ved brand redningslifte sikkerhed ved brug af stiger og springpuder og redningsopgaver branchevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ved brand redningslifte sikkerhed ved brug af stiger og springpuder og redningsopgaver branchevejledning"

Transkript

1 branchevejledning sikkerhed ved brug af stiger redningslifte og springpuder ved brand og redningsopgaver Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Indhold Formål med denne branchevejledning og indledning... 1 Anvendelse af stiger ved brand- og redningsopgaver... 2 Til løsning af brand- og redningsopgaver anvendes fortrinsvis følgende stigetyper: Transportable stiger, hvortil hører enkeltstiger (håndstiger), sammensættelige stiger, Teleskopstiger, skyde- og hejsestiger, tagstiger Lavetstiger, hvortil hører: Påhængstiger/efterløberstiger Generelt om sikkerhed ved brug af stiger Sikkerhedsmæssige bestemmelser:... 4 Instruktion... 5 Principper for opstilling af stiger... 5 Stiger, anvendt som arbejdsplatform... 6 Transportable stiger (håndbårne) Anvendelse af transportable stiger: Sammensættelige stiger, teleskopstiger... 7 Skyde- og hejsestiger anvendt som adgangsstige, som arbejdsstige som redningsstige... 8 Påhængsstiger afprodsstiger lavetstiger Anvendelse af lavetstiger og afprodsstiger, herunder afprodsstige opbygget på en bobkat samt lavetstigens opbygning og betjening Selvkørende drejestiger/redningslifte Anvendelse af selvkørende drejestiger/redningslifte Vedligeholdelse og kontrol af transportable stiger, drejestiger og redningslifte Stigejournal Springpuder Sikkerhedsregler for springpuders brug, vedligeholdelse og eftersyn DS/EN-standarder af betydning for stigevejledningen Henvisninger og litteraturliste... 20

3 1 Denne branchevejlednings formål er at sikre, at brug af stiger ved brand- og redningsopgaver under øvelser og ved indsats kan udføres fuldt forsvarligt i henhold til Arbejdsmiljølovens bestemmelser. Redningsberedskaber, der anskaffer andre stigetyper end de, der er beskrevet i denne branchevejledning, er forpligtet til selv at sikre sig, at disse stigetyper opfylder Arbejdstilsynets regler og leverandørens bestemmelser. Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende område.

4 2 Anvendelse af stiger ved brand- og redningsopgaver En stige er et teknisk hjælpemiddel, som først og fremmest er beregnet til, at personer kan komme fra et niveau til et andet, hvor permanente adgangsveje ikke kan benyttes. Ved brand- og redningsopgaver anvendes stiger og redningslifte som adgangsstiger for at komme fra et niveau til et andet ved slukningsopgaver til egentlige redningsformål, f.eks. til redning eller evakuering af personer og til nedtagning af bårer med tilskadekomne ved hjælp af drejestiger og redningslifte. I enkelte situationer benyttes stiger også som arbejdsstiger.

5 3 Til løsning af brand- og redningsopgaver anvendes fortrinsvis følgende stigetyper: Transportable stiger, hvortil hører Enkeltstiger (håndstiger) Sammensættelige stiger Teleskopstiger Skyde- og hejsestiger Tagstiger. Lavetstiger, hvortil hører Påhængsstiger/efterløberstiger Afprodsstiger. Selvkørende stiger, hvortil hører Drejestiger Redningslifte.

6 4 Generelt om sikkerhed ved brug af stiger Sikkerhedsmæssige bestemmelser: Stiger, som anvendes ved brand- og redningsopgaver, skal opfylde gældende standarder for dimensioner, materialer, holdbarhed, kontrol og mærkning. Arbejdet på og med stiger skal planlægges og tilrettelægges, således at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det betyder, at der skal træffes ekstra foranstaltninger til at sikre de beskæftigede, hvis der er behov for mere end en person på stigen ad gangen. Det kan f.eks. være ved at overveje, hvilken stigemodel der vælges til de enkelte opgaver, ved anvendelse egnede personlige værnemidler og ved skærpet instruktion og træning af de beskæftigede. Der henvises til DS EN-INSTA og At-vejledningerne i sidste kapitel af denne branchevejledning. Stigerne skal som udgangspunkt anvendes i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens bekendtgørelser, At-meddelelser og At-vejledninger m.v. Anvendelsen af transportable stiger skal desuden ske i overensstemmelse med leverandørens anvisninger om forskriftsmæssig anvendelse, ligesom stiger kun må anvendes efter deres konstruktionsmæssige hensigt. Det skal understreges, at leverandørens angivelse af maksimal belastning altid skal overholdes, herunder mærkning med angivelse af det maksimale antal personer, der må belaste stigen samtidig. Dette skal fremgå af tydelig afmærkning på stigen. Instrumenter i kurven. Hvis Arbejdstilsynets bestemmelser må fraviges for at udføre en brand- eller redningsopgave, skal der træffes yderligere forholdsregler, der sikrer, at arbejdet alligevel kan udføres fuldt forsvarligt. Dette kunne være anvendelse af faldsikring eller anden form for sikring af stige eller mandskab. Før en stige anvendes ved en brand- eller redningsopgave, skal den ansvarlige for opgaven påse, at stigen opfylder gældende krav, og at den er egnet til anvendelse ved den pågældende opgave, samt at stigen er sikkerhedsmæssigt i orden. Dette sker, som for alt andet udrykningsudstyr, inden stigen lægges på et køretøj og efter hver indsats, samt ved de jævnlige materieleftersyn. Derudover skal stiger undersøges grundigt efter leverandørens anvisninger. Se afsnittet om vedligeholdelse og kontrol af stiger, drejestiger og redningslifte.

7 5 Instruktion Mandskabet skal uddannes i anvendelsen af redningsberedskabets stiger, og uddannelsen skal til stadighed vedligeholdes ved øvelser. Uddannelsen i anvendelse af stiger skal omfatte alle væsentlige elementer af betydning for mandskabets og evakuenters /tilskadekomnes sikkerhed, herunder betjening af de forskellige stigetyper, korrekt procedure for rejsning af stigerne, underlagets betydning, vejrligets indflydelse, slukning fra stige, fastgørelse af faldsikringsudstyr, fastgørelse af stige og andet arbejde fra stige. Den ansvarlige for arbejdet skal før arbejdets begyndelse sikre sig, at den person, som skal anvende en stige, har modtaget den fornødne instruktion i stigens anvendelse til den foreliggende opgave. Se henvisningen til At s Bekendtgørelse 1109 om brug af tekniske hjælpemidler Principper for opstilling af stiger En stige skal opstilles på vandret og fast flade. Såfremt der er mindre terrænforskelle, understøttes den ene vange med et sikkert underlag. Er terrænforskellen større, bortgraves underlaget, eller der monteres en forlænger, der er beregnet til formålet. Der skal træffes foranstaltninger mod udskridning. Stiger må ikke komme i berøring med strømførende ledninger og apparater. Luftledninger. En stige skal som udgangspunkt altid stå med en hældning på ca. 70º i forhold til underlaget.

8 6 Stiger anvendt som arbejdsplatform: Når stiger undtagelsesvis anvendes som arbejdsplatform, skal følgende regler overholdes: Rodenden sikres mod udskridning Topenden fastgøres Brand- og redningsmanden fastgør sig til stigen med støttebælte eller faldsikringsudstyr udstyr Det største strålerør der må anvendes er et C rør. Røret skal være forsynet med lukkeventil Der må kun sprøjtes lige frem fra midten af stigen (max. 10º til siderne) Slangen skal ligge midt på stigen Man skal åbne og lukke langsomt for strålerøret Trykket må ikke overstige 30 m.v.s. ved strålerøret. Det anbefales, at der ved slukningsarbejde fra stigetop bruges støttebøjning eller svirvel vand på. Se eventuelt Lærebog i Brandtjeneste, BRS side 258.

9 7 Transportable stiger (håndbårne) Anvendelse af transportable stiger Transportable stiger er stiger, som kan transporteres og opstilles ved håndkraft uden mekaniske hjælpemidler. Transportable stiger skal opfylde gældende standarder vedrørende dimensioner, materialer, holdbarhed, kontrol og mærkning. Teleskopstige Teleskopstiger benyttes til simple adgangsopgaver, og de generelle sikkerhedsbestemmelser for stiger er gældende. Det er vigtigt under pakning af teleskopstige, at begge hænder er placeret på vangen under det trin, der pakkes. Der må maks. være en person på stigen ad gangen, og stigen må ikke benyttes som redningsstige. Anvendelse af transportable stiger skal som udgangspunkt ske i overensstemmelse med At-vejledning B Det skal understreges; - at stigerne skal være dimensioneret og konstrueret til at kunne optage belastningen fra det maksimale antal personer, der må være på stigen samtidigt - at leverandørens angivelse af maksimal belastning altid skal overholdes, herunder mærkning med angivelse af det maksimale antal personer, der må belaste stigen samtidig. Transportable stiger, hvortil hører Enkeltstiger (håndstiger) stige fra sprøjten Sammensættelige stiger Teleskopstiger Skyde- og hejsestiger Tagstiger. Sammensættelige stiger De såkaldte Italienerstiger bør ikke anvendes, idet brugen er forbundet med væsentlige sikkerhedsmæssige risici. De er derfor udgået af denne branchevejledning. I forbindelse med nye typer af sammensættelige stiger, så skal disse overholde DS Benyttelse af disse stiger skal ske som beskrevet i afsnittene om arbejds-, rednings- og adgangsstige.

10 8 Skydestiger består af to eller flere stigeled, der kan forskydes i forhold til hinanden. Stigen udskydes manuelt ved at flytte overstigen i forhold til understigen, så stigen får den ønskede længde, hvorefter den rejses. Hejsestiger består af to eller flere led. De er monteret med en line, hvormed overstigen/-erne kan hejses til den ønskede højde, mens stigen står lodret. Til betjening af hejsestigen kræves 3 personer. Hejsestiger kan opstilles forskelligt afhængigt af stigens funktion, idet stigen kan anvendes som henholdsvis adgangsstige, redningsstige eller arbejdsstige. Ved brand- og redningsopgaver anvendes skydeog hejsestiger primært som adgangsstiger for redningsmandskab og til redning af personer, der er i umiddelbar fare, og som ikke kan reddes på anden og mere sikker måde. Stigerne kan desuden anvendes i forbindelse med sluknings- og ventilationsopgaver, samt i særlige tilfælde til nedfiring fra etager.

11 9 Ved brug som adgangsstige Lederen af stigeholdet anbringer sig - under stigens rejsning med front mod stigen og forhindrer stigens rodende i at skride ud (fodmand). De 2 øvrige personer tager fat i hver sin vange og rejser (undergår) stigen til lodret. Når stigen står lodret, holdes den i stilling af de 2 personer ved vangerne, mens lederen foretager udskydning ved hjælp af linen. Når stigen er udskudt, fastgøres linen til et stigetrin med et dobbelt halvstik. Herefter lægges stigen an mod f.eks. vindueskarmens underkant med tre trins overlap. Der anbringes en fodmand til sikring af rodenden, så længe der befinder sig personer på stigen. Der må kun være 1 person på stigen ad gangen. Ved brug som arbejdsstige rejses og opsættes som ved adgangsstige. Den enkelte periode, hvor der arbejdes fra stige, bør ikke overstige 30 min. Arbejdet bør herefter afbrydes af andet arbejde som ikke belaster på samme måde, f.eks. arbejde, der er mere dynamisk. Ved brug som redningsstige Skal hejsestigen anvendes som redningsstige, er der flere måder at rejse stigen på, idet stigen kan være monteret med eller uden hjul i toppen. Redningsstige uden tophjul opsættes som ved adgangsstige. Der må højst være 3 personer på stigen ad gangen to redningsfolk og en evakuent.

12 10 Redningsstige med tophjul Stigen kan udlægges vinkelret på bygningen med topenden ind mod muren umiddelbart ved siden af den åbning, der skal anvendes. To personer fatter om et trin og en vange ved rodenden og skubber stigens rodende ind imod muren, mens 1 person løfter topenden af stigen op ad muren. Lederen foretager udskydning ved hjælp af linen. Der skal som minimum være tre trins overlapning. Når stigen er udskudt, fastgøres linen til et stigetrin med et dobbelt halvstik. Herefter flyttes stigen hen til åbningen og lægges an. Der anbringes en fodmand til sikring af rodenden, så længe der befinder sig personer på stigen. Der må højst være 3 personer på stigen ad gangen to redningsfolk og en evakuent. 12 m. stiger og stiger derover Betjenes efter samme fremgangsmåde og anvendes som omtalt for redningsstiger med- eller uden tophjul, dog kan der være forskellige fremgangsmåder og procedurer under opstilling og udskydning afhængig af type og fabrikat. Det er vigtigt, at følge leverandørens anvisninger og at træne rejsnings- og udskydningsprocedurer for hver enkelt stigetype. Tagstiger Tagstiger er forsynet med en rygningsbøjle og anvendes ved arbejde på tage eller skrå flader. Kravet til tagstiger er, at de skal have en tilstrækkelig styrke og opfylde gældende standarder. Det er vigtigt, at tagstigen er forsynet med hjul på modsatte side af rygningsbøjlen, så den nemt kan skubbes op ad tagfladen til rygningen. Tagstiger skal opfylde kravene i EN131 (DS INSTA 650).

13 11 Påhængsstige/Lavetstiger Anvendelse af lavetstiger Lavetstiger findes i to udgaver påhængsstige og afprodsstige. De to typer betjenes på samme måde og er beskrevet nedenfor. Forskellen ligger i fremføringsmetoden. Påhængsstigen fremføres som efterløber efter et køretøj, hvorimod afprodsstigen fremføres på et køretøj. Her ses en videreudvikling af afprodsstigen fra Københavns Brandvæsen, hvor stigen er bygget op på en bobcat. Stigen kan fremføres og betjenes af en person og er meget velegnet, hvor drejestigen ikke kan bruges grundet pladsmangel. Ved brand- og redningsopgaver anvendes lavetstiger primært som adgangsstiger og til personredning i situationer, hvor automobildrejestiger ikke kan anvendes på grund af pladsmangel. Lavetstiger skal opfylde gældende standarder samt At-meddelelse nr med hensyn til indretning og konstruktion. Anvendelse af lavetstiger skal som udgangspunkt ske i overensstemmelse med At-meddelelse nr samt leverandørens anvisninger.

14 12 Lavetstigens opbygning Lavetstigen består af to hovedkomponenter, nemlig kørestellet og stigeløbene. Stigeløbene kan bevæge sig på tre måder i forhold til kørestellet: Hældning Sidehældning Udskydning. Stigen betjenes af tre mand: 1 leder og 2 hjælpere. Støttespindlerne sænkes, således at kørestellet står i vandret stilling. Lavetstigens hjul må ikke løftes fra jorden. Sidehældningen kontrolleres ved hjælp af hældningsloddet og justeres ved hjælp af hældningsspillet, til lavetten står i lod. Styrelinerne monteres i stigetoppen, hvorefter stigen rejses til ca. 70º. Lavetstiger skal vedligeholdes og kontrolleres i overensstemmelse med At-meddelelse nr september 1994 om lavetstiger og leverandørens anvisninger. Se afsnittet om vedligeholdelse og kontrol af stiger, drejestiger og redningslifte.

15 13 Selvkørende drejestiger/redningslifte Anvendelse af selvkørende drejestiger/redningslifte Drejestiger og redningslifte er normalt forsynet med en redningskurv i toppen. Kurven kan desuden være monteret på en 2-4 m. lang vertikalt bevægelig arm, hvorfra stigen kan betjenes. Uanset hvorfra stigen/liften betjenes, skal der altid sidde en sikkerhedsmand på manøvrepladsen, når stigen/ liften er i brug Der skal af sikkerhedsmæssige årsager være kommunikationsmulighed mellem kurven og manøvrepladsen ved jorden, f.eks. i form af et samtaleanlæg. Materiellet skal have sådanne dimensioner, at det med sikkerhed kan tåle belastningen fra det antal personer, der kan tænkes transporteret med stigen/ liften. Det skal ligeledes sikres, at stigen/liften har ekstra stor stabilitet, og at kurvens bevægelser kan styres præcist. Drejestiger og redningslifte anvendes til redning, evakuering, fremføring af brandslanger, brandslukning med vandkanon, ventilation, adgangsvej, kran, entreprenøropgaver mm. Hvis drejestiger/redningslifte anvendes som kran, skal fabrikantens anvisninger om maksimale belastninger ved løft fra underarm/stigeløb og under kurv respekteres. Såfremt stigen/liften må løfte mere end 8 t.m., skal den der betjener stigen/ liften som kran have

16 14 godkendt certifikat til lastbilmonteret kran eller mobilkran. Drejestiger og redningsplatforme er meget avancerede arbejdsredskaber, der for at kunne anvendes til at løse opgaver på en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde, kræver forudgående uddannelse at betjene. Mandskabet skal have forståelse for, at kurven bevæger sig ved aflastningen. Der er ligeledes risiko for, at kurven bevæger sig under redning af personer fra bygninger til kurven som følge af den ekstra belastning. Ved arbejde i kurv skal personalet være fastgjort til kurven ved hjælp af godkendt faldsikring. Køretøjernes komplicerede teknik og mange betjeningsmuligheder forudsætter, at de er udstyret med sikkerhedsfunktioner, som dels beskytter køretøjerne mod overbelastning og dels hindrer, at fejlbetjening eller ydre forhold medfører risiko for indsatsmandskabet. Væsentlige funktioner er derfor overvåget og vil udløse alarmsignaler (lyd, lys eller stop for bevægelser) ved overbelastning eller fejlfunktion. Ved motorsvigt skal der kunne udføres nødbetjening manuelt eller ved batteridrift. Kravene til sikkerhed indgår i forskellige standarder. På drejestiger uden fast monteret kurv bør kurven monteres, før stigen anvendes til indsats. Netop på grund af den komplicerede teknik, skal personalet til stadighed vedligeholde deres viden ved uddannelse og øvelser. Det anbefales, at stigepersonalet øver med stigen mindst 2 gange om måneden. Drejestiger og redningsplatforme skal opfylde gældende standarder for dimensioner, materialer, holdbarhed, kontrol og mærkning og betjenes efter leverandørens anvisning.

17 15

18 16 Vedligeholdelse og kontrol af transportable stiger, drejestiger og redningslifte Alle stiger, selvkørende drejestiger/redningslifte skal vedligeholdes og kontrolleres i overensstemmelse med følgende At-vejledninger: For transportable stiger: A t- vejledning nr. B For Lavetstiger: At- meddelelse nr For selvkørende stiger/redningslifte: At- vejledning nr Stiger/lifte skal efterses efter leverandørens anvisninger af en sagkyndig person. Eftersynet skal ske mindst en gang årligt og altid efter en stigereparation. En sagkyndig er en person, som på grundlag af sin faglige uddannelse og erfaring har tilstrækkelig viden om et specialområde - i dette tilfælde stiger - og som er så bekendt med gældende bestemmelser og tekniske forskrifter, at vedkommende kan vurdere, om arbejdsredskabet er i sikker stand. For at kunne arbejde som sagkyndig, skal man besidde den nødvendige faglige viden og evnen til at se, hvor grænsen går. Det er ligeledes et ubetinget krav, at man kan handle selvstændigt. Stiger/lifte, der anvendes til brand- og redningsopgaver, kan blive udsat for store belastninger under brug. Samtidig er det afgørende for sikkerheden, at der ikke er fejl og mangler ved stigen/liften. Derfor bør stiger/lifte inspiceres efter hver indsats for eventuelle overbelastningsskader. Konstateres der fejl eller mangler ved en stige/lift, må den ikke benyttes, før den er repareret og afprøvet. Enhver ændring eller reparation af en stige/lift må kun udføres af leverandøren - eller af en af leverandøren godkendt reparatør. Der skal føres stigejournal over alle stiger/lifte med angivelse af de udførte eftersyn og resultatet af de undersøgelser, som foretages. Eftersynsrapporten vedlægges stigejournalen. Eksempel på stigejournal: Stige Nr.: Dato Kontrollen omfatter Bemærkninger Underskrift

19 17 Springpuder Sikkerhedsregler om springpuders brug, vedligeholdelse og eftersyn Springpuder findes som manuelt oppustelige og selvoppustelige. Springpuder må kun anvendes til redning af springende eller faldende personer. Den maksimale faldhøjde må ikke overstige m., afhængig af springpudens model og størrelse. Der må ikke springes ned i springpuden som demonstration eller nedkastes genstande i puden under øvelser. Der findes ikke en EN standard for springpuder. I stedet henvises til DIN Kun bemyndiget og trænet personale må arbejde med springpuden. Springpuden må kun bruges til at redde springende eller faldende personer, hvis der ikke er andre muligheder for at redde dem, f.eks. ved hjælp af stiger eller i en nødsituation på grund af tidsmangel. Vigtigt: Det er vigtigt at følge leverandørens anvisninger om opstilling og brug af springpuden, herunder anvendelse af den rigtige type trykbeholder. Springpuden må IKKE pustes op ved hjælp af en trykbeholder med en ventil, der har en integreret overskudsstrømventil.

20 18 En springpude betjenes af 2-6 mand afhængig af model. De fremfører puden fra køretøj til skadested og betjener den i henhold til leverandørens betjeningsforskrifter. Efter brug fjernes springpuden fra farezonen og tømmes for luft på et sikkert sted. Inden springpuden igen tages i brug, skal den vaskes og efterses for skader og pakkes efter forskrifterne. Vær opmærksom på, at der kun må anvendes originale reservedele. Kun personer, der har gennemgået speciel træning hos fabrikanter eller andre autoriserede må udføre vedligeholdelsesarbejde på springpuden. Der skal udføres årlig inspektion af springpuden. Dette skal foretages af ovennævnte særligt trænede- eller autoriserede personer og de skal råde over det nødvendige testudstyr. Efter 10 års forløb skal der udføres et overordnet sikkerhedstjek, og dette må kun udføres af fabrikanten. Efter 15 år skal springpuden kasseres. Obs! De tidligere anvendte springtæpper bør udskiftes med oppustelige springpuder, idet der er stor risiko for alvorlige personskader ved anvendelsen af springtæpper på grund af de store belastninger, som personalet udsættes for, når en person reddes og især fordi udrykningsstyrken normalt ikke er tilstrækkelig til at mønstre de 16 personer, der kræves til at holde et springtæppe forsvarligt.

21 19 DS/EN-standarder af betydning for stigevejledningen DS/INSTA 650 eller EN131 Transportable stiger DS/EN1147 Transportable stiger til brug i brandberedskabet Anvendelsesområde Denne standard omhandler transportable stiger til brug ved brandslukning og lignende opgaver. Standarden fastsætter minimumskrav til: Dimensioner Konstruktion, herunder sikkerhedskrav til konstruktion Materialer Testmetoder Holdbarhed/styrke Mærkning (med maks. tilladte antal personer på stigen). DS/EN : Brandbekæmpelses- og redningskøretøjer. Del 1: Terminologi og betegnelser Anvendelsesområde: Standarden omfatter brandbekæmpelses- og redningskøretøjer. Del 1 af standarden fastsætter klasser for de pågældende køretøjer og definerer en række kategorier som funktioner af køretøjernes anvendelse og masse. DS/EN : Brandbekæmpelses- og redningskøretøjer. Del 2: Generelle krav. Sikkerhed og ydeevne. Anvendelsesområde: Del 2 af standarden omfatter harmoniserede sikkerhedsbestemmelser for konstruktion, indretning og anvendelse af brandbekæmpelseskøretøjer. EN : Brandbekæmpelses- og redningskøretøjer. Del 3: Permanent monteret udstyr - Sikkerhed og ydeevne. Anvendelsesområde: Del 3 af standarden omfatter harmoniserede sikkerhedsbestemmelser for konstruktion, indretning og anvendelse af brandbekæmpelsesudstyr. DS/EN 1777: Hydrauliske platforme til brandslukningstjeneste. Sikkerhedskrav og prøvning. Anvendelsesområde Standarden omfatter krav til følgende: Konstruktion Testmetoder Transport og opbevaring Vedligeholdelse, samt sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af hydrauliske platforme.

22 20 Henvisninger og litteraturliste Lovbekendtgørelse nr af 7. september 2010 af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr af 15. dec.1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr. 382 af 23. april 2007 om førercertifikat for kraner og gaffeltrucks mv. med senere ændringer Bekendtgørelse nr af 18 december 1996 om sikkerhedskrav til personlige værnemidler Bekendtgørelse nr af 15.december 2010 om brug af personlige værnemidler med senere ændringer (Se i øvrigt At s hjemmeside om ændrede bekendtgørelser m.v.). Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros af Brancheudvalget for brand og redning, som består af repræsentanter for: FKB Foreningen af kommunale beredskabschefer, Falck Danmark A/S, FOA Fag og Arbejde, samt 3F Fagligt Fælles Forbund.

23 Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem egen organisation eller via: Fællessekretariatet Hannemanns Allé København S. Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet Hannemanns Allé København S. Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V. Tlf.: Branchevejledningen kan købes gennem: Videncenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbutikken Lersø Parkallé København Ø eller via eller downloades på under brand- og redning Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2011 ISBN nummer Vare nr

24

BRANCHEVEJLEDNING. Sikkerhed ved brug af stiger og redningslifte ved brand- og redningsopgaver. DS/EN-standarder af betydning for stigevejledningen

BRANCHEVEJLEDNING. Sikkerhed ved brug af stiger og redningslifte ved brand- og redningsopgaver. DS/EN-standarder af betydning for stigevejledningen DS/EN-standarder af betydning for stigevejledningen PrEN1147: Portable Ladders for Fire Service Use Dette forslag til standard omhandler transportable stiger til brug ved brandslukning og lignende opgaver.

Læs mere

Indsats. Redningsarbejdet under brand Transportable stiger Springpuder Redningsarbejde ved skader af stort omfang

Indsats. Redningsarbejdet under brand Transportable stiger Springpuder Redningsarbejde ved skader af stort omfang 544437_rednUbrand.fm Page 1 Tuesday, December 4, 2007 10:15 AM Indsats Redningsarbejdet under brand Springpuder Redningsarbejde ved skader af stort omfang Beredskabsstyrelsen 2006 544437_rednUbrand.fm

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.2.1 Brug af transportable stiger GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.2.1 Brug af transportable stiger GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.2.1 Brug af transportable stiger Juni 2006 GRØNLAND 2 En stige er et teknisk hjælpemiddel, der især er beregnet til at etablere en midlertidig adgangsvej, så personer kan komme fra et

Læs mere

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. civilingeniør Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: AT regler på kranområdet, hierarki, m.m. Nye regler om førercertifikat til teleskoplæsser

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Kære arbejdsgiver m. fl Arbejdstilsynet i Grønland ønsker at gøre Jer bekendt med, at der den 1. juni 2015 er trådt en Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland i kraft. Tryk på

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING AMBULANCE- INDSATS- BEKLÆDNING TIL TJENESTE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM INDSATSBEKLÆDNING TIL AMBULANCETJENESTE 1 Definition Ved indsatsbeklædning

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FYSISK TRÆNING FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK

BRANCHEVEJLEDNING FYSISK TRÆNING FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK BRANCHEVEJLEDNING FYSISK TRÆNING FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK Du skal give dig tid til at motionere, ellers skal du give dig tid til sygdom på et senere tidspunkt Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Sikker brug af transportable stiger

Sikker brug af transportable stiger Sikker brug af transportable stiger Vejledning for ansatte og ledere i industrien. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning i sikker brug af transportable stiger henvender sig til alle ansatte

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Øvelse 1 - Brandhuset: Afsøgningsteknikker Evaluering med fokus på Instruktøroplæg med sikkerhedsgennemgang selvstændigt og i og redning af klasse 1 den enkelte deltagers

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3 At-VEJLEDNING Faldsikring At-vejledning D.5.5-3 Juli 2007 - Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af Planudvalget for brand og redning for at sikre, at

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2 Udkast til ændring 10. februar 2017 af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Kapitel 2 Krav om uddannelse og prøveaflæggelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med kraner, gaffeltrucks,

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2006 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING BRANCHEVEJLEDNING PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kemikaliedykkeres beskyttelsesudstyr

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren Tekniske Bordfræsemaskiner hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder bordfræsemaskiner skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene

Læs mere

CE-mærkning af spilere og løfteåg

CE-mærkning af spilere og løfteåg CE-mærkning af spilere og løfteåg Dokumentationsrapport Udarbejdet til BMS A/S December 2007 1. INDLEDNING 3 2. BEREGNING 4 3. TEGNINGER 4 4. MATERIALER 5 5. BRUGS- OG SIKKERHEDSANVISNINGER 5 6. CE-MÆRKNING

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik Deltageren kan i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver uden for område med direkte kontakt på opgaver der skal løses ved CBRN skadestedet under anvendelse af hændelser grundlæggende tekniske

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Personløft. Maskindirektivet (2006/42) Harmoniserede standarder (EN 280)

Personløft. Maskindirektivet (2006/42) Harmoniserede standarder (EN 280) Dansk Kranforening Sikkerhedskonference 18. september 2015 Løft af Personer Lovkrav, definitioner og praktiske løsninger René Dahlkilde, produktchef, HMF Group A/S Personløft Europæiske regler Maskindirektivet

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Værktøjskasse om forebyggelse af. arbejdsulykker ved forlystelser

Værktøjskasse om forebyggelse af. arbejdsulykker ved forlystelser Værktøjskasse om forebyggelse af arbejdsulykker ved forlystelser Indholdsfortegnelse 1 Indledning.... 1 2 Forebyggelse af ulykker... 2 2.1 Sikkerhedsrunderinger... 2 3 Når ulykken er sket... 3 3.1 Undersøgelse

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Båndsavehjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder Båndsave skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Juni 2006 GRØNLAND 2 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid

Læs mere

Branchevejledning. af- og pårigning af. lastbiler. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. af- og pårigning af. lastbiler. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning af- og pårigning af lastbiler Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om af- og pårigning af lastbiler Indhold Om branchevejledningen... 1 Arbejdsmiljø ved

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING NÅR HANDSKER ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL EN 388 EN 511. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING NÅR HANDSKER ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL EN 388 EN 511. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING NÅR HANDSKER ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL EN 388 EN 511 Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING Indledning På dit arbejde kan dine hænder blive udsat for forskellige

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Virksomhed xxx Beskrivelse af de faktiske forhold Arbejdstilsynet, ved tilsynsførende

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Udskrift fra www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Arbejdstilsynet fortæller her om de fokuspunkter, som liftbrugeren, -ejeren, - distributøren

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler nr. 1109 af 15. december 1992, som trådte i kraft den 1. januar 1993, nr. 670 af 7. august 1995, som trådte i kraft den 1. september 1995, nr. 832

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Arbejde på tag i driftsfasen

Arbejde på tag i driftsfasen Arbejde på tag i driftsfasen Koordinators rolle? 2017-08-06 Jørgen B. Harder Chefkonsulent, Arbejdsmiljø Bygningskonstruktør 2222 2125 jobh@niras.dk Faldsikring 2 - Jørgen B. Harder Har vi et problem?

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD)

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) 20 SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) ULYKKESSTATISTIK Der er i årenes løb udarbejdet forskellige statistikker over kranulykker. I det følgende er nævnt de hyppigste årsager til havari og ulykker. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere