Ansvarsfraskrivelse vedrørende First North

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarsfraskrivelse vedrørende First North"

Transkript

1 Ansvarsfraskrivelse vedrørende First North First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt de samme regler, som Selskaberne på det regulerede hovedmarked. De er i stedet underlagt lempeligere regelkrav, som er tilpasset mindre vækst selskaber. Risikoen ved at investere i et Selskab på First North kan derfor være større end ved investeringer på hovedmarkedet. Alle Selskaber, hvis aktier handles på First North, har tilknyttet en Certified Adviser, som skal monitorere, at reglerne overholdes. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S godkender ansøgninger om optagelse til handel.

2 Certified Adviser: Dahl Sørensen og Partners A/S Amagertorv København K Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse med Selskabets aktiers optagelse til handel på First North. Som følge heraf har Selskabets ledelse udarbejdet et Prospekt, som Selskabet er ansvarlig for. Certified Adviser har gennemgået Prospektet og skønner på baggrund af de foreliggende oplysninger, som Certified Adviser har modtaget fra Selskabet, at der ikke mangler informationer, der væsentligt kan ændre billedet af Selskabet. Certified Adviser har ikke pligt til, og har ikke foretaget en egentlig efterprøvning af de udsagn, ledelsen har givet i forbindelse med udarbejdelsen af dette Prospekt. Certified Adviser hjælper Selskabet med at opfylde de forpligtelser, som følger af, at Selskabets aktier er optaget til handel på First North. Herunder at monitorere, at selskabet i forbindelse med optagelsen og efterfølgende opfylder adgangskravene til First North. Certified Adviser kan alene rådgive omkring de forhold, som den Godkendte Rådgiver er blevet bekendt med, og der er ikke pligt til, at Certified Adviser selv skal opsøge eller efterprøve informationer om Selskabet. Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 1 Indledning Ansvar og erklæringer Resume Risikofaktorer Selskabsoplysninger Forretningsoversigt Markedsbeskrivelse Forventninger Øvrige selskabsoplysninger Udbuddet Aktiekapital og aktionærforhold Aktiernes rettigheder Beskatning Rådgivere Definitioner Selskabets vedtægter Prospekt indeks Detaljeret indholdsfortegnelse findes bagerst i Prospektet Side 3

4 1 Indledning Travelmarket.com blev lanceret i 1996 som det første Internetbaserede rejsemarked i Danmark. Travelmarket 2001 A/S CVR nr (herefter kaldet Travelmarket, Travelmarket A/S, Selskabet eller Virksomheden ) har siden udviklet sig til at blive blandt de største rejseportaler i Skandinavien. Nærværende Prospekt (herefter kaldet Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med et offentligt udbud (herefter kaldet Udbuddet ) af stk. nye aktier i Travelmarket. Selskabets eksisterende aktier såvel som nye aktier i Travelmarket søges optaget til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S alternative markedsplads First North (herefter kaldet First North ). Selskabets aktiekapital udgør inden udbuddet stk. aktier. De stk. nye aktier udbydes til en fast kurs på DKK 26, pr. aktie af nominelt DKK 1,. Selskabets hovedaktionær Richard Bunck har udstedt en tegningsgaranti på indtil MDKK 14,3 svarende til hele udbuddet. Selskabets aktiekapital vil derfor efter udbuddet bestå af stk. aktier af nominelt DKK 1,. Formålet med kapitaludvidelsen er at skabe et kapitalgrundlag til gennemførelse af en yderligere internationalisering af det succesfulde forretningskoncept fra Skandinavien samt at signalere til kunder, samarbejdspartnere i ind og udland, at Travelmarket er en driftig, innovativ og velkonsolideret virksomhed. Selskabets nuværende aktionærer ønsker, at en del af provenuet fra aktieemissionen i Travelmarket anvendes til hel eller delvis betaling ved eventuelle strategiske opkøb af andre selskaber. Travelmarket vil efter udbuddet modtage et nettoprovenu på ca. MDKK 13,050, foruden løbende tilførsel af likvider fra driften, hvilket efter Selskabets opfattelse udgør et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og beredskab til at gennemføre de aktiviteter og den strategi, som er planlagt for Selskabets fremtidige vækst. Udbuddet gennemføres efter dansk lovgivning, og Prospektet er udarbejdet efter standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning og efter bekendtgørelse nr. 306 af 28. April 2005 Bekendtgørelser om Prospekter for værdipapirer over samt regelsæt for First North og Kommissionens Forordning nr. 809/2004 af 29.april Potentielle investorer opfordres til at undersøge og vurdere risici, juridiske og skattemæssige forhold, inden beslutning om tegning af aktier foretages. Side 4

5 2 Ansvar og erklæringer 2.1 Ledelsens erklæring Vi erklærer herved, at vi som ansvarlige for Prospektet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i registreringsdokumentet efter vores bedste viden er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Vi erklærer ligeledes herved, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige, og ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Virksomhedsbeskrivelsen. De fremtidige forventninger for Selskabet for perioden 2007/ /10 er udarbejdet på grundlag af målsætninger og forudsætninger, der skønnes realistiske. Forventningerne bygger bl.a. på antagelser, der ligger uden for Ledelsens kontrol, herunder en fortsat positiv udvikling i rejsebestilling på Internettet i Skandinavien og i de nye udenlandske markeder, som Selskabet har til hensigt at etablere sig i. Der vil imidlertid ofte opstå afvigelser mellem de budgetterede forventninger og de senere realiserede resultater, idet begivenheder og omstændigheder ofte ikke indtræffer som forventet, og sådanne afvigelser kan være væsentlige. Vejle, den 13. november 2007 Ledelsen Ole Stouby Adm. direktør Bestyrelsen Merete Søby Carsten Ceutz Jeppe M. Jensen Ole Stouby Marketingdirektør Advokat Adm. direktør Adm. direktør Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesformand, Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Side 5

6 2.2 Juridisk rådgivers erklæring Vi har gennemgået de i Prospektet indeholdte oplysninger vedrørende Selskabet Travelmarket A/S selskabsretlige registreringsforhold, Selskabets vedtægter samt Selskabets aktiekapital. Vi erklærer hermed at ovennævnte oplysninger er og vil blive i overensstemmelse med de foreliggende registreringer hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Vi har tillige ydet rådgivning omkring og bistået ved udarbejdelse af regelsæt for Selskabets handel med egne aktier, regelsæt for behandling af intern viden og overholdelse af oplysningsforpligtelsen samt regelsæt for handel med Selskabets aktier (insiderregler). København, den 13.november 2007 Accura Advokataktieselskab Tuborg Boulevard Hellerup Michael Vinther Advokat Karsten Pedersen Advokat Side 6

7 2.3 Revisors erklæring Til aktionærerne i Travelmarket A/S Vi har kontrolleret oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i prospektet for Travelmarket A/S. De regnskabsmæssige oplysninger gengives fra årsrapporterne for regnskabsårene 2003/04, 2004/05, 2005/06 og 2006/07 samt af resultatforventninger for regnskabsårene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010. Årsrapporterne for regnskabsårene 2003/04, 2004/05, 2005/06 og 2006/07 for Travelmarket A/S er aflagt efter årsregnskabslovens regler for virksomheder i regnskabsklasse B og forsynet med revisionspåtegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionspåtegningerne for årsrapporterne for regnskabsårene 2003/04, 2004/05 er afgivet af statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen, Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Revisionspåtegningerne for årsrapporterne for regnskabsårene 2005/06 og 2006/07 er afgivet af registreret revisor Michael Anker, Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Registreret revisor Michael Anker, Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har afgivet erklæring om resultatforventninger til regnskabsårene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010 for Travelmarket A/S. Erklæringen fremgår af Prospektets afsnit 2.3 og er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Ledelsen har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af oplysninger heri. Vort ansvar er på grundlag af vort arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt udvalgte oplysninger af regnskabsmæssig karakter er korrekt gengivet fra årsrapporterne 2003/04, 2004/05, 2005/06 og 2006/2007 samt af resultatforventninger for regnskabsårene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/ Det udførte arbejde Vi har udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Som led i vort arbejde har vi kontrolleret Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder hoved og nøgletal, samt påset, at disse er korrekt gengivet fra årsrapporterne for 2003/04, 2004/05, 2005/06 og 2006/2007 samt af resultatforventninger for regnskabsårene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010. Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Side 7

8 2.3.3 Konklusion I henhold til Københavns Fondsbørs A/S regler skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Travelmarket A/S, som er os bekendt, og som efter vor opfattelse kan påvirke vurderingen af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat, som angivet i årsrapporterne for regnskabsårene 2003/04, 2004/05, 2005/06 og 2006/2007 samt af resultatforventninger for regnskabsårene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010 er indeholdt i prospektet. København, den 13. november 2007 Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Michael Anker Registreret revisor Registreret revisor Michael Anker er medlem af FRR (Foreningen af Registrede Revisorer) Mortensen & Beierholm er medlem af FSR ( Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) 2.4 Erklæring afgivet af selskabets revisor om undersøgelse af resultatforventninger Til aktionærerne og potentielle investorer i Travelmarket Vi har efter aftale undersøgt Travelmarket resultatforventninger til regnskabsårene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010 og budgetforudsætningerne hertil, således som de udtrykkes i Prospektets afsnit 8. Ledelsen har ansvaret for resultatforventningerne til regnskabsårene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010. Vort ansvar er på grundlag af vore undersøgelser at afgive en konklusion om resultatforventningerne. Side 8

9 2.4.1 De udførte undersøgelser Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte forudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation og en høj grad af sikkerhed for, at resultatforventningerne til regnskabsårene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010 er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vore undersøgelser har omfattet en gennemgang af resultatforventningerne med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede forudsætninger er dokumenterede, velbegrundede og fuldstændige. Vi har endvidere efterprøvet, om resultatforventningerne er baseret på de opstillede forudsætninger. Det er vor opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion Konklusion På grundlag af vor undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet opmærksomme på forhold, der giver os anledning til at konkludere, at disse forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for resultatforventningerne til regnskabsårene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010. Det er endvidere vor konklusion, at resultatforventningerne er baseret på de opstillede forudsætninger og præsenteret i overensstemmelse med selskabets regnskabspraksis for senest aflagte årsrapport. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. København, den 13. november 2007 Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Michael Anker Registreret revisor Michael Anker er medlem af FRR (Foreningen af Registrede Revisorer) Mortensen & Beierholm er medlem af FSR ( Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) Side 9

10 2.5 Certified Advisers erklæring Som Certified Adviser skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Selskabet og dets revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysningerne, oplysninger om markedsforhold mv., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt disse med de i Prospektet indeholdte informationer og har derved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. København, den 13. november 2007 Niels Dahl Sørensen Direktør & Partner Jesper Gøthgen Partner Certified Adviser: Dahl Sørensen & Partners A/S Amagertorv København K T: E mail: Web: Side 10

11 3 Resume Dette følgende, er et sammendrag af de mere detaljerede oplysninger, der er indeholdt i Prospektet. Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet. Oplysningerne skal læses i sammenhæng med Prospektet og kan ikke påberåbes selvstændigt. Enhver beslutning om investering i Selskabets aktier bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Som et led i overvejelserne om investering i Travelmarket bør investorer læse afsnittet Risikofaktorer i sin helhed og i sammenhæng med den resterende del af Prospektet. Afsnittet beskriver de risikofaktorer, som Ledelsen anser for væsentlige for Travelmarket. Risiciene omfatter følgende forhold: Markedsmæssige risici Udviklingen i rejsebranchen Konjunkturfølsomhed i rejsebranchen Konkurrence fra andre rejseportaler Konkurrence fra internationale markeder Konkurrence fra webbureauer Selskabsspeciffikke risici Medarbejderforhold IT-drift Kundeforhold Leverandørforhold Indhentning af priser via robotteknologi Financielle risici Udsving på aktiemarkedet Udsving på valutamarkedet 3.1 Travelmarket travelmarket.com er din guide til rejser Travelmarket er Danmarks største rejsemarked på Internettet, og ifølge FDIM (Foreningen af Danske Internet Medier) havde Travelmarket.com i juli 2007 mere end besøg i Danmark, hvorved Travelmarket var blandt de 30 største internetmedier i Danmark på FDIM`s topliste. Side 11

12 Travelmarket driver en Internetbaseret rejsesøgemaskine. Derfor kan rejseportalen travelmarket.com sammenlignes med Google blot er indholdet koncentreret om rejser med avancerede søgefaciliteter. er markedets uafhængige rejsesøgemaskine. Fordele for brugerne (de rejseinteresserede) Hurtigt og optimalt overblik af rejseudbuddet (flybilletter, billeje, hoteller, charter, temarejser etc.) via en gratis Internet tjeneste Fordele for rejsebranchens aktører Fordele for Travelmarket Rejsebranchens aktører får via rejseportalen travelmarket.com en attraktiv og billig distributionsplatform, hvor de betaler for annoncering, kliks og registreret salg af rejser. Tillige får rejsebranchens aktører tilbud om gratis produktion af websider og bookingsoftware fra Travelmarket. Travelmarket kan som uafhængig rejsesøgemaskine tilbyde brugerne information om det samlede udbud inden for rejsemarkedet. Travelmarket sælger ikke rejser, og konkurrerer derfor ikke med rejsebranchens aktører, men øger derimod aktørernes mulighed for salg af deres produkter til et større antal rejseinteresserede. Disse forhold betyder, at rejseportalen travelmarket.com er attraktiv at benytte for såvel brugerne som for rejsebranchens aktører. Travelmarkets indsats er koncentreret omkring to hovedopgaver: Hovedindtægtskilder At sørge for at rejseportalen og rejsesøgemaskinen er så attraktiv som overhovedet muligt for brugeren ved altid at have det bedste og mest omfattende indhold. At sørge for at udbygge rejsesøgemaskinen i de eksisterende markeder og at etablere den i nye internationale markeder. er indtægter fra brugernes kliks og registrerede bookinger samt indtægter fra abonnementspakker, som tegnes af rejsebranchens aktører for deres deltagelse i rejseportalen travelmarket.com. Travelmarket er baseret på specialudviklede Internetrobotter, som afsøger rejseselskabernes prisdatabaser og flyselskabernes hjemmesider for rejsetilbud og flypriser. I tillæg hertil opdaterer mange rejseselskaber Side 12

13 selv deres rejsetilbud på travelmarket.com via en administrationsside, mens andre opdaterer priser og tilbud via prisfiler, der sendes til Travelmarkets database. Baseret på de positive erfaringer i Skandinavien er det virksomhedens målsætning, at travelmarket.com skal være en betydende international rejsesøgemaskine. Travelmarket driver desuden Skandinaviens førende webbureau med webproduktion til rejsebranchens aktører. Med eget udviklet bookingsoftware og CMS system ønsker Travelmarket at tilbyde merværdi til sine kunder og partnere. Travelmarkets bookingsoftware, som er installeret på rejsebranchens aktørers websider, vurderes årligt at omsætte rejsesalg for trecifrede millionbeløb. 3.2 Forventninger til fremtiden Travelmarket har i de seneste regnskabsår oplevet en positiv vækst i de brugergenererende kliks og bookingindtægter særligt i regnskabsåret 2006/2007 hvor væksten var på ca. 300 %. De kommende år forventes en fortsat vækst fra dette hovedforretningsområde i både eksisterende og nye markeder. Der forventes desuden en vækst i annonce og abonnementsindtægter. I 2007/08 forventer Travelmarket en nettoomsætning på ca. MDKK 23,0 og et overskud Omsætning Travelmarket før afskrivninger og skat på MDKK ,6. I disse vurderinger er der ikke indregnet vækst og resultat fra eventuelle strategiske opkøb i eksisterende eller nye markeder. På baggrund af den forventede udvikling og det internationale ekspansionspotentiale udbyder Travelmarket de stk. nye aktier til en fast kurs på DKK 26, Oms realiseret Oms budget pr. aktie af nominelt DKK 1, svarende til en markedsværdi af 2003/ / / / / / /10 hele Selskabet på MDKK 56,0 før kapitaltilførsel. Dette svarer til en kurs på 3,1 gange omsætningen og en kurs på ca. 20 gange overskuddet før afskrivninger og skat (2006/07). DKK Side 13

14 3.3 Baggrund for optagelse til handel på First North Salg og distribution af rejser på Internettet har været i vækst de seneste 10 år, og væksten forventes at fortsætte i årene fremover. Travelmarkets ønske om at blive optaget til handel på First North sker for at skabe kapitalgrundlaget for en yderligere internationalisering af det succesfulde forretningskoncept fra Skandinavien. Det er samtidig ledelsens ønske, at Travelmarket opnår en børsværdifastsættelse af aktierne i Travelmarket A/S til brug ved strategiske opkøb, hvor Travelmarket aktier helt eller delvist kan indgå som betalingen. Herunder eventuelt opkøb af tilsvarende virksomheder. 3.4 Finanskalender Travelmarkets ledelse har besluttet at kvartalsrapporteringen offentliggøres på følgende datoer i regnskabsåret 2007/08 og 2008/09. Halvårsrapport for første halvår 2007/ februar 2008 Periodemeddelelse for 3. kvartal 31. maj 2008 Årsrapport for 2007/ august 2008 Generalforsamling oktober 2008 Godkendt Årsrapport for 2007/ oktober 2008 Periodemeddelelse for 1. kvartal 30. november Udbuddet Udbudte aktier Selskabet udbyder stk. nye Aktier af nominelt DKK 1, pr. aktie svarende til nominelt DKK Tegningskurs Aktierne udbydes til en fast kurs på DKK 26,00 pr. aktie á nominelt DKK 1, Tegningskursen er fastsat på baggrund af Ledelsens forventninger til Selskabets fremtidige positive vækst og indtjeningsmuligheder, de risici som Selskabet opererer under, samt at Selskabets aktier optages til handel på First North. Side 14

15 Tegningsperiode Aktierne udbydes i perioden fra den 22. November kl. 9:00 til den 5. december 2007 kl Afslutning af Tegningsperioden kan, ved fuldtegning, finde sted før udløbet af Tegningsperioden, dog ikke tidligere end den 22. november 2007, kl Tegning via Internettet kan dog lukkes når som helst efter Tegningsperiodens begyndelse ved fuldtegning af de via Internettet udbudte aktier. Afgivelse af tegningsordrer Tegning af aktier via Internettet Tegning af aktier via tegningsblanket Tegning af de udbudte aktier kan afgives såvel via Internettet som ved tegningsblanket. Hver investor skal tegne for mindst 193 stk. aktier af nominelt DKK 1,, svarende til et minimums tegningsbeløb på DKK Investor kan afgive flere tegningsordrer. Ved aktiekøb der ønskes anvendt til pensionsformål skal fysisk tegningsblanket anvendes. Tegningsordre afgives med bindende virkning. Skal ske via Selskabets hjemmeside hvor der kan afgives tegningsordrer på op til DKK svarende til stk. aktier af nominelt DKK 1,. Indbetaling af tegningsvederlag skal foretages i form af kontant betaling med Dankort eller Visa Dankort. Tegningsbeløbet indsættes (elektronisk) på en konto hos handelsformidler, Nordea Bank Danmark A/S. Der kan højst tegnes stk. aktier via Internettet, medmindre bestyrelsen i Tegningsperioden træffer beslutning om, at udbyde en større del af udbuddet til Tegning via Internettet. Tegningsblanket kan downloades fra Aktiehandelssystemet. Tegningsordrer skal indleveres til investors eget pengeinstitut. Der kan højst tegnes stk. aktier via fysisk tegningsblanket. Endelig betaling vil finde sted samtidig med at levering af Aktierne via Værdipapircentralen, dog senest den 13. december Side 15

16 Investor kan vælge både at afgive tegningsordrer via Selskabets hjemmeside og via indlevering af vedlagte fysisk tegningsblanket til Investors eget pengeinstitut. Efter Tegningsperiodens udløb er alle tegningsordrer bindende. Tegningsgaranti Selskabets hovedaktionær Richard Bunck, Frederiksborg Kongevej 49, 2980 Kokkedal, har afgivet tegningsgaranti på indtil DKK svarende til hele udbuddet, for det tilfælde, at der ved tegningsperiodens udløb ikke er sket fuldtegning af de udbudte stk. nye aktier. Meddelelse om udbuddets forløb Forløbet af udbuddet forventes offentliggjort på Selskabets hjemmeside og via First North senest den 7. december Overtegning Optagelse til handel Første handelsdag Lock up aftaler I tilfælde af overtegning vil der ske en reduktion i ordrer modtaget via tegningsblanket. Reduktionen vil ske efter bestyrelsens frie skøn. Tegninger (køb af aktier) modtaget og betalt via Internettet vil ikke blive reduceret. Det tilstræbes, at investor vil modtage de i ordreafgivelsen nævnte antal aktier. I tilfælde af overtegning vil der ske en reduktion i tegningsordrer modtaget via tegningsblanket. Reduktion vil ske efter Bestyrelsens frie skøn ud fra hensynet til at sikre Selskabet en attraktiv og stabil aktionærkreds. Eksisterende og nye aktier søges optaget til handel på First North. Hovedaktionær Ricard Buncks tegningsgaranti medfører, at ansøgningen om optagelse af Selskabets aktier til handel på First North fastholdes uanset udbuddets forløb. I den forbindelse tages der forbehold for at First North kan godkende spredningen af de tegnede aktier. Første handelsdag forventes at være 13. december Hvis udbuddet lukkes tidligere end 5. december 2007, forventes første handelsdag at blive rykket tilsvarende frem, såfremt dette er praktisk muligt og kan aftales med First North Travelmarket har indgået aftaler (Lock up) med hovedaktionær Richard Bunck og storaktionær O.S. ApS ejet af adm. direktør i Travelmarket Ole Stouby, om visse begrænsninger i disse aktionærers adgang til at sælge deres aktier i en periode på op til 24 måneder efter udbuddets lukning. Aktier tegnet i henhold til Tegningsgarantien er ikke underlagt lock up aftalen. Side 16

17 Udbytte De nye aktier vil have fuld ret til udbytte for regnskabsåret 2007/08, der deklareres eller udbetales af Selskabet, efter de nye aktier er udstedt og registreret i Værdipapircentralen. Travelmarket følger Værdipapircentralens til enhver tid gældende regler om udbytte. Udbyttet udbetales til aktionærernes konto i respektive pengeinstitutter. Stemmeret Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 1, giver én stemme i Selskabet. Stemmeretten for aktier erhvervet ved overdragelse er betinget af, at aktionæren er noteret i aktiebogen eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor Selskabet. Stemmeretsaftale Provenu Anvendelse af provenu Selskabets aktionærer Richard Bunck og O.S. ApS har indgået en Stemmeretsaftale, hvorved de sammen stemmer i forbindelse med valg til bestyrelsen. Kursværdien i forbindelse med Udbuddet er DKK , hvilket efter fradrag af omkostninger forbundet med Udbuddet vil give Selskabet et nettoprovenu på ca. DKK Der henvises til afsnittet Formålet med udbuddet og anvendelse af provenu. ISIN/Fondskode Eksisterende aktier DK (blivende fondskode) Nye aktier DK (midlertidig fondskode) De nye aktier optages til handel i den midlertidige fondskode. Den midlertidige fondskode forventes sammenlagt med fondskoden for de eksisterende aktier, så snart kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen, hvilket vil ske så hurtigt som muligt efter optagelse af aktierne til handel på First North. Symbol på First North Risikofaktorer TMCOM Der henvises til afsnittet Risikofaktorer Side 17

18 3.6 Hoved og Nøgletal for Travelmarket / / / /04 1/7 30/6 1/7 30/6 1/7 30/6 1/7 30/6 TDKK TDKK TDKK TDKK Hovedtal resultat: Omsætning Overskud før afskrivninger Overskud før skat Overskud efter skat Hovedtal balance: Balancesum Egenkapital Udbytte Likvider og værdipapirer Nøgletal: Medarbejdere (stk) Nettoomsætning pr. medarbejder (tkr) Vækst i nettoomsætning (%) 14% 7% 28% 19% Vækst i overskud (%) 51% 32% 60% 720% Overskudsgrad(%) 7% 3% 10% 12% Afkastningsgrad (%) 13% 6% 18% 14% Egenkapitalens forrentning (%) 19% 12% 19% 70% Resultat pr. aktie (kr) 0,38 0,25 0,37 0,93 Side 18

19 4 Risikofaktorer En investering i Travelmarket indebærer risici, for investorer der overvejer at tegne aktier i Selskabet. Nedenfor beskrives de risikofaktorer, som Travelmarket finder væsentlige for Virksomheden. Foruden de oplysninger, der i øvrigt fremgår af Prospektet, bør potentielle investorer ved vurderingen af, om der bør investeres i Travelmarkets aktier nøje overveje disse risikofaktorer. De anførte forhold er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge, og forholdene skal på ingen måde opfattes som udtømmende. Ledelsen forventer, at de beskrevne risici er dem, der kan få størst betydning for Selskabets fremtidige vækst, aktivitet, økonomiske stilling og resultater. Beskrivelsen bør ses i sammenhæng med det øvrige indhold af dette Prospekt i sin helhed. Likviditeten i et selskabs aktier, herunder Travelmarkets aktier, er af væsentlig betydning for prissætningen af aktien samt for aktionærens mulighed for at købe og sælge aktier til den pris, der findes på First North, hvor Selskabets Aktier søges optaget til handel. Der kan ikke gives sikkerhed for, at en investor til enhver tid kan købe eller sælge Aktier i Selskabet til den kurs der udstedes aktier til eller den kurs, der senest er noteret på First North. 4 år med vækst og overskud Travelmarket har de seneste 4 år vist omsætningsvækst hvert år og samtidig også et positivt resultat hvert år. Det er Selskabets hensigt og forventning at fortsætte denne udvikling, men Selskabet kan være sårbart for hændelser, der opstår i markedet og for ændringer i konjunkturer og andre udefra kommende forhold. Derfor kan der ikke gives sikkerhed for, at Selskabet vil kunne fortsætte den positive udvikling, ligesom den planlagte ekspansion i nye markeder også indebærer nye risici for Travelmarket. 4.1 Markedsmæssige risici Udviklingen i rejsebranchen Rejsebureauernes dækningsbidrag på Internettet ved salg af simple produkter som flybilletter er under stort pres, og formodes på sigt at forsvinde. Dette kan påvirke omsætningen og indtjeningen hos Travelmarket negativt, da rejsebureauerne herved får færre indtægter til markedsføring hos Travelmarket. Side 19

20 Travelmarket forventer dog uanset denne konkurrence på de simple produkter, at kunne opnå en indtjening fra salg af tillægsprodukter til selve flybilletten som f.eks. tilkøb af hotel, billeje, forsikring, hvorfor en høj volumen fortsat forventes at kunne give en god indtjening. Travelmarket forventer, at rejsearrangører, der forædler/sammensætter rejseprodukter (temarejser, herunder rundrejser, safari, golfrejser, krydstogt etc.) vil kunne generere et højt dækningsbidrag uanset udviklingen på Internettet og konkurrencen fra rejseproducenterne (flyselskaber, hoteller etc.), som i stigende grad sælger deres produkter direkte til forbrugerne. For at imødegå den fremtidige konkurrence vil Travelmarket ekspandere rejseportalen travelmarket.com internationalt med en rejsesøgemaskine som sammenligner flypriser, hotelpriser, temarejser etc. på Internettet. Travelmarket vil forsøge at opnå indtjening fra både salg/præsentation af simple og komplicerede produkter fra såvel rejseproducenter som rejsearrangører. Desuden indgås aftaler direkte med rejseproducenterne i relation til de simple produkter, så Travelmarket her ikke er afhængig af indtægterne fra rejsebureauerne Den konjunkturfølsomme rejsebranche Travelmarket er afhængig af udviklingen i rejsemarkedet, som er relativ konjunkturfølsom. Derfor vil konjunkturudsving kunne påvirke Selskabets omsætning og indtjening negativt. Såfremt konjunkturudsving betyder, at forbrugerne rejser mindre, kan dette påvirke besøgsantallet på rejseportalen i negativ retning og dermed et mindre antal kliks og bookinger fra brugerne Konkurrence fra danske rejseportaler Travelmarket har på trods af den nuværende og tidligere konkurrence fra de danske mediekoncerner ikke været ramt på hverken trafikken eller omsætningen fra konkurrenterne. Tværtimod har det øget opmærksomheden overfor rejsebranchens selskaber, som nu har flere rejseportaler at sammenligne resultater og kontaktpriser imellem. Travelmarket forventer, at de mange eksisterende og nye medieaktører vil forsøge at opnå markedsandele af de fremtidige indtægter fra salget af rejser via annoncering/kliks samt bookinghonorarer (medievirksomheder og søgemaskiner). Travelmarket vil i fremtiden blive udsat for større konkurrence fra forskellige danske rejseportaler. Primært forventes dette fra de store mediekoncerner, som vil forsvare deres nuværende indtægter fra printmarkedet samt tekst tv som overgår til Internettet med årene. Dette kan påvirke udviklingen af indtjeningen i det danske marked negativt for Travelmarket. Der vil være større konkurrence om rejsebranchens aktører samtidig med at konkurrenterne formodes at ville udvikle stadig mere konkurrencedygtige rejsesøgemaskiner for at blive den rejseportal, som brugerne foretrækker at benytte sig af i deres søgen efter rejser på Internettet. Side 20

21 4.1.4 Konkurrence fra udenlandske rejsesøgemaskiner Udenlandske firmaer kunne tænkes at gå ind på det skandinaviske rejseannoncemarked. På nuværende tidspunkt er det kun Kelkoo, (ejet af Yahoo) som er i det skandinaviske marked med en rejsesøgemaskine. Udenlandske rejsesøgemaskiner som amerikanske Kayak (har i 2007 lanceret tjenesten i England og Frankrig), Sidestep, TravelZoo m.fl. har stærke økonomiske ressourcer, som kan anvendes, hvis de for alvor ønsker at gå ind på det skandinaviske marked. Dette kan i så fald påvirke indtjeningen hos Travelmarket på indtægterne fra kliks og bookinger Konkurrence på internationale markeder Travelmarket har planlagt lancering af rejsesøgemaskinen i nye markeder i første omgang en international (engelsk) version af rejsesøgemaskinen i 4. kvartal 2007, med fokus på det engelske og dernæst det tyske, franske, spanske, canadiske og amerikanske marked. Travelmarkets udgangspunkt er at udvikle en rejsesøgemaskine, som indeholder flere søgninger og priser end de eksisterende rejsesøgemaskiner i de markeder, hvor Travelmarket vælger at lancere sin rejseportal. Der er stor konkurrence på disse nye markeder, og der vil være markedsføringsomkostninger og nogen risici forbundet med ekspansionen Konkurrence fra webbureauer Travelmarket har mange rejseselskaber som partnere, der benytter Travelmarkets software på deres egne hjemmesider. Markedet for udvikling af software til rejsebranchen får større og større fokus fra de store internationale IT og reservationssystemer, ligesom konkurrencen i Skandinavien synes skærpet. Derfor vil kravene til hastigheden af produktudviklingen være stor. Den øgede konkurrence på bookingsoftware til rejsebranchens selskaber risikerer at ramme Travelmarket negativt på omsætning og resultat, såfremt Selskabets software ikke kontinuerligt forædles og udvikles i takt med kravene i markedet. 4.2 Selskabsspecifikke risici Medarbejdere Travelmarket er afhængig af at kunne fastholde sine medarbejdere, der besidder den vigtige erfaring med rejser og Internettet. Medarbejdere er vigtige for Travelmarket, og det er vigtigt for Travelmarket, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at videreudvikle Selskabet i en fortsat positiv retning. Der er derfor betydelig fokus på at fastholde nuværende og tiltrække nye medarbejdere til Travelmarket. Selvom Travelmarket har været i stand til at sikre sig kvalificerede medarbejdere, er der ikke sikkerhed for, at Travelmarket fortsat vil være i stand til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere i fremtiden. Side 21

22 Travelmarket beskæftiger nu 23 medarbejdere, og såfremt flere medarbejdere måtte forlade Travelmarket samtidigt, vil dette kunne have en betydelig virkning på Selskabet og påvirke Selskabets omsætning og indtjening negativt. Det er Ledelsens opfattelse, at Travelmarket er en attraktiv arbejdsplads, og Ledelsen har ambition om at fastholde Selskabet som en attraktiv arbejdsplads, der vil være i stand til at fastholde og også i høj grad kunne tiltrække nye kvalificerede medarbejdere Drift af webløsninger og IT sikkerhed Travelmarket er afhængig af, at Selskabets interne og eksterne IT systemer fungerer med et minimum af driftsstop. I januar 2007 implementeredes en helt ny driftsplatform hos virksomheden Fuzion et hostingcenter i Århus, hvor rejseportalen og alle kunders websider er i drift på en lang række servere. Platformen er skalerbar og vurderes i sin nuværende opsætning og konfiguration at være tilstrækkelig i de kommende 3 år. Selskabet har etableret et uafhængigt backup system på alle væsentlige data på både drifts og udviklingsplatformen, så der ikke sker tab af data. Selskabet har i stor grad redundans af serverne, der driver de mange systemer. Såfremt der ikke opretholdes en optimal oppetid og sikkerhed vil dette have en negativ effekt på Selskabets applikationer, kunder og indtjening. Travelmarket er Microsoft Certified Partner inden for hosting Kundeforhold Travelmarket har en god spredning i omsætningen på mange kunder, i flere markeder og på forskellige produkter. Der har historisk været et tab på debitorer på under 2% af omsætningen, og derfor vurderes tab på debitorer ikke at udgøre nogen særlig risiko for Travelmarket. Såfremt rejsebranchen igen bliver ramt af en økonomisk afmatning, som den der fulgte efter 11.september 2001, vil dette forventeligt have en negativ effekt på Travelmarkets omsætning og resultat Risici ved leverandører Travelmarket er afhængig af en række leverandører både på hardware og software produkter. Ved et svigt fra en leverandør kan visse ydelser forsinkes eller performance kan forringes med deraf følgende kundeklager og mulige opsigelser af aftaler. Dette vil kunne forringe Selskabets omsætning og dermed også indtjening. Side 22

23 4.2.5 Indhentning af priser via robotteknologi Travelmarket henter oftest pris og produktinformation hos de enkelte rejseselskaber ved hjælp af Travelmarkets udviklede robotter der henter den aktuelle pris på rejseselskabets hjemmeside. Såfremt enkelte rejseselskaber vil hindre Travelmarket at hente disse informationer, kan det påvirke udbuddet af rejser på travelmarket.com, hvilket vil betyde at Travelmarket får svært ved at vise et optimalt udbud af rejser. Herved kan målsætningen om at præsentere det største rejseudbud blive et problem, og dette kan i værste fald påvirke omsætning og resultat i negativ retning. 4.3 Finansielle risici Udsving på aktiemarkedet Travelmarket er en relativ lille virksomhed og vil blive optaget til handel på First North, der er en alternativ markedsplads for aktier med høj risiko. Investorernes villighed til at investere i aktier med høj risiko er traditionelt meget kraftigt påvirket af konjunkturerne samt af likviditeten og stemningen på aktiemarkederne. En nedgang på aktiemarkederne vil derfor sandsynligvis påvirke aktiekursen på Travelmarket mere negativt end traditionelt børsnoterede aktier Udsving på valutamarkedet Travelmarket er via sine datterselskabers salg i Norge og Sverige påvirket af kursen på norske og svenske kroner i forhold til danske kroner, men er derudover ikke udsat for valutarisici i nævneværdig grad. Indtægter fra de nye markeder vil primært blive afregnet i Euro, hvorfor der heller ikke herfra forventes at være nogen nævneværdig grad af risici. Side 23

24 5 Selskabsoplysninger 5.1 Selskabets historie Adm. direktør Ole Stouby har siden 1987 været beskæftiget med rejsebranchen. I 1995 på en konference om det nye fænomen Internettet, fik han ideen til at samle rejsebranchens produkter under ét, og herved skabe overblik af rejseudbuddet for brugerne. Et samlet rejsemarked på Internettet med det internationalt klingende navn Travelmarket. Den 1. maj 1996 kunne travelmarket.dk lanceres på Internettet som den første reelle rejseportal i Europa (endnu før udtrykket rejseportal eksisterede). Forud var gået knap 3 måneders arbejde, hvor 2 programmører hjalp med udviklingen. De første selskaber i den danske rejsebranche (de eneste som var på Internettet) var med fra starten. Ole Stouby så samtidig et udækket behov for udvikling af web og bookingsoftware til rejsebranchens selskaber, som på Internettet kunne opnå fordele med distribution og markedsføring af deres produkter. Herved opstod webbureauet Travelmarket Interactive, som siden har været det førende webbureau i Skandinavien med rejsebranchens behov for Internetsoftware som speciale. Fra starten var partnerskaber vigtige, og derfor blev der indgået et samarbejde med TDC`s daværende Opasia, hvor Travelmarket fik ansvaret for opbygningen af et rejseområde i Opasia. I 1998 vandt Travelmarket Det for bedste indhold på Internettet. I samme år erhvervede Travelmarket domænet travelmarket.com. I januar 1998 lancerede Travelmarket rejseportalen i Sverige og i januar 1999 i Norge i lokale sprogversioner. De seneste 6 år har udviklet sig positivt med en sund vækst i omsætningen og et nettooverskud de seneste 4 år. Side 24

25 Selskabet er p.t. repræsenteret med lokale rejseportaler under travelmarket.com i Danmark, Norge og Sverige. I juli 2007 søgte mere end ½ mio. brugere efter rejseinformationer via de lokale rejseportaler Travelmarket.com, travelmarket.se og travelmarket.no samt de partnerwebsider (Krak, MSN m.fl.), hvor Travelmarkets software og webmoduler er integreret (Travelmarket Partner). I tillæg hertil har rejseportalen ca registrerede brugere i Skandinavien, som hver uge modtager e mail med tilbud og nyheder. Virksomheden har hovedkontor i Vejle, og beskæftiger ultimo september 2007, 23 medarbejdere i Danmark, Norge og Sverige. Der er siden december 2006 med succes outsourcet en del af softwareproduktionen til Ukraine med p.t. 5 medarbejdere Travelmarket har i dag mere end 200 kunder og partnere i rejsebranchen, heraf har mange websider og bookingsoftware fra webbureauet Travelmarket Interactive. Der gennemføres hver måned tusindvis af transaktioner/bookinger via Selskabets bookingsoftware med et årlig salg på et tre cifret millionbeløb gennem rejsearrangørernes websider. Hertil kommer Travelmarkets eget udviklede CMS software, som er skræddersyet til rejsebranchens selskaber, så disse kan administrere informationer på egne websider samt i rejseportalen travelmarket.com. Dette er med til at sikre tætte kunde og partnerrelationer. Virksomheden har siden 2002 været selvfinansierende, og er i dag gældfri (udover sædvanlige kreditorudeståender) og er af af Dun & Bradstreet danske repræsentant Soliditet A/S i 2006 blevet tildelt AAA i kreditværdighed. Soliditet A/S har baseret sin vurdering på udtræk fra de officielle databaser Soliditet A/S sædvanligvis anvender. 5.2 Kritiske perioder De oprindelige Travelmarket selskaber mistede indtjening som så mange andre IT virksomheder ved dot.com boblens nedbrud. I juni 2001 købte det nuværende Travelmarket alle aktiver og rettigheder fra de daværende selskaber. Det nye selskab startede op med 14 medarbejdere, hvorved den positive udvikling blev påbegyndt. Umiddelbart efter opstarten fulgte 11. september 2001, som specielt for rejsebranchen var en turbulent periode med afskedigelser og nedskæringer. Med fokus på omkostningerne og fastholdelse af den oprindelige strategi i det danske, norske og svenske marked blev omsætningen og indtjeningen gradvist øget. Advokatfirmaet Kroman Reumert som er kurator i de daværende Travelmarket selskaber (nu under konkurs) har endnu ikke afsluttet sin bobehandling, hvilket forventes at ske i Der er dog ingen forhold, som på nogen måde har betydning for det nye Travelmarket, idet det nye Selskab har købt rettighederne ud af konkursboet og ikke har forpligtelser over for konkursboet. Richard Bunck og Ole Stouby udgjorde ejerkredsen i de tidligere Travelmarket selskaber (nu under konkurs). Ole Stouby var samtidig adm. direktør i Travelmarket og de underliggende datterselskab er. Side 25

26 5.3 Stamdata Travelmarket er stiftet 1. januar Selskabet er et aktieselskab underlagt dansk lovgivning. Selskabskapitalen er fuldt ud indbetalt. Selskabet er hjemmehørende i Vejle kommune på adressen: Travelmarket Nørregade Vejle CVR nr T: F: Webside: Webside: Selskabet har på Prospektdatoen følgende bi-navne: Travelmarket A/S Travelmarket.com A/S 5.4 Ejerforhold Ejerskab af Travelmarket A/S før optagelsen af Selskabets aktier til handel på First North: Aktionærer Antal aktier Ejerandel Richard Bunck Indtrådt O.S. ApS *) Indtrådt % **) 30 % I alt % *) O.S. ApS er 100 % ejet af Ole Stouby **) Aktierne er lagt til sikkerhed i Nordea Bank Danmark A/S som har pant i aktierne som sikkerhed for et lån optaget i forbindelse med O.S. ApS erhvervede aktierne 24. November Side 26

27 5.5 Koncernstruktur Koncernen er organiseret med Travelmarket som moderselskab og det svenske og det norske selskab som 100 % ejedee datterselskaber. Selskaberne arbejder med deres respektive markederr og forretningsområder. Den daglige drift er præget af et tæt samarbejdee med direktionen og de enkelte landes landechefer. Datterselskabernes nationale repræsentation skaber mulighed for indsigt og fokus i markeder. Travelmarket har ikke kapitalbesiddelser i selskaber udenfor Koncernen. Travelmarket 2001 A/S CVR nr de pågældende Travelmarket Interactive AB Org nr Travelmarket AS Org nr Travelmarket 2001 A/S Travelmarket fungerer som koncernens moderselskab og ejer af nuværende datterselskaber. Moderselskabet udvikler og sikrer gennemførelse af koncernens overordnede målsætninger og strategier. Særligt er koncernens fælles markedsføring og branding afgørende elementer i omverdenens opfattelse og synlighed af Travelmarket i de stadig voksende markeder. Ejerskabet til koncernens nuværende IP rettigheder tilhørerr Selskabet, lige som de fremtidige IP rettigheder vil gøre det, for at sikre disse rettigheder i fremtiden for Selskabet. Resultaterne fra det svenske og det norske datterselskab er konsolideret ind i det danske Travelmarket. Datterselskaberne fungerer som salgskontorer i de respektive markederr og har som selvstændige selskaber ingen betydelig indflydelse på vurderingen af Travelmarket Travelmarket Interactivee AB Det svenskee datterselskab er etableret i år 1999, og drives parallelt med de danske aktiviteter Travelmarket AS Det norske datterselskab er etableret i år 1997, og drives parallelt med de danske aktiviteter Vedtægter Der henvises til selskabets vedtægter i bilag til Prospektet eller på Certified Adviser: Dahl Sørensen & Partners A/S Side 27

28 5.6 Organisation Bestyrelse Travelmarket har siden etableringen i 2001 haft en professionel bestyrelse. Direktionen har løbende dialog med bestyrelsen om Selskabets driftsaktiviteter. Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne bestå af 3 5 medlemmer. Bestyrelsens opgave er at sikre, at Travelmarkets overordnede strategi og tiltag fastlægges og koordineres. Det er direktionens opgave at implementere den valgte strategi og de aftalte tiltag. Direktionen sender til bestyrelsen en månedlig direktionsrapport, som inkluderer månedsregnskaber, balance og rapportering af alle væsentlige forhold i Virksomhedens udvikling. Bestyrelsen mødes mindst 6 gange om året for at følge udviklingen af Travelmarket. Her følges op på den økonomiske udvikling, rapporteringen, strategiske afklaringer m.v. Der er budgetplanlægning med tilhørende møde en gang årligt, gældende for det kommende år. Advokat Partner, Carsten Ceutz, Bech Bruun Advokatfirma Lange Linie Allé København Ø Bestyrelsesformand siden 2001 Nuværende hverv og bestyrelsesposter Forhenværende bestyrelsesposter Forhenværende hverv Født 1961 Bestyrelsesformand Advokat & Partner Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Travelmarket Bech Bruun, Advokatfirma Ejendomsmæglerfirmaet, Børnum A/S Match online.dk 2001 Advokat og partner Bech Bruun Advokat Lind & Cadovius Advokatselskab Advokatfuldmægtig Advokaterne Philip, Pontoppidan, Stadil & Gaarden Med en uddannelse som cand.jur. har Carsten Ceutz skabt sig en karriere som advokat og professionelt bestyrelsesmedlem i flere selskaber. Side 28

29 Marketingdirektør Fujitsu Siemens Merete Søby Borupvang 5D 2750 Ballerup Bestyrelsesmedlem siden 2005 Nuværende hverv og bestyrelsesposter Født 1974 Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Marketingdirektør Travelmarket Bergsøe4 Fujitsu Siemens Computer Norden Forhenværende bestyrelsesposter Forhenværende hverv 2006 Marketing Director, Fujitsu Siemens Computers Nordic Region Sales Director Fujitsu Siemens Computers Account Manager Compaq/HP Coordinator and A.P. Møller Group Sales Executive All Round Trainee A.P. Møller Group Merete Søby har med en grunduddannelse i A.P. Møller Group skabt sig en karriere inden for ITbranchen og særligt med fokus på salg og markedsføring. Side 29

30 Adm. direktør Billetlugen A/S Jeppe Michael Jensen Østre Allé København Ø Bestyrelsesmedlem siden 2007 Nuværende hverv og bestyrelsesposter Født 1974 Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Adm. direktør Travelmarket FDIH Billetlugen A/S Forhenværende bestyrelsesposter Forhenværende hverv Bestyrelsesmedlem Foreningen for dansk Postordre og Internethandel Direktør Billetlugen A/S Jurist E billetter A/S Account Manager Compaq/HP Jeppe Michael Jensen er Cand.jur. fra Københavns Universitet, og han har gennem sin erhvervskarriere beskæftiget sig med IT og Internethandel. Som adm. direktør for Billetlugen A/S har han været ansvarlig for virksomhedens positive vækst og udvikling gennem de seneste år. Fjerde medlem af bestyrelsen er adm. Direktør for selskabet Ole Stouby. Ole Stoubys C.V. findes i afsnittet Direktion herunder. Side 30

31 5.6.2 Direktion Direktionen består af et medlem, stifter og adm. direktør i Selskabet, Ole Stouby. Direktøren er samtidig direktør i datterselskaberne i Sverige og i Norge. Adm. Direktør Ole Stouby Nørregade Vejle Adm. direktør siden 2001 Nuværende hverv og bestyrelsesposter Forhenværende bestyrelsesposter Forhenværende Født 1969 Adm. direktør Bestyrelsesmedlem Travelmarket Travelmarket 2001 Adm. direktør Travelmarket Adm. Direktør Travelmarket selskaberne (de oprindelige) Sales & Account Carlson Wagonlit Travel, Manager, Vejle Rejser Bureau ansvarlig Sales Manager Maersk Travel Sales Executive Elev og speditør Østjysk Rejsebureau Ole Stouby er uddannet i rejsebranchen og har gennem sin erhvervskarriere i rejsebranchen beskæftiget sig med kundekontakt, salg og markedsføring i branchen. Side 31

Risikofaktorer. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer. Side 2

Risikofaktorer. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer. Side 2 Risikofaktorer Investorer der investerer i Travelmarket, påtager sig en betydelig risiko. Potentielle investorer bør vurdere alle oplysninger i prospektet, som kan hentes på www.travelmarket.dk Der henvises

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

First North meddelelse Nr. 102 / 28. februar 2008

First North meddelelse Nr. 102 / 28. februar 2008 First North meddelelse Nr. 102 / 28. februar 2008 København den 28. februar 2008 Notabene.net A/S offentliggør halvårsrapport for regnskabsåret 2007/08 Særdeles tilfredsstillende vækst i såvel indtjening

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 1 til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit af 17. januar 2014 19. marts 2014 Realkredit CVR

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S:

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prospekttillæg... 3 2 Ansvar og erklæringer... 6 2.1 Ledelsens erklæring...6 2 1 Prospekttillæg

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing Ansvar og erklæringer Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen af Mylius-Erichsen Bryghus

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København Århus, den 6. oktober 2008 OMX Den Nordiske Børs København Århus Elite A/S Stadion Allé 70 DK-8000 Århus C. t +45 89 38 60 00 f +45 89 38 60 19 www.aarhus-elite.dk Meddelelse nr. 10/2008 KAPITALFORHØJELSE

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt Aktiekapitalforhøjelse Fondsaktieemission Prospekt Indhold 1. Prospekterklæring og ansvar 3 2. Grundlaget for fondsaktieemissionen 4 3. Oplysninger om udbudet og tildelingen 4 4. Oplysninger om aktierne.

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Århus Bugt Linien ApS

Århus Bugt Linien ApS Budget for tiden 01.01.12 30.06.13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere