Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne."

Transkript

1

2 i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen kan opsiges med 12 måneders varsel til en 1. i en måned. Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. Aftalen erstatter tidligere overenskomst af 8. januar 2002 samt tilhørende allonger af 15. april 2005 mellem samme parter. 2 - Aftalens grundlag Det fulde aftalegrundlag vedrørende Den Selvejende Institution Fortegårdens levering af de i 3 nævnte ydelser består, med mindre andet er skriftligt aftalt i allonge, alene af nærværende aftale med bilag. 3 - Aftalens omfang Aftalen omfatter levering af den nødvendige personlige hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i boligen, herunder madtilbud, samt hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder efter bestemmelserne i Lov om social service til beboerne i de 50 boliger tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger, Femmøllervej 10, 8240 Risskov. Den Selvejende Institutions aktiviteter og drift af lokaler, der ikke har tilknytning til Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger, er ikke omfattet af denne aftale. 4 - Service- / kvalitetsniveau og værdigrundlag Den nødvendige personlige hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i boligen, herunder madtilbud samt hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, jf. 2 skal som minimum ydes med det serviceniveau og med den kvalitet, der er beskrevet i den til enhver tid gældende: - kvalitetsstandard, udarbejdet af Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og vedtaget af Århus Byråd (bilag 1) Side 2 af 6

3 - værdi- og holdningsgrundlag, der er gældende for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs medarbejdere (bilag 2) og standardkontrakt om pleje og / eller praktisk hjælp inden for Århus Kommunes fritvalgsordning,punkterne afsnit , afsnit , afsnit (bilag3) - instruktioner, der udstedes af Embedlægeinstitutionen samt Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 5 Visitation Afdelingen for Sundhed og Omsorg træffer afgørelse om tildeling af de i 2 nævnte ydelser efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte beboers behov. 6 - Dokumentation Ydelser efter 2, jf. 3 skal dokumenteres i Vitae-journalen. 7 - Kommunalt tilsyn med opgaveløsningen Århus Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunen har truffet efter disse bestemmelser og de af Århus Byråd vedtagne kvalitetsstandarder. Til opfyldelse af denne forpligtigelse aflægger Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg hvert år ét anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg i de af denne aftale omhandlede almene plejeboliger. Tilsynene tilrettelægges i overensstemmelse med de af Århus Byråd vedtagne retningslinjer (bilag 4). Efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes en tilsynsrapport, der sendes til høring hos Den Selvejende Institution. Den Selvejende Institution forpligter sig til at følge de anvisninger, der gives i tilsynsrapporterne og til at følge op på eventuel konstaterede fejl og mangler. Side 3 af 6

4 8 - Embedslægeinstitutionens tilsyn med de sundhedsmæssige forhold Udover de i 5 nævnte kommunale tilsynsbesøg gennemfører Embedslægeinstitutionen en gang årligt et uanmeldt tilsynsbesøg vedrørende de sundhedsmæssige forhold i boligerne. Den Selvejende Institution forpligter sig til at følge de anvisninger, der gives i tilsynsrapporteme og til at følge op på eventuelle konstaterede fejl og mangler ved de sundhedsmæssige forhold. 9 - Ansættelse af personale I daglig leder I elever Den Selvejende Institution ansætter selv sit personale indenfor de økonomiske rammer, der er aftalt mellem parterne. Ved ansættelse af plejechef, tilbyder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg at deltage i ansættelsesproceduren som konsulent for Den Selvejende Institution. Den endelige beslutning om ansættelse af plejechef kræver godkendelse af Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den Selvejende institution skal ved opslag af stillingen som plejechef i stillingsannoncen oplyse, at ansættelsen kræver godkendelse af Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Såfremt plejechefen ikke er sygeplejeuddannet, skal Den Selvejende Institution sikre, at ansvaret for den sygeplejefaglige virksomhed forankres hos en sygeplejeuddannet leder. Forud for uansøgt afsked af plejechefen orienteres Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg af Den Selvejende Institution om den påtænkte afskedigelse. Den selvejende institution Fortegården skal i samme omfang som Magistratsafdelingens egne lokalcentre indgå i uddannelsesopgaven vedrørende elever på social- og sundhedshjælper og assistentuddannelserne. Antallet og typen af elever aftales løbende med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den selvejende institution Fortegården skal stille den fornødne tid til rådighed for praktikvej ledning og øvrige elevrelaterede opgaver. 10- Personalets ansættelses- og lønvilkår m.v. og personalepolitik Personalets løn- og ansættelsesvilkår skal følge de til enhver tid gældende overenskomster og aftaler indgået mellem Kommunernes Landsforening og vedkommende faglige organisation. Side 4 af 6

5 Den Selvejende Institution skal endvidere følge Personalepolitikken for Magistratens 3. Afdeling, og øvrige personalepolitiske tiltag, der gælder for ansatte i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, herunder Århus Kommunes generelle personalepolitik. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Personaleafdelingen, yder efter anmodning fra Den selvejende Institution rådgivning og konsulentbistand vedrørende såvel løn- og ansættelsesvilkår mv. som personalepolitiske spørgsmål Deltagelse i decentrale ledermøder og lederuddannelse Plejechefen deltager i de relevante faglige mødefora som indkaldes af Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Endvidere skal den daglige leder deltage i den løbende lederuddannelse, der foregår i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Lønadministration, bogholderi og regnskabsførelse Den Selvejende Institution varetager selv lønadministration, bogholderi og regnskabsførelse. 13 Afregning Afregning med Den Selvejende Institution sker som udgangspunkt eller de samme principper, som gælder for kommunens egne institutioner, med mindre særlige forhold taler for andet. Ifølge notatet Tilpasning af Normering til selvejende (bilag 5) tilpasses normeringen på de selvejende institutioner fra 2007 til det kommunale niveau. Tildelingsprincipperne for de selvejende skal være gennemskuelige og sammenlignelige, og der tages derfor udgangspunkt i PFN-tildelingen. Dette gælder også såfremt principperne bag PFNtildelingen ændres. Et overskud eller underskud fra tidligere år indregnes i budgettet for efterfølgende år. Da der er tale om et nettobudget, kan de selvejende institutioner anvende eventuelle merindtægter til merudgifter. Den Selvejende Institution omfattes af Byrådets politiske prioriteringer på linje med kommunens egne institutioner. Hvis Byrådet beslutter omprioriteringer, som berører Sundhed & Omsorgs område, forudsættes de selvejende også omfattet af disse. Budgetlægning, budgetkontrol og regnskabsaflæggelse sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer om økonomisk decentralisering for de selvejende institutioner udarbejdet af økonomi- og Myndighedsafdelingen i Sundhed & Omsorg (bilag 6). Side 5 af 6

6

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere