REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 28. AUGUST 2006 KL PÅ AARS RÅDHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 28. AUGUST 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS"

Transkript

1 REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 28. AUGUST 2006 KL PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 93 Budgetoplæg 2007 for Økonomiudvalgets område Opfølgning af budgetseminar Støtte til videreførelse af Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) Strategi for borgerservice Aalborg Samarbejdet /erhverv og turisme Himmerlands Udviklingsråd Valg af fælles telefonisystem i Vesthimmerlands Kommune 150 GODKENDELSER AF BESLUTNINGER I DE FIRE KOMMUNERX 100 Iværksætterlokaler i Kultur- og Messecenter Aars 159 Afbud: Ingen. Jette Thomsen forlod mødet kl og deltog som følge heraf ikke i behandlingen af punkt 96. Bemærkninger til dagsorden:

2 Punkt 93 Budgetoplæg 2007 for Økonomiudvalgets område J. nr S00 Økonomiudvalgets område omfatter: Konto 5 Social- og sundhedsforvaltningen Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri Konto 6 Administrationen Hele konto 6 Konto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter Hele konto 7 Konto 8 Balanceforskydning Hele konto 8 Der er taget udgangspunkt i det korrigerede budget, der blev præsenteret på budgetseminaret. Direktionen anviser, at der på økonomiudvalgets område kan foretages følgende besparelser/korrektioner: Besparelser kr. Indtægter administrationsvederlag kr. I alt kr. Endvidere, at organiseringen af borgerservice revurderes. Under konto 8 mangler likviditetsvirkning, når den kirkelige ligning bliver indregnet. Der er endnu ikke modtaget materiale fra provsten omkring udgiften til kirkekasserne. Til budgetseminaret den 5. september 2006 vil der blive medtaget opgørelse over de anlægsinvesteringer, som Sammenlægningsudvalget har taget stilling til og som rækker ind i Bilag Budgetoplæg konto 5 og 6 Finansieringsoplæg (konto 7) Samlet budgetoplæg (Viser mankoen samt renter, afdrag og balanceforskydninger) Besparelsesforslag Normeringsudvikling på det administrative område Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Det fremlagte bilag drøftet. Det blev aftalt, at Økonomiudvalget mødes den 5. september med henblik på nærmere gennemgang af udvalgets ansvarsområde kl

3 Punkt 94 Opfølgning på budgetseminar J. nr S00 Overordnet drøftelse af budgetseminaret. Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune, den 21. august 2006 Sagen drøftet. Punktet genoptages på næste møde. Bilag: Forslag til balance i budget Økonomiudvalget i Vesthimemrlands Kommune, den 28. august 2006: Økonomiudvalget beslutter, at der udarbejdes et besparelseskatalog. De enkelte fagudvalg bedes udarbejde besparelsesmuligheder efter det udleverede bilag "Forslag til balance i budget 2007" dateret den 28. august Punkt 95 Støtte til videreførelse af Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) J. nr Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) er et af fire kompetencecentre under den jysk-fynske ITsatsning. CISS er et højteknologisk videncenter, som bygger bro mellem forskningen i IKT og erhvervslivet. Centeret er fysisk placeret ved Aalborg Universitet. Der søges om kr. i støtte fra Vesthimmerlands Kommune for 2007 og En midtvejsevaluering af CISS viser, at de involverede virksomheder har positive resultater af samarbejdsprojekterne, og CISS arbejder opsøgende i forhold til virksomhederne i de nye kommuner. CISS planlægger i samarbejde med Himmerlands Udviklingsråd et informationsmøde den 14. september for alle interesserede virksomheder i Vesthimmerlands Kommune. Økonomi CISS har jf. bilaget et budget på 25,9 mio. kr. over to år 2007 og Udgifterne søges finansieret med 9,0 mio. kr. fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 6,2 mio. kr. fra Aalborg Universitet, 6,2 mio. kr. fra virksomhederne, 2,5 mio. kr. fra Vækstforum, 1,0 mio. kr. fra Aalborg Kommune og fra hver af 10 nordjyske kommuner. Ansøgningen til ministeriet om støtte er under behandling.

4 Bilag Ansøgning om støtte til videreførelse af CISS Center for Indlejrede Software Systemer Administrationen indstiller at der afsættes kr. til videreførelse af CISS i 2007 og 2008 under forudsætning af bevillinger fra ministeriet, Vækstforum Nordjylland og de andre kommuner. Økonomiudvalget, den 28. august 2006 Punktet udsat. Punkt 96 Strategi for borgerservice J. nr Det er tidligere besluttet, at der skal etableres borgerservicebutikker på de 4 eksisterende rådhuse, ligeledes er opgaveporteføljen tidligere defineret og beskrevet. På den baggrund og med udgangspunkt i de givne forudsætninger er der administrativt udarbejdet et oplæg til borgerservicekoncept for Vesthimmerlands Kommune. Oplægget er hørt i MTSU-borgerservice den 11. august og forelægges MTHSU den 24. august. Høringssvar herfra vil foreligge ved udvalgets møde. Bilag Oplæg til borgservicekoncept Høringssvar HTSU-borgerservice Administrationen indstiller - at oplægget godkendes Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Økonomiudvalget indstiller, at oplægget godkendes med den ændring, at der oprettes ydelseskontor i alle de fire borgerservicebutikker. Organisationsdiagrammet tilpasses herefter. Jette Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

5 Punkt 97 Aalborg Samarbejdet / erhverv og turisme J. nr I forlængelse af temadrøftelsen den 8. august ønskes en stillingtagen til, hvorvidt Vesthimmerlands Kommune skal indgå i Aalborg Samarbejdet fra Aalborg Samarbejdet tidligere Region Aalborg omfatter p.t 12 kommuner. Med baggrund i strukturreformen vil Aalborg Samarbejdet fra 2007 indtil videre bestå af 3 kommuner - nemlig den nye Aalborg, Jammerbugt og Rebild kommuner. Et medlemskab af Aalborg Samarbejdet koster 30 kr. pr. indbygger svarende til ca. 1.1 mio. kr. Derudover skal afsættes en personaleressource på 1000 timer eller et beløb svarende hertil udregnet efter 300 kr. pr. time, dvs kr. I alt beløber omkostningerne sig til ca. 1,44 mio kr. årligt. Aalborg Samarbejdet Region Aalborg Samarbejdet, blev i sin nuværende form etableret i januar 2004, med det formål at skabe vækst og udvikling i området gennem forpligtende samarbejde mellem offentlige myndigheder, uddannelsesog forskningsinstitutioner og private virksomheder samt andre partnere i og uden for regionen. De områder som bestyrelsen anbefaler, at Aalborg Samarbejdet skal beskæftige sig med fra 2007, er erhverv, turisme og kommunalt samarbejde. Erhvervsområdet ledes af et ErhvervsForum, bestående af erhvervsledere, repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner mv. samt fra arbejdsmarkedets parter. ErhvervsForum udarbejder vision, strategier og mål for erhvervsudviklingen i Region Aalborg og konkrete forslag til aktiviteter. Erhvervschefer/- konsulenter fra de deltagende kommuner udgør det udførende led og fungerer som projektledere og projektkonsulenter på de foreslåede projekter. Fra 2007 skal de deltagende kommuner levere 700 timer årligt til arbejdet (alternativt betale 300 kr. pr. time) På turismeområdet har Region Aalborg Samarbejdet den 1. januar 2006 etableret en ny fælles turismedestination "VisitAllofDenmark". Her puljer medlemskommunerne deres ressourcer til turismemarkedsføring, service og produktudvikling. Samarbejdet er baseret på lokal forankring i turismeerhvervet, turistforeninger samt turistkontorer. Aalborg Kommune har i den forbindelse deres egen turistportal "VisitAalborg". Destinationen ledes af et repræsentantskab med medlemmer fra turismeerhvervet, turistforeninger og fra Region Aalborgs bestyrelse. Arbejdet udføres af personer fra turistkontorerne. Der er således ingen ansatte i destinationen. Fra 2007 skal de deltagende kommuner levere 300 timer til arbejdet. (alternativt betale 300 kr. pr time) På området kommunalt samarbejde har der kun været et enkelt projekt i perioden , nemlig Bredbånd i Region Aalborg. Forventeligt stramme økonomiske rammer for de nye kommuner kan afføde behov for, at samarbejde mellem kommunerne på nye områder drøftes. En eventuel deltagelse i Aalborg Samarbejdet skal ses i relation til kommunalreformen, hvor kommunerne fra midten af 2007 får ansvaret for at drive et iværksætterhus i hver region, der også skal indeholde den specialiserede erhvervsservice. Staten har dog lavet en overgangsordning frem til 2010 for at sikre, at den specialiserede erhvervsservice kan fortsætte på fornuftige vilkår, indtil kommunerne har fundet en løsning på, hvordan de fremover vil organisere sig. Hvordan de nye iværksætterhuse, og den specialiserede erhvervsservice vil blive organiseret, og hvilke opgaver der skal løses her, er således ikke afgjort endnu. Når der foreligger mere klarhed om disse spørgsmål, vil det også blive mere synligt, hvilke opgaver der ligger tilbage, som kommunerne skal tage sig af.

6 I Regioner etableres også et Vækstforum, der skal udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi, overvåge regionale og lokale vækstvilkår samt afgive indstilling om medfinansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter som f.eks. Mål 2-midler og statslige midler. Kommunerne i Nordjylland stiller i fællesskab 4-5 medarbejdere ca. 3 dage ugentligt til rådighed til Vækstforums sekretariat 1 fra Vendsyssel 2 fra Aalborg Samarbejdet, 1 fra Thisted/Mors og 1 fra Vesthimmerland/Mariager. Formålet er at få indflydelse på det arbejde, der foretages her. Når henvendelsen fra Aalborg Samarbejdet skal ses i forbindelse med kommunalreformen, er det fordi, de nye kommuner får en større rolle at spille på erhvervsservice og erhvervsfremmeområdet. Derfor bør en eventuel deltagelse i Aalborg Samarbejdet ses i relation til de nye opgaver, og den rolle, som Vesthimmerland ønsker at spille på dette område fremover. Overordnet bør det således overvejes, hvordan og med hvilke samarbejdspartnere disse fremtidige opgaver løses bedst muligt for Vesthimmerland. Følgende modeller kan overvejes: 1. at Vesthimmerland indgå i Aalborg Samarbejdet 2. at Vesthimmerland indgå i samarbejder med andre kommuner - f.eks. Mariagerfjord 3. at Vesthimmerland løfte opgaven alene. Som det fremgår af sagsfremstillingen, koster et medlemskab af Aalborg Samarbejdet årligt ca. 1,44 mio. kr. Hvilken model der vælges, bør således ses i relation til, hvor udvalget skønner, at Vesthimmerlands Kommune får mest effekt for de afsatte midler. Bilag Notat fra bestyrelsen for Region Aalborg Samarbejdet Notat, der beskriver fordele og ulemper ved de forskellige modeller Administrationen indstiller at Økonomiudvalget indstiller til Sammenlægningsudvalget, hvorvidt man ønsker at tegne medlemskab af Aalborg Samarbejdet fra 1. januar 2007 Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Punktet udsat. Punkt 98 Himmerlands Udviklingsråd J. nr : Vesthimmerlands Kommune har modtaget oplæg fra Himmerlands Udviklingsråd omkring de fremtidige samarbejdsrelationer. Endvidere er modtaget kopi af tilbud om udarbejdelse af en erhvervstemaplan, som Himmerlands Udviklingsråd har fået fremsendt fra Sven Allan Jensen ApS. Der ønskes en politisk stillintagen til Himmerlands Udviklingsråds rolle i Vesthimmerlands Kommune. Endvidere ønskes en stillingtagen til, hvorvidt Vesthimmerlands Kommune ønsker at give et økonomisk tilskud til udarbejdelsen af erhvervstemaplan.

7 Bilag: Brev fra Himmerlands Udviklingsråd Tilbud på udarbejdelse af erhvervstemaplan. Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Punktet udsat. Punkt 99 Valg af fælles telefonisystem i Vesthimmerlands Kommune J. nr Vesthimmerlands Kommune skal have samlet de fire rådhus-telefonisystemer, således at det fremstår som en samlet kommune. En samling af telefonisystemet indebærer, at enhederne kan tilgås på den nemmest mulige og mest effektive måde. Nummerserien for Vesthimmerlands Kommune går fra til Hovednummeret ventes at blive Succeskriterier for det fælles telefonsystem er: Alle kan ringe internt til alle uden beregning Alle kører samme nummerserie Alle har fuld funktionalitet (notering, stille om, telefonpasning, svargrupper og meget andet) Central omstilling Jobcenterets telefoni er at betragte som et separat projekt, og skal tages op som en selvstændig indstilling. Administrationen peger på to mulige løsninger: Løsning A rådhusene Man laver en telefonisk sammenbinding af rådhusene. Det vil sige, at man langt hen ad vejen udnytter de eksisterende Meridian centraler, som står på rådhusene. Da Farsøs central ikke lever op til de tekniske krav, kobles Farsø rådhus på projektet som en udvidelse, så Farsø kører IP telefoni. Økonomien i løsning A er følgende: Investering Rådhusenes telefoni bundet sammen, uden institutioner ,45 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur ,40 Investering i alt ,85 Der er mulighed for at finansiere denne investering ved leasing. Hvis man vælger en leasing over otte år, bliver den årlige tilbagebetaling kr. Drift Service pr. år ,00 Service på Cisco ,00 Drift i alt ,00

8 Løsning B både rådhuse og institutioner Alternativet er at koble institutionerne på den samme telefoniske løsning som Rådhusene. Formålet hermed er, at der etableres en mulighed for at ringe internt ved brug af IP telefoni mellem alle kommunens driftsenheder via den etablerede fiberforbindelse. I praksis vil institutionerne blive tilkoblet løbende efterhånden som infrastrukturen er klar. Økonomien i løsning B er følgende: Investering Rådhusene bundet sammen med institutionerne ,90 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur ,40 I alt ,30 Hvis man vælger en leasing-finansiering over otte år, bliver den årlige tilbagebetaling kr. Drift Service pr. år ,66 Service på Cisco ,00 I alt ,66 Ovenstående beregninger for løsning B involverer de nuværende institutioner i Vesthimmerlands Kommune. Det vil sige, at amtsinstitutionerne ikke er med investeringen hertil anslås at blive maksimalt kr. I udgiften er indregnet 30 % rabat via en indkøbsaftale indgået via SKI. Denne SKI-aftale har været i udbud. Administrationen foreslår, at man "nøjes" med en telefonisk sammenbinding af rådhusene. Det vil sige at man vælger løsning A. Man fravælger således at koble institutionerne på samme telefoniske løsning som rådhusene, da man skønner, at meget af den daglige dialog med institutionerne foregår via og ESDH. Et teknisk bilag kan forelægges. Administrationen indstiller at man vælger et fælles telefonisystem for rådhusene løsning A at investeringen finansieres ved leasing Økonomiudvalget, den 7. august 2006 Punktet udsættes til ekstraordinært møde den 21. august Administrationen fremsender følgende bemærkninger: Indstilling til valg af telefonisystem i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune skal have samlet Rådhusenes telefonisystemer, således at tilgangen til alle enheder tilgås på den nemmest mulige og mest effektive måde. Alle enheder vil have samme nummerserie. Succeskriterier er: 1. Alle kan ringe til alle uden beregning 2. Alle kører samme nummerserie 3. Alle har fuld funktionalitet 4. Central omstilling o.m.a. Formålet med sammenbindingen er, at der etableres en mulighed for at ringe internt mellem de fire Rådhuse via den etablerede fiberforbindelse på en let og enkel måde. Man genbruger langt hen ad vejen de eksisterende telefoncentraler som står på Rådhusene med undtagelse af Farsø s, som ikke lever op til de tekniske krav.

9 Der er opstillet 3 muligheder, som har plusser og minusser. De 3 løsninger A. Hvor man kun binder de 4 rådhuse sammen B. De 4 rådhuse, samt institutionerne C. De 4 rådhuse, samt institutionerne, amtsinstitutionerne og jobcenteret Nummerserien for Vesthimmerlands Kommune går fra til Der er taget beslutning om at hovednummeret er Bilag TDC s tilbudsmateriale. Drifts besparelser, eller udskudte omkostninger? Foranlediget af økonomiudvalgets forespørgsel er der blevet lavet udtræk fra de 4 kommuners nuværende driftsomkostninger på telefoniområdet. TDC er kommet med skønnede besparelser som baserer sig på udtræk af rapporter og deres kendskab til forbrugsmønsteret. Det skal understreges at det er anslåede besparelser eftersom der er mange faktorer. Vælger man løsning A Hvis man vælger denne løsning vil man udelukkende få fordele ved telefoni på Rådhusene. Det vil sige, at der på sigt skal investeres i telefoniløsninger på institutioner efterhånden som de går i stykker. Dette gælder også for amtsinstitutionerne. Man vil stadigvæk skulle investere i telefoni til Jobcenteret. Vælger mand løsning B Her får man de samme fordele som ved løsning A, men tager højde for de eksisterende institutioner. Man vil stadigvæk skulle investere i telefoni til Jobcenteret. Vælger man løsning C Her tages højde for Rådhuse, amtsinstitutioner og jobcenter. TDC anslår at man på driftssiden opnår besparelser ,08 kr. pr. år ved denne løsning. A. Rådhusene kun bundet sammen med fiber a. Farsø b. Aalestrup c. Løgstør i. Dele af institutionerne er med i forvejen d. Aars i. Alle institutionerne er med i forvejen Fordele: Økonomisk "billigt" her og nu, en mindre udgift. Ikke det store tidspres. Ulemper: På telefoni: Man skaber en A og en B kultur mellem institutionerne.

10 A) en fuld integreret institution med telefoni og data B) en institution med egen telefoni/ omstilling Man kan kun ringe internt mellem rådhusene, og de eksisterende Aars/ Løgstør institutioner som er bundet på netværket. (Gratis). Man bibeholder alle faste kvartalsomkostninger på institutionen, selvom der leveres Fiber fra HEF til institutionerne. Desforuden vil der være kvartalsomkostninger til HEF og til TDC eller anden teleleverandør. Der vil på mange institutioner med egen omstilling, skulle investeres i nye telefoniløsninger, eftersom TDC har opsagt alle service aftaler. Denne investering er større end besparelsen fra A og B. Investering Rådhusenes telefoni bundet sammen, uden institutioner ,45 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur ,40 I alt ,85 Drift Service pr. år ,00 Service på Cisco ,00 I alt ,00 A. Rådhusene og alle institutioner med fiber a. Skoler b. Plejecentre c. Børnehaver Fordele: Løsning A tager udgangspunkt i at man kun binder Rådhusene sammen telefonisk. Man skal derfor regne med en yderligere investering i fald disse skal medtages. Bedre borgerservice, - hvis borger ringer til rådhuset kan der stilles om til institution. Alle kan ringe gratis til alle med lokalnumre. Kun én omstilling for hele kommunen.

11 Alle har fuld funktionalitet så der kan noteres, stilles om og passes telefon. Service er begrænset på 3 centraler i stedet for lokalt omstillingsanlæg. Investeringen er tjent hjem i løbet af max. 3 år Der er mulighed for at man kan stå for alle ændringer og ændringerne kan ske her og nu, uden at man nødvendigvis skal have kontakt til TDC. Fuld udnyttelse af fiber Ulemper: En større investering, her og nu. Investering Rådhusene bundet sammen med institutionerne ,90 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur er medtaget i beregningen I alt ,90 Drift Service pr. år ,66 Service på Cisco ,00 I alt ,66 Løsning B involverer nuværende institutioner i Vesthimmerlands Kommune. B. C. Rådhusene og alle institutioner med fiber a. Skoler b. Plejecentre c. Børnehaver d. Amts institutioner e. Jobcenter Fordele: Ulemper: Bedre borgerservice, - hvis borger ringer til rådhuset kan der stilles om til institution. Alle kan ringe gratis til alle med lokalnumre. Kun én omstilling for hele kommunen. Alle har fuld funktionalitet så der kan noteres, stilles om og passes telefon. Service er begrænset på 3 centraler i stedet for lokalt omstillingsanlæg. Investeringen er tjent hjem i løbet af max. 6 år Der er mulighed for at man kan stå for alle ændringer og ændringerne kan ske her og nu, uden at man nødvendigvis skal have kontakt til TDC. Fuld udnyttelse af fiber.

12 En større investering, her og nu. Investering Rådhusene bundet sammen med institutionerne ,90 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur til Jobcenter+Amt ,00 I alt ,90 Drift Service pr. år ,66 Service på Cisco ,00 I alt ,66 Jobcentret og Amtinstitutionerne vil beløbe sig til kr. eks. moms. for i alt 13 switche (3560 med IN-Line Power), 100 stk. i2002 IP apparater uden strømforsyninger, 104 IP lokalnumre samt installation heraf! Installation, faseopdelt Fase 1: Rådhus sammenbinding og opgradering af Rådhusenes Meridian anlæg = det når vi til medio december! Fase 2: IP telefoni på Rådhusene = det når vi! Fase 3: IP telefoni på institutionerne = der når vi formentligt ikke det, men vi opdeler det pr. nuv. kommuner og tager en ad gangen. Forventet færdigt senest ultimo februar Fase 4: Opkobling af Amtslige institutioner som overtages = Forventet ultimo februar

13 Skønnede besparelser I alt udgør de skønnede - men dokumenterede besparelser ,08 kr. pr. år! Bemærk at det er uden Farsø Kommune telefonanlæg, der tages ned! Til dette beløb er de sparede interne samtaler. NB! Ovenstående linier og service er kun for det er hos TDC. Det antages at antal linier hos andre leverandører er minimale, men antal serviceaftaler kan godt udgøre kr. pr. år. pr. kommune hos andre leverandører! Alt er samlet fra standardrapporter, men gennemgået og tilrettet manuelt, så det vil formentligt kun svinge med ca. 10 % i begge retninger! Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Økonomiudvalget indstiller løsningsgforslag C. Jette Thomsen deltog ikke behandlingen af dette punkt. GODKENDELSER AF BESLUTNINGER I DE FIRE KOMMUNER Punkt 100 Iværksætterlokaler ved Kultur- og Messecenter Aars J. nr Aars Erhvervsråd og Kultur- og Messecenter Aars fremsender oplæg til etablering af iværksætterlokaler og mødelokaler ved Kultur- og Messecenter Aars. Etablering af de nævnte lokaleforhold har været overvejet og drøftet de seneste 2 år, ligesom også kommunen har været orienteret om disse planer. Det nuværende iværksætteromfang i Kultur- og Messecenter Aars kaldet "Aars Plug and Play Center" er i dag fuldt udnyttet og der har vist sig at være stor interesse blandt iværksættere og andre rådgivervirksomheder for at etablere sig i det fælles miljø i Kultur- og Messecenter Aars, at det er nødvendigt at udvide ordningen. På den baggrund er der behov for flere lokaler i og omkring Kultur- og Messecentret, dels til iværksættere og andre der ønsker at etablere sig i Aars, dels til afholdelse af møder, kurser og konferencer for virksomheder, som i stigende grad henvender sig til Kultur- og Messecenter Aars. Det foreliggende projekt består af 1. en kontorfløj med 14 kontore af varierende størrelse fra m2 2. et auditorium med plad til ca. 150 mødedeltagere Finansiering

14 Den samlede udgift andrager kr. der tænkes financieret således: Aktiekapital ,- kr. der tilvejebringes ved indskud af Aars Erhvervsråd Ansvarlig lånekapital ,- kr. Øvrige lån ,- kr. I alt ,- kr. Bygningen omfatter i alt 650 m2 etageareal i 2 plan og auditoriet omfatter et byggeri på 324 m2. Der anmodes om en kommunal garanti på kr. pr. år til sikring af projektets driftsøkonomi. Der er kalkuleret med en udlejningsprocent på 85. Projektbeskrivelse, foreløbig skiteseprojekt og budgetmateriale vedlægges. Aars Kommunes Økonomiudvalg, den 14. juni 2006: Økonomiudvalget er positive overfor projektet. Projektet ønskes dog yderligere belyst, hvorfor punktet udsættes til næste Økonomiudvalgsmøde Som yderligere belysning af sagen kan det oplyses, at det samlede byggeri på ca m2 indeholdende kontorer, fællesfaciliteter og møderum på 650 m2 og auditorie på 324 m2 opføres og ejes af Ejendoms aktieselskabet med Aars Erhvervsråd som eneaktieejer. Ejendoms-aktiesselskabet lejer det fornødne byggeareal af Aars Kommune over 30 år. Ejendoms-aktieselskabet, der opfører og ejer tilbygningen indgår en langtids drifts- og management-aftale med K M C A (Kultur- og Messecenter Aars), som skal stå for udlejning og drift af lokalerne. Denne udlejning omfatter udlejning til værksættterne og andre som lejer de omhandlede lokaler, herunder også udlejning af Auditoriet. Der henvises til vedlagte budgetforudsætninger, udarbejdet af revisionsselskabet Nielsen og Christensen. Det fremgår heraf, at Messecentrets udlejningsgaranti over for Ejendoms-aktieselskabet udgør kr. årligt. Denne årlige lejegaranti er den eneste forpligtigelse der påhviler Kultur- og Messecenter Aars. Det anført auditorium med plads til 150 mødedeltagere opfylder et mangeårigt ønske for kultur- og Messecenter Aars. Aars Kommunes Økonomiudvalg, den 28. juni 2006: Økonomiudvlaget er positiv over for projektet. De finansieringsmæssige og garantimæssige forhold undersøges nærmere Mandag den 7. august blev den foreliggende sag drøftet på et fællesmøde mellem repræsentanter for Aars Erhvervsråd, Kultur- og Messecenter Aars og Aars kommune. Der var enighed om at indstille at de finacieringsmæssige forudsætninger fastholdes herunder den kommunale garanti på kr. årligt og lejekontrakten vedrørende Messecentret/audi-torium på kr. Aars Kommunes Økonomiudvalg, den 9. august 2006: Økonomiudvalget indstiller, at det ansøgte godkendes.

15 Aars Byråd, den 16. august 2006: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Bilag Budgetforudsætninger Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Punktet udsat.

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat fra Sammenlægningsudvalgets ordinære møde mandag den 18. september 2006 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Sammenlægningsudvalgets ordinære møde mandag den 18. september 2006 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Sammenlægningsudvalgets ordinære møde mandag den 18. september 2006 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 135. Budget 2007 og overslagsårene 2008-2010 3 136.

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE tirsdag, den 13. juni 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1 på Brovst Rådhus, kl. 16.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 36 Principper

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 54. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 21. SEPTEMBER 2006 KL. 16.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 16 Orientering om budget 2007 17 Produktionsskolen

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 18. DECEMBER 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS

REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 89.Ombygning af Vestre Boulevard i Aars til Jobcenter

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra Ældrerådets formand 89 056. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Orientering om Byg i Nord.

Orientering om Byg i Nord. Punkt 5. Orientering om Byg i Nord. 2014-39861. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Byg i Nord Sagsbeskrivelse I en rapport udarbejdet af COWI

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Indholdsfortegnelse 1. Fastlæggelse af mødeaktivitet for underudvalget (kommende plan- og miljøudvalg)

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 3. MAJ 2006 KL. 13.00 MØDET STARTER PÅ VÆRESTEDET I LØGSTØR,

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 Fraværende: Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Øvrige bemærkninger: Anders Samuelsen deltog ikke

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Onsdag den 11. juni 2014 Mødested: Nørlunds Gæstebud, Roldvej 142, Nørlund, 9610 Nørager Praktiske oplysninger: Kl. 16.00-18.00 Bemærk: Middag fra kl.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere