1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N147-S1 Dato: Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade Vejle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N147-S1 Dato: 23-06-2014. Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade 4 7100 Vejle"

Transkript

1 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N147-S1 Dato: Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade Vejle Afdeling: 48, Juulsbjergparken Skrænten Vejle Øst Byggeriets beliggenhed: Juulsbjergparken Vejle Byggeskadefonden Studiestræde København V Tlf E-Web: Kontaktperson: Peter Rasch Hansen Tlf. direkte: Eftersynet er foretaget af: Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S, Frederiksgade 74 E, 8000 Århus C

2 Indholdsfortegnelse Indledning Bygningsejer skal herefter gøre 5 Opfølgning på 1 års eftersynet link til statuskort 5 Hvad forstås ved et byggeteknisk forhold 6 Byggetekniske forhold 1. Belægninger, Terrænbelægninger Fald ind mod bygningen Der er ikke niveaufri adgang til terrasse. 2. Sekundær bygning, Småbygninger Bagfald på tag 3. Altangang, Altangang Hul i membran 4. Yderdør, Yderdør Manglende værn Fuge mangler Sålbænke revner og skaller af 5. Liniefundament, Liniefundament Ral fyldt for højt op. 6. Gulv, Klinkegulv våd rum Lunke i flisebeklædning. 7. Tagdækning, Tagdækning mod ventileret konstruktion Utæthed på kanal til elførring til solceller Dampbuler ved afløb Manglende dokumentation for brandgodkendelse 8. Tagterrasse, Tagterrasse Der er ikke niveaufri adgang til tagterrasse Der er ikke tæt omkring gennemføring til gelænder 9. Ovenlys, Ovenlys Kondensfugt ligger sig på krydfiner Indækninger er mangelfuldt påskruet 10. Vindue, Vindue 25

3 Fugebånd vælter eller springer ud Hul i fuge Fuge vedhæfter ikke mod tagpap 11. Indervæg, Indervæg fugtig zone Vådrumssikring ikke overholdt 12. Ydervæg, Ydervæg fugtig zone Vådrumssikring ikke overholdt. 13. Ydervæg, Ydervæg kælder Gennemføringer i væg er utæt. 14. Ydervæg, Ydervæg over terræn Revner i vægge Fugt og afskalninger i væg Afskalninger i væg Skruk pudslag Revner i væg Afskalninger på murværk Forkert afslutning på tagpap Revner i væg Afskalninger i pudslag Aluind. på murkrone er for lille Fastgørelse af krydsfiner Krydsfinersplade ikke inddækket Utætte samlinger på aluinddækninger Inddækningerne er utætte i enderne Inddækning er ikke ført tilstrækkeligt ud over mur forkert materialevalg i bund af let væg Der er ikke tætnet om udspyer fra altangang 15. Ydervæg, Flisevægge Gummifuger i hjørner revner 16. Tagnedløb, Tagnedløb Fald på afløbsrøret 17. Kanal, Ventilationskanal Der kommer vand ud i rørsamling

4 Alle eftersete bygningsdele 54 Dokumentation 59 Supplerende bemærkninger 61

5 Indledning Dette er resultatet af Byggeskadefondens 1 års eftersyn, som hermed er afsluttet. De væsentligste bygningsdele er blevet gennemgået af eftersynsfirmaet, der samtidig har registreret, om der er byggetekniske forhold dvs. svigt eller byggeskader eller fejl og mangler i dokumentationen. I rapporten redegøres der for disse byggetekniske forhold, der afsluttes med fondens konklusion med anbefalinger om, hvad der skal gøres for at forebygge, at svigt fører til skader, eller at skader udvikler sig yderligere. Herefter er alle eftersete bygningsdele oplistet, uanset om der blev fundet svigt, skade eller fejl og mangler i dokumentation. Rapporten afsluttes med en oversigt over det dokumentationsmateriale, der er forelagt eftersynsfirmaet samt eventuelle supplerende bemærkninger til eftersynet. Bemærk, at fonden ikke ved eftersynet kan afgøre, hvem der har ansvaret for de registrerede svigt eller byggeskader m.v. Manglende kvalitetssikring Der er under flere bygningsdele rapporteret om manglende dokumentation af kvalitetssikring. Bygningsejer kan forlange den manglende dokumentation fremlagt. Det er en betingelse for dette byggeri, at det er kvalitetssikret for at undgå svigt og skader. Den manglende dokumentation for skjulte eller delvis skjulte bygningsdele medfører efter fondens opfattelse tvivl om, hvor vidt den konkrete udførelse af de pågældende konstruktioner er forskriftsmæssig. Tvivlen bør derfor som minimum fremover udløse en skærpet driftsindsats bestående af hyppige eftersyn så eventuelle tegn på skade i eller omkring den pågældende konstruktion opdages hurtigst mulig. Såfremt der ved eftersyn observeres tegn på skade eller andre unormale forhold, skal der gribes ind med nødvendig undersøgelse af bygningsdelene for at fastlægge behov for at gennemføre en eventuel udbedring. Manglende risikoerklæring Risikoerklæringen forelå ikke ved eftersynet! Det er en betingelse for støttetilsagnet, at de projekterende skal afgive en erklæring om risikobehæftede forhold. Erklæringen skal udfyldes af de projekterende parter og underskrives af disse og bygherren skal gøres bekendt med erklæringen og underskrive den. Erklæringen skal udfyldes uanset om projektet indeholder risikobehæftede forhold. Når erklæringen ikke foreligger, kan en evt. senere skadeanmeldelse afvises fra dækning i fonden. Læs mere herom i Vejledning om erklæring om risikobehæftede forhold på fondens hjemmeside. Manglende driftsplan Der forelå ingen driftsplan ved eftersynet. Der skal ved afleveringen af byggeriet foreligge en driftsplan, som for alle væsentlige bygningsdele beskriver, hvor ofte de skal efterses, og hvordan de skal vedligeholdes. Hvis der i forbindelse med en efterfølgende skadesag ikke foreligger en driftsplan og driftsherren ikke har dokumenteret en driftsindsats i en driftsjournal kan fonden vælge at reducere en eventuel dækning. Bygningsejer skal herefter gøre: Inden 1 års fristens udløb skal ejer reklamere over registrerede svigt og byggeskader samt fejl og mangler i dokumentationen. Reklamationsbreve skal sendes til alle tænkeligt ansvarlige, fx rådgivere og underrådgivere, entreprenører og underentreprenører samt leverandører. Ejer skal meddele eventuelle garantistillere, at garantien ikke kan nedskrives, før de ansvarlige har foretaget udbedring. Ejer skal få de ansvarlige til snarest muligt at udbedre svigt og byggeskader, og få dem til at afhjælpe fejl og mangler i dokumentationen. Hvis de ansvarlige ikke foretager udbedring af svigt og byggeskader, skal bygningsejer indgå suspensionsaftale eller anlægge sag ved voldgiftsretten, før krav mod de ansvarlige forældes. Det sker 3 år efter, at ejeren bliver eller burde være blevet bekendt med svigt eller byggeskade m.v.. N147 S1 Side 5 af 61

6 Sag kan ikke anlægges, før Byggeskadefonden har givet grønt lys. Læs mere og brug disse paradigmer: Vejledning om forberedelse, udførelse og opfølgning af 1 års eftersyn Reklamation ved 1 års eftersyn Rykker for reaktion på reklamation ved 1 års eftersyn Underretning til garantistiller ved 1 års eftersyn Passivitet og forældelse Suspensionsaftale Opfølgning på 1 års eftersynet link til statuskort Bygningsejer kan løbende og skal senest 1½ år efter byggeriets aflevering logge ind på fondens web portal ( og under fanebladet "Statuskort" registrere, hvordan der er fulgt op på 1 års eftersynet. Det skal her registreres, om der er reklameret, og om de byggetekniske forhold i rapporten er udbedret. Hvis der ikke er registreret byggetekniske forhold, vil der ikke ligge et statuskort til udfyldelse. Vi vil med denne registrering bl.a. sikre, at I har rejst krav over for de ansvarlige om udbedring af svigt m.v. i byggeriet. Hvad forstås ved et byggeteknisk forhold? Et byggeteknisk forhold er fællesbetegnelse for byggeteknisk svigt, fejl og mangler i dokumentationen eller byggeskade, som knytter sig til en bygningsdel eller en bestanddel. : Hvis materialer, konstruktioner eller bygningsdele ved afleveringen af et byggeri/renovering savner egenskaber, som burde have været der i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Der er også tale om svigt, hvis en ydelse helt mangler. Byggeskade: Hvis brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen ikke er uvæsentlig, og hvis skaden skyldes forhold ved planlægning, projektering eller gennemførelse af nybyggeriet, ombygningen eller renoveringen. Fejl og mangler i dokumentationen: Hvis der er fejl i projektet, hvis der mangler et tilstrækkeligt projektgrundlag for udførelsen, eller hvis det ikke er dokumenteret, at udførelsen er i overensstemmelse med projektet. N147 S1 Side 6 af 61

7 1. Belægninger, Terrænbelægninger Bygningsdelens opbygning: Terræn er opbygget med en blanding af flisebelægning, samt græs og planteområder. Terræn falder meget, hvorfor der flere steder er brugt støttemure Fald ind mod bygningen Terrænet er meget skrånende, hvilket bevirker at det skråner direkte ned mod bygning. Iht. SBI224, skal der, til trods for voldgravsløsning, være fald væk fra bygningen på min 1:40 og lægges afskærende dræn ude i terræn. Mellem bygningerne i række 5 og 6. 2 steder. 50 Terræn skråner direkte ned mod bygning. Fejl eller mangler i dokumentation Der er ingen dokumentation for, at der er udført dræn ude i terrænet, som kan optage vandet fra det skrånende terræn. N147 S1 Side 7 af 61

8 Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Der skal sikres at der er afskærende dræn i terræn. Trods voldgravsløsning og dræn i terræn anser fonden forholdene af fonden for at være risikofyldt. Det medfører skærpet drift og vedligeholdelse. Hvis mindste tegn på skade, f.eks. opfugtning af murværk sættes der ind med afhjælpende vedligehold. N147 S1 Side 8 af 61

9 1.2. Der er ikke niveaufri adgang til terrasse. Terrasserne er udført, så der ikke er niveaufri adgang til dem fra lejlighederne. Fra gulv i lejligheder og op til overkant bundkarm var ca. 130 mm. Iht. BR10 må der maximalt være 25 mm. Generelt ved terrasser hvor terræn er hævet på grund af skrånende terræn. Generelt. 25 Der er ikke niveaufri adgang til dem fra lejlighederne. Svigt skal udbedres. Der skal udføres niveaufri adgang fra gulv i lejligheder til terrasse. N147 S1 Side 9 af 61

10 2. Sekundær bygning, Småbygninger Bygningsdelens opbygning: Trapezstålplader på lægter og bjælkespær Bagfald på tag Trapezplader ligger med for lille fald eller bagfald. Det har ud fra kvalitetssikringsmaterialet ikke været muligt, at finde frem til den præcise leverandør af trapezpladerne, men hvis man kigger i montagevejledningen fra DS Stålprofil, skal trapezplader minimum lægges med 5 grader fald. Pladerne på skurtaget er overordnet lagt med et fald på ca. 1 grad. Ved tagrenderne har taget enkelte steder bagfald. Det manglende fald bevirker, at der flere steder står blankt vand på tagpladerne. Ligeledes gør dette, at vandet i blæsevejr kan trykkes tilbage ind under pladerne. I den ene side har det bevirket, at vandet er løbet ind i vægkonstruktionen og har lagt sig ovenpå pladerne der holder postkasselamperne og ned i disse. Skur ved række % 35 Tag med fald på ca 1 grad. Bagfald ved tagrende og blankt vand på taget. Vand kan blive skubbet tilbage op under trapezpladerne nå det blæser. Der ligger vand på inddækningen, hvor det er trængt ned i postkasselamperne. Der er sandsynligvis trukket noget ind under denne inddækning i blæsevejr. N147 S1 Side 10 af 61

11 Vand i lampe. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 11 af 61

12 3. Altangang, Altangang Bygningsdelens opbygning: Altangangen er opbygget som følger - Rist v. indgange mm Betonfliser + opklodsning. - Tagpap + TF. mineraluld. - Membran. - TF. mineraluld. 180 mm betondæk 3.1. Hul i membran Ved afløbet var tagpap udført forkert. Dette bevirkede, at vandet fra altangangen ikke blev ledt ned i afløbet, men i et hul i tagpappen ved siden af afløbet. Dette medfører opfugtning i det nedenliggende murværk. På altangang ved bolig nr sted. 20 Vandet fra altangangen er ikke blevet ledt ned i afløbet, men i et hul i tagpappen ved siden af afløbet. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Ved afløbet skal hul i membranen udbedres, således at vand ledes ned i afløbet og ikke ved siden af afløbet N147 S1 Side 12 af 61

13 4. Yderdør, Yderdør Bygningsdelens opbygning: Døre er udført i træ/alu. Der er fugebånd på siderne og over dørene. Fugemasse under vinduerne. Sålbænkene er pudsede porebetonblokke Manglende værn Der mangler værn foran fransk altan, så regler for afskærmning er ikke overholdt. I bolig nr sted. 25 Manglende værn. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Lovmæssig af skærmning skal udføres N147 S1 Side 13 af 61

14 4.2. Fuge mangler Fuge under altandør mangler, hvilket kan medføre fugtindtrængen. Bolig nr sted. 15 Fuge under altandør mangler. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende fuge skal etableres N147 S1 Side 14 af 61

15 4.3. Sålbænke revner og skaller af Under dørene slår pudsen revner og skaller af på sålbænkene. Dette skyldes sandsynligvis, at ristene ligger direkte på pudslaget. Revnerne og afskalningerne kan føre til fugt i vægkonstruktionen. Blok 6 og %. 20 Sålbænke revner og skaller af. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Skal udbedres ved af defekt puds afhugges og der udføres en ny sålbænk af puds. N147 S1 Side 15 af 61

16 5. Liniefundament, Liniefundament Bygningsdelens opbygning: Der er udført voldgravsløsning rundt om alle bygninger. Voldgraven er udført med: Flise sat på højkant i beton. - Ralopfyld i voldgraven til ca. 15 cm under sokkeloverkant Ral fyldt for højt op. Der er ved 1 bolig fyldt ral helt op til overkant sokkel, hvorfor der ikke er 150 mm fri sokkel, som beskrevet i SBI 224. Bolig nr. XXX 1 sted. 25 Voldgrav er fyldt op med ral. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 16 af 61

17 6. Gulv, Klinkegulv våd rum Bygningsdelens opbygning: - Klinker. Vådrumssikring mm Armeret betonplade. - Skillelag mm Trykfast mineraluld. Dæk. Fugtspærre mm Armeret beton. 300mm Trykfast isolering Lunke i flisebeklædning. Der er lokal lunke i flisebeklædningen lige udenfor brusenichen. Bolig nr sted. 25 Lokal lunke i flisebeklædningen lige udenfor brusenichen. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 17 af 61

18 7. Tagdækning, Tagdækning mod ventileret konstruktion Bygningsdelens opbygning: Taget er opbygget i varm tags konstruktion med tagpap på polystyren isolering. Der er gennemføringer i form af afløbsudluftninger, ventilationshætter, rørgennemføringer til el til solceller, m.m Dampbuler ved afløb Der var dampbuler i tagpap ved afløb. Lille bygning i række 5. 1 sted. 30 Der var dampbuler i tagpap ved afløb. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Dampbuler i tagpap ved afløb afhjælpes i henhold til BYG Erfa blad nr (vedhæftet link)) BYG-ERFA: (47) Dampbuler på tagpaptage forebyggelse og udbedring N147 S1 Side 18 af 61

19 7.2. Manglende dokumentation for brandgodkendelse Fejl eller mangler i dokumentation I tegningsmaterialet står beskrevet, at der skal anvendes Broof(t2)/klasse 2 tagopbygning. Der forelå ikke dokumentation for, at valgte materialer i sammenspil overholder dette brandkrav. Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Dokumentation for at tagdækning overholder gældende brandkrav skal fremskaffes. N147 S1 Side 19 af 61

20 7.3. Utæthed på kanal til elførring til solceller Gennemføringen i taget til elføring til solceller er udført med stålrør der er udformet som svanehals. På rørføringerne er udført samlinger. Disse samlinger er ikke tætte, hvorfor der kan løbe vand ned i tagkonstruktionen. Lille bygning i række 5. 1 sted. 30 Gennemføringen i taget til elføring til solceller er udført med stålrør der er udformet som svanehals. Samlinger er ikke tætte på gennemføringskanal. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 20 af 61

21 8. Tagterrasse, Tagterrasse Bygningsdelens opbygning: Tagpap er ført med op ad murkrone ved tagaltanerne. Gelænderet er ført gennem tagpap på det lodrette stykke af murkrone ved tagaltan Der er ikke niveaufri adgang til tagterrasse Tagterasserne er udført, så der ikke er niveaufri adgang til dem fra lejlighederne. Fra gulv i lejligheder og op til overkant bundkarm var ca. 130 mm. Iht. BR10 må der maximalt være 25 mm. Generelt ved alle tagterrasser. Generelt. 25 Fra gulv i lejligheder og op til overkant af bundkarmen var ca. 130 mm. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Der skal udføres niveaufri adgang fra gulv i lejligheder til terrasse. N147 S1 Side 21 af 61

22 8.2. Der er ikke tæt omkring gennemføring til gelænder Gelænderet er ført gennem tagpap på det lodrette stykke af murkrone ved tagaltan. Der er ikke tætnet omkring gennemføring til gelænderet. Bolig nr. 59 og steder. 30 Der er ikke tætnet omkring gennemføring til gelænderet. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende tætning skal udføres N147 S1 Side 22 af 61

23 9. Ovenlys, Ovenlys Bygningsdelens opbygning: Ovenlysvinduer opsat på betondæk. Tagpap brændt med op af lysningskarme på udvendig side. Lysninger indvendigt består af krydsfinersplade med gipsplade udenpå. Gipspladen går længere op end krydsfinerspladen Kondensfugt ligger sig på krydfiner. Kondensfugt ligger sig på krydfinerspladen og kan ikke komme derfra, da gipspladen går længere op. Dette kan bevirke fugt i krydsfinerspladen, som på sigt kan give råd og svamp. Alle ovenlysvinduer. 100 %. 30 Fugtskjolder på krydsfinersplade i lysning. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 23 af 61

24 9.2. Indækninger er mangelfuldt påskruet Ovenlysvindueinddækning er ikke skruet fast i alle skruehullerne. Flere steder sidder der kun mellem 4 og 6 skruer ud af 10 skruehuller. Svigtet er konstateret flere steder, men blandt andet 3 ovenlys lille bygning i række %. 30 Skruer mangler. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 24 af 61

25 10. Vindue, Vindue Bygningsdelens opbygning: Der er fugebånd på siderne og over vinduet. Fugemasse under vinduerne. Sålbænkene er pudsede porebetonblokke Hul i fuge Der var ikke pudset helt ind under fuge under vinduer. Fugemassen udfyldte ikke dette hul i puds, hvorfor der var hul i fugen. Dette kan bevirke at der trænger fugt ind i vægkonstruktionen. Stuevindue i trappeside i bolig sted. 2 Hul i fuge. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 25 af 61

26 10.2. Fuge vedhæfter ikke mod tagpap Bygherre havde et sted taget et terrassebrædde op, så det var muligt at eftergå fugen under terrassedør og vinduesparti. Dette var ikke muligt andre steder, da terrasserbrædderne var ført helt op under bundkarmen på partierne. Det kunne konstateres, at der var udført en opkant på tagpappet, som var ført ind under partierne. der var fuget mellem partierne og tagpappet. Fugen klæbede ikke ordentlig til tagpappen, hvorfor der var hul i fugen. Bolig nr. 3. Der blev kun efterset dette ene sted hvor brædtet var taget op, hvorfor problemet var 100 % af det eftersete. 2 Fuge vedhæfter ikke til underlag, hvorfor der er revne i fugen. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 26 af 61

27 10.3. Fugebånd vælter eller springer ud Fugebånd vælter eller springer ud. Dette giver åbninger i fugen, hvor der kan komme fugt ind i vægkonstruktionen. En del steder fordelt på alle bygningerne. Ca. 15 % af alle vinduer har problematisk fugebånd. 25 Fugebånd er ikke proppet langt nok ind eller springer ud. Fugebånd vælter. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 27 af 61

28 11. Indervæg, Indervæg fugtig zone Bygningsdelens opbygning: Betonelementvægge Vådrumssikring ikke overholdt Sokkelklinken er flere steder kun ført 55 mm op ad væggen. Dermed er vådrumssikringen ligeledes kun 55 mm op ad væggen. Dermed er krav til vårdumssikring ikke overholdt. I henhold til SBI200, skal vådrumssikringen føres minimun 100 mm op ad væggen. Række %. 25 Krav til vådumssikring ikke overholdt. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 28 af 61

29 12. Ydervæg, Ydervæg fugtig zone Bygningsdelens opbygning: Malerbehandlede termoblokke. Nederst er sat sokkelklinke Vådrumssikring ikke overholdt. Sokkelklinken er flere steder kun ført 55 mm op ad væggen. Dermed er vådrumssikringen ligeledes kun 55 mm op ad væggen. Dermed er krav til vårdumssikring ikke overholdt. I henhold til SBI200, skal vådrumssikringen føres minimun 100 mm op ad væggen. Badeværelser i række % 25 Krav til vådumssikring ikke overholdt. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 29 af 61

30 13. Ydervæg, Ydervæg kælder Bygningsdelens opbygning: Betonelementkældervægge. - Polystyrol Gennemføringer i væg er utæt. Der er isat udsparinger i væggen til gennemføring af elledninger. Der er ikke udstøbt om ledningerne, hvorfor der er hul ud til polystyrolen. Dette bevirker, at der kan komme både fugt og dyr igennem (eks. rotter). Der lugtede ligeledes af fugt i kælderen i blok 1. Kælderen i blok 1, 3, 4 og %. 60 Udsparinger i kældervæg til elgennemføringer. Der mangler udstøbning og gennemføringerne. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 30 af 61

31 14. Ydervæg, Ydervæg over terræn Bygningsdelens opbygning: Tunge vægge er udført: mm thermo porebetonblokke. - Facadepuds. Lette vægge var ikke beskrevet i modtaget tegningsmateriale, men forventes udført som nedenstående: - 2x13 mm gipsplader mm krydsforskalling i c-profiler med mineraluld i mellem. Dampspærre mm c-profiler med mineraluld i mellem mm krydsforskalling i c-profiler med mineraluld i mellem. Vindspærre mm ventileret hulrum. - Pudset facadeplade. Murkroner på tag er opbygget med krydsfinerplader udlagt på top af porebetonvægge. Ovenpå krydsfiner er oplagt aluprofil mod formur, og tagpap er brændt med op over krydsfiner og ind over aluprofilet. Murkroner ved altaner er opbygget med krydsfinerplader udlagt på top af porebetonvægge. Ovenpå krydsfiner er oplagt aluprofil på murpap Revner i vægge Puds revner på tunge vægge. Revnerne forventes at ske i bagvedliggende bloksamlinger. Bolig nr. 9, 73 og %. 25 Puds revner på tunge vægge. N147 S1 Side 31 af 61

32 Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. I enkelte boliger er der indvendig konstateret revner i væggene. Revnerne ligger tilsyneladende ved samlinger i blokmurværket og skyldes sandsynligvis svind og temperaturbevægelser i væggen. Revnerne har tilsyneladende ingen statisk betydning. Revnerne udbedres enten nu eller over driften. Forholdet holdes under observation, og skulle der opstå betydeligt flere revner, må forholdet undersøges nærmere. Yderligere information fremgår af vedhæfetet BYG ERFA blad nr BYG-ERFA: (22) Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer N147 S1 Side 32 af 61

33 14.2. Fugt og afskalninger i væg Byggeteknisk skade I bolig nr. 137, kunne det konstateres at maling og spartellag skallede af i toppen og i bunden af væggen. Ligeledes kunne der i fodlisten konstateres fugtmålinger på 22 %. Skaden blev konstateret umiddelbart under det sted, hvor vandet løber forkert ned i udspyr på altangang ved boligerne (se punkt vedrørende dette under altangange) Lokalisering af hvor skaden er registreret: Bolig nr Omfang af skade i forhold til det eftersete: 2 steder. 25 Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet: Hul i membran Maling og spartellag skallede af i toppen af væggen i bolig nr. 9. Maling og spartellag skallede af i toppen af væggen i bolig nr Maling og spartellag skallede af i bunden af væggen i bolig nr Fugtmålinger i fodlisten i bolig nr N147 S1 Side 33 af 61

34 Der er skade som følge af et svigt i en anden bygningsdel. Skaden skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Afskalling af maling og spartellag skyldes antageligt forkert udført udspyr på altangang , Når problemmet er afhjulpet repareres væggene. N147 S1 Side 34 af 61

35 14.3. Afskalninger i væg. Byggeteknisk skade I bolig nr. 9, kunne det konstateres at maling og spartellag skallede af i toppen af væggen. Skaden blev konstateret umiddelbart under det sted, hvor vandet kan komme bagom tagpappet på altanen i bolig nr. 3. (se punkt vedrørende dette under forvægge) Lokalisering af hvor skaden er registreret: Bolig nr. 9. Omfang af skade i forhold til det eftersete: 1 sted. 25 Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet: Forkert afslutning på tagpap Maling og spartellag skallede af i toppen af væggen i bolig nr. 9. Der er skade som følge af et svigt i en anden bygningsdel. Skaden skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Afskalling af maling og spartellag skyldes antageligt at vandet kankomme bagom tagpappet på altanen i den overliggende bolig. Når problemmet er afhjulpet repareres væggene N147 S1 Side 35 af 61

36 14.4. Skruk pudslag Pudslaget på et område på ca. 0,5 x 5 m har løsnet sig fra bagvedliggende porebetonvægge, og er derfor skruk. Det vil være et spørgsmål om tid før pudslaget falder af. Den nederst beliggende del af den store bygning i række 6 mod havesiden. 1 sted. 2 Pudslaget har løsnet sig fra bagvedliggende porebetonvægge. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Struk pudslag som skyldes manglende vedhæftning (udførelsesfejl) afhjælpes. Løstsidende puds fjernes og ny puds etableres. N147 S1 Side 36 af 61

37 14.5. Revner i væg Puds revner på tunge vægge. Revnerne forventes at ske i bagvedliggende bloksamlinger. Revnerne kan bevirke fugtindtrængen og afskalninger i pudslaget. I gavlen af den lille bygning i række 6 mod den store bygning. 1 sted. 2 Puds revner på tunge vægge Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 37 af 61

38 14.6. Afskalninger på murværk Der blev konstateret pudsafskalninger på tunge vægge. Pudsafskalningerne kan bevirke fugtindtrængen og yderligere afskalninger i pudslaget. Enkelte steder spredt på de forskellige bygninger, men bl.a. på gavlen af den lille bygning i række 6 mod den store bygning. Enkelte steder. 2 Pudsafskalninger på tunge vægge. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 38 af 61

39 14.7. Forkert afslutning på tagpap Inddækningerne ved murværket mellem vindue og enderne af murkronerne ved altanerne er udført på forskellige måder. Generelt er tagpap fra tagaltan ført op ad væg. Nogle steder er der lagt en afsluttende skråfuge, mens der andre steder ikke er udført nogen afslutning. Begge afslutninger er i midlertidig ikke korrekte. Iht. bygerfablad nr. (37) , skal overgange til andet lodret murværk udføres med et profil der bliver indrillet i murværket og fuget med gummifuge. Den udførte løsning kan bevirke, at der kommer vand ind i murkonstruktionen, da dette kan løbe ned af muren og om bag tagpappet. Muren er et sted ikke pudset på dette område, hvilket bevirker at der kan løbe vand ind i samlingen på blokkene som ikke er helt tæt. Svigtet er generelt, men det manglende pudslag er kun konstateret på bolig nr. 3. Generelt. 25 Tagpap afsluttet med opkant. Tagpap brændt op af væg uden afslutning. Der er ikke pudset på væg, så vand kan løbe ind i samling på blokkene. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Der skal udføres en korrekt inddækning i henhold til vedhæftet BYG ERFA blad. Svigtet er formodentligt skyld i de konstateret afskalninger i bolig nr. 9. BYG-ERFA: (37) Inddækninger af metal mellem tag og murværk N147 S1 Side 39 af 61

40 14.8. Revner i væg Puds revner på let pladebeklædning. Revnerne forventes at ske i pladesamlinger. Revnerne kan bevirke fugtindtrængen og afskalninger i pudslaget. Spredt på de forskellige bygninger, men bl.a. konstateret på altan ved bolig nr %. 25 Puds revner på lette facader. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 40 af 61

41 14.9. Afskalninger i pudslag Der er konstateret afskalninger i pudslaget. Dette var hovedsageligt ved kanter og hjørner. Afskalningerne kan bevirke fugtindtrængen og yderligere afskalninger i pudslaget. Spredt på de forskellige bygninger, men bl.a. ved altan på bolig nr %. 25 Pudsafskalning på stern. Pudsafskalning på kant af let væg mod altan. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 41 af 61

42 Aluind. på murkrone er for lille. Aluinddækning på murkrone ved både tag og altan er ikke ført langt nok ned af mur. Iht. bygerfablad (27) skal inddækningen føres min. 200 mm ned af murværk, for at undgå vandindtrængen i blæsevejr. Denne inddækning er ført ca mm ned af væg. Generelt. Generelt. 30 Aluinddækning er ikke ført langt nok ned. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Der skal sikres at der en korrekt inddækning ved skalmure alt i henhold til vedhæftet BYG ERFA blad nr BYG-ERFA: (27) Afdækning af skalmure ved tilslutning til flade tage uden udhæng N147 S1 Side 42 af 61

43 Fastgørelse af krydsfiner Krydsfineren er fastgjort med ravpluks og skruer ned i murværket. Krydsfinerspladen har 1 sted været blæst af, og er kun blevet udbedret midlertidigt. Det kunne derfor lade sig gøre at løfte krydsfinerspladen op og eftergå fastgørelserne. Fastgørelserne virkede til at være i rette antal og dimension. Det vurderedes dog at problemet med fastgørelserne skyldes, at ravpluksene ikke var ført tilstrækkeligt ned gennem krydsfinerspladen og ned i væggen. Det meste af ravpluksen sad i krydsfinerspladen, hvorfor den ikke udvidede sig nede i porebetonen som den skulle, og dermed heller ikke giver det modhold den skal. Svigtet er kun registreret hvor det var muligt at løfte inddækningen. 1 sted. 1 Inddækning kunne løftes op. Ravpluks sidder ikke tilstrækkeligt ned i murværk. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. I forbindelse med afhjælpning af aluinddækning på skalmuren, skal det sikres af krydsfinerpladen som understøtter aluinddækningen er fastgjort forskriftsmæssigt. N147 S1 Side 43 af 61

44 Krydsfinersplade ikke inddækket Inddækningen på murkronerne ved altanerne er ikke udført med ombuk ind mod muren. Dette bevirker, at krydsfinerspladerne under inddækningerne i alle enderne, ikke er inddækket hvorfor der kan komme vand ind på dem og videre ned i murkonstruktionen. Der blev målt fugt i krydsfinerspladerne på mellem 18 og 20 %. Ved enderne af alle murkroner ved altanerne. Generelt. 25 Manglende ombuk ind mod muren. Der blev målt fugt i krydsfinerspladerne på mellem 18 og 20 %. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Enderne af krydsfinerplade beskyttes mod fugtindtrængning N147 S1 Side 44 af 61

45 Utætte samlinger på aluinddækninger Samlingerne på murkronerne på altanerne var udført med stødsamlinger. Dette bevirker, at der kan løbe vand ind i murkonstruktionen under disse samlinger, på det vandrette stykke af inddækningen. Generelt for samlingerne på murkronerne på altanerne. Generelt. 25 Samlingerne på murkronerne på altanerne var udført med stødsamlinger Der kan løbe vand ind i murkonstruktionen under samlingerne. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Forholdet afhjælpes i forbindelse den øvrig afhjælpning af aluinddæøkningerne N147 S1 Side 45 af 61

46 Inddækningerne er utætte i enderne Inddækningerne ved enderne af murkronerne ved altanerne er udført på forskellige måder. Ved alle enderne er aluprofilet afsluttet ud til væggene. Nogle steder er der lagt en afsluttende skråfuge, mens der andre steder ikke er udført nogen afslutning. Begge afslutninger er i midlertidig ikke korrekte. Iht. bygerfablad nr. (37) , skal overgange til andet lodret murværk udføres med et profil der bliver indrillet i murværket og fuget med gummifuge. Den udførte løsning kan bevirke, at der kommer vand ind i murkonstruktionen. Generelt ved enderne af murkronerne ved altanerne. Generelt. 25 Ved enderne er aluprofilet afsluttet ud til væggene. Nogle steder er der lagt en afsluttende skråfuge. Nogle steder var der ikke udført nogen fuge. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Afhjælpes N147 S1 Side 46 af 61

47 Inddækning er ikke ført tilstrækkeligt ud over mur Aluprofil er kun ført 18 mm ud over murværk. Iht. bygerfablad (31) og andre anvisninger, skal inddækning min. føres 30 mm ud over murværk. På indgangslangsiden af den lille bygning i række % 25 Aluprofil er kun ført 18 mm ud over murværk. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Afhjælpes N147 S1 Side 47 af 61

48 forkert materialevalg i bund af let væg På undersiden af den lette væg ved altanen er afslutningen udført i spånplade. Da terrassebrædderne går næsten helt op til spånpladen, må der forventes en del opsprøjt på pladen. Dette kan medføre at den bliver temmelig opfugtet. Da spånpladen er meget modtagelig for fugt, er der risiko for at den har nedsat levetid. Svigtet kunne kun konstateres ved altan på bolig nr. 3, da terrassebrædderne blev taget op af bygherre. Det forventes dog, at der er tale om et generelt problem. 1 sted. 5 Afslutningen er udført i spånplade Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Der skal udføres en inddækning af spånpladerne N147 S1 Side 48 af 61

49 Der er ikke tætnet om udspyer fra altangang Der er ikke tætnet om udspyer fra altangang, hvilket kan give fugt i vægkonstruktionen. Generelt ved altangange. Generelt. 30 Der er ikke tætnet om udspyer fra altangang. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 49 af 61

50 15. Ydervæg, Flisevægge Bygningsdelens opbygning: Flisebelægning som er fuget i hjørner mod andre vægge og gulvbeklædning. Vådrumssikring. - Thermoblokke. - Facadepuds Gummifuger i hjørner revner Gummifugerne revner flere steder i hjørneovergangene til gulv. Dette betyder, at beklædningen ikke er tæt, hvorved der kommer forhøjet belastning på vådrumsmembranen. Skulle der være mindre revne i denne, vil dette give mulighed for fugtindtrængen i konstruktionerne. Bolig nr. 9, 21, 75, 121 og %. 25 Fuge revner i bruseniche. Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 50 af 61

51 16. Tagnedløb, Tagnedløb Bygningsdelens opbygning: Tagbrønde fører ned i 90 graders bøjning til "vandret" plastrør, som føres over i et lodret støbejerns afløbsrør Fald på afløbsrøret Der er bagfald på bøjningen under brønden. Dette bevirker, at der kan opstå propper af skidt, som kan give opstuvning af regnvand. bolig nr. 3 og tag på den lille bygning i række 5. 2 ud af Der er bagfald på bøjningen under brønden. Fejl eller mangler i dokumentation Der er ikke dokumentation på faldet på afløbsrøret under tagopbygningerne. Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N147 S1 Side 51 af 61

52 17. Kanal, Ventilationskanal Bygningsdelens opbygning: Isolerede stålkanaler Der kommer vand ud i rørsamling Isoleringen under det vandrette rør inde i lejligheden er meget vådt. Fugten kommer ud i samlingen mellem det lodrette og vandrette rør. Der er meget der tyder på, at dette skyldes kondens i røret. Dette vil opstå, hvis røret ikke er isoleret helt op til afkast. Da røret i ovenliggende etage er ført i vag og tagkonstruktion, kunne dette ikke efterses. Bolig nr sted. 5 Vandret ventilationsrørføring. Der er meget fugtigt isolering. Dråben på min finger er fra isoleringen. Fugt kommer ud ved samling. N147 S1 Side 52 af 61

53 Svigt skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Evt. manglende kondensisolering skal etableres N147 S1 Side 53 af 61

54 Alle eftersete bygningsdele Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation (* = registrerede bemærkninger): Bygning, tekniske anlæg / installation» Ventilation» Ventilationsanlæg (samlet)» Ventilationsanlæg» Mekanisk indblæs/udsugning Anlæg» Separat Bygning, tekniske anlæg / installation» Ventilation» Kanal* Bygning, tekniske anlæg / installation» Varme» Varmeproduktionsanlæg» Fjernvarmeanlæg» Via veksler Veksler» Separat u. alternativ energiforsyning Bygning, tekniske anlæg / installation» Varme» Røranlæg» Varmerør» To strengs anlæg Rør» Fordelingsledninger» Plast Rør» Koblingsledninger» Stål, rustfri Bygning, tekniske anlæg / installation» Vand» Varmtvandsproduktionsanlæg» Varmtvandsproduktion Veksler» Separat Bygning, tekniske anlæg / installation» Vand» Målerarrangement» Vandmåler» Separat måler Bygning, tekniske anlæg / installation» Afløb» Røranlæg» Afløbsrør Plast Støbejern Bygning, tekniske anlæg / installation» Afløb» Opsamling» Tagnedløb Rustfri stål* Bygning, konstruktion» Væg» Ydervæg» Vådzone» Over terræn Beklædning» Fliser* Membran» Vådrumsmembran Bagvæg» Porebetonplader» Porebeton Isolering Forvæg» Skalmur» Mur N147 S1 Side 54 af 61

55 Bygning, konstruktion» Væg» Ydervæg» Ikke vådrum» Over terræn Bagvæg» Porebetonplader» Porebeton* Isolering Forvæg» Skalmur» Mur* Forvæg» Pladebeklædning» Fibercement Hulrum» Ventileret hulrum Forvæg» Pladebeklædning» Fibercement* Inddækning* Gennemføring* Bygning, konstruktion» Væg» Ydervæg» Ikke vådrum» Kælder Bagvæg» Betonelementer» Beton* Isolering» Ikke drænende Bygning, konstruktion» Væg» Ydervæg» Fugtig zone» Over terræn Beklædning» Maling* Bagvæg» Porebetonplader» Porebeton Isolering Forvæg» Skalmur» Mur Bygning, konstruktion» Væg» Indervæg» Vådzone» Over terræn Beklædning» Fliser Membran» Vådrumsmembran Konstruktion» Porebetonplader» Porebeton Gennemføring Bygning, konstruktion» Væg» Indervæg» Ikke vådrum» Over terræn Konstruktion» Betonelementer» Beton Bygning, konstruktion» Væg» Indervæg» Ikke vådrum» Kælder Konstruktion» Betonelementer» Beton Bygning, konstruktion» Væg» Indervæg» Fugtig zone» Over terræn Beklædning» Maling* Konstruktion» Betonelementer» Beton Gennemføring Bygning, konstruktion» Vindue» Vindue Karm og ramme» Træ og aluminium Fuge» Fugebånd* Fuge» Fugemasse* Sålbænk» Pudsede porebetonplader N147 S1 Side 55 af 61

56 Bygning, konstruktion» Vindue» Ovenlys Karm og ramme» Træ* Inddækning* Bygning, konstruktion» Trappe» Trappe» Udvendig» Over terræn» Med trin og vanger Trin» Stål Vanger» Metal Bygning, konstruktion» Tagterrasse» Tagterrasse» På varmt tag Belægning» Lagt på brikker* Membran» Vandtæt» Tagpap Isolering Inddækning Gennemføring* Bygning, konstruktion» Tagkonstruktion» Tagkonstruktion Element» Betonelementer» Beton Bygning, konstruktion» Tagdækning» Tagdækning» Mod uventileret konstruktion Beklædning» Ekstensivt grønt tag på varmt tag Gennemføring* Beklædning» Varmt tag* Bygning, konstruktion» Loft» Loft» Mod uventileret konstruktion Beklædning» Gipsplader» Gips Isolering Bygning, konstruktion» Gulv» Gulv» Vådrum» Terrænniveau» På terrændæk, in situ Belægning» Klinker Membran» Vådrumsmembran Opbygning Gennemføring Bygning, konstruktion» Gulv» Gulv» Vådrum» Etage» På etagedæk, in situ Belægning» Klinker* Membran» Vådrumsmembran Opbygning Gennemføring N147 S1 Side 56 af 61

57 Bygning, konstruktion» Gulv» Gulv» Ikke vådrum» Terrænniveau» På terrændæk Belægning Membran» Fugtspærre Isolering Bygning, konstruktion» Gulv» Gulv» Ikke vådrum» Kælder» På terrændæk Belægning Isolering Bygning, konstruktion» Gulv» Gulv» Ikke vådrum» Etage» På etagedæk Bygning, konstruktion» Fundament» Liniefundament Konstruktion» Beton Sokkel» Voldgrav* Bygning, konstruktion» Dør» Yderdør Karm og dørplade» Træ og aluminium* Fuge» Fugebånd Fuge» Fugemasse* Sålbænk* Bygning, konstruktion» Dækkonstruktion» Terrændæk» Terrænniveau» Selvbærende Kapillarbrydende lag» Kapillarbrydende isol. Isolering Plade» In situ Bygning, konstruktion» Dækkonstruktion» Terrændæk» Kælder Kapillarbrydende lag» Kapillarbrydende isol. Isolering Plade Bygning, konstruktion» Dækkonstruktion» Etagedæk Plade» Element» Beton Bygning, konstruktion» Altangang» Altangang Plader» Beton* N147 S1 Side 57 af 61

58 Terræn, inventar» Småbygninger ikke reg. som bygninger» Sekundær bygning Tag* Væg Gulv Fundament Terræn, tekniske anlæg / installation» Varme» Varmeanlæg (samlet)» Varmeanlæg Terræn, tekniske anlæg / installation» Vand» Vandsystem (samlet)» Vandsystem Terræn, tekniske anlæg / installation» Afløb» Ledning/rør» Afløbsrør» Terræn Plast Terræn, tekniske anlæg / installation» Afløb» Drænledning» Omfangsdræn Terræn, tekniske anlæg / installation» Afløb» Brønd» Afløbsbrønd» Terræn Plast Terræn konstruktion» Opfyld» Sandpude» Under bygning Terræn konstruktion» Belægninger* N147 S1 Side 58 af 61

59 Dokumentation forelagt for eftersynsfirmaet 1. Myndigheder 1.1. Byggetilladelse Ikke forelagt 1.2. Andet: 2. Aftaler, kontrakter og projekt 2.1. Aftaler Ikke forelagt 2.2. Aftaler om forsøgsbyggeri Ikke forelagt 2.3. Byggeprogram o.l. til fastsættelse af kvalitetsniveau Ikke forelagt 2.4. Førsynsrapport ved ombygning Ikke forelagt 2.5. Geoteknisk rapport Forelagt 2.6. Arkitekttegninger Delvis forelagt 2.7. Ingeniørtegninger Delvis forelagt 2.8. Arkitektbeskrivelse Ikke forelagt 2.9. Ingeniørbeskrivelse Ikke forelagt Statiske beregninger Ikke forelagt Kontrol- og tilsynsplaner Ikke forelagt Andet: 3. Dokumentation for kvalitetssikring 3.1. Mødereferater Ikke forelagt 3.2. Erklæring om risikobehæftede forhold Ikke forelagt 3.3. Tilsynsrapporter o.l. Ikke forelagt 3.4. Kvalitetssikringsmateriale for: Tømrer, murer, jord og beton Forelagt 3.5. Kvalitetssikringsmateriale for: VVS, ventilation og el Forelagt 3.6. Kvalitetssikringsmateriale for: 3.7. Andet: 3.8. Projektgranskning Ikke forelagt 4. Afleveringsforretning 4.1. Afleveringsprotokol Ikke forelagt 4.2. Bygningsejerens mangellister Ikke forelagt 4.3. Andet: 5. Driftsplan 5.1. Driftsplan for byggeriet Delvis forelagt 5.2. Andet: Bemærkninger: Ingen. N147 S1 Side 59 af 61

60 N147 S1 Side 60 af 61

61 Supplerende bemærkninger Ingen N147 S1 Side 61 af 61

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N43-S1 (751-S556) Dato: 18-07-2013 Bygningsejer: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1 A 8210 Aarhus V Afdeling: 36-1, Havnen I Grete Løchtes Gade 1 8000 Aarhus

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016. Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016. Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016 Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V Afdeling: 1030 Sundholm Syd Brydes All\351 28 Sundholmsvej 6 Byggeriets beliggenhed:

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N50-S1 (751-S562) Dato: 26-08-2013 Bygningsejer: Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8100 Aarhus C Byggeriets beliggenhed: Helga Pedersens Gade

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N401-S1 Dato: 13-05-2015. Bygningsejer: Ungdomsbo Nygårdsvej 37 6701 Esbjerg

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N401-S1 Dato: 13-05-2015. Bygningsejer: Ungdomsbo Nygårdsvej 37 6701 Esbjerg 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N401-S1 Dato: 13-05-2015 Bygningsejer: Ungdomsbo Nygårdsvej 37 6701 Esbjerg Afdeling: 64, Grådyb Kollegiet Grådybet 73E 6700 Esbjerg Byggeriets beliggenhed: Grådybet 73 E 6700

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N145-S1 (851-S310) Dato: 07-10-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg Afdeling: 64, Alexander Foss Gade, Eternitten Poul

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N309-S1 Dato: 16-02-2015. Bygningsejer: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N309-S1 Dato: 16-02-2015. Bygningsejer: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N309-S1 Dato: 16-02-2015 Bygningsejer: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J Afdeling: 19, Elevparken Engelstoft 41-115 8520 Lystrup Byggeriets beliggenhed:

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Eftersynsskema til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Eftersynsskema til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige Eftersynsskema til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013 Indhold Emne 1: Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 2 Emne 2: Bygningsdele vedr. bærende

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N323-S1 Dato: 31-10-2014. Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade 4 7100 Vejle. Afdeling: 49, HavneBo

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N323-S1 Dato: 31-10-2014. Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade 4 7100 Vejle. Afdeling: 49, HavneBo 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N323-S1 Dato: 31-10-2014 Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade 4 7100 Vejle Afdeling: 49, HavneBo Byggeriets beliggenhed: Stævnen 1 19 7100 Vejle Byggeskadefonden

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse Side Detalje nr. Tekst Current Revision Rev. dato Emne A_.XX.XX.29-800 A 0 A_.XX.XX.29-800 Indholdsfortegnelse A 25.11.2013 Tilføjelse af detaljer 1 A_.XX.XX.29-800-1 Detalje oversigt_ Kælder/Etageplan,

Læs mere

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand Inddækninger, drypnæser og andet godt -effektiv bortledning af regnvand Flade tage, murkroner Plejehjem, Herluf Trolles Vej, Odense Flade tage, trapezplader med isolering og pap Mange sammenskæringer mellem

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Byggeteknisk eftersyn

Byggeteknisk eftersyn Eftersyn, metodik Byggeteknisk eftersyn - handler om at fastslå ved direkte og indirekte eftersyn om der er svigt (og skader) i det fysiske byggeri, og om der er fejl og mangler i dokumentationen. Eftersyn

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

byggeskadefonden 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014

byggeskadefonden 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 byggeskadefonden tidsplan for 1-års og 5-års eftersyn 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING

BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN TIDSPLAN FOR 1-ÅRS OG 5-ÅRS EFTERSYN 0 mdr. Faktisk

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014

byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 byggeskadefonden tidsplan for 1-års og 5-års eftersyn 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING klassifikation af MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING FORELØBIG VEJLEDNING FOR EJERE OG ADMINISTRATORER AF STØTTET BOLIGBYGGERI August 2005 KLASSIFIKATION AF MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING Denne vejledning

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N213-S1 (621-S159) Dato: 10-06-2014 Bygningsejer: Lejerbo, Kolding Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Byggeriets beliggenhed: Drachmannsvej 16 og Lykkegårdsvej 32

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8105 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Synlige betonkanter i alle gulvafløb. 2. Revnet fliser i badeværelse, hule gulv- og vægfliser. 3. Oplagte

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd

22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd 7197 Oversigt over klagepunkter: 1. Terrænfald på nordsiden 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd 3. Revner i sokkelpuds mod syd og ringe vedhæftning 4. Revner i lyskasse mod nord 5. Beskadigede sten og fuger

Læs mere

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Kravet om niveaufri adgang har været gældende i mere end 3 årtier Kravet opfyldes ofte ved uigennemtænkte og håbløse byggetekniske løsninger

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

2.000.000 kr. Fuglebakken, Hinnerup, afleveret 2001, 40 boliger

2.000.000 kr. Fuglebakken, Hinnerup, afleveret 2001, 40 boliger Fuglebakken, Hinnerup, afleveret 2001, 40 boliger Anmeldt forhold: Vindgips nedbrudt, synligt åbne samlinger i den udvendige beklædning. Registreret ved 5 års. Ikke udbedret af bygningsejer. Byggeskadefondens

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Skadesager Facade Tag. Montering af solpaneler. Sprinkleranlæg

Skadesager Facade Tag. Montering af solpaneler. Sprinkleranlæg Skadesager Facade Tag Montering af solpaneler Sprinkleranlæg Totaløkonomi Lette facader Forskrifter og anvisninger SBI 224, Fugt i bygninger & Træ 55, Træfacader: Indefra kommende fugt skal ventileres

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Spiloppen Mosevangen 2 5683 Haarby Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Spiloppen Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Børnehave Kontaktperson:

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Diverse Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Frit efter Dansk Byggeri Totaløkonomi anlæg + drift & vedligehold Tung / let konstruktion? Altid lovlig konstruktion, jf. anvisningens

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

A_.XX.XX A_.XX.XX Detaljemappe - Bygning B og C. Detalje nr. Tekst Bygning Rev. Rev. dato. 1:1 Målestok

A_.XX.XX A_.XX.XX Detaljemappe - Bygning B og C. Detalje nr. Tekst Bygning Rev. Rev. dato. 1:1 Målestok Alle mål skal kontrolleres på pladsen. Eventuelle fejl skal meddeles den tegningsansvarlige. Hvis ikke andet er specificeret, er alle mål i millimeter. Indehaver af ophavsretten til denne tegning er C.F.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2015-07-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8045 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Bygning A 1. Revnedannelse i soklen er overset. 2. Pkt. 1.2, 1.5, 3.1, og 6.1 burde have været UN. 3. 4 alvorlige revnedannelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere