Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud under NIFA Januar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2

3 Kolofon Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud under Fejl! Henvisningskilde ikke fundet NIFA Januar Udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Bidragyder: NaturErhvervstyrelsen/ Fotograf: istock Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Websted: 1

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Yderligere oplysninger... 3 Udbetaling af tilskud... 4 Udbetaling efter faktura... 4 Udbetalingsanmodning... 4 Betingelser for udbetaling af tilskud... 5 Dokumentationskrav... 6 Rateudbetaling... 6 Slutudbetaling... 6 Nemkonto... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indberetning til SKAT... 7 Erklæring... 7 Ændringer af projektperiode, budget mv Ændringer af projektperioden... 7 Ændringer af det godkendte budget... 8 Overdragelse af projektet... 8 Slutrapportering fra projektet... 8 Information om tilskud fra Fødevareministeriet... 8 Fødevareministeriets brug af data... 9 Kontrol... 9 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Straffebestemmelser Klagemulighed Sådan udfyldes skemaerne Bilag 2: Opgørelse af omkostninger Bilag 3: Timeregnskab

5 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD Indledning Denne vejledning henvender sig til de institutioner m.v., som af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har modtaget tilsagn tilskud eller indgået aftale om levering af specifikke ydelser finansieret af tilskud under Yderligere oplysninger Denne vejledning, udbetalingsanmodning, m.m. findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til: NaturErhvervstyrelsen Att. Center for Erhverv Nyropsgade København V Tlf

6 JANUAR 2014 Udbetaling af tilskud Udbetaling af tilskud under sker enten ved udarbejdelse af en udbetalingsanmodning eller udstedelse af en faktura. Det fremgår af tilsagnet/tilskudsaftalen om der udbetales efter udbetalingsanmodning eller efter faktura. Udbetaling efter faktura. Ved udbetaling efter faktura fremgår betalingsbetingelser af tilskudsaftalen. Fakturaen fremsendes enten med med angivelse af projekttittel og journalnummer til: I emnefeltet skal der stå: Faktura + journalnummer. Eller som elektronisk faktura til NaturErhvervstyrelsen med angivelse af: NaturErhvervstyrelsens EAN-lokationsnummer Virksomhedens CVR-nummer eller evt. SE-nummer Fakturanummer Fakturadato Betalingsoplysninger Projekttilskud-Produktion og journalnummer NaturErhvervstyrelsen afviser fakturaen i det elektroniske system og lægger den over i styrelsens tilskudsadministrative system, hvorfra den videre behandling og udbetaling sker. Der udbetales til Nem Konto. Udbetalingsanmodning Tilskudsmodtager udfylder en udbetalingsanmodning for de udgifter, der er afholdt i henhold til betingelserne i tilsagnet/tilskudsaftalen. En udbetalingsanmodning skal indeholde: Bilag 1: Erklæring. Erklæringen skal udfyldes og underskrives af institutionernes økonomiansvarlige. Erklæringen gælder kun for den aktuelle udbetalingsanmodning. Bilag 2: Opgørelse af omkostninger Bilag 3: Timeregnskab Bilag 4: Specifikation af støtteberettigede udgifter Bemærk i forhold til bilag 4, at det er en forudsætning at udgiften er: 4

7 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD direkte relateret til projektet - nødvendig for projektets gennemførsel - en udgift i det godkendte budget - er afholdt og betalt inden for den aktuelle afregningsperiode Udgifter til interne køb i virksomheden/på universitetet eller køb hos interesseforbundne enheder er underlagt de samme betingelser. Derfor forudsættes det, at der foreligger en intern eller ekstern faktura/rekvisition på x antal varer eller ydelser til kostpris, som er direkte relateret til projektet og nødvendig for projektets gennemførelse. Uspecificeret drift af laboratorier (intern laboratoriedrift), er ikke en udgift, som er direkte relateret til en projektaktivitet. Standard forbrugsvarer knyttet til laboratoriers drift herunder f.eks. sæbe til håndvask og rengøring, kitler, sikkerhedsbriller, hårnet, desinfe ktionsmidler, skoovertræk og lignende er derfor indeholdt i drift af laboratoriet og således indeholdt i overhead. Forbrug af petriskåle, pipetter, kemikalier og andre forbrugsvarer til konkrete analyser i laborator i- et, der relaterer sig direkte til projektet og er nødvendige for projektgennemførslen, samt de produkter som ønskes analyseret, vil være godkendte udgifter, som ikke er indeholdt i overhead. Hvis disse artikler købes internt i virksomheden, skal der foreligge en intern faktura/rekvisition med en tekst, der tydeligt beskriver udgiftens relation til projektet. Hvis der kan laves en standardkalkule over prisen på en given analyse, der indgår i projektet, kan denne anvendes i regnskabsaflæggelsen. I standardkalkulen må der ikke indgå udgifter, som er indeholdt i overhead. Specielt for Ekstern bistand gælder følgende: Ekstern bistand ( subcontracting ) opgøres på grun d- lag af betalte fakturaer for eksterne konsulent- og serviceydelser, som er nødvendige for projektets gennemførelse. Der tages udgangspunkt i, at ydelserne er købt til markedspris. Hvis ydelsen købes hos en leverandør, som ansøger er interesseforbundet med, skal prisen opgøres som intern kostpris. Skema og erklæring, der findes på NaturErhvervs hjemmeside skal anvendes: Anmodning om udbetaling sendes til NaturErhvervstyrelsen pr. til: I emnefeltet skal der stå: Udbetalingsanmodning + journalnummer. Betingelser for udbetaling af tilskud Det er en betingelse for udbetaling af tilskud: at projektaktiviteterne er gennemført i overensstemmelse med betingelserne i tilsagnet/aftalen at det kan dokumenteres, at udgifterne er afholdt inden for projektperioden og i den aktuelle afregningsperiode. Ved afregningsperioden forstås den periode, hvor de dokumenterede udgifter er afholdt. Det kan f.eks. være et regnskabsår, eller fra projektstart og 1 år frem. Der 5

8 JANUAR 2014 kan også være kortere afregningsperioder, men der kan maksimalt anmodes om udbetaling to gange årligt. Ved afholdte udgifter forstås udgifter, der er betalt inden for projektperioden. Ved projektperiode forstås den periode, der fremgår af tilsagnet under projektperiode. Udbetaling af tilskud kan ske på som rateudbetalinger med op til to gange årligt pr. projekt eller én gang ved projektets afslutning. Der skal indsendes en bilagsoversigt (bilag 4 i Anmodning om udbetaling af tilskud ) for de betalte udgifter. Selve bilagene skal ikke sendes ind. Dokumentationskrav Alle udgifter i udbetalingsanmodningen skal vedrøre projektet, og de skal være betalt af tilsagnshaver og kunne dokumenteres i form af fakturaer, lønsedler, timesedler og lignende. Der må ikke anvendes skønsmæssige fordelte udgifter. Det betyder blandt andet, at samtlige medarbejdere i projektet skal være omfattet af et tidsregistreringssystem og føre timeregnskab. Bilagene til udgifterne, fakturaer mv. skal ikke indsendes til NaturErhvervstyrelsen, men du har pligt til at opbevare alt regnskabsmateriale og originale udgiftsbilag vedrørende de til skudsberettigede udgifter i 5 år fra slutudbetaling har fundet sted. Dokumentation for de betalte udgifter skal kunne vises ved kontrol. Rateudbetaling Udbetaling af tilskud til projektet kan ske ved rateudbetaling. Hver rateudbetaling skal vedlægges samtlige bilag, der er anført på side 4 Udbetaling af tilskud. Tilskuddet kan blive udbetalt fordelt på op til to rater årligt. Bemærk, hvis en statusrapport ikke er indsendt og godkendt til tiden, vil næstkommende udbetalingsanmodning blive stillet i bero. Skabelon til statusrapport skal anvendes medmindre andet er aftalt og kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Slutudbetaling Anmodning om slutudbetaling for projektet skal sammen med en slutrapport sendes til NaturErhvervstyrelsen senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. I visse tilfælde kan der dispenseres fra fristen. Rapporten skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen eller den enhed i Fødevareministeriet der fremgår af tilsagnet/tilskudsaftalen, før slutudbetalingen kan finde sted. NaturErhvervstyrelsen tilbageholder 10 % af det bevilgede tilskud, som først kan udbetales, når slutrapporten er godkendt. Dette gælder for alle deltagere i projektet. Skabelon for slutrapporten kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og skal anvendes medmindre andet fremgår af tilsagnet/tilskudsaftalen: 6

9 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD Nem konto Tilskuddet udbetales kun over Nem Konto. Det bemærkes, at Nem Konto er knyttet til dit CVR-nr. Læs mere om Nem Konto herunder P-nr., CVR-nr., SE-nr. m.v. på denne hjemmeside: Indberetning til SKAT NaturErhvervstyrelsen indberetter udbetalte tilskud til SKAT. Erklæring Alle projektets udgifter skal medtages i omkostningsopgørelsen. Projektomkostningerne skal opg ø- res som de faktiske udgifter for dig, det vil sige efter fradrag af moms og eventuelle rabatter og kreditnotaer. Udbetalingsanmodningen skal vedlægges en erklæring (Bilag 1), der er underskrevet og dateret af institutionens regnskabsansvarlige. Kun den fortrykte erklæring (Bilag 1) fra NaturErhvervstyrelsen kan anvendes. Moms Er projektets aktiviteter momspligtige ydelser f.eks. forskningsbaseret myndighedsbetjening, konkrete serviceydelser m.v. skal momsen indgå i tilskudsmodtagers momsregnskab. Det fremgår tilsagnet/tilskudsaftalen om ydelsen er momspligtig. Ændringer af projektperiode, budget mv. Hvis du ønsker at ændre i projektet i løbet af projektperioden, skal den projektansvarlige ansøge NaturErhvervstyrelsen om det, før ændringen kan iværksættes. Ændringen kan kun godkendes, hvis projektets overordnede formål overholdes. Budgetændringer skal godkendes før de kan træde i kraft. Anmodning om ændringer sendes til: Husk at angive journalnummer. Ændringer af projektperioden Projektperioden er den periode i hvilken projektet gennemføres. Projektperioden er godkendt af, NaturErhvervstyrelsen og er i tilsagnet/tilskudsaftalen er angivet med en begyndelsesdato og en afslutningsdato. Alle projektets udgifter skal være afholdt inden for projektperioden. Der kan ikke betales tilskud til udgifter, som er afholdt før projektperioden er startet, eller efter projektperioden er afsluttet. Hvis der er behov for at ændre projektperioden, f.eks. hvis du ikke kan nå at færdiggøre projektet inden for den godkendte projektperiode, skal du søge NaturErhvervstyrelsen om projektforlængelse. Dette skal ske senest to måneder før den godkendte projektperiode er udløbet. 7

10 JANUAR 2014 Det er en betingelse, at forlængelsen kan begrundes sagligt, at projektets overordnede formål overholdes, og at projektet afsluttes inden for en rimelig tidshorisont. Projekterne skal gennemføres inden for en periode indtil 5 år, fra det er påbegyndt. NaturErhvervstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra. Ændringer af det godkendte budget Udgifter på den enkelte omkostningsart må maksimalt overskride den enkelte godkendte budgetpost med 10 pct. i hele projektperioden. Budgetændring er derfor kun nødvendig, hvis udgifterne på en budgetpost i projektperioden forventes at overstige det budgetterede med mere end 10 pct., og hvis der samtidig er et tilsvarende mindre forbrug på en eller flere af de andre poster. Hvis dette er tilfældet, skal det oplyses ved en udbetalingsanmodning og det skal uddybes fra hvilke poster udbetalingen skal foregå fra. Tilskuddets størrelse kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af budgettet. Som udgangspunkt kan der maksimalt ansøges om budgetændringer én gang årligt. Budgetændringer kan først træde i kraft, når den er godkendt. Sammen med din anmodning om budgetændring, skal du vedlægge en begrundelse for de foreslåede ændringer. HUSK at udspecificere begrundelsen! Det er vigtigt at ændringen uddybes i forhold til, hvilke poster der ændres og hvilke konsekvenser ændringen har i forhold til arbejdsopgaver, ekstern bistand, apparatur etc. Anmodning om budgetændring skal indsendes senest 2 måneder før projektperioden udløber. Overdragelse af projektet Tilsagn om tilskud/tilskudsaftaler kan ikke overdrages til anden virksomhed. Slutrapportering fra projektet Når projektet er afsluttet, skal projektet udarbejde en slutrapport, som skal indsendes pr. mail til NaturErhvervstyrelsen medmindre andet er fastsat i tilsagnet/tilskudsaftalen. Slutudbetaling kan først ske, efter NaturErhvervstyrelsen eller den enhed i Fødevareministeriet der står som faglig ansvarlig i tilsagnet/tilskudsaftalen har godkendt slutrapporten. På nedenstående link findes skabelonen for slutrapport, som skal anvendes medmindre andet er fastsat i tilsagnet/tilskudsaftalen.: Slutrapporten skal redegøre for projektets forløb, de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet, samt redegøre for projektets resultater. Sammen med slutrapporten skal du også indsende en elektronisk kopi eller links til det offentliggjorte materiale til NaturErhvervstyrelsen. Information om tilskud fra Fødevareministeriet Når du informerer om projektet og dets resultater i artikler, informationsmateriale, på seminarer e l- ler i andre kommunikationsaktiviteter, skal det tydeligt fremgå, at projektet er gennemført med tilskud fra Fødevareministeriet. 8

11 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD Fødevareministeriets brug af data Oplysninger om projektet vil blive brugt af relevante enheder i Fødevareministeriet, herunder især NaturErhvervstyrelsen, til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Ved udbetaling af tilskud fra NaturErhvervstyrelsen, skal man være opmærksom på: at NaturErhvervstyrelsen er dataansvarlig at de afgivne oplysninger vil blive behandlet i forbindelse med NaturErhvervstyrelsens afgørelse om udbetaling af tilskud. Endvidere kan oplysningerne blive brugt af NaturErhvervstyrelsen og andre til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål Endvidere skal NaturErhvervstyrelsen gøre opmærksom på, at i medfør af Persondataloven er der mulighed for: at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med projektet, jf. Persondatalovens 31 at man på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens 37 Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, Enheden for Jura. Kontrol NaturErhvervstyrelsen er forpligtet til at foretage kontrol af gennemførelsen af de projekter, der er givet tilskud til. Kontrollen kan finde sted i projektperioden samt op til 5 år efter sidste udbetaling. For at kontrollere de gennemførte projekter, kan NaturErhvervstyrelsen eller den, der er bemyndiget dertil, få adgang til den virksomhed, hvortil der er givet tilsagn. Dette kan ske uden retskendelse, dog med behørig legitimation. Dette gælder også adgang til regnskaber, forretningsbøger samt materiale, der opbevares i elektronisk form. Kontrollen kan gennemføres som kontrol på stedet eller ved administrativ kontrol af regnskab, bilagsmateriale og anden relevant dokumentation, som projektet sender ind på NaturErhvervstyrelses anmodning. Der skal på forlangende indsendes udgiftsbilag såsom fakturaer, betalingsdokumentation etc. til NaturErhvervstyrelsen som dokumentation for udgifternes afholdelse. Tilsagnshavere/aftalepartnere skal yde fornøden vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. Regnskaber, forretningsbøger mv. skal på begæring udleveres til de kontrollerende myndigheder. Der kan til brug for kontrollen indhentes fornødne oplysninger hos andre offentlige myndigheder, blandt andet med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysningerne i kont roløjemed, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold, momsafregning m.v. 9

12 JANUAR 2014 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Tilsagn og aftaler om tilskud kan bortfalde, og udbetalt tilskud kræves tilbagebetalt med renter i tilfælde af at: urigtige eller vildledende oplysninger er opgivet, eller oplysninger af betydning for sagens afgørelse er fortiet betingelserne for at opnå tilskud ikke længere opfyldes pligten i forbindelse med kontrol tilsidesættes Særlige bestemmelser vedrørende afgørelse af tvister m.v. kan fremgå af tilsagnet/tilskudsaftalen. Straffebestemmelser Eventuelle strafbestemmelser som bod, dagbøder m.v. fremgår af tilsagnet/tilskudsaftalen. Klagemulighed Det er muligt at klage skriftligt over denne afgørelse til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 uger fra den dag, vores afgørelse modtages. Klagen skal sendestil: NaturErhverstyrelsen Nyropsgade København V Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde fris t- overskridelsen. Vi sender herefter klagen sammen med vores kommentarer til Fødevareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen. 10

13 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD Sådan udfyldes skemaerne Nedenfor er en gennemgang af, hvordan de enkelte felter i to af de skemaer udfyldes, skemaerne findes i Anmodning om udbetaling af tilskud. Det drejer sig om bilag 2 (Opgørelse af omkostninger) og bilag 3 (Timeregnskab). Bilag 2: Opgørelse af omkostninger Alle beløb skal være eksklusiv moms Journalnummer: CVR-nr.: Tilsagnshavers navn: Aktuel afregningsperiode fra til 1. Interne lønudgifter VIP Aktuel afregningsperiode Projekt i alt til dato Samlet projektbudget TAP 2. Ekstern bistand 3. Øvrig drift, i alt 4. Apparatur/udstyr: 5. Andet i alt 6. Overhead 7. Eventuelle indtægter 8. Tilskudsgrundlag Sum af 1 til 5 fratrukket 7 og 8 Indtægter: Andet: Journal nr.: Anfør NaturErhvervstyrelsens journalnummer, som fremgår af tilsagnsbrevets højre øverste hjørne. Projektansøgers CVR-nr. og navn: Anfør CVR-nr. og navn på den virksomhed/institution, som omkostningerne vedrører. 11

14 JANUAR 2014 Aktuel afregningsperiode fra/til: Angiv den aktuelle afregningsperiode, som udgifterne vedrører. Udgifterne skal være betalt i den aktuelle afregningsperiode. Aktuel afregningsperiode omfatter perioden fra sidste rates slutdato til datoen for betaling af de sidste udgifter. Eksempel: Hvis der i 1. rate er udbetalt for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011skal 2. rate starte fra 1. juli 2011 til Aktuel afregningsperiode: Her angives de afholdte udgifter fordelt på de enkelte poster. Der skal angives det fulde beløb, der udgør det samlede tilskudsgrundlag. Projektomkostninger i alt til dato Her angives summen af alle tidligere udbetalte tilskud til projektet indtil den aktuelle afregningsperiode. Godkendt budget ifølge tilsagn/tilskudsaftale I denne kolonne skal det godkendte budget, der er vedlagt tilsagnet/tilskudsaftalen, indskrives. Hvis NaturErhvervstyrelsen efterfølgende har godkendt budgetændringer, skal det senest godkendte budget benyttes. 12

15 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD Bilag 3: Timeregnskab Journal nr.: CVR-nr.: Tilsagnshavers navn: Afholdte omkostninger Aktuel afregningsperiode fra til Aktuel afregningsperiode Projekt i alt til dato (alle tidligere udbetalte rater til dette projekt) Samlet projektbudget VIP i alt: Timesats Timer Beløb Timer Beløb kr. Timer Beløb kr. Lønkategori I (VIP) Kr./t. Antal Kr. Antal Antal Timesats Timer Beløb Timer Beløb kr. Timer Beløb kr. Lønkategori II (TAP) Kr./t. Antal Kr. Antal Antal TAP i alt: I alt kr. Journal nr.: Anfør NaturErhvervstyrelsens journalnummer, som fremgår af tilsagnsbrevets øverste højre hjørne. Projektansøgers CVR-nr. og navn: Anfør CVR-nr. og navn på den virksomhed/institution, som timeregnskabet vedrører. 13

16 JANUAR 2014 Aktuel afregningsperiode fra/til Angiv den aktuelle afregningsperiode, som udgifterne vedrører. Udgifterne skal være betalt i den aktuelle afregningsperiode. Lønkategorier De lønkategorier og de timesatser, der er fastsat i budgettet, og i tilsagnet/tilskudsaftalen, skal overholdes. Hvis det godkendte budget er opdelt i forskellige lønkategorier, skal hver kategori være udfyldt, med hvor mange timer der er brugt på projektet. Beregn timesats og timeantal. Skriv resultatet i beløb. Husk at antallet af brugte timer skal kunne dokumenteres, det vil sige at samtlige medarbejdere i projektet skal føre et regnskab over de timer, de har brugt på projektet. Projekt i alt til dato Timer antal udfyldes med angivelse af de samlede antal arbejdstimer, der har været i forbindelse med projektet, tidligere betalte timer og timer til dato. Beløb skal udfyldes med det samlede beløb, der i alt er udbetalt for hele projektet til dato. Her oplyses det samlede forbrug af timer, der tidligere er blevet udbetalt tilskud til i projektet, frem til den aktuelle afregningsperiode. Aftalt budget ifølge tilsagn/tilskudsaftale Det godkendte budget, der er vedlagt tilsagnsbrevet eller indgår i tilskudsaftalen, oplyses her. Hvis NaturErhvervstyrelsen efterfølgende har godkendt budgetændringer, oplyses det ændrede budget. Beløb der skal overføres til Opgørelse af afholdte omkostninger I alt for beløb aktuel afregningsperiode og i alt for projekt i alt til dato skal overføres til interne lønudgifter i skemaet Opgørelse af afholdte udgifter. Bilag 4: Specifikation af støtteberettigede udgifter Bilag 4 skal udfyldes for at tilskuddet bliver udbetalt. Udgifterne skal beskrives og det skal udspecificeres, hvilke omkostningsart/budgetpost de hører ind under. Beregnede udgifter accepteres ikke! 14

17 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD Tilskudsberettigede udgiftstyper De godkendte udgiftstyper fremgår af det godkendte budget og udgifterne skal afholdes i overen s- stemmelse med den godkendte projektbeskrivelse. Interne lønomkostninger (direkte lønudgifter) Overføres fra timeregnskabet Interne lønomkostninger (direkte lønudgifter) omfatter løn til personale, der er beskæftiget med gennemførelsen af projektet. Der ydes ti l- skud til den faktiske timeløn. Timelønnen må ikke indeholde nogen form for overhead (indirekte udgifter). Hvis pågældende medarbejder har yderligere omkostninger som rejser og øvrige udgifter, dækkes de under andre poster. Ansatte medarbejdere Der ydes tilskud til medarbejderens faktiske udbetalte timeløn + sociale bidrag. Timesatsen for funktionærer budgetteres som bruttoårsløn divideret med 1648, og for timelønnede som den faktiske timeløn + sociale bidrag. I beregningen må årslønnen indeholde: Ferieberettiget løn, arbejdsgivers betalte pensionsudgift, arbejdsgivers betalte ATP-udgift, arbejdsgivers betalte udgifter til andre lønrelaterede omkostninger til medarbejderen samt feriepenge optjent under ansættelsen på projektet. I beregningen må årslønnen ikke indeholde gratialer, provisioner eller andre ikke-overenskomstmæssige ydelser. Krav om tidsregistrering Samtlige medarbejdere, der arbejder med projektet, skal være omfattet af et tidsregistreringssystem. Såfremt tilskudsmodtager har etableret et tidsregistreringssystem, f.eks. som jobkort eller uge- eller månedstimesedler, der føres dagligt af den enkelte medarbejder, kan dette anvendes til projektet. Såfremt tilskudsmodtager ikke har et tidsregistreringssystem, skal der etableres et, som opfylder følgende minimumskrav: Hver medarbejder, der arbejder med projektet, skal føre en dagbog, en uge- eller månedstimeseddel. Den pågældende medarbejder skal da g- ligt notere det antal timer, der arbejdes med projektet. Tidsregistreri n- gen skal attesteres af den projektansvarlige daglige ledelse. Der må ikke anvendes skønsmæssige angivelse af timeforbruget. Ekstern bistand Ekstern bistand omfatter udgifter til: konsulenter eksternt udført afprøvning og analyser anden ekspertbistand Konsulentbistand skal være udgifter til personer, der ikke er ansat i tilskudsmodtager virksomhed/organisation (ét CVR-nr.), og som udfører arbejde i projektet. 15

18 JANUAR 2014 Det er op til dig, at kunne redegøre for, at antal konsulenttimer og konsulenttimeløn er rimelige. Ekstern bistand ( subcontracting ) opgøres på grundlag af betalte fakturaer for eksterne konsulent- og serviceydelser, som er nødvendige for projektets gennemførelse. Der tages udgangspunkt i, at ydelserne er købt til markedspris. Hvis ydelsen købes hos en leverandør, som ansøger er interesseforbundet med, skal prisen opgøres som intern kostpris. Det er muligt at opnå tilskud til andre omkostninger, hvis disse fremgår af det godkendte budget. Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter omfatter udgifter til ting, der indgår i projektet, og som ikke har nogen værdi efter projektet er afsluttet. Det kan være f.eks. råvarer, kolber, halvfabrikata, foderstoffer, frø eller kemikalier. Apparatur/udstyr Andet Ved apparatur/udstyr forstås maskiner, inventar, analyseudstyr og li g- nende som er nødvendige for projektets gennemførelse, og som skal anskaffes i forbindelse med projektet. Omkostningen er kun tilskudsberettiget i forhold til anvendelsen af udstyret i projektet. Udgiftsp o- sterne var specificeret i den godkendte projektansøgning o g tilsagnsbrevet. Posten apparatur/udstyr skal fratrækkes en nedskrevet værdi /scrapværdi, som beregnes, som en procentdel af indkøbsprisen. I tilsagnet fremgår den procentsats, som udstyret er nedskrevet med. Her anføres, hvilke andre udgifter man har haft til projektets gennemførelse. I denne post indgår også udgifter til kommunikation. Andet er suppleret med en forklaring jf. specifikationerne i det godkendte budget. Evt. indtægter Indtægter fra projektet opnået i projektperioden, f.eks. fra salg af prøveproduktion, skal fratrækkes projektets udgifter. Hvis indtægterne ikke er medtaget i det oprindelige budget skal disse indtægter alligevel oplyses her. Bemærk, at indtægter ikke umiddelbart giver mulighed for at øge udgifterne tilsvarende. Hvis der kommer indtægter, der ikke er budgetteret, skal der foretages en budgetændring. Overhead Der kan beregnes overhead (indirekte fællesudgifter) op til 20 pct. af de direkte udgifter excl. udgifter til ekstern bistand og apparatur for projekter, der ikke har været genstand for konkurenceudsættelse. Der kan beregnes overhead (indirekte fællesudgifter) på op til 44 pct. af de direkte udgifter excl. udgifter til ekstern bistand og appara- 16

19 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD tur for projekter der har været genstand for konkurrenceudsættelse. Den relevante sats fremgår af det godkendte budget.. 17

20 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V ISBN Tlf.:

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2016 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP November 2015 4. Udgave Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Marts 2013 2. Udgave

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud til forsøgsfiskeritogter iht. innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud til forsøgsfiskeritogter iht. innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud til forsøgsfiskeritogter iht. innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv 1. Generelle vilkår for tilskuddet Skattepligt

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til af forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om ansøgning om tilskud til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen 29. april 2003 Der tages forbehold for ordningens endelige godkendelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Maj 2016 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017

Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017 1 Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017 Indhold 1. Indledning... 2 2. Tilskuddets anvendelse... 2 3. Udbetaling af tilskud... 2 Indberetning til SKAT... 2 De minimis...

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. August 2014

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. August 2014 Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol August 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): Center for Erhverv Fotograf(er): Colourbox

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012 Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juni 2012 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Case 2 Differentieret overhead

Case 2 Differentieret overhead Case 2 Differentieret overhead Caseindhold Hvad går denne case ud på? Hvordan løser du casen? Løsningsfif Bilag 1 Bevillingsskrivelse Bilag 2 Krav for tilsagn om tilskud og for udbetaling af tilskud Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. Oktober 2013

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. Oktober 2013 Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center for Projekttilskud Fotograf(er):

Læs mere

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013 Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Kolofon Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Kolofon. Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP

Kolofon. Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP Januar 2016 Kolofon Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere