TILSTANDSVURDERING AUGUST 2009 ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER V. KOLLEGIERNES KONTOR / MORBÆRHAVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSVURDERING AUGUST 2009 ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER 437-010 V. KOLLEGIERNES KONTOR / MORBÆRHAVEN"

Transkript

1 AUGUST 2009 BYGHERRE V. KOLLEGIERNES KONTOR DAHLERUPSGADE 5, KØBENHAVN V TLF FAX TOTALRÅDGIVERE JJW AKITEKTER FINSENVEJ 78 DK-2000 FREDERIKSBERG TLF FAX INGENIØR LEMMING & ERIKSSON RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S F.R.I BAG HAVERNE 20, POSTBOKS 9 DK-4600 KØGE TLF FAX

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING SIDE 3 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER SIDE 5 BYGNINGSDELSOVERSIGT SIDE 6 SIDE 12 OVERSIGTSPLANER SIDE 40 LEJLIGHEDSPLANER SIDE 42 SIDE 2

3 INDLEDNING Denne TILSTANDSVURDERING indeholder: SAMMENFATNING OG KONLKLUTIONER BYGNINGSDELSOVERSIGT BILAG Et kort resumé af gennemgangen af hver gennemgået bygningsdel samt en konklusion vedr. afhjælpning af de fundne problemer. En samlet oversigt over de efterfølgende. Indeholder relevante oplysninger om de enkelte bygningsdele vedrørende konstruktion, materialer, tilstand, afhjælpning/ vedligeholdelse. Diverse bilag i form af oversigtstegninger, fotos samt rapporter og dokumenter. ADRESSER Beliggenhed: Herstedvester by og sogn Matrikel nr: 9 f m.fl. Administration: Albertslund Ungdomsboliger V. Kollegiernes Kontor Dahlerupsgade 5, København V Administrationschef: Anette Panduro Ejendomskontoret: Albertslund Ungdomsboliger Morbærhaven Albertslund Telefon: Fax: Kontaktperson: Helge Staal Tilstandsrapport: JJW AKITEKTER Finsensvej Frederiksberg Kontaktperson: Mads Kristian Stampe Ingeniør: Lemming & Eriksson Rådgivende ingeniørfirma A/S f.r.i Bag haverne 20, postboks 9 DK-4600 Køge Kontaktperson: Sven Erik Jensen SIDE 3

4 FORMÅL GRUNDLAG OMFANG OG METODE Rapporten er udarbejdet, så den kan danne grundlag for udarbejdelse af en helhedsplan for bebyggelsen og for ansøgning til Landsbyggefonden. Rapporten er disponeret, så den kan danne grundlag for planlægning af renoveringssager og driftsplaner i de kommende år og vil indgå som et bilag til indsendelse af skema-a ansøgning til Albertslund Kommune og Landsbyggefonden. Grundlaget for udarbejdelsen af tilstandsvurderingen har været bebyggelsens sagsmapper og tegningsmateriale modtaget af Albertslund Ungdomsboliger, samt undersøgelse af tag og facader udført af Birch & Krogboe Gennemgangen den 2 juli 2009 er gennemført i omfang, så teknikerne har kunnet danne sig et generelt billede af bygningsdelenes tilstand. Der er ikke foretage destruktive indgreb ved gennemgangen. Registrering er foretaget på følgende bygningsdele: (1.) BYGNINGSBASIS: (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE: (3.) KOMPLETT. BYGNINGSDELE: (5.) VVS-ANLÆG: (6.) EL- & MEKANISKE ANLÆG: (9.) FÆLLESGRUPPE: (12) Sokler (21) Ydervægge (22) Indvendige vægge (27) Tagkonstruktion (31) Vinduer, udv. døre og baldakiner (32) Indvendige døre (33) Gulve og overflader (35) Loft og overflader (37) Tage, tagrender og nedløb (39)1 Køkkener (39)2 Toilet/bad (53) VVS-Anlæg i terræn (52) Afløb og sanitet (53) Brugsvandsanlæg (56) Varmeanlæg (57) Ventilation (62) El-Anlæg (99)1 Adgangsveje og friarialer (99)3 Garage / Materialegård (99)4 Beboerhuse / Center 1-4 SIDE 4

5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER BEBYGGELSEN GENERELT: RÆKKEHUSE: Morbærhaven består af 1063 ungdomsboliger i rækkehuse hhv. 1 og 1½ etage samt 4 centerbygninger indholdende administration, beboerfaciliteter samt garagebygning/materialegård. Bebyggelsen har adgangsveje og parkering i bebyggelsens rand og et net af fodgænger- og cykelstier, som forbinder boligerne i et sammenhængende bilfrit område. Bebyggelsen indeholder fælles haveområder mellem boligrækkerne og store sammenhængende friarealer. Der er tre typer af boliger: boliger med lavt tag, boliger med hems og sammenbyggede boliger med indvendig indgang. Boligerne varierer i størrelse med nettoareal for en 1. værelses bolig på 25,2 m 2, 1½. værelses bolig på 41,5 m 2 og en 2. værelses bolig på 49,8 m 2. Byggeriet er oprindeligt opført med start i 1971 som et betonelementbyggeri med flade tage, hvor facaderne er opbygget af sandwichelementer og tage opbygget af flade trækonstruktioner med tagpapbelægning. I blev der udført forskellige renoveringsarbejder på rækkehusene. Renoveringsarbejderne omfattede i store træk: - Etablering af bølgeeternittage med hældning - Etablering af delvis uudnyttede tagetager/hemse - Beklædning af nye facader/gavle og dele af eksisterende facader/ gavle med plane eternifplader med forskellige farvemønstre samt med træbeklædning - Renovering af udearealer - Renovering af teknikrum - Ændring af ventilationsanlæg - Etablering af CTS-anlæg CENTERBYGNINGER: BOLIGTYPER: De 4 centerbygninger er i to etager og har et andet konstruktionsprincip end rækkehusene. Type 1&2: 746 stk. 1-rums boliger ã 25,2 kvm (netto) Type 3: 225 stk. 1½-rums boliger ã 41,5 kvm (netto) Type 4: 93 stk. 2-rums boliger ã 49,8 kvm (netto) FØLGENDE BOLIGER ER BESIGTIGET: Morbærhaven nr.: Morbærhaven nr.: SIDE 5

6 BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSDELE (1.) BYGNINGSBASIS: (12) Sokler: Generelt rimelig pæne dog med små lokale pudsafskallinger. Visse steder er soklen opfugtet pga. dårligt fald i regnvandsrender og omkring afvandningsriste. Soklerne er udført uden kuldebrosisolering. Afhjælpning: Regnvandsrender og afvandningsriste bør eftergås og renses for blade og affald. Der bør eventuelt overvejes en anden udførelse af afløbssystemet for regnvand. Det anbefales at forbedre soklerne med f.eks platonplade og efterisolering (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE: (21) Ydervægge - Tunge ydervægge af sandwich-betonelementer: Facaderne har enkelte steder rustløbere, men der ses ikke afskalninger. Rustaftagningerne skyldes sandsynligvis, at karbonatiseringen enkelte steder har nået armeringen, eller der er enkelte jernholdige sten i tilslagsmaterialerne. Afhjælpning: Da der ikke er tegn på større skader, er betonelementerne ikke undersøgt yderligere. Skaderne foreslås afhjulpet og det bør overvejes enten at efterisolere facaderne udvendigt eller udføre en karbonatiseringshæmmende malingsbeskyttelse af facaderne. - Lette galvydervægge med træbeklædning: Beklædning er monteret som arkitektoniske elementer for efterisolering af galve, træbeklædningen fremstår som malet og er generelt i rimelig stand. Der forekommer dog råd ved vandrette placeret lister. Afhjælpning: Grundet omfanget af råd og omfattende vedligeholdelsesarbejde i form af løbende malerbehandling, anbefales det at udskifte træbeklædning med nyt vedligeholdelsesfrit materiale. - Lette ydervægge med eternitbeklædning: Flere steder er der konstateret revnede, kraftigt tilsmudsede og falmede eternitpladebeklædninger, særligt på de boliger, hvor taget ikke har udhæng. Afhjælpning: Grundet omfanget af revner i beklædninger anbefales det at nedtage eksisterende beklædning og udskifte den med en ny let, ventileret beklædning. SIDE 6

7 BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSDELE (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE: (22) Indvendige vægge: - Ingen bemærkninger/generelt i pæn stand. (27) Tage: Taget er udført med bølgeeternitplader - 1.generation af den nye asbestfri plade. I dag har taget nået en alder på 20 år, og pladekanter og bølgetoppe er kraftigt nedbrudt, så svage og skøre, at det må betegnes som kritisk. Der forekommer jævnlig huller og afbrækkede hjørner af eternitpladerne. Ved disse skader ses ofte vandindtrægning på taget og fugttegn på trækonstruktioner. Boliger med lavt tag: Gitterspærene, samt lægter og limtræbjælker er sunde og ventilation af tagrummen synes at fungere tilfredsstillende med undtagelse af ventilation i kip Krydsfiner har fugttegn og høj fugtighed ved tagkip Boliger med højt tag og sammenbyggede boliger: Tagene er udført som paralleltage med tagkassetter I skunkrummene kan der flere steder konstateret høj fugtighed på underside krydsfiner, samt forekomster af skimmelsvampbegroninger. Afhjælpning: Til trods for tagpladernes kritiske tilstand er omfanget af registrerede utætheder pt. begrænset, men der må forventes en voldsom acceleration af utætheder i tagene, samt en større forekomst af skimmelsvamp inden for de næste år. Derfor er en snarlig gennemgående tagrenovering af hele bebyggelsens tage nødvendig, inden tagpladernes tæthed for alvor begynder at svigte. Ved tagudskiftning skal der ved samme lejlighed foretages skimmelsvamp og fugtudbedring i tagkassetternes krydsfiner og evt. skader i kassetterne, samt af asfalteringen på oversiden. Forbedring af ventilationen af tagkonstruktionen udføres samtidigt med konstruktionernes opretning. Det anbefales desuden, at tagrender og tagnedløb udskiftes, da disse er udtjente. SIDE 7

8 BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETT. BYGNINGSDELE: (31) Vinduer og udv. døre Ved gennemgang af vinduer blev der stort set ikke konstateret råd eller svamp i karm og rammer. Vinduer er generelt i god stand, men udført i en utidsvarende konstruktion og med utilfredsstillende isoleringsevne og ringe tætning mellem karm og ramme. Afhjælpning: Det forslås at udskifte vinduerne i forbindelse med renovering af den samlede klimaskærm. (32) Indvendige døre Glatte finerede døre er generelt i god stand, dog er døre til badeværelset på indvendig side hård angrebet af fugt, dette er i mange tilfælde forsøgt afhjulpet med en monteret plastplade, bundstykker, karme og gerigter er ligeledes meget opfugtet. Afhjælpning: Det anbefales, at døre til badeværelser udskiftes til vådrumsdøre. (33) Gulve og overflader Parketgulve udlagt på strøer, parketgulvene fremstår generelt i god stand. (35) Loftoverflader I opholdsrum er der bræddelofter, i gang og badeværelser er der monteret dæmpaplader (metalplader) - ingen bemærkninger. (37) Tage/Komplettering Tagrender og nedløb at plast er udtjente og bør udskiftes til zink. (39)1 Køkkener Fast inventar er generelt i pæn stand. (39)2 Toilet/bad Sanitet, inventar, fliser og klinker fremstår generelt i pæn stand. Gulvbelægning af støbte kunststof marmor fliser og hvide vægfliser opsat til en højde på 1,6 meter og med væv på resten af vægoverfladen. Alle vandrette og lodrette fuger udført som cementfuge. og der er ikke udført vådrumsmenbran i forbindelse med vægge og gulve. Der er konstateret fugtskader på væv ved brusniche. På badeværelsegulve er der i enkle badeværelser konstateret bagfald mod afløb. Gulvafløbenes udtidssvarende opbygning, har medført synlige fugt- og lugtgener. SIDE 8

9 BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETT. BYGNINGSDELE: Afhjælpning: Det foreslås, at der opsættes vægfliser helt til loft ved bruseniche. På badeværelser med bagfald mod afløb forslås det at ophugge klinker og afretningslag samt nederste fliserække på vægge og etablere nyt afretningslag med vådrumsmembran op ad væggen. Ved omlægning af gulve ændres afløbet til rustfrit afløb med krave for membran og aftagelig rist. (5.) VVS-ANLÆG: (50) VVS-Anlæg i terræm Ved gennemgangen og samtale med driften, er der ikke registreret problemer, som kræver afhjælpning. Afhjælpning: Intet behov. (52) Afløb og sanitet Det er ikke muligt visuelt at vurdere tilstanden af gulvafløbene og i hvilket omfang, der findes utætheder. Det må derfor anbefales, at der i udvalgte boliger udføres en destruktiv undersøgelse for at kontrollere, om der er skader under afløbene. Afhjælpning: Såfremt det findes sandsynligt, at der opstår vandskader i forbindelse med gulvafløbene, må det anbefales at ophugge disse og montere nye, som skal udføres efter nugældende regler. Spørgsmål om evt. udskiftning af gulvafløb skal vurderes i sammenhæng med eventuel behov for etablering af ny gulv- og vægbeklædning med membran, efter nugældende regler. (53) Brugsvandsanlæg Det blev over for os oplyst, at der fra tid til anden har været turbulenskorrosion i kobber til vandinstallationer skjult over køkkenskabene i boligerne. Forholdet er undersøgt af Dansk Teknologisk Institut, som er nået til den konklusion, at det skyldes manglende afgratning af kobberrørene ved overskæring. Afhjælpning: Problemets omfang med turbulenskorrosion gør, at det må anbefales at gennemføre forebyggende udskiftning af de pågældende samlinger, således at fremtidige utætheder af denne type undgås. SIDE 9

10 BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSDELE (5.) VVS-ANLÆG: (56) Varmeanlæg I forbindelse med radiatorbænk langs facaderne fremføres varmerør hhv. fremløb og returløb under konvektorerne. Disse varmerør er forsynet med nogle samlemuffer, som tillader en længdemæssig tilpasning under montagen. Noget kunne tyde på, at de er monteret som en form for ekspansionsmulighed. En sådan anvendelse er produktet ikke beregnet til, idet tætningsringene af gummi (kunststof) ikke er holdbare nok. Dette medfører, at der fra tid til anden opstår lækager, som måske først opdages, når skaden har udviklet sig til noget større. Afhjælpning: Det anbefales at udskifte ekspansionsstykkerne til en anden løsning, som er beregnet for en vedvarende bevægelse som følge af termisk ekspansion i frem og returløb. (57) Ventilation Placeringen af filterkasse og kontrolventil i 2-rums boligerne medfører, at det er vanskeligt at nå op i emfanget og demontere komponenterne for rensning. Der er fra tid til anden konstateret kondensvand i udsugningssystemet, således at vandet drypper ud ved emfanget. Det er over for os oplyst, at der er anvendt uisolerede flexslanger fra kontrolventilerne over køkkenskabene op til de langsgående udsugningskanaler i loftrummet. I toiletter/badeværelser, er kontrolventilerne skjult over det nedhængte loft. Dette medfører, at beboerne ikke selv kan rense/rengøre disse regelmæssigt, som der er behov for. Afhjælpning: Kondensvandet opstår efter al sandsynlighed i flexslangerne, hvorfor disse anbefales udskiftet til præisolerede flexslanger. I forbindelse med evt. renovering af køkkener og ventilationsanlæg, bør det overvejes at udskifte emfangene og filterkasserne til en løsning, som dels opfylder nugældende krav i BR08 og dels vil gøre det mere enkelt at foretage regelmæssig rensning af filtre m.v. I toiletter/badeværelser må det anbefales, at kontrolventilerne flyttes ned i det nedhængte loft, således at det bliver muligt at rense kontrolventilerne uden at skulle demontere loftet (6.) EL- & MEKANISKE ANLÆG: (62) El-Anlæg Driften oplyser, at anlæggene er i orden og at man ikke har bemærkninger. Afhjælpning: Intet behov SIDE 10

11 BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSDELE (9.) FÆLLESGRUPPE: (99)1 Adgangsveje og friarealer Friarealer, stier og adgangsveje i bebyggelsen er godt vedligeholdt og tager sig pæne og ordentlige ud. Adgangsveje imellem boligerne sammen med regnvandsrenderne nævnt i pkt 12 - sokler er ikke i byggeteknisk tilfredsstillende stand. Belysning fremstår mangelfuld ved friarealer og stier, hvorimod adgangsveje imellem boligerne er godt belyst. Fælleshaverne fremstår idag meget forskellige, hvor de nogle steder er svært fremkommelige og andre nydelige samt vedholdte. Containerskurene er misvedligeholdt, med mosdannelser og råd i træværk. Affaldsfaldskabene er funtionelle og vedligeholdte, dog utidssvarende mht arbejdsmiljø. Afhjælpning: Der er behov for en gennemgang af belysning for at vurdere, om man skal supplere det eksisterende. Adgangsvejene imellem boligerne skal indtænkes i en helhedsløsning mht løsning af belægning, afvanding og dagrenovation. Det foreslås at reducere omfanget af meget vedligeholdelseskrævende materialer. (99)2 Beboerhuse / Center 1-4 Centerne er opført med sandwich betonelementer delvist beklædt med eternit facadeplader i stueetagen. Øverste etage er opført som en let konstruktion beklædt med eternit facadeplader. Taget er udført med bølgeeternitplader som øvrig bebyggelse. Taget er som på resten af bebyggelsen, meget nedslidt. Centernes facader fremstår i pæn stand, der er ikke observeret revner og kun lidt tilsmudsning af facadeplader. Betonelementer fremstår lettere tilsmudset. Afhjælpning: Bølgeeternittaget er i så dårlig stand, at det bør udskiftes. (99)3 Garage/Materialegård Materialegården er opført med sandwich betonelementer beklædt med krydsfinerplader i bunden og med vandret træbeklædning i toppen. Taget er udført med bølgeeternitplader som øvrig bebyggelse. Taget er som på resten af bebyggelsen, meget nedslidt. Materialegårdens facader fremstår i pæn stand, der er ikke observeret nogen skader på facadebeklædningen. Afhjælpning: Bølgeeternittaget er i så dårlig stand, at det bør udskiftes. SIDE 11

12 BYGNINGSDELSOVERSIGT Følgende bygningsdele er blevet gennemgået: (1.) BYGNINGSBASIS: (12) Sokler (13) Terrændæk (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE: (21) Ydervægge (22) Indvendige vægge (27) Tagkonstruktion (3.) KOMPLETT. BYGNINGSDELE: (31) Vinduer og udv. døre (32) Indvendige døre (33) Gulve og overflader (34) Trapper (35) Loftoverflader (37) Tage - Isolering og tagbelægning (39)1 Køkkener (39)2 Toilet/bad (5.) VVS-ANLÆG: (50) VVS-Anlæg i terræn (52) Afløb og sanitet (53) Brugsvandsanlæg (56) Varmeanlæg (57) Ventilation (6.) EL- & MEKANISKE ANLÆG (62) EL-anlæg (9.) FÆLLESGRUPPE: (99)1 Friarealer og legepladser (99)2 Vaskeri (99)3 Beboerhus SIDE 12

13 (12) SOKLER Eksempel på insitustøbt sokkel ved regnvandsrende. Konstruktion: Terrændæk er støbt som en insitustøbt kontruktion liggende med o.k mm over færdigt terræn. Sokkelkonstruktion er altså en del af terrændækket. Terrændækket er isoleret på overside af dækket, og der er ikke nogen kuldebrosisolering i soklen under sandwichbetonelementerne. Eksempel på sokkel ved efterisoleret gavl. Generelt rimelig pæne dog med små lokale pudsafskallinger. Visse steder er soklen opfugtet pga. dårligt fald i regnvandsrender og omkring afvandningsriste. Om den mangelfulde kuldebrosisolering har medført fugtproblemer kræver supplerende undersøgelser. Regnvandsrender og afvandningsriste bør eftergås og renses for blade og affald. Ændring af rendesystemet bør overvejes. Det kan overvejes at nedlægge renden, eller afdækkes renden med en gennemgående, perforeret plade. Under pladen i terræn kan etableres dræn, som leder afvanding til regnvandssystemet. Da soklen er en del af regnvandsrenden og pga. af manglende kuldebrosisolering i knudepunktet - sokkel, væg og terrændæk, anbefales det at forbedre soklerne med f.eks platonplade og efterisolering. Fremtidige løsning af soklerne bør ses som et led i en samlede renovering af klimaskærmen. SIDE 13

14 (21) YDERVÆGGE Tunge ydervægge: Typisk eksempel på indgangsfacade ved kollegieboliger Konstruktion: Sandwich-Betonelement 245mm - 60mm formur, 60mm mineraluld og 125mm bagmur. Generelt er betonelementerne i pæn stand. Elementerne fremstår dog misfarvede med opfugtning i bunden samt med enkle rustløbere. Sanwichbetonelementerne, der ikke er isoleret, fremstår med uheldige store kuldebroer på udsatte steder. Tilsmudsede betonelementer ved gavle Eksempel på indgangsfacade mod stisystem. Facaderne kan enten afrenses for smuds og algebegroning, med efterfølgende karbonatiseringsbremsende malerbehandling, eller efterisoleres og beklædes med ny, let klimaskærm. Misfarvede betonelementer ved indgangsfacaderne. Som led i en renovering af den samlede klimaskærm, bør en efterisolering af facaderne, afsluttet med ny beklædning, overvejes. SIDE 14

15 (21) YDERVÆGGE Lette ydervægge med bræddebeklædning: Eksempel på endegavl af 1½ etageboliger, med træ og eternitbeklædning. Gavlpartier med 1 på 2 træbeklædning Konstruktion: - Gavle med træbeklædning - 45x68mm, vandret listebeklædning - 8mm facadeplade (kun ved cykelskure) - 9mm afstand - 19x95mm, lodret 1på2 træbeklædning - 100mm isolering / skeletkonstruktion - 245mm eksist. sandwich-betonelement Der er monteret træbeklædning og lister på gavlenes betonfacade som arkitektonisk element og efterisolering af gavle mod boligerne, dog ikke mod teknikrum. Træbeklædningen er malet. Rådskade på listebeklædningen Grundet omfanget af råd og omfattende løbende vedligeholdelsesarbejde med malerbehandling anbefales det at udskifte træbeklædning med nye, mindre vedligeholdelseskrævende materialer. SIDE 15

16 (21) YDERVÆGGE Lette ydervægge i gavle med eternitbeklædning: Nedenfor ses eksempler på revnedannelser i eternitbeklædningsplader Facade med eternitbeklædning Konstruktion: Lette galvydervægge i tagskonstruktion - 8mm facadeplade - 5mm EPT-gummilag - 19x50/100 forskalling pr. 600mm - 45x95mm stolper - 19x50mm lister for fastholdelse af vindspærre - Vindspærre - 95mm mineraluld - 38x95mm stolper - 12mm krydsfiner - 45mm isolering / reglar - 12mm krydsfiner - 13mm gipskartonplade Eternitbeklædningen flækker og revner i stort omfang. Dette kan skyldes vridning og bevægelser i vægkonstruktionen, men er sandsynligvis et svigt som følge af, at eternitpladerne er 1.generationsplader uden asbest. Inden udskiftning af beklædningen påbegyndes, bør det undersøges, om der forsat sker bevægelser i konstruktionen. Grundet det store omfang af revner i eternitbeklædningen anbefales det at udskifte den eksisterende beklædning med en mere robust og smudsafvisne facadeplade. Den underliggende konstruktion bør afstives og sikres mod utilsigtede statiskbevægelser. SIDE 16

17 (21) YDERVÆGGE Lette ydervægge med eternitbeklædning: Facade med eternitbeklædning Vandrette trælister i stueetage er løse og misvedligeholdte Eksempel på samling af eternitbeklædning Konstruktion: Lette ydervægge i tagskonstruktion - 8mm facadeplade - 5mm EPT-gummiunderlag - 19x50/100 forskalling pr. 600mm - 13mm gipskarton - 45mm mineraluld/krydslægning - Dampspærre - 9mm krydsfiner - 95mm mineraluld - 38x95mm stolper - 9mm GU-plade Denne lette ydervæg findes i de boligerne som har hems eller i dobbelthusene som isoleret konstruktion og uisoleret i de øvrige boliger. Eksempel på eternitbeklædning ved udhæng. Eternitbeklædningen er generelt i pæn stand på facadesiderne, der vender mod græsarealerne mellem husene. Det vil ikke være nødvendigt af byggetekniske årsager at skifte eternitbeklædningen mod græsarealerne, men det kan evt. blive aktuelt i forbindelse med en helhedsløsning i udformningen af nye tage og facader. I tagudhænget på husene er der etableret adgang for inspektion af tagrummene og servicering af ventilationsanlæggene. Adgangsmulighederne er i dag dårlige, og en forbedring vil være en fordel for den daglige drift. SIDE 17

18 (22) INDVENDIGE VÆGGE Konstruktion: Brandvæg: - 13mm gipskartonplade - 12mm krydsfiner - 45mm reglar - 45mm mineralduld - 39mm luftspalte - 12mm krydsfiner - 13mm gipskartonplade Denne brandvæg findes i de boligerne som har hems. Indvendige vægge: - 100mm betonelement vægge. Fremstår i fin stand, ingen bemærkninger SIDE 18

19 (27) TAGE Nedenfor: bolig med hems - eternittag (her med tagrende) Foto ud over Lindeskovens tage Generelt: Tagbelægningen er B5 Eternitbølgeplader, (1.generation af den nye asbestfri plade) med 2-delt bølget rygning, oplagt på lægter. Konstruktion i eksisterende tagkonstruktion (350mm): - 2 lag tagpap - 13mm krydsfiner - 50x100 opskalkning - 90x175 trækonstruktion - 50mm batts - 50mm pladebatts - Sort folie - 19mm profilerede ru brædder Ovenfor:eksempeler på kant afskallinger Konstruktion i enkelthuse med lavt tag: - Eternitbølgeplader B5, h=42mm - 35x56mm lægter - Gitterspærfag (14 o ) Tagkassetter - 16mm krydsfiner - 195mm mineraluld/ribber - Dampspærre - 45mm lægter - 13mm gipskartonplade Konstruktion i enkelthuse med med hems: - Eternitbølgeplader B5, h=42mm - 35x56mm lægter - Tagkassette (14-16 o ) - Vægkassetter Ovenfor: eksempel på afskalling på bølgetop Konstruktion i enkelthuse med med hems og dobbelthuse: - Eternitbølgeplader B5, h=42mm - 35x56mm lægter - Tagkasse over gang - Halvt spærfag (14-16 o ) SIDE 19

20 (27) TAGE I januar 2007 foretog Birch & Krogboe en undersøgelse af tagpladernes tilstand. Det blev konstateret at bølgeeternitpladerne er under nedbrydning. Der forekommer begroninger, misfarvning og plader, der afskaller i flager, samt huller og afbrækkede hjørner, hvilket resultere i vandindtrægning på tagene og fugttegn i trækonstruktioner. Mørke skjolk der der kan stamme fra kuldebro ved ovenliggende drager. Tagrummene er godt ventileret i husene med gitterspærfag, træfugtigheden i konstruktionstræet ligger på 10-18%, imens den er 16-20% i krydsfineren omkring kip. I tagrummene i husene med tagkassetterne er der konstateret forekomster af skimmelsvampbegroninger på underside krydsfiner og målt høj fugtighed i træet, på 16-20%. Umiddelbart kan fugtindtrægningen skyldes utætheder i taget p.g.a. bølgeeternittens tilstand, samt utilstrækkelig påføring af asfalt på krydsfiners samlingerne af tagkassetterne. Fugtskaderne kan desuden skyldes indtrægning af fugt fra boligerne til tagrummet p.g.a. mangelfuld dampspærre og ventilation. Der har ikke været foretaget indvendige undersøgelser af tagkassetterne, dette bør foretages i forbindelse med tagrenoveringen. Konklusion tagbeklædning: Eksempel på udluftningsventiler i skunkrum. Til trods for, at omfanget af konstaterede utætheder pt. er begrænset, har afskallingerne udviklet sig i et sådant omfang, så der inden for de nærmeste år må forventes en voldsom acceleration af utætheder i tagene. Der bør derfor foretages en gennemgående tagrenovering af hele bebyggelsens tage. Det anbefales, at der samtidigt etableres tilstrækkelig udhæng på tagene, så facader beskyttes. Som supplerende tiltag skal medtages, at samlinger i krydsfineren skal sikre med udvidet strimling. I husene med hems skal nedlæggelse af pulterrummene overvejes, eller der skal sikres en diffusionstæt adgang med korrekt placeret menbran og komprimerede tætningslister. Eksempel på defekt plast tagrende. I forbindelse med udskiftning af tagpladerne skal der ved udsatte konstruktioner sikres, at der er indbygget tilstrækkeligt ventilation i løsningerne. SIDE 20

21 (31) VINDUER: Ovenfor: Toiletvindue sidehængt af trækarme og stålramme med enkeltlagsglas Ovenfor: Eksempel på facadeelemet mod havesiden Generelt: Boligerne har store vinduespartier ud mod græsarealerne, og små vinduer på indgangsfacaderne. Ovenfor: Eksempel vindue med EPDM-Gummi på anslagsrammen som tætningsliste. Konstruktion/Badeværelsesvinduer: Badeværelsesvinduet er udført som et sidehængt vindue af trækarme med enkeltslagsglas monteret i stålramme. Vinduet er monteret på indvendigside af formur i sandwichelement uden synlig fugen, formodenligt med EPDM-gummi mod fals og sålbænk i træ. Generelt fremstår alle vinduer i pæn stand, dog fremstår formuren omkring vinduerne med flere afskalninger, afbrækket beton og med synlig isoleringslag fra sandwichelementet. Generelt er vinduet ikke i en stand, der kan betegnes som kritisk, dog er de byggeteknisk utidssvarende. Det tilrådes at udskifte vinduerne, når afskalninger i elementet udbedres. Ovenfor: Eksempel på træsålbænk. SIDE 21

22 (31) VINDUER: Eksempel på vindue i facadeelement mod haven, stålramme med enkeltglas. Eksempel facadelement i køkken termorude i fastramme. Eksempel på udbedring af rådangreb i facadeelement, mangelfuld isolering på 50mm Konstruktion/Øvrige vinduer: Der er udført facadeelementer mod haven, samt ved køkkenet på indgangssiden. Elementerne er udført med karme og rammer i træ med bundglaslister i alu, sålbænkene i træ, termoruder af type Der er anvendt 50mm isolering i brystninger/lukkede felter, disse er beklædt af enten profilbrædder, klinkebeklædning eller eternit. Køkkenvinduet er udført med glas i fastramme med termorude. De gående vinduer mod haven, er udført som 1 stk topstyret vindue i stålramme med enkeltlagsglas og 1 stk sidehængt i træramme med termorude. Det sidehængte vindue fungerer, idag som dør til haven for mange af beboerne. Generelt fremstår alle elementer mod haven i god stand, der er dog enkelte steder observeret bundlister og bundkarme med rådskader p.g.a fugt. Flere elementer på indgangssiden har været udsat for større rådskader, hvor det har været nødvendigt at udskifte dele af karmtræet mv. Eksempel på opbygning af facadeelementerne. Alle konstruktionerne må siges at være byggeteknisk og funktionsmæssigt utidssvarende med lav isoleringsevne i såvel glasset samt brystningerne. En udskiftning og funktionsændring kunne indtænkes som et led i en helhedsrenovering af klimaskærmen. I denne forbindelse forslåes det at ændre det smalle vindue mod have til en terrassedør. SIDE 22

23 (31) HOVEDDØRE OG BALDAKINER: Generelt: Massive trædøre. Malerbehandlet med alu. sparkplade og bundstykke. Baldakiner af fibercementplade, ophængt i en trækonstruktion. Hoveddøre fremstår i pæn stand - ingen bemærkninger. Eksempel på hoveddør med sparkplade og zinkinddækket bundstykke. Baldkiner fremstår generelt i dårlig stand, meget tilsmudset og med mos begroninger pga. ringe afvanding. De eksisterende baldakiner bør udskiftes til nye i en udformning, hvor funktion og geometri indgår i en helhedsløsning med tag og facader. Eksempel på generel hoveddør. Eksempel på baldakin over hoveddøre. Eksempel på baldakin med begroning af mos. SIDE 23

24 (32) INDVENDIGEDØRE Konstruktion: Glatte finerede døre. Glatte finerede døre er generelt i god stand. Dog er badeværelsedøre på indvendig side hård ramt af opfugtning, dette er i mange tilfælde forsøgt afhjulpet med en monteret plastplade. bundstykker, karme og gerigter er ligeledes meget opfugtet. Det anbefales, at der bliver monteret nye vådrumsdøre med vandbestandige gerigter og bundstykker. Øvrige døre er i fin stand. Ovenfor ses glatfinerede indvendig dør Ovenfor: badeværelsesdør med delvis beskyttet mod vand med plastplade. Ovenfor: badeværelsesdør helt beskyttet mod vand med plastplade. SIDE 24

25 (33) GULVE & OVERFLADER: Eksempel gulvkonstruktion ved køkken. Generelt: Konstruktion mod terræn: - 22mm parketgulv - 38x56mm. trykimp. strøer - Opklodsning - 50mm. mineraluld - 100mm. beton Konstruktion etagedæk: - 22mm parketgulv - 38x56mm. trykimp. strøer - Opklodsning - 185mm bjælkelag Gulve fremstår generelt i pæn stand, der blev ikke observeret tegn på fugtskader, knirken eller lign. Eksempel gulv og fodliste. (35) LOFTER: Konstruktion i opholdsrum: Bræddeloft - Generelt er brædderne i god stand, dog fremtræder de meget mørke. Det anbefales at foretage en transparent overfladebehandling med hvidpigmentering. Konstruktion i gang og badeværelse: Dæmpa loftbeklædning - ingen bemærkninger. Eksempel på bræddeloft i opholdsrum. Loftet fremstår uden skader. I loftet i badeværelset skal der udvikles en løsning, således at ventilationskanalen med tilhørende ventil kan føres igennem pladeloftet, for at det bliver muligt for den enkelte beboer selv at rense udsugningsventilen. Eksempel på dampa loft i gang. SIDE 25

26 (39)1 KØKKENER: Køkken i 2 værelses lejlighed Konstruktion: Køkkenerne står med det oprindelige inventar fra opførelsen af boligerne. Emhætte over komfur Generelt er køkkener funktionelle, dog fremstår de nedslidte efter mange års brug. Køkkeninventar er fuldt ud funktionelle, hårde hvidvare er generelt ikke tidssvarende energimæssigt. Det bør overvejes at udskifte til energisparende hårde hvidvare ved fraflytninger af beboere. SIDE 26

27 (39)2 TOILET/BAD: Opbrydning af badeværelsegulv mod terrændæk Konstruktion: Badeværelser er udført med hvide 150x150mm vægfliser og væv på vægge. Klinker på gulv. Gulvet er opbygget med ca. 100mm afretningslag udstøbt på 50mm isolering. Vægge og gulve er udført uden vådrumsmembran, og gulvafløb på badeværelserne er faststøbt i betondækskonstruktionen. Lodrette og vandrette fuger i samlingerne er udført som cementfuger. Sanitet, inventar, fliser og klinker fremstår generelt i pæn stand. Gulvklinkerne i granit og hvide vægfliser, opsat til en højde på 1,6 meter og med væv på resten af vægoverfladen. Hjørnesamling ved klinkegulv og flisevæg er generalt ikke udført med elastiske fuger. Der er konstateret fugtskader på væv ved brusniche. På badeværelsegulve er der i enkle badeværelser konstateret bagfald mod afløb. Afløb på badeværelserne er istøbt med betondækskonstruktionen, denne byggetekniske løsning kan have resulterer i opfugtning af betondæk. Det foreslås, at der opsættes vægfliser helt til loft ved bruseniche. På badeværelser med bagfald mod afløb, forslås det at ophugge klinker og afretningslag samt nederste fliserække på vægge og etablere nyt afretningslag med vådrumsmembran op ad væggen, ved det nye afretningslag etableres der nyt rustfrit gulvafløb med krave for membran og aftagelig rist. Gulvafløb istøbt i afretningslag uden forbindelse til rist. Det foreslås at foretage destruktivte indgreb, omkring gulvafløb for at kunne fastslå, om afløbsopbygningen har medført fugtskader i betondækket. SIDE 27

28 (50) VVS-ANLÆG I TERRÆN: Konstruktion (Kloak): Kloakanlæg er traditionelt opbygget med ledninger for henholdsvis regn- og spildevand med tilhørende brønde i terræn. Driften oplyser, at anlæggene generelt er i orden. Der er fejl og mangler ved anlæggene, som viser sig fra tid til anden, men ikke mere end, hvad der er sædvanligt for kloakanlæg. Hovedledningerne med tilhørende brønde er overtaget af Albertslund Kommune. Det er ikke muligt umiddelbart visuelt at kontrollere anlæggenes tilstand yderligere. En mere dybdegående tilstandvurdering kan gennemføres ved hjælp af en TV-inspektion. Der er ikke behov for generel opretning af anlæggene. Vedligeholdelse udføres ad hoc, som der opstår problemer. Konstruktioner (fjernvarme): Fjernvarmeledninger i terræn er udført som traditionelle præisolerede ledninger i terræn. Fjernvarmeledningernes tilstand giver ikke anledning til bemærkninger fra driftens side. Det er ikke muligt visuelt at kontrollere anlæggenes tilstand yderligere. En mere dybdegående undersøgelse kan evt. gennemføres via en termografering på terræn, for at få et billede af ledningernes isoleringsmæssige tilstand. Hovedledningerne ejes af Albertslund Kommunale Fjernvarmeforsyning. Målerplacering medfører dog, at udgiften til ledningstabet i hovedledningerne ligger hos boligselskabet. Der er ikke behov for generel opretning af anlæggene. Vedligeholdelse udføres ad hoc, som der opstår problemer. SIDE 28

29 (52) AFLØB & SANITET: Konstruktion: Gulvafløbene i toiletter/badeværelser er afdækket med nogle specielle gulvfliser med huller. Fliserne passer i mål som de øvrige gulvklinker. Under flisen med huller findes en traditionelt gulvafløb i støbejern med rist. Mellem de 2 riste er selve opbygningen udført i pudset beton. Denne løsning var almindelig anvendt på tidspunktet for byggeriets opførelse, men løsninger er ikke længere tilladt pga risikoen for vandskade som følge af mikrorevner i beton-/pudslaget. Vedrørende de øvrige afløbsinstallationer, er disse udført traditionelt dvs. med hhv plast vandlås under køkkenvaske, der er i rustfrit stål samt porcelæns WC og håndvaske. Det er ikke muligt visuelt at vurdere tilstanden af gulvafløbene og i hvilket omfang, der findes utætheder. Det må derfor anbefales, at der i udvalgte boliger udføres en destruktiv undersøgelse for at kontrollere, om der er skader under afløbene. De øvrige afløbsinstallationer giver ikke anledning til bemærkninger fra driftens side. Såfremt det findes sandsynligt, at der opstår vandskader i forbindelse med gulvafløbene, må det anbefales at ophugge disse og montere nye, som skal udføres efter nugældende regler. Spørgsmål om evt. udskiftning af gulvafløb skal vurderes i sammenhæng med eventuel behov for etablering af ny gulv- og vægbeklædning med membran, efter nugældende regler. SIDE 29

30 (53) BRUGSVANDSANLÆG: Konstruktion: Vandinstallationerne er udført traditionelt med udgangspunkt i teknikrum i gavlen af de enkelte bygningslænger. I teknikrum er opstillet rustfri stål varmtvandsbeholdere med cirkulation på det varme brugsvand. Rørinstallationerne er fremført skjult over nedhængt lofter som kobberrør. Ud for køkkenvaskene, er rørene i 2-rums boliger trukket ned delvis skjult bag overskabene dog således at de er synlige på den sidste lille strækning ned til blandingsbatterierne, og i 1-rums boliger trukket ned skjult bag vægbeklædningen til vaskeskabet, hvor hanerørene fra et bordmonteret blandebatteri er tilsluttet. På toiletter/badeværelser er rørene trukket ned skjult i vægkonstruktionerne. På toiletter /badeværelserne er anvendt et fælles blandebatteri for håndvask og bruser. Blandebatteriet er forsynet med lang svingtud. Ovenfor ses køkkenarmatur Ovenfor ses underside køkkenhåndvask I teknikrum har der været utæthed i forbindelse med tilslutningsfittings i galvaniseret stål til varmtvandsbeholderen. Prøve på det utætte rør har været fremlagt i forbindelse med besigtigelsen. Det er over for os oplyst, at der er tale om et enkeltstående tilfælde. Under besigtigelsen af teknikrum, blev der usikkerhed om, hvorvidt utætheden ved tilslutningen til varmtvandsbeholderen er en udefra kommende tæring eller en indefra kommende tæring. Der er forskellige tegn på, at 1 eller 2 automatiske luftudladere kan have været defekte og lækket vand ud over rørsystemet evt. kan vandet have løbet skjult inde i rørisoleringen. Endvidere blev det over for os oplyst, at der fra tid til anden har været turbulenskorrektion i kobber til vandinstallationer skjult over køkkenskabene i boligerne. Forholdet er undersøgt af Dansk Teknologisk Institut, som er nået til den konklusion, at det skyldes manglende afgratning af kobberrørene ved overskæring. Vandinstallationerne er i øvrigt ikke tilgængelige for inspektion, hvorfor det ikke umiddelbart er muligt at vurdere tilstanden yderligere. Det skønnes ikke umiddelbart nødvendigt at udskifte alle de pågældende tilslutningsrør ved varmtvandsbeholderne over en kam, da der er tale om et enkeltstående tilfælde. Det anbefales at udskifte tilslutningerne løbende, såfremt der opstår flere utætheder af samme type. Problemets omfang med turbulenskorrosion gør, at det må anbefales at gennemføre forebyggende udskiftning af de pågældende samlinger, således at fremtidige utætheder af denne type undgås. SIDE 30

31 (56) VARMEANLÆG: Eksempeler på rørføring skjult i radiatorbænk. Konstruktion: Varmeanlægget, baseret på fjernvarme, er opbygget traditionelt med blandeanlæg i teknikrum, hvorfra forsyningen er fremført skjult over de nedhængte lofter til de enkelte boliger. I den første bolig i rækken, er varmerør ført ned i gulv og ud til havefacaden, hvor rørføringen forløber skjult i radiatorbænken gennem alle boliger i den pågældende række. I boligerne er der monteret radiatorer i toiletter/badeværelser og konvektorer typisk under vinduerne i facaderne. I boliger med 1. sal, er der her anvendt Vandpan panelradiator langs facaden. SIDE 31

32 (56) VARMEANLÆG: Eksempeler på panelradiator I forbindelse med radiatorbænk langs facaderne fremføres varmerør hhv. fremløb og returløb under konvektorerne. Disse varmerør er forsynet med nogle samlemuffer, som tillader en længdemæssig tilpasning under montagen. Noget kunne tyde på, at de er monteret som en form for ekspansionsmulighed. En sådan anvendelse er produktet ikke beregnet til, idet tætningsringene af gummi (kunststof) ikke er holdbare nok. Dette medfører, at der fra tid til anden opstår lækager, som måske først opdages, når skaden har udviklet sig til noget større. Det anbefales at udskifte ekspansionsstykkerne til en anden løsning, som er beregnet for en vedvarende bevægelse som følge af termisk ekspansion i frem og returløb. Karnap i omtalte rækkehus nr 83 med ny radiator med udluftningsspjæld igennem ydervæg SIDE 32

33 (59) VENTILATION: Ovenfor ses lem for adgang til loftrum Konstruktion: Kontroludsugningsanlæg i boligerne er placeret i uudnyttet tagrum. Adgangen til disse rum er svært tilgængelig. Det sker gennem små udvendige loftlemme i tagudhænget. Emfanget over komfur er i 2-rumsboligerne opbygget som en kasse, hvor der i toppen er monteret en filterkasse med en kontrolventil. I 1-rums boliger er der intet emfang men alene en filterkasse med kontrolventil, monteret i loftet foran overskabene over kogepladerne. Supplerende til udsugning i emfanget, findes der i 2-værelses lejligheder en kontrolventil inde i køkkenskabet. I kanalsystemet er der indbygget et motorstyret spjæld, således at udsugningen i emfanget kan startes og stoppes efter behov. I lukket tilstand, er der dog fortsat en basisudsugning. I toiletter/badeværelser, er kontrolventilerne skjult over det nedhængte loft. Dette medfører, at beboerne ikke selv kan rense/rengøre disse regelmæssigt, som der er behov for. Det er oplyst, at udsugningsanlæggene renses ca. 1 gang årligt, hvorimod beboerne ikke renser kontrolventiler, men alene fedtfiltrene. Det er ikke oplyst, hvornår ventilationsanlæggene sidst er indreguleret. Placeringen af filterkasse og kontrolventil i 2-rums boligerne medfører, at det er vanskeligt at nå op i emfanget og demontere komponenterne for rensning. Der er fra tid til anden konstateret kondensvand i udsugningssystemet, således at vandet drypper ud ved emfanget. Det er over for os oplyst, at der er anvendt uisolerede flexslanger fra kontrolventilerne over køkkenskabene op til de langsgående udsugningskanaler i loftrummet. SIDE 33

34 (59) VENTILATION: Nedenfor ses eksenbler på emfang i køkken Kontrolventilerne bør overalt gennemgås for rensning og efterfølgende bør der gennemføres en fornyet indregulering af anlæggene. Kondensvandet opstår efter al sandsynlighed i flexslangerne, hvorfor disse anbefales udskiftet til præisolerede flexslanger. I forbindelse med evt. renovering af køkkener og ventilationsanlæg, bør det overvejes at udskifte emfangene og filterkasserne til en løsning, som dels opfylder nugældende krav i BR08 og dels vil gøre det mere enkelt at foretage regelmæssig rensning af filtre m.v. I toiletter/badeværelser må det anbefales, at kontrolventilerne flyttes ned i det nedhængte loft, således at det bliver muligt at rense kontrolventilerne uden at skulle demontere loftet. Eksenbler på emfang i køkken Eksenbler på emfang i køkken SIDE 34

35 (62) EL-ANLÆG: Eksempeler på el-tavle Konstruktion: El-installationerne er udført traditionelt. I hver bolig findes en gruppetavle med måler, sikringer, hovedafbryder samt HPFI-relæ. Driften oplyser, at anlæggene er i orden og at man ikke har bemærkninger. Der er ikke behov for renovering m.v. Karnap i omtalte rækkehus nr 83 med ny radiator med udluftningsspjæld igennem ydervæg SIDE 35

36 (99)1 ADGANGSVEJE & FRIAREALER: Nedenfor ses de grønne arealer i bebyggelsen, omkranset af rækkehusklynger. Generelt: Friarealer i bebyggelsen er godt vedligeholdt og tager sig pæne og ordentlige ud. Området indeholder flere forskellige muligheder for dyrke fritidsaktiviteter, så som fodbold, pentangue, basketball mv. Dog ligger dele af de øvrige store græsarealer ubenyttede hen, idet indretningen i sin nuværende udformning adskiller bygningerne, i stedet for at samle bebyggelsen. Med forholdsvis beskedne tiltag kunne de pænt store grønne arealer aktiveres yderligere for beboerne. SIDE 36

37 (99)1 ADGANGSVEJE & FRIAREALER: Generelt: De interne stier og veje, der fungerer som adgang til boligerne, er velholdte og tager sig pæne ud. Enkelte steder er der behov for opretning af stierne, hvor kantsten eller lignende har sat sig. Der er ikke yderligt behov for udskiftning af belægningen på de interne stier og veje. Området fremstår underbelyst om aftenen, da der er for få lysarmaturer. Under pkt (12) - sokler, er der beskrevet behovet for at omlægge afvandingsrenden langs boligerne og her vil der være behov for at indtænkte en helhedsløsning af belægningen, hvor adgangsforholdene og afvandingsmulighederne medtages. Det foreslås ligeledes at supplere med ekstra belysning på interne veje og stier, hvor den nuværende belysning ved indgange til boligerne synes at være utilstrækkelig SIDE 37

38 (99)1 ADGANGSVEJE & FRIAREALER: Generelt: Haverne imellem boliger, kaldet fælleshave, deles af beboerne, som har vindue mod haven. Beboerne benytter idag vinduet i stuen som adgangsvej fra boligen til haven. Fælleshaverne fremstår idag meget forskelligt mht til vedligeholdelse, beplantning og anvendelse. Flere steder er haverne svært fremkommelige, andre steder fremstår de simpelt indrettet med græs som eneste begrønning. For de fremtidige fælleshaver kunne man med fordel reducere antallet af rækværk, som kræver vedligeholdelse, arealer med græs som skal slåes og beplantning, som skal beskæres og istedet indtænke en helhedsløsning, hvor vedligeholdelsesmulighederne og -omkostningerne medtages og adgangsforholdene for den enkelte beboer forbedres. Det forslåes at etablere et mindre flisebelagt areal til hver bolig som udvendigt opholdsareal. SIDE 38

39 (99)1 ADGANGSVEJE & FRIAREALER: Generelt: Affaldssortering er opdelt i små containerskure til daglig renovation og affaldsskabe til aviser/glas. Særligt containerskurene fremstår idag medtagne og misvedligeholdte. Der forekommer store mosdannelser på eternitbeklædningen og råskader i træværket. Affaldskabene er derimod bedre vedligeholdt, dog er der konstateret mosdannelser på toppen af skabe pga, manglende afvandingsmulighed. Der bør overvejes en mere funktionel løsning omkring affaldshåndtering. Der er megen drift og vedligeholdelse i den nuværende løsning med opdelt håndtering med affaldskabe og containerskure. Den store mængde af træværk bør udskiftes med mere vedligeholdelsesfrie materialer og af arbejdsmiljø hensyn, bør man overveje at sammenlægge aviser, glas og dagrenovations i et og samme skur. SIDE 39

40 (99)2 BEBOERHUSE/ CENTER 1-4: Konstruktion: Centrene er opført med sandwichbetonelementer delvist beklædt med eternit facadeplader i stueetagen. Øverste etage er opført som en let konstruktion beklædt med eternit facadeplader. Taget er udført med bølgeeternitplader som øvrig bebyggelse. Taget er som på resten af bebyggelsen, meget nedslidt. Centrenes facader fremstår i pæn stand, der er ikke observeret revner og kun lidt tilsmudsning af facadeplader. Betonelementer fremstår lettere tilsmudset. Bølgeeternit taget er i så dårlig stand, at det bør udskiftes. SIDE 40

41 (99)2 BEBOERHUSE/ CENTER 3: Generelt: Ved gennemgang af fælleshuset Den våde høne blev ventilationsanlægget gennemgået på overordnet niveau. Det er umiddelbart svært at gennemgå anlægget uden at teknikrum m.v. bliver ryddet for uvedkomne effekter m.v. Det kunne ikke oplyses, hvornår hhv indblæsnings og udsugningsanlæggene sidst er blevet efterset, renset og indreguleret. Hvis der ønskes en mere dybdegående tilstandvurdering af disse ventilationsanlæg, må der aftales en supplerende gennemgang, ligesom der må fremskaffes tegninger af de bestående anlæg, som kan tydeliggøre anlæggenes opbygning m.v. Supplerende til den tekniske gennemgang, bør der gennemføres et interview med de daglige brugere. Det bør herigennem fastlægges, om anlæggenes ydeevne dækker den nuværende brug af fælleshusene. Tilstand m.v.: Det vurderes, at ventilationsanlægget bør efterses, renses og indreguleres. Samtidig hermed bør ud for styring af ventilationsanlæggenes drift, indstilles til det aktuelle behov for luftskifte. Fælleshusene har i dag forskellige funktioner. For en mere dybdegående vurdering af installationernes tilstand og evt. behov for renovering, bør der gennemføres en mere detaljeret gennemgang af fælleshusene. SIDE 41

42 (99)3 GARAGE/ MATERIELGÅRD: Konstruktion: Materielgården er opført med sandwichbetonelementer beklædt med krydsfinerplader i bunden og med vandret træbeklædning i toppen. Taget er udført med bølgeeternitplader som øvrig bebyggelse. Taget er som på resten af bebyggelsen, meget nedslidt. Materialegårdens facader fremstår i pæn stand, der er ikke observeret nogen skader på facadebeklædningen. Bølgeeternit taget er i så dårlig stand, at det bør udskiftes. Facadebeklædning malet krydsfiner Ovenfor og til højre: Installationer til vaskeri SIDE 42

43 HUSNUMMERERINGOVERSIGT SIDE 43

44 BOLIGTYPEOVERSIGT SIDE 44

45 HUSTYPE OVERSIGT SIDE 45

46 LEJLIGHEDSPLANER BOLIG TYPE m² ANTAL: 746 STK. BOLIG TYPE m² ANTAL: 225 STK. SIDE 46

47 LEJLIGHEDSPLANER BOLIG TYPE m² ANTAL: 93 STK. SIDE 47

48 SNITTEGNINGER ENKELTHUS MED LAVT TAG ENKELTHUS MED HEMS SIDE 48

49 LEJLIGHEDSPLANER DOBBELTHUS SIDE 49

supplerende undersøgelser til tilstandsvurderingen af nov. 2009 ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER V. KOLLEGIERNES KONTOR / MORBÆRHAVEN

supplerende undersøgelser til tilstandsvurderingen af nov. 2009 ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER V. KOLLEGIERNES KONTOR / MORBÆRHAVEN MAJ 2011 supplerende undersøgelser til tilstandsvurderingen af nov. 2009 V. KOLLEGIERNES KONTOR / MORBÆRHAVEN BYGHERRE V. KOLLEGIERNES KONTOR I KØBENHAVN DAHLERUPSGADE 3, STUEN 1603 KØBENHAVN V TLF 3363

Læs mere

Helhedsplan 2012-2014

Helhedsplan 2012-2014 Albertslund Ungdomsboliger Helhedsplan 2012-2014 for renovering af afdeling Morbærhaven Som vedtaget af beboerne på ekstraordinært afdelingsmøde 17. februar 2012 Endelig version, indstillet til Albertslund

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Enhed: Mængde: kr./enhed Håndværkerudgifter

Enhed: Mængde: kr./enhed Håndværkerudgifter KKIK MORBÆRHAVEN ØKONOMISK OVERSLAG SAG 437010 JJW ARKITEKTER SAMMENTÆLLING Bygge og anlægsarbejder HUSE MED LAVT TAG / 138 BYGNINGER Enhed: Mængde:./enhed Byggeskader Dato: 11.05.2011 Rev. dato: Miljøarbejder

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7165 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt el, 2. Fugning omkring døre og vinduer, 3. Mangler ved fuger mellem klinker i køkken alrum, 4. Dårlig reparation af tagbelægning, 5. Fejlmonterede tagrender,

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi 1 Landsbyggefonden 18/10 2011 Studiestræde 50 mek/ 1554 København K Materialet omfatter: Tekniske forundersøgelser. Trin 1. Tilstandsundersøgelse. Rev. 1. december 2010. Udarbejdet af Cowi Tekniske forundersøgelser.

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 13 RÆKKEHUSE Arendalsvej 4 28 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, rækkehuse, Arendalsvej 4-28 Afdeling 25 består af i alt

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Generel orientering om delarbejder:

Generel orientering om delarbejder: Generel orientering om delarbejder: 1. Udvendig indgangsfacade 2. Udvendig gavle 3. Udvendig altanfacade 4. Udvendig tag 5. Indvendig opgange 6. Indvendig boligerne 7. Udearealer 1. Udvendig indgangsfacade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

SITUATIONSPLAN TYPER AF HUSER

SITUATIONSPLAN TYPER AF HUSER HELHEDSPLAN AFD. 11 SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN TYPER AF HUSER A II A I A I A II A I A II A II A I A II A I A II A II A I A II A I A II A I A I A II A II A I A II A I A II A I A II A I A II A I A II

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 8100 / 8146 Oversigt over klagepunkter: 1. Begyndende revnedannelser i eternittagplader og nedslidt tagpapbelægning på Built-up tag. 2. Manglende ventilation i tagrum. 3. Manglende ventilation under

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere