Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi"

Transkript

1 Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Problemstillinger ved overgangen til erhvervsakademi for videregående uddannelser August 2008

2 Forord Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om etablering af erhvervsakademier og vækstlag i forhold til de tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser. Med aftalen etableres der 1. september nye erhvervsakademier i en fælles institutionel ramme for udbud af korte videregående uddannelser. Erhvervsakademierne vil som vækstlag for tekniske og merkantile professionsbachelor- og diplomuddannelser kunne udvikle og udbyde disse uddannelser i partnerskaber med professionshøjskolerne. Aftalen er udmøntet i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, som er vedtaget den 14. maj Undervisningsministeriet har indtil videre ikke beskrevet den tekniske side af udspaltningen særligt præcist. Her tænker vi bl.a. på, om og i givet fald hvordan erhvervsakademierne skal have en større eller mindre del af erhvervsskolernes formue med. Loven er ikke særlig præcis på dette punkt. Når vi har drøftet dette med ministeriet, taler man om, at der skal ske en rimelig fordeling af erhvervsskolens formue ved udspaltningen. Vi vil i dette notat forsøge at belyse, hvad der efter vores opfattelse kan indgå i en vurdering af denne rimelighedsbetragtning. Med dette notat ønsker vi derudover at fremhæve nogle af de overvejelser, som erhvervsskolerne og erhvervsakademierne bør gøre sig i forbindelse med overgangen. I notatet behandler vi følgende emner: Udspaltning af erhvervsakademiet Modeller - classic, light eller ultra light Økonomiske aspekter, herunder tanker om rimelighedsbegrebet Tilpasning af den tilbageværende erhvervsskole Ledelsesmæssige forhold Vi ønsker god læse- og arbejdslyst med overgangen til selvstændige erhvervsakademier. August 2008 Niels Villadsen Bo Madsen Henrik Eeg Knudsen

3 1 Udspaltning af erhvervsakademiet Erhvervsakademierne er i dag organiseret som en integreret del af erhvervsskolerne. Erhvervsakademierne er ikke selvstændige juridiske enheder. Udover formålskonteringen i Navision Stat gælder der ingen særlige formkrav til organiseringen af erhvervsakademierne. Oftest er akademiet en særskilt afdeling med en afdelingsledelse. Administrative opgaver som f.eks. bogholderi, lønadministration og elevadministration er en integreret del af erhvervsskolens administration. Tanken bag ved etableringen af erhvervsakademierne er, at akademierne udspaltes fra erhvervsskolerne for derefter at blive fusi- Erhvervsskole B oneret med en eller flere andre udspaltede akademier. Teknisk sker dette ved, at Undervisningsministeriet den 1. september 2008 stifter 10 akademier (statsligt selvejende institutioner). I dette eksempel skal erhvervsskolerne A, B og C danne grundlag for erhvervsakademiet Erhvervsskole A Akademi HTX EUD Akademi HTX EUD Erhvervsakademiet D Erhvervsskole C Akademi HHX HG D. Erhvervsakademiet er i første omgang en tom skal, hvor der indtil 1. januar 2009 ikke foregår nogen egentlig aktivitet. Nogle erhvervsskoler har samarbejdet om bl.a. at markedsføre erhvervsakademierne under samme navn og i nogle sammenhænge fremstået som en institution. Dette samarbejde er i praksis gennemført ved, at erhvervsskolerne har købt og solgt undervisningsydelser til hinanden. Skolerne har ikke haft et solidarisk økonomisk eller juridisk fællesskab. I forbindelse med at erhvervsaka- spaltning Erhvervsskole A spaltning Akademi Erhvervsskole B HTX EUD spaltning Erhvervsskole C demiet D pr. 1. januar 2009 overtager aktiviteten fra A, B og C, udspaltes akademier for efterfølgende at blive fusioneret med erhvervsakademiet D. Akademiet overtager pr. 1. januar Akademi HTX EUD Erhvervsakademiet D Akademi A Akademi B Akademi C fusion Akademi HHX HG 2009 ministeriets godkendelse til akademiuddannelserne i et bestemt geografisk område. I øvrigt er der i loven indbygget en vis valgfrihed med hvilke aktiver, forpligtelser, medarbejdere m.v., der overføres til akademiet ved stiftelsen. I overensstemmelse med loven kan der anvendes forskellige modeller for overførslen af aktiviteten:

4 Classic modellen Her overføres samtlige aktiver (udstyr, ejendom m.v.), forpligtelser (feriepenge, skyldig overtid m.v.) og aktiviteter (medarbejdere til undervisning, administration, bygningsdrift) til akademiet. Light modellen Her overføres alene enten medarbejdere, udstyr eller ejendomme til akademiet. De aktiver, der ikke overføres, lejes hos erhvervsskolerne, ligesom løsningen af visse opgaver købes af erhvervsskolerne. Ultra light modellen Her overføres intet til akademiet. Alt lejes eller købes af erhvervsskolerne. Her er erhvervsakademiet alene en virtuel enhed med en lille ledelse. Endvidere kan erhvervsakademierne vælge at fusionere med professionshøjskolerne og dette kan ske allerede pr. 1. januar Valget af model afhænger blandt andet af forhold, som er beskrevet i det kommende afsnit. Der vil formentligt være mange forskellige afskygninger af modellerne, hvor der i forskellig grad overføres aktiver og aktiviteter til erhvervsakademiet. 2 Økonomiske aspekter, herunder tanker om rimelighedsbegrebet Som nævnt er loven eller Undervisningsministeriet indtil videre ikke særlig præcis med hensyn til den økonomiske side af udspaltningen. Man taler om, at spaltningen (fordelingen af aktiver og forpligtelser) skal ske på en rimelig og fair måde for alle parter. Uanset hvilken model, der vælges, er der en række overvejelser, der efter vores opfattelse bør indgå i denne vurdering. Skolernes vilkår for driften af erhvervsakademierne har været vidt forskellige, og der vil derfor være meget stor forskel på den effekt, en spaltning efter den valgte model (classic/light/ultra light) vil få for henholdsvis erhvervsskolen og erhvervsakademiet. Der er derfor også stor forskel på, hvad der efter vores opfattelse kan betragtes som en rimelig og fair fordeling af erhvervsskolens nettoformue - aktiver og forpligtelser. De vilkår, der kan indgå i vurderingen af en rimelig fordeling i forbindelse med spaltningen, er f.eks.: Udvikling i optag og demografien i optageområdet Udbudspaletten - hvilke uddannelser udbydes og disses fremtidsudsigter? Driftsresultater o o Bygningerne o o Har akademiet været en indtægtskilde eller en økonomisk byrde? Sammensætningen af indtjeningen, f.eks.: Resultat af undervisningen Resultat af fælles drift Ejede eller lejede bygninger Pengestrømme, herunder afskrivninger og investeringer Renter af prioritetsgæld, driftskreditter og eventuelle banklån Renter af fri likviditet ved forudmodtaget statstilskud Den vedligeholdelsesmæssige stand af erhvervsakademiets bygninger 2

5 o Bygningernes bogførte værdi, offentlige vurdering og reelle handelsværdi o Særlige vilkår eller klausuler vedrørende ejendomme Er akademiets udstyr tidssvarende? Endnu ikke udbetalt tilskud vedrørende aktivitet i efteråret 2008, som udbetales til erhvervsakademiet som STÅ taksameter i februar 2009 Er der særlige medarbejderforhold f.eks. byrdefulde arbejdstidsaftaler Administrativ organisering - løser akademiet helt eller delvis sine egne administrative opgaver, som f.eks. elevadministration, lønadministration, bogholderi eller bygningsdrift Gæld o o Hvordan er lånet opstået? Belåningsgrad af erhvervsakademiets bygninger i forhold til belåningsgraden af erhvervsskolens øvrige bygninger Erhvervsskolens egenkapital, herunder det forhold at de fleste erhvervsskoler er meget ældre end erhvervsakademiuddannelserne. Det kan i overvejelserne måske indgå, at en del af egenkapitalen er skabt før dannelsen af erhvervsakademiuddannelserne. Det er vigtigt at vurdere den samlede effekt af bl.a. ovenstående forhold. For at udspaltningen kan siges at være rimelig, kan det være, at der i forbindelse med spaltningen skal justeres på nogle af faktorerne. Der vil være tale om, at fordelingen af aktiver og forpligtelser skal justeres. Forskellene i vilkårene kan illustreres ved dette eksempel: DKK mio. Erhvervsskole A Erhvervsskole B Fortsættende aktiviteter I alt Erhvervsakademi Fortsættende aktiviteter Erhvervsakademi I alt Resultat Statstilskud Øvrige indtægter Undervisningens gennemførelsen Ledelse og administration Bygningsdrift Renteomkostninger Resultat Balance Ejendomme Udstyr Øvrige aktiver Likvider Aktiver i alt Egenkapital Prioritetsgæld Feriepenge og skyldig overtid Anden gæld Passiver i alt Handelsværdi af ejendomme

6 Skole A har umiddelbart en rentabel drift, men hele overskuddet - og mere til - skabes i erhvervsakademiet. Erhvervsskolens fortsættende aktiviteter er underskudsgivende. Desuden skal man være opmærksom på, at erhvervsakademiet dækker en betydelig del af udgifterne til ledelse, administration og bygningsdrift. Bygningerne synes rimeligt belånt, på trods af at belåningsgraden er højere end for de fortsættende aktiviteter. Det vurderes, at erhvervsakademiets bygninger er noget mere værd end den bogførte værdi. Endvidere skal det bemærkes, at akademiets drift kan bære forrentningen af lånet. Det er samlet set vores vurdering, at erhvervsskolen efter en udspaltning af akademiet vil stå i en meget vanskelig situation. Der er et endvidere et stort behov for en tilpasning af fællesomkostningerne efter spaltningen. Skole B har underskud på akademiet. Der er et stort behov for tilpasning af driften i erhvervsakademiet. På længere sigt kan erhvervsakademiet have vanskelig ved at fortsætte en aktivitet, der giver et betydeligt underskud. Erhvervsakademiet står i en vanskelig driftsmæssig situation. Belåningsgraden er meget højere end på de fortættende aktiviteter. Set fra erhvervsakademiets side kan dette betragtes som urimeligt. Ved en vurdering af det rimelige i størrelsen af den reelle formue der overføres til erhvervsakademiet, bør det måske også tages i betragtning, at de kortere videregående uddannelser kun har været på skolen i noget kortere tid end de øvrige uddannelser, og de kortere videregående uddannelser typisk har givet underskud. Set fra erhvervsskolen er det måske ikke rimeligt, hvis erhvervsakademiet skal udtage en stor formue. Den fremtidige drift i henholdsvis erhvervsskolen og erhvervsakademiet påvirkes også af vilkår for samhandel mellem enhederne. I det omfang, der udlejes aktiver og medarbejdere fra erhvervsskolen til erhvervsakademiet, er vilkårene herfor af stor betydning. 2.1 Overvejelser om enkelte poster i balancen De nuværende vilkår vil - på en eller anden måde - påvirke den fremtidige drift af skolen og akademiet efter udspaltningen. Når man skal vurdere rimeligheden i fordelingen, bør formålet være at sikre, at både erhvervsskolen og erhvervsakademiet kan fortsætte driften på vilkår, som gør en videre udvikling af skolerne mulig. Akademiet skal således på den ene side ikke forlade erhvervsskolen med alt arvesølvet, men man skal på den anden side heller ikke forlade erhvervsskolen på vilkår, der ikke muliggør en fortsat drift. De enkelte aktiver og forpligtelser bør vurderes individuelt, da der også der kan være en række særlige forhold, som kan påvirke rimelighedsvurderingen. Regnskabspost Fokuspunkter Ejendom Bogført værdi (anskaffelsessum, forbedringer, opskrivninger, akkumulerede afskrivninger) i forhold til den offentlige vurdering, den skønnede reelle handelsværdi og gælden i ejendomme Antal kvadratmeter - hvad er behovet, dels for de uddannelser der er i bygningerne i dag, og hvordan passer dette med akademiets samlede bygningsbehov Vedligeholdelsesstandard Forpligtelser ved et eventuelt salg, f.eks.: Klausuler på ejendommen, f.eks. kan ejendommen oprindeligt være købt på særlige vilkår af kommunen 4

7 Regnskabspost Fokuspunkter Forpligtelser ved tidligere indfrielse af statslån Det bør undersøger, hvordan overgangen til erhvervsakademiet påvirker disse forhold Inventar og udstyr Normalt bør man kunne anvende den bogførte værdi Der kan være behov for en beskrivelse af væsentlige anskaffelser, som er udgiftsført ved anskaffelsen (småaktiver) Leaset udstyr. Der bør være en sammenhæng mellem værdien af udstyret og den restforpligtelse, der overtages Er der udstyr og inventar, som er fælles med den øvrige institution, f.eks. fælles printere, kopimaskiner, biler m.v. Kan disse deles? Beholdninger og bøger Skolerne anvender meget forskellig praksis for bogføring af dette. Bøger omkostningsføres oftest løbende, mens forbrugslager til undervisningen behandles meget forskelligt Aktivet bør beskrives Tilgodehavender Er der tilgodehavender, som er direkte knyttet til erhvervsakademiet? Tilgodehavende tilskud for aktivitet i efteråret (igangværende arbejder) Skyldige feriepenge og overtid Kunstsamlinger Mange skoler har kunstsamlinger, der ofte er langt ældre end akademiet. Skal disse kunstværker følges med akademiet eller blive i erhvervsskolen? Aktivet bør beskrives - det består af en forholdsmæssig andel af undervisningstaxameter, fællestaxameter og bygningstaxameter Det fremgår af ministeriets brev af 13. maj 2008, at tilskuddene i 2009 udbetales til erhvervsakademiet, uanset aktiviteten delvist er gennemført i 2008 De fleste skoler har ikke optaget værdien som et aktiv i skolens årsrapport. Reelt er der dog tale om en betydelig værdi, som bør tages i betragtning ved en vurdering af den samlede formue, der tilgår erhvervsakademiet ved udspaltningen Forpligtelsen skal opgøres for de medarbejdere, som skal virksomhedsoverdrages til erhvervsakademiet Det kan både være undervisere, TAP-personale og ledelse Kreditorer Er der kreditorer, som er direkte knyttet til erhvervsakademiet, bør Prioritetsgæld, banklån mv. disse overføres til akademiet Gæld vedrørende erhvervsakademiets ejendom bør som udgangspunkt overdrages Gæld vedrørende erhvervsakademiets udstyr bør som udgangspunkt overdrages Belåningsgraden kan være meget forskellig fra erhvervsskolens øvrige ejendomme. Det skal konkret vurderes, om dette er rimeligt

8 Et eksempel på fordelingen af den reelle formue i det tidligere eksempel A kan vises således: Fortsættende aktiviteter Erhvervsakademiet I alt Bogført egenkapital Regulering af ejendomme til handelsværdi Værdi af ikke udbetalt statstilskud STÅ Reel egenkapital Fordeling af bogført egenkapital 92% 8% 100% Fordeling af reel egenkapital 73% 27% 100% Fordeling af indtægter (aktivitet) 77% 23% 100% Umiddelbart ser det ud til, at erhvervsakademiet får en meget lille andel af egenkapitalen. Tages der højde for merværdier, er der til gengæld tale om, at erhvervsakademiet får en højere andel af formuen end andelen af aktiviteten kan begrunde. Samlet set er det vores opfattelse, at bestyrelsen for erhvervsskolen bør foretage en grundig vurdering af alle forhold ved en vurdering af det rimelige i en spaltning. Tilsvarende bør bestyrelsen for erhvervsakademiet foretage en samlet vurdering af, om der er en rimelig og ensartet måde spaltningen er foregået på i de erhvervsskoler, som bidrager til erhvervsakademiet. Ved en vurdering af det rimelige i størrelsen af den reelle egenkapital der overføres til erhvervsakademiet, kan indgå en vurdering af, om formuen er skabt af erhvervsakademiet. Hvis de uddannelser, der overføres til erhvervsakademiet, typisk har været underskudsgivende, kan dette indgå i en vurdering af, hvor stor en egenkapital der overgår til erhvervsakademiet. Hvis der anvendes en light eller ultra light model for erhvervsakademiet, vil bygningsformuen sikkert forblive i erhvervsskolen. I så fald er det efter vores opfattelse ikke rimeligt at overføre en betydelig egenkapital til erhvervsakademiet. I så fald kunne man eventuelt anvende den samme spaltningsmetode, som blev anvendt ved overdragelse af de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner til statslig selveje. Det eneste, der blev overført til de nye institutioner, var udstyr og feriepengeforpligtelse/overtidsforpligtelse. 3 Omstruktureringer i forbindelse med overgangen Nogle erhvervsakademier vil sikkert samle sine aktiviteter på færre og større enheder. Dermed kan der opstå en overkapacitet på bygnings- og udstyrssiden. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor det samme erhvervsakademi har flere afdelinger i samme by. Herved vil der kunne opstå en overskudskapacitet som - afhængigt af hvordan erhvervsakademiets lokaler ser ud - kan være vanskelig at komme ud af. Dette kan medføre tab for erhvervsskolen. 6

9 I forbindelse med dannelsen af erhvervsakademiet, bør det indgå i overvejelserne, hvem der skal bære omkostningerne eller risikoen ved f.eks., at en skole får overflødige lokaler, ved at KVU uddannelsen flyttes til en anden lokation. 4 Tilpasning af den tilbageværende erhvervsskole Ledelsen på erhvervsskolen skal sikre, at skolens drift tilpasses den nye (reducerede) skole. Medmindre man er særligt fokuseret på det, risikerer man, at omkostningerne ikke tilpasses i takt med, at opgaverne overgår til erhvervsakademiet. Ofte sker der det i virksomheder, der får reduceret virksomhedens omfang, at der opfindes nye administrative opgaver til erstatning for de, der falder bort. I sær kan det være vanskeligt at få tilpasset støttefunktionerne: Bogholderi Lønadministration Elevadministration Ledelse Bygningsdrift Det er ledelsens ansvar at sikre, at man løbende får tilpasset kapaciteten til de opgaver, der skal løses. I det omfang medarbejdere overføres til akademiet, løses problemet med overskudkapaciteten helt eller delvist ved dette. 5 Ledelsesmæssige udfordringer for erhvervsakademiet De strategiske rammer, der til dels er fastlagt ud fra lovgivningsmæssige rammer og til dels er defineret af erhvervsakademiets visioner og målsætninger, vil influere på kravene til den fremtidige udformning af organisering og økonomistyring. Ud fra disse strategiske rammer vil erhvervsakademiet konkret skulle adressere følgende aspekter: Fremtidig organisering herunder sikring af sammenhæng mellem kompetencer og opgaver samt overvejelser om indgåelse i administrative fællesskaber Fremtidig ledelsesstruktur og økonomistyring herunder rapporteringsmæssige krav Indgåelse af samarbejdsaftaler med bl.a. professionshøjskolerne om strategiske og konkrete opgaver under indgåelse af eventuelle partnerskaber om dækning af regionale uddannelsesopgaver Vurdering af processer og kontroller herunder graden af ensretning på tværs af institutioner/uddannelsesområder samt identifikation samt implementering af best practice Fastlæggelse af IT-understøttelse, fremtidige krav til IT-understøttelse, IT-valg, IT-support etc. Vurdering af krav til faciliteter

10 Det er vigtigt, at integrationen af de fusionerende enheder gennemføres, således at de forventede gevinster løbende realiseres, samtidig med at driften varetages så uforstyrret som muligt. Med en stiftelse af erhvervsakademierne pr. 1. september 2008 og start på opgaveløsningen 1. januar 2009 arbejdes der med en meget stram tidsplan, hvor der skal udføres en lang række handlinger. Det er vores opfattelse, at det er vigtigt at udføre handlingerne og tage beslutningerne i den rigtige rækkefølge. Det er vigtigt, at der skabes et overblik over processen (handlinger og milepæle), så det sikres, at etableringen forløber, som den skal. Der er tale om et kort, men intensivt forløb, hvorfor bestyrelsen og ledelsen skal være beslutningsdygtig og handlekraftig straks fra starten. I den forbindelse kan det være en fordel at indgå en aftale med en erhvervsskole om assistance i etableringsfasen. 5.1 Fremtidig organisering af erhvervsakademiet At sikre en optimal organisering af erhvervsakademiet efter etableringen er af vital betydning og vurderes som værende en kritisk succesfaktor for erhvervsakademierne i startfasen. Den fremtidige organisering skal blandt andet tage højde for følgende: Lokationer Faglige hovedområder Nuværende kompetencer og funktioner i organisationen samt fremtidige krav Placering af opgaver centralt eller decentralt samt sikring af kompetencers tilstedeværelse Fastlæggelse og synliggørelse af rolle- og ansvarsfordeling samt referencepunkter i organisationen Vurdering af behov for insourcing/outsourcing af opgaver, herunder indgåelse i administrative fællesskaber Strategiske samarbejder Erhvervsakademiet bør foretage en kortlægning af de nuværende kompetencer i organisationen samt definere hvilke opgaver, der skal udføres centralt eller decentralt baseret på de forskellige processer, som i dag udføres. Dette har til formål at afklare forventninger og krav til fremtidige kompetencer samt udpegning af behov for nye kompetencer eller uddannelse af eksisterende medarbejdere i forhold til den nuværende situation. De decentrale opgaver kan eventuelt baseres med udgangspunkt i uddannelsesområderne og ledelsen heraf. Der bør ligeledes i vurderingen af placering af opgaver indgå vurdering af behovet for nærhed i forhold til de studerende f.eks. i relation til udførsel af opgaver af fysisk karakter. Ved fastlæggelse af organisationen f.eks. på uddannelsesområder er det væsentligt at sikre, at der tages stilling til referencepunkter i organisationen med henblik på de områder, som varetages decentralt. F.eks. vil der på økonomiområdet kunne være placeret decentrale økonomiansvarlige, der på det operationelle og taktiske niveau refererer til den centrale økonomifunktion, men på det strategiske niveau refererer til den ansvarlige leder for uddannelsesområdet. Ved fastlæggelse af arbejdsgange, politikker og vejledninger er det nødvendigt, at disse forhold overvejes og adresseres i fornødent omfang f.eks. i form af beskrivelser af roller og ansvar for bestemte funktioner i organisationen. Det er væsentligt, at der som led i integrationsarbejdet etableres en fælles definition af op- 8

11 gaverne i organisationen for at sikre, at de fusionerende enheder har samme opfattelse og afgrænsning af processer og opgaver. Ved fastlæggelse af den fremtidige organisering kan det med fordel analyseres, hvorvidt erhvervsakademiet kan skabe merværdi ved henholdsvis in- og outsourcing. Som led i vurdering af organiseringen bør det overvejes, i hvilket omfang man har fordel af at indgå i administrative fællesskaber. Væsentlige funktionsområder, der med fordel kan vurderes i denne forbindelse, kan være økonomi, løn, bygningsdrift, IT, indkøb samt de studieadministrative områder. 5.2 Økonomistyringen Dannelsen af et erhvervsakademi medfører en række udfordringer i relation til økonomistyringen og organiseringen heraf. Erhvervsakademiet dannes ved fusion af to eller flere akademier med forskelligartede baggrunde og forudsætninger. Hertil kommer nye krav fra Undervisningsministeriet i form af samarbejdsaftaler med bl.a. professionshøjskolerne og ressourceregnskaber, således at der i den fremtidige rapportering bliver behov for et bredere system til økonomistyring. Den fremtidige økonomiske styring hos erhvervsakademierne vil efter vores opfattelse omfatte nedenstående aspekter: Budgetter til brug for vurdering af fremtidigt økonomisk resultat og til anvendelse som styringsværktøj, herunder krav til tidshorisont for budgetter Månedsregnskab til sikring af løbende relevant information, der dækker akademiets behov for rapportering om udvikling Ledelsesrapportering til understøttelse af beslutninger m.v. på alle relevante niveauer i organisationen, herunder opfølgning på likviditet m.v. Resultatorienteret ledelse (performance management) herunder anvendelse af strategiske nøgletal blandt andet til understøttelse af implementering af udviklingskontraktens målsætninger i de daglige processer Styring af projekters økonomi på tværs af organisationen omfattende såvel faglige som økonomiske mål Informationsgrundlag der sikrer bedst mulig allokering og udnyttelse af ressourcer Konfiguration og brug af IT-systemer, der understøtter forretningsprocesserne og aktuelle behov Mange af ovenstående punkter har til hensigt at tilvejebringe og levere målrettet ledelsesinformation rettet mod forskellige organisationsniveauer, der skal understøtte styringsgrundlaget. Dette omfatter såvel de centrale funktioner, funktioner fælles for uddannelserne som de enkelte uddannelsessteder i organisationen.

12 pwc København Strandvejen Hellerup Telefon: Fax: Esbjerg Stormgade Esbjerg Telefon: Fax: Herning Rønnebærvej Herning Telefon: Fax: Holbæk Ahlgade Holbæk Telefon: Fax: Holstebro Hjaltesvej Holstebro Telefon: Fax: Lillebælt - Kolding Vesterballevej Fredericia Telefon: Fax: Næstved Toldbuen Næstved Telefon: Fax: Odense Østre Stationsvej Odense C. Telefon: Fax: Ringkøbing IC Christensens Allé Ringkøbing Telefon: Fax: Skive Resenvej Skive Telefon: Fax: Skjern Østergade Skjern Telefon: Fax: Slagelse Sdr. Stationsvej Slagelse Telefon: Fax: Vejle Enghavevej Vejle Telefon: Fax: Ålborg Skelagervej 1a 9100 Ålborg Telefon: Fax: Århus Jens Chr. Skous Vej Århus C. Telefon: Fax:

Skab en succesfuld kommune

Skab en succesfuld kommune 009712 pwc.dk Skab en succesfuld kommune Med mere overskud og støtte til medarbejdere og borgere PwC kan hjælpe din kommune med at udnytte de menneskelige og økonomiske ressourcer optimalt til glæde for

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Ressourceregnskab. 18. november 2010 Ressourceregnskab Side 1

Ressourceregnskab. 18. november 2010 Ressourceregnskab Side 1 Ressourceregnskab Formål: belyse uddannelsesinstitutionernes prioriteringer, kvalitet og resultater Målgrupper: Bestyrelser Intern ledelse Benchmark-partnere Offentligheden Undervisningsministeriet Rigsrevisionen

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015 Erhvervsakademi 2015 Interessentkredsmøde 11/4-2012 En midtvejsstatus på EA2015 1 Interessentkredsmøde 11.4.2012 Dagsorden: Status på indsatsområderne fra 2011 Forslag til nye indsatsområder 2012 Erhvervsakademiernes

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Kolding

Vedtægt for Erhvervsakademi Kolding Vedtægt for Erhvervsakademi Kolding Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Kolding, på engelsk International Business Academy - Kolding er en selvstændig institution inden for den offentlige

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin.

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin. Til investorerne i I/S Difko XXVIII (28) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Foreningen. Årsrapport 2014

Foreningen. Årsrapport 2014 Foreningen 2009 Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningens formål er at opnå erstatning for det tab, ejere af hybrid kernekapital udstedt af Tønder Bank i 2009 fik, da banken uventet gik

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var:

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var: Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Tilstede

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsuddannelsescenter Syd (i det følgende benævnt EUC Syd) er en selvejende institution med hjemsted i Sønderborg Kommune,

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsskolen Nordsjælland er en selvejende institution med hjemsted i Hillerød Kommune, Region

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

VEDTÆGT for Campus Bornholm

VEDTÆGT for Campus Bornholm VEDTÆGT for Campus Bornholm Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Campus Bornholm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Bornholms Regionskommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

pwc Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Revisionsprotokollat til årsrapporten

pwc Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Revisionsprotokollat til årsrapporten JL pwc Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2011 ' PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Milnersvej 43,

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Odense den 12.3.2014 Vedtægt for Mulernes Legatskole Kapitel

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere