Forslag. Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Lovforslag nr. L 229 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Lovforslag nr. L 229 Folketinget 2012-13"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 229 Folketinget Fremsat den 28. maj 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs og rekonstruktion, kommunal etablering af bredbånd m.v.) 1 I lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, som ændret ved lov nr. 250 af 21. marts 2012, 22 i lov nr af 18. december 2012 og 3 i lov nr af 18. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. Efter kapitel 3 indsættes:»kapitel 3 a Midlertidig leverance af tjenester 13 a. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om, at slutbrugere sikres midlertidig leverance af elektroniske kommunikationstjenester (nøddrift) i op til 30 dage i tilfælde af, at en udbyder af elektroniske kommunikationstjenester tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling, og bredbåndsudbyderens virksomhed eller dele heraf ikke søges videreført. Stk. 2. Regler fastsat i henhold til stk. 1 kan blandt andet omfatte bestemmelser om 1) hvilke udbydere og tjenester der er omfattet af reglerne, 2) i hvilket omfang leverancen af tjenester skal opretholdes, 3) godkendelse af udgifter til nøddrift, 4) etablering af nøddrift i en kortere periode end 30 dage, hvis alle de for nøddriften nødvendige underleverandører m.v. samtykker heri, og 5) Erhvervsstyrelsens administration af reglerne. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af regler fastsat efter stk. 2 afgørelse om nøddrift. Stk. 4. Erhvervsstyrelsens afgørelser efter stk. 3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 13 b. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om godkendelse af brancheaftaler om finansiering af nøddrift efter regler fastsat i medfør af 13 a. Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan blandt andet omfatte bestemmelser om 1) at brancheaftalen skal finansiere udgifterne i forbindelse med etablering af nøddrift, 2) at der gennem brancheaftalen eventuelt sammen med finansiering fra Bredbåndsgarantiordningen, jf. 13 c, skal kunne ske finansiering af nøddrift for op til 40 mio. kr, 3) meddelelsespligt om udmeldelse for de af brancheaftalen omfattede bredbåndsudbydere, 4) varighed af brancheaftalen, og 5) opsigelse af brancheaftalen. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af regler fastsat efter stk. 2 afgørelse om godkendelse af brancheaftaler. 13 c. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om etablering af en Bredbåndsgarantiordning. Stk. 2. Bredbåndsgarantiordningen finansierer nøddrift efter regler fastsat i medfør af 13 a. Stk. 3. Regler fastsat i medfør af stk. 1, kan blandt andet omfatte bestemmelser om 1) at udbydere omfattet af reglerne fastsat i medfør af 13 a skal være medlemmer af Bredbåndsgarantiordningen, 2) at Bredbåndsgarantiordningens vedtægter samt ændringer heri skal godkendes af Erhvervsstyrelsen, 3) at Erhvervsstyrelsen yder sekretariatsbetjening til Bredbåndsgarantiordningen, og 4) hvordan ledelsen af Bredbåndsgarantiordningen sammensættes samt forretningsordnen herfor. Stk. 4. Fastsætter erhvervs- og vækstministeren regler i medfør af stk. 1, udpeger erhvervs- og vækstministeren ledelsen af Bredbåndsgarantiordningen. Stk. 5. I tilfælde af nøddrift opkræves et individuelt bidrag til finansiering af nøddrift af det enkelte medlem af Bredbåndsgarantiordningen. Bidragets størrelse afhænger af medlemmets andel af de af reglerne omfattede slutbrugere, jf. 13 a, stk. 2. Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen BP000521

2 2 Stk. 6. Stk. 5 finder ikke anvendelse på medlemmer af Bredbåndsgarantiordningen, som er med i en af Erhvervsstyrelsen godkendt brancheaftale, jf. 13 b. 13 d. Nøddriftsperioden regnes fra det tidspunkt, hvor Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om finansiering af nøddrift, jf. 13 a, stk. 3. Stk. 2. Bredbåndsgarantiordningen dækker omkostninger forbundet med opretholdelsen af driften med henblik på nøddrift fra det tidspunkt, hvor rekonstruktør eller kurator giver meddelelse til Erhvervsstyrelsen om, at det er besluttet, at udbyderens virksomhed ikke søges videreført eller solgt med henblik på videre drift. 13 e. Erhvervs- og vækstministeren kan stille garanti for op til 30 mio. kr. for lån eller kassekredit ydet af et pengeinstitut til Bredbåndsgarantiordningen etableret i medfør af 13 c, som foreningen optager i tilfælde af, at foreningen inden for et regnskabsår har behov for at finansiere nøddrift. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om bidrag til Bredbåndsgarantiordningen, jf. 13 c, stk. 2, så udgifter afholdt efter stk. 1 dækkes inden for et nærmere fastsat antal år. Stk. 3. Det bidrag, som det enkelte medlem af Bredbåndsgarantiordningen skal betale til foreningen til finansiering af udgifter efter regler fastsat i medfør af stk. 2, afhænger af medlemmets andel af de af reglerne omfattede slutbrugere, jf. 13 a, stk f. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren regler om rekonstruktørs og kurators forpligtelser til at etablere nøddrift i forbindelse med, at en udbyder af elektroniske kommunikationstjenester omfattet af reglerne fastsat efter 13 a tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling. Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan blandt andet omfatte bestemmelser om, at der skal indsendes et driftsbudget for nøddriften til Erhvervsstyrelsen samt bestemmelser om informationsforpligtelser i forbindelse med etablering af nøddrift. Stk. 3. En udbyder af elektroniske kommunikationstjenester under rekonstruktionsbehandling har pligt til at medvirke til opretholdelsen af driften af tjenesten samt etableringen af nøddrift, herunder at videreføre indgåede gensidigt bebyrdende aftaler, hvis rekonstruktøren anmoder udbyderen herom. Stk. 4. Etablering af nøddrift i medfør af regler fastsat efter stk. 1 indebærer ikke, at udbyderens gensidigt bebyrdende aftaler af den grund videreføres, eller at konkursboet af den grund anses for at være indtrådt i udbyderens gensidigt bebyrdende aftaler.«2. Afsnit V affattes således:»samhusning, fælles udnyttelse af faciliteter og kommunalt udbud af elektroniske kommunikationsnet«3. Efter 60 indsættes:»kapitel 21 a Kommunalt udbud af elektroniske kommunikationsnet 60 a. Kommuner kan på kommercielle vilkår etablere og udbyde elektroniske kommunikationsnet inden for et af kommunen ejet elforsyningsselskabs forsyningsområde, når kommunen ejer et elforsyningsselskab, der: 1) har bevilling til at drive netvirksomhed i henhold til lov om elforsyning, 2) primært forsyner landdistrikter og mindre byer, og 3) forsyner et område, hvor dækningen med højhastighedsbredbånd ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Stk. 2. Kommunens aktiviteter efter stk. 1 skal udøves i et kommunalt ejet kapitalselskab, som er uafhængigt af kommunale forsyningsselskaber. Stk. 3. Kommunen kan meddele garanti for lån, der optages af det kommunale selskab efter stk. 2, til finansiering af selskabets investeringsudgifter. 60 b. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan indgå aftaler på markedsvilkår med udbydere af elektroniske kommunikationsnet om udlejning af arealer, bygninger, høje konstruktioner, master m.v. med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet. 60 c. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i 60 a.«4. I 81, stk. 2, indsættes efter»9, «:»13 b, 13 c,«. 2 1, nr. 2 og 3 samt 3 træder i kraft 1. juli , nr. 1 og 4 træder i kraft 1. oktober Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund 3. Lovforslagets hovedindhold 3.1 Gældende ret 3.2 Lovforslagets indhold 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Danmark har internationalt set en veludviklet digital infrastruktur. Mobildækningen med 3G er fx på linje med de bedste lande i Europa. Det samme gælder den danske bredbåndsinfrastruktur. Fx har ca. 83 pct. af alle danske husstande og virksomheder i dag adgang til bredbåndsforbindelser med downloadhastigheder på mindst 30 Mbit/s, og ca. 79 pct. har adgang til uploadhastigheder på mindst 10 Mbit/s. Der er imidlertid regionale og lokale forskelle i den digitale infrastruktur, og der er fortsat områder, hvor virksomheder og forbrugere ikke kan få den mobilforbindelse eller den bredbåndshastighed, de ønsker. Det er således fortsat en væsentlig opgave at sikre, at alle områder i Danmark har adgang til god mobil- og bredbåndsdækning og dermed mulighed for at høste gevinsterne ved den digitale udvikling. Derudover kan der, som reglerne er i dag, i forbindelse med en rekonstruktions- eller konkursbehandling af en bredbåndsudbyder træffes beslutning om at lukke og slukke for udbyderens net fra den ene dag til den anden, hvis en videreførelse af driften ikke vurderes at være formålstjenlig i forhold til insolvensbehandlingen. Et pludseligt ophør i leverancen af bredbåndstjenester kan have meget uheldige konsekvenser for både virksomheder og borgere. Med forslaget fastsættes rammerne for etablering af nøddrift i tilfælde af en bredbåndsudbyders konkurs eller rekonstruktion, så borgere og virksomheder ikke risikerer at miste deres bredbåndsforbindelse fra den ene dag til den anden, fordi deres udbyder tages under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs. Endvidere forøges kommuners mulighed for udrulning af højhastighedsbredbånd i områder, hvor de private aktører på grund af fx et begrænset kundegrundlag ikke har gennemført en udrulning af højhastighedsbredbånd. Med bestemmelsen får kommuner mulighed for at udrulle bredbåndsinfrastruktur gennem et selvstændigt selskab. Dette forudsætter, at kommunen ejer et elselskab, der primært forsyner landdistrikter og mindre byer, hvor dækningen med højhastighedsbredbånd ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Endelig fastsættes klare rammer for, at kommuner og regioner kan udleje arealer, bygninger, master m.v. til udbydere af elektroniske kommunikationsnet- og tjenester (mobilselskaber) med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet, ved at kommuner og regioner kan indgå lejeaftaler med mobiludbydere på markedsmæssige vilkår. 2. Baggrund For så vidt angår forslagets bestemmelser om etablering af nøddrift i tilfælde af rekonstruktion eller konkurs, kan borgere og virksomheder, som reglerne er i dag, risikere at miste de tjenester telefoni og internetadgang kunderne får

4 4 leveret af deres udbyder af elektroniske kommunikationstjenester (en tele- eller bredbåndsudbyder), der tages under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs. Et pludseligt ophør i leverancen af bredbåndstjenester kan have meget uheldige konsekvenser for både virksomheder og borgere, hvor adgang til internettet er stadig mere afgørende, fx for landbrugets brug af internetbaserede malkemaskiner eller ventilationsanlæg, i forbindelse med virksomheders og erhvervsdrivendes generelle drift, eller i forbindelse med obligatorisk digital indberetning til det offentlige. Der er ingen garanti for, at en overdragelse af kundebasen vil finde sted, når bredbåndsudbydere fx går konkurs. Der kan være forskellige forhold, som vanskeliggør eller helt forhindrer en overdragelse af kundebasen, fx særlige kontraktretlige forpligtelser, tekniske forhold eller lignende. I sådanne tilfælde vil det være nødvendigt for eksisterende bredbåndskunder på eget initiativ at få oprettet en ny bredbåndsforbindelse hos en anden bredbåndsudbyder. Oprettelsen af en ny bredbåndsforbindelse kan tage op til flere uger, og det er derfor vigtigt, at den eksisterende bredbåndstjeneste opretholdes, så en berørt bredbåndskunde fx kan fortsætte driften af sin virksomhed uhindret. I modsætning til hvad der gælder for almindelig telefoni, er der et særligt behov for at kunne fastsætte regler i forhold til bredbåndstjenester. På telefonimarkedet er der i dag en flerhed af udbydere, som udbyder telefoni på forskellige platforme. Både fastnettelefoni, mobiltelefoni og IP-telefoni er forskellige platforme, der i vidt omfang er tilgængelige i hele Danmark. Hertil kommer reglerne om forsyningspligt på almindelig telefoni og reglerne om éndagsportering af telefonnumre (flytning af telefonnumre fra en udbyder til en anden), som betyder, at slutbrugerne reelt har mulighed for at skifte fastnet- eller mobiludbyder fra dag til dag. Disse forhold gør det muligt for både virksomheder og forbrugere uden afbrydelse af tjenesten at skifte til en ny telefoniudbyder, hvis det skulle ske, at deres eksisterende telefoniudbyder på grund af rekonstruktionsbehandling eller konkurs stopper driften. Selv om bredbåndstjenester også udbydes på flere forskellige platforme, er markedet ikke som det gælder for telefoni kendetegnet ved den samme landsdækkende tilgængelighed, og der er ikke fastsat regler om forsyningspligt på området. Forslaget om kommuners mulighed for at etablere og udbyde bredbåndsinfrastruktur gennem et selvstændigt selskab skal bidrage til at styrke adgangen til gode bredbåndsforbindelser i landdistrikter og mindre byer, hvor dækningen med højhastighedsbredbånd er væsentligt under landsgennemsnittet. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der i Vækstplan DK er afsat 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til fremme af dækningen af højhastighedsbredbånd på Bornholm. Midlerne foreslås udmøntet gennem et statsligt udbud. I forhold til forslaget om udlejning af arealer, bygninger, høje konstruktioner, master m.v. med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet bemærkes det, at manglende etablering af nye master er en af de primære barrierer for den lokale udbygning af mobildækningen og det mobile bredbåndsnet særligt i tyndt befolkede områder. Det skyldes, at det mulige indtjeningsgrundlag for mobilselskaberne i tyndtbefolkede områder af visse kommuner er for ringe til at opveje omkostningerne ved at opsætte nye master og afholde masteleje. Der er i dag ikke er en klar hjemmel for kommuners og regioners indgåelse af sådanne aftaler om udlejning. Der er endvidere usikkerhed om, hvorvidt kommunerne i tyndtbefolkede områder kan tilbyde mobiludbyderne lejevilkår, der afspejler det begrænsede kundegrundlag med henblik på at fremme mobildækningen. I lyset af, at en lejeaftale om masteareal m.v. typisk indgås i et års perspektiv, er det vigtigt at skabe klarhed om rammerne herfor. 3. Lovforslagets hovedindhold 3.1 Gældende ret For så vidt angår forslagets bestemmelser om etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs, bemærkes at, om og hvornår virksomheder og borgere mister deres bredbåndsadgang, når en bredbåndsudbyder går konkurs, vil, som lovgivningen er i dag, bero på kurators forpligtelse efter konkurslovens 110, stk. 1, til ved udførelsen af sit hverv at varetage konkursboets interesser, herunder sikre boets aktiver og foretage de fornødne skridt til værn mod uberettigede dispositioner over aktiverne samt repræsentere boet i enhver henseende. Hvis en bredbåndsudbyder tages under rekonstruktionsbehandling, skal rekonstruktør på tilsvarende vis varetage fordringshavernes interesser i forbindelse med sin vurdering af, om virksomheden eller en del heraf skal søges videreført. Forpligtelsen for rekonstruktør eller kurator til at varetage fordringshavernes eller konkursboets interesser indebærer således blandt andet, at hvis der er tale om en virksomhed, der på tidspunktet for indledning af insolvensbehandlingen fortsat er i drift, skal mulighederne for at søge den insolvente virksomhed videreført ved salg m.v. undersøges. Det skal i den forbindelse blandt andet vurderes, om der er tilstrækkelig med likviditet til at opretholde virksomhedens drift under bestræbelserne på at videreføre den. Rekonstruktør eller kurator skal samtidig have med i sine overvejelser, at en fortsættelse af den insolvente virksomheds drift kan være forbundet med en vis risiko. Det kan således være, at bredbåndsudbyderen eller konkursboet, for at opretholde driften, vil være nødt til at videreføre eller indtræde i gensidigt bebyrdende kontrakter, der eksempelvis kan være ufavorable. Endvidere vil der ved den fortsatte drift også kunne stiftes unødvendige fortrinsstillede krav, fx som følge af behov for køb af teknisk ekspertise. Det kan ligeledes vise sig, at et forventet overskud alligevel ikke realiseres. En fortsættelse af driften vil i sådanne tilfælde være til skade for fordringshaverne. Rekonstruktør eller kurator har således i dag ingen absolut forpligtelse til at sikre, at virksomheder og borgere, som har været kunder hos en insolvent bredbåndsudbyder, i en kortere eller længere periode efter indledning af insolvensbehandling har sikkerhed for, at deres bredbåndstjenester opretholdes. Det kan derimod fra den ene dag til den anden be-

5 5 sluttes, at leverancen af bredbåndstjenesterne skal ophøre, hvis det vurderes, at det vil være i fordringshavernes interesse. Kurator må dog antages at være forpligtet til at opretholde leverancen af bredbåndstjenester for at holde på kunderne og derved bevare kundebasens værdi, når det er i konkursboets interesse at forsøge at sælge virksomheden som igangværende. Hvis rekonstruktør eller kurator vurderer, at det er i fordringshavernes interesse at opretholde leverancen af en bredbåndstjeneste, vil dette kunne medføre, at bredbåndsudbyderen skal videreføre, eller boet skal indtræde i en eller flere af udbyderens gensidigt bebyrdende aftaler i medfør af konkurslovens 12 o, stk. 1, henholdsvis 55, stk. 1. Angår en sådan aftale en løbende ydelse til bredbåndsudbyderen, vil udbyderen eller boet i givet fald efter omstændighederne være forpligtet til at opsige aftalen. Dette kan ske med en måneds varsel, jf. konkurslovens 12 o, stk. 4, og 55, stk. 3, selv om der måtte være aftalt et længere opsigelsesvarsel. Det følger endvidere af konkurslovens 12 o, stk. 4, og 55, stk. 3, at medkontrahenten herefter kan kræve erstatning for tab ved, at opsigelsen er sket med forkortet varsel, medmindre andet følger af konkurslovens 12 t eller 61. Bredbåndsudbyderens medkontrahenter kan forlange, at udbyderen eller kurator uden ugrundet ophold tager stilling til, om aftalen skal videreføres, eller konkursboet vil indtræde i en gensidigt bebyrdende aftale, jf. konkurslovens 12 o, stk. 3, og 55, stk. 2. I almindelighed antages det, at svaret til medkontrahenten skal gives i løbet af en uge, men i nogle tilfælde bør det ske hurtigere, eksempelvis ved levering af let fordærvelige varer. Konkursloven åbner mulighed for, at parterne i forbindelse med konkurs selv kan træffe nærmere bestemmelse om fristens længde, jf. 55, stk. 2, 2. pkt. Fristen må dog ikke være så kort, at boet reelt ikke har mulighed for at indtræde i kontrakten. Forudsætningen for rekonstruktørs eller kurators stillingtagen til, om udbyderen eller konkursboet skal indtræde i aftalen, er, at de pågældende har et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag herfor. Ofte kender rekonstruktør eller kurator hverken til de faktiske eller retlige forhold forud for indledningen af insolvensbehandlingen, og de har derfor brug for tid til at sætte sig ind i aftalen og forholdene i bredbåndsudbyderens virksomhed. Har kurator derimod forud for et konkursdekrets afsigelse fx været involveret i en forudgående rekonstruktionsbehandling, må det antages, at kurator i vidt omfang kender til konkursboets forhold og derfor hurtigere vil kunne tage stilling til, om konkursboet skal indtræde i aftalen. I forhold til forslagets bestemmelser om mulighed for kommunal udrulning af bredbånd indeholder den gældende telelov ikke regler, der giver kommuner hjemmel til, at etablere og udbyde elektroniske kommunikationsnet. En kommune kan inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne etablere elektroniske kommunikationsnet til eget brug, fx for at forbinde forskellige dele af den kommunale forvaltning. Hvis en kommune skal have mulighed for generelt at kunne udrulle elektroniske kommunikationsnet, kræver dette specifik lovhjemmel. Kommunale elselskaber kan alene udrulle bredbåndsinfrastruktur, når det sker i nær tilknytning til elforsyningsvirksomheden, og det primære formål er elforsyning, jf. elforsyningsloven. I forhold til forslagets bestemmelse om kommuners og regioners udlejning samt fastsættelse af lejevilkår i forbindelse med udlejning af arealer samt adgang til bygninger, master, høje konstruktioner m.v. bemærkes, at masteloven i dag giver kommuner hjemmel til at stille krav om fælles udnyttelse af master eller andre høje konstruktioner over 8,5 meter. Dermed kan kommunen fx påbyde en byggeansøger (mobilselskab) at anvende en eksisterende mast i stedet for at opsætte sin egen og samtidig påbyde ejeren af denne mast at give adgang hertil. Kommuners, regioners eller statens master eller høje konstruktioner er også omfattet af disse regler. Mastelovgivningen regulerer i øvrigt ikke kommunernes mulighed for at udleje arealer, bygninger og lignende til mobiludbydere. Kommunernes mulighed herfor skal derfor vurderes efter de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse (de såkaldte kommunalfuldmagtsregler). Det er ikke i Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis som øverste kommunale tilsynsmyndighed afklaret, hvorvidt der i kommunalfuldmagtsreglerne er hjemmel til at udleje kommunale arealer, bygninger og lignende til mobiludbydere, samt i givet fald hvilke hensyn der efter kommunalfuldmagtsreglerne kan eller skal varetages i forbindelse med udlejning arealer, bygninger og lignende til mobiludbydere. Regionerne skal varetage opgaverne på i de regionslovens 5, stk. 1, (lovbekendtgørelse nr. 900 af 30. august 2012) nævnte områder, herunder varetagelse af regionale udviklingsopgaver. Regionerne kan, jf. bestemmelsens stk. 2, ikke varetage andre opgaver end de i stk. 1 nævnte. Dette indebærer, at kommunalfuldmagtsreglerne ikke finder tilsvarende anvendelse for regionernes opgavevaretagelse. Hjemmelsgrundlaget for kommuners og regioners udlejning af arealer, master og høje konstruktioner m.v. er således i dag uklart. Lovgivningen i dag indeholder tillige ikke en klar afgrænsning af, i hvilket omfang kommunerne i tyndtbefolkede områder kan indgå lejeaftaler på vilkår, der afspejler et relativt begrænset kundegrundlag. 3.2 Lovforslagets indhold Lovforslaget er i forhold til reglerne om nøddrift udformet som en bemyndigelse til erhvervs- og vækstministeren, hvorefter ministeren kan fastsætte de nærmere regler, som skal sikre, at en bredbåndsudbyders eksisterende kunder i en periode på op til 30 dage fortsat har adgang til bredbåndstjenesterne i de tilfælde, hvor virksomheden tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling, og hvor rekonstruktør eller kurator ellers ville være forpligtet til at indstille driften som følge af sine forpligtelser til at varetage fordringshavernes interesser, jf. for så vidt angår konkurslovens 110. Lovforslaget fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de regler, erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte, skal udformes, herunder blandt andet hvilke udbydere og tjenester der omfattes, udformningen af ordningen, hvordan

6 6 der sker finansiering af ordningen, omfanget af nøddriften og Erhvervsstyrelsens administration af Bredbåndsgarantiordningen. Reglerne vil blive fastsat efter forudgående dialog med relevante interessenter og efter drøftelse med partierne bag principaftalen om sigtelinier for telepolitikken danskernes adgangsbillet til netværkssamfundet fra september 1999 (teleforligskredsen). Lovforslaget fastlægger rammerne for, at der er op til 40 mio. kr. til rådighed til finansiering af udgifter til nøddrift af bredbåndstjenester, som et konkursbo efter en bredbåndsudbyder måtte afholde, i tilfælde hvor driften af bredbåndstjenesterne ikke søges videreført. Finansiering søges som udgangspunkt tilvejebragt ved, at der indgås en eller flere brancheaftaler om finansiering af nøddrift mellem de af den foreslåede 13 a omfattede bredbåndsudbydere. Såfremt en eller flere af de bredbåndsudbydere, der er omfattet af reglerne, ikke indgår en brancheaftale, giver lovforslaget mulighed for, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at disse skal være medlem af en Bredbåndsgarantiordning, hvormed de forpligtes forholdsmæssigt til finansiering af nøddrift. Hverken parterne i en brancheaftale eller medlemmerne af Bredbåndsgarantiordningen vil skulle afsætte midler til nøddrift, før en insolvensbehandling måtte indtræffe, men forpligtes til umiddelbar finansiering af nøddrift, hvis behovet for nøddrift opstår. I medfør af 13 e vil det være muligt at opnå en statsgaranti for finansiering af udgifter på op til 30 mio. kr., så denne finansiering kan tilvejebringes på favorable vilkår. En merudgift på over 30 mio. kr. og op til 40 mio. kr. skal dermed finansieres på almindelige vilkår. Statsgarantien kan dog alene stilles over for Bredbåndsgarantiordningen, som bredbåndsudbyderne derfor skal være medlemmer af, hvis de ønsker adgang til favorable lånevilkår. Dette gælder således også bredbåndsudbydere, der måtte være en del af en brancheaftale. Nøddriftsperioden har som udgangspunkt en varighed på 30 dage. Der vil imidlertid kunne være tilfælde, hvor andre foranstaltninger er nødvendige for at sikre opretholdelsen af leverancen af bredbåndstjenesterne hos den insolvente bredbåndsudbyder, fx hvis udgifterne til afholdelse af nøddrift i 30 dage langt overstiger de beløb, som er til rådighed via en eller flere brancheaftaler, via Bredbåndsgarantiordningen eller i en kombination af disse. Dette kunne være i det tilfælde, hvor en af landets største teleudbydere gik konkurs eller blev taget under rekonstruktionsbehandling. Rekonstruktør eller kurator er efter den foreslåede ordning ikke forpligtet til at iværksætte sådanne foranstaltninger, som indebærer udgifter ud over de beløb, der er til rådighed. Det følger af den foreslåede 13 a, stk. 1, at nøddriften vil kunne sikres i op til 30 dage. Efter forslaget til 13 a, stk. 2, nr. 4, forudsætter etablering af nøddrift i en kortere periode end 30 dage, at de for nøddriften nødvendige underleverandører m.v. samtykker heri. Kravet om samtykke er begrundet i, at udbyderen eller konkursboet i sådanne situationer ikke ensidigt kan udtræde af de gensidigt bebyrdende aftaler, som det måtte være nødvendigt at videreføre eller indtræde i med henblik på etablering af nøddrift. Videreførelse eller indtræden efter konkurslovens 12 o, stk. 1, eller 55, stk. 1, medfører således som nævnt ovenfor i afsnit 3.1, at udbyderen eller boet kun (ensidigt) kan opsige de pågældende aftaler med en måneds varsel, jf. konkurslovens 12 o, stk. 4, og 55, stk. 3. Kravet om samtykke i de tilfælde, hvor nøddriften skal etableres i en kortere periode end 30 dage, er således nødvendigt for at sikre, at nøddriften ikke medfører udgifter for udbyderen eller konkursboet, da det med lovforslaget er forudsat, at etablering af nøddrift er omkostningsneutralt for disse. Endvidere kan erhvervs- og vækstministeren efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om en rekonstruktørs eller kurators forpligtelser til at opretholde leverancen af bredbåndstjenester og etablere nøddrift i forbindelse med, at der er indledt rekonstruktionsbehandling af eller afsagt konkursdekret over en bredbåndsudbyder omfattet af lovens 13 a, og virksomheden eller dele heraf ellers ikke ville være blevet videreført. Der kan således fastsættes nærmere regler om, at en rekonstruktør eller kurator forpligtes til at opretholde driften og etablere nøddrift samt indsende et nøddriftsbudget til Erhvervsstyrelsen. En vigtig forudsætning i den forbindelse er, at udbyderen eller konkursboet hverken stilles bedre eller ringere set i forhold til, hvad der ville gælde uden forpligtelsen til at etablere nøddrift. De fastsatte regler vil derfor skulle sikre, at finansieringen så vidt muligt begrænses til alene at dække udbyderens eller konkursboets udgifter til opretholdelsen af driften og etablering af nøddriften i de tilfælde, hvor rekonstruktør eller kurator ellers ville være forpligtet til at indstille driften som følge af sine forpligtelser til at varetage fordringshavernes interesser, jf. herved for så vidt angår konkurs konkurslovens 110. Tidspunktet for, hvornår denne forpligtelse for rekonstruktør eller kurator til at indstille driften indtræffer, afhænger af rekonstruktørs eller kurators vurdering i forhold til varetagelsen af fordringshavernes interesser. I nogle situationer vil en kurator umiddelbart efter et konkursdekrets afsigelse rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen med henblik på etablering af nøddrift. I andre situationer vil dette eventuelt først blive relevant på et senere tidspunkt, når kurator vurderer, at det ikke længere vil være i konkursboets interesse at forsøge en afhændelse af virksomheden, herunder dens kundebase. Det vil således ikke være nødvendigt at etablere nøddrift i de situationer, hvor det fx lykkes for rekonstruktør eller kurator at afhænde kundebasen til en anden bredbåndsudbyder, og der vil i sådanne situationer heller ikke være behov for, at der rettes henvendelse til Erhvervsstyrelsen. Når Erhvervsstyrelsen modtager ansøgning om etablering af nøddrift fra rekonstruktør eller kurator, skal Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold træffe afgørelse om, hvorvidt nøddriften skal etableres. Afgørelsen skal straks meddeles til rekonstruktør eller kurator, de parter, som står for administrationen af den eller de indgåede brancheaftaler, der skal være med til at finansiere nøddriften, og Bredbåndsgarantiordningen, hvis denne er etableret.

7 7 En eller flere brancheaftaler, Bredbåndsgarantiordningen eller en kombination af disse dækker i medfør af 13 b, 13 c og 13 d alle omkostninger, der er forbundet med nøddriften, samt omkostninger forbundet med opretholdelsen af driften fra det tidspunkt, hvor rekonstruktør eller kurator giver meddelelse til Erhvervsstyrelsen om, at det er besluttet, at udbyderens virksomhed ikke søges videreført eller bortsolgt med henblik på videre drift. Dette gælder også de omkostninger til arbejdsvederlag, som en udbyder eller et konkursbo pådrager sig ved at indgå arbejdsaftaler, herunder ved indtræden i arbejdsaftaler med personer, der er ansat i bredbåndsudbyderens virksomhed, samt for faktisk udført arbejde for boet. Reglerne om nøddrift og finansiering heraf vil ikke berøre de gældende regler om Lønmodtagernes Garantifond, som sikrer, at lønmodtagere får udbetalt løn m.v., hvis deres arbejdsgiver går konkurs eller ophører og er ude af stand til at betale. Finansiering af nøddrift går ikke til dækning af lønmodtageres løn m.v., hvis kravet mod udbyderen eller boet består uafhængigt af iværksættelse af nøddrift. Lovforslaget forpligter en udbyder af elektroniske kommunikationstjenester til at medvirke til opretholdelsen af driften af bredbåndstjenesten samt etablering af nøddrift, herunder at videreføre indgåede gensidigt bebyrdende aftaler, hvis rekonstruktøren anmoder udbyderen herom. Lovforslaget ændrer ikke i udbyderens eller konkursboets mulighed for at videreføre eller indtræde i udbyderens gensidigt bebyrdende aftaler efter konkurslovens bestemmelser herom. Endvidere indebærer de forpligtelser, som en rekonstruktør og kurator vil kunne pålægges, ikke, at udbyderen eller konkursboet i kraft af etableringen af nøddrift og dermed i videreførelsen af leverancen af bredbånd m.v. anses for at have videreført eller være indtrådt i bredbåndsudbyderens gensidigt bebyrdende aftaler. Lovforslaget giver mulighed for, at der fastsættes nærmere regler om straf i form af bøde for overtrædelse af reglerne, hvis bredbåndsudbydere ikke overholder de fastsatte regler. Udover de ovennævnte regler om etablering af nøddrift fastsætter lovforslaget endvidere rammerne for, at kommuner via et kapitalselskab kan etablere og udbyde elektroniske kommunikationsnet. Lovforslaget giver dermed kommunerne mulighed for udrulning af højhastighedsbredbånd gennem et selvstændigt kapitalselskab. Dette forudsætter, at forsyningsområdet for det kommunale elforsyningsselskab primært er landdistrikter og mindre byer, samt at dækning med højhastighedsbredbånd i elforsyningsområdet ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Kravet om selvstændighed medfører, at det kommunale bredbåndsselskab ikke må indgå i en koncernstruktur med andre selskaber, herunder det kommunale elforsyningsselskab. Herved sikres det, at der fortsat er en klar regnskabsmæssig opsplitning mellem det kommunalt ejede bredbåndsselskab og de øvrige kommunalt ejede forsyningsselskaber. Endvidere begrænses et eventuelt kommunalt tab til det selvstændige bredbåndsselskab. Dog gives der mulighed for, at kommunen kan stille en garanti for selskabet. Det kommunale selskab vil alene kunne etablere bredbåndsinfrastrukturen, og udbyde nettet mens udbuddet af bredbåndstjenester til virksomheder og husstande vil skulle ske af en privat bredbåndsudbyder. Udbuddet af tjenester vil ske på almindelige markedsmæssige vilkår. Initiativet er rettet mod kommuner, der ejer et elforsyningsselskab, idet bredbåndsaktiviteter kan udnyttes i et eventuelt samarbejde mellem de kommunalt ejede selskaber omkring nedgravning af fiber- og elkabler. Det vil ikke være muligt at optage lån gennem Kommune- Kredit til bredbåndsaktiviteten. Det skyldes, at Kommune- Kredit ikke har adgang til at stille sine ydelser til rådighed inden for kommercielle og konkurrenceudsatte områder. Endeligt fastsættes klare rammer for kommuner og regioner til at udleje arealer samt adgang til bygninger, høje konstruktioner, master m.v. til mobiludbydere. Dette indebærer en mulighed for at indgå lejeaftalen på vilkår, der afspejler det begrænsede kundegrundlag i tyndt befolkede områder. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslagets bestemmelser om etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs og rekonstruktion vurderes alene at have mindre administrative byrder for det offentlige i forbindelse med administrationen af Bredbåndsgarantiordningen. Udgifterne hertil afholdes inden for Erhvervs- og Vækstministeriets egen ramme. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges imidlertid til at stille en garanti, så Bredbåndsgarantiordningen kan finansiere udgifterne i forbindelse med nøddrift ved optagelse af lån eller træk på en kassekredit. Lånet eller trækket på kassekreditten indfries efterfølgende ved, at der sker en tilbagebetaling heraf i et nærmere fastsat antal år, som erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte. Det enkelte medlem af foreningen vil skulle tilbagebetale lånet eller kassekreditten med et beløb, der svarer forholdsmæssigt til det enkelte medlems andel af samtlige udbyderes bredbåndskunder omfattet af forslaget. Statsgarantiens størrelse vil maksimalt kunne udgøre 30 mio. kr. Der kan alene opstå udgifter for staten, hvis lånet eller kassekreditten må indfries af staten, fordi foreningen ikke kan opkræve betalingen af denne merudgift fx hvis samtlige medlemmer af foreningen er gået konkurs. Dette vurderes dog at være usandsynligt. Lovforslagets bestemmelser om kommunal udrulning af bredbånd giver alene kommuner en mulighed for at etablere elektroniske kommunikationsnet, som de ikke har i dag, men forpligter dem ikke til at gøre brug af denne adgang, og dermed har lovforslaget i sig selv ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige. Lovforslaget ændrer ikke på, at der vil ske en modregning i bloktilskuddet, hvis kommuner vil trække penge ud af kommunale elselskaber til andre formål end elforsyningsaktiviteter. Lovforslagets bestemmelser i relation til kommunernes og regionernes lejevilkår vurderes ikke at medføre negative

8 8 økonomiske konsekvenser for kommuner eller regioner, eftersom kommuner og regioner gives en mulighed, men ikke en forpligtelse til at indgå lejeaftaler. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslagets bestemmelser om etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs og rekonstruktion vurderes ikke umiddelbart at have nogen økonomiske konsekvenser for de af lovforslaget omfattede bredbåndsudbydere. Først i tilfælde af en bredbåndsudbyders rekonstruktions- eller konkursbehandling og iværksættelse af nøddrift vil alle bredbåndsudbydere, som er omfattet af reglerne om nøddrift i fællesskab skulle afholde udgifter på maksimalt 40 mio. kr. hvad enten de er med i en brancheaftale eller bliver medlem af en eventuel etableret Bredbåndsgarantiordning. Det er ikke muligt at estimere omfanget af disse udgifter nærmere, da man ikke kan forudse fremtidige konkurser og udgifter til nøddrift forbundet hermed. Forpligtelsen for en udbyder under rekonstruktionsbehandling til at medvirke til etablering af nøddrift har ingen økonomiske konsekvenser for udbyderen, idet omkostningerne hertil afholdes af Bredbåndsgarantiordningen m.v. De virksomheder, der undgår pludselig at stå uden bredbåndsforbindelse, vil opleve positive økonomiske effekter af lovforslaget. Det skyldes, at risikoen for, at virksomheder pludselig mister deres bredbåndsforbindelser, reduceres med de fastsatte regler, der sikrer midlertidig drift af bredbåndstjenesterne i op til 30 dage. Dermed forbedres mulighederne for, at virksomheder kan finde og få etableret alternative bredbåndsforbindelser. Lovforslagets bestemmelser om kommuners mulighed for at etablere og udbyde bredbåndsinfrastruktur gennem et selvstændigt selskab, vurderes ikke at have negative konsekvenser for erhvervslivet. Adgangen til kommunal udrulning af højhastighedsbredbånd vil give bedre muligheder for etablering af højhastighedsbredbånd i de områder, hvor private aktører ikke har gennemført en udrulning af højhastighedsbredbånd. En etablering af højhastighedsbredbånd i disse områder vil kunne have en lang række positive effekter i forhold til det lokale erhvervsliv og den offentlige digitalisering. Lovforslagets bestemmelser om kommunernes og regionernes mulighed for at udleje og i den forbindelse indgå lejeaftaler med mobiludbydere i tyndt befolkede områder, hvor der ofte er et begrænset kundegrundlag, vurderes at kunne have positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i disse områder, i tilfælde hvor mobildækningen forbedres på baggrund af de nye muligheder. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) vurderer, at den del af lovforslaget, der vedrører etablering af nøddrift, vil medføre marginale administrative omstillingsomkostninger for de af loven omfattede bredbåndsudbydere. De administrative omstillingsomkostninger vil opstå i forbindelse med eventuel ansøgning om medlemskab af Bredbåndsgarantiordningen eller i forbindelse med indgåelse af brancheaftale, som alternativ til medlemskab af Bredbåndsgarantiordningen. TER vurderer, at forslaget ikke vil medføre løbende administrative byrder for de af loven omfattede bredbåndsudbydere. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har været sendt i høring til følgende myndigheder og organisationer: 92-gruppen, ACN, Advice Digital ApS, Advokatnævnet, Advokatrådet, Advokatsamfundet, AF-Vejen, Akademikernes Centralorganisation, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Andelsbolighavernes LO, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), Altibox, ASE, Banedanmark, Barablu, Beredskabsstyrelsen, BL Danmarks Almene Boliger, Bodata, Bolignet A/S, Bolignetforeningen, Bolignetårhus, Bornholm Fibernet, Brancheforum Digitale Medier, Bredbånd Nord I/S, Canal Digital Danmark A/S, Cirque Bredbånd A/S, Colt Technology Services A/S, Comflex, Companymobile (Unotel), ComX Networks A/S, Connecta, Connect-me, CPH-Metronet, CSC Denmark A/S, Danmarks Eksportråd, Danmarks Radio, Dansk Beredskabskommunikation A/S, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk IT, Dansk Iværksætterforening, Dansk Kabel TV A/S, Dansk Landbrugsrådgivning - Videnscentret for Landbrug, Dansk Metal, Dansk Net, Danske Advokater, Danske ewire A/S, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, DanskNet Bredbånd, Datatilsynet, De Samvirkende Købmændsforeninger, Det Centrale Handicapråd, Dansk Internet Forum (DIFO), Dansk IT, Digitaliseringsstyrelsen, Digital Rights, Diginet Øresund, DK-Hostmaster A/S, Domstolsstyrelsen, Ejendomsmæglerforeningen, Ejendomsmæglernes Landsorganisation, Energi Fyn, EnergiMidt, Energistyrelsen, Energitilsynet, Equant Danmark A/S, Everlove, Facilicom A/S, FasCom A/S, FDE, Fiber2you, Fiberby, Finans og Leasing, Finansrådet, Firstcom A/S, Fonet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Fyns Optiske Net A/S, FaaborgVestAF, Forenede Danske Antenneanlæg, Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige, Foreningen af Danske Internet Medier (FDIM), Foreningen for Distance- og Internethandel - FDIH, FSR danske revisorer, Forsikring & Pension, Forsvaret Efterretningstjeneste, Fullrate, Færøernes Hjemmestyre via Rigsombudsmanden på Færøerne, Galten Elværk, GE Erhverv A/S, GEV A/S, Global Connect A/S, Global Crossing, GlobalTel, Grønlands Selvstyre via Rigsombudsmanden på Grønland, GVD, HEF, Hi3G Denmark ApS, HORESTA, Hovedstadens Forsyning (HOFOR), HMN Naturgas, Håndværkerrådet, IBM

9 9 Danmark, I P Group A/S, ICE. NET/Net1, Info-Connect A/S, IPVISION A/S, IT-Branchen, ITEK, IT-Lauget Parknet, IT-politisk Forening, ITR Data A/S, Jay.net A/S, KjærgaardAS, KlarupAF, Kommunernes Landsforening, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kuratorforeningen, Landbrug og Fødevarer, Landbrugets Rådgivningscenter, Landdistrikternes Fællesråd, Lebera Mobile Danmark, Ledernes Hovedorganisation, Liberale Erhvervs Råd, LIC, LO - Landsorganisationen i Danmark, Lycamobile, Lønmodtagernes Garantifond, Microsoft Danmark A/S, Marielyst Fibernet ApS, Mira Internet, Mundio, NALmedienet, NEF, Netgroup A/S, Netteam A/S, Nianet A/S, NM Net ApS, NordbyAF, Nordea, Nordic Connect, Nordit A/S, NRGi, Parknet, Perspektiv Bredbånd, Parcelhusejernes Landsforening, Patent- og Varemærkestyrelsen, PMR-brugergruppen, Politiets Efterretningstjeneste, Redspot ApS, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Rådet for større IT-sikkerhed, Sammenslutning af Lokale Radio- og TV-stationer, Sagitta ApS, SE, SEAS-NVE, Siminn, Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, Skagennet, SprintLink Danmark ApS, Stofa A/S (Hans Bremholm Jahn), Sydfyns Intranet A/S, Søværnets Operative Kommando (SOK), TDC A/S, Teleankenævnet, Teleklagenævnet, Telekommunikationsindustrien i Danmark (TI), Telenor, Telia Danmark, Tellio, Telogic, TetraStar A/S, Tre-For Bredbånd, TV2, UNI-C, Universal Telecom, Unwire, Updata Danmark A/S, Verdo Tele A/S, Verizon business Danmark, Vest Net A/S, Viptel, Vækstfonden, Waoo!, YouSee A/S, ZenSystem, Ældresagen, Østjysk Energi og Østjysk Energi Erhverv A/S. 10. Sammenfattende skema Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ mindre Udgifter Ingen Negative konsekvenser/ merudgifter Erhvervs- og vækstministeren vil kunne stille en garanti på op til 30 mio. kr. til Bredbåndsgarantiordningen, så foreningen kan optage lån til finansiering af udgifter til nøddrift. Efterfølgende vil udgifterne blive dækket gennem indbetaling fra medlemmerne. Staten har således ingen direkte merudgifter. Der kan alene opstå udgifter for staten, hvis lånet eller kassekreditten må indfries af staten, fordi foreningen ikke kan opkræve betaling heraf fra medlemmerne fx hvis samtlige medlemmer af foreningen er gået konkurs. Dette vurderes dog at være usandsynligt. Lovforslagets bestemmelser om kommunal udrulning af bredbånd giver alene kommuner en mulighed for at etablere elektroniske kommunikationsnet, som de ikke har i dag, men forpligter dem ikke til at gøre brug af denne adgang og dermed har lovforslaget i sig selv ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige. Lovforslagets bestemmelser i relation til kommunernes og regionernes lejevilkår vurderes ikke at medføre negative økonomiske konsekvenser for kommuner eller regioner. Den usikkerhed, der bortfalder med lovforslaget og risikoen for, at virksomheder gen økonomiske konsekvenser for de af Forslaget vil ikke umiddelbart have no- kan miste deres bredbåndsadgang fra den lovforslaget omfattede bredbåndsudbydere. Først i tilfælde af en bredbåndsudby- ene dag til den anden, må forventes at have stor værdi for virksomheder, der i den ders rekonstruktions- eller konkursbehandling og iværksættelse af nøddrift vil daglige drift er afhængige af en stabil adgang til en bredbåndsforbindelse. lovforslaget kunne have konsekvenser. Alle bredbåndsudbydere, som er omfattet

10 10 Adgangen til kommunal udrulning af bredbånd vil give bedre muligheder for etablering af højhastighedsbredbånd i de områder, hvor de private aktører ikke har gennemført en udrulning af højhastighedsbredbånd. En etablering af højhastighedsbredbånd i disse områder vil kunne have en lang række positive effekter i forhold til det lokale erhvervsliv og den offentlige digitalisering. Lovforslagets bestemmelser om kommunernes og regionernes mulighed for at indgå lejeaftaler med mobilselskaber i tyndt befolkede områder, hvor der er et begrænset kundegrundlag vurderes at have positive økonomiske konsekvenser for de teleselskaber, der måtte indgå sådanne lejeaftaler, da mobilselskaberne dermed opnår et bedre grundlag for udbygningen af mobilnettene og dermed forbedre mulighederne for indtjening i områder, der ikke tidligere har været kommercielt attraktive. Konsekvenser for miljøet Ingen Ingen Administrative konsekvenser Ingen Ingen for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter af reglerne om nøddrift, vil således, i tilfælde af iværksættelse af nøddrift, samlet kunne komme til at afholde udgifter på maksimalt 40 mio. kr. Det er ikke muligt at estimere omfanget af disse udgifter nærmere, da man ikke kan forudse fremtidige rekonstruktionsbehandlinger og konkurser og udgifter til nøddrift forbundet hermed. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 13 a Til stk. 1 Til 1 Den foreslåede bestemmelse giver hjemmel til, at erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler, der sikrer slutbrugere en midlertidig leverance af bredbåndstjenester (nøddrift) i en periode på op til 30 dage i tilfælde af, at der indledes rekonstruktionsbehandling af eller afsiges konkursdekret over deres bredbåndsudbyder, og bredbåndsvirksomheden eller dele heraf ellers ikke bliver videreført. Dermed sikres det, at de berørte bredbåndskunder får tid til at oprette en alternativ bredbåndsforbindelse. Reglerne vil blive fastsat efter forudgående dialog med relevante interessenter og efter drøftelse med partierne bag principaftalen om sigtelinier for telepolitikken danskernes adgangsbillet til netværkssamfundet fra september 1999 (teleforligskredsen). Til stk. 2 Den foreslåede bestemmelse giver hjemmel til at fastsætte regler om blandt andet, hvilke udbydere og tjenester der er omfattet af reglerne, i hvilket omfang leverancen af bredbåndstjenester skal opretholdes, regler om godkendelse af udgifter til nøddrift, regler om etablering af nøddrift i en kortere periode end 30 dage, hvis alle de for nøddriften nødvendige underleverandører m.v. samtykker heri, samt Erhvervsstyrelsens administration af reglerne. Til nr. 1 Det er hensigten, at regler fastsat i medfør af 13 a primært vil forpligte udbydere af bredbåndstjenester, der leverer bredbåndsforbindelser med en vis hastighed fx mere end 2 Mbit/s og har et vist antal kunder fx mere end kunder på disse forbindelser. Ved opgørelsen af antallet af kunder hos den enkelte bredbåndsudbyder vil de oplysninger om kundeantal, som bredbåndsudbyderne årligt indsender til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med Erhvervsstyrelsens årlige bredbåndskortlægning, blive lagt til grund. Med afgrænsningen af, hvor mange kunder bredbåndsudbyderen skal have for at være omfattet af reglerne, vil mindre udbydere ikke blive omfattet af reglerne. Fx vil reglerne ikke omfatte mindre antenneforeninger og lokalnet, hvor kunderne typisk også er ejerne, som derfor selv er interesserede i at finde alternative bredbåndsløsninger i tilfælde, hvor de eksisterende bredbåndsløsninger ikke længere er rentable eller tidssvarende. Afgrænsningen af kredsen af omfattede bredbåndsudbydere skal også tage højde for, at der skal være risiko for en skadesvirkning af en vis størrelse, før der etableres nøddrift,

11 11 idet alternative bredbåndsudbydere hurtigere vil kunne oprette og overtage få kunder end en større kundemængde, hvorved behovet for nøddrift minimeres betragteligt. Eftersom de fastsatte regler vil have til formål at sikre nøddrift af bredbåndstjenester, vil det alene være opretholdelsen af bredbåndstjenester, der kan fastsættes regler om sikring af. Hvis en udbyder af en kombinationstjeneste tages under insolvensbehandling, og udbyderen eksempelvis både leverer tv, telefoni og bredbånd via en forbindelse, vil de fastsatte regler således alene betyde, at rekonstruktør eller kurator skal opretholde den fortsatte leverance af selve bredbåndstjenesten. I forhold til mobilt bredbånd begrænses tjenesterne til rene dataabonnementer med en vis hastighed, fx mere end 2 Mbit/s. Kombinationsabonnementer, der inkluderer både tale- og datatrafik fx til smartphones, vil ikke være omfattet af de fastsatte regler. Til nr. 2 og 3 Der vil blive fastsat nærmere regler om nøddriftens omfang og udgifterne hertil. Det er hensigten, at udgifter til nøddriften skal holdes på et absolut minimum, så fx unødvendige udgifter til salg og marketing ikke afholdes, og udgifter til vedligehold og support nedprioriteres. Det samme gør sig gældende for udgifterne til kurators opretholdelse af leverancen af bredbåndstjenester, indtil der eventuelt etableres nøddrift efter Erhvervsstyrelsens beslutning. Etablering af nøddrift vil være betinget af en række forhold for at kunne gennemføres, og reglerne tilsigter alene, at nøddrift etableres i de situationer, hvor det er praktisk og teknisk muligt. Til nr. 4 Nøddriftsperioden har som udgangspunkt en varighed på 30 dage. Der vil imidlertid kunne være tilfælde, hvor andre foranstaltninger er nødvendige for at sikre opretholdelsen af leverancen af bredbåndstjenesterne hos den rekonstruktionseller konkursramte bredbåndsudbyder, fx hvis udgifterne til afholdelse af nøddrift i 30 dage langt overstiger de beløb, som er til rådighed via en eller flere brancheaftaler, via Bredbåndsgarantiordningen eller i en kombination af disse. I sådanne situationer har Erhvervsstyrelsen mulighed for at træffe afgørelse om, at der ikke skal etableres nøddrift, eller at nøddrift etableres i en kortere periode end 30 dage. Etablering af nøddrift i en kortere periode end 30 dage forudsætter imidlertid, at alle de for nøddriften nødvendige underleverandører m.v. samtykker heri. Kravet om samtykke er begrundet i, at udbyderen eller konkursboet i sådanne situationer ikke ensidigt kan udtræde af de gensidigt bebyrdende aftaler, som det måtte være nødvendigt at videreføre eller indtræde i med henblik på etablering af nøddrift. Indtræden efter konkurslovens 12 o, stk. 1, eller 55, stk. 1, medfører således, at udbyderen eller boet kun (ensidigt) kan opsige de pågældende aftaler med en måneds varsel, jf. konkurslovens 12 o, stk. 4, og 55, stk. 3. I tilfælde, hvor nøddriftsperioden skal have en varighed på 30 dage, og udbyderen eller konkursboet i den forbindelse viderefører eller indtræder i gensidigt bebyrdende aftaler efter konkurslovens 12 o, stk. 1, eller 55, stk. 1, vil udbyderen eller konkursboet samtidig med indtræden i en aftale skulle opsige denne med en måneds varsel efter konkurslovens 12 o, stk. 4, eller 55, stk. 3. I sådanne situationer skal reglerne give Erhvervsstyrelsen mulighed for at træffe afgørelse om, at der ikke skal etableres nøddrift, eller at nøddrift med samtykke fra underleverandørerne m.v. - etableres i en kortere periode end 30 dage. Til nr. 5 Erhvervsstyrelsens administration af reglerne vil blandt andet indebære, at styrelsen skal træffe afgørelse om rekonstruktørs eller kurators anmodning om etablering af nøddrift, når der fremsendes et driftsbudget for nøddriften til Erhvervsstyrelsen. Når nøddriften er etableret, er det Erhvervsstyrelsen, som sikrer, at den fornødne finansiering er til rådighed for rekonstruktørs eller kurators varetagelse af nøddriften. Dette gælder, uanset om midlerne kommer fra en eller flere brancheaftaler, fra Bredbåndsgarantiordningen eller i en kombination af disse. Hvis parterne i brancheaftaler eller i Bredbåndsgarantiordningen er uenige i afholdelsen af udgifter inden for nøddriftsbudgettet, er det Erhvervsstyrelsen, de skal have en dialog med. Det er vigtigt, at Erhvervsstyrelsen har et råderum til at træffe beslutninger i relation til administration af reglerne, så styrelsens administration, herunder afgørelser efter det foreslåede stk. 3, kan tilpasses den enkelte insolvente bredbåndsudbyders forhold og dermed rekonstruktørs eller kurators forudsætninger for at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til reglerne. Samtidig er det væsentligt, at de fastsatte regler er klare og entydige i forhold til under hvilke omstændigheder, der skal etableres nøddrift og proceduren herfor. Til stk. 3 Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af de regler, der er fastsat i medfør af den foreslåede 13 a, stk. 2, afgørelse om nøddrift. Erhvervsstyrelsen træffer således afgørelse på baggrund af rekonstruktørs eller kurators henvendelse om etablering om nøddrift, når der fremsendes et driftsbudget for nøddriften til Erhvervsstyrelsen, jf. bemærkningerne til 13 f, stk. 2. Til stk. 4 Af bestemmelsen fremgår, at Erhvervsstyrelsens afgørelser om nøddrift ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Eftersom Erhvervsstyrelsens afgørelse om etablering af nøddrift eller afvisning heraf skal kunne træffes hurtigt ud fra overvejende tekniske kriterier, så nøddriften straks kan etableres, foreslås det, at klager over Erhvervsstyrelsens afgørelser om nøddrift ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

12 12 Til 13 b Til stk. 1 Den foreslåede bestemmelse indebærer, at erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om godkendelse af brancheaftaler om finansiering af nøddrift i medfør af 13 a. Brancheaftaler samt løbende ændringer heri vil skulle godkendes af Erhvervsstyrelsen. Reglerne vil blive fastsat efter forudgående drøftelse med branchen om, hvordan kravene til brancheaftaler om finansiering af nøddrift kan udformes, så eventuelle omkostninger for branchen reduceres mest muligt. Til stk. 2 De fastsatte regler om godkendelse af brancheaftaler vil blandt andet kunne omfatte krav om, at brancheaftalen, eventuelt sammen med finansiering fra Bredbåndsgarantiordningen, jf. den foreslåede 13 c, skal kunne finansiere udgifterne i forbindelse med etablering af nøddrift for op til 40 mio. kr. Brancheaftalens finansiering vil forholdsmæssigt skulle svare til den andel, som de af aftalen omfattede bredbåndsudbydere vil skulle finansiere, hvis de var medlem af Bredbåndsgarantiordningen, jf. 13 c, stk. 5. Herudover kan reglerne om godkendelse af brancheaftaler omfatte regler om meddelelsespligt for parterne i brancheaftalen ved udmeldelse, regler om varighed af brancheaftalen og regler om opsigelse af brancheaftalen. Der vil ikke blive fastsat regler om den interne fordeling af betalingen mellem parterne i brancheaftalen, da denne må fastlægges efter forhandling mellem parterne i brancheaftalen. Da der vil være tale om en eller flere brancheaftaler, som træder i stedet for administrativ regulering, vil Erhvervsstyrelsen også vurdere, hvorvidt disse er tilgængelige på gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår. Endvidere skal det sikres, at den eller de indgåede brancheaftaler er i overensstemmelse med konkurrencelovens bestemmelser. Fx skal alle bredbåndsudbydere, som er omfattet af regler fastsat i medfør af 13 a, have lige adgang til at være omfattet af brancheaftalerne. Til stk. 3 Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af de regler, der er fastsat i medfør af den foreslåede 13 b, stk. 2, afgørelse om godkendelse af brancheaftaler om finansiering af nøddrift. Til 13 c Til stk. 1 Den foreslåede bestemmelse giver hjemmel til, at erhvervs- og vækstministeren stifter en Bredbåndsgarantiordning i form af en forening til finansiering af nøddrift. Foreningen oprettes på privatretligt grundlag. Endvidere kan erhvervs- og vækstministeren træffe beslutning om, at foreningen skal opløses. Udgangspunktet er, at en eller flere brancheaftaler skal sikre finansieringen af nøddrift, hvorved parterne i aftalen forpligter sig til at tilvejebringe finansiering af nøddrift i tilfælde af bredbåndsudbyders rekonstruktions- eller konkursbehandling. Omfanget af udmøntningen af 13 c, afhænger derfor af, om alle bredbåndsudbydere omfattet af 13 a indgår en brancheaftale om finansiering af nøddrift i tilfælde af en udbyders insolvensbehandling inden den 1. oktober Hvis ingen af de bredbåndsudbydere, som er omfattet af regler fastsat i medfør af 13 a, indgår den eller de nødvendige brancheaftaler, der sikrer finansiering af nøddrift, vil erhvervs- og vækstministeren i medfør af 13 c fastsætte regler om, at alle de bredbåndsudbydere, som er omfattet af regler fastsat i medfør af 13 a, skal være medlemmer af Bredbåndsgarantiordningen. Dermed bliver de pågældende bredbåndsudbydere forpligtet til at bidrage til finansieringen af nøddrift. Erhvervs- og vækstministeren vil ligeledes fastsætte regler om etablering af Bredbåndsgarantiordningen og medlemskab af foreningen, hvis enkelte bredbåndsudbydere, som er omfattet af regler fastsat i medfør af 13 a, ikke ønsker at være med i de brancheaftaler, de øvrige bredbåndsudbydere har indgået og fået godkendt i medfør af regler fastsat efter 13 b. I så fald vil reglerne om medlemskab af Bredbåndsgarantiordningen alene omfatte de bredbåndsudbydere, som ikke er med i den eller de brancheaftaler, der omfatter finansiering af nøddrift. Endelig vil erhvervs- og vækstministeren også fastsætte regler om etablering af Bredbåndsgarantiordningen og medlemskab af foreningen, såfremt de bredbåndsudbydere, som er omfattet af regler fastsat i medfør af 13 a indgår i en brancheaftale, men samtidig ønsker adgang til muligheden for få stillet statsgaranti for lån eller kassekredit for op til 30 mio. kr. Til stk. 2 Den foreslåede bestemmelse fastslår, at det påhviler Bredbåndsgarantiordningen og dermed medlemmerne af foreningen at finansiere nøddrift efter regler fastsat i medfør af 13 a. Til stk. 3 Den foreslåede bestemmelse fastlægger nærmere, hvad erhvervs- og vækstministeren blandt andet vil kunne fastsætte regler om for så vidt angår Bredbåndsgarantiordningen. Til nr. 1 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om medlemskab af Bredbåndsgarantiordningen for alle bredbåndsudbydere, der er omfattet af reglerne fastsat efter 13 a. Afgørende herfor vil være, om der indgås en eller flere brancheaftaler, der sikrer finansiering af nøddrift i medfør af regler fastsat i medfør af 13 a. Reglerne om medlemskab af Bredbåndsgarantiordningen vil alene omfatte de bredbåndsudbydere, som ikke er med i den eller de brancheaftaler, der sikrer finansiering af nøddrift.

13 13 Til nr. 2 Efter den foreslåede bestemmelse kan erhvervs- og vækstministeren fastsætte regler om Erhvervsstyrelsens godkendelse af Bredbåndsgarantiordningens vedtægter og ændringer heri. Til nr. 3 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at Bredbåndsgarantiordningen sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen vil således skulle bistå foreningens bestyrelse i administrationen af foreningen. Til nr. 4 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om sammensætningen af ledelsen af Bredbåndsgarantiordningen. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3-5 medlemmer, hvoraf ét medlem udpeges til formand. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at udbydere af bredbåndstjenester, der er omfattet af regler fastsat i medfør af 13 a, kan indstille et eller flere medlemmer til bestyrelsen. Til stk. 4 Hvis erhvervs- og vækstministeren har fastsat regler om etablering af en bredbåndsgarantiordning, fastslår bestemmelsen, at det er erhvervs- og vækstministeren, som udpeger ledelsen, eventuelt på baggrund af indstilling om udpegning af et eller flere medlemmer fra udbydere af bredbåndstjenester, der er omfattet af regler fastsat i medfør af 13 a. Til stk. 5 Hvis erhvervs- og vækstministeren har fastsat regler om etablering af en bredbåndsgarantiordning, og foreningen skal afholde udgifter til nøddrift, fastlægger bestemmelsen, at Erhvervsstyrelsen kan opkræve medlemsbidrag og fastsætter hvordan det enkelte medlem af bredbåndsgarantiordningen skal bidrage til finansieringen af nøddrift, når medlemmet ikke er med i en brancheaftale om finansiering af nøddrift. Den enkelte udbyders individuelle bidrag til finansieringen afhænger af udbyderens andel af slutbrugere blandt de af reglerne omfattede udbydere. De konkrete beløb, som den enkelte udbyder skal bidrage med til finansiering af nøddrift, vil således skulle beregnes i de enkelte tilfælde, hvor nøddrift etableres. Hvis fx udgiften til nøddrift beløber sig til 2 mio. kr., og den enkelte udbyder har 24 procent af de slutbrugere, som samtlige udbydere, der er omfattet af reglerne har, vil den pågældende udbyder skulle betale kr. Er den enkelte udbyder omfattet af en godkendt brancheaftale om finansiering af nøddrift, så udbyderen er med til at finansiere nøddrift gennem denne aftale, finder bestemmelsen ikke anvendelse, jf. forslaget til stk. 6. Den finansiering, som sker via den godkendte brancheaftale, skal svare til, hvad den enkelte udbyder ville have skullet betale i medfør af den i bestemmelsen fastlagte fordelingsnøgle. Hvis tre udbydere, som er med i en godkendt brancheaftale om finansiering af nøddrift, har henholdsvis 25 procent, 15 procent og 20 procent af de slutbrugere, som samtlige udbydere, der er omfattet af reglerne har, og der skal afholdes udgifter til nøddrift for 2 mio. kr., vil de tre parter i den godkendte brancheaftale skulle finansiere 60 procent af de 2 mio. kr. Fordelingen af betalingen mellem parterne i brancheaftalen i forhold til den forholdsmæssige andel, som de skal betale, fastlægges i brancheaftalen. Til stk. 6 Den foreslåede bestemmelse fastslår, at de udbydere, som i medfør af regler fastsat efter den foreslåede stk. 3, er medlemmer af Bredbåndsgarantiordningen, ikke vil skulle betale individuelle bidrag til finansiering af nøddrift i medfør af den foreslåede stk. 5, hvis udbyderen er med i en godkendt brancheaftale om finansiering af nøddrift. Se også bemærkningerne til den foreslåede stk. 5. Til 13 d Til stk. 1 Formålet med den foreslåede bestemmelse er at sikre, at pligten til at sikre nøddrift er udgifts- og indtægtsneutral for en udbyder under rekonstruktionsbehandling eller et konkursbo. Det er således væsentligt, at en udbyder eller et konkursbo ikke bliver belastet af omkostninger, der ikke uden pligten til at etablere nøddrift ville skulle afholdes af udbyderen eller boet, og omvendt at der ikke tilføres midler, der ikke uden pligten ville være tilgået udbyderen eller boet. Nøddriftsperioden regnes fra det tidspunkt, hvor Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om finansiering af nøddrift. Først når afgørelsen om nøddrift foreligger, har rekonstruktør eller kurator mulighed for at tage stilling til, om udbyderen eller konkursboet med henblik på etablering af nøddrift vil videreføre eller indtræde i bredbåndsleverandørens gensidigt bebyrdende aftaler. Udbyderen eller konkursboet skal i givet fald samtidig opsige sådanne aftaler med en måneds varsel, jf. konkurslovens 12 o, stk. 4, og 55, stk. 3. Til stk. 2 Efter konkurslovens 29 mister bredbåndsudbyderen rådigheden over sin virksomhed ved afsigelsen af et konkursdekret, og den udpegede kurator tegner herefter boet, jf. konkurslovens 107, stk. 1. Kurator skal efter konkurslovens 110, stk. 1, ved udførelsen af sit hverv varetage konkursboets interesser. I den forbindelse skal kurator blandt andet tage stilling til, om virksomheden eller dele heraf kan bortsælges med henblik på videre drift, herunder om konkursboet i givet fald skal indtræde i gensidigt bebyrdende aftaler efter konkurslovens 55, stk. 1. I forbindelse med rekonstruktionsbehandling beskikkes en rekonstruktør, der blandt andet skal foretage en vurdering af, om og i så fald hvordan udbyderens virksomhed kan videreføres, jf. konkurslovens 11 a. Rekonstruktøren overtager som udgangspunkt ikke ledelsen af virksomheden, men skal efter konkurslovens 12, stk. 1, samtykke til dispositioner

14 14 af væsentlig betydning, som udbyderen ønsker at foretage. På den baggrund kan rekonstruktøren ikke på tilsvarende måde som en kurator egenhændigt foretage dispositioner over virksomheden. Rekonstruktøren skal varetage fordringshavernes interesser i forbindelse med vurderingen af og beslutningen om, hvorvidt virksomheden eller en del heraf bør søges videreført, herunder om udbyderen skal videreføre indgåede gensidigt bebyrdende aftaler, jf. konkurslovens 12 o, stk. 1. Den foreslåede bestemmelse indebærer, at en eller flere brancheaftaler, Bredbåndsgarantiordningen eller en kombination af disse dækker omkostninger forbundet med opretholdelsen af driften med henblik på nøddrift fra det tidspunkt, hvor rekonstruktør eller kurator giver meddelelse til Erhvervsstyrelsen om, at det er besluttet, at udbyderens virksomhed ikke søges videreført. Driften af bredbåndstjenesten ville ellers på tidspunktet for denne beslutning blive indstillet, og idet driften således opretholdes med henblik på at etablere nøddrift, er udgiften til afholdelse heraf udbyderen eller boet uvedkommende. Det forudsættes med bestemmelsen, at rekonstruktør eller kurator straks efter beslutningen giver Erhvervsstyrelsen meddelelse herom, og om at driften opretholdes med henblik på at indgive ansøgning om nøddrift. Beslutningen kan foreligge allerede på tidspunktet for rekonstruktionsbehandlingens indledning eller konkursdekretets afsigelse, og i så fald dækker en eller flere brancheaftaler, Bredbåndsgarantiordningen eller en kombination af disse fra meddelelse herom til Erhvervsstyrelsen. Det forudsættes, at beslutningen og meddelelsen følges op af en ansøgning om nøddrift hurtigst muligt, hvilket normalt vil være i løbet af højst 2-3 dage. Hvis det besluttes at opretholde driften, fx fordi det er i konkursboets interesse at forsøge at bortsælge virksomheden, afholdes omkostningerne i den forbindelse af konkursboet. Viser det sig efterfølgende, at der bliver behov for at etablere nøddrift, og kurator allerede har indtrådt i de af bredbåndsudbyderens gensidigt bebyrdende aftaler, der har været nødvendige for at videreføre bredbåndsvirksomheden, vil kurator kunne benytte adgangen i konkurslovens 55, stk. 3, til at opsige disse løbende aftaler, når Erhvervsstyrelsens afgørelse om etablering af nøddrift foreligger. Indtægter, der vedrører drift betalt af Bredbåndsgarantiordningen, skal anvendes til udligning over for aftaleparterne i brancheaftalerne og Bredbåndsgarantiordningen i forbindelse med regnskabet for nøddriftsperioden. Til 13 e Til stk. 1 Erhvervs- og vækstministeren kan stille en garanti for Bredbåndsgarantiordningen på op til 30 mio. kr. Foreningen har dermed mulighed for at finansiere sin forholdsmæssige andel i forhold til eventuelle brancheaftaler af udgifterne til nøddrift i det pågældende år ved at optage et lån eller trække på en kassekredit i foreningens pengeinstitut. En statsgaranti vurderes at være en forudsætning for, at foreningen kan optage lån eller oprette en kassekredit til en favorabel rente. Der fastsættes en øvre grænse for statsgarantiens størrelse på 30 mio. kr. Statsgarantien for optagelse af lån eller kassekredit vil alene kunne stilles over for Bredbåndsgarantiordningen. Bredbåndsudbydere, som er omfattet af regler fastsat i medfør af 13 a, og som har indgået en brancheaftale, vil derfor skulle være medlemmer af Bredbåndsgarantiordningen for, at statsgarantien skal kunne stilles for det lån eller den kassekredit, de måtte trække på i forbindelse med finansiering af deres andel af udgifterne til nøddrift. Til stk. 2 Det lån, som Bredbåndsgarantiordningen har måttet optage, eller det træk på den kassekredit, som Bredbåndsgarantiordningen har etableret, herunder låne- og renteomkostninger, indfries ved, at medlemmerne betaler bidrag til foreningen i et nærmere fastsat antal år, som erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte. Til stk. 3 Den foreslåede bestemmelse fastlægger fordelingen af betalingen for det lån eller den kassekredit, som Bredbåndsgarantiordningen har måttet optage eller trække på. Det individuelle bidrag, som de enkelte medlemmer af foreningen vil skulle betale, vil afhænge af udbyderens andel af slutbrugere, se også bemærkningerne til den foreslåede 13 c, stk. 5. Foreningens medlemmer vil i henhold til den fastsatte fordelingsnøgle blive opkrævet de beløb, de enkelte bredbåndsudbydere skal afholde for så vidt angår afbetaling på eventuel statsgaranteret lån (0-30 mio. kr.) eller finansiering via almindelig lån (30-40 mio. kr.) Bredbåndsudbyderne vil få 2 uger til at indbetale pengene til en konto anvist af Erhvervsstyrelsen. Hvis en bredbåndsudbyder ikke har indbetalt sin andel ved udløbet af 2 ugers fristen, vil den pågældende udbyder modtage en rykker med en varsel på 1 uge, ligesom den pågældende vil kunne blive pålagt et rykkergebyr. Hvis der ved udløbet af den frist, der fremgår af rykkerskrivelsen, fortsat ikke er sket indbetaling, vil beløbet blive oversendt til Skat med henblik på inddrivelse hos den pågældende bredbåndsudbyder. Til 13 f Til stk. 1 Den foreslåede bestemmelse indebærer, at erhvervs- og vækstministeren efter forhandling med justitsministeren bemyndiges til administrativt at fastsætte regler om rekonstruktørs eller kurators forpligtelser til at etablere nøddrift i forbindelse med, at der er indledt rekonstruktionsbehandling af eller afsagt konkursdekret over en bredbåndsudbyder omfattet af reglerne fastsat efter 13 a. Hvis det i forbindelse med rekonstruktionsbehandlingen af virksomheden eller konkursboets behandling vurderes, at det vil være i fordringshavernes interesse at indstille leve-

15 15 rancen af bredbåndstjenester, kan rekonstruktør eller kurator således forpligtes til inden for kort tid at rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen med henblik på, at styrelsen godkender etableringen af nøddrift i op til 30 dage. Forpligtelsen påhviler i tilfælde af rekonstruktionsbehandling rekonstruktøren, uanset om denne har overtaget ledelsen af virksomheden eller ej. Rekonstruktør vil imidlertid (ligesom kurator) kunne antage andre, herunder udbyderen eller den beskikkede regnskabskyndige tillidsmand, til at foretage det fornødne i forbindelse med nøddriften. Til stk. 2 Den foreslåede bestemmelse angiver nærmere, hvad reglerne fastsat i medfør af stk. 1 blandt andet kan omhandle. Rekonstruktør eller kurator vil blandt andet i medfør af de fastsatte regler kunne forpligtes til at skulle indsende et driftsbudget for nøddriften til Erhvervsstyrelsen. Sammen med driftsbudgettet for nøddriften skal det seneste driftsbudget for bredbåndsudbyderens drift af bredbåndstjenesterne indsendes, hvis dette er til rådighed. Træffer Erhvervsstyrelsen herefter afgørelse om, at der skal etableres nøddrift, kan rekonstruktør eller kurator forpligtes til at informere virksomhedens eksisterende bredbåndskunder om nøddriftens etablering og varigheden af denne. Dette kan fx ske på bredbåndsudbyderens hjemmeside. På denne måde sikres det, at kunderne ved, hvornår de senest skal have fundet en alternativ bredbåndsudbyder, hvis de ikke vil miste deres bredbåndsforbindelse. Der kan forekomme tilfælde, hvor det på grund af fx beskadiget udstyr (som følge af en brand, hvis kreditorer retmæssigt har fjernet udstyr med ejendomsforbehold, ødelagte kundekartoteker eller lignende) ikke lader sig gøre at etablere nøddrift. Rekonstruktør eller kurator kan i sådanne tilfælde alene forpligtes til at meddele dette til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med, at virksomheden tages under insolvensbehandling. Erhvervsstyrelsen vil herefter i medfør af den foreslåede 13 a, stk. 3, træffe afgørelse om, at der ikke skal etableres nøddrift. Forpligtelsen til at etablere nøddrift indebærer således ikke en reetableringspligt i de tilfælde, hvor etablering af nøddrift forudsætter nye investeringer, omfattende reparation af udstyr eller lignende. Forslaget vil ikke være til hinder for, at kurator sælger dele af konkursboet efter etablering af nøddriften, herunder fx udstyr, der anvendes til leveringen af bredbåndstjenesterne. Et sådant salg må dog ikke medføre, at kurator ikke kan opretholde leverancen af bredbåndstjenester eller etablere nøddrift. Forslaget vil på tilsvarende vis ikke være til hinder for, at udbyderens virksomhed rekonstrueres. Til stk. 3 Med den foreslåede bestemmelse fastslås det, at bredbåndsudbyderen har pligt til at medvirke til opretholdelse af driften af bredbåndstjenesten samt etableringen af nøddrift, herunder at videreføre indgåede gensidigt bebyrdende aftaler, hvis rekonstruktøren anmoder udbyderen herom. Pligten til at etablere nøddrift m.v. påhviler rekonstruktøren, men idet det fx er udbyderen, der indgår aftaler med henblik på driften, herunder viderefører gensidigt bebyrdende aftaler, er der behov for at forpligte udbyderen til at medvirke til etableringen af nøddriften. Til stk. 4 Den foreslåede bestemmelse præciserer, at de forpligtelser til at etablere nøddrift, der vil blive fastsat i medfør af stk. 1, ikke indebærer, at udbyderens gensidigt bebyrdende aftaler af den grund videreføres, eller at konkursboet af den grund anses for at være indtrådt i bredbåndsudbyderens gensidigt bebyrdende aftaler om underleverancer m.v., der er nødvendige for at opretholde driften og etablere nøddrift. Udbyderens og kurators muligheder for at videreføre eller indtræde i gensidigt bebyrdende aftaler fremgår af konkurslovens kapitel 2 b og 7 om henholdsvis retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling og gensidigt bebyrdende aftaler, og de regler, som fastsættes efter det foreslåede stk. 1, vil ikke ændre heri. Træffer Erhvervsstyrelsen på baggrund af rekonstruktørs eller kurators henvendelse umiddelbart efter indledning af rekonstruktionsbehandling eller konkursdekrets afsigelse afgørelse om, at der skal etableres nøddrift, er der således mulighed for at vælge en anden underleverandør (hvis muligt) i stedet for at indtræde i en eksisterende aftale med en underleverandør. Der er imidlertid også mulighed for at videreføre eller indtræde i bredbåndsudbyderens gensidige bebyrdende aftaleforhold i medfør af konkurslovens 12 o, stk. 1, og 55, stk. 1. Denne sidstnævnte mulighed vil formentlig i praksis være eneste reelle mulighed for at opretholde driften. Rekonstruktør eller kurator vil samtidig med indtræden i en løbende aftale om fx masteleje i givet fald skulle benytte adgangen efter konkurslovens 12 o stk. 4, eller 55, stk. 3, til at opsige aftalen med en måneds varsel (uanset et eventuelt aftalt længere varsel). Aftalen om den løbende ydelse vil således ophøre samtidigt med nøddriftsperioden. Bredbåndsudbyderens medkontrahenter kan forlange, at kurator uden ugrundet ophold tager stilling til, om konkursboet vil indtræde i en gensidigt bebyrdende aftale, jf. konkurslovens 55, stk. 2, 1. pkt. I almindelighed antages det, at svaret til medkontrahenten skal gives i løbet af en uge, men i nogle tilfælde bør det ske hurtigere, eksempelvis ved levering af let fordærvelige varer. Konkursloven åbner mulighed for, at parterne selv kan træffe nærmere bestemmelse om fristens længde, jf. 55, stk. 2, 2. pkt. Fristen må dog ikke være så kort, at boet reelt ikke har mulighed for at indtræde i kontrakten. For så vidt angår rekonstruktion findes i konkurslovens 12 o, stk. 3, en bestemmelse svarende til konkurslovens 55, stk. 2, 1. pkt. Til nr. 2 Overskriften i afsnit V ændres, således at et nyt kapitel 21 a kan rummes indenfor overskriften.

16 16 Til nr. 3 Til kapitel 21 a Med det foreslåede kapitel 21 a gives mulighed for, at kommuner, som ejer et elforsyningsselskab, der primært forsyner landdistrikter og mindre byer og forsyningsområdet har væsentligt dårligere dækning med højhastighedsbredbånd end landsgennemsnittet, kan etablere kommunalt ejede kapitalselskaber med henblik på udbud af elektroniske kommunikationsnet. Endvidere skabes der klare rammer for, at kommuner og regioner kan udleje grunde, bygninger, master m.v. til udbydere af elektroniske kommunikationsnet- og tjenester (mobilselskaber) med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet. Til 60 a Den foreslåede bestemmelse indeholder de nærmere betingelser, som giver adgang for kommuner til at etablere et kapitalselskab med henblik på udbud af elektroniske kommunikationsnet. Der gives ikke adgang til udbud af elektroniske kommunikationstjenester. Bestemmelsen retter sig mod kommuner, der ejer et elforsyningsselskab, idet bredbåndsaktiviteter kan udnyttes i et eventuelt samarbejde mellem de kommunalt ejede selskaber omkring nedgravning af fiberog elkabler. Til stk. 1 Der foreslås indsat tre kumulative betingelser for at en kommune kan etablere et kapitalselskab med henblik på udbud af elektroniske kommunikationsnet. Betingelserne skal være opfyldt på tidspunktet for etableringen af den kommunale udbyder. Bestemmelsen afgrænses til at gælde kommuner, der ejer elforsyningsselskaber, som primært forsyner landdistrikter og mindre byer. Det vil sige, at elselskabets forsyningsområde primært er landdistrikter og mindre byer. Endvidere foreslås bestemmelsen afgrænset til forsyningsområder, hvor dækningen med højhastighedsbredbånd ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Området vil være afgrænset til elselskabets forsyningsområde. Afgrænsningen tager afsæt i, at der kan leveres ydelser på et teknologineutralt grundlag. Et forsyningsområde anses således på nuværende tidspunkt for at have en dækning med højhastighedsbredbånd, der ligger væsentligt under landsgennemsnittet, når dækningen på 30 Mbit/s download er 30 procent under landsgennemsnittet, ligesom det er vurderingen, at adgang til uploadhastigheder på minimum 5 Mbit/s vil være tilsvarende væsentligt under landsgennemsnittet. Erhvervsstyrelsen foretager vurderingen baseret på relevant statistisk materiale, herunder eksempelvis Bredbåndskortlægningen, der udarbejdes af Erhvervs- og Vækstministeriet. Vurderingen af hvad der anses for at være højhastighedsbredbånd vil løbende ændre sig i takt med den teknologiske udvikling. Det forhold, at det kommunale selskab kun kan udbyde elektroniske kommunikationsnet betyder, at bredbåndstjenester skal udbydes af andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Udbuddet af tjenester vil ske på almindelige markedsmæssige vilkår. Det kommunale selskab kan således indgå aftaler med andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester om at levere kommunikationstjenester på det kommunale selskabs net. Til stk. 2 Med forslaget til stk. 2 stilles krav om, at aktiviteterne ikke er direkte forbundet med de kommunalt ejede elforsyningsselskaber. Herved sikres for det første, at en udvidelse af den kommunale adgang til at udbyde bredbåndsinfrastruktur afgrænses fra elforsyningslovgivningen, som først og fremmest regulerer de kommunale elforsyningsselskabers elforsyningsvirksomhed. Endvidere sikres det, at der fortsat er en klar regnskabsmæssig opsplitning mellem en kommunalt ejet udbyder af elektroniske kommunikationsnet og de øvrige kommunalt ejede forsyningsselskaber. Kravet om, at aktiviteten skal udskilles i et selskab med begrænset ansvar, begrænser endvidere et eventuelt kommunalt tab til det udskilte kapitalselskab. Ud fra dette hensyn stilles der krav om, at kommunen skal stifte et kapitalselskab, det vil sige et aktieselskab eller et anpartsselskab, der er omfattet af selskabsloven, der stiller en række krav til ledelse, kapital, m.v., og er omfattet af årsregnskabsloven, der regulerer selskabernes regnskabsaflæggelse. Endelig sikres gennemsigtighed i et eventuelt samarbejde mellem de kommunalt ejede selskaber omkring eksempelvis nedgravning af fiber- og elkabler. Samarbejdet mellem selskaberne vil skulle gennemføres på kommercielle vilkår, eksempelvis gennem anvendelse af de i regi af Telekommunikationsindustrien (TI) indgåede brancheaftaler om samgravning. Til stk. 3 Med henblik på at give det kommunale bredbåndsselskab bedre adgang til låntagning foreslås det med stk. 3, at der gives kommunen mulighed for at stille garanti på kommercielle vilkår for selskabets låntagning. Ved garanti på kommercielle vilkår menes, at kommunen vil skulle opkræve garantiprovision fra selskabet i overensstemmelse med principperne i Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EFtraktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02). En garantistillelse indebærer, at selvom aktiviteten udskilles i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar, vil et eventuelt tab i selskabet falde tilbage på kommunen. Tabet vil dog være begrænset til garantiens størrelse Til 60 b Den foreslåede bestemmelse giver hjemmel til, at kommuner og regioner kan indgå lejeaftaler med udbydere af elektroniske kommunikationsnet om udlejning af arealer samt adgang til bygninger, høje konstruktioner, master m.v. til brug for udbygningen af radiokommunikationsnet. Udbyderne har behov for at kunne opsætte deres antennepositioner på bygninger, høje konstruktioner eller master med henblik på etablering af radiokommunikationsnet. Endvidere kan der være tale om, at kommuner og regioner udlejer et areal, hvor

17 17 udbyderen kan opsætte en mast til brug for opsætning af radioantenner. I forhold til forslagets bestemmelse om kommuners henholdsvis regioners udlejning samt fastsættelse af lejevilkår vedrørende arealer samt adgang til bygninger, høje konstruktioner, master m.v. bemærkes, at masteloven i dag giver kommuner hjemmel til at stille krav om fælles udnyttelse af master eller andre høje konstruktioner over 8,5 meter. Dermed kan kommunen fx påbyde en byggeansøger (mobilselskab) at anvende en eksisterende mast i stedet for at opsætte sin egen og kan samtidig påbyde ejeren af denne mast at give adgang hertil. Kommuners, regioners eller statens master eller høje konstruktioner er også omfattet af disse regler. Mastelovgivningen regulerer i øvrigt ikke kommunernes mulighed for at udleje arealer, bygninger og lignende til mobiludbydere. Kommunernes mulighed herfor skal derfor vurderes efter de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse (de såkaldte kommunalfuldmagtsregler). Det er ikke i Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis som øverste kommunale tilsynsmyndighed afklaret, hvorvidt kommunalfuldmagtsreglerne er hjemmel til at udleje kommunale arealer, bygninger og lignende til mobiludbydere, samt i givet fald hvilke hensyn der kan eller skal varetages i den forbindelse. Regionerne skal varetage opgaverne på de i regionslovens 5, stk. 1, (lovbekendtgørelse nr. 900 af 30. august 2012) nævnte områder, herunder varetagelse af regionale udviklingsopgaver. Regionerne kan, jf. bestemmelsens stk. 2, ikke varetage andre opgaver end de i stk. 1 nævnte. Dette indebærer, at kommunalfuldmagtsreglerne ikke finder tilsvarende anvendelse for regionernes opgavevaretagelse. Med bestemmelsen fastsættes, at kommuner og regioner kan indgå aftaler om udlejning af arealer, bygninger, høje konstruktioner, master m.v. med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet på markedsvilkår. Forslaget regulerer ikke, hvilke økonomiske, regnskabsmæssige eller juridiske principper der skal lægges til grund ved vurderingen af, hvad der er markedsvilkår, idet dette i høj grad afhænger af den konkrete situation. Kommuner og regioner kan derfor efter en konkret vurdering fastsætte en lav eller ingen leje i områder, fx hvor kundegrundlaget er så spinkelt, at dette i det konkrete tilfælde afspejler markedsvilkårene i området. Lejevilkårene, herunder lejeprisen, vil dog være underlagt de almindelige krav om saglighed, ikke-diskrimination og konkurrencefordrejning m.v. Forslaget regulerer ikke, hvorvidt og i hvilket omfang eksisterende kontrakter om udlejning af arealer, bygninger, høje konstruktioner, master m.v. til brug for udbygningen af radiokommunikationsnet i områder, hvor kundegrundlaget er begrænset eller spinkelt vil kunne kræves genforhandlet i anledning af lovændringen. Dette vil bero på den konkrete kontrakt og kontraktretlige regler i øvrigt. Kan der i et konkret tilfælde kræves genforhandling, medfører forslaget ikke, at aftalevilkår, herunder en aftalt lejepris nødvendigvis skal ændres, da lovforslaget ikke tilsigter at regulere allerede indgåede aftaler om udlejning af arealer, bygninger, høje konstruktioner, master m.v. I regi af Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejdes en vejledning om blandt andet lejevilkår og juridiske rammer for mobilmaster og antennepositioner. Formålet med vejledningen er at skabe klarhed over området, og vejledningen kan således anvendes som inspiration for kommunerne i deres afgørelser på området. Til 60 c Med den foreslåede bestemmelse gives Erhvervsstyrelsen adgang til at føre tilsyn med overholdelsen af 60 a. Erhvervsstyrelsens tilsyn kan udøves på baggrund af en klage eller af styrelsens egen drift. Dermed sikres, at Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse i alle sager om overholdelse af 60 a. Erhvervsstyrelsens tilsyn kan munde ud i afgørelser, der kan konstatere, om reglerne er blevet overholdt, og eventuelt påbud om at foretage specificerede skridt eller ændringer for at bringe en manglende overholdelse til ophør. Til nr. 4 Den foreslåede ændring af 81, stk. 2, vil give mulighed for, at der fastsættes bestemmelser om straf i form af bøde, hvis udbydere af elektroniske kommunikationstjenester overtræder regler fastsat i medfør af de foreslåede bestemmelser i 13 b og c (lovforslagets 1, nr. 1) om, at udbydere af elektroniske kommunikationstjenester skal være medlem af Bredbåndsgarantiordningen, såfremt udbyderen ikke er med i en brancheaftale om finansiering af nøddrift efter reglerne i 13 a. Endvidere foreslås der fastsat bødestraf for bredbåndsudbyderens manglende meddelelse til Erhvervsstyrelsen, hvis udbyderen melder sig ud af en brancheaftale, idet denne information er en forudsætning for, at Erhvervsstyrelsen kan påkræve medlemsskab, jf. 13 c. Til 2 Det foreslås, at de foreslåede ændringer i afsnit V ( 1, nr. 2 og 3) samt 3 træder i kraft 1. juli Øvrige dele af lovforslaget vedrørende reglerne om nøddrift træder i kraft 1. oktober Det bemærkes i den forbindelse, at omfanget af den regulering, som erhvervs- og vækstministeren fastsætter i medfør af 13 c afhænger af, om de relevante brancheaktører indgår en eller flere brancheaftaler om finansiering af nøddrift i tilfælde af en udbyders insolvensbehandling. Til 3 Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland. I medfør af den gældende lov er der mulighed for ved anordning at sætte dele af den gældende lov i kraft for Grønland. Det er vurderingen, at denne mulighed ikke skal udvides til at omfatte de foreslåede bestemmelser.

18 18 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, som ændret ved lov nr. 250 af 21. marts 2012, 22 i lov nr af 18. december 2012 og 3 i lov nr af 18. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. Efter kapitel 3 indsættes:»kapitel 3 a Midlertidig leverance af tjenester 13 a. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om, at slutbrugere sikres midlertidig leverance af elektroniske kommunikationstjenester (nøddrift) i op til 30 dage i tilfælde af, at en udbyder af elektroniske kommunikationstjenester tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling, og bredbåndsudbyderens virksomhed eller dele heraf ikke søges videreført. Stk. 2. Regler fastsat i henhold til stk. 1 kan blandt andet omfatte bestemmelser om 1) hvilke udbydere og tjenester der er omfattet af reglerne, 2) i hvilket omfang leverancen af tjenester skal opretholdes, 3) godkendelse af udgifter til nøddrift, 4) etablering af nøddrift i en kortere periode end 30 dage, hvis alle de for nøddriften nødvendige underleverandører m.v. samtykker heri, og 5) Erhvervsstyrelsens administration af reglerne. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af regler fastsat efter stk. 2 afgørelse om nøddrift. Stk. 4. Erhvervsstyrelsens afgørelser efter stk. 3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

19 19 13 b. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om godkendelse af brancheaftaler om finansiering af nøddrift efter regler fastsat i medfør af 13 a. Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan blandt andet omfatte bestemmelser om 1) at brancheaftalen skal finansiere udgifterne i forbindelse med etablering af nøddrift, 2) at der gennem brancheaftalen eventuelt sammen med finansiering fra Bredbåndsgarantiordningen, jf. 13 c, skal kunne ske finansiering af nøddrift for op til 40 mio. kr, 3) meddelelsespligt om udmeldelse for de af brancheaftalen omfattede bredbåndsudbydere, 4) varighed af brancheaftalen, og 5) opsigelse af brancheaftalen. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af regler fastsat efter stk. 2 afgørelse om godkendelse af brancheaftaler. 13 c. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om etablering af en Bredbåndsgarantiordning. Stk. 2. Bredbåndsgarantiordningen finansierer nøddrift efter regler fastsat i medfør af 13 a. Stk. 3. Regler fastsat i medfør af stk. 1, kan blandt andet omfatte bestemmelser om 1) at udbydere omfattet af reglerne fastsat i medfør af 13 a skal være medlemmer af Bredbåndsgarantiordningen, 2) at Bredbåndsgarantiordningens vedtægter samt ændringer heri skal godkendes af Erhvervsstyrelsen, 3) at Erhvervsstyrelsen yder sekretariatsbetjening til Bredbåndsgarantiordningen, og 4) hvordan ledelsen af Bredbåndsgarantiordningen sammensættes samt forretningsordnen herfor. Stk. 4. Fastsætter erhvervs- og vækstministeren regler i medfør af stk. 1, udpeger erhvervsog vækstministeren ledelsen af Bredbåndsgarantiordningen. Stk. 5. I tilfælde af nøddrift opkræves et individuelt bidrag til finansiering af nøddrift af det enkelte medlem af Bredbåndsgarantiordningen. Bidragets størrelse afhænger af medlemmets andel af de af reglerne omfattede slutbrugere, jf. 13 a, stk. 2.

20 20 Stk. 6. Stk. 5 finder ikke anvendelse på medlemmer af Bredbåndsgarantiordningen, som er med i en af Erhvervsstyrelsen godkendt brancheaftale, jf. 13 b. 13 d. Nøddriftsperioden regnes fra det tidspunkt, hvor Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om finansiering af nøddrift, jf. 13 a, stk. 3. Stk. 2. Bredbåndsgarantiordningen dækker omkostninger forbundet med opretholdelsen af driften med henblik på nøddrift fra det tidspunkt, hvor rekonstruktør eller kurator giver meddelelse til Erhvervsstyrelsen om, at det er besluttet, at udbyderens virksomhed ikke søges videreført eller solgt med henblik på videre drift. 13 e. Erhvervs- og vækstministeren kan stille garanti for op til 30 mio. kr. for lån eller kassekredit ydet af et pengeinstitut til Bredbåndsgarantiordningen etableret i medfør af 13 c, som foreningen optager i tilfælde af, at foreningen inden for et regnskabsår har behov for at finansiere nøddrift. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om bidrag til Bredbåndsgarantiordningen, jf. 13 c, stk. 2, så udgifter afholdt efter stk. 1 dækkes inden for et nærmere fastsat antal år. Stk. 3. Det bidrag, som det enkelte medlem af Bredbåndsgarantiordningen skal betale til foreningen til finansiering af udgifter efter regler fastsat i medfør af stk. 2, afhænger af medlemmets andel af de af reglerne omfattede slutbrugere, jf. 13 a, stk f. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren regler om rekonstruktørs og kurators forpligtelser til at etablere nøddrift i forbindelse med, at en udbyder af elektroniske kommunikationstjenester omfattet af reglerne fastsat efter 13 a tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling. Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan blandt andet omfatte bestemmelser om, at der skal indsendes et driftsbudget for nøddriften til Erhvervsstyrelsen samt bestemmelser om infor-

Høringsliste. 2. september 2013. /giluha-erst. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Høringsliste. 2. september 2013. /giluha-erst. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høringsliste 2. september 2013 /giluha-erst Oversigt over myndigheder og organisationer mv., der høres over bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Forslag. Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2012/1 LSF 229 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen Fremsat den 28. maj 2013 af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Forslag. Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Fremsat den 29. maj 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs

Læs mere

Fremsat den [xx]. februar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til. (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs)

Fremsat den [xx]. februar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til. (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 118 Offentligt Fremsat den [xx]. februar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om elektroniske

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde 1. oktober 2013 /giluha-erst Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af konkurs og rekonstruktion 1. Indledning Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over hørte myndigheder og organisationer

Oversigt over hørte myndigheder og organisationer 26. maj 2015 /andlon-erst Oversigt over hørte myndigheder og organisationer 2Tell ApS 3F Fagligt Fælles Forbund ACN Danmark A/S Advice Digital ApS Advokatfirmaet Bruun & Hjejle Advokat Peter Schønning

Læs mere

H Ø R I N G S L I S T E

H Ø R I N G S L I S T E H Ø RI NGSLISTE 2Tell ApS AC systems ACN Advice Digital ApS Advokat Peter Schønning Advokatfirmaet Bruun & Hjejle Advokatfirmaet Horten Advokatrådet AdvoNordic Andels-net ApS Antenneforeningen Vejen Arbejdernes

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 157 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 157 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 157 Bilag 1 Offentligt 27. februar 2015 Oversigt over hørte myndigheder og organisationer 2Tell ApS 3F Fagligt Fælles Forbund ACN Danmark A/S Advice Digital

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 75 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 75 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 75 Offentligt H Ø RI NGSLISTE 23. september 2015 Høring over udkast til lov om ændring af lov om radiofrekvenser og ophævelse

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2012

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2012 Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2012 Telestatistik - andet halvår 2012 kan hentes på www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 2. halvår 2012 4 Brands 6 TELESTATISTIK

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2010

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2010 Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2010 Telestatistik første halvår 2010 kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2013

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2013 Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2013 Telestatistik første halvår 2013 kan hentes på www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 1. halvår 2013 4 Brands 6 TELESTATISTIK

Læs mere

HØRINGSLISTE 4. september 2015. Høring over udkast til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

HØRINGSLISTE 4. september 2015. Høring over udkast til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold HØRINGSLISTE 4. september 2015 Høring over udkast til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 2Tell ApS 3F Fagligt Fælles Forbund Aalborg Universitet Aarhus Universitet ACN Danmark A/S AC Systems

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 398 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 398 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 398 Offentligt Civilafdelingen Høringsliste: Lovforslag om ændring af lov om tinglysning, lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2014

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2014 Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2014 Telestatistik første halvår 2014 kan hentes på www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 1. halvår 2014 4 Brands 6 TELESTATISTIK

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2013

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2013 Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2013 Telestatistik andet halvår 2013 kan hentes på www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 2. halvår 2013 4 Brands 6 TELESTATISTIK

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Telestatistik andet halvår 2014 kan hentes på

Telestatistik andet halvår 2014 kan hentes på Telestatistik andet halvår 2014 kan hentes på 2 Markedsandele under fem pct. offentliggøres ikke Koncerner andet halvår 2014 Af hensyn til konkurrencen på telemarkedet offentliggøres markedsandele ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Side 1/6. 3. februar 2016. Høringsliste

Side 1/6. 3. februar 2016. Høringsliste Høringsliste 3. februar 2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og udkast til bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2010

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2010 Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2010 Telestatistik - andet halvår 2010 kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Teleankenævnet i tal 2013

Teleankenævnet i tal 2013 1 Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: Indkomne klager 323 474 Overført fra tidligere år 56 114 I alt til behandling 379 588 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

2011/1 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 18. januar 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag.

2011/1 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 18. januar 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag. 2011/1 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhverv- og vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, j.nr. 11-112253 Fremsat den 18. januar 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2011

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2011 Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2011 Telestatistik - andet halvår 2011 kan hentes på www.itst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 2. halvår 2011 4 Brands 6 TELESTATISTIK

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om model for udbud af midler til bedre bredbånd på Bornholm

NOTAT. Høringsnotat om model for udbud af midler til bedre bredbånd på Bornholm NOTAT 15. maj 2014 Høringsnotat om model for udbud af midler til bedre bredbånd på Bornholm 1. Indledning Regeringen og aftalepartierne bag Vækstplan DK har besluttet at gennemføre en høring over en model

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011

Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011 Økonomiske nøgletal for telebranchen 2011 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk/it-og-telestatistik ISSN: 1903-3745 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning

Læs mere

Liste over høringsparter

Liste over høringsparter Notat Liste over høringsparter AC Systems ACN Advice Digital ApS Advokatrådet Advokatsamfundet Altibox Aplus Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund Audio-Visuelt Centrum A/S Banedanmark

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Høringssvar vedr. ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs)

Høringssvar vedr. ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Dato 8. februar 2013 fti@erst.dk mettha@erst.dk Høringssvar vedr. ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester (Etablering af nøddrift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

2008/1 LSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag.

2008/1 LSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag. 2008/1 LSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Fremsat den 9. oktober

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: [Indsæt nummer] Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning 4 Telebranchens

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Kontor/afdeling Center for Tele Dato 28. juni 2016 J nr. 2016-6571 Energistyrelsen har i perioden fra den 31. maj 2016 til og med

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk/it-og-telestatistik ISSN: 1903-3745 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Aftalefrihed Parter Areal + betalingsrettigheder + bygning. (jagt/fisk) (adr, matr.nr., evt. kort-bilag) Periode. (Kalenderår) (Max 30 år.) (uopsigelig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radiofrekvenser og om ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om radiofrekvenser og om ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet 1) Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om radiofrekvenser og om ophævelse

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet Udvalget for Videnskab og Teknologi L 63 - Bilag 7 Offentligt Teknisk gennemgang af Logningsbekendtgørelsen Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006 Retsplejelovens 786, stk. 4 Det påhviler udbydere

Læs mere

UDKAST. Forslag. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 75 Offentligt. Version: 23-09-2015.

UDKAST. Forslag. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 75 Offentligt. Version: 23-09-2015. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 75 Offentligt Version: 23-09-2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om radiofrekvenser og ophævelse af lov om auktion

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere