Kommentarer til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentarer til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger"

Transkript

1 Side 1 af 8 Notat Kommentarer til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Med offentliggørelsen af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger har politikerne en unik chance for at skabe vækst og arbejdspladser i landbrug- og fødevareerhvervet. Med Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger er der således lagt op til en ny, intelligent og målrettet regulering, der vil skabe mulighed for at producere flere råvarer i det danske landbrug. Det vil øge landmandens indtjening, og for samfundet øge væksten og eksporten. Landbrug & Fødevarer er derfor overvejende positiv over for anbefalingerne. Det er især det nyskabende forslag om en målrettet og differentieret regulering, der kan gøre det muligt for danske landmænd at dyrke deres jord mere optimalt. Det er centralt, at Natur- og Landbrugskommissionen forudsætter, at mindst 70 procent af danske landmænd dyrker robust jord, og dermed sagtens kunne øge næringstilførslen til planterne, uden at det vil få negativ miljøeffekt. Landbrug & Fødevarer vil insistere på, at anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen skal være startskuddet til at øge råvaregrundlaget for vores fødevarevirksomheder, der ifølge regeringens eget Vækstteam Fødevarer har potentiale til at øge eksporten med op mod 50 milliarder og sikre op til arbejdspladser. Der er andre gode takter i kommissionens anbefalinger om at forbedre forholdene for unge landmænd ved igen at tilbyde dem statsgaranterede lån, en mere offensiv satsning på produktion af bæredygtig biomasse samt øget fokus på forskning og innovation. Derudover ser Landbrug & Fødevarer positivt på anbefalingerne om at bevare og forbedre den bestående natur. Selvom Landbrug & Fødevarer helt overordnet tager positivt imod anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen, understreger vi dog, at modulation af EU-midler er uacceptabel. Kommissionen lægger op til, at 6 procent af den direkte landbrugsstøtte skal tages fra landmændene og bruges på erhvervs- og miljørelaterede tiltag, samt at modulationen kan stige til 15 procent. Dansk landbrug kan ikke holde til, at Danmark som de eneste afvikler den direkte landbrugsstøtte, når de lande, vi konkurrerer med, ikke gør det samme. Rapporten fra Natur- og Landbrugskommissionen anviser en ny vej til vækst og beskæftigelse i landbruget. En vej der på helt centrale punkter imødekommer de forslag, som Landbrug & Fødevarer har stillet. Nu er det op til politikerne at handle, så vi hurtigst muligt kommer længst muligt ned af den vej. Landbrug & Fødevarer vil naturligvis presse massivt på for hurtigst muligt at realisere de mange gode forslag i Natur- og Landbrugskommissionens rapport. Kapitel 3 Mere og bedre natur

2 Side 2 af 8 Kommissionen foreslår en række tiltag for styrke naturen i Danmark. Tiltagene skal først og fremmest sikre den eksisterende natur, men der lægges også op til at skabe mere ny natur og etablere sammenhæng mellem naturområder. Overordnet set peger Kommissionen på, at der er behov for at formulere et bredt mål og en strategi for naturen i Danmark og fastsætte tidsfrister for, hvornår målene skal opnås. Af mere konkrete tiltag foreslås det, at der etableres et nationalt naturnetværk, der kortlægger eksisterende og potentiel natur, og at dette netværk lægges til grund for en lang række indsatser på naturområdet fremover. Det foreslås endvidere, at nye tiltag på naturområdet blandt andet skal finansieres gennem en statslig naturfond, der skal modtage en startkapital på 300 mio. kr. fra blandt andet afgifter, brugerbetaling og tips / lottemidler. Landbrug & Fødevarer har den klare holdning, at en indsats på naturområdet først og fremmest skal målrettes den eksisterende natur. En meget stor del af de danske naturområder har behov for en indsats i form af pleje eller lign., og der er derfor behov for en prioritering af indsats og midler. Hvis man ønsker at gøre en indsats udover den eksisterende natur, skal det ske målrettet, der hvor der kan opnås størst effekt og med fokus på mulige synergier med miljø og klima. Landbrug & Fødevarer tager afstand fra en kortlægning af potentiel natur og udpegning af nye naturområder, da det vil have store konsekvenser for udviklingsmulighederne for landbrugsbedrifter. En evt. udpegning skal ske i etaper, når der er ressourcer til at gøre en konkret indsats, således at der ikke sker en fastfrysning af udviklingen. Kommissionen foreslår endvidere en række konkrete tiltag vedr. naturpleje, beskyttede naturarealer og småbiotoper i landbrugslandet. Landbrug & Fødevarer finder, at der er fornuftige elementer blandt disse, men tager dog skarpt afstand fra en række forslag, der vil gøre naturpleje mere kompliceret og mindre økonomisk rentabel - herunder et forbud mod brug af gødning og sprøjtemidler på 3-arealer og et forbud mod at fjerne småbiotoper i landbrugslandet. Kapitel 4 Målrettet miljøregulering Kommissionen slår fast, at den fremtidige miljøregulering skal være emissionsbaseret. Desuden anbefales det, at arealer og bygninger adskilles ved reguleringen af husdyrbrug. Fremtidens regulering skal forfølge opfyldelse af natur- og miljømål frem for at sætte begrænsninger for produktionen. Der lægges op til, at indsatsen skal gøres langt mere målrettet, og den skal gennemføres via udvikling af nye virkemidler og langt større fleksibilitet for den enkelte landmand. Ændringerne skal ske hurtigst muligt, og der skal ske en løbende optimering, i takt med, at kortlægning, vidensopbygning mm. forbedres. Strategien skal være langsigtet forbedringer i naturen og for landbrugsdriften er vigtigere end en hurtig indsats. Landbrug & Fødevarer finder det meget positivt, at den fremadrettede regulering skal gøres emissionsbaseret. Der skal være fokus på forbedringer i natur- og miljøkvaliteten, og vejen dertil skal være så omkostningseffektiv og fleksibel som muligt. Vi er meget tilfredse med, at der lægges op til en omlægning af kvælstofreguleringen, hvor der skal tages udgangspunkt i de faktiske udledninger og miljøets tålegrænse. Det er ligeledes

3 Side 3 af 8 positivt, at kommissionen anbefaler, at reguleringen hurtigst muligt skal baseres på målinger af de faktiske udledninger. Differentieret regulering betyder, at nogen skal gøre en større indsats end andre. Det er vigtigt, at der sikres hjælp til de hårdest ramte. Kommissionen foreslår øget modulation af EU s tilskudsmidler. Det er Landbrug & Fødevarer lodret uenige i, da det direkte vil reducere konkurrenceevnen. Kommissionen peger i flere sammenhænge på, at udtagning af landbrugsarealer skal være en væsentlig del af den målrettede indsats. Landbrug & Fødevarer er ikke enige i, at udtagning er den bedste løsning i mange tilfælde. Ofte vil tiltag ude i recipienten eller i randen af dyrkningsfalden være langt bedre for både miljø og landbrugsdriften, så udtagning står ofte et stykke nede på listen over løsninger. Landbrug & Fødevarer er meget tilfredse med, at kommissionen lægger sig i forlængelse af husdyrreguleringsudvalgets anbefalinger, og at der i den forbindelse lægges op til, at der kan gives støtte til at teste og afprøve ny teknologi. Det er ligeledes glædeligt, at der lægges op til at se nærmere på den luftbårne kvælstofbelastning med inddragelse af andre kilder. Der bør i den sammenhæng inddrages den faglige dokumentation for tålegrænser. Landbrug & Fødevarer opfordrer kraftigt til, at anbefalingerne om en mere målrettet, emissionsbaseret regulering af både arealer og husdyrbrug, iværksættes med det samme. Kapitel 5 Mindre belastning med sprøjtemidler og bedre beskyttelse af drikkevand Kommissionen har ikke afgørende nye anbefalinger vedr. pesticider, men finder, at det er vigtigt, at der faktisk leveres på ambitiøse mål, som allerede er fastlagt. Landbrug & Fødevarer har gentagne gange advaret mod alt for rigide mål, der ikke er baseret på den faktiske belastning af natur og dyr. Selv ved en alt-andet-lige betragtning er de 40 pct. reduktion af den potentielle belastning meget ambitiøst. En række forhold som resistens, nye skadevoldere og færre midler trækker i den forkerte retning. Med hensyn til beskyttelse af drikkevand løfter NLK ikke sit kommissorium i forhold til vurdering af muligheden for etablering af obligatoriske beskyttelseszoner omkring vandboringer, men taler generelt for at forsvarlig arealanvendelse nær vandboringer skal sikres, og at der skal afsættes yderligere midler til kortlægning og kommunal opfølgning. Landbrug & Fødevarer finder det naturligvis betryggende, at Kommissionen ligeledes lægger vægt på en vidensbaseret og faglig tilgang i beskyttelsen af drikkevandet, men finder det samtidig kritisabelt, at det konkrete politiske opdrag om vurderingen af generelle obligatoriske boringsnære beskyttelseszoner ikke er løst. Dermed udestår afklaringen af fuld og reel erstatning for beskyttelsen omkring vandboringer. Kapitel 6 En sammenhængende klimaindsats

4 Side 4 af 8 NLK forudsætter at landbruget skal bidrage til at reducere klimabelastningen og argumenterer for udvikling af og pilotprojekter med frivillige regnskaber for drivhusgasemissioner på bedriftsniveau. Tilskudsmuligheder for udtagning og ændret arealanvendelse bør være en anden mulighed. For Landbrug & Fødevarer er frivillighed og sammentænkningen med regulering af andre emissioner afgørende, det er vigtigt at undgå dobbeltregulering mm. Det er vigtigt, at der ved stop for dræning af humusholdige jorder tænkes i løsninger for naboeffekter. Kapitel 7 Styrket planlægning i det åbne land NLK lægger op til, at der skal ske en styrket planlægning i det åbne land, som ud over naturnetværket (beskrevet under afsnit 3) skal sikre, at landbrugsinteresserne varetages og at dyrkningsarealet ikke indskrænkes så erhvervets udvikling begrænses. Samtidig lægges der op til, at det skal være muligt, at foretage lokalplanlægning for særligt store og koncentrerede husdyrproduktioner i lighed med industrien. For Landbrug & Fødevarer er det vigtigt, at jordbrugets interesser ikke indskrænkes gennem en fragmenteret lag-på-lag planlægning. Der skal derfor være en helhedsorientering, så eksempelvis små områder af natur spredt i landskabet ikke indskrænker erhvervets udviklingsmuligheder. Ligeledes skal lokalisering af de helt store husdyrbrug ikke indskrænke mulighederne for at etablere og udvikle sig udenfor disse områder. Kapitel 8 Udvikling og afsætning af fremtidens fødevarer NLKs anbefalinger om udvikling og afsætning af fremtidens fødevarer støttes i overvejende grad. NLKs fokus på erhvervets markedsadgang globalt er velkommen, og Landbrug & Fødevarer ser gerne en mere strategisk og målrettet tilgang. Landbrug & Fødevarer ser også gerne, at Danmark arbejder for, at der laves frihandelsaftaler med strategiske markeder, hvor væksten er højest, herunder Asien, Mellemøsten og Afrika. Myndigheder og erhverv skal tillige opruste og søge indflydelse på de mange internationale initiativer omkring fastsættelse af målsætninger og kriterier for bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion. NLK anbefaler en styrket kvalitets- og højværdiproduktion og peger i den forbindelse primært på hjælpeværktøjer i form af tilskudsordninger og rådgivning for små og mellemstore virksomheder. Landbrug & Fødevarer anbefaler at der også sørges for, at de større virksomheders udfordringer adresseres i forbindelse med den konkrete gennemførelse anbefalingerne, herunder i forhold til regulering og kontrol. Økologi er inddraget som en højt prioriteret driftsform i landbruget, og kommissionen understøtter regeringens mål om at fordoble det økologiske areal i 2020 til ca. 15 pct.af landbrugsarealet. NLK anbefaler at styrke økologien på EU-niveau. Det er afgørende for erhvervet, at reguleringen videreudvikles på EU-fællesskabsniveau, så vi får styrket en fælles høj troværdighed bag EU s økologilogo og så fair konkurrence som muligt i alle medlemslande. De syv konkrete forslag til handlinger vil alle kunne bidrage til en fortsat udvikling af økologien. I den forbindelse er det særligt vigtigt, at der er fokus på en markedsdreven udvikling, at der er en ambitiøs forskningsindsats, og at alle aktører får lov at

5 Side 5 af 8 byde ind, så vi får de bedste løsninger. Desuden er det positivt, at kommissionen er opmærksom på også at bruge økologien som virkemiddel i sårbare områder. NLK anbefaler etablering af innovationsplatforme. Der findes i dag en lang række nationale, regionale og lokale innovationsinitiativer, som med fordel kunne tænkes bedre sammen uden at man må tage initiativet fra ildsjælene lokalt. Den danske fødevaresektor skal ses som en sammenhængende national klynge med en række delklynger. Regeringens klynge- og netværksstrategi peger på behovet for en professionalisering af klyngeindsatsen denne bør også følges op på fødevareområdet med henblik på at skabe en god innovationsplatform. Kapitel 9 Bedre muligheder for erhvervelse og finansiering Kommissionen ser den store gæld som en alvorlig trussel mod erhvervets fortsatte udvikling. Der reinvesteres ikke tilstrækkeligt til at sikre moderne rentable bedrifter, der kan sikre et råvaregrundlag til forarbejdningsindustrien samt indførelse af natur-, miljø- og klimavenlige produktionsmetoder. Samtidig er etableringsmulighederne for unge landmænd stærkt forringede. Kommissionen konkluderer, at erhvervet har behov for tilførsel af kapital og kompetencer for at få gang i en sund økonomisk udvikling. Metoder hertil er en fjernelse af landbrugslovens barrierer for selskabsdannelse samt forbedrede muligheder for lånefinansiering af investeringer og etablering. F. eks anbefaler Kommissionen en ny låneordning for yngre jordbrugere samt forbedrede kautionsmuligheder i Vækstfonden til fremme af investeringer. Landbrugets Finansieringsbank kan nedbringe nødstedte bedrifters gældsbelastning. Den bør dog også modtage kunder fra andre banker end Finansiel Stabilitet. Og i lyset af gældsproblemets omfang kan der blive behov for at styrke bankens kapitalgrundlag, og pengene hertil bør komme fra finansieringssektoren. Mulighederne for ny selskabskapital vil være et bidrag til at lette generationsskiftet. Hertil bidrager også den foreslåede nye etableringsordning samt etablering af et organiseret marked for sælgerpantebreve. Bedre mulighed for succession for mindre landbrug trækker i samme retning. Der foreslås mulighed for at fratrække omkostninger til nedrivning af landbrugsbygninger allerede år 1, og jordfordeling ønskes fremmet ved fritagelse for tinglysningsafgifter. For at undgå en ny tilsvarende gældskrise foreslås en løbende overvågning af udviklingen i ejendomspriser i forhold til indtjeningsevnen, og hvert tredje år skal der foretages en vurdering af udviklingen i erhvervets konkurrenceevne. Kommissionens forslag passer godt sammen med de initiativer, som Landbrug & Fødevarer løbende har taget for at forbedre erhvervets fastlåste finansieringssituation. Der er også enkelte forslag, som forbedrer vilkårene omkring generationsskiftet. Men her mangler en række skattemæssige initiativer, som kunne mindske kapitaldrænet i forbindelse med generationsskiftet samt initiativer, der kan styrke egenfinansieringen i erhvervet. Kapitel 10 Intelligent udnyttelse af biomassens muligheder NLK anbefaler en offensiv satsning på de store muligheder, som der kan være i øget udnyttelse af biomassen, herunder fra ekstensive landbrugs- og naturarealer. Det knytter

6 Side 6 af 8 sig udover udviklingen af de eksisterende produkter og værdikæder til udnyttelsen af biomassen gennem nye bioraffineringsteknologier. Landbrug & Fødevarer finder det særligt positivt, at NLK finder at markedstrækket for disse produkter skal etableres både gennem europæiske og nationale rammevilkår. Kapitel 11 Fremme af ny teknologi Behovet for udvikling og ibrugtagning af ny teknologi anerkendes som en grundlæggende forudsætning, og NLK anerkender behovet for at støtte teknologiudviklingen med offentlige midler. Det er positivt, at man peger på behovet for at styrke koordineringen imellem de forskellige støttepuljer, og at man dermed sikrer, at man kan understøtte alle stadier i teknologiudviklingsprocessen. Det er positivt, at man ønsker at forbedre mulighederne for at opnå støtte til teknologiudvikling under landdistriktsprogrammet, og her er det vigtigt, at der både er fokus på små, mellemstore og store virksomheder. GTS institutternes og Videncentres centrale rolle i udvikling og afprøvning af ny teknologi burde have været understreget. Kapitel 12 Nye perspektiver på EU s Landbrugspolitik Det helt centrale element i forhold til EUs landbrugspolitik er forslaget om efter vedtagelsen af den kommende reform at overføre 5-6 pct. fra enkeltbetalingsordningen (søjle 1) til landdistriktspolitikken (søjle 2) og på sigt overføre 15 pct. Det svarer til, at man her og nu i runde tal reducerer landmændenes samlede indtægter med ca. 350 mio. kr. og på sigt knap én mia. kr. Ud over indtægtsvirkningen vil det også påvirke landmændenes formue i negativ retning med op mod ca. 30 mia. kr. med mulige negative konsekvenser også for dele af den finansielle sektor. Endelig vil det i den udstrækning andre lande undlader at overføre midler, eller vælger at overføre midler fra søjle 2 til søjle 1 påvirke landmændene konkurrenceevne negativt. I forhold til de konkrete forslag i relation til landdistriktspolitikken, så er vi generelt positive. Men jf. ovenstående, så er det helt uacceptabelt, at der lægges op til, at det er landbruget selv, der skal sikre de nødvendige økonomiske rammer. Endelig er vi meget positive overfor anbefalingerne vedrørende krydsoverensstemmelse, der blandt andet lægger op til mere proportionalitet i sanktionssystemet. De afspejler i vid udstrækning erhvervets holdning. Kapitel 13 Forskning, udvikling, innovation, kompetencer Forskning og innovation spiller en fremtrædende rolle igennem hele rapporten som en forudsætning for, at der kan skabes vækst og findes nye løsninger. Det er positivt, at man ønsker at sætte fagministeriernes resultatkontrakter med universiteterne ind i en vækstdagsorden, og at man ønsker at styrke det internationale forskningssamarbejde. Det, man kunne ønske sig, var en stærkere fokusering på forskning, som peger fremad og finder nye løsninger. F.eks. forædling af nye resistente plantesorter, som på en gang mindsker pesticidforbruget og øger udbytte og kvalitet, eller husdyr avl som kan øge fodereffektiviteten og samtidig mindske miljø- og klimaaftrykket.

7 Side 7 af 8 Uddannelse, kompetenceudvikling og rådgivning spiller en overraskende beskeden rolle i rapporten, men behovet for et uddannelses- og kompetenceløft anerkendes. I stedet for som foreslået af NLK - at foretage endnu en kortlægning og evaluering af uddannelsessystemet bør man tage fat i det reelle problem. Der er brug for et sammenhængende uddannelsessystem med veldefinerede uddannelser baseret på aftagernes behov. Der er behov for koordinering imellem uddannelsesinstitutionerne, så man undgår overlappende uddannelser, som konkurrerer om de samme potentielle studerende. Og der er behov for en fælles rekrutteringsindsats, så vi får tilstrækkeligt med unge mennesker gjort interesseret i at uddanne sig inden for landbrug og fødevarer. I stedet for at foretage en kortlægning og evaluering af rådgivningssystemet bør man anerkende og understøtte det unikke danske rådgivningssystem fx igennem de mulige virkemidler i landdistriktsprogrammet, der kan understøtte innovation og videnoverførsel. NLK anbefaler at Landbrugsfondene (produktions- og promilleafgiftsfonde) i højere grad skal være med til at løse samfundsmæssige udfordringer. NLK anbefaler derfor en justering og udvidelse af fondenes fokus, hvilket ifølge NLK forudsætter en ændring af Landbrugsstøtteloven. Landbrug & Fødevarer finder generelt ikke behov for at justere grundlaget for fondenes virksomhed, men finder at fondene allerede i dag bidrager til løse samfundsmæssige udfordringer, og at fondene har de nødvendige rammer til at understøtte mange af NLKs anbefalinger. Landbrug & Fødevarer støtter ikke, at offentlige interesser sikres en ekstra plads i bestyrelserne for produktionsafgiftsfondene, selvom om erhvervsinteressernes majoritet ikke derved berøres. Kapitel 14 Mere effektiv forvaltning og kontrol Natur- og Landbrugskommissionen peger på, at lov- og regelkomplekset på miljø-, naturog landbrugsområdet er meget omfattende og komplekst. Det anføres, at det for den enkelte er umuligt at gennemskue reguleringen i sin helhed, og at der er behov for til stadighed at arbejde med afbureaukratisering og forenkling. Kommissionen fremhæver, at man bør se på behovet for en samlet lovreform på området, øget standardisering og mere tværkommunalt samarbejde om komplekse opgaver. Der bør udformes en offentlig kontrolstrategi og etableres mere helhedsorienteret, énstrenget kontrol byggende på risikovurderinger. Samlet set vurderes det, at Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger på dette område er fornuftige. Nogle af de anbefalede handlinger er dog formuleret på et overordnet niveau. Det er derfor centralt, at de gode hensigter følges op med konkrete initiativer. Kapitel 15 Effekter af kommissionens anbefalinger Kommissionen vurderer, at der samlet set vil være en positiv virkning på landbrugssektorens indtjening på mio. kr. frem mod De væsentligste positive effekter stammer fra den nye målrettede regulering. Det påpeges dog, at der vil kunne være store forskelle i betydningen for de enkelte landmænd.

8 Side 8 af 8 IFRO der har foretaget beregningerne angiver, at de er behæftet med usikkerhed, og at der er tale om skøn. Endvidere er der en række af kommissionens anbefalinger, der ikke indgår i beregningsforudsætningerne. Landbrug & Fødevarer mener, at beløbet altså den potentielle gevinst er væsentlig større end mio. kr. Det skyldes bl.a. følgende forhold: At beregningerne alene er baseret på Limfjordsoplandet. At beregningerne ikke inkluderer, at man kan flytte N fra sårbar jord til robust jord og på den robuste jord dyrke afgrøder med en højere værdi. At der er ikke medtaget værdien af protein, som Videncentret gjorde i deres beregninger fra januar i år. At der mangler mange grundlæggende data. Der findes fx ikke et retentionskort endnu. At der ikke er taget højde for, at hvis det nye regime implementeres ude fra og ind, vil der være et større potentiale (vi begynder i det marine miljø, så på randen og så til sidst evt. den dyrkede flade). At beregningerne ikke vurderer på den positive virkning, der er ved, at virkemidlerne er fleksible At retentionen godt kan være højere i fx Østjylland eller Sjælland end ved Limfjorden. Forskerne har anlagt en alt andet lige betragtning ud fra den nuværende regulering.

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

FAKTA ARK. Natur og Landbrugskommissionens anbefalinger

FAKTA ARK. Natur og Landbrugskommissionens anbefalinger Natur og Landbrugskommissionens anbefalinger Indhold Natur og Landbrug en ny start (et overblik)...2 Mere og bedre natur...3 Miljø og regulering...4 Klimatilpasning i det åbne land...5 Reduktion af landbrugets

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME FORORD Danmarks fødevare- og landbrugssektor er stærk, men også under stigende pres fra voksende global konkurrence.

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Natur & Landbrugskommissionens visioner. Jørn Jespersen Formand

Natur & Landbrugskommissionens visioner. Jørn Jespersen Formand Natur & Landbrugskommissionens visioner Jørn Jespersen Formand Medlemmer af NLK Jørn Jespersen (formand), direktør for brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi Birgitte Sloth, professor i økonomi og

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014

NOTAT. Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014 NOTAT Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014 Pilotprojekt om fremtidig arealregulering afprøvning af reguleringsmekanismer Baggrund I forlængelse af Natur- og landbrugskommissionen

Læs mere

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Forventninger til efterspørgslen i 2050 Befolkning 9,1 mia. Årlig kornproduktion 3 mia. t Årlig kødproduktion 470 mio.

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Værdi af primærproduktionen millioner kroner pr år Rammevilkår Skatter og

Læs mere

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Af Peder Størup - Naturbeskyttelse.dk Så kom de længe ventede anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen endelig for dagens lys, og der

Læs mere

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning KORTLÆGNING: Viden om kvælstoffets veje gennem jorden kan sikre mere landbrug eller mere miljø for de samme penge, påpeger forsker Af Egon Kjøller

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

EU s landbrugsstøtte og de nationale virkemidler Christian Ege og Leif Bach Jørgensen

EU s landbrugsstøtte og de nationale virkemidler Christian Ege og Leif Bach Jørgensen Skodsborg, 24. august 2010 EU s landbrugsstøtte og de nationale virkemidler Landbrug og Grøn Vækst - indhold Miljøpåvirkning og lovgivning i EU og DK EU s landbrugsreform i 2013 s scenarie for 2020: Mål

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

Fremtidens regulering af arealer og staldanlæg

Fremtidens regulering af arealer og staldanlæg Fremtidens regulering af arealer og staldanlæg Hans Peter Olsen Miljøstyrelsen Natur- og Miljøkonferencen, 21. maj 2014 Temaer Den store sammenhæng Arealregulering Anlægsreguleringen Adskillelse af arealregulering

Læs mere

Natur og landbrug en ny start!

Natur og landbrug en ny start! September 2012 Natur og landbrug en ny start! Danmark: Et land med store udfordringer for natur og landbrug Såvel landbruget som naturen i Danmark har brug for en ny start. Situationen i dag er uholdbar.

Læs mere

Strukturudviklingen i Landbruget ( landinspektør ) Esben Munk Sørensen Aalborg Universitet

Strukturudviklingen i Landbruget ( landinspektør ) Esben Munk Sørensen Aalborg Universitet Strukturudviklingen i Landbruget ( landinspektør ) Esben Munk Sørensen Aalborg Universitet Strukturudviklingen i Landbruget Et resultat af planlægning Strukturudviklingen i Landbruget En ny Start - kræver

Læs mere

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet 07-13 Støttemuligheder indenfor de 3 akser: Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Akse 2:

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Tolvmandssektionens mission, vision og strategi en langsigtet, erhvervsorienteret udviklingsplan for landbrugserhvervet i Danmark

Tolvmandssektionens mission, vision og strategi en langsigtet, erhvervsorienteret udviklingsplan for landbrugserhvervet i Danmark Tolvmandssektionen Tolvmandssektionens mission, vision og strategi en langsigtet, erhvervsorienteret udviklingsplan for landbrugserhvervet i Danmark Tolvmandssektionens mission Tolvmandssektionens mission

Læs mere

Fødevareministeriet Slotsholmgade 12, 1216 København K. Sendt via til: og

Fødevareministeriet Slotsholmgade 12, 1216 København K. Sendt via  til: og Dato 27. september 2016 Side 1 af 5 Fødevareministeriet Slotsholmgade 12, 1216 København K Sendt via e-mail til: jwp@mfvm.dk og kad@mfvm.dk Skriftlig høring af 2-udvalget vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Vækst Miljø Vækst Natur Udvikling Klima Natur og biodiversitet Landbrug &

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Proces og inddragelse af interessenter Der blev i foråret afholdt 4 workshops med inspiration til virkemidler Sprøjtemidler og sundhed (arbejdstagere

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet

Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet v/ Michael Brockenhuus-Schack Formand for landsudvalget for Planteproduktion H:\BBI\oplæg - talepunkter\mbs

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Sådan forbedrer vi konkurrenceevnen

Sådan forbedrer vi konkurrenceevnen Rammevilkår vs. driftsledelse Sådan forbedrer vi konkurrenceevnen KvægKongres 2016 29. februar - 1. marts, Herning Kongrescenter Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Rammevilkår, så landbruget klarer krisen Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Konkurrenceevne Vi skal være konkurrencedygtige, hvis vi skal være her! Hvad er det for en verden

Læs mere

Projekt Biogas og Miljø

Projekt Biogas og Miljø Projekt Biogas og Miljø Nedsættelse af sagsbehandlingstiden vedr. myndighedsbehandlingen af et biogasanlæg Cand. agro. Erik Kolding Skive Kommune Agro Business Park, den 18. september 2013 Deltagerne i

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Regeringens plan for Grøn vækst

Regeringens plan for Grøn vækst Regeringens plan for Grøn vækst Grøn vækst plan skal sikre: Grøn vækst planen fremhæver følgende: Et vandmiljø af god kvalitet En markant reduktion af pesticiders skadevirkninger. Reduceret ammoniakbelastning

Læs mere

Hvorfor? Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling. Det bæredyg+ge landbrug?

Hvorfor? Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling. Det bæredyg+ge landbrug? Hvorfor? Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling Det bæredyg+ge landbrug? Tværfaglig / holis+sk

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Økologiens placering i fremtidens europæiske landbrugspolitik

Økologiens placering i fremtidens europæiske landbrugspolitik skrift her pkt hvid X 2 linjer verskrift old hvid X 4 linjer Økologiens placering i fremtidens europæiske landbrugspolitik L&F s holdning til reformen af EU s landbrugspolitik Økologikongres Torsdag den

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB/ DC E 15. Januar 2014 Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet Berit Hasler, Seniorforsker I samarbejde

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Anke Stubsgaard 6. oktober 2014 Kompetenceudvikling til Økologisk Bæredygtighed 66% reduktion af klimaaftryk Aug 2014: Aug 2014: Fyens Stiftstidene

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Målrettet regulering hvem skal betale for forskelsbehandling? HELLE TEGNER ANKER

Målrettet regulering hvem skal betale for forskelsbehandling? HELLE TEGNER ANKER Målrettet regulering hvem skal betale for forskelsbehandling? HELLE TEGNER ANKER HTA@IFRO.KU.DK Oversigt Målrettet regulering Er der forudsat kompensation? Hvad siger juraen? Grundlovens 73 Ekspropriation

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 162 Offentligt Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Sammenfatning. Fremtidens landbrug væsentlige pointer. Det Økologiske Råd

Sammenfatning. Fremtidens landbrug væsentlige pointer. Det Økologiske Råd Sammenfatning Fremtidens landbrug væsentlige pointer. Det Økologiske Råd januar 2015 1 Indledning I dette skrift har vi sammenfattet en række af de vigtigste pointer og resultater fra scenariearbejdet

Læs mere

Danmark skal fortsat være førende inden for markedsdrevet økologisk produktion i EU.

Danmark skal fortsat være førende inden for markedsdrevet økologisk produktion i EU. Side 1 af 5 Notat Til Fra Natur- og Landbrugskommissionen Landbrug & Fødevarer Dato 7. august 2012 Frivillig hjemmeopgave Først og fremmest må det påpeges, at tankerne om en vision der rækker ud mod 2050

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Vand, miljø, klima, natur

Vand, miljø, klima, natur Kampen om EU-støtten rækker pengene i Landdistriktsprogrammet? Christiansborg, den 15. december 216 Vand, miljø, klima, natur hvad er det fremtidige behov for støtte? Landbrugsfaglig medarbejder Mio. kr.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

Analysen er udarbejdet af fremtidsforsker, Ph.d. Jesper Bo Jensen og fremtidsforsker cand.scient.pol. Marianne Levinsen

Analysen er udarbejdet af fremtidsforsker, Ph.d. Jesper Bo Jensen og fremtidsforsker cand.scient.pol. Marianne Levinsen Center for fremtidsforskning: Produktionen kan øges 30 pct. eksporten kan stige 42 mia. kr. og 30.000 flere kan få sig et job En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug blev i 2012

Læs mere

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER 10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER BÆREDYGTIGHED ER BLEVET EN GLOBAL TREND SSI report 2014: Bæredygtighedsmærkninger vinder

Læs mere

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Danske planchefers årsmøde Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Regeringsgrundlaget Naturen Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, der er tilgængelig og til glæde for alle i både

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Den finansielle sektors vision for landbruget

Den finansielle sektors vision for landbruget Natur- og Landbrugskommissionen Børsgade 4 1215 København K Sendt til: nlkom@nlkom.dk 25. juli 2012 Den finansielle sektors vision for landbruget Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finansrådet vil

Læs mere

Naturstyrelsen Att.: c.c.: 21. oktober Vedr.: Høring over forslag til EU's skovstrategi

Naturstyrelsen Att.: c.c.:  21. oktober Vedr.: Høring over forslag til EU's skovstrategi Naturstyrelsen Att.: clj@nst.dk c.c.: niboe@nst.dk nps@nst.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk www.skovforeningen.dk 21. oktober 2013 Vedr.: Høring over

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 135 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jura/LBSA/LAK/CME/UHE Sagsnr.: 30467 Dok.nr.: 814383 Den

Læs mere

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start April 2013 Natur og Landbrug - en ny start www.naturoglandbrug.dk Natur og Landbrug en ny start April 2013 Redaktion: Natur- og Landbrugskommissionens sekretariat Design: Clienti Tryk: GP-Tryk A/S Oplag:

Læs mere

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE Ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik blev strukturen med denne politiks to søjler bevaret, og udvikling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle?

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Målrettet

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Mulighederne i Landdistriktsprogrammet. Mulighederne i Landdistriktsprogrammet fra

Mulighederne i Landdistriktsprogrammet. Mulighederne i Landdistriktsprogrammet fra Mulighederne i Landdistriktsprogrammet fra 2005-2013 Mulighederne i Landdistriktsprogrammet Else Torp Christensen fra 2005-2013 Udvikling og Centerservice Else Torp Christensen, dgivning, Landscentret

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit

Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit Det Miljøøkonomiske Råd i 2012: Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit Det Miljøøkonomiske Råd skrev blandt andet følgende om reguleringen af landbruget i deres rapport fra marts 2012:

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

PESTICIDHANDLINGSPLAN II

PESTICIDHANDLINGSPLAN II PESTICIDHANDLINGSPLAN II MARTS 2000 MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI 3 1. Indledning Anvendelse af pesticider medfører en række uønskede effekter på miljøet og

Læs mere

Det Økologiske Råds kommentarer til NaturErhvervstyrelsens høring om forslag til Landdistriktsprogram

Det Økologiske Råds kommentarer til NaturErhvervstyrelsens høring om forslag til Landdistriktsprogram København den 14. februar 2014 Det Økologiske Råds kommentarer til NaturErhvervstyrelsens høring om forslag til Landdistriktsprogram 2014-2020. Resumé: Overordnede betragtninger: LDP tildeler knap 80 %

Læs mere