Purhus.Net. et virtuelt samlingssted for kommunens borgere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Purhus.Net. et virtuelt samlingssted for kommunens borgere"

Transkript

1 Hvidsten d. 16. okt Projektbeskrivelse for Purhus.Net et virtuelt samlingssted for kommunens borgere Baggrund Purhus kommune med ca indbyggere er en flad kommune med spredte centre og deraf følgende lokalsamfund. Opgjort efter Landkommissionens (1980/81) definition falder hele kommunen på nær Spentrup (2.400 indbyggere) ind under betegnelsen landsbyer eller landområder. Ca. 2/3 af kommunens beskæftige arbejder uden for kommunen. Disse forhold indebærer, at der i kommunen udover de administrative organer - p.t. ikke findes nogen egentlig tværgående (aldersgrupper, geografisk, erhvervsmæssig, organisatorisk) fællesnævner, samlingspunkt eller diskussionsforum for kommunens borgere, organisationer og erhvervsliv. Det betyder at kommunens menneskelige, organisatoriske, økonomiske og erhvervsmæssige ressourcer i bred forstand næppe udnyttes bedst muligt for nuværende. Danmark skal være et Internet-samfund jf. rapporter som Infosamfundet og senest udspillet fra forskningsministeren om Det digitale Danmark. Brugen af informationsteknologi spiller en stadig større rolle som konkurrence parameter for såvel samfund som den enkelte. Over halvdelen af alle danske hjem har PC er og ved udgangen af 1997 havde 1/3 af befolkningen ifølge Kommunernes Landsforening (1998) adgang til Internettet. Der sker fortsat en voldsom hardwaremæssig oprustning i form af bl.a. arbejdsgiver betalte hjemme PC er. Adgang til PC er og Internet samt gennemførelse af påtvungne kurser er dog ikke ensbetydende med, at isenkrammet reelt nyttigøres. Det sker først når den enkelte selv oplever et udbytte ved brug af teknologien. Der er vigtigt for den enkelte at være i stand til at udnytte kommunikationsteknologien (KT) 1. Den computerbaserede kommunikation rummer nye og anderledes muligheder for åben dialog, hvor befolkningen vil kunne komme til orde og deltage aktivt i den demokratiske proces. KT Det er afgørende, at alle borgere gives lige vil i stadig større udstrækning blive arenaer for adgang til informationer og medier. Alles debat, hvor man f.eks. fra sin egen pc kan adgang til informationer og medier vil bidrage udsende nyhedsbreve og debatindlæg til andre. til sikring og udvikling af demokratiet. Dette Denne udvikling vil alt andet lige være til kan opnås ved at sikre en reel ytrings- og ugunst for landdistrikterne eftersom andel informationsfrihed, hvor alle får mulighed for uddannede i landdistrikter ligger væsentlig at forstå, anvende, producere og distribuere under byområder (Graversen et al., 1996). information. (Teknologirådet, 1997) Brug af KT hænger sammen med uddannelsesniveau idet de nødvendige kvalifikationer optrænes systematisk på længerevarende 1 Jeg bruger ordet kommunikationsteknologi i stedet for informationsteknologi for at understrege, at det væsentlige er den menneskelige aktivitet kommunikation og ikke det teknologiske udstyr.

2 uddannelser eller gennem årelang læring på arbejdsmarkede. Folks politiske indflydelse bliver et spejlbillede af ulighederne på arbejdsmarkedet og her ser landdistrikterne ud til at få flere tabere i kraft af et p.t. lavere uddannelsesniveau. IT caféer og bynet Der er naturligvis iværksat en række initiativer med henblik på specielt at højne kendskabet til KT i landdistrikterne. IT huse eller caféer har været populære tiltag men de fungerer ikke. Som fremført af Barbara Diklev, bestyrelsesmedlem af Landsforeningen Af Landsbysamfund: IT-husene førte ikke landsbyfolket sammen og gav dem ikke det teknologiske løft, de blev lovet. I stedet overhalede familier overalt i landet indenom ved selv at købe udstyret, og husene døde ud, fordi IT ikke er nok at være fælles om. (JyllandsPosten 14/9/98). Brugerne bliver altså hjemme ved deres egen computer. Derfor bør initiativer om højnelse af kendskab til KT baseres på dette d.v.s. kommunikation fra hjem til hjem. Så er der diverse former for bynet. Kendetegnende for eksisterende bynet ( selve betegnelsen bynet!) er en top-down tilgang, hvor drivkraften typisk er det offentlige (kommunen) og/eller erhvervsinteresser. Resultatet er at Internettet opfattes som informationsteknologi i stedet for kommunikationsteknologi. D.v.s. at nettet bruges til at levere en mængde oplysninger fra det offentlige og erhvervsliv til borgerne, og ikke til at skabe kommunikation på kryds og tværs mellem borgere, myndigheder og erhvervsliv. Der er klare skel mellem informationsudbydere og Man kan pumpe penge og maskiner og lynhurtige ledninger ud i stride strømme - men ikke tvinge folk med ind i info-samfundet. Den dyre erfaring har folkene bag landets største lokale IT-projekt i Næstved draget nu et år efter, at det lokale bynet officielt blev sendt i luften. JyllandsPosten 22/7/97. informationsmodtagere og funktionen som udstillingsvindue og informationsleverandør synes at være det væsentlige. Det virker som om man glemmer at Internettet udgør en symmetrisk kommunikationsstruktur, hvor den enkelte bruger kan sende lige så meget information, som hun kan modtage. I Næstved - hvor man som spydspids kommune på den informationsteknologiske front har ofret 80 mill. kr. er der nedsat en aktionsgruppe for at styrke forbindelserne til nettets brugere. Meget symptomatisk består den etablerede aktionsgruppe udelukkende af personer repræsenterende erhverv, offentlige institutioner og undervisning. Uudnyttede muligheder Årsagen til tingenes tilstand skal findes i det naturlige forhold, at betaleren bestemmer hvilke behov nettet skal dække, samt at den almindelige borgers forståelse for nettets muligheder er meget begrænset jf. Vi vil have at vide, hvad vi kan bruge Internettet til. Og det haster. Den almindelige Internet debat kredser stadigvæk om terrorister, børneporno og nynazister (Gertsen, 1998). Flertallet i befolkningen aner ikke, hvad det handler om, fordi det ikke er vigtigt for dem. Ved at starte lokalt kan det gøres vigtigt for dem. For al denne teknologi rummer muligheden for så mange goder at det må være en pligt at udnytte dem. Vi har nu en reel mulighed for demokrati og forståelse. Hvis vi ikke gør det, så gør andre det for os. Nettet kan bruges både kommercielt og politisk på måder, der ikke vil være hensigtsmæssige for samfundet. Omvendt er der en lang række uudnyttede muligheder her følger nogle eksempler: På grund af økonomiske kræfter forsvinder lokalsamfundets mødesteder købmanden, bageren, skolen hvor folk kan møde deres naboer ansigt til ansigt. Derfor er der behov for nye mødesteder (virtuelle), hvor folk uforpligtende mødes og måske finder sammen om fælles interesser eller aktiviteter, der realiseres i den virkelige verden. Groups of people are using computer mediated communication to rediscover the power of cooperation, turning cooperation into a game, a way of life a merger of knowledge capital, social capital, and communion. The fact that we need computer networks to recapture the sense of cooperative

3 spirit that so many people seemed to lose when we gained all this technology is a painful irony. Rheingold (1993) Børn og unge er traditionelt svage aktører i offentligheden: kun de ældste unge har stemmeret, og voksne har magten i interesseorganisationer, partier og foreninger, som har stor plads i den lokale debat. Internettet kan give plads til alle. Sagen er nemlig den, at demokratiet aldrig lever i kraft af love og paragraffer. Det lever i og ved levende mennesker. Det er folkets sind, der er det afgørende, ikke de bestemmelser og vedtægter, der nedfældes i love og skrives ud på papir. (...) Demokratiets inderste væsen beror på dette, at man mødes og tales ved, at man gennem samtalen når til en bedre og rimeligere forståelse og derudfra formår at træffe en afgørelse, som ikke alene tjener en enkelt person eller klasse, men som tager villigt hensyn til helheden (Hal Koch) Fagre nye elektroniske verden kunne blive et mageløst supplement til fællesskabers samtaler. En million ældre ville ikke blot være nørder, men vidensformidlere og demokratiske modembestyrere. Knud Olsen, 65 år, tidligere borgmester, Skive (Olsen, 1998). Min hypotese er, at et borger og brugerstyret/bruger udviklet kommune-net kan bidrage til en bedre livskvalitet for kommunens borgere i kraft af bedre kendskab til naboer, øget samvær og øget forståelse/indblik/deltagelse i lokalsamfundets aktiviteter. Endvidere at muligheden for at bruge KT i forbindelse med nære lokale anliggender vil øge B-holdets interesse for brugen af KT og dermed bidrage til at øge KT paratheden i lokalområdet. Formål Projektet har følgende hovedmål: a) Etablering af et virtuelt samlingssted Purhus.Net lavet for borgere og af borgere i Purhus kommune for derved på tværs af generationsforskelle at styrke lokale demokratiske processer; aktiviteter inden for kultur og fritid samt service funktioner. b) Bibringe kommunens borgere, organisationer og erhvervsliv et løft med hensyn til brugen af kommunikationsteknologi. c) Belyse mulighederne for og konsekvenserne af at skabe et kommune-net baseret på borgernes præmisser. Hovedmål a) indfries ved at skabe et internet baseret kommune-net, hvor kommunens borgere, organisationer og erhvervsliv kan præsentere og finde information om aktiviteter i lokalområde og kommune diskutere emner af relevans for lokalområde og kommune støtte hinanden i brugen af KT og sammen udforske potentialet i KT skabe et virtuelt mødested der i kraft af den lokale forandring også vil stimulere kontakter i den virkelige verden etablere en række service funktioner (fælles kørsel arbejde/fritid; jobtilbud til unge; køb/salg etc.)

4 Hovedmål b) opfyldes idet hovedmål a) vil gøre brugen af KT nærværende, lokal og nyttig, hvilket forventes at stimulere interessen for et øget kendskab til brug af KT. Specielt vil der blive etableret faciliteter til understøttelse af gensidig hjælp og erfaringsudveksling blandt brugere af Purhus.Net. Særlige tiltag vil blive iværksat for at gøre nettet interessant for ældre jf. Nielsen & Holst (1998) og landbrugserhvervets udøvere idet disse for størstepartens vedkommende hører til B-holdet m.h.t. brug af KT. Hovedmål c) skal sikre opsamling og formidling af indhøstede erfaringer. Projektet adskiller sig fra de typiske bynet ved at foregå på borgernes præmisser og det vil derfor være interessant løbende at observere og beskrive processen, således at der kan foretages sammenligninger over mod andre organisationsformer. Tidsplan Projektet påtænkes startet snarest muligt. Behovet er tilstede, og en igangværende tværkommunal diskussion af ændringer i skolestrukturen kan udnyttes som katalysator. Projektet skal strække sig over en 3-årig periode, hvorefter ideen forventes at have vist sin berettigelse og aktiviteten er overdraget til forening eller selvejende institution. Aktiviteter Projektet vil indeholde følgende aktiviteter (nævnt i sandsynlig kronologisk orden): a) Udredningsarbejde og beskrivelse af nuværende brug af IT/KT i kommunen. b) Etablering af Purhus.Net hos web-udbyder. c) Erfaringsindsamling fra lignende projekter. Det vil primært ske ved brug af internettet. d) Fastlæggelse af retningslinier for materiale på Purhus.Net. Væsentlige kriterier vil være funktionalitet frem for flotte sider og at materialet har interesse for lokale brugere. Indkredsning af interessant materiale vil ske i et samspil med internet brugere i området og vil løbende blive revurderet gennem hele projektet. e) Muligheder for at igangsætte udviklingsprojekt under Forskningsprogram for ældre og IT vil blive undersøgt (se ansøgningens pkt. 7) f) Etablering af web-struktur inkl. etablering af diskussionsgruppe(r). g) Opbygning af konkrete sider med information og service funktioner. h) Synliggørelse af Purhus.Net over for borgere, organisationer og erhvervsliv. i) Hjælpe organisationer og virksomheder med at komme på og bruge Purhus.Net. j) Arrangere præsentations seminarer om brugen af Purhus.Net og Internettet. k) Etablering af sponsorerede off-line muligheder for at prøve Purhus.Net. Det kunne f.eks. være en PC er placeret i det lokale pengeinstitut eller dagligvarebutik. l) Afholdelse af Teknologirådets Perspektivværksted om IT og indflydelse m) Etablering af bruger forening. Det vil først ske når Purhus.Net er veletableret og har tiltrukket en større skare af almindelige brugere, således at det bliver disse og ikke edbnørderne eller økonomiske interesser, der kommer til at bestemme den fortsatte udvikling. n) Decentraliseret og distribueret vedligehold og udbygning af Purhus.Net. Der vil blive benyttet software, der understøtter en organisation omfattende personer dækkende tre ansvarsniveauer.

5 o) Udarbejdelse af status rapport med bl.a. en sammenligning over mod pkt. a. Projektets målgruppe Projektet retter sig mod alle borgere i Purhus kommune. Forventet resultater Projektet forventes at få følgende betydning : Stimulering af interessen for brug af KT med deraf følgende kompetancemæssige løft. Specielt vil flere ældre som følge af det lokale indhold - få øjnene op for mulighederne i KT. En genfødsel af tingstedet flere borgere vil på tværs af alder, erhverv m.m. aktivt deltage i debatter vedrørende lokalområdet. Øget livskvalitet som følge af større indsigt og forståelse, flere kontakter og bedre ressource udnyttelse. Foreningslivet stimuleres og gøres mere synligt. Der skabes nye muligheder for sponsorering. Mindre lokale erhvervsvirksomheder får taget hul på brugen af KT. Gøde jorden for og støtte kommende kommunale initiativer på IT området. Der etableres en forening hvor formålet er at videreføre og videre udvikle Purhus.Net til størst mulig gavn for borgerne. Dokumentation af processen. Deltager(e) Som udgangspunkt er projektet et enkeltmands projekt. Som angivet under aktiviteter vil der blive etableret en formel bruger forening. Det vil først ske når Purhus.Net er veletableret og har tiltrukket en større skare af almindelige brugere, således at det bliver disse og ikke edbnørder, erhvervs- eller organisations interesser, der kommer til at bestemme den fortsatte udvikling. Billedligt talt er det hensigten at lade en enkel flamme tænde et bål, der vil tiltrække og varme en stor skare. Profil af ansøger: Jens Peter Hansen, cand. agro, Asfergvej Spentrup tlf. privat tlf. arbejde e-post www Jeg har i en årrække arbejdet ved Danmarks JordbrugsForskning med informatik som arbejdsområde. Specielt hvorledes informatik kan anvendes i processen med at få videnskabelig

6 viden ud i praktisk anvendelse. Har i den forbindelse løbende fulgt udviklingen af mulighederne inden for KT og har erhvervet ekspertise både som bruger og udvikler. Denne baggrundsviden blev bl.a. brugt til artiklen Samspillet mellem teori og praksis i fremtidens landbrug, der blev kåret som vinder af en prisopgave udskrevet i anledning af Dansk Agronomforenings 100 års jubilæum. Deltager aktiv i lokal politik, foreningsarbejde (sport) og er på 11. år formand for vindmøllelaug. Har været igangsætter for 7 vindmøllelaug. Referencer Graversen, B. K.; Husted, L.; Lemmich, D. og J. Blæsdahl Nielsen, Uddannelse i landkommunerne. AKF rapport. Gertsen, J., Folk ved intet om Internettet.I: Hvis jeg var forskningsminister, Forskningsministeriet, Hansen, J.P., Samspillet mellem teori og praksis i fremtidens landbrug. Besvarelse af prisopgave i anledning af Dansk Agronomforenings 100 år jubilæum. Jord & Viden, 141, 25. Koch, H., Hvad er demokrati? / efterskrift ved Roar Skovmand udgave, Gyldendal. Kommunernes Landsforening, Mere end information og envejskommunikation. Kommunernes Landsforenings Webguide, Nielsen, E.B. og Holst, C., Ældre og IT, 1. Danmarks Institut for Ældrepædagogik. Olsen, K., Oh - at være en nørd!..i: Hvis jeg var forskningsminister, Forskningsministeriet, Rheingold, H., The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Harper Perennial Paperback. Teknologirådet, Fremtidens medier Borgernes medier. Borgerkommisionens Betænkning. Teknologirådet - Juni 1997

7 Detaljeret budget Web hotel Domæne oprettelse og placering Transmissions udstyr Transmission Teknisk udstyr PC'er Billed fangst Software Web editor m.m. System til distribueret web bygning Løn Projekt ledelse Web arbejde Konsulent bistand Informationsformidling Informationsmøder Administration Generelle projektomkostninger Revision Total 2,400 kr 3,600 kr 5,000 kr 15,000 kr 4,000 kr 3,000 kr 30,000 kr 5,000 kr 60,000 kr 10,000 kr 5,000 kr 3,000 kr 2,000 kr 148,000 kr Bemærkninger til budgettet: Web hotel Materialet på Purhus.Net placeres på et web hotel og transmission af data sker ved brug af ISDN opkobling. Teknisk udstyr Jeg har rådighed over tidssvarende scanner og printer mens nuværende PC er ikke har tilstrækkelig kapacitet til at klare udviklingen af et omfattende web. Hvad angår billedfangst tænkes på digitalt kamera for på enkel vis at kunne anvende aktuelle billeder. Software Decentraliseret og distribueret web bygning kan næppe realiseres uden brug af dertil fremstillet software. Det vil blive forsøgt - projektets almennyttige karakter taget i betragtning at få sponsoreret nødvendig software. Skulle dette lykkes reduceres/udgår posten på kr. Løn Opbygning af web sider vil blive projektets største opgave men samtidig et nødvendig grundlag for at realisere projektets målsætninger. Nettet vil sandsynligvis få et omfang på sider. Der er afsat et mindre beløb til konsulent hjælp i til brug ved løsning af specifikke, tekniske problemer. Informationsformidling Heri er alene inkluderet udgifter i forbindelse med aktiviteterne d, h, i og j mens aktiviteten l forventes finansieret via Teknologirådet. Administration Posten omfatter omkostninger så som frimærker, papir, kørsel m.m..

8 Indenrigsministeriet 2. økonomiske kontor att. Dorte Lemmich Christianborg Slotsplads København K Hvidsten d. 3/ Landdistriktpuljen 1999 Vedr. projekt PurhusNet kommunikationsteknologi på borgernes præmisser (Akt. nr. 85) I den indsendte ansøgning gjorde jeg opmærksom på, at der var søgt midler fra kommunens Folkeoplysningsudvalg. På ansøgningstidspunktet var der endnu ikke taget stilling til ansøgningen. Folkeoplysningsudvalget har nu givet tilskud til PurhusNet (jf. vedlagte bilag) hvorfor det ansøgte beløb kan reduceres som det fremgår af nedenstående reviderede budget. Revideret budget Web hotel Oprindelig Revideret Domæne oprettelse og placering kr 0 kr Transmissions udstyr kr 0 kr Transmission kr kr Teknisk udstyr PC'er kr kr Billed fangst kr kr Scanner kr Software Web editor m.m kr 0 kr System til distribueret web bygning kr kr Løn Projekt ledelse kr kr Web arbejde kr kr Konsulent bistand kr kr Informationsformidling Informationsmøder kr kr Administration Generelle projektomkostninger kr kr Revision kr kr Total kr kr

9 I øvrigt vil jeg benytte lejligheden til at påpege en af konklusionerne i den nyligt afholdte Telehøring om IT-politikken (jf. Fra Rådet til Tinget. Nr.: 121, december 1998). Budskabet fra denne høring var bl.a. at: Der skal sættes gang i langt flere ikke-kommercielle pilotprojekter, som fokuserer på en alsidig, offentlig og ikke-kommerciel brug af informations-teknologien. Internettets værdi ligger nemlig i de nye muligheder for at udveksle tanker, viden, information og ideer med mennesker overalt på jorden. Det bliver vi ikke rigere af i materiel forstand, men det giver vores liv mening og indhold. Vi skal eksperimentere med at få de grupper af befolkningen, som normalt ikke bruger Internettet, til at bruge det. Ovenstående er i overensstemmelse med intentionerne med PurhusNet. m.v.h. Jens Peter Hansen Asfergvej Spentrup

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab Version PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for som fællesskab Projektbeskrivelse Projekt: Strategi for som fællesskab Projektejer: Direktionen Dato: Maj 2014 Baggrund for projektet: I er der et politisk ønske

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Demokratiudvalget i Viborg Kommune. Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget

Demokratiudvalget i Viborg Kommune. Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget Demokratiudvalget i Viborg Kommune Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget Teknologirådets konference om lokalt demokrati 22. marts 2007 Demokratiudvalget Demokratiudvalget er et tværgående udvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsknings-

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

HVAD ER KLYNGELANDSBYER OG HVAD KAN DE SOM ANDRE LANDSBYER IKKE KAN? - state of the a

HVAD ER KLYNGELANDSBYER OG HVAD KAN DE SOM ANDRE LANDSBYER IKKE KAN? - state of the a HVAD ER KLYNGELANDSBYER OG HVAD KAN DE SOM ANDRE LANDSBYER IKKE KAN? - state of the a Seminar: Landsbyklynger fremtidens model? Horsens 19. januar 2017, Lektor, Ph.d. Lea Holst Laursen, Institut for Arkitektur,

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Brønderslev Kommune har som målsætning

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS 1. Navn og hjemsted: 1.1. Den selvejende institutions navn er Nordatlantisk Hus. 1.2. Nordatlantisk Hus har hjemsted i Odense kommune. 2. Formål:

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Fortolkninger til folkeoplysningsloven

Fortolkninger til folkeoplysningsloven Lederhåndbog side 2.3.1 Fortolkninger til folkeoplysningsloven Følgeskrivelse til folkeoplysningsbekendtgørelsen Uddrag af Undervisningsministeriets følgeskrivelse til BEK nr. 990 af 03/11/2000 Generelt

Læs mere

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014.

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. Punkt 10. Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. 2014-38433. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Nu åbner Egebjerg Demokratek Med indvielse Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Har du lyst til at låne bøger? Vil du debattere lokale forhold? Vil du debattere kommunale forhold? Vil du læse aviser?

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune.

Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune. VEDTÆGTER VIBORG TRAIL ARENA 1 Navn/hjemsted Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune. 2 Formål Foreningens formål er at planlægge, etablere, udvikle og sikre vedligehold

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn & Mariagerfjord 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere