Opgørelse af plantebedømmelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgørelse af plantebedømmelse"

Transkript

1 Opgørelse af plantebedømmelse..

2 Opgørelse af plantebedømmelse Vurdering af 18 flerårige planter på et semiintensivt grønt tag ved AgroTechs Testcenter for grønne livsmiljøer, Af Innovationskonsulent Niels Enggaard Klausen og Innovationskonsulent Lars Jørgensen December 2012 Rapportens indhold Denne rapport indeholder en vurdering af 18 planteartes egnethed til plantning på semiintensive grønne tage. Ud fra en vurdering af vækst, blomstring og tørkeresistens anbefales hvilke af planterne, som er egnede, der præsenteres hvilke behandlinger som er signifikant forskellige fra hinanden for hver art, samt der gives en kort opsummerende vurdering af hver enkelt art. AgroTech Testcenter for grønne livsmiljøer AgroTech Testcenter for grønne livsmiljøer er etableret ved afdelingen i Taastrup. Testcentret består af både intensive og ekstensive tage, samt vægge og regnbede. Testcentret er opbygget og udvidet siden foråret I Testcentret udføres forsøg som projektsamarbejder samt som kommercielle opgaver. Forsøgene omhandler blandt andet vandtilbageholdelsesevne, isoleringseffekt, samt planteafprøvning med potentielle planter til grønne tage. Forsidefotoet viser testtaget hvorpå planterne i denne rapport er plantet, fotoet er taget den 24. juni Testtaget er opbygget i samarbejde med leverandører af udstyr til grønne tage og grønne miljøer. ZinCo OREV KomTek Staudegaardens Planteskole AgroTech A/S Højbakkegård Allé Taastrup Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Tlf Fax

3 INDHOLD INDHOLD FORSØG MED 18 ARTER PÅ SEMIINTENSIVT GRØNT TAG METODE OG HYPPIGHED FOR BEDØMMELSE 5 3. ANBEFALEDE PLANTER 6 4. BEDØMMELSE AF BLOMSTRING STATISTISK MODELLERING KONKLUSIONER PÅ ENKELTARTER KONKLUSION BILAG. 12 Opgørelse af plantebedømmelse

4 1. FORSØG MED 18 ARTER PÅ SEMIINTENSIVT GRØNT TAG 18 udvalgte planter er undersøgt for deres egnethed for dyrkning på et semiintensivt grønt tag, i miljøer hvor der hhv. ikke vandes, vandes, samt hvor der vandes og gødes. Planterne dyrkes ved tre forskellige behandlinger; N. naturlig vanding (nedbør), V. suppleret vanding og G. suppleret vanding og gødning. De 18 arter er listet i tabel 1. Tabel 1. Oversigt over de 18 plantearter Campanula portenschlageiana Limonium latifolium Picea abies 'Nidiformis' Centranthus ruber 'Coccineus' Malva moschata Chaenomeles japonica Eryngium planum Phlox subulata 'Ronsdorfer Schöne' Cotoneaster 'Franciettei' Geranium sanguineum Salvia x superba 'Blaukönigen' Hypericum hook 'Hidcote' Heuchera americana 'Palace Purple' Sedum telephium 'Herbstfreude' Rosa pimpernellifolia Leucanthemum vulgare 'Maikönigin' Stachys macrantha 'Superba' Mahonia aquifulium 'Maqu' I Testcentret er der opbygget et grønt tag, etableret på stolper på jorden, for bedre at kunne se og vurdere planterne. Det semiintensive tag er anlagt med tre gentagelser af de tre forskellige vandingsbehandlinger; Ingen vanding (N1-N2-N3), Vanding med vandværksvand (V1-V2-V3) og vanding med gødningsvand (G1-G2-G3) endelig et referencefelt (R) i halv størrelse med tagpap i stedet for grønt tag. (figur 1). Figur 1: Viser de tre gentagelser med de tre forskellige behandlinger Opgørelse af plantebedømmelse

5 Taget er opbygget som semiintensivt grønt tag med 20 cm tagjord som vækstmedie, se figur mm Dachgarten systemjord Systemfilter SF Floradrain FD 40 (40 mm æggebakke ) Fugtbevarende beskyttelsesmåtte SSM 45 Rodbeskyttelsesfolie TGF 20 Figur 2: Opbygning af testtag. Tagpap + 22 mm krydsfiner Gødskning/vanding Vanding og gødskning af henholdsvis V og G behandlingerne foregår gennem siveslanger installeret i jorden. Doseringen af gødning i vandingsvandet foretages med en Mixrite gødningspumpe. Det blev tilstræbt at tilføre 3,2 mm pr. dag, men blev undtagelsesvis reduceret nogle få uger pga. tekniske udfordringer. Den tilførte vandmængde pr. uge fremgår af Figur 3. Planen var, over vækstsæsonen, at tilføre 80 kg N pr. ha til G- behandlingen, men da vandingen blev stoppet allerede i uge 34 for at undgå at væksten fortsatte for langt ud på efteråret, blev den i praksis tilførte mængde omkring 60 kg N pr ha. De tilsvarende tal for P og K, er hhv. 0,9 kg/ha og 67 kg/ha. Figur 3: Vanding pr. uge for de to behandlinger, hvor der indgår vanding (V og G) Opgørelse af plantebedømmelse

6 Gødningen er en biologisk gødning af komposteret hestemøg, hønsemøg samt haveaffald. Blandingen omrøres i 2-3 timer i vand, og beluftes for at frigive indholdsstofferne. Blandingen sies gennem en fiberdug, hvorefter den tilsættes urea samt kalium efter behov, for at afstemme kundens ønsker. Det endelige produkt indeholder en vis mængde slampartikler, disse indeholder mikronæringsstoffer samt mikroorganismer. 2. METODE OG HYPPIGHED FOR BEDØMMELSE Planternes respons på behandlingerne er vurderet visuelt indenfor de tre parametre tørke, blomst og vækst. Parametrene er vurderet ud fra en karakterskala fra 0-5, se tabel 2. Bedømmelsen af planterne er foretaget med 14 dages mellemrum gennem vækstsæsonen, i vinterperioden er planterne bedømt med fire ugers mellemrum. Planterne er bedømt gennem tre vækstsæsoner. I bilag 1 ses et eksempel på det skema, der benyttes ved bedømmelsen. Tabel 2. Forklaring af den anvendte karakterskala Karakter Beskrivelse 0 Død middel 2 - middel 3 middel 4 + middel middel Rapportens konklusioner bygger primært på de to sidste vækstår, 2011 og 2012, det første vækstår regnes som et etableringsår. Opgørelse af plantebedømmelse

7 3. ANBEFALEDE PLANTER De arter som under de forskellige behandlinger er vurderet bedst ved bedømmelserne er her præsenteret i nedenstående tabel. Arterne er udvalgt ved at have fået karakteren 3 eller derover (dvs. middel eller bedre) gennem det meste af plantens vækstsæson. Ved udvælgelsen er der især bedømmelsen af vækst der har været lagt vægt på. Tørkeresistens har kun været bedømt i relevante perioder, dvs. perioder uden nedbør i sommerhalvåret, og er primært brugt til vurdering af arternes egnethed til tage uden supplerende vanding. Se bilag 2. Tabel 3. Arter som anbefales hhv. uden vanding, med vanding samt med vand og gødning Arter som anbefales uden vanding Sedum telephium 'Herbstfreude' Arter som anbefales ved vanding Eryngium planum Arter som anbefales ved vanding og samtidig gødskning Eryngium planum Picea abies 'Nidiformis' Geranium sanguineum Geranium sanguineum Heuchera americana 'Palace Purple' Limonium latifolium Heuchera americana 'Palace Purple' Limonium latifolium Phlox subulata 'Ronsdorfer Schöne' Sedum telephium 'Herbstfreude' Picea abies 'Nidiformis' Phlox subulata 'Ronsdorfer Schöne' Sedum telephium 'Herbstfreude' Stachys macrantha 'Superba' Picea abies 'Nidiformis' Rosa pimpinellifolia Opgørelse af plantebedømmelse

8 4. BEDØMMELSE AF BLOMSTRING Blomstring af de enkelte arter er vurderet, og der er givet karakterer som beskrevet tidligere. Her vises et eksempel for Alunrod, Heuchera americana 'Palace Purple'. Figuren viser karaktergivningen for hver behandling de tre år forsøget er forløbet. I afsnittet Signifikante forskelle mellem behandlingerne ses det, at der er statistisk sikker forskel på behandlingerne N og V, N og G samt på V og G. Dette gælder ved bedømmelserne de sidste to år, det første år er ikke regnet med, da planterne har etableret sig der. Figur 4: Karakterer for blomstring for Heuchera for hver behandling N, V og G gennem tre vækstsæsoner. Blomster gennem hele sommeren Alle plantearternes blomstring er vurderet og tildelt en karakter hver 14. dag gennem hele vækstsæsonen, det giver derfor mulighed for at udvælge de mest blomstrende arter, og det er muligt at vælge en sammensætning af arter, sådan at blomstringen afløser hinanden gennem hele sommeren. 5. STATISTISK MODELLERING Der er udført standard modelkontrol for antagelserne om normalfordelte residualer. Måleusikkerheden er beregnet som 1,96 gange standard error, da dette svarer til et 95 % konfidensinterval, hvis måleusikkerheden er normalfordelt. Der testes for varianshomogenitet ved Bartletts test for varianshomogenitet. Der anvendes standard signifikansgrænsen på 5 %. Dermed er der ikke anvendt korrektion for multipel test. Opgørelserne stratificeres på år. For hvert år kontrolleres at de tre tage har samme niveau ved en kørsel af modellen M1: M1: bedømmelse ~ art + behandling + art:behandling + tag. Opgørelse af plantebedømmelse

9 Signifikante forskelle mellem behandlingerne For hver art er angivet hvilke behandlinger der er signifikant forskellige for hver af de tre behandlinger, hvor f.eks. N-V betyder at der er signifikant forskel på N og V. Gennemsnitsmålene er anvendt for 2011 og 2012, og de to år og de tre tage antages at være uafhængige for den enkelte art, hvorved der antages at være 6 uafhængige gentagelser for hvert forsøg. Behandlingerne sammenlignes med den ensidig Student T- test, hvor der testes for om den mere avancerede behandling har bedre score end den mindre avancerede behandling. Vækst Tørke Blomstring Campanula - N-V, -----, N-G - Centranthus Chaenomeles N-V, -----, N-G N-V, -----, N-G - Cotoneaster N-V, -----, N-G N-V, -----, N-G - Eryngium N-V, V-G, N-G N-V, -----, N-G -----, V-G, N-G Geranium N-V, -----, N-G N-V, -----, N-G - Heuchera N-V, -----, N-G N-V, -----, N-G N-V, V-G, N-G Hypericum Leucanthemum N-V, -----, N-G N-V, -----, N-G - Limonium N-V, -----, N-G N-V, -----, N-G N-V, -----, N-G Mahonia N-V, -----, N-G N-V, -----, N-G - Malva Phlox N-V, -----, N-G N-V, -----, N-G - Picea N-V, -----, N-G N-V, -----, N-G - Rosa -----, V-G, N-G N-V, -----, N-G - Salvia - N-V, -----, N-G - Sedum -----, V-G, N-G - - Stachys N-V, -----, N-G N-V, -----, N-G - Opgørelse af plantebedømmelse

10 6. KONKLUSIONER PÅ ENKELTARTER Generel kommentar: Mange arter klarede sig dårligt på N i Der er to perioder der især kan forklare dette: Dels var vinteren 2012 meget hård, på den måde at dec.-jan. var milde (omkring 6-9 grader om dagen i januar), hvorefter det skiftede meget pludseligt til hård barfrost (minus grader) i starten af februar. Denne hårde og tørre kulde var særligt kritisk da mange planter allerede var i vækst i januar og der ikke var noget snedække til at beskytte dem. Ligeledes var jorden meget tør på det tidspunkt. Til sammenligning var vinteren 2010/2011 også meget lang og kold, men her startede kulden tidligt (slut november), og vinteren igennem var der konstant kulde og snedække, hvilket holdt planterne i dvale. En anden periode er en varm og tør periode i slutningen af juli, der gav meget kraftig påvirkning af planterne på N. At en del har været svækkede efter vinteren har nok medvirket til at forstærke denne effekt. Latinsk navn Dansk navn Type Konklusion Campanula portenschlageiana Centranthus ruber 'Coccineus' Krybeklokke Staude Klarede sig nogenlunde etableringsåret, men forsvandt stort set herefter. Virker alt for svag til at trives på taget og kan ikke anbefales, uanset om der er vanding eller ej. Sporebaldian Staude Var rimelig i etableringsåret, noget svag 2011, men var helt væk i Det er muligvis den hårde, tørre vinter i feb der gjorde udslaget, men planterne var døde. Lidt bedre med vand/gødning i Kan ikke anbefales. Eryngium planum Mandstro Staude Klarer sig generelt ok, og er rigtig god Geranium sanguineum Heuchera americana 'Palace Purple' på V+G. Var påvirket af vinter og tørke i 2012, men klarede det rimelig. Rigtig god blomstring i sommerperioden. Anbefales generelt, men er især god med vand og gødning. Storkenæb Staude Meget påvirket af vinter og tørke i 2012, men god på N i Fremragende på V og G! Blomster længe og gerne med en 2. blomstring sent. Kan absolut anbefales, men bør kunne beskyttes mod kraftig udtørring. Alunrod Staude Generel god og stærk plante, der kun påvirkes ved kraftig tørke. På V+G er den fremragende, og har en god bladfarve. Kan anbefales, men skal have vanding for at yde optimalt. Opgørelse af plantebedømmelse

11 Konklusioner på enkeltarter, fortsat. Leucanthemum vulgare 'Maikönigin' Limonium latifolium Hvid okseøje Staude Generelt ok og vinterhårdfør, men blev hårdt ramt af tørke Efter to år forsvandt de oprindelige (meget store) planter, men breder sig massivt med frø, så det skal overvejes mht. brug. God blomstring. Kan bruges, men vær opmærksom på frøspredning. Hindebæger Staude Er ok på N og rigtig god på V+G. God blomstring om sommeren. Anbefales generelt, men er især god med vand og gødning. Malva moschata Moskus-katost Staude Var ikke rigtig god på noget tidspunkt og Phlox subulata 'Ronsdorfer Schöne' Salvia x superba 'Blaukönigen' Sedum telephium 'Herbstfreude' Stachys macrantha 'Superba' Picea abies 'Nidiformis' Chaenomeles japonica Cotoneaster 'Francietti' døde helt vinteren Har en god blomstring og genblomstrer i efteråret. Kan ikke anbefales. Lyngfloks Staude Er ok på N og rigtig god på V+G. Rigtig god blomstring om foråret og er rigtigt god til at dække jorden. Anbefales generelt, men er især god med vand og gødning. Staudesalvie Staude Ikke særligt god vækst, dog lidt bedre med gødning. Breder sig ved frø, men er følsom for tørke. Kan ikke anbefales. Sankthansurt Staude Generelt rigtig god! Meget stærk og klarer sig uanset hvad. Fantastisk god efterårsblomstring. Kan absolut anbefales! Havebetonie Staude Generelt ok, men er især god på G. Følsom for tørke og kort blomstring. Kan anbefales hvis der er vand og gødning. Fugleredegran Busk Er god uanset hvad! Vokser lidt bedre med vand, men klarer sig fint uden. Stedsegrøn! Japankvæde/ japansk kvæde Busk Kan absolut anbefales! Var rimelig i 2011, især med gødning, men på intet tidspunkt rigtig god, da den vokser for langsomt. I 2012 var N meget dårlig, nok som følge af vinteren. Meget tidlig blomstring og god farve. Kan ikke anbefales. Dværgmispel Busk Noget længe om at etablere sig, og var derfor først god på V og G i Var rimelig på N i 2011, men vinter/tørke slog den helt ud på N i Er ok hvis der er vanding. Opgørelse af plantebedømmelse

12 Konklusioner på enkeltarter, fortsat. Hypericum hook 'Hidcote' Perikon Busk Generelt lidt svag vækst og døde helt i vinteren Blomstring god i 2010, men ikke herefter. Kan ikke anbefales. Rosa pimpinellifolia Klit rose Busk Havde meget dårlig etablering pga. dårlige planter, men er blevet markant bedre, især i 2012 hvor mange andre gik Mahonia aquifolium 'Maqu' ned! Har ikke vist den store blomstring, men det er også steget i Klarer sig bedst med gødning og vand, men god vinterholdbarhed. Kan anbefales hvis der er vand og gødning. Mahonie Busk Generelt lidt svag vækst og præget af tørke i Er vinterhårdfør. Kort forårsblomstring. Er ok hvis der er vanding. 7. KONKLUSION Generelt kan det konstateres, at ønskes et grønt tag beplantet med mere krævende arter, end de gængs udbudte på markedet, så kræves det, at der er etableret en vandingsløsning. Det kan samtidig konstateres, at vanding (og gødning) ikke betyder, at alle arter kan trives under de vækstforhold, som et grønt tag byder. Opgørelse af plantebedømmelse

13 8. BILAG Bilag 1. Eksempel på plantebedømmelsesskema, se skala på side to i rapporten. Opgørelse af plantebedømmelse

14 Bilag 2. Oversigt over vækst En plante vurderes at have en pæn vækst, hvis den i gennemsnit har en karakter der er højere end eller lig med 3, over de tre gentagelser. Figurerne viser bedømmelsen af parameteren vækst, hvor der er givet karakteren tre, fire eller fem. Alle tre behandlinger N, V og G er vist. Opgørelse af plantebedømmelse

15 Opgørelse af plantebedømmelse

Tillægsrapport. Demonstrationsanlæg for Grønne tage vandtilbageholdelse og plantevalg.

Tillægsrapport. Demonstrationsanlæg for Grønne tage vandtilbageholdelse og plantevalg. Tillægsrapport Demonstrationsanlæg for Grønne tage vandtilbageholdelse og plantevalg. Tillæg til rapporten: Forsøgsrapport Demonstrationsanlæg for Grønne tage vandtilbageholdelse og plantevalg Af Innovationskonsulenterne

Læs mere

Forsøgsrapport Demonstrationsanlæg for Grønne tage vandtilbageholdelse og plantevalg

Forsøgsrapport Demonstrationsanlæg for Grønne tage vandtilbageholdelse og plantevalg Forsøgsrapport Demonstrationsanlæg for Grønne tage vandtilbageholdelse og plantevalg Af Innovationskonsulent Jakob Skov Pedersen Innovationskonsulent Bastian Junker Innovationskonsulent Lars Jørgensen

Læs mere

AgroTech - Grønne livsmiljøer

AgroTech - Grønne livsmiljøer AgroTech - Grønne livsmiljøer Anne Østergaard Agronom Jane Thomsen Psykolog Lars Jørgensen Hortonom AgroTech A/S et GTS institut Etableret i 2007 Hovedsæde i Århus 90 medarbejdere GTS virksomhed for jordbrugs-

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2009 - August 2010 DJF Markbrug nr. 335 NOVEMBER 2010 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2009-2010 Vækståret som helhed var lidt vådere end normalt.

Læs mere

FØJOenyt http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/jun05/fosfor.html Page 1 of 3 Juni 2005 nr. 3 Artikler i dette nummer Cikorierødder forbedrer smag og lugt i økologisk svinekød Efterafgrøder har ringe effekt på

Læs mere

Projekt planter på lager

Projekt planter på lager Projekt planter på lager Afprøvning i konsulenthuset 2004/2005. Baggrund Mange af vores udplantningsplanter reagerer positivt på en kuldebehandling eller dyrkning ved lav temperatur. Væksten bliver mere

Læs mere

Valg af planter til den nemme have

Valg af planter til den nemme have Valg af planter til den nemme have Ved at vælge de rigtige planter, kan du få en have, der er nem at holde. Se her, hvilke typer bunddække, stedsegrønne og blomstrende buske samt små træer, der egner sig

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE. Gødevanding i jordbær på flere niveauer Hvor begynder man henne? v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S

TIL GAVN FOR GARTNERE. Gødevanding i jordbær på flere niveauer Hvor begynder man henne? v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Gødevanding i jordbær på flere niveauer Hvor begynder man henne? v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S 1. Råvandsanalyse Første skridt er at få sendt en vandprøve af sit vandingsvand af sted

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2008 - August 2009 DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2008-2009 Vækståret som helhed var lunt og solrigt. Middeltemperaturen

Læs mere

SELVVANDENDE PLANTEKASSE

SELVVANDENDE PLANTEKASSE februar 017 PasningsGuide SELVVANDENDE PLANEKASSE med internt reservoir INDHOLD NEM OG FLEKSIBEL DYRKNING MED PLANEKASSER 4 PLANEKASSENS OPBYGNING 5 5 5 PASNINGSGUIDE 6 Vanding de første 4 uger 6 6 6 Vanding

Læs mere

Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner

Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet de seneste trend inden for afvanding, regnvand, taghaver og træpleje i et spændende kursusudbud

Læs mere

Slutrapport. Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø. af Peter Bay Knudsen feb 2010.

Slutrapport. Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø. af Peter Bay Knudsen feb 2010. Slutrapport Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø af Peter Bay Knudsen feb 2010. DATO: 02.02.2010 Ministeriet for Fødevarer, FødevareErhverv Landbrug og Fiskeri Slutrapport for forsknings-

Læs mere

Gødningsåret. Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L

Gødningsåret. Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L Gødningsåret Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L 57 mm 123 33 63 0,0 º C 5,0-0,9 3,6 Jordprøver kan udtages i ikke frossen jord. Nåleprøver kan udtages. Jorden er både kold og våd. Udvaskning

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk ÅBNINGSTIDER PÅ GENBRUGSSTATIONERNE Odensevej 230, 5700 Svendborg Mandag-fredag 10.00 18.00 Lørdag, søndag og helligdage 9.00-18.00 Lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar Industrivænget 1,

Læs mere

Mobil grøngødning til grønsager og bær

Mobil grøngødning til grønsager og bær Økologisk Inspirationsdag Sorø 15. november 2016 Mobil grøngødning til grønsager og bær Jørn Nygaard Sørensen Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Baggrund Økologisk husdyrgødning Begrænset mængde

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Gødning med et PLUS! Organisk. -neutral CO 2. Også til økologiske. Fri for tungmetaller

Gødning med et PLUS! Organisk. -neutral CO 2. Også til økologiske. Fri for tungmetaller Gødning Gødning med et PLUS! Organisk CO 2 -neutral Også til økologiske arealer Fri for tungmetaller Indholdsfortegnelse Side Indhold 2 Indholdsfortegnelse 3 Om ECOstyle og gødningsplan 4-5 Om ECOstyle

Læs mere

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk )

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Vores Haveklub Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Plantning Ved plantning af roser er det vigtigste at få rosen sat så dybt, at podestedet er mindst 7 til 10 cm. under jorden, og at rødderne

Læs mere

Gør dig nogle overvejelser, inden

Gør dig nogle overvejelser, inden Af Tine Edinger og Susie Helsing Nielsen. Foto: Tine Edinger Gør dig nogle overvejelser, inden du anlægger en duftende terrasse: Det er vigtigt at vælge forskellige blomster, der blomstrer i hele udendørssæsonen,

Læs mere

Makeupartistens have og plantesalg

Makeupartistens have og plantesalg Makeupartistens have og plantesalg Plante liste Her er vort udvalg af: Stauder Buske krydderurter Side 2 Papaver orientale Royal Wedding Hvid med sort m idte Blomstrer juni-juli 80 cm høj Velegnet til

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

Byggros A/S er i dag markedsleder i Danmark og Sverige inden for flere specialprodukter og systemer til bygge- og anlægsbranchen.

Byggros A/S er i dag markedsleder i Danmark og Sverige inden for flere specialprodukter og systemer til bygge- og anlægsbranchen. Byggros A/S er i dag markedsleder i Danmark og Sverige inden for flere specialprodukter og systemer til bygge- og anlægsbranchen. Byggros A/S i Danmark og svenske bg Byggros ab samt det norske Byggros

Læs mere

Dyrkning af hindbær i substrat

Dyrkning af hindbær i substrat Dyrkning af hindbær i substrat v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Dyrkning af hindbær i substrat Hindbærproduktion i DK Baggrund for brug af substrat og tunneler Plantetype Tjek af råvandskvalitet

Læs mere

ph regulering hvor kan det gå galt?

ph regulering hvor kan det gå galt? ph regulering hvor kan det gå galt? Jordbærtemadagen den 18. januar 2013 Anne Krogh Larsen akl@vfl.dk 21631261 ph - i praksis Hvorfor er ph så vigtigt? ph har betydning for plantens muligheder til at optage

Læs mere

Pindstrup s haveprogram til dig og dine planter... www.pindstrup.dk

Pindstrup s haveprogram til dig og dine planter... www.pindstrup.dk Pindstrup s haveprogram til dig og dine planter... www.pindstrup.dk Pindstrup med Neutral ph Pindstrup Plus Pindstrup Plus er næringsberiget sphagnum, det vil sige sphagnum tilsat kalk (ph 6) og næringsstoffer.

Læs mere

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = )

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = ) PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 6, onsdag den 11. oktober 2006 Eksempel 9.1: Hæmoglobin-niveau og seglcellesygdom Data: Hæmoglobin-niveau (g/dl) for 41 patienter med en af tre typer seglcellesygdom.

Læs mere

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen.

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen. Hjemmekompostering Det begynder i køkkenet... Hele komposteringsprocessen starter i køkkenet, hvor køkkenaffaldet sorteres i 2 fraktioner: bioaffald og restaffald. Bioaffald kan komposteres, og er som

Læs mere

Kalium til gulerødder

Kalium til gulerødder Kalium til gulerødder Formål: kan eftergødskning med kalium øge udbytte og kvalitet/holdbarhed i gulerødder til halmdækning? Baggrund: For 20 år siden var udbyttet i gulerødder markant lavere end det er

Læs mere

VÆKSTREGULERING I FRØGRÆS

VÆKSTREGULERING I FRØGRÆS VÆKSTREGULERING I FRØGRÆS RØDSVINGEL, MAXIMA 1. ÅRS: EFFEKT AF FORÅRSTILDELING AF KVÆLSTOF 40 kg N/ha 80 kg N/ha 120 kg N/ha Frøudbytte (kg/ha) 2500 2000 1500 1000 500 b a a b a a 0 50 kg N/ha 70 kg N/ha

Læs mere

Sorter af økologiske spiseløg 2013

Sorter af økologiske spiseløg 2013 Sorter af økologiske spiseløg 2013 Ved dyrkning under økologiske dyrkningsbetingelser blev der opnået acceptable udbytter af god kvalitet i flere af de afprøvede sorter. Sorterne udviste forskelle i deres

Læs mere

Det vellykkede klimatilpasningsprojekt

Det vellykkede klimatilpasningsprojekt Det vellykkede klimatilpasningsprojekt - fokus på planter, etablering og drift af Lulu Jacobsen, landskabsarkitekt MDL, adjunkt i klimatilpasning og planlægning, Skovskolen Kredit: Crystal Greens Landscape,

Læs mere

Afgrøder til bioenergi: Produktion og miljøeffekter

Afgrøder til bioenergi: Produktion og miljøeffekter 21/11/2016 1 Afgrøder til bioenergi: Produktion og miljøeffekter Karsten Raulund-Rasmussen, Petros Georgiadis, Anders Taeroe, Uffe Jørgensen Thomas Nord-Larsen, Inge Stupak. 21/11/2016 2 Udfordringen Vi

Læs mere

hodo bedet Rhododendron impeditum Azurika Rhododendron repens Scarlet Wonder

hodo bedet Rhododendron impeditum Azurika Rhododendron repens Scarlet Wonder R hodo bedet Få glæde af de fantastiske planter, der vokser i surbundsbede. Det tager kun en weekend at få gravet ud, fyldt jord i og få plantet et mellemstort rododendron bed til. Når først bedet er anlagt

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE. ph -styring. Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen

TIL GAVN FOR GARTNERE. ph -styring. Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen ph -styring Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen ph-styring Hvorfor er ph så vigtigt? ph har betydning for plantens muligheder til at optage næringsstoffer og regulere optagelsen

Læs mere

Program. 1. ensidet variansanalyse. 2. forsøgsplanlægning: blocking. 1/12

Program. 1. ensidet variansanalyse. 2. forsøgsplanlægning: blocking. 1/12 Program 1. ensidet variansanalyse. 2. forsøgsplanlægning: blocking. 1/12 Ensidet variansanalyse: analyse af grupperede data Nedbrydningsrate for tre typer af opløsningsmidler (opgave 13.8 side 523) Sorption

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

23. marts Afrapportering Titel. Betydning af klortilførsel for kvaliteten af spisekartofler

23. marts Afrapportering Titel. Betydning af klortilførsel for kvaliteten af spisekartofler 23. marts 2011 Afrapportering 2010 Titel. Betydning af klortilførsel for kvaliteten af spisekartofler Projektansvarlig og deltagere. Landskonsulent Lars Bødker Videncentret for landbrug, e-mail: lab@vfl.dk

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

Opgave I II III IV V VI Spørgsmål (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Svar 5 4 4 2 3 1 1 5 4 1

Opgave I II III IV V VI Spørgsmål (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Svar 5 4 4 2 3 1 1 5 4 1 Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 18 sider. Skriftlig prøve: 1. juni 2005 Kursus navn og nr: Introduktion til Statistik, 02402 Tilladte hjælpemidler: Alle sædvanlige Dette sæt er besvaret af (navn)

Læs mere

Staudemåtter. mindre udsat for vandalisering og færdsel.

Staudemåtter. mindre udsat for vandalisering og færdsel. 116 r Komplet jorddække fra dag ét Veg Techs færdige måtter med bunddækkende arter af stauder giver et tæt grønt bed umiddelbart efter anlæg. De færdigudvoksede planter holder frøukrudt nede, så arealet

Læs mere

februar 2017 PasningsGuide SELVVANDENDE KØKKENKASSE

februar 2017 PasningsGuide SELVVANDENDE KØKKENKASSE februar 2017 PasningsGuide SELVVANDENDE KØKKENKASSE INDHOLD DINE PLANER FORJENER SELVANDING LAVE AF GENBRUGSGULD 4 4 4 KØKKENKASSENS OPBYGNING 5 PASNINGSGUIDE 6 Vanding de første 4 uger 6 Vanding efterfølgende

Læs mere

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord 22. juni 2015 Notat Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord Indledning I notatet søges det klarlagt hvilke modeller og beregningsmetoder der er anvendt til fastsættelse af

Læs mere

Slutrapport for projekt

Slutrapport for projekt Slutrapport for projekt Biodynamisk dyrkning, homøopati, blomstermedicins og energibehandlet kalks indvirkning på smagen, følsomhed overfor bormangel og den indre kvalitet i gulerødder. Dato: 2004-12-22

Læs mere

Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder

Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder Birte Boelt & René Gislum Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Flakkebjerg Anvendelse af efter- og grøngødningsafgrøder Gennem de seneste 10-15 år

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Sorter af økologiske spiseløg

Sorter af økologiske spiseløg Sorter af økologisk dyrkede spiseløg bliver bedømt ved et Åbent Hus arrangement i Årslev den 19. marts 2014. Foto: Jørn Nygaard Sørensen. Sorter af økologiske spiseløg Ved dyrkning under økologiske dyrkningsbetingelser

Læs mere

Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken.

Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken. November 2010 Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken. Troels Kristensen, Seniorforsker Karen Søegaard, Seniorforsker Århus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

Dit re gn g va n n va d n www.havenatur.dk Carry Roor R da oor Landskabs Landsk og Hav Ha e v arkit e ek arkit t ek

Dit re gn g va n n va d n www.havenatur.dk Carry Roor R da oor Landskabs Landsk og Hav Ha e v arkit e ek arkit t ek Dit regnvand www.havenatur.dk Carry Roorda Landskabs og Havearkitekt Tag vandet i opløbet, pø læg et gø grønt tag Fordampning Foto: Kjeld Larsen og Søn GAB Photo: Friderich Strauss Zinco tag Peter Malmmos

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

pragthave med stauder 68 BO BEDRE Nr. 8 2012. Af Hanne Gabel Christensen

pragthave med stauder 68 BO BEDRE Nr. 8 2012. Af Hanne Gabel Christensen pragthave med stauder og græsser Tag med til en have i Østsjælland, og oplev Marianne Follings udsøgte fornemmelse for at sætte planter sammen. Hun blander stauder og græsser, så bede bliver en farveoplevelse,

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Havelivet. dk potteroser

Havelivet. dk potteroser I loftet hænger potter med de lus, som giver næring til snyltehvepse, der lægger deres æg i bladlus på rosenplanterne ren biologisk. skadedyrsbekæmpelse. Denne røde sort hedder Kiss Kordana. Potteroser

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning

Danmarks salg af handelsgødning Danmarks salg af handelsgødning 2008/2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Grøn Viden Markbrug nr. 3 November 24 Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Elly M. Hansen, Jørgen Eriksen og Finn P. Vinther $ANMARKS *ORDBRUGS&ORSKNING Markbrug nr. 3 November

Læs mere

2 X 2 = Antal mygstik på enpersoniløbetaf1minut

2 X 2 = Antal mygstik på enpersoniløbetaf1minut Opgave I I mange statistiske undersøgelser bygger man analysen på anvendelse af normalfordelingen til (eventuelt tilnærmelsesvist) at beskrive den tilfældige variation. Spørgsmål I.1 (1): Forén af følgende

Læs mere

Vejret i vækståret september 2002 august 2003

Vejret i vækståret september 2002 august 2003 Markbrug nr. 287 2003 Markbrug nr. 287 December 2003 Vejret i vækståret september 2002 august 2003 Birgit Sørensen og Iver Thysen, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Under en tur i Botantisk Have faldt jeg i snak med en plantebiolog, der gerne hjælper læserne med at blive klogere på planternes gøren og laden.

Under en tur i Botantisk Have faldt jeg i snak med en plantebiolog, der gerne hjælper læserne med at blive klogere på planternes gøren og laden. Det er blevet en vane og vi undrer os ikke over, hvorfor nogle træer og buske beholder deres blade, mens andre kaster dem af sig. Vi får et svar af en af en specialist som arbejder i Botanisk Have. Planter

Læs mere

Følgende tabel (fra Fisher) giver forøgelsen af sovetiden i timer fra et eksperiment med 10 patienter vedrørende 2 sovemidler A og B.

Følgende tabel (fra Fisher) giver forøgelsen af sovetiden i timer fra et eksperiment med 10 patienter vedrørende 2 sovemidler A og B. Modul 7: Exercises 7.1 Sovemidler......................... 1 7.2 Egetræer.......................... 2 7.3 Stofs trækstyrke..................... 3 7.4 Laboranters titreringsusikkerhed............ 5 7.5

Læs mere

Slottet i Smørmosen 2016

Slottet i Smørmosen 2016 Oktober-nyheder fra Slottet i Smørmosen 2016 Selvforsyning til husbehov Sensommer i september Jeg bliver nød til at sige det lige ud, september er en skøn måned. Regn til haven, og dejligt vejr ind i mellem.

Læs mere

En blomstrende hobby af Bomhusets Blomster. Side 1 af 16

En blomstrende hobby af Bomhusets Blomster. Side 1 af 16 En blomstrende hobby af Bomhusets Blomster Side 1 af 16 Side 2 af 16 Zonale Pelargonier: Zonale pelargonier er dem med den kraftigste vækst og er de mest almindelige sorter på markedet. De vokser hurtigt

Læs mere

Ønsker du et væld af blomster i dine hortensia?

Ønsker du et væld af blomster i dine hortensia? Ønsker du et væld af blomster i dine hortensia? Så læs med her! Hortensie er nok en af de mest elskede blomsterplanter i haverne, men også en af de planter der giver flest spørgsmål til eksperterne. Læs

Læs mere

Green Silencer. Udvikling og test af grøn støjvæg. Miljøprojekt nr. 1718, 2015

Green Silencer. Udvikling og test af grøn støjvæg. Miljøprojekt nr. 1718, 2015 Green Silencer Udvikling og test af grøn støjvæg Miljøprojekt nr. 1718, 2015 Titel: Green Silencer Redaktion: Brian Nielsen, Green Silencer ApS Anders Theisen, Green Silencer ApS Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Bedømmelse af græsmarkens kløverindhold

Bedømmelse af græsmarkens kløverindhold Markbrug nr. 225 Juni 2000 Bedømmelse af græsmarkens kløverindhold Marian Damsgaard Thorsted og og Karen Søegaard Afdeling for for Plantevækst og og Jord, Forskningscenter Foulum Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Fuchsia. Havens Perler. Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster

Fuchsia. Havens Perler. Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster Fuchsia Havens Perler Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster Voksemedium. Jord til Fuchsia skal være humusrig og luftførende. Her i haven bruger vi en grov næringsberiget spagnum tilsat

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld.

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Har du en have og kan du lide tanken om at bruge gratis kompost frem for kunstgødning?

Læs mere

Hvemer GemidanA/S? Gemidans koncept bygger på en mobil maskinpark: Vi kommertil affaldet ikke omvendt

Hvemer GemidanA/S? Gemidans koncept bygger på en mobil maskinpark: Vi kommertil affaldet ikke omvendt Hvemer GemidanA/S? Gemidan A/S er en entreprenør og ingeniørvirksomhedder har specialiseretsig i miljø, genbrug, genanvendelseog miljøsparring. Virksomhedenhar eksisteret siden 1988 og har igennem årene

Læs mere

Makeupartistens have og plantesalg

Makeupartistens have og plantesalg Makeupartistens have og plantesalg Plante liste Her er vort udvalg af: Stauder Buske Krydderurter Træer Side 2 Akebia Quinata kaldes også for klatreagurk eller chokoladevin og farven er vel også nærmest

Læs mere

rækkehushave før design - 2 rækkehushave - 3

rækkehushave før design - 2 rækkehushave - 3 rækkehushave før haveplan - 1 Filename: 2005 Have.jpg Description: rækkehushave som jeg så den, da jeg blev bedt om at designe en surbundshave Familien har racekatte, så havens ejere ville opbygge en ny

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Kamme et alternativ til pløjning?

Kamme et alternativ til pløjning? et alternativ til pløjning? Christian Bugge Henriksen og Jesper Rasmussen Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole På Landbohøjskolen arbejder vi på at udvikle et jordbearbejdningssystem,

Læs mere

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Demonstrationsforsøg med frahegning af dele af folden i en periode, slåning af lyse-siv og vurdering ved årets afslutning Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald,

Læs mere

Fradrag for Grøn energi fortsætter i 2010.

Fradrag for Grøn energi fortsætter i 2010. Fradrag for Grøn energi fortsætter i 2010. Fradragsordningen for Grøn El fortsætter i MPS. Vi har modtaget opgørelsen for 2009, som vi så anvender, som bedste bud på hvordan det også vil blive i 2010.

Læs mere

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1987-27 Kvælstof, Fosfor, Kalium Preben Olsen Finn

Læs mere

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Christian Bugge Henriksen (PhD-studerende), e-post: cbh@kvl.dk tlf 35 28 35 29 og Jesper Rasmussen (Lektor), e-post Jesper.Rasmussen@agsci.kvl.dk tlf: 35 28

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Denne statistik er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede Af Anita Banner og Susie Helsing Nielsen. Foto: Sari Tammikari Dyrk dem i Himmelsk hortensia Hortensia er et elsket indslag i haven, uanset om den vokser i større busketter, midt i staudebedet eller i

Læs mere

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI)

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) 02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) Spørgsmål 4. En ejendomsmægler ønsker at undersøge om hans kunder får mindre end hvad de har forlangt, når de sælger deres bolig. Han har regisreret følgende:

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

Aquaflex. Landmand: Arne Martinussen - Grove. Formål: Beskrivelse: At undersøge om. Gentagelse 1 Gentagelse 2. Gentagelse 3 Gentagelse 4

Aquaflex. Landmand: Arne Martinussen - Grove. Formål: Beskrivelse: At undersøge om. Gentagelse 1 Gentagelse 2. Gentagelse 3 Gentagelse 4 Aquaflex. Projektansvarlig: KMC Annette Dam Jensen Landmand: Arne Martinussen - Grove Formål: At undersøge om Aquaflex i fremtiden kan være et muligt beslutnings- styringsredskab for landmændene i forbindelse

Læs mere

Maglesø Plantage Ebbe Bach

Maglesø Plantage Ebbe Bach Maglesø Plantage Ebbe Bach Markvandring torsdag den 26. maj 2016 Om Maglesø Plantage Produktionen blev grundlagt for 55 år siden, hvor Ebbes far Niels Bach Nielsen startede med at plante rødgran. Det primære

Læs mere

Analysestrategi. Lektion 7 slides kompileret 27. oktober 200315:24 p.1/17

Analysestrategi. Lektion 7 slides kompileret 27. oktober 200315:24 p.1/17 nalysestrategi Vælg statistisk model. Estimere parametre i model. fx. lineær regression Udføre modelkontrol beskriver modellen data tilstrækkelig godt og er modellens antagelser opfyldte fx. vha. residualanalyse

Læs mere

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Forskningsenheden for Statistik IMADA Syddansk Universitet Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af lommeregner er tilladt.

Læs mere

VANDING AF ENERGIAFGRØDER MED RENSET SPILDEVAND PÅ SAMSØ

VANDING AF ENERGIAFGRØDER MED RENSET SPILDEVAND PÅ SAMSØ VANDING AF ENERGIAFGRØDER MED RENSET SPILDEVAND PÅ SAMSØ VANDING AF ENERGIAFGRØDER MED RENSET SPILDEVAND PÅ SAMSØ er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Søren

Læs mere

GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING

GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING Indeholder uddrag fra SEGES Per Skodborg Nielsen, planterådgiver UDFASNING AF UNDERGØDSKNING RÅPROTEIN I KORN 1998-2015 MERVÆRDI AF 1 % MERE PROTEIN Kr. pr. 100 kg Soya Hvedepris,kr.

Læs mere

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære.

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære. Produktionsgartner [ Planteskolegartnerassistent ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, produktion ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, handel ] Produktionsgartner På

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

Sorter af gule løg i 2014

Sorter af gule løg i 2014 Sorter af gule spiseløg 2014 Dansk Løgavl nr. 3-2015 Resultaterne fra en afprøvning i 2014 af 12 sorter af gule løg viste at der er mange dyrkningsværdige sorter, som giver et stort udbytte af god kvalitet

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Multipel Linear Regression Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Test for en eller alle parametre I jagten på en god statistisk model har vi set på følgende to hypoteser og tilhørende

Læs mere

Introduktion. Efterafgrøder. Efterafgrødeforsøg 2011

Introduktion. Efterafgrøder. Efterafgrødeforsøg 2011 Introduktion Udbytte og kvalitet af kartofler er af stor betydning for den endelige afregning som landmanden får for sine kartofler. Frit levende nematoder kan have stor indflydelse på udbyttet i marken.

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere