprøve iagttages. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 7. Bemærk: Hvis der er uoverensstemmelse mellem uddannelsesordningen og uddannelsesbekendtgørelsen/bilaget er det bekendtgørelsen, som gælder! Til afsnit 1 Kommentarer til uddannelsens formål og opdeling Uddannelsen skal udover det beskrevne formål håndtere den stigende kompleksitet i byggebranchen og imødekomme behovet for højere kompetenceniveau indenfor murerbranchens fagområder, via de valgfrie specialefag. Uddannelsens opbygning anføres under afsnit 4. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Det faglige udvalg anbefaler den efterfølgende planlægning af skole- og praktikperioderne, som fremgår af skemaet. De omtrentlige ugetal, der er angivet mellem skoleperioderne, er det minimum og maksimum, der bør planlægges. Summen af de viste svarer derfor ikke til en præcis uddannelseslængde. Eksempler på uddannelsesstruktur. Grundforløb Skole H H2 5 Hovedforløb H H H5 5 Grundforløb afbrudt af 2 x 10 s skoleophold H H2 5 Hovedforløb H H H5 5 1

2 Ny mesterlære Indledende praktik, mesterlære Suppl. med tilpasset grundforløb H H2 5 Hovedforløb H H H5 5 Det afsluttende skoleophold placeres i afslutningsårets 1. eller 3. kvartal. Datoen offentliggøres på Byggeriets Uddannelsers hjemmeside. Skolen kan afkorte uddannelsestiden med 6 måneder for elever med mindst 1 års dokumenteret byggepladserfaring, og med 3 måneder for elever med mindre end 1 års byggepladserfaring. Det faglige udvalg kan afkorte uddannelsestiden med mere end 6 måneder for elever med væsentligt længere byggepladserfaring end 1 år. For elever med afkortet uddannelsestid fastsætter skolen i samråd med det faglige udvalg et uddannelsesforløb, der afviger fra det ovenstående. Forløbet afsluttes med svendeprøve. Forløbet kan fastsættes efter et kompetenceafklarende forløb for eleven på højst 2. Til afsnit 3 - Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet De særlige kompetencemål forud for hovedforløbet er gældende for alle elever, uanset hvordan grundforløbet er tilrettelagt. Til afsnit 4 Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse. I undervisningen kombineres teori og praktiske øvelser med udgangspunkt i branchesituationer, hvor problembaseret læring og projektorienteret tilrettelæggelse knytter sammenhæng mellem hovedforløbets skoleophold og praktikopholdene. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke undervisningsfag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. Bemærk: Skolen bestemmer delmål for undervisningen i de enkelte skoleophold og uddannelsesordningen kan kun indeholde regler om delmål, hvor det konkret i hvert enkelt tilfælde er begrundet i nødvendige hensyn til systematisk skoleskift eller sammenhæng med mål for praktikuddannelsen. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål dannes automatisk, når fagene oprettes i systemet. De fremgår herefter af den udvidede oversigt. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. Kompetencemål for de valgfrie specialefag. Der er i alt 5 valgfrie specialefagsområder Murer fagområde Flise fagområde Energi fagområde Restaurering og renoverings fagområde 2

3 Tag fagområde Nedenstående kompetencer ligger til grund for fagbeskrivelserne i de enkelte moduler. Murer fagområde Modul 1, varighed 2. Udføre konstruktions- og funderingsopbygning i forbindelse med opførelse af særlig dekorativt murværk. Redegøre for den betydning særlig dekorativt murværk har, både nutidigt og historisk. Udføre kvalitetssikring af proces og produkt under modtagelse, udførelse og ved aflevering af særlig dekorativt murværk. Modul 2 varighed 2. Anvende og tildanne materialer ved alt forekommende arbejde med gesimser, gavle og renovering, samt redegøre for materialeegenskaber i forbindelse med udførelsen. Kan redegøre for de særlige forhold der gør sig gældende ved valg, udførelse og anvendelse af tagsten og mursten i forbindelse med gesimser, gavle og renovering. Modul 3 varighed 2. Udføre konstruktioner, som i særlig grad inddrager designet og det tekniske element, herunder redegøre for de æstetiske overvejelser i forbindelse med udførelsen af overlukninger. Ud fra vurdering af materiale og opgave, vælge og anvende skærende værktøj, samt opdatere sin viden om værktøj, dets begrænsninger og muligheder. Modul 4 varighed 2. Anvende innovative processer i udførelse af særlig dekorativt murværk. Selvstændigt designe, planlægge, udføre og kvalitetssikre en projektopgave indenfor særlig dekorativt murværk. Flise fagområde Modul 1 varighed 2. Udføre konstruktions- og underlagsopbygning for fliser på væg og gulv, og redegøre for konstruktioner og underlagsopbygningers betydning for udførelsen af flisearbejde. Redegøre for den betydning afløb og installationer har for udførelsen af flise og vådrumsarbejde. Udføre kvalitetssikring af proces og produkt under modtagelse, udførelse og ved aflevering af flise og vådrumsarbejde. Modul 2 varighed 2. Anvende og tildanne materialer ved alt forekommende arbejde med fliser, samt redegøre for materialeegenskaber i forbindelse med udførelsen. Redegøre for de særlige forhold der gør sig gældende ved valg, udførelse og anvendelse af natursten til flise og vådrumsarbejde. Modul 3 varighed 2. Udføre flisearbejde på væg og gulv, som i særlig grad inddrager designelementer, herunder redegøre for tekniske og æstetiske overvejelser i forbindelse med udførelsen. 3

4 Ud fra vurdering af materiale og opgave, vælge og anvende skærende og slibende specialværktøj, samt opdatere sin viden om værktøj, dets begrænsninger og muligheder. Modul 4 varighed 2. Anvende innovative processer i udførelse af flisearbejde på gulv og væg. Selvstændigt designe, planlægge, udføre og kvalitetssikre en projektopgave indenfor flisearbejde på gulv og væg. Energi fagområde Modul 1varighed 2. Redegøre for hvordan normer for miljø og bæredygtighed har indflydelse på udførelsen af energirigtigt byggeri. Redegøre for samspillet mellem byrum, arkitektur, æstetik og energirenovering. Redegøre for egne arbejdsopgaver i forbindelse med energirenovering af den eksisterende bygningsmasse og energioptimering af nybyggeri. Anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med energireducerende konstruktioner, materialer og teknikker. Modul 2 varighed 2. Redegøre for konstruktioners funktion i forhold til energi, indeklima og komfort. Redegøre for energirigtige konstruktioners holdbarhed og sammenhænge mellem levetid og pris. Udføre almindeligt forekommende energioptimerede konstruktioner. Udføre energirenovering med energireducerende konstruktioner i klimaskærm, terrændæk, fundament og tagkonstruktion. Modul 3 varighed 2. Redegøre for materialers egenskaber i forhold til energi. Udføre arbejdsprocesser med energirigtige materialer. Søge informationer om intelligente byggematerialer der anvendes til energioptimering og renovering. Modul 4 varighed 2. Anvende innovative processer i udførelse af energirigtigt byggeri. Selvstændigt udføre, planlægge, og kvalitetssikre en projektopgave indenfor energirigtigt byggeri. Redegøre for overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af projektopgaven. Restaurering og renoverings fagområde Modul 1 varighed 2. Redegøre for stilperiodernes kendetegn og konstruktioner, samt arkitektoniske og æstetiske hensyns betydning for udførelsen af restaurerings- og renoveringsopgaver. Redegøre for grundlæggende principper, som gør sig gældende ved vedligehold og bevarelse af bygningskulturarven. Redegøre for forhold omkring sikkerhed og arbejdsmiljø ved restaurerings- og renoveringsopgaver. Modul 2 varighed 2. 4

5 Redegøre for stilperiodernes indflydelse på udformning af overlukninger, gesimser og facadeudsmykning. Redegøre for funktion og konstruktiv opbygning af overlukninger og gesimser Udføre overlukninger, gesimser og facadeudsmykning i forbindelse med restaurerings- og renoveringsarbejder Modul 3 varighed 2. Anvende metoder til vurdering af underlagets beskaffenhed. Redegøre for valg af puds og overfladebehandling ud fra tekniske, bygningskulturelle og æstetiske betragtninger. Udføre puds og overfladebehandlinger ved både renovering og restaurering. Udføre fugearbejde ud fra tekniske, bygningskulturelle og æstetiske betragtninger. Modul 4 varighed 2. Selvstændigt designe, planlægge, udføre og kvalitetssikre en projektopgave indenfor restaurering og renovering. Medvirke til at fremme fagets udvikling indenfor forvaltning af bygningskulturarven. Tag fagområde Modul 1 varighed 2. Redegøre for tagets historie og funktion som klimaskærm, herunder opbygning af tag og undertage, samt konstruktive krav. Ud fra en selvstændig vurdering, vælge den mest hensigtsmæssige tagtype i overensstemmelse med spærtyper og stilarter. Udmåle og planlægge oplægning af tag, opmuring af gavle og skorstene, herunder valg af egnet undertag samt brandsektionering. Modul 2 varighed 2. Anvende og tildanne materialer ved alt forekommende arbejde med tag, gavle, og skorstene, samt redegøre for materialeegenskaber i forbindelse med udførelsen. Planlægge, udføre, opmåle oplægning af tag, opmuring af skorstene og gavle, herunder valg af egnet undertag samt brandsektionering. Redegøre for særlige krav og udføre opsætning ved brugen af et tagstillads. Modul 3 varighed 2. Renovere og reparere undertage samt tagbelægninger, skorstene og gavle efter gældende regler. Udføre kvalitetssikring ud fra givne krav. Overholde gældende sikkerhedsforskrifter samt lov og miljø krav ved udførelse af tagarbejde. Modul 4 varighed 2. Anvende innovative processer i udførelsen af tagarbejde, skorstens opbygning og gavl opbygning. Selvstændigt designe, planlægge, udføre og kvalitetssikre en projektopgave indenfor tagarbejde, skorstens- og gavlarbejde. Tabel 1: I tabel 1 er beskrevet de fag, der gennemføres på hovedforløbet, herunder de valgfri specialefag som vælges i løbet af hovedløbet. 5

6 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål: Præstationsniveau for faget Vejledende tid Mureruddannelse Murer fagområde Flise fagområde Energi fagområde Restaurerings /renoverings fagområde Tag fagområde Grundfag Uger i alt 2,0 9,11 Matematik Niveau F 1,0 2, 6, 7 Arbejdsmiljø modul 2-1,0 Områdefag 13,9 1, 10, 12, 18, 19 Mureteknik 1 Rutineret 3,0 10, 16, 19 Puds og overfladebehandling 1 Rutineret 0,6 10, 14, 15 Fliseteknik 1 Rutineret 2,5 10, 13, 14, 15 Gulvteknik 1 Rutineret 2,0 5, 9, 10 Tegning 1 Rutineret 1,0 2, 9,10 Digitalt byggeri 1 Rutineret 1,0 2, 3, 4 Byggeri og samfund Rutineret 1,0 8 Systemstillads jf. AT s uddannelseskrav Avanceret 2,8 Bundne specialefag 9,1 1, 10, 12, 18, 19 Mureteknik 2 Avanceret 4,0 10, 16, 19 Puds og overfladebehandling 2 Avanceret 0,5 10, 14, 15 Fliseteknik 2 Avanceret 0,2 10, 13, 14, 15 Gulvteknik 2 Avanceret 0,2 10, 17 Tagarbejde Rutineret 1,0 1, 10, 15, 16, 17 Restaurering Rutineret 0,2 1, 5, 9, 10 Tegning 2 Avanceret 0,5 3, 9, 10 Digitalt byggeri 2 Rutineret 1,0 2, 3, 4 Byggeri og samfund 2 Rutineret 1,5 Valgfri specialefag 8,0 Murværk som dekoration Gavle og gesimser - renovering Murværk - overlukninger Projekt, murværk Fliseteknik, konstruktioner og underlag Fliseteknik, materialer og natursten Fliser, design og værktøj Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv 6

7 Bæredygtighed, energirenovering og - optimering Energi - konstruktioner Energi - materialer Projekt, energirenovering og - optimering Stilarter, æstetik og konstruktioner Overlukninger, gesims og facadeudsmykning Puds, overfladebehandling og fuge Projekt, restaurering og renovering Tag - historik, konstruktion og planlægning Oplægning af tegl og betontagsten Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl Projekt og innovation, tagarbejde Valgfag 2,0 I grundfaget Matematik er den ene uge placeret på grundforløbet. Ved udarbejdelse af den lokale undervisningsplan anbefales det, at grundfagene planlægges i sammenhæng med områdefag, specialefag og valgfag. Grundfag kan, udover at være selvstændige fag, søges integreret og sammenholdt med de øvrige fag. Grundfagenes mål og lærerkvalifikationskrav skal dog opfyldes, og der skal tages udgangspunkt i elevernes opnåede niveauer og gives mulighed for at opnå studiekompetencegivende niveau. 7

8 Tabel 3 uddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål mål 2,5,6,7,9,10,14,15,16, 17,18,19. Nybyggeri 1,5,9,10,12,15,16,17. Ombygnings- og reparationsarbejde 8,11. Rulle, bukke og systemstillads 5,8,9,18. Indretning af byggeplads 2,3,4,5,8,9. Planlægning 3,4,5,6,7. Sikkerhed 2,12,13,14,15,16,18,19. Materialer og værktøjer 2,8,9,10,11. Udregninger og opmålinger 1,5,9, Tegninger 3,,5,12,13,14,15,16,17,18. Samarbejde 5. Kundebetjening 13,14,15. Underlag til beklædning af gulv og flisebelægning 10. Kvalitetssikre 11.13,14,15. Planlægge og udmåle gulv og flisearbejde 13,14. Opbygning af gulve 13,14. Vådrumstætning 14,15 Opsætning af fliser og natursten 13,14. Nedlægning af fliser, klinker og natursten 2,13,14,15,19. Tildannelse af fliser klinker og natursten 13,14,15. Vurdere flisevægge og gulve for skader 5,9,8,12. Anlægsopgaver 7.12,13,14,15,16,17,18,19 Fugt og varmeisolering 12,16,17. Reparations og renoveringsopgaver 1,7,12,18,19. Murværkskonstruktioner 1,9,12. Forbandter 1,9,12, Buer, stik og ståltegloverlukninger 12,16. F 1,10,12,19 Finish af murværkskonstruktioner 12,16,18,19. Puds og overfladebehandling 12,16,17,18,19. Restaureringsopgaver 17,18,19. Beton og teglprodukter til tagarbejde 11,17,18,19. Udmåling og oplægning af tag 12,17,18. Gavl og skorstens konstruktioner 10 Kvalitetssikre arbejdet med murer, tag, flise og gulv 16,17,18,19. Arbejde med energi besparende konstruktioner 8

9 Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Det faglige udvalg udfærdiger en logbog, som skolen udleverer til eleven i grundforløbet. Logbogen udgør de praktikerklæringer, som praktikvirksomheden skal udstede efter de enkelte skoleophold, jvnf. Hovedbekendtgørelsens regler herom. Logbogen udgør også den afsluttende praktikerklæring efter sidste praktikperiode, og er adgangsgivende til svendeprøven. Virksomheden skal således sørge for at den udfyldte og underskrevne logbog bliver afleveret til det lokale uddannelsesudvalg på skolen ved start af sidste skoleophold. Samt at eleven har fået en kopi. Logbogen er en del af Det faglige udvalgs kvalitetskontrol med praktikperioderne, og behandles af de lokale uddannelsesudvalg efter nærmere aftaler her. Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. Svendeprøven Til den afsluttende prøve på det sidste skoleperiode udarbejder skolerne i samarbejde med det faglige udvalg en sammenhængende teoretisk og praktisk projektopgave. Opgaven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Prøven bedømmes af en lærer, der er eksaminator, og to censorer (skuemestre) Den teoretiske del af prøven består af en mundtlig prøve, der varer 20 minutter og tager udgangspunkt i elevens arbejde med en case, der indgår i undervisningen på sidste skoleperiode. A. Opgaven (projektoplægget) består af et sæt tegninger, en basisbeskrivelse og et antal cases, der relaterer til hvert enkelt af uddannelsens fagområder. Projektoplægget er udarbejdet som en digital interaktiv projektmappe til download. Eleven downloader projektoplægget ved undervisningens begyndelse (DAG 1) og vælger den case, der bedst svarer til elevens sammensætning af valgfri specialefag. Elevens arbejde med casen skal dokumenteres med tegninger, beregninger mv. Omfanget er beskrevet i den valgte case. Det udarbejdede materiale uploades til svendeprøveportalen 15 dage efter skoleperiodens begyndelse. (DAG 15) Arbejdet med casen afslutter uddannelsens skoleundervisning. Den praktiske del af prøven, består af en fremstillingsopgave med følgende procentvise sammensætning: A. 50% af opgaven er en bunden opgave udført på baggrund af projektetoplæggets basisbeskrivelse. B. 25% af opgaven udføres på grundlag af elevens arbejde med casen, der hører til det/de valgfri specialefag. B. Hvis elev og virksomhed ønsker det, kan specialefagets case - efter ansøgning - erstattes af en problemformulering, fx med baggrund i et af virksomhedens aktuelle projekter. Ansøgning og beskrivelse af projektet, fremsendes til skolen og Det Lokale Uddannelsesudvalg, senest 4 før 5. hovedforløbs begyndelse. Efter behandling af ansøgningen fremsender skolen skriftligt svar til elev/virksomhed. Godkendes ansøgningen, vil svaret tillige indeholde skolen og udvalgets krav til omfanget af elevens dokumentation. C. 25 % af opgaven er en valgfri designdel. Tiden kan bruges på en videreudvikling af A og/eller B. 9

10 Den praktiske prøve løses indenfor en varighed af 49 timer. Klargøring og forberedende arbejder må udføres inden prøvens start. Den praktiske prøve afsluttes (DAG 22) Den mundtlige prøve afholdes i praktikhallen, så eleven får mulighed for at præsentere sammenhængen mellem sit teoretiske og praktiske arbejde. Eleven kan under den mundtlige prøve også anvende modeller og demonstrere teknikker, værktøjer mv. Der gives en karakter for den teoretiske prøve. Der gives en karakter for den praktiske prøve. Det forudsættes at lærer og censorer på forhånd har gennemgået det udførte praktiske og teoretiske arbejde. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter i hvert områdefag i hovedforløbet, i hvert af de bundne specialefag, de valgte valgfri specialefag, samt den teoretiske afsluttende prøve og praktiske afsluttende prøve. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På svendebrevet anføres hver enkelt prøvekarakter og det samlede resultat af svendeprøven, som er et vægtet gennemsnit af de to prøver. I det vægtede gennemsnit indgår den mundtlige prøve med 1/3 og den praktiske prøve med 2/3. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet om udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne: antaget med ros, bronze og sølv. Til afsnit 7 Fagplan for eux-forløb 7.1. Et eux-forløb, jf. 5, omfatter alle uddannelsens kompetencemål og fag For eux-forløb gælder endvidere følgende: 1. Uddannelsen varer 4 år og 1 måned inklusiv grundforløbet, der varer 40. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer Hovedforløbet er opdelt i mindst 2 skoleperioder vekslende med mindst 3 praktikperioder For at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleverne opfylde målene for følgende grundfag: 1. Dansk C. 2. Fremmedsprog (engelsk) C. 3. Fysik C. 4. Matematik C. 5. Samfundsfag C. 6. Teknologi C I hovedforløbet skal eleverne gennemføre følgende fag: 1. Byggeteknologi B, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser. 2. Dansk A, jf. htx-bekendtgørelsen. 3. Engelsk B, jf. htx-bekendtgørelsen. 4. Fysik B, jf. htx-bekendtgørelsen. 5. Kemi C, jf. hf-enkeltfagsbekendtgørelsen. 6. Matematik B, jf. htx-bekendtgørelsen. 10

11 7. Teknikfag B - Byggeri og energi, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser Den enkelte elev vælger ét af følgende valgfag i hovedforløbet: 1. Kemi B, jf. htx-bekendtgørelsen. 2. Matematik A, jf. htx-bekendtgørelsen. 3. Samfundsfag B, jf. htx-bekendtgørelsen Ud over grundforløbsprøven og de i afsnit 6 anførte prøver gælder følgende krav om prøver for elever på eux-forløb: 1. 1 prøve i et grundfag i grundforløbet efter udtræk blandt alle elevens grundfag med prøve prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt gymnasiale fag. Hvis en elev har aflagt prøve i samfundsfag C i grundforløbet, jf. nr. 1, reduceres antallet til 5, medmindre eleven har valgt samfundsfag B som valgfag efter afsnit større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen Opgaven efter afsnit 7.6., nr. 3, og projektet efter afsnit 7.6., nr. 4, udarbejdes i sidste skoleperiode. Prøver efter afsnit 7.6., nr. 2-4, afholdes tidsmæssigt i overensstemmelse med den relevante gymnasiale eksamenstermin Projektet efter afsnit 7.6., nr. 4, udarbejdes i teknikfag B Byggeri og energi og mindst ét fag fra erhvervsuddannelsens område- eller specialefag efter elevens valg. Projektet kan herudover udarbejdes i et yderligere fag efter elevens valg, såfremt eleven ønsker dette. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før aftaleperiodens ophør Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen skal sikre den synergi mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål, herunder fag, og de gymnasiale fag efter afsnit 7.4., og den progression, som er forudsat ved udformningen af kravene til indholdet i grundforløbet og hovedforløbet, jf. afsnit 7.3., 7.4. og afsnit Fordelingen af uddannelsestiden skal foretages sådan, at fag på A- niveau altid afsluttes til den relevante gymnasiale eksamenstermin ved afslutningen af forløbet Uddannelsestiden for gymnasiale fag efter afsnit 7.4. og 7.5., der er fastsat i reglerne for den gymnasiale undervisning, omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet på skolen, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Begrebet omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil Omfanget af det skriftlige arbejde i gymnasiale fag opgøres i elevtid. Elevtiden, der er fast-sat i reglerne for den gymnasiale undervisning, er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. 11

12 Indholdet i de enkelte gymnasiale fag er baseret på en bestemt uddannelsestid, jf. afsnit , der dog ved den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen skal afkortes på baggrund af gennemførte grundfag i grundforløbet og kompetencer, som eleverne opnår fra undervisning i erhvervsuddannelsen i øvrigt, til de i afsnit angivne timer. Elevtiden, jf. afsnit , afkortes forholdsmæssigt Grundfag, der er angivet i afsnit 7.3., indgår beregningsmæssigt med det samme antal timer som det tilsvarende fag efter den gymnasiale læreplan Uddannelsestiden angivet i antal timer henholdsvis før og efter afkortning, jf. afsnit , for fag m.v. på gymnasialt niveau er: Byggeteknologi B (200/65) (for specialet gulvlægger dog 200/105). Dansk A (260/185). Engelsk B (210/135). Fysik B (190/115). Kemi C (75/75) Matematik B (285/140) (for specialet gulvlægger dog 285/160). Samfundsfag C (75/0) (læses som grundfag, jf. afsnit 7.3.). Teknikfag B Byggeri og energi (220/120) (for specialet gulvlægger dog 220/180). Større skriftlig opgave (25/25). Eksamensprojekt (25/25). Valgfag: Kemi C til B (125/125). Matematik B til A (125/125). Samfundsfag C til B (125/125). 12

13 Bilag 1. Det faglige udvalgs anbefalinger vedr. EU Det faglige udvalg anbefaler at skole- og praktikperioderne planlægges, som det fremgår af nedenstående skema. Dette under iagttagelse af elevernes muligheder for at påbegynde en videregående uddannelse umiddelbart deres EU-forløb ved udgangen af august i det afsluttende år. Det anbefales derfor, at nye forløb starter primo august måned. Svendeprøven og de gymnasiale eksamener ligger i forbindelse med den sidste skoleperiode. Tidsmæssigt ligger svendeprøven sidst i marts og de gymnasiale eksamener ligger, så de matcher med tidspunktet for eksamen inden for de øvrige gymnasiale uddannelser. Det faglige udvalg foreslår i forlængelse af fagbilagets bestemmelser om afkortning af de gymnasiale fag og godskrivning for fag på EUD følgende fordeling af fag og timer: Tabel 4 Grundforløb 40 s skoleundervisning Hovedforløb 1H 43 skole 2H 21 skole med eksamen Aug. Jan. Jan. Jan. Jan. Aug. 4 år og 1 mdr. i alt Grundforløb EUD med C fag I alt Afkortning Uger efter Bemærkninger afkortning eud Arbejdsmiljø 1 1 eud Brand og førstehjælp 0,5 0,5 eud Rulle bukke stillads 0,2 0,2 eud Eud-grundforløbsundervisning 18,3 Afsluttende grundforløbsprojekt eud Matematik C eud Dansk C eud Engelsk C 20 eud Fysik C eud Samfundsfag C eud Teknologi C Samlet for grundforløbet 40,0 Hovedforløb eud Matematik F Læst i grundforløbet eud Arbejdsmiljø eud Mureteknik 1, rutineret 3,0 0 3,0 eud Puds og overfladebehandling 1, rutineret 0,6 0 0,6 eud Fliseteknik 1, rutineret 2,5 0 2,5 eud Gulvteknik 1, rutineret 2,0 0 2,0 eud Tegning 1, rutineret 1 0,5 0,5 Læst i grundforløbet i forhold til IT/Autocad eud Digitalt byggeri 1, rutineret 1 0,6 0,4 Læst i grundforløbet i forhold til IT/Autocad eud Byggeri og samfund, rutineret 1,0 1,0 0 Læst grundforløb Samfundsfag C eud Systemstillads, avanceret 2,8 0 2,8 eud Mureteknik 2, avanceret 4,0 0 4,0 eud Puds og overfladebehandling 2, avanceret 0,5 0 0,5 eud Fliseteknik 2, avanceret 0,2 0 0,2 13

14 eud Gulvteknik 2, avanceret 0,2 0 0,2 eud Tagarbejde, rutineret 1,0 0 1,0 eud Restaurering 2, rutineret 0,2 0 0,2 eud Tegning 2, avanceret 0,5 0 0,5 eud Digitalt byggeri 2, avanceret 1,0 0,5 0,5 Læst i grundforløbet i forhold til IT/Autocad eud Byggeri og samfund 2, avanceret 1,5 1,5 0 Læst grundforløb Samfundsfag C eud Valgfri specialefag 8,0 0 8,0 Indgår som afkortning af de gymnasiale fag med 68 timer eud Valgfag Anvendes til gymnasiale fag Samlet for eud i hovedforløbet 35 7,1 27,9 Gymnasiale fag på hovedforløb I alt Afkortning Efter afkortning timer htx Dansk A Timer læst på grundforløb. htx Engelsk B Timer læst på grundforløb. htx Matematik B timer læst på grundforløb. 20 timer i hovedforløbets EUD-fag htx Fysik B timer læst på grundforløb. hf Kemi C htx Samfundsfag C Læst på grundforløbet eux Teknikfag B - Byggeri og energi timer i hovedforløbets EUD-fag eux Byggeteknologi B timer læst på grundforløb. Samt 50 timer i hovedforløbets EUD-fag Valgfri specialefag grundlag for afkortning af gymnasiale fag htx Gymnasial valgfag, et af følgende: Matematik B til A/ Kemi C til B/ Samfundsfag C til B Større skriftlig opgave Eksamensopgave Timeantal, gymnasiefag i hovedforløbet Omregnet til (1 EUD-uge svarende til 67,6 37,6 25 gymnasiale timer) Undervisnings på EU ialt 104,0 14

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til naturtekniker Udstedelsesdato: 22. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Produktionsgartner Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til stenhugger og stentekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til stenhugger og stentekniker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til stenhugger og stentekniker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedelsesdato: 1. august 2011 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. januar 2014 personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016. Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedt af det faglige fællesudvalg for Murer -, stenhugger og, stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 266 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Anlægsgartner Udstedelsesdato: 1. august 2011 Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer BEK nr 349 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.51T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedelsesdato: 1.juli 2013 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 15. juli 2013 i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere