at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015."

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for at kommuner og regioner tilbydes mulighed for at betale deres respektive andel af voldgiftsudgiften i at denne sagsfremstilling gøres tilgængelig på moviatrafik.dk, samt ved direkte henvendelse til kommuner og regioner. Beslutning: 1. Indledning Estimat 1 i 2015 (herefter E1/2015) beskriver det forventede årsresultat for 2015 set i forhold til budget E1/2015 er det første af årets tre estimater. 2. Samlet resultat Forskellen mellem kommunernes og regionernes a conto betaling og det forventede regnskab 2015 udgør 117,4 mio. kr., jf. tabel 2. Efterreguleringen på 117,4 mio. kr. afregnes primo I forhold til budget 2015 stiger det samlede tilskudsbehov i E1/2015 med 119 mio. kr. primært som følge af: Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Movia 1/12

2 Øgede udgifter i takstområde Hovedstaden på 161 mio. kr. til betaling af voldgiftskendelsen vedrørende perioden , jf. tekstboks 1. Reduktion i tilskudsbehov til bus, Flextrafik og lokalbaner på 42 mio. kr. Det fremgår af tabel 1, at der forventes et fald i tilskudsbehovet på 42 mio. kr. Faldet er sammensat af: Reduktion af operatørudgifter på 105 mio. kr. primært som følge af faldende dieselpriser, jf. tabel 6. Reduktion af rutespecifikke udgifter på 10 mio. kr. primært som følge af: o Et forventet fald i rejsekortudgifterne på 18 mio. kr. i 2015 i forbindelse med indfasning af årsrapportmodellen, jf. punkt 06 på dagsorden. o En forøgelse af stoppestedsudgifter på 6 mio. kr. til udskiftning af fejlbehæftede Count Down moduler, jf. særskilt punkt 14 på dagsordenen. Indtægtsreduktion svarende til 73 mio. kr. De reducerede indtægter på 73 mio. kr. i forhold til budget 2015 er båret af en række forskelle i takstområderne: Takstområde Hovedstadens (TH) indtægter forventes reduceret med 25 mio. kr. (1,5 pct.), som følge af voldgiftsrettens kendelse. Passagertallet ventes reduceret med 2,6 mio. (1,3 pct.) svarende til et indtægtstab på 20 mio. kr. Rejsehjemmelundersøgelsen fra efteråret 2014 har skønsmæssigt reduceret indtægterne med 5 mio. kr. Der udføres hvert år 2 rejsehjemmelundersøgelser i TH, hvilket kan påvirke indtægterne i regnskab Takstområde Syds (TS) indtægter forventes reduceret med 4,4 mio. kr. (3,5 pct.), primært fordi indtægterne fra indtægtsfællesskab Bus & Tog er reduceret med ca. 5 mio. kr., mens indtægter fra blandt andet kontantbilletter forventes at blive højere end budgetteret. Takstområde Vest (TV) indtægter forventes reduceret med 7,2 mio. kr. (5,0 pct.) primært fordi busindtægterne fra periodekort og kontantbilletter forventes reduceret med 7,9 mio. kr. Endelig har Trafikstyrelsen 18. marts 2015 udsendt nye satser for fritidsrejsekompensation, som reducerer indtægterne i TH med 10 mio. kr. og med henholdsvis 0,6 og 0,5 mio. kr. i TS og TV. Det forventede faldende passagertal i forhold til budget 2015 begrundes i den aktuelle passagerudviklingen, jf. tabel 3. 2/12

3 Tabel 1. Budgetoversigt R2014 B2015 E1/2015 Forskel B E1/ Mio. kr Pct. Bus Indtægter , , ,8 75,5-4,4 Operatørudgifter 3.064, , ,5-100,9-3,3 Rutespecifikke udg. 144,1 194,7 184,3-10,4-5,3 Bus i alt 1.544, , ,0-35,8-2,3 Flextrafik Indtægter -36,0-35,1-40,6-5,6 15,8 Operatørudgifter 492,7 541,3 542,1 0,8 0,1 Adm. og pers. 50,5 57,8 57,8 0,0 0,0 Flextrafik i alt 507,2 564,0 559,3-4,8-0,8 Lokalbaner Indtægter -175,4-178,5-175,6 2,9-1,6 Udgifter til togdrift 478,3 485,2 480,3-4,9-1,0 Anlæg 14,2 0,0 0,0 0,0 Lokalbaner i alt 317,1 306,7 304,7-2,0-0,6 Fællesudgifter Adm. og pers. 289,4 310,2 310,2 0,0 0,0 Pensioner 15,0 17,6 17,6 0,0 0,0 Fællesudgifter i alt 304,4 327,8 327,8 0,0 0,0 Finansielle poster Renter -4,3 0,0 0,0 0,0 Voldgiftkendelse 0,0 0,0 161,4 161,4 Ydelse rejsekortlån 56,2 64,0 64,0 0,0 0,0 Finansielle poster i alt 51,9 64,0 225,4 161,4 252,2 Tilskudsbehov i alt 2.724, , ,2 118,9 4,2 Tabel 2 viser sammensætningen af den forventede efterregulering til afregning i /12

4 Tabel 2. Forventet efterregulering for 2015, til afregning i 2017 B2015 E1/2015 Forskel B E1/ Mio. kr Pct. Tilskudsbehov i alt 2.849, ,2 118,9 4,2 A conto betalinger 2.285, ,3 0,0 0,0 Forbrugsafhængige betalinger 564,0 565,6 1,5 0,3 Forbrugsafhængige betalinger, anlæg lokalbaner 0,0 0,0 0,0 Fakturering i alt 2.849, ,8 1,5 0,1 Efterregulering 0,0-117,4-117,4 Anm.: For efterregulering gælder, at et plus angiver en tilbagebetaling til kommuner/regioner, mens et minus angiver en ekstraopkrævning hos kommuner/regioner. Tilskudsbehov i alt udgør det samlede behov for tilskudsfinansiering i Movia for at opretholde drift og administration, mens fakturering i alt udgør de samlede forventede betalinger fra kommuner og regioner. Efterregulering er forskellen imellem Tilskudsbehov og Fakturering. Da bus, banedrift (ekskl. anlæg) samt administration finansieres via á conto betalinger, vil ændringer heri afspejle sig i efterreguleringen, mens forskelle i Flextrafik (ekskl. administrationsudgifter) både vil afspejle sig i tilskudsbehovet samt de forbrugsafhængige betalinger og dermed ikke i efterreguleringen. Tabel 3 viser passagerudviklingen i perioden Tabel 3. Buspassagerer og indtægt pr. påstiger R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 B2015 E1/2015 Buspassagerer (mio.) 209,3 205,6 207,0 208,9 207,3 211,0 208,6 Indtægter (mio. kr.) , , , , , , ,8 Indtægt pr. passager (kr./pass.) -7,3-7,5-7,7-8,0-8,0-8,1-7,8 Note: De historiske passagertal (budget 2015 og tidligere) er for Takstområde Syd og Vest korrigeret for den skønsmæssige effekt af nyt tællesystem. Korrektionen er i Syd på -12% og -14% i Vest. Passagertallet i budget 2015 bygger på trafikplanens passagertalsvækst frem mod 2020, hvor Metrocityringen åbner. Dette princip forlades i E1/2015 med henvisning til den aktuelle passagerudvikling i 2014 og Voldgiftskendelsen, herunder låneansøgning og indstilling mv. Ifølge voldgiftskendelsen i sagen DSB og Metroselskabet mod Movia, skal Movia tilbagebetale 161 mio. kr. for årene , og indtægtsgrundlaget skal fra 2015 årligt reduceres med 25 mio. kr. Voldgiftssagen øger således tilskudsbehovet med i alt 186 mio. kr. i Beløb vedrørende perioden er regnskabsteknisk indarbejdet under finansielle poster, mens den varige årlige effekt er indarbejdet i estimatet under indtægter. Movia har ansøgt økonomi- og indenrigsministeriet om lånefinansiering af beløbet vedrørende 4/12

5 , men har fået afslag med den begrundelse, at udgiften betragtes som en driftsudgift, hvorfor der ikke kan gives dispensation til at lånefinansiere. Det indstilles derfor, at kommunerne og regionerne tilbydes mulighed for at betale deres respektive andel af voldgiftsudgiften i Fravælges muligheden indgår betalingen i efterreguleringen af regnskab 2015 i januar I det omfang kommunerne og regionerne måtte vælge at betale i 2015, vil det forbedre Movias likviditet, som forventes at komme under målet på 150 mio. kr. ultimo 2015, jf. afsnit Nyt tællesystem i Syd og Vest Der er for buslinjerne i Syd og Vest indarbejdet passagertal fra det ny tællesystem, hvilket flytter indtægter mellem linjer, busser og baner og dermed også mellem kommuner og region. Det ny tællesystem ændrer ikke ved de samlede indtægter i området. Tabel 4 viser effekten af det nye tællesystem. Kommuner og region er ved et møde medio marts orienteret om konsekvenserne af det ny tællesystem for indtægternes fordeling. Tabel 4. Effekt af nyt tællesystem i Syd og Vest fordelt på kommuner og region Takstområde Busdrift (mio. kr.) Tilskudsbehov i B2015 Effekt af nyt tællesystem V Kalundborg 35,0 0,7 V Sorø 13,2-1,0 V Odsherred 17,8-0,3 S Næstved 35,4 2,0 V Slagelse 40,4 4,7 S Faxe 11,7 0,3 V Holbæk 28,8 0,0 V Ringsted 22,5-0,2 S Lolland 41,2-0,6 S Vordingborg 22,6-0,8 S Guldborgsund 31,0-2,1 H,V,S Region Sjælland Busdrift 97,5-1,7 H,V,S Region Sjælland Baner 192,2-1,5 Note: Når effekten er negativ, betyder det lavere tilskudsbehov, mens en effekt med positivt fortegn betyder højere tilskudsbehov. Note: Samlet set for Movia ændrer det nye tællesystem ikke på tilskudsbehovet. Når effekterne i ovenstående tabel ikke går i nul, er det fordi nogle rutespecifikke udgifter fordeles med indtægter. Når indtægter for buslinjerne i S og V bliver lavere, vil buslinjerne i H derfor få lidt højere rutespecifikke udgifter. 5/12

6 5. Bus - driftsudgifter Driftsudgifterne (operatørudgifter samt rutespecifikke udgifter) til bus forventes reduceret med i alt 111 mio. kr. i forhold til budget Tabel 5 viser udgiftsreduktionen fordelt på forskellige kategorier. Tabel 5. Forventede udgifter til busdriften i 2015 Mio. kr. B ,2 Forskel i køreplantimer 17,7 Forskel i priser -118,6 Forskel i rutespecifikke udgifter -10,4 Øvrige forskelle i operatørudgifter -0,2 I alt -111,4 E1/ ,8 Der er flere køreplantimer i E1/2015 i forhold til budget 2015, hvilket isoleret set øger udgifterne med ca. 17,7 mio. kr., svarende til 0,5 pct. af de samlede busdriftsudgifter. Operatørudgifterne reduceres med 118,6 mio. kr. som følge af ændrede priser, hvilket svarer til et udgiftsfald på 3,6 pct. båret af udviklingen i de prisindeks, der regulerer kontraktbetalingerne til operatørerne, jf. tabel 6. Hertil kommer at den gennemsnitlige timepris er lavere grundet øget busudnyttelse dvs. flere køreplantimer med færre busser i forhold til budget. Tabel 6 viser de indeks, som Movia bruger til at regulere operatørkontrakterne med, samt den samlede effekt på de tre forretningsområder Bus, Flextrafik og Lokalbaner. Tabel 6. Forventet udvikling i indeks i forhold til budget 2015 B2015 E1/2015 Forskel B2015 E1/2015 pct. Diesel forbrugerpris ,5-9,6 Lønninger ,5-1,3 Forbrugerpriser ,4-1,8 CIBOR 3 md. Rente 0,70% 0,1% -0,6 %point -84,3 Gns. Rente 2,10% 1,3% -0,8 %point -38,1 Indekseffekt på produkter Mio. kr. pct. Bus -102,8-3,4 Flextrafik -2,2-0,4 Lokalbaner -6,2-1,7 Anm.: Skønnet for prisindeks er opdateret på baggrund af realiserede indeks samt prognoser fra Nationalbanken. 6/12

7 Det fremgår af tabel 6, at alle indeks forventes at være på et lavere niveau end budgetteret. De opdaterede indeksprognoser medfører en reduktion i operatørudgifterne knyttet til busdrift på 102,8 mio. kr., svarende til et fald på 3,4 pct. 6. Flextrafik Tilskudsbehovet for Flextrafik fremgår af tabel 7, og forventes at blive 559,3 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes, at de realiserede fald i operatørudgifterne mere end opvejer den øgede efterspørgsel efter Flextrafik. Tabel 7. Tilskudsbehovet for Flextrafik B2015 E1/2015 Forskel B E1/ Mio. kr Pct. Handicapkørsel 93,4 88,4-5,1-5,4 Flextur 32,6 51,3 18,6 57,1 Kommunale ordninger 50,6 42,7-7,9-15,6 Patientbefordring 156,7 156,9 0,1 0,1 Variabel Flextrafik i alt 333,4 339,2 5,8 1,8 Rute 230,7 220,1-10,6-4,6 Flextrafik i alt 564,0 559,3-4,8-0,8 Tabel 8. Passagertal for Flextrafik B2015 E1/2015 Forskel B E1/ Tusinde passagerer Pct. Handicapkørsel ,8 Flextur ,2 Kommunale ordninger ,8 Patientbefordring ,0 Variabel Flextrafik i alt ,4 Rute ,6 Flextrafik i alt ,2 Variabel Flextrafik Den variable Flextrafik består af handicapkørsel, Flextur, kommunale kørselsordninger og patientbefordring. Passagertallene for variabel Flextrafik forventes at blive passagerer højere end forventet i budget 2015, svarende til en stigning på 9,4 pct. 7/12

8 Tilskudsbehovet forventes samtidig at stige med blot 1,8 pct. baseret på den realiserede udvikling i operatørudgifterne. Udviklingen i passagertal versus tilskudsbehov skyldes fald i den gennemsnitlige kontraktafregningspris, og at sam- og kædekørselsgraden er forbedret i forhold til forventningerne i budget Kørselsordningerne i variabel Flextrafik Passagertallet for handicapkørsel forventes at stige med passagerer svarende til 0,8 pct. Tilskudsbehovet forventes at falde med 5,4 pct. i forhold til budget. Passagertallet for Flextur forventes at blive passagerer højere end budgetteret, svarende til en passagervækst på 63 pct. Passagervækst ses generelt i alle kommuner, der har Flextur. Der forventes en tilsvarende stigning i tilskudsbehov på 57,1 pct. Se også punkt 8 på dagsordenen. Passagertallet for kommunale kørselsordninger forventes at blive lavere end budgetteret, svarende til et fald på 15,8 pct. Der forventes et tilsvarende fald i tilskudsbehovet på 15,6 pct. Den primære årsag til nedjusteringen af passagertallet er, at den budgetterede vækst i højere grad realiseres som Flextrafik Rute i stedet for kommunale kørselsordninger. I forhold til 2014 budgetteres der i 2015 med en passagervækst på 24 pct. Passagertallet for Patientbefordring forventes at blive højere end budgetteret, svarende til en stigning på 3,0 pct. Tilskudsbehovet forventes øget med 0,1 pct. Flextrafik Rute Passagertallet for Flextrafik Rute forventes at falde med , svarende til et fald på 4,6 pct. i forhold til budget Faldet skyldes, at passagertallet i de nye kørselsordninger i Holbæk, Odsherred og Slagelse er lavere end budgetteret. Faldet i Holbæk er påvirket af skiftet af operatør i Tilskudsbehovet forventes at falde tilsvarende med 10,6 mio. kr. svarende til 4,6 pct. I forhold til regnskab 2014 er dette dog en stigning på 14 pct. Administration Målsætningen for de administrative udgifter er en uændret udgift pr. passager fra budget 2014 til Tabel 9 viser udviklingen i administrationsudgifter pr. passager. Der er betydelig forskel på administrationsudgifter pr. passager i variabel Flextrafik og Flextrafik Rute, hvorfor disse vises hver for sig. 8/12

9 Tabel 9. Nøgletal for Flextrafik B2014 R2014 B2015 E1/2015 Administration/passager: Kr./passager Variabel Flextrafik 32,2 30,3 32,9 30,1 Flextrafik Rute 3,3 2,1 3,1 3,0 Flextrafik i alt 18,5 16,9 18,2 17,1 Udgift/passager: Kr./passager Variabel Flextrafik Flextrafik Rute Flextrafik i alt Det fremgår af tabel 9, at den økonomiske politik om uændret administrationsudgift pr. passager fra budget 2014 til budget 2016 er mere end overholdt i E1/2015. Faldet fra budget 2015 til E1/2015 skyldes, at det samlede administrative budget forventes fastholdt trods stigende passagertal. Samtidig forventes også udgiften pr. passager reduceret. Efterregulering For den variable Flextrafik afregnes de administrative udgifter månedligt med et fast beløb pr. passager. Da den administrative ramme i E1/2015 ikke er øget i takt med stigningen i passagertallet, betales der p.t. for meget i administrationsudgifter i Denne forskel bliver efterreguleret, hvis forudsætningerne for E1/2015 holder. 6. Lokalbaner Tabel 10 viser, at tilskudsbehovet for lokalbanerne samlet set falder med 2 mio. kr. i forhold til budgettet. Tabel 10. Tilskudsbehov for lokalbaner B2015 E1/2015 Forskel B E1/ Mio. kr Pct. Indtægter -178,5-175,6 2,9-1,6 Udgifter eksklusive anlæg 485,2 480,3-4,9-1,0 Anlæg 0,0 0,0 0,0 Tilskudsbehov 306,7 304,7-2,0-0,6 Tilskudsbehov ekskl. anlæg 306,7 304,7-2,0-0,6 Note: Der budgetteres ikke med anlægsudgifter. 9/12

10 Indtægter Indtægterne falder med 2,9 mio. kr. svarende til 1,6 pct., mens passagertallet forventes på niveau med budget I forhold til budgettet er indtægterne i Takstområde Hovedstaden reduceret med 3,6 mio. kr., hovedsageligt som konsekvens af voldgiftskendelsen og lavere fritidsrejsekompensation. I Takstområde Syd falder indtægterne med 1,1 mio. kr. som følge af lavere indtægter pr. passager, idet indtægterne fra trafikselskabernes indtægtsfællesskab (Bus & Tog) er reduceret og fritidsrejsekompensationen er lavere end budgetteret Indtægterne i Takstområde Vest stiger med i alt 1,8 mio. kr. som følge af flere passagerer og højere indtægt pr. passager. Hovedårsagen til de stigende indtægter er, at det nye passagertællesystem flytter indtægter fra busserne til banerne i TV. Udgifter Udgifterne reduceres med 4,9 mio. kr. i forhold til budget 2015, svarende til 1 pct. af udgifterne. Udviklingen er sammensat af en reduktion i kontraktbetalingerne på 6,2 mio. kr. som følge af lavere indeksforventning til 2015, samt en forventning om, at passagerbonus stiger med samlet 1,2 mio. kr. 7. Fællesudgifter Administration og personaleudgifter forventes på nuværende tidspunkt uændret i forhold til budget. 8. Finansielle poster og likviditet Bilag 1 viser udviklingen i den daglige likviditet og 365-dages gennemsnitslikviditeten i perioden fra 1. januar 2013 til 31. december Ifølge Movias økonomiske politik er målsætningen en gennemsnitslikviditet på 150 mio. kr. Det fremgår af bilag 1, at den aktuelle gennemsnitlige likviditet udgør ca. 150 mio. kr. Det fremgår dog også, at gennemsnitslikviditeten vil falde i løbet af 2015 til godt 50 mio. kr. ultimo I denne likviditetsprognose er forudsat, at den økonomiske konsekvens af voldgiftskendelsen for årene afholdes i 2015 og efterreguleres over for kommuner og regioner i Movias likviditet påvirkes positivt i det omfang kommuner/regioner vælger at indbetale til dækning af voldgiftskendelsen i 2015, som beskrevet i afsnit 3 10/12

11 Status på omlægninger af gælds- og obligationsportefølje Der er ikke sket ændringer i låneporteføljen siden sidste rapportering ved årsregnskab Obligationsbeholdningen er uændret nul. Movias bank, Nordea, er begyndt at opkræve renter for indeståender i banken. Med den gældende rentesats og likviditetsprognose kan Movia skønsmæssigt risikere en udgift til negative renter på op til 0,5 mio. kr. Nordea tilbyder et finansielt produkt hvor obligationsinvesteringer kombineres med REPO-lån, så vi ikke får en udgift til negative renter. Efter rådgivning fra Movias revisor går administrationen ikke uden videre med til en sådan aftale med banken. Dels fordi et REPO-lån ville skulle godkendes i Økonomi- og Indenrigsministeriet, og dels fordi et REPO-lån ikke er en del af Movias finansielle politik, jf. kasse- og regnskabsregulativet. Movias kassekredit er på 300 mio. kr. Der er indgået aftale med banken om kassekreditten for en periode på 12 måneder, der udløber i august Banken har tilkendegivet, at kassekreditten ved udløb kan forlænges med yderligere 12 måneder. Movias revision har i forbindelse med revision af årsregnskabet godkendt dette tilsagn som tilstrækkeligt i vurderingen af at Movia har tilstrækkelig likviditet. Økonomi: Som beskrevet. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. 11/12

12 Bilag: 1. Likviditetsoversigt januar 2013 december Trafiktalsrapport april /12

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Nikolaj Beer Eriksen 15 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen om

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet.

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Budget 2015, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at: Budget 2015, 2. behandling (bilag 1)

Læs mere

At estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013.

At estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. oktober 2013 Mads Lund Larsen 04 Økonomiestimat 3, 2013 Indstilling: Det indstilles, At estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som

Læs mere

At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014.

At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 1, 2014 Indstilling: Administrationen indstiller: At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. april 2016 Christian Kierkegaard 04 Estimat 1 for 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune 06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 i 2017 godkendes som

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3616545 Bestyrelsen 2. november 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. november 2017 skriftligt møde Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. juni 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 05 Estimat 2.2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2.2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 3. november 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 3.2016 godkendes som

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 klokken 9.30-12.00

Politisk dokument uden resume. 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 klokken 9.30-12.00 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3145819 Bestyrelsen 29. oktober 2015 Michael Skov 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 klokken 9.30-12.00 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Meddelelser

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Tabel 1 Københavns Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab 2014. Løbende priser.

Tabel 1 Københavns Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab 2014. Løbende priser. Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Til Næstved Kommune. 15. marts Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Næstved Kommune. 15. marts Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Næstved Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til kommuner og regioner i Movias område. 10. december Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner

Til kommuner og regioner i Movias område. 10. december Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner Til kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. december 2015 Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Til Helsingør Kommune. 15. marts 2014. Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Helsingør Kommune. 15. marts 2014. Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Helsingør Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Helsingør Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 15. marts Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 15. marts Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 15. marts Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 15. marts Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 15. marts Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 15. marts Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Kalundborg Kommune. 15. marts Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Kalundborg Kommune. 15. marts Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Kalundborg Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab

Den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. februar 2014 Mads Lund Larsen 04 Årsrapport 2013 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: Den anvendte regnskabspraksis,

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. juli 2014 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Region Sjælland - Følgebrev til budget

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar 2014.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar 2014. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Region Sjælland- Følgebrev til regnskab

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederiksberg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2011 Henrik Visborg Thune 15 Movias likviditetsstyring Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Egedal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Egedal Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler JSH Direkte 36 13 15 49 Fax 36 13 16 97 JSH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Rødovre Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner af

Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner af Til kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler NBE Direkte +45 36 13 17 57 Fax - nbe@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. januar 2015 Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Brøndby Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2011 Region Hovedstaden - Følgebrev til budget

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere

Tabel 1: Roskilde Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Roskilde Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2)

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. juni 2011 Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

Faxe Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Faxe Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Tabel 1: Greve Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Greve Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Greve Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 GreveKommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Lolland Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Lolland Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Rødovre Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere