TAGRENOVERING FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAGRENOVERING FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM"

Transkript

1 FAGBESKRIVELSE TAGRENOVERING FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SAGS NR GRUPPEN DATO: THORUP ARKITEKT & INGENIØR!!!! ÅBOULEVARDEN TARM - TLF

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side ORGANISATION, LICITATION MV.:... 1 ENTREPRISEFORTEGNELSE:... 3 GENEREL ORIENTERING:... 5 FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN:... 7 SIKKERHEDSSTILLELSE:... 9 ACONTOBEGÆRING NR KS-ORGANISATION MODTAGEKONTROL PROCESKONTROL SLUTKONTROL TØMRERENTREPRISEN: TØ TAGDÆKNINGSENTREPRISEN: TAG BLIKKENSLAGERENTREPRISEN: BL TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM

4

5 ORGANISATION, LICITATION MV.: Bygherre: Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK Ejendomme Toften 6, 6880 Tarm Totalrådgiver: THORUP GRUPPEN Åboulevarden Tarm Tlf Byggesag: Tagrenovering, funktionærbygning, Kirkegade 3, Tarm Retsgrundlag: Bygherre entreprenør AB 92. Bygherre rådgiver ABR 89. Licitation: Arbejdet udbydes i offentlig licitation i fagentrepriser, alt iht. Boligstyrelsens gældende regler vedr. byggeri til fast pris og tid. Der må afgives pris, delt og / eller samlet, alt efter entreprenørens valg. Der konkurreres på billigste pris, for de arbejder bygherren vælger at lade udføre, under forudsætning af faglige, økonomiske og kvalitetsmæssige forhold i øvrigt er i orden. Der konkurreres også på eventuelle særpriser, og disse vægtes på samme måde som hovedtilbudet, såfremt bygherre vælger at lade disse udføre. Måtte der være forhold som entreprenøren ikke finder tilstrækkelig belyst for tilbudsgivningen, skal meddelelse gives til tegnestuen herom forinden tilbud afgives, så betids at rettelser kan komme med i sidste rettelsesblad. Spørgsmål skal således være tegnestuen i hænde allersenest mandag den kl. 12,00, hvorefter rettelsesblad vil blive udsendt til samtlige tilbudsgivere samme dag. Licitationen afholdes torsdag den kl på hos Ringkøbing-Skjern Kommune, Toften 6, 6880 Tarm, i overværelse af de bydende som måtte ønske at være til stede. Tilbud bedes afleveret 10 min. før licitationens afholdelse eller sendt til Thorup Gruppen, Åboulevarden 28, 6880 Tarm. Tilbud skal i så fald være arkitektfirmaet i hænde senest kl på licitationsdagen. Hvert tilbud skal afleveres i lukket kuvert mærket Tagrenovering, funktionærbygning, Kirkegade 3, Tarm, og kuverten skal ligeledes være mærket med afsender og adresse samt angivelse af hvilke entrepriser, der afgives tilbud på. TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 1

6

7 ENTREPRISEFORTEGNELSE ENTREPRISEFORTEGNELSE: Følgende betegnelser på tegningerne er anvendt for leverancer til de enkelte entrepriser. Entreprise 1 TØ (tømrerarbejder) Entreprise 2 TAG (tagdækningsarbejder) Entreprise 3 BL (blikkenslagerarbejder) TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 3

8

9 GENEREL ORIENTERING GENEREL ORIENTERING: Arbejdet omfatter udskiftning af ca. 770 m2 tag på funktionærbygning ved det tidligere Tarm Sygehus, Kirkegade 3, 6880 Tarm, alt iht. nærværende udbudsprojekt. Anmeldelser: Alle anmeldelser til offentlige myndigheder henhører under entreprenørerne. Ydelser: Tilbudet skal indeholde samtlige ydelser for arbejdernes komplette udførelse. Tidsplan: Byggeperioden er fra uge 40, 2013, til og med uge 44, 2013, alt iht. tidsplan dateret Såfremt det ønskes af entreprenøren, må byggeriet opstartes 2 uger tidligere, altså fra uge 38. Overtagelse: Projektet udføres med udgangspunkt i de eks. forhold, og alle entreprenører skal besigtige eks. forhold på stedet for herved at sikre, at alle ydelser for opnåelse af komplette og færdige arbejder er indeholdt i tilbudet. Krav, som kan henføres til manglende besigtigelse, vil ikke blive honoreret. Der er mulighed for besigtigelse af eksisterende forhold tirsdag den 20. august fra kl Nedbrydningsarbejder: Alle nedbrydningsarbejder skal forestås af de enkelte fag fordelt på den måde, at der foretages nedbrydning, afbrydelser og bortskaffelse af affald på de områder, hvor arbejderne i sin tid er monteret under de enkelte fag. Dog fjerner tømrerentreprenøren eks. tagsten på hele tagdelen som renoveres. Kvalitetssikring: Entreprenørerne skal udføre kvalitetssikring iht. 11, AB92, Fællesbetingelserne med bemærkninger. Entreprenørerne skal overalt anvende godkendte materialer, og skal kunne dokumentere at anvendte materialer er underlagt nødvendige godkendelser og mærkningsordninger. Forsikring: Bygherren tegner all-risk forsikring, hvor entreprenørerne er medforsikret. I tilfælde af skade, skal skadevoldende entreprenør betale en selvrisiko på kr ,-. Kvalitetskontrol: Formål: Formål med kvalitetssikringen er at undgå fejl og mangler samt at dokumentere, at der er gjort en indsats herfor. TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 5

10 GENEREL ORIENTERING Kvalitetsikringshåndbog skal forevises senest ved 1. byggemøde. Af kvalitetsikringshåndbogen skal firmaets kvalitetsikringsorganisation (KS-organisation) fremgå iht. skema, side KS-1. Der henvises til fællesbetingelser 11, side 9 med de angivne præciseringer. Entreprenør udarbejder kontrolplaner med modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol. Kontrolplaner ændrer ikke ved, at entreprenøren bærer det fulde ansvar for alle indbyggede produkter og udførte arbejder selv om disse ikke er nævnt i kontrollen. Der må ikke arbejdes videre på andre entreprenørers arbejder, hvis dette er behæftet med synlige fejl / mangler. Revideringer: Revideringer efter licitationens afholdelse i nærværende beskrivelse vil blive skrevet med kursiv. TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 6

11 FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN: Byggepladsen skal overordnet indrettes som angivet i projektmaterialet med de der angivne placeringer af velfærdsforanstaltninger mv. Entreprenørerne udfører dog selv detailindretningsplaner under ledelse af tømrerentreprenøren, alt i samarbejde med bygherrens tilsyn. Tømrerentreprenøren har ansvaret for koordinering af sikkerhedsarbejdet og overholdelse/gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed på pladsen. Enhver entreprenør bærer det fulde ansvar for materialernes forsvarlige henstilling i bygning og på byggepladsen, og for styrke og holdbarhed af stilladser, skærme, redskaber og hjælpemidler af enhver art. Enhver entreprenør skal medregne nødvendige stilladser, afskærmninger, løftegrej mv. for egne arbejders forsvarlige udførelse. Enhver entreprenør foranlediger egne velfærdsforanstaltninger samt vedligeholdelse heraf. Tømrerentreprenøren skal medregne velfærdsforanstaltninger til egne folk + 4 ekstra personer. Vognen skal stå opstillet i hele byggeperioden. Intet sted i eller udenfor bygningen må anvendes til nødtørft, og overtrædelser heraf kan resultere i bortvisning fra pladsen. Tømrerentreprenøren skal stille rengjort skur (ikke decideret mødeskur) til rådighed for afholdelse af byggemøder, straks fra byggeriets start. Entreprenørerne bekoster selv renholdelse og tilslutning af skure samt adgangsveje til samme. Hver entreprenør må ordne parkering for sine folk. Der installeres og vedligeholdes byggevand, byggestrøm og byggeveje, alt som angivet i beskrivelsen og på tegningerne. Nødvendige installationer, vejanlæg mv. udover hvad der er angivet, må afholdes af den enkelte entreprenør. Det er tømrerens ansvar at sørge for at bygninger er lukkede, aflåste, lys og vand slukket mv. hver dag efter arbejdets afslutning. Det påhviler tømrerentreprenøren at renholde de arealer, som benyttes til materialetransport, mindst en gang om ugen, hver fredag. Såfremt der fra byggepladsen i regnvejrsperioder køres med jord el. lign. ude på vejen, må denne renses daglig, og der opsættes advarselsskilte af hensyn til den offentlige trafik på vejen. Det påhviler tømrerentreprenøren at renholde byggepladsen såvel udvendig som indvendig og henlægge affaldet i bunker / containere på senere angivne steder bestemt af tilsynet. Det påhviler de enkelte entreprenører at rydde op efter egne arbejder og bortskaffe affaldet løbende. Omkostninger i forbindelse med fjernelse af affald henhører under fagentreprenørerne. Det påhviler tømrerentreprenøren under hele byggeperioden, at holde bygningen renset for sne, der ved smeltning kan forårsage vandskader og at holde fællesarealer ryddet for sne samt gruset. TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 7

12 FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN Byggestrøm: Tømrerentreprenøren skal i sit tilbud medregne levering, opstilling og vedligeholdelse af 2 stk. byggestrømskasser, indeholdende 2 stk. 16 amp kraftstik samt 6 stk. 220 V stikkontakter fordelt på 2 grupper à 10 amp. Kasserne skal være placeret som angivet på tegningen, og kabler til kasserne ophænges eller nedgraves, således at gældende sikkerhedsbestemmelser overholdes. Straks når bygningen er lukket, skal der medregnes flytning af kasserne ind i bygningen efter nærmere aftale. Tømrerentreprenøren skal sørge for orienteringslys på byggepladsen, ligesom vedligeholdelse heraf under hele byggeperioden henhører under el-entreprisen. Arbejdslys både udvendig og indvendig, skal de enkelte entreprenører selv sørge for. Installationer til evt. byggekran, samt installationer til egne skure betales af de enkelte entreprenører. Byggevand: Tømrerentreprenøren skal i sit tilbud medregne levering, opstilling og vedligeholdelse af 1 stk. byggevandhaner, placeret som angivet på tegningen. Byggevand skal etableres med 32 mm rør, og udføres med slangeforskruning, fastgjort til pæl i jord. Forsyningsledningen skal sikres mod kørende trafik i byggeperioden, ligesom haner og ledninger skal sikres mod frost. TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 8

13 KONCEPT FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Dato: Stempelmærker: SIKKERHEDSSTILLELSE: Undertegnede pengeinstitut/forsikringsselskab (navn, adresse og tlf. nr.:) holder herved, i henhold til AB 92 6, til disposition for bygherren Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme, Toften 6, 6880 Tarm, som sikkerhed for entreprenørens forpligtelser i henhold til indgået entrepriseaftale følgende beløb, med udgangspunkt i entreprisesum stor, kr. excl. moms: kr.: 15% af entreprisesummen kr. indtil aflevering. 10% af entreprisesummen kr. indtil 1 år efter afleveringen. 2% af entreprisesummen kr. indtil 5 år efter afleveringen. entreprenør: navn: adresse: postnr./tlf. nr.: overdragne entreprisearbejde med deraf følgende evt. ekstra arbejder vedr. ejendommen: Tagrenovering, funktionærbygning, Kirkegade 3, Tarm. Jvf. AB 92 6 stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til nærværende sikkerhedsstillelse, skal det skriftligt og samtidig meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, med mindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB sted/dato garantistillers stempel og underskrift Udgiften i forbindelse med oprettelse og stempling af sikkerhedsdokument afholdes af entreprenøren. TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 9

14 KONCEPT FOR ACONTOBEGÆRING ACONTOBEGÆRING NR. Bygherre:! Byggesag:! Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme, Toften 6, 6880 Tarm Tagrenovering, funktionærbygning, Kirkegade 3, 6880 Tarm Kr. Byggeleders bemærkninger 1. Entreprisesum excl. moms 2. Mer- og mindreydelser excl. moms iflg. referat nr. 3. Reguleret entreprisesum kr. (1 + 2) 4. % af entreprisesummen udført pr. den 5. - tidligere udskrevet aconto 6. - dagbod 7. Nettotilgodehavende 4 - (5 + 6) 8. Der ønskes anvist 9. Moms % 10. I alt (8 + 9) Entreprenørens stempel den / 20 Entreprenørens underskrift Udfyldes af byggeleder: Modtaget den Anbefales til udbetaling med kr. senest den 20 Byggeleders underskrift den 20 Evt. øvrige bemærkninger: THORUP GRUPPEN ÅBOULEVARDEN TARM TLF TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 10

15 KS-ORGANISATION KS-ORGANISATION Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Entreprenørens KS-ansvarlige Tlf. nr. Kontrollanter Ansvarsområder Tlf. nr. Underentreprenører Arbejder Tlf. nr. Firmastempel Navn Dato Underskrift TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 11

16 KS-ORGANISATION MODTAGEKONTROL Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Hvad kontrolleres Hvordan kontrolleres Dato Bemærkninger Kontrolleret af Firmastempel Navn Dato Underskrift TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 12

17 KS-ORGANISATION PROCESKONTROL Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Hvad kontrolleres Hvordan kontrolleres Dato Bemærkninger Kontrolleret af Firmastempel Navn Dato Underskrift TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 13

18 KS-ORGANISATION SLUTKONTROL Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Hvad kontrolleres Hvordan kontrolleres Dato Bemærkninger Kontrolleret af Firmastempel Navn Dato Underskrift TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 14

19 TØMRERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 TØMRERENTREPRISEN: TØ Arbejdet skal forestås af veluddannet arbejdskraft, under overholdelse af gældende regulativer, anvisninger og lovgivning, samt efter gode håndværksmæssige traditioner og leverandørernes anvisninger. Arbejdets omfang: A. Byggepladshegn B. Stillads C. Byggevand og byggestrøm D. Nedbrydning E. Tagarbejder Generelt omkring materialer: Tømmer af gran eller fyr: Der skal anvendes dansk gran, der overholder de af Træindustrien og Fællesorganisationen stillede kvalitetskrav for uklassificeret konstruktionstræ og nåletræ, skåret som hel- og halvtømmer. Tømmer skal opbevares hensigtsmæssigt. Lægter og forskallingsbrædder skal være stærke og uden svækkende knaster eller med bark på bomkanter. Kvalitet i ht. DS 413. Planker og brædder skal være fuldkantede uden huller og løse knaster. Lægter: Lægter skal være kvalitet T1, opmærket. Forskalling: Forskallingsbrædder skal overalt være med ensartet tykkelse, høvlet/afrettet. Krydsfinerplader: Krydsfinerplader skal være vandfaste. Indfatninger mv. som Bodex eller tilsvarende. Krydsfiner ved indfatninger mv. samles med sløjfe. Mineraluld: Jvf. normer udført iht. leverandørens anvisninger som rockwool, λ = 37. Alt mineraluld skal være brandteknisk fastholdt. Dampspærre: Plastfolie: Generelt 0,20 mm polyethylenfolie med tætte samlinger, ved kantbegrænsninger ilagt ø 4 mm hvid butylbånd for fuld tæthed. Vindspærre: Generelt dæk-o-fol, tæt i samlinger og ved begrænsninger. Snedkertræ: Generelt anvendes fyr, 2. sortering. Overflader til videre malerbehandling skal være rene, tørre, glatte og uden maskinbearbejdningsskader og kutterslag, fri for barkrings- og rådknaster, knasthuller og harpikslommer. Revner med max. bredde på 0,5 mm, og længde højst 10% af emnelængde. Samlinger skal være tætte og plane. Propning i overensstemmelse med gældende regler. Fugtighed, 8% +/- 2%. Beslag mv.: Alle vinkler, samlingsbeslag mv. skal være varmforzinkede, med korrosionsfaste skruer og søm. Træbeton: Ensartet i farve og struktur. A. Byggepladshegn: Arbejdet omfatter opsætning og vedligeholdelse af byggepladshegn med udstrækning som angivet på tegning M-100. TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 15

20 TØMRERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 UDFØRELSE: Der etableres byggepladshegn som angivet på tegning M-100. Hegnet udføres som standard byggepladshegn, fastholdt med betonfødder. Byggepladshegnet opstilles umiddelbart når byggeriet opstartes og skal vedligeholdes og sikres af entreprenøren indtil umiddelbart før aflevering af byggeriet. Hegnet udføres med låger for adgang til byggepladsen, samt åbninger ved alle bygningens adgangsdøre. B. Stillads: Arbejdet omfatter opsætning og vedligeholdelse af stillads fra terræn til tag samt hele vejen omkring bygningen. UDFØRELSE: Stilladset opsættes fra byggestart og skal blive stående indtil byggeriets afslutning. Stilladset skal frit kunne benyttes af alle entreprenører. Stilladset opstilles og afstives, så det opfylder gældende krav omkring sikkerhed, alt iht. Arbejdstilsynets gældende regler. Der gøres opmærksom på, at der flere steder skal være adgang under stilladset for adgang til bygning under byggeriet. Der skal medregnes nødvendig afskærmning og sikring, så adgangsvejene sikres mod nedfaldende materiale, og at personsikkerheden er opfyldt. C. Byggevand og byggestrøm: Arbejdet omfatter etablering af byggevand og byggestrøm med placering som angivet på tegning M-100. Byggestrøm og byggevand udføres som angivet under afsnittet Forhold på byggepladsen. Byggestrøm og byggevand tilsluttes eks. installationer efter nærmere aftale med bygherren. D. Nedbrydning: Arbejdet omfatter demontering og bortskaffelse af eks. tagstensbelægning, taghætter, lægter samt eks. vægge og lofter i tagrum, som angivet på tagplans etagetegning M-200. UDFØRELSE: Alt nedbrudt materiale bortskaffes iht. gældende regler. Alle omkostninger, herunder deponeringsafgift mv., skal være indeholdt i tilbuddet. E. Tagkonstruktion: Arbejdet omfatter opretning af eks. spær, opbygning af nyt undertag og lægtning, opbygning af rygninger samt nye skotrender ved kviste. UDFØRELSE: Renovering af tagkonstruktion udføres som angivet på tegningsmaterialet. Eks. spær oprettes med nyt tømmer, fastgjort solidt til siden af eks. spær. Nyt pladeundertag som Huntonit oplagt og udført iht. leverandørens anvisninger. TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 16

21 TØMRERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Trykimprægnerede afstandslister samt lægtning for ny tagstensbelægning udført af tagdækningsentreprenør (TAG). Opbygning af undertag, afstandslister og lægtning udføres komplet under nærværende entreprise, alt i tæt samarbejde med tagdækningsentreprenøren for sikring af opnåelse af korrekt lægteafstand mv. På tagfladen monteres 4 stk. vindkryds af 60X2,0mm BMF-vindtrækbånd, placeret ved begge bygningsender. Vindkryds udføres med opstrammer og fastgøres solidt til eks. spær og etagedæk, med velegnet beslag og vekselstykker. Fodblik leveres og monteres af blikkenslager, undertag skal oplægges, således at der er ventilation under og over, alt iht. leverandørens anvisninger, og der anvendes opbygninger for rygning samt ventilation af sternkant alt iht. Randers Tegl s anvisninger for oplæggelse af Rød Højslev vingetegl, lille dansk model. Eks. Dantop udsugningsventilator, placeret ved kip, rykkes ned på den vestlige tagflade. Der skal medregnes tilretning af eks. rørinstallation, så den er funktionsdygtig efter ombygning. I øvrigt udføres alt, hvad der fornuftsvis måtte kunne kræves for arbejdets fuldkomne færdiggørelse med tillæg af alle materialer og arbejdsydelser, intet undtaget. Entreprenøren skal besigtige forholdene på stedet, samt gennemlæse hele beskrivelsen for herigennem at få klarhed over egne arbejders fulde omfang og egne arbejders indpasning. TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 17

22

23 TAGDÆKNINGSENTREPRISEN - ENTREPRISE 2 TAGDÆKNINGSENTREPRISEN: TAG Arbejdet skal forestås af veluddannet arbejdskraft, under overholdelse af gældende regulativer, anvisninger og lovgivning, samt efter gode håndværksmæssige traditioner og leverandørernes anvisninger. Arbejdets omfang: A. Tagdækningsarbejder A. Tagdækningsarbejder: Arbejdet omfatter tagstensbelægning og udskiftning af ca. 10 stk. mindre taghætter. UDFØRELSE: Tagstensbelægninger udføres med tagsten fra Randers Tegl som type RT 806, Rød Højslev vingetegl, lille dansk format, oplagt iht. leverandørens anvisninger. Opbygning af undertag, lægtning udføres af tømrerentreprenøren, og tagentreprenøren skal arbejde tæt sammen med denne for at sikre korrekt lægtning udføres. Tagsten bindes iht. leverandørens anvisninger. Tagsten tilskæres ved skotrender, og der leveres og monteres gratrygningssten og afdækninger alt iht. leverandørens anvisninger. Opmærksomheden henledes på, at toplægter ved kip er udført af anden entreprenør. Alle arbejder udføres iht. leverandørens anvisninger. Alle ydelser for komplet færdig tagdækning skal være indeholdt i tilbuddet. Tilskæringer skal udføres retlinede. Taghætter i rød farve tilpasset vingetegl. Taghætter tilsluttes eks. udluftningsrør mv., der skal medregnes gennemføring i undertag og tilpasning af eks. rør for korrekt tilslutning til taghætter. Ved gavle skal medregnes mørtel for montering af yderste tagsten, som angivet på SD-03. Opmærksomheden henledes på at tømreren opstiller og vedligeholder stillads som frit må benyttes. I øvrigt udføres alt, hvad der fornuftsvis måtte kunne kræves for arbejdets fuldkomne færdiggørelse med tillæg af alle materialer og arbejdsydelser, intet undtaget. Entreprenøren skal besigtige forholdene på stedet, samt gennemlæse hele beskrivelsen for herigennem at få klarhed over egne arbejders fulde omfang og egne arbejders indpasning. TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 19

24

25 BLIKKENSLAGERENTREPRISEN - ENTREPRISE 3 BLIKKENSLAGERENTREPRISEN: BL Arbejdet skal forestås af veluddannet arbejdskraft, under overholdelse af gældende regulativer, anvisninger og lovgivning, samt efter gode håndværksmæssige traditioner og leverandørernes anvisninger. Arbejdets omfang: A. Tagrender og nedløb B. Skotrender C. Diverse blikkenslagerarbejder A. Tagrender og nedløb: Arbejdet omfatter levering og montering af tagrender og nedløb incl. bøjninger, faconstykker, ekspansionsstykker, konsoljern, fastgørelsesbeslag mv. UDFØRELSE: Tagrender og nedløb udføres overalt iht. tegninger med de derpå angivne materialer og arbejdsydelser. Tagnedløbsrør tilsluttes eks. afløbsledninger og nedløb placeres, hvor der i dag er nedløb. Der udføres overgangsstykker ved tilslutning til afløb i jord. Tagrender monteres straks når overliggende undertag er udført, og nedløb monteres umiddelbart herefter, så der kan foretages bortledning af vand straks. Nederste 2 m af tagnedløb skal være galvaniseret stålrør som LuroX. Dimension på tagnedløb ø90. B. Skotrender: Arbejdet omfatter levering og montering af nye zink skotrender ved 3 kviste. UDFØRELSE: Skotrenden opbygges af tømrerentreprenør. Nærværende entreprenør skal opbygge skotrende med zink med opbukkede kanter, alt for afslutning til vingetegl og undertag. Hvor ny tagbelægning støder op mod eks. murværk, skal der medregnes nye zink inddækninger, da det nye tag hæves ca. 5 cm over eks. C. Diverse blikkenslagerarbejder: Arbejdet omfatter tilretning af eks. inddækninger ved 1 stk. eks. dantop taghætte som flyttes og bevares. Opmærksomheden henledes på, at nyt tag hæves ca. 5 cm i forhold til eks. Alle nødvendige tiltag for tilretning af inddækninger skal være medregnet. I øvrigt udføres alt, hvad der fornuftsvis måtte kunne kræves for arbejdets fuldkomne færdiggørelse med tillæg af alle materialer og arbejdsydelser, intet undtaget. Entreprenøren skal besigtige forholdene på stedet, samt gennemlæse hele beskrivelsen for herigennem at få klarhed over egne arbejders fulde omfang og egne arbejders indpasning. TAGRENOVERING, FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SIDE 21

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Herlev. Tilbudsliste FAGENTREPRISE TØMRERARBEJDE - KONSTRUKTIONER. Kommune KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNINGER

Herlev. Tilbudsliste FAGENTREPRISE TØMRERARBEJDE - KONSTRUKTIONER. Kommune KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNINGER Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Dato: 10.02.2009 Sag: Thuresensgade 33 A-D Sag nr. S 180908

Dato: 10.02.2009 Sag: Thuresensgade 33 A-D Sag nr. S 180908 I N D H O L D: Afsnit Side 1. Kort opgavebeskrivelse...2 2. Oversigt over kontaktpersoner...2 3. Forudsætninger vedrørende udbudsmateriale mv....3 3.1 Bygherrens Udbudsmateriale...3 3.1.1 Udbudsmaterialets

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

25% moms Kr ,00

25% moms Kr ,00 AAB Horsens, afd. 6 Vesterport Renovering og modernisering Entreprise nr.: 23 Dato: 18032016 Entreprise navn: Udvendig tømrerentreprise Rev. Dato: Arbejde: Udvendig tømrerarbejder Version: Sag nr.: 1100017931

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 03 Afholdt 28. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ)

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ) Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge.

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Plastrør/kabler Brandsikring Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Døstrup Skole & Nygade og Toldgade i Højer Bygherre: Tønder Kommune Dato: 02.08.2013

Døstrup Skole & Nygade og Toldgade i Højer Bygherre: Tønder Kommune Dato: 02.08.2013 Sag: Døstrup Skole & Nygade og Toldgade i Højer Bygherre: Tønder Kommune Dato: 02.08.2013 Rettelsesblad nr. 1 Alle entreprenører skal gennemlæse samtlige punkter i rettelsesbladet, da de kan have indflydelse

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage.

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage. Tilbudslister: Team Ejendomme Direkte tlf.: 74 92 92 78 3187747474929260749292721300903 Mail: jf@toender.dk Sags id.: 82.00.00-G00-1-11 Dokument : 8. august 2011 Vedr. afgivelse af tilbud: Ved afgivelse

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 C. Vvs-entreprisen Rev. Dato 10.09.2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 C. Vvs-entreprisen Rev. Dato 10.09.2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune 31.08.2012 04. Tilbudsliste: 1. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Særlige betingelser (SB)

Særlige betingelser (SB) QEQQANI ILINIARNERTUUNNGORNIARFIK side 1 Køber og Bygherre: Dato: 20.05.2011 Grønlands Selvstyre Sag nr.: 07240 (SB) Vedr. Løst inventar til Qeqqani Ilinniarnertuungorniarfik, GU i Nuuk. tnt nuuk a/s postbox

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Længehusene Etape 1, afd. 42! Facader og tagrenovering - Alle længehuse får nye vinduer med udvendig overflade i aluminium (nemt at vedligeholde) og nye døre - Nyt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Erik Rask Larsen. ark. m.a.a. Brandtsgade 13. 4700 Næstved Tlf. 5572 3030. Fax. 5577 0111 E-mail: ERL@post4.tele.dk

Erik Rask Larsen. ark. m.a.a. Brandtsgade 13. 4700 Næstved Tlf. 5572 3030. Fax. 5577 0111 E-mail: ERL@post4.tele.dk Erik Rask Larsen. ark. m.a.a. Brandtsgade 13. 4700 Næstved Tlf. 5572 3030. Fax. 5577 0111 E-mail: ERL@post4.tele.dk Sag nr. : 36.12 Bygherre: Sten Knarberg / FMP Ejendomme Byggesag: Nybyggeri på Dybsøvej

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12174 Besigtigelsesdato: Torsdag den 21. marts 2013, kl. 10.00 & Tirsdag den 23. april 2013, kl. 10.00 genbesigtigelse, grundet snedækning af taget ved første besøg. Ejendommen: Klager:

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Referat af: Byggemøde 18 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 06.11.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 18 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 06.11.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 18 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 06.11.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Johansen (HJ), HMJ Michael Paraskevas (MP), RIOS Afbud

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Johansen (HJ), HMJ

Læs mere

SB Illorput 2100 SÆRLIGE BETINGELSER. Illorput 2100 i Sarfannguit. for udførelsen af. Af 21. januar 2016

SB Illorput 2100 SÆRLIGE BETINGELSER. Illorput 2100 i Sarfannguit. for udførelsen af. Af 21. januar 2016 SB Illorput 2100 Af 21. januar 2016 SÆRLIGE BETINGELSER for udførelsen af Illorput 2100 i Sarfannguit INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 2 01. ORIENTERING OM OPGAVEN... 2 08.01 DEN FULDSTÆNDIGE

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere