29. juli Kundenr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. juli 2011 333 Kundenr. 22685856"

Transkript

1 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle Taastrup Husejerforeningen Humleby v/ Brian Jensen Carstensgade 4 st 1770 København V Tlf Fax Internet: juli Kundenr Vi sender her Deres nye police. For at både De og vi kan være sikre på, at De har fået netop den forsikring, De ønsker, beder vi Dem gennemgå policen og kontrollere, om den svarer til Deres forventninger. Gør den ikke det, hører vi gerne fra Dem. Kommer De ud for en skade, kan De ringe til Deres lokale Codan SkadeCenter på telefon Hvis De får brug for råd eller vejledning vedrørende Deres forsikring, kan De henvende Dem til: Assurandør Dan Maagaard, Spotorno Alle 10, 2630 Taastrup. Telefon Venlig hilsen Codan Forsikring A/S ACOD PE 01

2 Police Husejerforeningen Humleby Erhvervsforsikring v/ Brian Jensen Policenr.: Carstensgade 4 st 1770 København V Policen omfatter: Ejendomsforsikring Dækningerne er nærmere specificeret på de efterfølgende sider. Forsikringssted: Virksomhedens art: Carstensgade 2-8, 1779 København V m.fl.steder Ejerforening Policens ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2011 Præmie: Indeksregulering: Forfald: Selvrisiko: Forsikringsbetingelser: Stempel: Tegningsperiode: ,00 kr. pr. år. Ejendomsforsikringen er indeksreguleret efter reglerne i fællesbetingelserne. Indeks (byggeomkostningsindeks for boliger) for 2011 er 121,20. Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Præmieforfaldsdatoen er 1. juli. Hovedforfald for policen er 1. juli. Se policens særlige betingelser. KBR-C. Stempelafgiften berigtiges efter stempellovens paragraf 70. Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan tidligst opsiges af Dem pr Side PN 02

3 Police Ejendomsforsikringen omfatter: Dækninger Omfattet Bygningsbrand Ja - kortslutning Ja - restværdi Ja - jord Ja Anden bygningsbeskadigelse Ja - restværdi Ja - husejeransvar Ja - udvidet rørskade Ja - svamp- og insekt Ja - jord Ja Glas Sanitet Ja Ja Dækningsperiode driftstab: Øvrige forhold: Såfremt de anførte dækninger ikke gælder for alle forsikringsstederne, er det anført under afsnittet "Særlige forsikringsbetingelser". Side

4 Police Særlige forsikringsbetingelser Følgende ejendomme er omfattet af forsikringen: BISSENSGADE, 1773 KØBENHAVN V Bissengade 3-19 Bissengade 4-20 CARSTENSGADE, 1770 KØBENHAVN V Carstensgade 3-13 og Carstensgade 2-84 Carstensgade 15 - Fælleshus ERNST MEYERS GADE, 1772 KØBENHAVN V Ernst Meyers Gade 3-19 Ernst Meyers Gade 4-20 FREUNDSGADE, 1775 KØBENHAVN V Freundsgade 3-19 Freundsgade 4-20 JERICHAUSGADE, 1777 KØBENHAVN V Jerichausgade 3-19, Jerichausgade 4-20, KÜCHLERSGADE, 1774 KØBENHAVN V Küchlersgade 1-59 Küchlersgade 2-22 LUNDBYESGADE, 1771 KØBENHAVN V Lundbyesgade 3-19 Lundbyesgade 4-20 Side PN 03

5 Police NY CARLSBERG VEJ, 1760 KØBENHAVN V Ny Carlsberg Vej VESTERFÆLLEDVEJ, 1750 KØBENHAVN V Vesterfælledvej 12-22, og FORSIKRINGSSTEDER Policen omfatter 235 rækkehuse i 3 etager med kælder og et boligareal fra 130 m2 til 160 m2 samt 1 fælleshus. SELVRISIKO For samtlige ejendomme gælder følgende: Uanset det på policens forside anførte vedrørende selvrisiko har forsikringen en selvrisiko på kr. (indeks 2002) ved alle skader - dog ikke glas- og kummeskader samt skader på skjulte rør, stikledninger og kloakker. Vedrørende rørskadedækningen Der er en selvrisiko på 20% af skadebeløbet. Min kr. ved alle skader på kloakker og min kr. på alle øvrige rør og stikledninger. GLAS- OG KUMMEFORSIKRING Uanset det som er nævnt i betingelserne omfatter forsikringen skade på glas- og kumme. ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE Svampeskade, der overgår eller stammer fra kældre, er ikke omfattet af forsikringen. Dette forbehold gælder dog IKKE for følgende ejendomme: Bissensgade 11 og 16 Carstensgade 6, 10, 13, 17, 23, 28, 30, 42, 52, 70, 74 og 76 Ernst Meyersgade 6, 11 og 18 Freudsgade 7, 12, 14, 15 og 16 Jerichausgade 5, 7 og 14 Kühlersgade 3, 18, 21, 33, 39 og 49 Lundbyesgade 7, 16, 17 og 19 Vesterfælledvej 48 Side

6 Police Desuden gælder følgende forbehold: Svampeskade, der overgår eller stammer fra bygningens tagskonstruktion, er ikke omfattet af forsikringen. Dette er gældende for følgende ejendomme: Bissensgade 11, 12 og 14 Carstensgade 16, 19, 26, 34, 38, 40, 48, 56, 60, 62, 66, 72 og 84 Ernst Meyersgade 15 og 19 Freudsgade 10 Jerichausgade 9, 18, 20, 26, 29, 33, 38, 40, 44 og 49 Küchlersgade 13, 20, 22, 45, 51 og 59 Lundbyesgade 3, 15 og 19 Ny Carslberg Vej 72 Vesterfælledvej 14, 18, 20, 24, 26, 32 og 44 Forbehold for Bissensgade 10, København V Svampeskade, der opstår i eller ved terassedøren, eller som stammer herfra, er ikke omfattet af forsikringen. Forbehold for Carstensgade 70, København V Svampeskade, der overgår eller stammer fra indgangsreposen, er ikke omfattet af forsikringen. Forbehold for Jerichausgade 30, København V Svampeskade, der overgår eller stammer fra ejendommens tag mod nord, er ikke omfattet af forsikringen. Forbehold for Jerichausgade 31, København V Svampeskade, der overgår eller stammer fra ejendommens tag mod gårdsiden, er ikke omfattet af forsikringen. Svampedækningen Følgende undtagelse er gældende for denne forsikring: Uanset hvad der fremgår af forsikringsbetingelserne er skader forårsaget af råd eller tømmersvampens borebille/rådborebille ikke omfattet af dækningen. Side PN 04

7 Police Vedr. skader som følge af NBCR terrorisme: Folketinget har vedtaget en lov ved navn Lov om en terrorforsikringsordning på skadeforsikringsområdet. Loven omhandler skader på bygning, løsøre samt efterfølgende driftstab som følge af en terrorhandling hvor der benyttes NBCR våben. Ved NBCR forstås: Nukleare, Biologiske, Kemiske og Radioaktive. Loven træder i kraft, når der er etableret en pool-ordning til dækning af denne type skader. Det forventes at en sådan ordning er på plads primo år Indtil loven træder i kraft dækker forsikringen ikke skade på løsøre samt driftstab som følge af en terrorhandling hvor der er benyttet NBCR våben. Dækningen for bygninger er ikke omfattet af denne undtagelse. Klausul Selvrisikobestemmelser vedrørende varmt arbejde Når der på skadestidspunktet foregår varmt arbejde, gælder for brandskader en særlig selvrisiko på 10% af skaden, dog mindst kr. og højst kr. Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder mv. I det omfang, der foreligger oplysninger om udførelse af varmt arbejde på skadestidspunktet, skal sikrede bevise, at skaden ikke er sket som følge af dette arbejde. Den anførte selvrisiko vedrørende varmt arbejde er ud over den i forvejen gældende selvrisiko, og indgår ikke i en for forsikringen eventuel maksimering af den samlede årlige selvrisiko. Bortfald af selvrisiko Der skal ikke betales selvrisiko, hvis 1) sikrede kan fremlægge godkendt aftaleblanket underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker. Blanketten skal være underskrevet, inden varmt arbejde påbegyndes. Aftaleblanket skal ikke udfyldes når varmt arbejde udføres af egne medarbejdere som led i virksomhedens daglige aktiviteter og produktion. 2) sikrede kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det varme arbejde, havde certifikat på at have gennemført kursus om varmt arbejde. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelse i Varmt Arbejde, gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Side

8 Ejendomsdækning i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For Ejendomsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Erhvervsforsikringen. Hvem er dækket? 2. Forsikringstageren Forsikringstageren som ejer eller bruger af den forsikrede ejendom. Vedrørende panthaver se punkt 61. Hvad omfatter Ejendomsdækningen? 3. Ejendomsdækningen kan omfatte: - bygningsbrand (punkt 6-9) - anden bygningsbeskadigelse (punkt 10-27) - følgeudgifter (punkt 29-33) Af policen fremgår det, hvilke dækninger De har valgt. Hvilke skader er dækket? 4. Bygningsbrand kan omfatte: - brand (punkt 6-7) - kortslutning (punkt 8-9) - restværdi (punkt 28) Af policen fremgår det, hvilke dækninger De har valgt. 5. Anden bygningsbeskadigelse kan omfatte: - restværdi (punkt 28) - udvidet rør (punkt 23-25) - svamp og insekt (punkt 26-27) Af policen fremgår det, hvilke dækninger De har valgt. BYGNINGSBRAND 6. Ved brand omfatter dækningen direkte skader som følge af: - ildebrand, - lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror, - eksplosion, hvorved forstås en momentant forløbende kemisk proces ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer, - sprængning af dampkedler og autoklaver, hvorved der sker en pludselig og utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og uden for beholderen, - tørkogning af kedler der udelukkende anvendes til rumopvarmning af beboelses- og kontorbygninger, samt andre kedler med varmeydelse på indtil 120 KW (100 Mcal/10 m2 hedeflade) når sådanne kedler helt eller delvist anvendes til rumopvarmning, - nedstyrtning af eller fra luftfartøj, - pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning, - slukning og nedrivning, når der er tale om en forsvarlig foranstaltning for at begrænse en skade som er omfattet af branddækningen, - bortkomst af de forsikrede genstande under en forsikringsbegivenhed. 7. Ved brand omfatter dækningen ikke: - skade ved ild, der ikke kan betegnes som brand, for eksempel svidning, forkulning, overophedning og smeltning, - sønderrivning af dampkedler og autoklaver som følge af materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, - nedstyrtning af eller fra luftfartøj, når skaden er forårsaget af medførte sprængstoffer, - driftstab eller andet indirekte tab, - skade ved overspænding/induktion eller elektriske fænomener i øvrigt. Kortslutning 8. Ved kortslutning omfatter dækningen direkte skader som følge af: - kortslutning eller andre rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel, KBR-C Side PN 05

9 der er omfattet af ejendomsdækningen, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale. Ved kortslutning forstås en forbindelse mellem elførende dele eller mellem elførende del og stel/jord som udløser en strøm, der er væsentlig større end den normale driftsstrøm. Der gælder en selvrisiko for enhver skade omfattet af dækningen for kortslutning. Selvrisikoens størrelse kan ses i policen. 9. Kortslutningsdækningen omfatter ikke: - skade som følge af installation eller anvendelse i strid med lovgivningen, - skade der klart skyldes manglende vedligeholdelse, slid eller tæring, - skade som omfattes af eventuel garanti. ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE 10. Anden bygningsbeskadigelse omfatter direkte skader som følge af: - vand-, olie- og kølevæske (punkt 11-13) - storm og skypumpe (punkt 14-15) - anden vejrligskade (punkt 16-17) - frostsprængning (punkt 18-19) - indbrudstyveri og hærværk (punkt 20-21) - påkørsel (punkt 22) der medfører beskadigelse af de forsikrede genstande. 11. Ved vand-, olie og kølevæskeudstrømning omfatter dækningen direkte skader som følge af: - vand, olie og kølevæske der tilfældigt strømmer ud fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg, akvarier og vandsenge. 12. Ved vand- og olieudsivning omfatter dækningen desuden direkte skader som følge af: - vand og olie der siver ud fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer. 13. Ved vand, olie og kølevæskeudstrømning omfatter dækningen ikke: - skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg, akvarier og vandsenge, - skade forårsaget af håndværkere i forbindelse med reparation, service eller ændring af rørog varmeanlæg, - udgifter til reparation af røranlæg, herunder tærede rør, samt udgifter til konstatering af skadeårsag, reparation og retablering af ubeskadigede bygningsdele, medmindre skadeårsagen er en dækningsberettiget frostsprængning, - skader nævnt i punkt 34. Storm og skypumpe 14. Ved storm og skypumpe omfatter dækningen direkte skader opstået som følge af: - storm, hvorved forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 meter pr. sekund, - skypumpe, - nedbør, når skaden er en direkte og umiddelbar følge af en dækningsberettiget storm- eller skypumpeskade på bygningen. 15. Ved storm og skypumpe omfatter dækningen ikke: - skade forårsaget af opstigning af grundvand eller kloakvand, medmindre årsagen hertil er voldsomt skybrud, - skade ved vand fra tagrender, altaner og nedløbsrør, - skade forårsaget af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, - skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en stormeller skypumpeskade på bygningerne, - skader nævnt i punkt 34. Anden vejrligsskade 16. Ved anden vejrligsskade omfatter dækningen direkte skader som følge af: - snetryk, - nedbør og smeltevand, når skaden er en direkte og umiddelbar følge af en dækningsberettiget snetryksskade på bygningen, - voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de forsikrede bygninger eller stiger op gennem afløbsledninger. KBR-C Side

10 17. Ved anden vejrligsskade omfatter dækningen ikke: - skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, medmindre årsagen hertil er voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud, - skade ved vand fra tagrender, altaner og nedløbsrør, - skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, - skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en snetryksskade på bygningerne, - skader nævnt i punkt 34. Frostsprængning 18. Ved frostsprængning omfatter dækningen direkte skader som følge af: - frostsprængning af røranlæg, der tilfører bygningerne vand, - frostsprængning af røranlæg, der indgår i bygningernes indvendige vand- og sanitetsinstallationer, - frostsprængning af centralvarme- og varmtvandsanlæg samt dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer, - frostsprængning af w.c.-kummer og -cisterner. 19. Ved frostsprængning omfatter dækningen ikke: - frostsprængning af rør eller installationer i uopvarmede lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, - udgifter til optøning, - skader nævnt i punkt 34. Indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed 20. Ved indbrudstyveri og hærværk omfatter dækningen direkte skader som følge af: - indbrud eller forsøg herpå. Indbrudstyveri foreligger, når en tyv ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- og kælderrum eller er kommet ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang. - hærværk i forbindelse med indbrud. Hærværk foreligger, når skade er forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt af personer uden lovlig adgang til ejendommen. 21. Ved indbrudstyveri og hærværk omfatter dækningen ikke: - skader nævnt i punkt 34, - skade på glas, se punkt 38. Påkørsel, væltende og nedstyrtende genstande 22. Ved påkørsel, væltende og nedstyrtende genstande omfatter dækningen direkte skader som følge af: - påkørsel der beskadiger bygningerne, - væltende eller nedstyrtende genstande der ude fra beskadiger bygningerne. Der gælder en selvrisiko ved enhver påkørselsskade. Selvrisikoens størrelse kan ses i policen. Udvidet rørskade 23. Ved udvidet rørskadedækning omfatter dækningen direkte skader som følge af: - udsivning eller udstrømning fra skjulte rør, når skaden er en følge af utætheden og konstateres samtidig med denne. Som skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende permanent lukkede rum, men ikke kedler, varmevekslere, varmtvandsbeholdere, ekspansionsbeholdere og rør i disse. 24. Udvidet rørskadedækning omfatter desuden: - nødvendige omkostninger til sporing af utætheder i de forsikrede skjulte rør, når Codan har givet samtykke hertil, - omkostninger til reparation af de skjulte rør og retablering af den forsikrede ejendoms bygninger, gårdbelægning og haveanlæg efter reparation af røranlæg. Selvrisiko: KBR-C Side PN 06

11 Der er ingen selvrisiko, hvis den beskadigede installation er under 10 år gammel. Hvis den beskadigede installation er mellem 10 og 20 år gammel beregnes der en selvrisiko på 10% af skadeudgiften minimum kr. Hvis den beskadigede installation er over 20 år gammel beregnes der en selvrisiko på 20% af skadeudgiften minimum kr. 25. Ved Udvidet rørskade omfatter dækningen ikke: - skade som forsikringstageren har haft kendskab til før forsikringens tegning, - skade som følge af frost i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, hvis ikke skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, - skade som er omfattet af forhandler- eller leverandørgaranti. Svamp- og insektdækning 26. Svamp- og insektdækningen omfatter direkte skader som følge af: - angreb af træ- og murødelæggende svampe og insekter, der konstateres og anmeldes i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Som svamp betegnes enhver skade, forårsaget af svampeangreb, der er hurtigt forløbende i forhold til konstruktionens forventede funktionstid. Ved angreb af husbukke dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af disse. Ved angreb af træ- og murødelæggende insekter dækkes udgifterne til reparation af beskadiget træ- og murværk, men kun såfremt dette er påkrævet af hensyn til træ- og murværkets bæreevne. 27. Svamp- og insektdækningen omfatter ikke: - skade forårsaget af råd- og rådborebiller. Som råd betegnes skader på træ, forårsaget af svampe og/eller bakterier, hvor angrebet er karakteriseret ved en langsomt forløbende ødelæggelse. Restværdidækning 28. Restværdi Hvis bygningen beskadiges med mindst 50% af nyværdien, som følge af skader omfattet af Ejendomsdækningen, kan De vælge i stedet for reparation, at få nedrevet anvendelige rester og opført en tilsvarende bygning som ny. Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til punkt 49. Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse. Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i restværdierstatningen. FØLGEUDGIFTER 29. Huslejetabsdækningen omfatter følgende udgifter: - dokumenteret tab af lejeindtægt, - udgiften til leje af lokaler, svarende til de lokaler som forsikringstageren selv benytter til beboelse eller kontor. Erstatning ydes, når forsikringsstedet helt eller delvis ikke kan benyttes som følge af en skade der berettiger til erstatning. Erstatning ydes med indtil kr., for tiden indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst i 12 måneder efter skadens indtræden. Beløbet indeksreguleres, jævnfør Fællesbetingelserne punkt 17. Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest en måned efter skadens udbedring. Genopføres en beskadiget bygning ikke, eller genopføres den i en anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum, der normalt vil medgå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Forsinkes udbedringen af forhold, forsikringstageren har indflydelse på, ydes erstatning ikke for det derved forårsagede lejetab eller afsavn af egne lokaler. KBR-C Side

12 Erstatning ydes alene i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af anden forsikring. 30. Redning Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en begivenhed, der er omfattet af dækningen. 31. Oprydning Nødvendige udgifter til: - fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse, - oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande. Dækningen ydes på 1. risikobasis med 20% af de forsikrede bygningers nyværdi, minimum kr., maksimalt kr. pr. skadebegivenhed. Beløbene indeksreguleres, jævnfør Fællesbetingelserne punkt 17. Dækningen dækker ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af dækningen omfattet begivenhed. 32. Anvendelige rester Hvis offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunktet, er til hinder for genopførelsen af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester under forudsætning af at bygningens beskadigelse er mindst 50% af værdien før skadetidspunktet. Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen. 33. Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) foreligger når den beskadigede bygning, selvom den ved opførelsen opfyldte alle krav i henhold til love og -reglementer, efter nyere bestemmelser i forbindelse med større beskadigelser skal repareres eller genopbygges i overensstemmelse med disse nyere bestemmelser. Det kan for eksempel dreje sig om en kraftigere tagkonstruktion, bedre isolering, dobbelte ruder og lignende. Merudgifter dækkes på følgende måde: Forøgede byggeudgifter som påføres forsikringstageren i forbindelse med istandsættelse eller genopførelse efter en skade, der er omfattet af forsikringen, til opfyldelse af krav, som stilles af offentlige myndigheder i kraft af lovgivningen. Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted. Erstatningen er for hver bygning begrænset til 10% af nyværdien, maksimalt kr. Beløbet indeksreguleres, jævnfør Fællesbetingelserne punkt 17. Det er en forudsætning for erstatning, at: - udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, - dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, - bygningernes værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdien, - istandsættelse eller genopførelse finder sted. Der ydes ikke erstatning for: - udgifter til gennemførelse af foranstaltninger som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. Skader der aldrig er dækket 34. Manglende vedligeholdelse, fejlkonstruktion med videre Skader, - der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, - der skyldes fejlkonstruktion, materialefejl eller forkert opførelse, - der skyldes at byggelovgivningens regler ikke er opfyldt, - af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende, KBR-C Side PN 07

13 er aldrig omfattet af Ejendomsdækningen. Hvilke genstande er dækket? 35. På forsikringsstedet Ejendomsdækningen omfatter skader på forsikrede genstande, for så vidt det tilhører forsikringstageren, og som befinder sig på den/de adresse(r), dækningen er tegnet for, og hvor det medmindre andet er angivet, forudsættes: - at ejendommens bygninger har tag af beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl. 36. Bygninger - de i policen nævnte bygninger inklusive fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv. 37. Faste el-installationer - stikledninger og hovedtavler, - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, - lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte, og for Anden bygningsbeskadigelse ej heller projektøranlæg. 38. Fast bygningstilbehør Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: - gas- og vandinstallationer, - rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, - elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, - vaskeanlæg og hårde hvidevarer, - under anden bygningsbeskadigelse tagplader og vægpaneler af erstatningsmaterialer for glas, herunder uoplukkelige ovenlysruder. 39. Gulvbelægninger - gulvbelægninger, herunder tæpper, der er fuldlimet til et underlag, - gulvbelægninger lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. 40. Brand- og tyverisikring med videre - brand- og tyverialarmeringsanlæg der omfatter hele bygningen eller afsnit heraf og civilforsvarsmateriel, - fysisk tyverisikring eksklusive indvendige gitre. 41. Flagstænger med videre - flagstænger, - antenner til ikke erhvervsmæssig brug, - gårdbelægninger og for bygningsbrand hegn (ikke levende), - legehuse og fastgjorte legerekvisitter, - grundvandspumper, - nedgravede svømmebassiner eksklusive tildækning, - tårn- og facadeure, - under anden bygningsbeskadigelse murede hegn, herunder plankeværker og stakitter på stolper der er fastgjort på eller nedstøbt i muret eller støbt, solid sokkel eller sokkelsten. 42. Bygningsudsmykning Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi med indtil kr. (indeksreguleret, jævnfør Fællesbetingelserne punkt 17). 43. Tilbehør til ejendommens drift Under Bygningsbranddækningen dækkes andet sædvanligt tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til ejendommens drift med indtil kr. (indeksreguleret, jævnfør Fællesbetingelserne punkt 17). 44. Haveanlæg Haveanlæg, i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. For Anden bygningsbeskadigelse gælder at haveanlæg endvidere dækkes mod skade der er en følge af en på en naboejendom sket skade, såfremt denne skade ville have været dækket af en i Codan tegnet dækning for Anden bygningsbeskadigelse. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Erstatning bortfalder såfremt retablering ikke finder sted. KBR-C Side

14 Udgifter til retablering af haveanlæg erstattes med indtil kr. (indeksreguleret, jævnfør Fællesbetingelserne punkt 17). 45. Udvidet rørskade Af policen fremgår det, om De har valgt dækningen. Udvidet rørskadedækning omfatter: - skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør, - stikledninger til vand-, gas-, varme- og afløbsinstallationer fra hovedledning, regnet fra ejendommens skel til indførsel i bygning. Udvidet rørskadedækning omfatter ikke: - rør til anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, for eksempel sol- og jordvarme, - kedler, beholdere, radiatorer og solfangere samt rør i disse genstande, anses ikke som skjulte rør og er derfor ikke dækket, - installationer til udendørs springvand eller svømmebassin, - drænrør. Hvilke genstande er ikke dækket? 46. Anden bygningsbeskadigelse Følgende genstande omfattes ikke af dækningen for Anden bygningsbeskadigelse eksklusive Svamp- og insektdækningen (se punkt 47): - træpæle eller anden fundering af træ, - vindmøller og drivhuse, - markiser, solafskærmning, overdækninger og skilte, - ruder af glas eller andet materiale, medmindre der er tale om erstatningsmateriale for glas, der er anbragt som fast tagbeklædning, se dog punkt 38. Følgende genstande er ikke omfattet medmindre andet direkte fremgår af policen: - anlæg og installationer til udnyttelse af vedvarende og/eller alternativ energi, - baldakiner, skærmtage, boble- og telthaller. 47. Svamp- og insektdækningen - træpæle eller anden fundering af træ, - skure, lysthuse og halvtage, - drivhuse, - kældergulve og paneler på kældervægge, - verandaer og terasser, - baldakiner, - overdækninger, - altaner, plankeværker, stakitter eller lignende af træ. Hvordan fastsættes erstatningen for bygninger og bygningstilbehør? Nyværdiforsikring 48. Nyværdi Ved Nyværdiforsikring erstattes de forsikrede bygninger med deres fulde værdi som nye med de fravigelser der følger i punkt 49. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet. Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted indenfor normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 49. Værdiforringelse på grund af slid og ælde Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet med mere end 30% i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse. Ved vurdering heraf indgår blandt andet forholdet mellem genstandens alder og den formodede levetid efter de vejledende regler i Forsikring & Pensions vejledning 318, som kan rekvireres hos Codan. Følgende genstande omfattes ikke af Svamp- og insektdækningen: KBR-C Side PN 08

15 Førsterisikoforsikring 50. Førsterisiko Ved Førsterisikoforsikring erstattes med indtil de af Dem fastsatte forsikringssummer. Forsikringssummerne indeksreguleres, jævnfør Fællesbetingelserne punkt 17. Underforsikring kan ikke gøres gældende. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til oprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige den beskadigede bygnings forsikringssum på skadetidspunktet. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser på dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet. Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 51. Panthaveraccept Anvendelse af Førsterisikoforsikringsformen forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, såfremt der herved sker en nedsættelse af forsikringssummen til et beløb, der er mindre end de forsikrede bygningers fulde værdi som nye med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde. Dagsværdiforsikring 52. Dagsværdi Ved Dagsværdiforsikring erstattes de forsikrede bygninger med deres fulde værdi som nye med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser på dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet. Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. Sumforsikring 53. Sumforsikring Ved Sumforsikring erstattes de forsikrede bygninger med indtil de af Dem fastsatte forsikringssummer. Forsikringssummerne indeksreguleres, jævnfør Fællesbetingelserne punkt 17. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til oprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser på dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet. Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. Erstatningen nedsættes forholdsmæssigt, såfremt genopførelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden, med fradrag for slid og ælde, overstiger forsikringssummen. 54. Panthaveraccept Anvendelse af Sumforsikringsformen forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, såfremt der herved sker en nedsættelse af forsikringssummen til et beløb, der er mindre end de forsikrede bygningers fulde værdi som nye med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde. KBR-C Side

16 Erstatning for forladte bygninger 55. Bygninger der er forladt For bygninger der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for nedsat anvendelighed. Erstatning for bygninger bestemt til nedrivning 56. Bygninger der skulle have været revet ned For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter punkt Erstatningsudbetaling 57. Erstatning til genoprettelse Erstatningen udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted. 58. Erstatning til fri rådighed Hvis erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan dog ikke overstige bygningens handelsværdi. Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. Særlige bestemmelser for Bygningsbranddækningen Forsikringstidens ophør 60. Fællesbetingelsernes bestemmelser De i Fællesbetingelsernes punkt 21 og 24 anførte bestemmelser om fornyelse og opsigelse, og ændring af vilkår, gælder for bygningsbranddækningen med de nedenfor under punkt 61 anførte begrænsninger. 61. Bygningsbranddækningens særlige bestemmelser Codan er kun berettiget til at acceptere opsigelse af Bygningsbranddækningen med samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har ret til at tegne bygningsbrandforsikring. Codan kan ophæve dækningen med øjeblikkelig virkning, hvis bygningerne er forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare. Hvis Codan i forbindelse med en risikoændring ikke er forpligtet til at fortsætte dækningen, ophører Codan's ansvar med øjeblikkelig virkning fra risikoændringens indtræden. I forhold til ovennævnte rettighedsindehavere kan ophævelsen dog først ske med 14 dages varsel. Codan er i øvrigt ikke berettiget til at opsige Bygningsbranddækningen, og ændring af Codan's forsikringsbetingelser for Bygningsbranddækningen, kan kun gennemføres efter Finanstilsynets godkendelse. Ønsker De ikke at acceptere disse ændringer, kan De opsige dækningen senest 1 måned før ændringens ikrafttrædelsesdato. Ændring af forsikringsbetingelserne for bygningsbrandforsikringen skal ske i overensstemmelse med de af Finanstilsynet fastsatte minimumskrav for bygningsbrandforsikringer. 59. Selvrisiko Såfremt der for Ejendomsdækningen gælder en selvrisiko, fremgår det af policen. KBR-C Side PN 09

17 Jorddækning i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For Jorddækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Erhvervsforsikringen. Hvem er dækket? 2. Forsikringstageren Forsikringstager som ejer eller bruger af det forsikrede. Hvad omfatter Jorddækningen? 3. Jorddækningen omfatter udgift til: - oprydning, - oprensning, opgravning, - deponering, - fjernelse og destruktion, - retablering, som følge af: - skader omfattet af Bygningsbranddækningen, - skader omfattet af Anden bygningsbeskadigelse. Af policen fremgår det, hvilke dækninger De har valgt. 4. Jorddækningen omfatter desuden: - nødvendige udgifter til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang. 5. Jorddækningen omfatter ikke: - udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden, - krav der anmeldes overfor Codan mere end 6 måneder efter den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de oven for anførte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere. Betingelse for dækning 6. Lovgivningskrav Jorddækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning med videre, og at denne er nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af den dækning De har valgt (se punkt 3), og som har ramt forsikringstagerens bygninger, løsøre beroende i forsikringstagerens bygninger eller løsøre beroende på eller i den forsikrede jord. Hvilke genstande er dækket? 7. Jorddækningen omfatter: - jord, - søer, damme, vandreservoirer og lignende. Hvordan fastsættes erstatningen? 8. For Jorddækningen gælder: Forsikringen dækker med den i policen angivne forsikringssum, dog højst med kr. pr. kubikmeter jord/vand. Beløbet indeksreguleres, jævnfør Fællesbetingelserne punkt 17. Underforsikring kan ikke gøres gældende. KBR-C Side

18 Husejeransvarsdækning i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For Husejeransvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Erhvervsforsikringen. Hvem er dækket? 2. Forsikringstageren med flere Forsikringstageren som ejer af den forsikrede ejendom, samt medhjælp beskæftiget ved ejendommens pasning. Hvad omfatter Husejeransvarsdækningen? 3. Husejeransvarsdækningen omfatter: - sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges sikrede som ejer af ejendommen, - ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber under 10 HK efter Færdselslovens regler og med Færdselslovens summer. Hvad omfatter Husejeransvarsdækningen ikke? 4. Erhvervsudøvelse Skade forvoldt i forbindelse med udøvelse af en i eller på ejendommen drevet virksomhed. 5. Kontraktforhold Skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler uden for kontraktforhold. 6. Formuetab Formuetab, der ikke er en følge af en dækningsberettiget skade på person eller ting. 7. Egne ting, varetægt med videre Skade på ting, som sikrede eller de sammen med sikrede boende familiemedlemmer: - ejer, - har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, - har sat sig i besiddelse af, - har i varetægt af anden grund. 8. Forsæt, beruselse eller narkotika Skade forvoldt af sikrede med forsæt, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika. 9. Gravearbejde og lignende Skade på ting forårsaget ved udgravnings- opgravnings-, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder samt jord- eller grundvandssænkning i forbindelse hermed eller ved den sikredes brug af sprængstoffer. 10. Ombygning med videre Skade på ting forårsaget ved nybygning, ombygning eller tilbygning til den forsikrede ejendom. 11. Forurening Forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. 12. Hunde, motorkøretøjer Skade forvoldt af hunde og skade forvoldt ved kørsel med motorkøretøjer, herunder traktorer, bortset fra de, der er nævnt under punkt 3. KBR-C Side PN 10

19 Hvornår dækkes Husejeransvar? 13. Forsikringstiden Skade konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte være begået. Skade, som anmeldes mere end 2 år efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Skadeopgørelse 14. Sagsomkostninger Omkostninger ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse, som er afholdt med Codan's billigelse, dækkes selv om dækningssummerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af dækningen. 15. Dækningssum pr. forsikringsår Policen dækker med i alt kr., heraf maksimalt for tingskade kr., hvilket er den højeste grænse for Codan's forpligtelse for skader konstateret inden for det enkelte forsikringsår. Ovennævnte beløb er indeksreguleret, jævnfør Fællesbetingelserne punkt 17. Ovennævnte sumbegrænsning gælder ikke for ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber, jævnfør punkt 3. Skadeanmeldelse 16. Erstatningskrav Såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst, skal der straks indsendes anmeldelse til Codan. Erstatningspligt og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden Codan's samtykke, og Codan træffer bestemmelse om sagens behandling. Hvor dækkes Husejeransvar? Husejeransvarsdækningen omfatter det ansvar De ifalder som ejer af ejendommen på den/de adresse(r), dækningen er tegnet for. KBR-C Side

20 Glasdækning i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For Glasdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Erhvervsforsikringen. Hvem er dækket? 2. Forsikringstageren Forsikringstageren som ejer eller bruger af det forsikrede. Hvad omfatter Glasdækningen? 3. Glasdækningen omfatter direkte skader som følge af: - brud på det forsikrede glas. 4. Glasdækningen omfatter ikke: - genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads som bygningsbestanddele, - skade ved ridsning, afsprængning af fliser, afskalning eller anden beskadigelse, der ikke er brud, herunder punktering af og utætheder i sammensætningen af thermoruder, - skade, der skyldes glassets indfatning ikke har været holdt i forsvarlig stand, - skade, der skyldes arbejder ved glasset, dets rammer, indfatning eller murværket deromkring, - skade der er en direkte eller indirekte følge af reparations- eller bygningsarbejde i den forsikrede ejendom eller naboejendom, - omkostninger til midlertidig afdækning i tilfælde af skade, - beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem de erstattede genstande og de resterende, - skade, som er eller ville være dækket under en bygningsbrandforsikring. Hvilke genstande er dækket? 5. På forsikringsstedet Glasdækningen omfatter skade på de forsikrede genstande, som er nævnt i punkt 6, og som befinder sig på den/de adresse(r), dækningen er tegnet for. 6. Glasdækningen omfatter: - de til de forsikrede bygninger hørende udvendige vinduesruder, herunder thermoruder og forsatsruder, fællesruder, dørruder og ruder i faste skabe og skillerum - af glas eller erstatningsmateriale herfor, - indmurede eller fuldlimede spejle. 7. Glasdækningen omfatter ikke: - ruder over 8 kvadratmeter, - buede ruder, - dekoration, bogstaver, kunstnerisk udførte motiver og lignende, - elektrisk indbrudssikring (staniolbespindinger, glasbrudsdetektorer og snorkontakter). Hvordan fastsættes erstatningen? 8. Erstatning in natura Alle skader erstattes in natura. Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontanterstatning svarende til den udgift, Codan ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen. 9. Underforsikring Hvis forsikringsværdien overstiger den i policen angivne forsikringssum, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. KBR-C Side PN 11

21 Sanitetsdækning i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For Sanitetsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Erhvervsforsikringen. Hvem er dækket? 2. Forsikringstageren Forsikringstageren som ejer eller bruger af det forsikrede. Hvad omfatter Sanitetsdækningen? 3. Sanitetsdækningen omfatter direkte skader som følge af: - brud på det forsikrede sanitet. 4. Sanitetsdækningen omfatter desuden: - ved brud på w.c.- kummer dækkes udgiften til udskiftning af sædet under forudsætning af, at det gamle sæde ikke kan tilpasses den nye kumme. 5. Sanitetsdækningen omfatter ikke: - genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads som bygningsbestanddele, - skade ved ridsning, afsprængning af fliser og splinter, - skade som følge af frostsprængning i uopvarmede lokaler, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, - skade, som er eller ville være dækket under en bygningsbrandforsikring. - skade som følge af reparations- eller bygningsarbejde i den forsikrede ejendom eller naboejendom, - enhver form for beskadigelse af emalje, - øvrige beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem de erstattede genstande og de resterende. Hvilke genstande er dækket? 6. På forsikringsstedet Sanitetsdækningen omfatter skade på de forsikrede genstande, som er nævnt i punkt 7, og som befinder sig på den/de adresse(r), dækningen er tegnet for. 7. Sanitetsdækningen omfatter: - w.c.- kummer, - cisterner, - bidets, - håndvaske, - badekar. 8. Sanitetsdækningen omfatter ikke: - haner, - blandingsbatterier, - rørinstallationer og mekanisk udstyr af enhver art. Hvordan fastsættes erstatningen? 9. Erstatning in natura Alle skader erstattes in natura. Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontanterstatning svarende til den udgift, Codan ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen. 10. Underforsikring Hvis forsikringsværdien overstiger den i policen angivne forsikringssum, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. KBR-C Side

22 Fællesbetingelser for Erhvervsforsikringen med Ejendomsdækning i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forholdsregler ved skade 1. Afværgelse af skade Når der er sket en skade, er det sikredes pligt at forsøge at afværge eller begrænse skaden. Codan har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger. 2. Anmeldelse af skade Enhver skade skal straks anmeldes til Codan, således at Codan hurtigt kan bistå med råd og vejledning. Skader kan anmeldes til Codan på 3 måder: - Ved "anmeld skade" på døgnet rundt. - Ved opringning til Codans Servicecenter på , døgnet rundt. - Ved udfyldelse af blanket til skadeanmeldelse, som kan fås hos Codan. Skadeanmeldelsen skal i alle tilfælde indeholde så fyldestgørende oplysninger som muligt. 3. Anmeldelse til politi Skader som følge af tyveri eller hærværk skal straks og senest indenfor 24 timer tillige anmeldes til politiet. 4. Anmeldelse af ansvarsskade Har De valgt Husejeransvarsdækning skal der straks indsendes anmeldelse til Codan såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. 5. Udfyldelse af skadeanmeldelse Der skal indsendes en skadeanmeldelse. Skadeanmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger om skaden som muligt. 6. Udbedring af skade Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande må ikke finde sted, før Codan har givet accept. 7. Forsikring i andet selskab Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at erstatningspligten falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. Skader der aldrig er dækket 8. Jordskælv, krig, atomskader, datamisbrug med mere Jordskælv, krig, atomskader med mere For forsikringen i sin helhed gælder det, at den ikke dækker skade eller udbredelse af skade der er en direkte eller indirekte følge af eller står i forbindelse med: - jordskælv eller andre naturforstyrrelser, - krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder og neutralitetskrænkelser, - atomkernereaktioner for eksempel kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid. Dog dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelse heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. Datamisbrug Forsikringen dækker ikke skade eller tab, som direkte eller indirekte, helt eller delvist skyldes edb-misbrug af enhver art, herunder programmanipulation, angreb af edb-virus, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på eller i tilknytning til edb-anlæg. KBR-C Side PN 12

23 Voldgift 9. Uenighed om erstatningens størrelse Kan De ikke blive enig med Codan om erstatningens størrelse, fastsættes erstatningen ved voldgift. Til denne voldgift vælger De og Codan hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger en opmand inden sagen begynder. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en opmand, udnævnes denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Opmanden deltager kun i afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter herefter en erstatning, der ligger inden for de to vurderingsmænds forslag. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. Betaling af præmie 10. Opkrævning Codan opkræver præmien ved at sende en anmodning om betaling til den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Præmien kan også betales gennem BetalingsService (BS) eller Codan Konto Service (CKS). 11. Præmiens betaling Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på forsikringens forfaldsdage. Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen med præmien. 12. Betalingsfrist Præmien skal betales senest den dato, der står på anmodningen om betaling eller på Betalingsoversigten. 13. Påmindelse Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en påmindelse om betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen betaling. 14. Manglende betaling Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning. For Bygningsbrand gælder følgende: Codan kan ikke ophæve Bygningsbranddækningen på grund af manglende præmiebetaling, men har panteret og kan foretage udlæg for brandpræmien med renter og andre omkostninger. 15. Gebyrer, renter med videre Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning af præmien samt rykkergebyr og morarenter ved for sen betaling. Codan kan - herudover - beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og for andre serviceydelser. Indeksregulering 16. Fremgår af policen Såfremt de dækninger De har valgt er indeksreguleret, fremgår det af policen. Har De valgt indeks-/investeringsforsikring i tilslutning til løsørebranddækning, indeksreguleres denne efter Maskinprisindekset, der udarbejdes af Danmarks Statistik. 17. Ejendomsdækningen Ejendomsdækningen reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte byggeomkostningsindeks for boliger. Indeks pr. 1. juli 2005 = 104,9. Regulering af forsikringssummer foretages fra 1. januar, og regulering af præmie sker pr. hovedforfald. Forsikringssummer samt præmie ændres med den procent, som indekset er steget/faldet i forhold til det i policen anførte indekstal. KBR-C Side

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300802 Forsikringsbetingelser for Stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for stormskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

8. marts Kundenr

8. marts Kundenr Codan Forsikring A/S Vesterbro 101,2. 9000 Aalborg A/B Degnelodden Degnelodden 1 9280 Storvorde Tlf. 33 55 45 30 Fax 98 12 44 01 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 8. marts 2009 333 Kundenr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Basis Bygningsvandskadeforsikring

Basis Bygningsvandskadeforsikring Betingelser nr. 304801 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsvandskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Beboelse Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300204 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for husejerforsikring

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Vilkår 2 Bygning 5469-7 Januar 1992 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er tegnet Brandforsikring 1 Hvad omfatter forsikringen 3 2 Hvilke skader er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring Betingelser nr. 300702 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere