Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund."

Transkript

1 Beretning 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Knud Larsen, Niels Søndergaard, Susanne B. Jensen, Lasse Thorsøe, Steen Vestergaard, Carl V Christensen, Michael Madsen, Franciska Moser Thomsen. Gæster: Ulrik Salomonsen og Kirsten Andersen DJ. Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af protokol fra 20. møde den august på Næsbylund. 3. Beretning fra virksomheden 4. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper. 5. Økonomi. 6. Tema 1. Effektiviseringer i DSB 7. Sager til behandling. 8. Aktivitets liste 9. Meddelelser fra lokalgrupper 10. Tema 2. Besparelser i DJ og TPO. 11. Kommende møder 12. Eventuelt og evaluering af mødet. Dansk Jernbaneforbund Togpersonalets områdegruppe DSB - Postboks 48 - Banegårdcentret 3 sal Odense 407

2 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol. Der er ikke indkommet bemærkninger til den udsendte protokol. 3. Beretning fra virksomheden Informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info. 31. august TPO info nr. 21. Folketingsvalg september TPO info nr. 22. Varsling af personalereduktion for togpersonale. 10. oktober TPO info nr. 23. Situationen i DSB. 17. oktober TPO info nr. 24. Turlister K12 3. november TPO info nr. 25. Besparelser i DSB på en milliard. 21. november TPO info nr. 26 Nyt tællesystem og DDR/smartphone. 29. november TPO info nr. 27 Nyt om information fra TPO Hovedbestyrelsen. Der er afholdt HB møde den 13. oktober. Følgende emner blev bla. behandlet. Finanslov. Formanden orienterede om at DJ på opfordring fra Enhedslisten havde fremsendt nogle jernbanerelaterede indspark til den nye regerings første finanslov. Bla. peges på vigtigheden af at få DSB på ret kurs, så der undgås forringet service i togene og på stationerne, samt generelle indskrænkninger i jernbanetrafikken. På infrastrukturdelen er forbundet kommet med forslag om at tage hul på elektrificering af jernbanestrækninger, samt igangsætning af tiltag til forhøjelse af sikkerheden i jernbaneoverkørsler. Kvalifikationsløn Roskildegruppen. DSB har ikke overholdt aftalen om kvalifikationsløn til togførerne i Roskildegruppen, idet DSB ikke har afholdt vurderingssamtaler. Der er ikke opnået enighed med DSB om løsning af sagen. Forbundet vil derfor rejse sagen formelt som aftalebrud. Brud på arbejdstidsregler togpersonalet. Sagen er rejst overfor DSB i August, men har afventet endelig afklaring af det videre sagsforløb. Min A-kasse. Forbundets næstformand Henrik Horup er den 8.september blevet konstitueret ny bestyrelsesformand for arbejdsløshedskassen. Overenskomst Køreplan for forløbet er ved at blive udarbejdet, men pt. ved vi at sidste frist for forbundets indmelding af krav er den 31. august Organisationsaftaler. Uenighed om formuleringer i organisationsaftalerne er drøftet med DSB den 29. september. DJ har udleveret forslag til formuleringer og DSB vil vende tilbage. 408

3 HB-seminar. Hovedbestyrelsen var samlet den 23. november, til det 3. seminar i rækken omkring at få fastlagt de nødvendige fremtidige besparelser i forbundet. Pga. faldende medlemstal samt manglende renteindtægter er det nødvendigt at kigge på udgiftssiden. Det bliver formentlig en konsekvens af dette, at vi i områdegrupperne er nødsaget til at kigge på vores udgifter, idet vi kan forvente et væsentligt nedsat tilskud i fremtiden. Ordinært HB møde afholdes den 14. december HSU. Diverse referater er udsendt til områdegruppebestyrelsen. I forbindelse med besparelserne i DSB blev der aftalt en række ekstraordinære HSU møder hver 14. dag. De første blev afholdt, men efterfølgende møder er blevet aflyst OSU. Der er afholdt ordinært møde den 26. september. Der er endnu ikke udsendt referat fra mødet. Vi spurgte til mobildækning i tog. En aftale med nyt teleselskab er på vej, og de betaler det meste af udgifterne til indbygning af repeatere i vores tog. Den nye aftale skulle også give bedre internetdækning i tog. Atkins kommer med en teknisk rapport om IC4 inden for et par uger. Der er ca rejsekort ude i dag, og kunderne skulle gerne bestille flere på nettet. Der er ansat en ny kundeambassadør. Hun refererer til ankenævnet for bus-tog. Vinter/sneberedskab drøftes på næste møde, og der informeres løbende til medarbejderne. Budgetdrøftelser for 2012 foregår overordnet i HSU med efterfølgende orientering til OSU, og underliggende samarbejdsudvalg. Der gennemføres MTA først i november/december EAMSU. Der har været afholdt ekstraordinært EAMSU den 27. oktober. Det var en orientering om situationen i DSB der var emnet. Der var ikke emner der havde direkte reference til togpersonalet Strategiudvalget. Der er afholdt møde i udvalget den 4. oktober. Følgende emner blev bla. behandlet. Bemandingssituationen. Personalesituationen er stram, og der er desværre en stigning i minusbetjeninger. Der er fokus på at anvende ressourcerne optimalt, så togene betjenes bedst muligt i situationen. Opfølgningen på dette er ligeledes intensiveret, og i Driftscentret er der bl.a. indført en daglig registrering af aktuel bemanding af vores vigtigste tog, som forretningen dagligt forholder sig til. Stjernekørsel blev drøftet. Stjernekørsel skal så vidt muligt minimeres; men er ikke helt at undgå pga. uligheder i produktionen henover driftsdøgnet. Det er vigtigt, at togpersonale, som har en stjerne-tur, melder sig til togføreren mhp. at hjælpe til i toget. Der skal udarbejdes en opgørelse af stjerne-kørsel i K12. En liste med prioritering af tryghedsbemanding i K12 skal laves når K12 er færdigplanlagt. Dette for at sikre fokus på de såkaldte problem tog : Drøftelse af fokuspunkter i togpersonalets hverdag Udvalget drøftede det nødvendige i, at der i fællesskab sættes fokus på, at drive OBS som den bedst mulige forretning. Dette kræver noget af både ledelse og medarbejdere. Der skal være fokus på synlig ledelse og på at medarbejderne har det rette engagement i deres arbejde. Konkret blev nødvendigheden af i fællesskab, at sætte fokus på salg, undervejssoignering og kontrol af rejsekort, drøftet. 409

4 Status på perronmanager Der blev afgivet status på situationen for perronmanager. Der lægges op til at lave en aftale, hvor perronmanager, via en individuel kontrakt udlånes til Trafik, som herefter forestår den daglige ledelse. Under udlånet er de underlagt de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster i OBS. DJ foreslog, at tilhørsforhold til overenskomst også skulle med i udlånsaftalen. Der var enighed om at se dette som en god løsning, og det ventes derfor, at aftalerne kan falde på plads snarest. K12. Af optimeringshensyn er al produktion søgt placeret i de faste hold, så der ikke ligger fast produktion uden for hold, som skal køres af reserven. Dette har givet nogle problemstillinger specielt i København omkring tgs og nat ture. Der forventes dog en snarlig løsning. Mht. klargøringstider anvendes de samme tider, som i K11. TPO gjorde opmærksom på at med beslutningen om at lægge alle tgs turene i hold på kh, så udestår der et uddannelsesbehov til personale, der skal køre salgsvogn, og dermed også have flekstillæg, som skal løses inden køreplansskiftet. Møde afholdes 2. december, mundtlig orientering gives på mødet Teknologiudvalget. Referat af møde afholdt 20. september er udsendt til bestyrelsen. Herudover er der afholdt møde den 16. november, referat fra dette møde er endnu ikke modtaget. Emner var KTS (kundetællesystem) Der blev givet orientering om at dette var lanceret på togpersonalets THT er. Udvalget var noget overrasket over de store ændringer i arbejdsgangene for togpersonalet som dette medførte. Derfor blev der efterlyst en vejledning til udførelse af denne opgave. Der blev også udtrykt kritik af at vi ikke tidligere havde været orienteret om disse vidtgående ændringer. DDR/Smartphone. Der blev givet status på projektet, som er den del forsinket.(læs om dette i selvstændigt punkt senere) Scanner til rejsekort. Projektet skrider planmæssigt fremad. Dog bliver enheden større og tungere end først antaget, men det har ikke været muligt at holde den inden for de ønskede maks. mål. Håndterminal til rejsekort. Pt. kan der ikke uddannes flere, idet det ikke er muligt at få flere håndterminaler i øjeblikket. Det skyldes at disse bliver brugt af andre (vist nok i Holland) og her er der problemer med at få en ny enhed til at virke tilfredsstillende. Virker det ikke bekendt? Planlægningsudvalget. Møde afholdt den 29. september. Referat er først modtaget sidst i november. Sporarbejder: TPO påpegede vigtigheden af at sikre hurtigere udmelding af ture, i forbindelse med sporarbejde i uge 42, idet rigtigt mange af vores medlemmer afholder ferie sammen med deres børn i denne uge, og andre har planlagt aktiviteter sammen med børnene ud fra de kendte turlister. På baggrund af denne melding, blev det vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe der kunne se på informationer i forbindelse med sådanne fremtidige spor arbejder, idet der opleves en meget forskellighed i hvordan det håndteres fra gang til gang. K12 410

5 TPO påpegede det uheldige i at der ændres væsentligt i kørselsindholdet i nogle hold (Stew i flere hold kh) så tæt op af turlisteforhandlingerne. Det vil give en del uheldig turbulens og frustration blandt personalet. Planlægning fastholdt dog at der pga. ønske fra OBS ville være stew kørsel indlagt i disse hold. TPO påpegede så vigtigheden af at alle var uddannet til denne kørsel inden køreplansskiftet, og at der blev sørget for at der udbetales flex tillæg til alle i holdene. TPO ønsker ikke at manglende uddannelse vil medføre at nogle får "pillet" ture fra, som de så ikke må køre. Vi vil kunne regne med de godkendte turlister! Natture: TPO påpegede det uheldige i antallet af natture, som især på kh har givet store udfordringer i forhold til at få placeret kørslen i de enkelte hold. Der bør igangsættes tiltag til at få personale ud på de depoter, hvor antallet af personaler nødvendiggør overnatningsture. (feks. Kb og Nf) Herefter blev det påpeget at det iflg. vores opfattelse ikke var ok at planlægge natture over 8 timer, jf. indgåede aftaler og politikker for området. Feriesystem: Der var modtaget forslag til feriesystem fra Aarhus. Udvalget var enige i at det på det nuværende grundlag ikke kunne accepteres, men at der skulle optages lokal forhandling med Ar om evt. tilpasning. Tidslommer: Aarhus har indsendt forslag om at få lavet aftale om tidslommer, som gælder fra den ene turliste periode til den anden i et enkelt køreplans år. OBS mente at de foreslåede rammer var for snævre, men det blev aftalt at der skulle optages lokale forhandlinger omkring vilkår, således at vi kunne bruge Ar som et "forsøg" i forhold til om vi kunne få tidslommer til at gælde for hele landet fremadrettet Personalepolitisk udvalg. Møde afholdes den 30. november, mundtlig orientering gives på mødet Uddannelsesudvalg. Møde afholdt den 29. november. TPL uddannelse. Der blev givet en bred orientering om en ny uddannelse for togpersonalelederne. Oprindeligt havde vi sammen med OBS lavet et oplæg til uddannelse for nyansatte TPL ere. I stedet er der nu i samarbejde med AMU lavet et oplæg til en bred efteruddannelse til alle TPL ere. Forløbet er ca. 1 år, hvori der er forskellige elementer. Det ser ud til at være meget spændende og brugbart. Nu udestår så en opgave med at få beskrevet den oprindelige opgave, nemlig uddannelsen af nye TPL ere, således at de kan være optimalt uddannet i forhold til deres opgave. Smartphone. Oplæg til uddannelse af de personer som har ønsket ekstra undervisning i forbindelse med lancering af smartphone og DDR, blev præsenteret, og vi mente det ville opfylde behovet hos de fleste. Togassistent uddannelse. TPO havde ønsket en orientering om forløbet af den TAS uddannelse, som der er i gang pt. Der har været en masse problemer, både i forhold til indstillingen hos enkelte deltagere, og i forhold til den forberedelse som OBS udvikling skulle stå for. Uheldigt at sådanne forhold ikke er i orden. EUSR. Endnu engang spurgte vi ind til hvordan det forløb med uddannelsen i forhold til om de personer der kommer fra depoter hvor der ikke er foretaget opfølgning på tidligere tunneluddannelse, er blevet godt nok forberedt inden kurset. 411

6 Dette var der ikke svar på, selvom det står på aktivitetslisten, og vi blev igen lovet at dette svar snarest ville tilgå TPO. 3.6 LAMSU Vest. Ekstraordinært møde afholdt den 17. oktober, hvor der blev givet orientering om den vanskelige situation i DSB pga. økonomien. 3.7 LAMSU Øst. Ekstraordinært møde afholdt den 17. oktober, hvor der blev givet orientering om den vanskelige situation i DSB pga. økonomien. 3.8 Sektionen. Der er ikke afholdt sektionsmøde siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde. Den 14. november mødtes forhandlingsudvalget og drøftede situationen i DSB, samt situationen i DJ frem til kongressen, herunder forbundets økonomi. Næste møde afholdes den 20. december Uniformsstyregruppen. Der er afholdt møde den 17. november i gruppen. Referat er udsendt til bestyrelsen. Uniformsaftaler er ved at blive sendt i udbud, og i den forbindelse er alle uniformsgenstande gennemgået med henblik på en sanering af uniformsdele. Udbudsmateriale udsendes nu, og bud skal afgives senest 16. januar Den nye leverandør vælges i april Derudover er der nedsat en lille arbejdsgruppe med henblik på at finde andre effektiviseringsmuligheder i uniform. Jeg deltager i denne gruppe Kantineudvalg. Der er afholdt møde den 17. november i gruppen. Referat er udsendt til bestyrelsen. Mødet blev afholdt for at drøfte resultatet af brugerundersøgelsen, som leverandøren Tingstrøm havde gennemført. Forbedringsforslag til de forskellige kantiner blev drøftet, og herudover drøftes de videre i de lokale kantineudvalg. 3.9 Internationalt arbejde Nordisk møde i Oslo den 28. september. Mødet var et forberedende møde til mødet i det europæiske samarbejde i Luxemborg. Det er vigtigt, at togpersonalet får nedsat en officiel arbejdsgruppe under ETF, som så kan lave arbejdet og fremlægge det i ETF. Det er nødvendigt hvis vi vil have indflydelse, og har været et stort ønske gennem flere år. Derudover var der en generel orientering fra de enkelte lande. Der skal afsættes mere tid til disse møder fremover, og evt. organiseres på en anden måde, så vi får mere udbytte af dem. Internationalt møde i Luxemborg den 5-6. oktober. Sammen med repræsentanterne for DJ, Henrik Horup og Kirsten Andersen deltog John Kildsgaard og Niels Søndergaard i det internationale møde for togpersonale. På mødet blev drøftet det fremtidige arbejde for at sikre en officiel arbejdsgruppe for togpersonalet under ETF. Der var fuld opbakning til dette fra alle repræsentanter. 412

7 Herudover blev der talt om certificering af togpersonalet i Europa. Noget som bliver meget svært, idet der er store forskelligheder blandt andet i lovgivningen i de enkelte lande. Nogle repræsentanter var endvidere ikke overbevist om det hensigtsmæssige i dette. I en del lande er billetteringskoncepter lig med det DSB har indført i Danmark sat i kraft, og alle steder opleves der store problemer med at få pengene for de udstedte billetter hjem. Næsten ingen steder er det tilladt at bede om legitimation på den enkelte passager, hvorfor rigtigt mange helt bevist giver forkerte oplysninger. Der blev talt om vigtigheden af at være opmærksom på dette problem, idet det opleves som meget frustrerende for det togpersonale som går og laver disse billetter. Afledt af dette var det dog positivt, at der ser ud til at være en faldende tendens til deciderede overfald på togenes personaler. Dog opleves der en stigning i de verbale og psykiske overfald på togpersonalet Fagkategori togpersonale. Der er ikke afholdt møde siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde. Næste møde afholdes den 9. december Områdegruppen Den digitale rygsæk/smartphone. Der er udsendt TPO info om emnet. Pt. er superbrugerne i gang med test, og hvornår udlevering til øvrigt personale starter er stadig usikkert. Der er flere udstående problemer, som søges løst. Det ser dog ud til at når personalet har fået udleveret telefonen, så kan man efter gennemgået prøve undlade at medbringe diverse papirudgaver af sikkerhedsmaterialer. Disse skal dog stadig ajourføres indtil videre, som sikkerhed hvis noget skulle gå galt undervejs Kassereglement. Efter de sidste rettelser, er dette udsendt til det togpersonale der kører med salgsvogn. Vi har ikke modtaget nogen negative reaktioner, så vi går ud fra at der er underskrevet alle steder uden indvendinger. Der ser dog ud til at der er problemer enkelte steder med udlevering af de penge som personalet skal råde over. TPO har været inde over dette, og der forventes at dette er eller vil blive bragt iorden straks. OBS har varslet at man vil begynde at udføre kontrol af pengebeholdninger, det er dog aftalt at dette først sættes i værk, når alle har fået udleveret byttepenge. Det er kun personale der kører med salgsvogn og får flextillæg, der skal underskrive kassereglementet Ulovlige ture/turændringer. I samarbejde med DJ, er der her i efteråret indsendt et antal ture, hvori der var forhold som ikke var i overensstemmelse med vores arbejdstidsaftaler til DSB. Sagen blev rejst som en arbejdsretslig sag med påstand om betaling af bod. Der var aftalt mæglingsmøde den 8. november. Dette møde blev dog aflyst idet der forinden var indgået forlig. I forhold til dette, har både DJ og DSB underskrevet protokollat om overtrædelse af arbejdstidsreglerne i OBS. 413

8 Forliget indeholder følgende: - DSB betaler en bod til DJ. - Drøftelse mellem DJ, TPO DSB og OBS om at undgå at bekendtgøre tjenester, der ikke overholder arbejdstidsreglerne. - Eventuelle overtrædelser af arbejdstidsaftalen, der er indtrådt forud for forligets underskriftsdato (23. november 2011), kan ikke gøres gældende overfor DSB Seminar. Der blev afholdt seminar for alle tillidsmænd i TPO den oktober på Bogense hotel. Seminaret var todelt, idet første dag var en form for peptalk hvor emnet var omstilling og parathed til dette. I en hverdag som hos DSB hvor tingene sommetider sker meget hurtigt, ønskede vi at give vores tillidsmænd nogle redskaber til at håndtere alle disse ændringer ud fra en positiv vinkel. Indlægsholder var en Martin Erichsen, som virkelig forstod at give os alle en oplevelse samtidig med, at vi fik nogle redskaber at arbejde videre med. Hvis I ser nogle tillidsfolk gå og klaske hænderne sammen over hovedet og samtidig skrige jeg er klar, er du klar? så var de med på seminaret! Måske lidt spøjs når det beskrives på tekst, men når man har baggrunden fra kurset i bagagen så er det måske ikke så dumt. 2. dagen blev brugt af DJ s næstformand Henrik Horup, og juridisk medarbejder i forbundet Else Mathiesen. De gennemgik aftalegrundlag og diverse problemstillinger i forbindelse med diverse medarbejdersamtaler. Dette for at gøre alle tillidsmænd meget mere beviste om den rolle de har i forbindelse med disse samtaler, samtidig med at beskrive hvilke krav, rettigheder man har som medarbejder og tillidsmand. Et rigtigt godt indlæg, som forstod at sætte dialogen i gang. Indtrykket er, at alle gik hjem med en meget bedre ballast til at deltage i evt. samtaler fremover IC 4. Som alle ved, så er toget taget helt ud af drift i forbindelse problemer med bremserne på et eller flere sæt. Det er havarikommissionen, der undersøger dem. I TPO er vi selvfølgelig tilfreds med, at man ikke ønsker at tage nogen risiko i forbindelse med sikkerheden. Vi håber dog, at der snarest findes en løsning, idet de manglende togsæt giver en meget presset hverdag for det personale som arbejder i de tog, hvor der mangler materiel. Pt. har toget dog fået totalt køreforbud. Kun på forhånd godkendte testkørsler må gennemføres, hvilket gør at det desværre nok har langsigtede udsigter. Vi håber, at der i den langsigtede strategi, som der arbejdes med i DSB, tages højde for den helt håbløse materielsituation som vi pt. befinder os i. Dette er efter vores overbevisning yderst nødvendigt, hvis vi fremadrettet skal bevare den fremgang, som vi har oplevet i antallet af passagerer Et arbejdsmiljø under pres. I TPO er vi pt. i gang med at lave nogle redaktionelle rettelser til materialet. Vi håber snarest at kunne få gjort dette færdigt, således at det kan udgives til alt togpersonale Spærring af Storstrømsbroen. Pga. revner i broens bærende dele, blev alt kørsel på broen midt i oktober stoppet, og der har i en 5 ugers periode ikke kørt tog henover broen. I stedet er passagerne på Sydbanen blevet transporteret i busser imellem Nykøbing F/Nr. Alslev og Vordingborg. Dette har været til stor irritation for både passagerer og personale. Mandag den 21. november er kørslen dog genoptaget, dog indtil videre kun med såkaldte lette tog. Det betyder at dobbeltdækkertogene, som bliver trukket af de gamle ME lokomotiver, ikke må køre 414

9 over broen. Hvor længe dette skal vare, er der pt. ingen der tør svare på, men de foreløbige meldinger går på 4-7 uger. Politisk er der nu stærke kræfter i gang for at ændre beslutningen om at det er den bestående bro, der skal klare hele trafikken, når den nye Femern forbindelse står færdig. I stedet ønskes der etableret en ny tunnel/bro, som så også vil være 2 sporet som hele den øvrige del af strækningen, og derfor fjerne den flaskehals som ellers vil være et problem for at overholde køreplanerne. Med et ønske om op til 100 godstog i døgnet på strækningen, så må der være yderst meget fornuft i dette, set ud fra et passager synspunkt. For togpersonalet betyder ændringerne at der lokalt pt. arbejdes med at få godkendt opholdslokaler i Vordingborg, idet en del ture indtil videre vil blive delt der. Der vil blive udsendt info om dette til berørt personale, når tingene er på plads. Meget personale på Sjælland har igennem hele perioden oplevet mange ændringer i deres ture. Der har dog været en ret stor grad af forståelse for nødvendigheden heraf. Pt. melder Banedanmark at man forventer at have afsluttet reparationerne, og kunne køre normalt igen først i det nye år Roskildegruppen. Det er meget svært at få løst sagerne i Salg. Manglende kvalifikationslønssamtaler har været drøftet med DSB flere gange uden der er fundet en løsning. Manglende betaling af gruppeledertillæg til den tidligere gruppeleder er ikke på plads. Forlig er tilbudt som vi drøfter i DJ. Funktionsbeskrivelse for den nye holdleder er på plads, men tillæg er endnu ikke aftalt. En ny arbejdsbeskrivelse for gruppen er på plads. Gruppen har fået flere arbejdsopgaver, herunder rejsekort, og de har fået tilført en medarbejder til gruppen Regelforenkling. En arbejdsgruppe er nedsat til at gennemgå vores sikkerhedsinstrukser. Risk Management, fremføring og OBS er repræsenteret i gruppen. Fra TPO deltager Leif Sørensen og Niels H Nielsen. Det er et stykke arbejde der aldrig er blevet færdiggjort i forbindelse med bodelingen mellem Banedanmark og DSB. Det drejer sig om at få placeret de enkelte ting i de instrukser, hvor de rettelig hører hjemme, og herunder også delingen af ODI i en togpersonaledel og fremføringsdel. Der har været drøftet formater til de fremtidige instrukser. Der er enighed om at formatet skal være designet til en browser i fremtiden, for at få optimalt udbytte af smartphone og eventuelle nye medier, så den er fremtidssikret. Det giver så også mulighed for en søgefunktion, som der ikke er i de nuværende PDF filer. Vi har fået forevist det format, som det nye signalprogram laves i, og det kunne være interessant at bruge det, da det så vil være kendt af brugerne. Princippet er, at en del af teksten vil være skjult, så det kun er den del der interessant for den enkelte bruger, der vises. Der er mulighed for popupboxe, og det giver helt nye visuelle muligheder. Formatet kan ses på Banedanmarks hjemmeside under Der skal nu laves et kommissorium for regelforenklingen Medlemsliste. Vi er i øjeblikket 1181 togpersonaler i alt. Heraf er der 34 weekend ansatte. 22 er ikke medlemmer Tillidsmandsmøde 2012 jævnfør de bemærkninger der kom på sidste områdegruppebestyrelsesmøde er forslaget til vedtægts ændringer tilpasset, og de udsendes som bilag til beretningen. Områdegruppebestyrelsen bedes derfor tage stilling til disse ændringer samt enkelte andre ændringsønsker fra TPO s ledelse. 415

10 Kørsel for DSB First pr DSB har på intranettet orienteret om at vi fra køreplansskiftet skal køre et antal ture for DSB First på Kystbanen. DJ har meddelt DSB at man ikke ønsker isoleret set at indgå aftale om dette, men at det kan indgå i en pakkeløsning omkring situationen i DSB. Pt. vides ikke om OBS vil tvinge nogen til at køre disse tog. DJ vurderer om dette juridisk set er i orden iflg. diverse aftaler. Yderligere orientering gives på mødet Overenskomst 2013 I forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2013 har hovedbestyrelsen vedtaget en foreløbig køreplan. Ifølge denne skal områdegruppernes krav fremsendes senest den 23. april 2012 til forbundet. Det betyder så, at vores krav skal drøftes og vedtages på de kommende lokalgruppemøder, for at de kan komme i betragtning. 4. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper. 4.1 Politisk udvalg. Møde i udvalget blev aflyst pga. valg. Nyt møde er ikke aftalt, men indgår i kommende møder Togservice Turnaround. Møderne afholdes, men der er ingen fremdrift, så længe der ikke er truffet nogen beslutning om fremtidens service i vores tog, og den økonomiske situation er så usikker. 4.3 Arbejdsmiljø. Dialogmøder med Logistik: Mundtlig orientering gives på områdegruppebestyrelsesmødet, da evalueringen endnu ikke er lavet. Fælles AM gruppemøder: analysen vedhæftet som bilag. Teknologi: Marianne Hyltoft (AMIR Næ) og Franciska (AMIR Kh) har lavet APV på den nye Samsung smartphone, denne vedlægges beretningen som bilag. Rejsekort: 80 % af sjællandske Tgf ere har fået RHT, men der er stop i leverancen af nye håndterminaler, derfor er uddannelse i Vest sat på stand by indtil videre. Alle THT ere forventes udrullet i EBK (Elektronisk Billet Kontrol) forventes at være klar primo Betyder bla. Ændringer i Print Selv-billetternes layout, så der kommer en stregkode der kan scannes. Blutooth - læser til RHT (at scanning af rejsekort ligger på THT en samt en lille trådløs enhed). Planen er at der bliver leveret 500 d.1/ S2 (DJ kursus for arbejdsmiljørepræsentanter) Afholdt over 2 dage i Vejle v. Per Helge. På programmet var der bl.a. indlæg om Nedsat Hørelse v. Center for kommunikation i Herning, samt indlæg om "Det halte arbejdsmiljø" v. rune Adelvard, VVS'er og forfatter. APV på materiel. Alle APV skemaer er blevet gennemgået af John Haugaard, Marianne Mygind, Niels Henrik og Michael Madsen. Alle vores APV ønsker er, efter at der er lavet en ny fordelingsnøgle i 3.2 gruppen, blevet gennemgået og fordelt til de respektive grupper. 416

11 Der er blevet lavet en ny prioritetsliste fra AMIO som vil blive fremlagt 3.2 gruppen. Der er ligeledes lavet et oversigtsskema over APV til Togvedligehold / klargøringen. Der vil snarest blive sendt en opdatering ud til alle arbejdsmiljøgrupper med de tilhørende rettelser. APV Pantry: Arbejdsmiljøorganisationen har besluttet at lave særskilt APV på alle pantryer (særskilt, i modsætning til før, hvor de lå under de respektive materieltyper). APV en ligger endnu ikke i de korrekte skemaer, men punkterne ser således ud for MF/ER: (indsat senere i dokumentet) Ombygning på stuen på Kh: En arbejdsgruppe bestående af Franciska Moser Thomsen, Henrik Novak (for Tpo Kh), Henriette Thorkildsen kb, Marianne Mygind, Lars-Ole Kristensen (Tpl) skal se på, hvordan stuen på Kh kan ombygges så den bliver mere indbydende, men med de forhindringer der er i at bygningen er fredet og vi som bekendt ikke råder over de store midler. Vi har haft besøg af en indretningsarkitekt, der er kommet med et forslag som blev vel modtaget i arbejdsgruppen. Arbejdet med at forvandle stuen, går snart i gang. Tegning over projektet vil, om muligt, blive medbragt til bestyrelsesmødet. 4.4 Hjemmesiden. Vi har nu nået til et punkt hvor vi har brugt alt den kapacitet som vi har til rådighed. Vi har derfor måttet købe ekstra plads. Dette må dog siges at være positivt, idet det viser at siden ajourføres og bruges. Vi har samtidigt undersøgt muligheden for at udvide med et modul som gør det muligt for alle medlemmer at tilmelde sig en mailingliste, således at fremtidige nyhedsbreve mm. vil kunne udsendes til så mange medlemmer som muligt. Denne mulighed er nu installeret, og vi sætter snarest arbejdet i gang med at bruge dette. Vi har overvejet at slette debatforum, da dette ikke benyttes overhovedet. Da det er gratis at have, har vi dog indtil vider besluttet at lade det være. TPO på Facebook? DJ har igennem et stykke tid lavet et forsøg med at have en side på Facebook, hvor man opslår diverse informationer med link til forbundets hjemmeside. Dette har medført at der er kommet væsentligt flere klik på disse, hvorfor det måske også kunne være en mulighed for os i TPO. Der er pt. lavet et oplæg til en sådan, som kan vises på områdegruppebestyrelsesmødet. Siden er endnu ikke tilgængelig, men dette kan ske meget hurtigt, ja faktisk i samme øjeblik som evt. beslutning træffes. Det er dog vigtigt at områdegruppebestyrelsen tager stilling til hvad denne skal bruges til, idet den meget nemt kan misbruges. 4.5 Selvstyrende grupper. Den nedsatte arbejdsgruppe har behandlet notat, som er gruppens foreløbige resultat af arbejdet. Notatet omhandler gruppernes arbejde og samarbejde med tjenestefordelingen. Der er nu sket det, at tjenestefordelingen organisatorisk er flyttet fra planlægning til OBS med reference til staben. Vi har derfor gennemgået notatet sammen med staben og meddelt dem vores bemærkninger til det. Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding. I forlængelse af ovenstående har vi derfor bedt om en drøftelse af hele arbejdet i tjenestefordelingen, med henblik på om arbejdet kan tilrettelægges anderledes, så ændringer af ture kan nedbringes til det mest nødvendige. 5. Økonomi. 5.1 Regnskab. 417

12 Revideret regnskab år til dato vedlægges beretningen til godkendelse i bestyrelsen. 5.2 Budget Oplæg til budget for 2012 vedlægges beretningen til drøftelse og vedtagelse i områdegruppebestyrelsen. 6. Tema 1. Effektiviseringer DSB. Oplæg og indlæg gives på områdegruppebestyrelsesmødet. 7. Sager til behandling. 7.1 Mødedatoer Forslag til mødedatoer for områdegruppens arbejde vedlægges beretningen som bilag, med henblik på drøftelse på områdegruppebestyrelsesmødet. 7.2 Konstituering. Efter Tommy Andersens fratrædelse er følgende poster vacant, og skal besættes. Forretningsudvalg. Politisk udvalg. TPO Materiel og It udvalg. Teknologiudvalg. Fagkategori Forslag Lasse Thorsøe Forslag Poul Balle Forslag Poul Balle Leif Sørensen Leif Sørensen (Er pt. suppleant.) 7.3. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling Samarbejdsudvalg EAMSU. Emner til behandling på mødet den 16. december skal drøftes og besluttes. Følgende forslag til emner fra TPO. Fraværshåndtering jf. vejledning. De udvalgte emner fra et arbejdsmiljø under pres LAMSU Vest. Emner til behandling på mødet den 13. december skal drøftes og besluttes. Samarbejdsudvalgsstruktur skal evalueres, således at overordnet evaluering kan ske på EAMSU LAMSU Øst. Emner til behandling på mødet den 9. december skal drøftes og besluttes. Samarbejdsudvalgsstruktur skal evalueres, således at overordnet evaluering kan ske på EAMSU. 418

13 8. Aktivitetsliste. Aktuel liste vedlægges som bilag. 9. Meddelelser fra lokalgrupper Arhus. Ombygning: Ombygningen er ved at være tilendebragt for togpersonalet - der mangler nogle mindre udførelser, blandt andet kvindernes omklædningsrum og et par toiletter, som mangler den sidste finish. Disse mangler forventes færdige snarest. Togpersonalet er flyttet og vi er glade for de nye lokaler. Vi har fået det lyst og med højt til loftet, hvilket er dejligt. Arbejdsmiljø: Det psykiske arbejdsmiljø er under stadigt pres. Den generelle situation i DSB mht. økonomien samt usikkerheden om fremtiden, berører os alle dybt, og kollegerne mangler i den grad nogle klare forventninger fra ledelsen om, hvad man påtænker. Samtidig er de mange ændringer af ture til stadig frustration - vi har igen modtaget eksempler på ture, som bliver ændret mere end det tilladte. Dette har desværre også afsmittende effekt på tiltaleformen mellem togpersonale og tjenestefordelingen. Den kontinuerligt forhøjet månedsnorm er også noget vi slås med i Aarhus. Det er svært at blive ved med at holde til, at disse basale regler gang på gang bliver overtrådt og det er tydeligt, at arbejdsmiljøet i høj grad er presset. - Det er bestyrelsens klare opfattelse, at vi behøver ro - ro til at passe vores arbejde uden at skulle slås med problemer med vores kolleger internt i virksomheden Fredericia. På trods af usikkerheden om, hvad der kommer til at ske med vores arbejdsplads, har kollegerne på depotet holdt fanen højt, og de har været gode til at kommer til de mange sociale tiltag, der har været på depotet. (bowling, pige tur til folketinget og julefrokoster) Vi har holdt dialogmøde om togservice hvor Allan Tirsgaard Larsen OBS; Michael Madsen, Gitte Poulsen og Søren P. Sørensen var til stede for lokalgruppen. Der var en god debat om, hvordan vores kolleger så på togservice i dag og i fremtiden. Der er blevet holdt medarbejdermøde den 17. november og her meldte Susanne Mørch Kock afbud, så Leif Fabrin og vores togpersonaleledere fortalte om de udfordringer, der er i DSB lige nu. På medarbejdermødet var der ca. 50 kolleger til stede og spørgelysten var stor. Vi sluttede dagen af med and og rødvin. Kontaktmøde den 1. december 2011 Lokalt bestyrelsesmøde den 5. december Odense. Jeg kan meddele at Vi I Odense har fået delvis ny bestyrelse: Konstitueret Formand Ny Næstformand Ny Kasserer Poul Hellevi Balle. Jan Damkjær Kristensen. Henning Gustav Rasmussen Vi har set på vores lokale aftaler og gjort dem Up To Date. 419

14 Ændring til Koncept for selvstyrende depot togpersonale Odense. Ændring til Arbejdsgruppen Selvstyrende/- fungerende enhed. Den største ændring er at vi har indskrevet i konceptet for selvstyrende gruppe. At man fra anden gruppe ikke kan deltager i interne valg i selvstyrende gruppe. 10. Tema 2. Besparelser i DJ og TPO. Oplæg til drøftelse gives på mødet. 11. Kommende møder. HB møder: 14. december. TPO bestyrelsesmøder: 6-7. december. Revision: TPO forretningsudvalg: Politisk udvalg: IT og materieludvalg. OSU møder: 19. december EAMSU møder: 16. december. Planlægningsudvalg. 8. december Teknologiudvalg. Uddannelsesudvalg. 420

15 29. november. Personalepolitisk udvalg. LAMSU øst: 9. december. LAMSU vest. 13. december. LAMSU formøder: Holdes umiddelbart før de ordinære møder. Kontaktmøder: Aftales lokalt. Sektionen: 20. december. Fagkategori: 9. december. SMU: 12 Eventuelt og evaluering af mødet. 421

16 Udvalg august 2011 Medlemmer Suppleanter Daglig ledelse Forretningsudvalg Politisk udvalg Materiel og IT udvalg Uddannelsesudvalg DSB Onboard Service Uddannelsesudvalg DSB Udd.center HSU Niels H Nielsen, John Kildsgaard Ved behov kan kasserer indkaldes. Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lilian B Haaning, Knud Larsen, Vacant Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lilian B Haaning, Steen Vestergaard, Lis Larsen, Vacant, Leif Sørensen, Susanne B. Jensen. Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Knud C Larsen, Susanne B Jensen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Vacant. SIO observatør: Michael Madsen. Niels H Nielsen, John Kildsgaard. Faglig sekretær DJ: Kirsten Andersen Niels H Nielsen. Internationalt arbejde. Niels Søndergaard Niels H Nielsen suppleant for Jørn Nicolaisen. OSU Niels H Nielsen. John Kildsgaard. EAMSU Niels H Nielsen. Steen Vestergaard John Kildsgaard. Lasse Thorsøe Niels Søndergaard. Tommy Andersen Lilian B Haaning. LAMSU ØST LAMSU VEST Strategiudvalg Planlægningsudvalg Teknologiudvalg DJ hovedbestyrelse DJ sektionsbestyrelse John Kildsgaard, Lillian Haaning, Hans Jørgen Worm Laursen, Peter Ørn. John Kildsgaard, Leif Sørensen, Lasse Thorsøe, Susanne B. Jensen, Steen Vestergaard Niels H. Nielsen, John Kildsgaard John Kildsgaard, Lilian B Haaning, Lasse Thorsøe, Leif Sørensen, Peter Ørn John Kildsgaard, Vacant, Susanne B. Jensen, Knud Larsen, Franciska M. Thomsen Niels H Nielsen. John Kildsgaard. Niels H Nielsen. John Kildsgaard. Lillian B. Haaning Kantineudvalg Niels H Nielsen udpeget af sektionen. Uniformsstyregruppe Niels H Nielsen udpeget af sektionen. Fagkategori Niels H Nielsen. Carl V Christensen. Susanne B. Jensen Vacant. Lis Larsen Niels Søndergaard Lillian B. Haaning Vacant Lasse Thorsøe Carl V Christensen. Hans Jørgen Worm- Laursen. Leif Sørensen 422

17 TPO områdegruppebestyrelsen Gruppe Navn Telefon Mobil TPO Områdegruppekontor TPO Niels Henrik Nielsen TPO John Kildsgaard KH Lilian B Haaning KB Hans Jørgen Worm-Laursen NÆ Lis B Larsen NF Peter Ørn Nielsen OD Poul Balle FA Leif Sørensen ES Susanne B. Jensen TE Niels Søndergaard AR Lasse Thorsøe STR Knud Larsen AB Steen Vestergaard TGI Carl V. Christensen SIO Michael Madsen SIO Franciska M. Thomsen

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Henriette Thorkildsen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels

Læs mere

Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund.

Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund. Protokol 8. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 december på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Protokol 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund.

Protokol 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Protokol 21. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7. december 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 06-08.06.2012 Mødedeltagere: Lasse Daugaard Thorsøe (LT) Bo Willestofte (BW) Jeanette Nielsen (JN) Bo M. Sørensen (BMS) Tina Ketelsen (TK) Helle Hvidkjær,

Læs mere

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup

Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup Beretning 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Andersen, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul

Læs mere

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup.

Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien Idestrup. Protokol (udkast) 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 23. maj 2012 på Blommestien 1 4872 Idestrup. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. december 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund.

Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Protokol (udkast) 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy

Læs mere

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Benny Christensen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol. Der er ikke indkommet bemærkninger til protokollen. 3. Beretning fra virksomheden. 3.1. Informationer.

1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol. Der er ikke indkommet bemærkninger til protokollen. 3. Beretning fra virksomheden. 3.1. Informationer. Beretning 18. Områdegruppebestyrelsesmøde 8-9 marts 2011 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lillian Haaning, Peter Ørn, Lis B Larsen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K Andersen,

Læs mere

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst.

Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst. Protokol 10. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-4 Juni på Marielyst. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Susanne B. Jensen,

Læs mere

Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 15. august 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel.

Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel. Protokol 12. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3. December på Bogense Kro og Hotel. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund.

Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Protokol 23. Områdegruppebestyrelsesmøde 13-14. marts 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Andersen, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul

Læs mere

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund.

Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Protokol 14. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 juni 2015 på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk, Susanne

Læs mere

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel.

Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel. Protokol 17. Områdegruppebestyrelsesmøde 2-3 december 2015 på Bogense Hotel. Deltagere: John Kildsgaard, Henrik Novak, Lasse Thorsøe, Peter Ørn, Dennis Desezar, Poul Balle, Lajla Hallundbæk, Niels Søndergaard,

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 3. august 2009 Mødedeltagere: Rene B Sørensen Flemmning Hamann Bo Willestofte Lasse Daugaard Thorsøe Tina Ketelsen Miriam Frank, SIR Helle Hvidkjær, SIR Hans

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål 1. Navn stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål stk. 1. Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige og sociale interesser samt

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 1. Udgave marts 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia

Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia Dagsorden 2. Områdegruppebestyrelsesmøde 6. september 2016 i Fredericia Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Togpersonalet Administrationen Administration. Admc John Haugaard Heidi Kristensen. Tinsp John Haugaard, Fa 15205 / 56617

Togpersonalet Administrationen Administration. Admc John Haugaard Heidi Kristensen. Tinsp John Haugaard, Fa 15205 / 56617 Administration 08-06-2011 Togpersonalet Administrationen Administration Admc John Haugaard Heidi Kristensen Tinsp Admc Finn Klaus Bjørnskov, Møller Frederiksen Fa 15201 DSB Produktion/fondet Side 1 af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Tid: Tirsdag, den 17. maj 2016 kl. 16.30 Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg Deltagere: Laila Thomsen (LT) Susan Jørgensen (SJ) Søren Thomsen (ST) John

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 5. Udgave marts 2014 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 8. december 2009. Mødetidspunkt: 10.00-12.00. Medborgerhuset Korskær

Husbestyrelsen. Mødedato: 8. december 2009. Mødetidspunkt: 10.00-12.00. Medborgerhuset Korskær Tilstede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Brugerrådsrepræsentant: Lillian Hansen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Udpeget af styregruppen: Else

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

Beretning 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 december 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Torsdag d. 06. februar 2014 Tilstede: Bestyrelsen i Århus: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse D. Thorsøe, Fmd. Bo Willestofte, N.Fmd. Bo

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogerne Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon: 7248 6500 Fax: 7248 6510 Mail: storstroem@sl.dk Web: sl.dk/storstroem REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 21.06.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen.

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Pkt. 1. Sektionens sammensætning Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB består af de medlemmer, der er ansat indenfor DSB SV, undtaget DSB S-tog A/S, samt medlemmer

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

DSB MTAPV 2012. Ombord Service, Forretningsområde Øst

DSB MTAPV 2012. Ombord Service, Forretningsområde Øst DSB MTAPV 2012 Ombord Service, Forretningsområde Øst Ombord Service, Forretningsområde Øst Navn på handlingen (MTA) eller problemet (APV) Område Ideer og forslag værdsættes (MTA) MM Dagligt arbejde 51

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018:

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Marts 2017. Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Det faglige arbejde gennemføres indenfor de rammer, der er fastsat i Love for Klubben i TTA & INC

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 24. april 2008 DAC, Dansk Arkitektur Center Strandgade 27 B, 1401 København K Tlf. 32 64 54

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 4. februar, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Anders Steen Mortensen, Kristoffer Mæng, næstformand Johan Sørensen, kasserer ** (AFBUD) Pia

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde

Konstituerende bestyrelsesmøde Konstituerende bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 12.00-12.30 afholdes i salon 24 Dagsorden Deltagere: Per Påskesen (TEC), formand Søren Sørensen (Tradium), næstformand Bjarne Høpner (Next -

Læs mere

Tema: Konstituering. Odense d. 4. april 2016

Tema: Konstituering. Odense d. 4. april 2016 Odense d. 4. april 2016 Endeligt referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN tirsdag d. 22. marts 2016 kl. 18.00-21.00 hos B. Larsen, Pederstrupsvej 7E, 5210 Odense NV Tema:

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Protokol 13. Områdegruppebestyrelsesmøde 9-10 marts 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 13. Områdegruppebestyrelsesmøde 9-10 marts 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 13. Områdegruppebestyrelsesmøde 9-10 marts 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Lilian B Hanning, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen, Tommy K Andersen,

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Referat fra konstituerende EASJ bestyrelsesmøde (11/6 2014)

Referat fra konstituerende EASJ bestyrelsesmøde (11/6 2014) Side 1 af 5 Referat fra konstituerende EASJ bestyrelsesmøde (11/6 2014) Møde: EASJ konstituerende bestyrelsesmøde og bestyrelses møde nr.29. Indkaldt af: Formand Tim Christensen Tid og Sted: Erhvervsakademi

Læs mere

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Referat af generalforsamling i foreningen Sammen om Lolland-Falster 6. april 2017 kl. 19.00, der blev afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. Generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere