Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi"

Transkript

1 Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Problemstillinger ved overgangen til erhvervsakademi for videregående uddannelser August 2008

2 Forord Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om etablering af erhvervsakademier og vækstlag i forhold til de tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser. Med aftalen etableres der 1. september nye erhvervsakademier i en fælles institutionel ramme for udbud af korte videregående uddannelser. Erhvervsakademierne vil som vækstlag for tekniske og merkantile professionsbachelor- og diplomuddannelser kunne udvikle og udbyde disse uddannelser i partnerskaber med professionshøjskolerne. Aftalen er udmøntet i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, som er vedtaget den 14. maj Undervisningsministeriet har indtil videre ikke beskrevet den tekniske side af udspaltningen særligt præcist. Her tænker vi bl.a. på, om og i givet fald hvordan erhvervsakademierne skal have en større eller mindre del af erhvervsskolernes formue med. Loven er ikke særlig præcis på dette punkt. Når vi har drøftet dette med ministeriet, taler man om, at der skal ske en rimelig fordeling af erhvervsskolens formue ved udspaltningen. Vi vil i dette notat forsøge at belyse, hvad der efter vores opfattelse kan indgå i en vurdering af denne rimelighedsbetragtning. Med dette notat ønsker vi derudover at fremhæve nogle af de overvejelser, som erhvervsskolerne og erhvervsakademierne bør gøre sig i forbindelse med overgangen. I notatet behandler vi følgende emner: Udspaltning af erhvervsakademiet Modeller - classic, light eller ultra light Økonomiske aspekter, herunder tanker om rimelighedsbegrebet Tilpasning af den tilbageværende erhvervsskole Ledelsesmæssige forhold Vi ønsker god læse- og arbejdslyst med overgangen til selvstændige erhvervsakademier. August 2008 Niels Villadsen Bo Madsen Henrik Eeg Knudsen

3 1 Udspaltning af erhvervsakademiet Erhvervsakademierne er i dag organiseret som en integreret del af erhvervsskolerne. Erhvervsakademierne er ikke selvstændige juridiske enheder. Udover formålskonteringen i Navision Stat gælder der ingen særlige formkrav til organiseringen af erhvervsakademierne. Oftest er akademiet en særskilt afdeling med en afdelingsledelse. Administrative opgaver som f.eks. bogholderi, lønadministration og elevadministration er en integreret del af erhvervsskolens administration. Tanken bag ved etableringen af erhvervsakademierne er, at akademierne udspaltes fra erhvervsskolerne for derefter at blive fusi- Erhvervsskole B oneret med en eller flere andre udspaltede akademier. Teknisk sker dette ved, at Undervisningsministeriet den 1. september 2008 stifter 10 akademier (statsligt selvejende institutioner). I dette eksempel skal erhvervsskolerne A, B og C danne grundlag for erhvervsakademiet Erhvervsskole A Akademi HTX EUD Akademi HTX EUD Erhvervsakademiet D Erhvervsskole C Akademi HHX HG D. Erhvervsakademiet er i første omgang en tom skal, hvor der indtil 1. januar 2009 ikke foregår nogen egentlig aktivitet. Nogle erhvervsskoler har samarbejdet om bl.a. at markedsføre erhvervsakademierne under samme navn og i nogle sammenhænge fremstået som en institution. Dette samarbejde er i praksis gennemført ved, at erhvervsskolerne har købt og solgt undervisningsydelser til hinanden. Skolerne har ikke haft et solidarisk økonomisk eller juridisk fællesskab. I forbindelse med at erhvervsaka- spaltning Erhvervsskole A spaltning Akademi Erhvervsskole B HTX EUD spaltning Erhvervsskole C demiet D pr. 1. januar 2009 overtager aktiviteten fra A, B og C, udspaltes akademier for efterfølgende at blive fusioneret med erhvervsakademiet D. Akademiet overtager pr. 1. januar Akademi HTX EUD Erhvervsakademiet D Akademi A Akademi B Akademi C fusion Akademi HHX HG 2009 ministeriets godkendelse til akademiuddannelserne i et bestemt geografisk område. I øvrigt er der i loven indbygget en vis valgfrihed med hvilke aktiver, forpligtelser, medarbejdere m.v., der overføres til akademiet ved stiftelsen. I overensstemmelse med loven kan der anvendes forskellige modeller for overførslen af aktiviteten:

4 Classic modellen Her overføres samtlige aktiver (udstyr, ejendom m.v.), forpligtelser (feriepenge, skyldig overtid m.v.) og aktiviteter (medarbejdere til undervisning, administration, bygningsdrift) til akademiet. Light modellen Her overføres alene enten medarbejdere, udstyr eller ejendomme til akademiet. De aktiver, der ikke overføres, lejes hos erhvervsskolerne, ligesom løsningen af visse opgaver købes af erhvervsskolerne. Ultra light modellen Her overføres intet til akademiet. Alt lejes eller købes af erhvervsskolerne. Her er erhvervsakademiet alene en virtuel enhed med en lille ledelse. Endvidere kan erhvervsakademierne vælge at fusionere med professionshøjskolerne og dette kan ske allerede pr. 1. januar Valget af model afhænger blandt andet af forhold, som er beskrevet i det kommende afsnit. Der vil formentligt være mange forskellige afskygninger af modellerne, hvor der i forskellig grad overføres aktiver og aktiviteter til erhvervsakademiet. 2 Økonomiske aspekter, herunder tanker om rimelighedsbegrebet Som nævnt er loven eller Undervisningsministeriet indtil videre ikke særlig præcis med hensyn til den økonomiske side af udspaltningen. Man taler om, at spaltningen (fordelingen af aktiver og forpligtelser) skal ske på en rimelig og fair måde for alle parter. Uanset hvilken model, der vælges, er der en række overvejelser, der efter vores opfattelse bør indgå i denne vurdering. Skolernes vilkår for driften af erhvervsakademierne har været vidt forskellige, og der vil derfor være meget stor forskel på den effekt, en spaltning efter den valgte model (classic/light/ultra light) vil få for henholdsvis erhvervsskolen og erhvervsakademiet. Der er derfor også stor forskel på, hvad der efter vores opfattelse kan betragtes som en rimelig og fair fordeling af erhvervsskolens nettoformue - aktiver og forpligtelser. De vilkår, der kan indgå i vurderingen af en rimelig fordeling i forbindelse med spaltningen, er f.eks.: Udvikling i optag og demografien i optageområdet Udbudspaletten - hvilke uddannelser udbydes og disses fremtidsudsigter? Driftsresultater o o Bygningerne o o Har akademiet været en indtægtskilde eller en økonomisk byrde? Sammensætningen af indtjeningen, f.eks.: Resultat af undervisningen Resultat af fælles drift Ejede eller lejede bygninger Pengestrømme, herunder afskrivninger og investeringer Renter af prioritetsgæld, driftskreditter og eventuelle banklån Renter af fri likviditet ved forudmodtaget statstilskud Den vedligeholdelsesmæssige stand af erhvervsakademiets bygninger 2

5 o Bygningernes bogførte værdi, offentlige vurdering og reelle handelsværdi o Særlige vilkår eller klausuler vedrørende ejendomme Er akademiets udstyr tidssvarende? Endnu ikke udbetalt tilskud vedrørende aktivitet i efteråret 2008, som udbetales til erhvervsakademiet som STÅ taksameter i februar 2009 Er der særlige medarbejderforhold f.eks. byrdefulde arbejdstidsaftaler Administrativ organisering - løser akademiet helt eller delvis sine egne administrative opgaver, som f.eks. elevadministration, lønadministration, bogholderi eller bygningsdrift Gæld o o Hvordan er lånet opstået? Belåningsgrad af erhvervsakademiets bygninger i forhold til belåningsgraden af erhvervsskolens øvrige bygninger Erhvervsskolens egenkapital, herunder det forhold at de fleste erhvervsskoler er meget ældre end erhvervsakademiuddannelserne. Det kan i overvejelserne måske indgå, at en del af egenkapitalen er skabt før dannelsen af erhvervsakademiuddannelserne. Det er vigtigt at vurdere den samlede effekt af bl.a. ovenstående forhold. For at udspaltningen kan siges at være rimelig, kan det være, at der i forbindelse med spaltningen skal justeres på nogle af faktorerne. Der vil være tale om, at fordelingen af aktiver og forpligtelser skal justeres. Forskellene i vilkårene kan illustreres ved dette eksempel: DKK mio. Erhvervsskole A Erhvervsskole B Fortsættende aktiviteter I alt Erhvervsakademi Fortsættende aktiviteter Erhvervsakademi I alt Resultat Statstilskud Øvrige indtægter Undervisningens gennemførelsen Ledelse og administration Bygningsdrift Renteomkostninger Resultat Balance Ejendomme Udstyr Øvrige aktiver Likvider Aktiver i alt Egenkapital Prioritetsgæld Feriepenge og skyldig overtid Anden gæld Passiver i alt Handelsværdi af ejendomme

6 Skole A har umiddelbart en rentabel drift, men hele overskuddet - og mere til - skabes i erhvervsakademiet. Erhvervsskolens fortsættende aktiviteter er underskudsgivende. Desuden skal man være opmærksom på, at erhvervsakademiet dækker en betydelig del af udgifterne til ledelse, administration og bygningsdrift. Bygningerne synes rimeligt belånt, på trods af at belåningsgraden er højere end for de fortsættende aktiviteter. Det vurderes, at erhvervsakademiets bygninger er noget mere værd end den bogførte værdi. Endvidere skal det bemærkes, at akademiets drift kan bære forrentningen af lånet. Det er samlet set vores vurdering, at erhvervsskolen efter en udspaltning af akademiet vil stå i en meget vanskelig situation. Der er et endvidere et stort behov for en tilpasning af fællesomkostningerne efter spaltningen. Skole B har underskud på akademiet. Der er et stort behov for tilpasning af driften i erhvervsakademiet. På længere sigt kan erhvervsakademiet have vanskelig ved at fortsætte en aktivitet, der giver et betydeligt underskud. Erhvervsakademiet står i en vanskelig driftsmæssig situation. Belåningsgraden er meget højere end på de fortættende aktiviteter. Set fra erhvervsakademiets side kan dette betragtes som urimeligt. Ved en vurdering af det rimelige i størrelsen af den reelle formue der overføres til erhvervsakademiet, bør det måske også tages i betragtning, at de kortere videregående uddannelser kun har været på skolen i noget kortere tid end de øvrige uddannelser, og de kortere videregående uddannelser typisk har givet underskud. Set fra erhvervsskolen er det måske ikke rimeligt, hvis erhvervsakademiet skal udtage en stor formue. Den fremtidige drift i henholdsvis erhvervsskolen og erhvervsakademiet påvirkes også af vilkår for samhandel mellem enhederne. I det omfang, der udlejes aktiver og medarbejdere fra erhvervsskolen til erhvervsakademiet, er vilkårene herfor af stor betydning. 2.1 Overvejelser om enkelte poster i balancen De nuværende vilkår vil - på en eller anden måde - påvirke den fremtidige drift af skolen og akademiet efter udspaltningen. Når man skal vurdere rimeligheden i fordelingen, bør formålet være at sikre, at både erhvervsskolen og erhvervsakademiet kan fortsætte driften på vilkår, som gør en videre udvikling af skolerne mulig. Akademiet skal således på den ene side ikke forlade erhvervsskolen med alt arvesølvet, men man skal på den anden side heller ikke forlade erhvervsskolen på vilkår, der ikke muliggør en fortsat drift. De enkelte aktiver og forpligtelser bør vurderes individuelt, da der også der kan være en række særlige forhold, som kan påvirke rimelighedsvurderingen. Regnskabspost Fokuspunkter Ejendom Bogført værdi (anskaffelsessum, forbedringer, opskrivninger, akkumulerede afskrivninger) i forhold til den offentlige vurdering, den skønnede reelle handelsværdi og gælden i ejendomme Antal kvadratmeter - hvad er behovet, dels for de uddannelser der er i bygningerne i dag, og hvordan passer dette med akademiets samlede bygningsbehov Vedligeholdelsesstandard Forpligtelser ved et eventuelt salg, f.eks.: Klausuler på ejendommen, f.eks. kan ejendommen oprindeligt være købt på særlige vilkår af kommunen 4

7 Regnskabspost Fokuspunkter Forpligtelser ved tidligere indfrielse af statslån Det bør undersøger, hvordan overgangen til erhvervsakademiet påvirker disse forhold Inventar og udstyr Normalt bør man kunne anvende den bogførte værdi Der kan være behov for en beskrivelse af væsentlige anskaffelser, som er udgiftsført ved anskaffelsen (småaktiver) Leaset udstyr. Der bør være en sammenhæng mellem værdien af udstyret og den restforpligtelse, der overtages Er der udstyr og inventar, som er fælles med den øvrige institution, f.eks. fælles printere, kopimaskiner, biler m.v. Kan disse deles? Beholdninger og bøger Skolerne anvender meget forskellig praksis for bogføring af dette. Bøger omkostningsføres oftest løbende, mens forbrugslager til undervisningen behandles meget forskelligt Aktivet bør beskrives Tilgodehavender Er der tilgodehavender, som er direkte knyttet til erhvervsakademiet? Tilgodehavende tilskud for aktivitet i efteråret (igangværende arbejder) Skyldige feriepenge og overtid Kunstsamlinger Mange skoler har kunstsamlinger, der ofte er langt ældre end akademiet. Skal disse kunstværker følges med akademiet eller blive i erhvervsskolen? Aktivet bør beskrives - det består af en forholdsmæssig andel af undervisningstaxameter, fællestaxameter og bygningstaxameter Det fremgår af ministeriets brev af 13. maj 2008, at tilskuddene i 2009 udbetales til erhvervsakademiet, uanset aktiviteten delvist er gennemført i 2008 De fleste skoler har ikke optaget værdien som et aktiv i skolens årsrapport. Reelt er der dog tale om en betydelig værdi, som bør tages i betragtning ved en vurdering af den samlede formue, der tilgår erhvervsakademiet ved udspaltningen Forpligtelsen skal opgøres for de medarbejdere, som skal virksomhedsoverdrages til erhvervsakademiet Det kan både være undervisere, TAP-personale og ledelse Kreditorer Er der kreditorer, som er direkte knyttet til erhvervsakademiet, bør Prioritetsgæld, banklån mv. disse overføres til akademiet Gæld vedrørende erhvervsakademiets ejendom bør som udgangspunkt overdrages Gæld vedrørende erhvervsakademiets udstyr bør som udgangspunkt overdrages Belåningsgraden kan være meget forskellig fra erhvervsskolens øvrige ejendomme. Det skal konkret vurderes, om dette er rimeligt

8 Et eksempel på fordelingen af den reelle formue i det tidligere eksempel A kan vises således: Fortsættende aktiviteter Erhvervsakademiet I alt Bogført egenkapital Regulering af ejendomme til handelsværdi Værdi af ikke udbetalt statstilskud STÅ Reel egenkapital Fordeling af bogført egenkapital 92% 8% 100% Fordeling af reel egenkapital 73% 27% 100% Fordeling af indtægter (aktivitet) 77% 23% 100% Umiddelbart ser det ud til, at erhvervsakademiet får en meget lille andel af egenkapitalen. Tages der højde for merværdier, er der til gengæld tale om, at erhvervsakademiet får en højere andel af formuen end andelen af aktiviteten kan begrunde. Samlet set er det vores opfattelse, at bestyrelsen for erhvervsskolen bør foretage en grundig vurdering af alle forhold ved en vurdering af det rimelige i en spaltning. Tilsvarende bør bestyrelsen for erhvervsakademiet foretage en samlet vurdering af, om der er en rimelig og ensartet måde spaltningen er foregået på i de erhvervsskoler, som bidrager til erhvervsakademiet. Ved en vurdering af det rimelige i størrelsen af den reelle egenkapital der overføres til erhvervsakademiet, kan indgå en vurdering af, om formuen er skabt af erhvervsakademiet. Hvis de uddannelser, der overføres til erhvervsakademiet, typisk har været underskudsgivende, kan dette indgå i en vurdering af, hvor stor en egenkapital der overgår til erhvervsakademiet. Hvis der anvendes en light eller ultra light model for erhvervsakademiet, vil bygningsformuen sikkert forblive i erhvervsskolen. I så fald er det efter vores opfattelse ikke rimeligt at overføre en betydelig egenkapital til erhvervsakademiet. I så fald kunne man eventuelt anvende den samme spaltningsmetode, som blev anvendt ved overdragelse af de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner til statslig selveje. Det eneste, der blev overført til de nye institutioner, var udstyr og feriepengeforpligtelse/overtidsforpligtelse. 3 Omstruktureringer i forbindelse med overgangen Nogle erhvervsakademier vil sikkert samle sine aktiviteter på færre og større enheder. Dermed kan der opstå en overkapacitet på bygnings- og udstyrssiden. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor det samme erhvervsakademi har flere afdelinger i samme by. Herved vil der kunne opstå en overskudskapacitet som - afhængigt af hvordan erhvervsakademiets lokaler ser ud - kan være vanskelig at komme ud af. Dette kan medføre tab for erhvervsskolen. 6

9 I forbindelse med dannelsen af erhvervsakademiet, bør det indgå i overvejelserne, hvem der skal bære omkostningerne eller risikoen ved f.eks., at en skole får overflødige lokaler, ved at KVU uddannelsen flyttes til en anden lokation. 4 Tilpasning af den tilbageværende erhvervsskole Ledelsen på erhvervsskolen skal sikre, at skolens drift tilpasses den nye (reducerede) skole. Medmindre man er særligt fokuseret på det, risikerer man, at omkostningerne ikke tilpasses i takt med, at opgaverne overgår til erhvervsakademiet. Ofte sker der det i virksomheder, der får reduceret virksomhedens omfang, at der opfindes nye administrative opgaver til erstatning for de, der falder bort. I sær kan det være vanskeligt at få tilpasset støttefunktionerne: Bogholderi Lønadministration Elevadministration Ledelse Bygningsdrift Det er ledelsens ansvar at sikre, at man løbende får tilpasset kapaciteten til de opgaver, der skal løses. I det omfang medarbejdere overføres til akademiet, løses problemet med overskudkapaciteten helt eller delvist ved dette. 5 Ledelsesmæssige udfordringer for erhvervsakademiet De strategiske rammer, der til dels er fastlagt ud fra lovgivningsmæssige rammer og til dels er defineret af erhvervsakademiets visioner og målsætninger, vil influere på kravene til den fremtidige udformning af organisering og økonomistyring. Ud fra disse strategiske rammer vil erhvervsakademiet konkret skulle adressere følgende aspekter: Fremtidig organisering herunder sikring af sammenhæng mellem kompetencer og opgaver samt overvejelser om indgåelse i administrative fællesskaber Fremtidig ledelsesstruktur og økonomistyring herunder rapporteringsmæssige krav Indgåelse af samarbejdsaftaler med bl.a. professionshøjskolerne om strategiske og konkrete opgaver under indgåelse af eventuelle partnerskaber om dækning af regionale uddannelsesopgaver Vurdering af processer og kontroller herunder graden af ensretning på tværs af institutioner/uddannelsesområder samt identifikation samt implementering af best practice Fastlæggelse af IT-understøttelse, fremtidige krav til IT-understøttelse, IT-valg, IT-support etc. Vurdering af krav til faciliteter

10 Det er vigtigt, at integrationen af de fusionerende enheder gennemføres, således at de forventede gevinster løbende realiseres, samtidig med at driften varetages så uforstyrret som muligt. Med en stiftelse af erhvervsakademierne pr. 1. september 2008 og start på opgaveløsningen 1. januar 2009 arbejdes der med en meget stram tidsplan, hvor der skal udføres en lang række handlinger. Det er vores opfattelse, at det er vigtigt at udføre handlingerne og tage beslutningerne i den rigtige rækkefølge. Det er vigtigt, at der skabes et overblik over processen (handlinger og milepæle), så det sikres, at etableringen forløber, som den skal. Der er tale om et kort, men intensivt forløb, hvorfor bestyrelsen og ledelsen skal være beslutningsdygtig og handlekraftig straks fra starten. I den forbindelse kan det være en fordel at indgå en aftale med en erhvervsskole om assistance i etableringsfasen. 5.1 Fremtidig organisering af erhvervsakademiet At sikre en optimal organisering af erhvervsakademiet efter etableringen er af vital betydning og vurderes som værende en kritisk succesfaktor for erhvervsakademierne i startfasen. Den fremtidige organisering skal blandt andet tage højde for følgende: Lokationer Faglige hovedområder Nuværende kompetencer og funktioner i organisationen samt fremtidige krav Placering af opgaver centralt eller decentralt samt sikring af kompetencers tilstedeværelse Fastlæggelse og synliggørelse af rolle- og ansvarsfordeling samt referencepunkter i organisationen Vurdering af behov for insourcing/outsourcing af opgaver, herunder indgåelse i administrative fællesskaber Strategiske samarbejder Erhvervsakademiet bør foretage en kortlægning af de nuværende kompetencer i organisationen samt definere hvilke opgaver, der skal udføres centralt eller decentralt baseret på de forskellige processer, som i dag udføres. Dette har til formål at afklare forventninger og krav til fremtidige kompetencer samt udpegning af behov for nye kompetencer eller uddannelse af eksisterende medarbejdere i forhold til den nuværende situation. De decentrale opgaver kan eventuelt baseres med udgangspunkt i uddannelsesområderne og ledelsen heraf. Der bør ligeledes i vurderingen af placering af opgaver indgå vurdering af behovet for nærhed i forhold til de studerende f.eks. i relation til udførsel af opgaver af fysisk karakter. Ved fastlæggelse af organisationen f.eks. på uddannelsesområder er det væsentligt at sikre, at der tages stilling til referencepunkter i organisationen med henblik på de områder, som varetages decentralt. F.eks. vil der på økonomiområdet kunne være placeret decentrale økonomiansvarlige, der på det operationelle og taktiske niveau refererer til den centrale økonomifunktion, men på det strategiske niveau refererer til den ansvarlige leder for uddannelsesområdet. Ved fastlæggelse af arbejdsgange, politikker og vejledninger er det nødvendigt, at disse forhold overvejes og adresseres i fornødent omfang f.eks. i form af beskrivelser af roller og ansvar for bestemte funktioner i organisationen. Det er væsentligt, at der som led i integrationsarbejdet etableres en fælles definition af op- 8

11 gaverne i organisationen for at sikre, at de fusionerende enheder har samme opfattelse og afgrænsning af processer og opgaver. Ved fastlæggelse af den fremtidige organisering kan det med fordel analyseres, hvorvidt erhvervsakademiet kan skabe merværdi ved henholdsvis in- og outsourcing. Som led i vurdering af organiseringen bør det overvejes, i hvilket omfang man har fordel af at indgå i administrative fællesskaber. Væsentlige funktionsområder, der med fordel kan vurderes i denne forbindelse, kan være økonomi, løn, bygningsdrift, IT, indkøb samt de studieadministrative områder. 5.2 Økonomistyringen Dannelsen af et erhvervsakademi medfører en række udfordringer i relation til økonomistyringen og organiseringen heraf. Erhvervsakademiet dannes ved fusion af to eller flere akademier med forskelligartede baggrunde og forudsætninger. Hertil kommer nye krav fra Undervisningsministeriet i form af samarbejdsaftaler med bl.a. professionshøjskolerne og ressourceregnskaber, således at der i den fremtidige rapportering bliver behov for et bredere system til økonomistyring. Den fremtidige økonomiske styring hos erhvervsakademierne vil efter vores opfattelse omfatte nedenstående aspekter: Budgetter til brug for vurdering af fremtidigt økonomisk resultat og til anvendelse som styringsværktøj, herunder krav til tidshorisont for budgetter Månedsregnskab til sikring af løbende relevant information, der dækker akademiets behov for rapportering om udvikling Ledelsesrapportering til understøttelse af beslutninger m.v. på alle relevante niveauer i organisationen, herunder opfølgning på likviditet m.v. Resultatorienteret ledelse (performance management) herunder anvendelse af strategiske nøgletal blandt andet til understøttelse af implementering af udviklingskontraktens målsætninger i de daglige processer Styring af projekters økonomi på tværs af organisationen omfattende såvel faglige som økonomiske mål Informationsgrundlag der sikrer bedst mulig allokering og udnyttelse af ressourcer Konfiguration og brug af IT-systemer, der understøtter forretningsprocesserne og aktuelle behov Mange af ovenstående punkter har til hensigt at tilvejebringe og levere målrettet ledelsesinformation rettet mod forskellige organisationsniveauer, der skal understøtte styringsgrundlaget. Dette omfatter såvel de centrale funktioner, funktioner fælles for uddannelserne som de enkelte uddannelsessteder i organisationen.

12 pwc København Strandvejen Hellerup Telefon: Fax: Esbjerg Stormgade Esbjerg Telefon: Fax: Herning Rønnebærvej Herning Telefon: Fax: Holbæk Ahlgade Holbæk Telefon: Fax: Holstebro Hjaltesvej Holstebro Telefon: Fax: Lillebælt - Kolding Vesterballevej Fredericia Telefon: Fax: Næstved Toldbuen Næstved Telefon: Fax: Odense Østre Stationsvej Odense C. Telefon: Fax: Ringkøbing IC Christensens Allé Ringkøbing Telefon: Fax: Skive Resenvej Skive Telefon: Fax: Skjern Østergade Skjern Telefon: Fax: Slagelse Sdr. Stationsvej Slagelse Telefon: Fax: Vejle Enghavevej Vejle Telefon: Fax: Ålborg Skelagervej 1a 9100 Ålborg Telefon: Fax: Århus Jens Chr. Skous Vej Århus C. Telefon: Fax:

Skab en succesfuld kommune

Skab en succesfuld kommune 009712 pwc.dk Skab en succesfuld kommune Med mere overskud og støtte til medarbejdere og borgere PwC kan hjælpe din kommune med at udnytte de menneskelige og økonomiske ressourcer optimalt til glæde for

Læs mere

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering

Tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering 4. november 2010/CL Tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering Med mail af 27. oktober har Undervisningsministeriet udsendt udkast til tilsynsundersøgelse af erhvervsakademierne. DE-L har

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen

Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen 100% professionsbachelorvilkår ja tak, og gerne hurtigt Med loven om professionshøjskoler (2007) er rammerne skabt for de praksisnære videregående uddannelser. Et særligt

Læs mere

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer AMU-Center Vest- og Sydsjælland Selandia - Center for Erhvervsuddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Godkendelse af sammenlægning

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil.

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil. AMU-Center Nordsjælland Erhvervsskolen Hamlet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Forhåndsgodkendelse af sammenlægning af AMU-Center Nordsjælland

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Teknisk gennemgang af taxametersystemet

Teknisk gennemgang af taxametersystemet Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt Teknisk gennemgang af taxametersystemet - med særlig vægt på de gymnasiale uddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Søren Samuelsen Udviklingsdirektør Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 142.000,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Skal skoler have en egenkapital?

Skal skoler have en egenkapital? www.pwc.dk Skal skoler have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbygning af egenkapital i beretning fra 2013 Rigsrevisionens

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl.

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. opgavesplit Beslutningsprocessen Beslutningsprocessen med hensyn til fastlæggelse af de nye standardiserede processer

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almene offentlige gymnasier, VUC'er, erhvervsakademier, professionshøjskoler og øvrige institutioner for videregående uddannelse Kopi til institutionernes revisorer,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008 Professionshøjskolerne Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser

Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser Institutionssamarbejde: XXX Geografisk område: XXX XX. XXXX 2014 Ansøgning om godkendelse af kombineret ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Resultatlønskontrakt mellem

Resultatlønskontrakt mellem Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen Navn og cpr-nummer og Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v Nærmeste leder (navn og initialer) Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Erhvervsakademier uddanner til regionalt arbejdsmarked

Erhvervsakademier uddanner til regionalt arbejdsmarked Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Analyse af dimittenders mobilitet efter endt uddannelse Erhvervsakademierne

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

Boligforeningen Højstrup Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Kapitalindskud m.v. i andre virksomheder Fra Til

Boligforeningen Højstrup Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Kapitalindskud m.v. i andre virksomheder Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0167 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Højstrup Kapitalindskud m.v. i andre virksomheder

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen NOTAT Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen Dato 04-08-2015 Sagsbehandler Marianne Jacobsen Indledning Dette notat beskriver overordnet økonomien for Trekantområdets Brandvæsen. Afsnit 2 angiver

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere