COPESTRESS Copenhagen stress treatment project

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COPESTRESS Copenhagen stress treatment project"

Transkript

1 COPESTRESS Copenhagen stress treatment project En undersøgelse af effekten af to stressbehandlingsprogrammer Indhold 1. Formål og sammenfatning 2. Baggrund 3. Projektets nyhedsværdi 4. Forsøgsdeltagere 5. Metode 6. Evaluering 7. Etik Bilag A. Uddybelse af de to intervenerende behandlingsprogrammer Projektet udføres af Arbejds og miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital Projektansvarlig er overlæge, dr.med. Bo Netterstrøm I samarbejde med Stresscentre Kalmia, Hørsholm Liaison psykiatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital Det Nationale Center for Arbejdsmiljøforskning Projektet er finansieret af Trygfonden & Arbejdsmiljøforskningsfonden 1

2 1. Formål og sammenfatning Projektets formål er at vurdere effekten af to stressbehandlingsprogrammer. Et individuelt behandlingsprogram udviklet af Stressklinikken, Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Hospital og et gruppebaseret behandlingsprogram udviklet af Stresscentret Kalmia i Hørsholm. Effekten måles ved hastigheden af tilbagevenden til arbejde, arbejdsmarkedstilknytning efter 1 år, samt symptomniveau og fysiologiske mål for stress. I projektet forventes at indgå i alt 280 sygemeldte med stressrelaterede funktionelle lidelser, henvist fra praktiserende læger. Hvis programmet viser en positiv effekt kan det implementeres i det behandlingstilbud, Bispebjerg Hospital giver borgerne, ligesom det kan udbredes til almen lægepraksis og psykologpraksis ved en behandlingsguide. 2. Baggrund danskere melder sig dagligt syge pga. stress. Mellem 10 og 12 procent af erhvervsaktive danskere er dagligt stressede, en andel, der er steget 50 % på 17 år. Samtidig lider mere end 50 % af patienter i almen praksis af symptomer på funktionel lidelse, hvoraf en del antages at være stressrelateret. Høje psykologiske krav og lav grad af social støtte på arbejdspladsen er faktorer med dokumenteret effekt på det psykiske velbefindende, herunder depression. I den danske lederstressundersøgelse fandt man en forekomst af depression hos % af de adspurgte, og det svarede til den procent af de adspurgte, der mente, at de havde brug for professionel hjælp, idet de ikke var i stand til selv at håndtere deres stresstilstand. En sådan hjælp fås kun i begrænset omfang hos praktiserende læger, der ofte ikke har tid og forudsætninger herfor. Anvendelse af praktiserende kliniske psykologer er stadig begrænset, først og fremmest af økonomiske grunde, men også på grund af mangel på dokumentation for behandlingens effekt. Standardbehandlingen for stressramte er således oftest en enkelt samtale eller to hos en praktiserende læge og/eller for de der har økonomisk mulighed herfor et samtaleforløb hos en klinisk psykolog, i begge tilfælde uden at arbejdspladsen bliver inddraget. I mange tilfælde sygemeldes den pågældende, et tiltag der kunne imødegås ved tidlig involvering af den pågældendes arbejdsplads. Sundhedsstyrelsen udgav i december 2007 en borgerpjece og en vejledning til praktiserende læger om behandling af stress baseret på bl.a. et pilotstudium fra Hillerød Hospitals Stressklinik og hollandske erfaringer. Forarbejdet til disse pjecer viste, at der er et udækket behov for at få undersøgt, hvordan sygemeldte stressramte bedst hjælpes tilbage til et funktionsniveau, der gør dem arbejdsføre igen. 3. Projektets nyhedsværdi 1. Der er ikke tidligere beskrevet lignende behandlingsprogrammer med dokumenteret effekt i Danmark. Eksempelvis findes der ingen Cochrane reviews eller kliniske retningslinjer for behandling af tilpasningsreaktion, som en stresstilstand i denne sammenhæng må betegnes som i modsætning til belastningstilstande forårsaget af mere voldsomme begivenheder (10). En nylig gennemgang af litteraturen på området, beskrevet i en hvidbog fra NFA, godtgør at der kun er publiceret et randomiseret studie i Danmark af effekten af stressbehandling. 2. Udenlandske erfaringer er også vanskelige at overføre pga. forskelle i dagpengelovgivning og muligheder for læge og psykologbehandling. 3. Nyt er også at det ene stresshåndteringsprogram er udformet, så dele af det kan udføres af praktiserende læger. Derved kan der lettere sættes ind tidligt uden forsinkende vurdering, henvisning og ventetid, hvilket forventes at gøre ressourceforbruget mindre og behandlingseffekten større. 2

3 4. Som noget nyt måles effekten af programmet foruden ved sygefravær ved objektive målinger af ændringer i deltagernes fysiologiske stressniveau. Projektets resultater vil således både kunne løfte området og behandling af funktionelle lidelser, således at almen praksis i højere grad end tidligere vil kunne tilbyde en relevant behandling og tilføre ny viden om effekten af en sådan behandling. 4. Forsøgsdeltagere Projektet består af 280 sygemeldte borgere, som er henvist fra praktiserende læger. For at kunne deltage skal man have en belastningstilstand, hvor symptomerne har medført en væsentlig forringelse af funktionsniveauet indenfor det seneste år. Deltagerne skal være sygemeldt, evt. blot deltids, men have en ansættelse. Vurdering af egnethed og henvisning til projektet foretages af deltagerens egen praktiserende læge. Den endelige udvælgelse af deltagere sker ved informationssamtalen, som er første møde med en fagperson i projektet. Inklusionskriterier Sygemeldt pga. stress, deltidssygemeldte kan også deltage. Væsentlig symptombelastning gennem måneder Patienten skal være ansat på en arbejdsplads. Patienterne er motiveret for at deltage i projektet Eksklusionskriterier Arbejdsløshed Alkohol og stofmisbrug, der har bidraget væsentligt til belastningstilstanden Væsentlige somatiske lidelser, som f.eks. cancer, hjertelidelse o.a., der har bidraget væsentligt til belastningstilstanden Nedsat fysisk formåen i en grad, der er uforenelig med en motionsaktivitet som hurtig gang. Tilgrundliggende psykisk lidelse 5. Metode Udvalgte praktiserende læger i Region Hovedstaden informeres om projektet og målgruppen. Samtidig søges kendskabet til projektet udbredt gennem medieomtale, pressemeddelelser og annoncering i de lokale ugeaviser. Formålet ved dette er hovedsageligt, at motivere sygemeldte med stress til selv at tage kontakt til egen læge, med henblik på en henvisning til projektet. Alle praktiserende læger kan således visitere og henvise egnede patienter til projektet. Efter henvisningen inviteres borgeren til en visiterende informationssamtale hvor der indhentes mundtligt og skriftligt informeret samtykke. Findes deltageren ikke egnet til at indgå i projektet, vil denne blive henvist til undersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik, hvis det ønskes. Deltageren har under hele forløbet ret til at udgå af projektet og få sine data slettet. Alle deltagere får i slutningen af informationssamtalen udleveret spørgeskemaer, der udfyldes hjemme og medbringes ved næste fremmøde i projektet. Deltagerne fordeles herefter ved lodtrækning i de fire behandlingsgrupper. 3

4 Undersøgelsesdesign 280 sygemeldte henvist fra egen læge Alle henviste kommer til en informations- og visitationssamtale*, hvor mundtligt og skriftligt samtykke indhentes fra de endelige deltagere. Deltagerne modtager, efter deres samtykke, spørgeskemaer, som medbringes ved næste fremmøde i projektet, deltagere i gruppe 2 sender dog disse med posten. Randomisering ved lodtrækning Deltagerne inddeles i fire grupper. Forsamtale herunder blodprøve, fysiologiske mål og NEO- PIR personlighedstest. Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 70 deltagere Gruppe-behandling på Kalmia Påbegyndes straks Varighed 4 mdr. 70 deltagere Individuelt behandlingsprogram Påbegyndes straks Varighed 4 mdr. 70 deltagere (kontrolgruppe) Tilsendes brev om at de er i gruppe 2 og derfor må vente i 4 mdr. inden behandling 70 deltagere (kontrolgruppe) Psykologbehandling 12 samtaler påbegyndes straks Opfølgning efter 4 mdr. fra deltagelsesstart Alle deltagere udfylder samme spørgeskemaer. Gruppe 1 får taget blodprøve, fysiologiske mål og personlighedstest Gruppe 2 Forsamtale herunder blodprøve, fysiologiske mål og NEO- PIR personlighedstest. Herefter gennemgår gruppe 2 det individuelle behandlingsprogram Gruppe 2: Opfølgning efter 8 mdr. spørgeskemaer, blodprøve, fysiologiske mål og personlighedstest Alle deltagere udfylder spørgeskemaer igen efter 1 år * Der visiteres ud fra projektets inklusions- og eksklusionskriterier beskrevet på s. 3 4

5 Undersøgelsen sammenligner data fra fire forskellige grupper. Effekten af behandlingerne måles på: Sygefravær Ændring i symptomniveau Fysiologiske stressmarkører (kun gruppe 1 og 2) Hastigheden af tilbagevenden til arbejdet Arbejdsmarkedstilknytning efter 1 år Der forventes at deltage 280 sygemeldte, som fordeles ved lodtrækning, 70 i hver gruppe. De fire behandlingsgrupper gennemgår følgende behandlinger: Gruppe 0 Gruppebaseret stressbehandling Denne behandling består af en forsamtale, 8 ganges psykoterapeutisk intervention, Mindfullness (nærværstræning), kropsbevidsthedsterapi (Body Awareness Therapi) og dialog med arbejdspladsen. Forløbet strækker sig over 10 uger. Gruppe 1 Individuel Stress Behandling Det individuelle stressbehandlingsprogram består af 8 stresshåndteringssamtaler, dialog med arbejdspladsen, nærværstræning (mindfulness) og motionsplan. Forløbet strækker sig over 4 måneder. Gruppe 2 (kontrolgruppe) venter 4 mdr. Gruppe 2 bliver tilbudt en informationssamtale, herefter venter de i 4 mdr. hvorefter de modtager den individuelle stressbehandling. I ventetiden har deltagerne i gruppe 2 samme rettigheder til anden behandling, som hvis de ikke deltog i projektet og vi anbefaler at deltageren søger egen læge, hvis de oplever en forværring i deres tilstand i ventetiden. Gruppe 2s resultater efter 4 måneder udgør kontrol for gruppe 1 på samme tidspunkt, dvs. at interventions effekt måles overfor ingen behandling. Gruppe 3 (kontrolgruppe) behandles af praktiserende psykologer Denne behandling svarer til en behandling almindeligt udbredt i psykologpraksis og som typisk tilbydes stressramte ansatte via arbejdspladsens sundhedsforsikring. Behandlingen består af 12 psykologsamtaler over 12 uger. Gruppe 3s resultater efter 4 måneder er kontrol for effekten af behandlingsprogrammerne, sammenlignet med den psykologbehandling, der typisk gives via sundhedsforsikringer. Efter henvisningen inviteres man først til en visiterende informationssamtale. Her sikres det at alle deltagere opfylder projektets inklusionskriterier (se s. 3). Deltagerne bliver informeret om projektet og der indhentes mundtligt og skriftligt samtykke. Ved slutningen af mødet udfylder deltageren et arbejdsbelastningsspørgeskema. Ved kliniske tegn på psykisk lidelse fx depression henvises endvidere til den deltagende psykiatriske enhed. 5

6 Følgende spørgeskemaer udleveres til alle deltagere under informationssamtalen: Basisskema vedr. sociale forhold, motionsvaner og helbredsoplysninger Symptom Check List 92 WHOs Major Depression Inventory. COPSOQ (arbejdsbelastningsspørgeskema) Spørgeskemaerne udfyldes og medbringes ved næste møde med en fagperson i projektet. Deltagerne i gruppe 2 bedes dog returnere disse pr. post. Skemaerne udfyldes igen efter 4 måneder. Efter 1 år tilsendes deltagerne spørgeskema om symptomer, arbejdsmarkedstilknytning og fravær. Ikke svarere kontaktes telefonisk eller per e mail, idet de ved start har givet informeret samtykke hertil. Foruden informationssamtalen deltager gruppe 1 og 2 i en forsamtale, som del af behandlingen. I forbindelse med forsamtalen taget følgende prøver 1. Måling af blodtryk, vægt, hofte og talje. 2. Spytprøve til måling af kortisol For at vurdere deltagerens evne til at reagere fysiologisk hensigtsmæssigt på belastning, foretages måling af kortisol i spyt ved opvågning, 30 minutter senere og kl. 20 om aftenen. Desuden måles ved indledning af den kliniske undersøgelse og ved afslutningen. Deltageren skal blot spytte i en plastbeholder. Deltageren instrueres mundtligt skriftligt om dette af sygeplejersken. 3. Der udtages 40 ml blod ved blodprøvetagningen i alt 7 glas. 4. Hjertefrekvens (HRV) måles over 1 time ved hjælp af elektroder på brystet (ikke forbundet med noget ubehag eller smerte) Alle ovennævnte målinger foretages af en sygeplejerske. Endvidere skal deltagerne udfylde en NEO PIR personlighedstest. Resultaterne af denne bruges udelukkende til forskning, resultaterne vil blive anonymiseret og benyttes ikke i behandlingen. Alle prøver gentages efter behandlingens afslutning. 5. Evaluering Efter behandlingerne er afsluttet sammenlignes resultaterne fra de 4 grupper. Der måles på følgende: Sygefravær Ændring i symptomniveau Fysiologiske stressmarkører (kun gruppe 1 og 2) 6

7 Hastigheden af tilbagevenden til arbejdet Arbejdsmarkedstilknytning efter 1 år 6. Etik Projektet er forelagt Videnskabsetisk Komite, som et kvalitetssikringsprojekt. Ubehag for deltageren kan være blodprøvetagning samt spørgsmål af mere personlig art under konsultationerne. For gruppe 2 og 3 kan der være tale om skuffede forventninger, idet de må vente 4 måneder eller nøjes med samtaler. Disse risici skønnes at være underordnede i forhold til den mulige nytte af projektet. Alle deltagere får en behandling, der ellers ikke er mulig at få uden betaling. Deltageren får udleveret kopi af alt skriftligt materiale vedr. eget forløb. Hvis det ønskes og der findes behov for det, henvises deltageren til yderligere medicinske undersøgelser via egen læge. Datatilsynet har givet tilladelse til oprettelse af et forskningsregister indeholdende data fra projektet. 7

8 Bilag A Uddybelse af de to intervenerende behandlingsprogrammer Gruppebehandlingsprogrammet på Kalmia Tilbydes til deltagerne i gruppe 0 Behandlingen består i en integrativ tilgang i form af parallelle forløb med gruppeterapi, i form af psykoterapi samt mindfulness og kropsterapi. Baggrunden for dette er, at personer med stressbelastninger, ikke kun er belastet af ydre stressorer, men også indefra belastet af en stresstilstand, der indebærer at den enkelte kan have svært ved at forholde sig til selv og egen situation, tage valg og dermed begynde at ændre situationen. Derfor er det centralt at behandlingen også omfatter metoder, der grundlæggende retter sig mod det det autonome nervesystems vekslen mellem opspændthed og afslapning, som grundlaget for den restituering der er nødvendig for at kunne løse problemer og tage valg af både konkret og eksistentiel art. Mindfulness og Batgruppen: Mindfulness som metode til selvregulering, selvberoligelse og stressreduktion er primært undersøgt og valideret af J. Kabat Zinn i det udbredte program: Mindfulness Based Stress Reduction Program (Kabat Zinn & Chapman Waldrop, 1988) (Kabat Zinn et. al. 1992, 1995) Senere er det påvist, at mindfulness er en virksom metode i relation til bredere problemstillinger som bla. angst og depression. (Segal, Williams & Treasdale, 2002)(Germer, Siegel & Fulton, 2005)(Siegel, 2007) Mindfulness er en metode til udvikle evnen til nærvær og blive opmærksom på sammenhængen mellem tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Sammen med den kropsterapeutiske behandling, Body Awareness Therapy (BAT), fremmer den evnen til afspænding og genetablering af kroppens evne til restitution og brug af ressourcer. Psykoterapeutisk gruppeterapi. Den psykoterapeutiske gruppebehandling foregår parallelt sammen med mindfulness og kropsbehandlingen. Behandlingen omfatter både vejledning, problemløsning, hjælp til strukturering men også dybere selvindsigt og forståelse af eksistentielle vanskeligheder med fokus på styrkelse af personens potentialer. Den terapeutiske proces hjælper med at acceptere krisen og livsbetingelserne, samtidig med den åbner for nye forståelser og handle muligheder. Især vægtes den enkeltes mulighed for at kunne udøve ændringer af egen situation. Behandlingen foregår i en progression startende med mere støttende og stabiliserende behandling, hvis funktionsniveauet er nedsat i et sådant omfang at dagligdagsgøremål og arbejdsopgaver synes uoverskuelige. I takt med øget evne til kropslig restitution og oplevelsen af kontakt med egne ressourcer, retter terapien sig mod overordnede temaer i relation til personlighed, arbejdsvilkår og familierelationer. I forbindelse med den gruppeterapeutiske behandling gennemføres samtaler med arbejdssted med henblik på konkrete aftaler i relation til fremtidig eller midlertidig arbejdsfunktion samt evt. sygemelding. Ligeledes vil familie eller ægtefælle inddrages. Den psykoterapeutiske behandling varetages af behandlere med bred klinisk erfaring og uddannelser, der spænder over terapeutiske metoder indenfor områder som relationel og dynamiske terapi samt gestaltterapi og kognitiv terapi. Metoden bygger på en integrativ tilgang, der tager afsæt i nyere forståelse af stress og belastning betydning for forholdet mellem hjernefunktioner, affektregulering, problemløsning og mellemmenneskelig relatering. (Damasio, 2003)(LeDoux, 1998)(Sapolsky, 2004)(Sørensen, 2005) Behandlingsprogram til gruppe 1 og 2 Arbejdspladsdialog I forløbet kan det være hensigtsmæssigt at tage kontakt til deltagerens arbejdsplads, hvis der er behov for justering af arbejdsopgaver eller ansvarsområde. Kontakten sker kun i 8

9 samarbejde med deltageren og med dennes accept. Der skal ved denne kontakt ske en drøftelse med deltageren og dennes leder om tilpasning af arbejdets indhold og mængde, således at tilbagevenden til arbejdet kan ske hurtigst muligt under hensyntagen til deltagerens tilstand. Afledede effekter af deltagerens sygemelding i forhold til arbejdspladsen, vil også blive inddraget. Det individuelle stressbehandlingsprogram Udviklet af stressklinikken på Hillerød Hospital. Tilbydes deltagerne i gruppe 1 & 2 Behandlingsprogrammet som består af: 8 stresshåndteringssamtaler og deltagelse i et gruppebaseret mindfulnesskursus (nærværstræning) over 8 uger. I behandlingen indgår også motionsprogram, stressmanual og arbejdspladsdialog. (uddybes nedenfor) Stresshåndteringssamtaler Der gennemføres 8 samtaler af 1 times varighed, hver 2. uge. Formålet er at give patienten en forståelse af hvad, der kan udløse stress, hvordan patienten påvirkes af stress og handlemuligheder i forhold til arbejde og privatliv. Deltageren får efter hver samtale en journal med beskrivelse af forløb og plan for at øge kommunikationen mellem behandler og deltager. (Behandlingen er beskrevet i bogen Stresshåndtering af Bo Netterstrøm.) Mindfullness (nærværstræning) Deltageren indgår i et gruppebaseret Mindfulnesskursus 1 gang ugentligt i 8 uger. Mindfulness er en særlig måde at være opmærksom på. En opmærksom måde at relatere sig til alle oplevelser på en accepterende og ikke dømmende måde. At møde det,der er; uden at fastholde eller ville ændre, men i stedet være så tæt på den direkte oplevelse som muligt. Ofte og særligt udtalt i forbindelse med stress og depression, kan vores tankemønstre være kendetegnet af selvkritik, utilstrækkelighedsfølelse, bekymring eller stadig bedømmelse og vurdering af os selv og andre. Således er vi ofte styret af tankemønstre og følelsesmæssige vaner, der forhindrer os i at forbinde os med mangfoldigheden og dybden i vores væren og livsudfoldelse. Mindfulness er en måde at forbinde sig med ens sindstilstand karakteriseret ved accept og væren, som åbner for muligheden for en frisættelse fra fortabelsen i, eller identifikationen med uendelige rækker af tankemønstre og sindstilstande. Metoden udvikler evnen til nærvær og til kontakt med en selv på en måde, der åbner for nuets mulighed. Sanserne skærpes også indadtil og hjælper én til at blive klogere på dynamikken og sammenhængen mellem tanker, følelser og kropslig fornemmelser. Træningen vil veksle mellem vejledte meditations øvelser og øvelser i kropslig opmærksomhed. Motionsprogram. Dette aftales med deltageren, der fører dagbog over aktiviteten. 9

10 Stressmanual Deltageren medgives en publikation udarbejdet af Bo Netterstrøm Stress, der er publiceret af Danmark Radio i serien Lægens bord. Den skal anvendes som et værktøj til at fastholde den information, der gives ved konsultationerne. Arbejdspladsdialog I forløbet kan det være hensigtsmæssigt at tage kontakt til deltagerens arbejdsplads, hvis der er behov for justering af arbejdsopgaver eller ansvarsområde. Kontakten sker kun i samarbejde med deltageren og med dennes accept. Der skal ved denne kontakt ske en drøftelse med deltageren og dennes leder om tilpasning af arbejdets indhold og mængde, således at tilbagevenden til arbejdet kan ske hurtigst muligt under hensyntagen til deltagerens tilstand. Afledede effekter af deltagerens sygemelding i forhold til arbejdspladsen, vil også blive inddraget. Interventionen består altså af stresshåndteringssamtaler, journal, motionsprogram, nærværsøvelser, stressmanual og arbejdspladsdialog. 10

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

En undersøgelse af effekten af to stressbehandlingsprogrammer. Effekten umiddelbart efter behandling

En undersøgelse af effekten af to stressbehandlingsprogrammer. Effekten umiddelbart efter behandling Copenhagen stress treatment project En undersøgelse af effekten af to stressbehandlingsprogrammer Effekten umiddelbart efter behandling Indhold Forord 1. Formål og sammenfatning 2. Baggrund 3. Design 4.

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med?

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stort fællesmøde med almen praksis Christiansminde 19. april 2016 Lars Brandt

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation: Fremme af nærvær, medfølelse og psykisk robusthed ved at praktisere mindfulness i naturen

Skriftlig deltagerinformation: Fremme af nærvær, medfølelse og psykisk robusthed ved at praktisere mindfulness i naturen Skriftlig deltagerinformation: Fremme af nærvær, medfølelse og psykisk robusthed ved at praktisere mindfulness i naturen Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Anita Eskildsen, autoriseret psykolog og ph.d.studerende Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Baggrund for

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Side 1 af 6 www.lederne.dk Ledelseidag.dk nr. 5, maj 2013 Indholdsfortegnelse Guide til god stressledelse Næsten hver sjette erhvervsaktive dansker bliver ramt af stress eller arbejdspres i en grad, der

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Sundhed, trivsel og håndtering af stress

Sundhed, trivsel og håndtering af stress Sundhed, trivsel og håndtering af stress Institut for Idræt 2008 Markana en del af AS3 Companies 1 Program Hvad er stress og hvad er sundhed i et individuelt og organisatorisk perspektiv? Årsager, reaktioner

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation: Fremme af nærvær, medfølelse og psykisk robusthed ved at praktisere mindfulness i naturen

Skriftlig deltagerinformation: Fremme af nærvær, medfølelse og psykisk robusthed ved at praktisere mindfulness i naturen Skriftlig deltagerinformation: Fremme af nærvær, medfølelse og psykisk robusthed ved at praktisere mindfulness i naturen Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R )

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) Jacob Piet, ph.d. Dansk Center for Mindfulness Klinisk Institut, Aarhus Universitet Stressbehandlingskonferencen Københavns

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis

Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis Arbejdsmedicin Forfatterfoto mangler 300 dpi Biografi Bo Netterstrøm er overlæge og leder af behandlingsprojektet COPEstress. Han har skrevet disputats om psykosociale påvirkninger i arbejdet og iskæmisk

Læs mere

Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi i Almen praksis ved Funktionelle Lidelser

Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi i Almen praksis ved Funktionelle Lidelser Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi i Almen praksis ved Funktionelle Lidelser Emma Rehfeld Overlæge, Psykiater Funktionelle Lidelser Hvorfor bruge metoder fra KAT ved funktionelle tilstande / somatisering?

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde

Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde Hovedpointer 1. Mentale helbredsproblemer har store personlige omkostninger

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil Vær på forkant - spot stress Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard dor@cabiweb.dk Mobil 20805007 Agenda Hvad er stress? Flow fra trivsel til stress generelle symptomer Ledelsesmæssige fokuspunkter

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis

Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis Arbejdsmedicin Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis Af Marianne Borritz, Bo Netterstrøm og Nanna Eller Biografi Marianne Borritz er afdelingslæge, speciallæge i arbejdsmedicin. Hun har skrevet

Læs mere

STRESS BEHANDLINGS KONFERENCEN

STRESS BEHANDLINGS KONFERENCEN STRESS BEHANDLINGS KONFERENCEN 08.01.2016 kl. 9.00-16.45 Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, CSS bygning 35, 1353 KBH K Arrangeret af Institut for Psykologi v. Københavns Universitet og Center

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012. Børnesmertecenter Børneafdelingen

Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012. Børnesmertecenter Børneafdelingen Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012 Børnesmertecenter Børneafdelingen Baggrund Kroniske smerter er en folkelidelse Øget forbrug af smertestillende medicin blandt børn og unge Der henvises ca. 40-50 børn

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

Information til forsøgsdeltagere

Information til forsøgsdeltagere Information til forsøgsdeltagere Vi vil gerne spørge dig, om du vil deltage i : Et randomiseret klinisk forsøg til undersøgelse af effekten af kognitiv remediering versus standardbehandling til symptomatiske

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Til medarbejdere Fra stress til trivsel Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er stress? Stress er en reaktion, ikke en sygdom. Der findes flere former for stress - den

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress En guide til borgere med stress INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen, efter at have været sygemeldt med stress. Der er mange spørgsmål,

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Psykisk egenomsorg hos langtidssygemeldte

Psykisk egenomsorg hos langtidssygemeldte Psykisk egenomsorg hos langtidssygemeldte Pernille Pedersen, cand.scient.san.,, Aarhus Universitetshospital, Risskov Baggrund Op mod halvdelen er sygemeldt pga. psykiske lidelser hvoraf halvdelen er uopdagede!

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Behandling af arbejdsbetinget stress

Behandling af arbejdsbetinget stress Behandling af arbejdsbetinget stress Erfaringer fra en stressklinik Ved Cand. Psych. Eva Borgen Paulsen & Cand. Psych. Sara Lundhus Løkken Stress Center a/s www.lokkenstresscenter.dk Indhold Om Løkken

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Markedets bedst dækkende Stressvejleder Uddannelse 6 moduler / 9 dages uddannelse I samarbejde med DISCOVER har vi som de første i Danmark valgt at tilføre vores

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress Medicinsk Teknologi Vurdering af Behandling af arbejdsrelateret Stress Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PROBLEMSTILLINGEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN... 4 2.1. Problem... 4 3. TEKNOLOGIEN... 5 3.1.

Læs mere

Syg pga. arbejdsrelateret stress- Hvad sker der på arbejdspladsen?

Syg pga. arbejdsrelateret stress- Hvad sker der på arbejdspladsen? Institut for Psykologi A&O Syg pga. arbejdsrelateret stress- Hvad sker der på arbejdspladsen? Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder & Ph.d. Stipendiat Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Kan en app virkelig knække stresskurven?

Kan en app virkelig knække stresskurven? Kan en app virkelig knække stresskurven? Arbejdsmiljøkonferencen 2016 Regitze Siggaard Forebyggelseschef Regitze.siggaard@falck.dk 1 De store udfordringer Fra videnskab Fra psykologi 1.000 medarbejdere

Læs mere

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O Projektbeskrivelse April 2015 Afdelingssygeplejerske Helle Østergaard Udviklingskonsulent Karen Hvass Ortopædkirurgisk

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte [Skriv tekst] 0 Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte Hvornår finder mødet sted? Det afklarende møde hos

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Mindfulness-træning 1...for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Definition på mindfulness Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde.

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Et tilbud til dig, der lider af stress, angst eller depression

Et tilbud til dig, der lider af stress, angst eller depression Et visionært og nyskabende partnerskabsprojekt Vi skaber et sammenhængende sundhedsvæsen Et tilbud til dig, der lider af stress, angst eller depression www.integratedcare.dk Et hurtigere og mere sammenhængende

Læs mere

Klinik for Selvmordsforebyggelse. Afdeling for Specialfunktioner Glæisersvej 50, 1. sal 4600 Køge

Klinik for Selvmordsforebyggelse. Afdeling for Specialfunktioner Glæisersvej 50, 1. sal 4600 Køge Klinik for Selvmordsforebyggelse Afdeling for Specialfunktioner Glæisersvej 50, 1. sal 4600 Køge Program Klinik for selvmordsforebyggelse (rammerne, henvisning, patientforløb) Selvmord og selvmordsforsøg

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere