Flot gave til Ægteskab Uden Grænser af Lars Kyhnau Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flot gave til Ægteskab Uden Grænser af Lars Kyhnau Hansen"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 68 November 2013 Allerførst nyheder fra den Nye kasserer i Ægteskab Uden Grænser. Af Lars Kyhnau Hansen Jeg har overtaget posten som kasserer i Ægteskab Uden Grænser efter Sebastian, som af personlige grunde ikke ønskede at fortsætte. En af de første ting, jeg har bemærket, er, at vores medlemmer flytter utroligt meget især i starten af deres medlemskab. Desværre betyder dette, at vi mister mange medlemmer, fordi vi ikke får besked om den ny adresse, og de fremsendte indbetalingskort derfor aldrig når frem til modtageren, således at medlemskabet kan fornys ved betaling af kontingent. Foreningen bruger også en del tid og penge på at fremsende ekstra indbetalingskort med posten, når vi har fået oplyst den ny adresse. Og i nogle tilfælde kommer indbetalingskort sågar ikke frem til modtageren, selvom de er sendt til den rigtige adresse. De store ressourcer, som foreningen dermed anvender på at fremsende indbetalingskort med posten, kunne bruges bedre på at arbejde for foreningens formål: At skabe rimelige vilkår for danskere med udenlandske ægtefæller, som ønsker at bo sammen i Danmark. Af den grund - og fordi det også er nemmere for medlemmerne og bedre for miljøet - vil jeg gerne opfordre alle medlemmer til at anvende elektroniske betalingsordninger i form af enten betalingsservice eller elektronisk indbetalingskort. Du kan tilmelde kontingentet til betalingsservice ved at indtaste følgende oplysninger i din netbank: PBS nr Deb. gr. nr Kundenummer XXXXX Hvor XXXXX er dit 5-cifrede medlemsnummer. Hvis du er i tvivl om dit medlemsnummer, kan du få oplyst dette ved henvendelse til medlemsservice: 1

2 Hvis du endnu ikke har modtaget et indbetalingskort til betaling af kontingent for 2013, er det givetvis fordi vi ikke har din nuværende adresse. Og du bedes derfor kontakte medlemsservice og oplyse din adresse. Eller give besked, hvis du ikke længere ønsker medlemskab af foreningen. Kontingentet til ÆUG er pt. 125 kroner om året for enkeltpersoner og 250 kroner om året for par/familier. Forskellen er, at ved medlemskab som par/familie er begge ægtefæller/partnere medlem af foreningen med stemmeret på generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen og andre tillidsposter. Man kan naturligvis godt være medlem som enkeltperson, selvom man er gift eller har en fast partner. Der er ingen tvang i forhold til, at begge ægtefæller/partnere skal være medlem. Hvis du ønsker at ændre din medlemsform fra enkeltperson til par/familie eller omvendt, kan du give besked herom til medlemsservice. Hvis du har modtaget dette nyhedsbrev med posten, er det fordi, vi ikke har din -adresse. Når vi ikke har din -adresse, går du glip af invitationer til arrangementer og andre meddelelser, der sendes ud pr. , og foreningen bruger tid og penge på porto til at fremsende nyhedsbrevet med alm. post. Jeg opfordrer dig derfor til at kontakte medlemsservice og oplyse din -adresse. Tak for jeres støtte til Ægteskab Uden Grænser og vores kamp for en fair og fornuftig udlændingelov i Danmark. Flot gave til Ægteskab Uden Grænser af Lars Kyhnau Hansen Ægteskab Uden Grænser har modtaget en gave på kroner fra to af vores medlemmer. Der er tale om forældre/svigerforældre til et dansk-udenlandsk par, som sidste år fik hjælp af ÆUG`s rådgivning til deres EU-familiesammenføringssag, der i lighed med mange andre var blevet fejlbehandlet af Udlændingestyrelsen. På bestyrelsens vegne siger jeg mange tak for gaven, som vil blive brugt til at arbejde for foreningens formål. Giverne ønsker at være anonyme, men deres identitet er naturligvis bestyrelsen bekendt. Husk tilmelding til Danskprøve 1 inden 6 måneder Når man får opholdstilladelse i Danmark som ægtefællesammenført, skal man normalt have forsøgt at bestå Danskprøve 1 senest 6 måneder efter tilmelding til folkeregisteret. Det står i det brev, hvor opholdstilladelsen bliver meddelt. ÆUG`s rådgivning har nu desværre set den første sag, hvor et par har glemt dette. Og hvor der derfor er gået en inddragelsesprocedure i gang. Det er muligt i den situation at søge om en ny opholdstilladelse som ægtefællesammenført, hvis man stadig opfylder de andre betingelser. Og hvis man søger, før den gamle opholdstilladelse er endeligt inddraget, kan man også aflevere den nye ansøgning i Danmark. Bliver den godkendt, skal man så stille yderligere en bankgaranti, hvorefter den gamle bankgaranti kan frigives, når den gamle opholdstilladelse er ophævet. Det siger sig selv, at det er nemmere, hurtigere og billigere at tage Danskprøve 1 rettidigt. Så husk det nu. Med venlig hilsen, ÆUG`s rådgivning 2

3 Familiesammenføring efter EU-regler af Lars Kyhnau Hansen. For cirka et år siden fortalte vi i nyhedsbrevet om store problemer med behandlingen af ansøgninger om familiesammenføring med en dansk statsborger efter EU-reglerne. Mange af ÆUG`s medlemmer og utallige andre fik afslag med den begrundelse, at deres ophold i et andet EU-land ikke havde været faktisk og reelt. Og mange af afgørelserne virkede både i strid med almindelig sund fornuft og med den hidtidige praksis på området. Den gode nyhed er, at efter en dialog mellem ÆUG og Udlændingestyrelsen om emnet sidste sommer, er Udlændingestyrelsens sagsbehandling i EU-sager blevet forbedret betydeligt. ÆUG`s rådgivning har siden sommeren 2012 kun set nogle få afgørelser, som det har været nødvendigt for vores medlemmer at påklage til Justitsministeriet. Og hovedparten af de medlemmer, der i sommeren 2012 fik hjælp fra ÆUG`s rådgivning til at klage over afslag i EU-sager, har nu fået medhold via Justitsministeriet. Man kan derfor roligt benytte sig af EU-reglerne, hvis man ønsker dette, og ÆUG har ikke længere grundlag for at fastholde den opfattelse, at der er sket en stramning i praksis på området. Som tommelfingerregel er 3 måneders reelt ophold i et andet EU-land stadig nok til, at man har ret til bagefter at tage sin familie med sig tilbage til Danmark, hvis der vel at mærke er tale om en reel flytning, hvor man har haft centrum for sine livsinteresser i det andet EUland. ÆUG anbefaler dog i lighed med Udlændingestyrelsen, at man om muligt bliver boende i det andet EU-land, til ansøgningen om dansk EU-opholdskort er behandlet og godkendt. Og dette gælder navnlig, hvis opholdet i det andet EU-land har været forholdsvis kortvarigt og/eller man har været grænsegænger og arbejdet eller studeret i Danmark. Som en udløber af sagen skrev ÆUG i januar 2013 til justitsminister Morten Bødskov for at gøre opmærksom på, at det ifølge EU s opholdsdirektiv aldrig må tage mere end 6 måneder at udstede EU-registreringsbevis og EU-opholdskort. Og at denne tidsfrist ofte bliver overskredet meget groft i sager om opholdskort til danske statsborgeres familiemedlemmer, når sagen både skal behandles i Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet. ÆUG modtog aldrig noget svar på vores henvendelse til Morten Bødskov, og desværre er sagsbehandlingstiderne i Justitsministeriet stadig horribelt lange. Som det seneste eksempel har Justitsministeriet netop hjemsendt en sag, hvor der blev klaget over afgørelsen i december 2012, til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen. Og dermed har sagen altså ligget hele 11 måneder i Justitsministeriet, uden at der er sket nogen som helst fremdrift med den. I en anden sag gav Udlændingestyrelsen afslag to gange med den samme begrundelse, og det samlede sagsforløb varede i ikke mindre end 3 år, før opholdskortet for nylig blev udstedt. ÆUG finder disse langvarige sagsforløb fuldstændig uacceptable. Og da Justitsministeriet og Morten Bødskov ikke har reageret på vores henvendelse, har ÆUG`s juragruppe besluttet at sende en klage til Ombudsmanden på vegne af de medlemmer, der ønsker at medvirke hertil. Der vil specifikt blive tale om en klage over sagsbehandlingstiderne eller som det hedder i EU-juridisk sprog: manglende overholdelse af de proceduremæssige garantier. For at være med i den fælles klage, skal I have en dansk EU-familiesammenføringssag, der har trukket ud i væsentligt mere end 6 måneder. Af ressourcemæssige grunde ønsker vi ikke at bruge tid på sager, hvor overskridelsen var af relativt marginal karakter som f.eks. 7-8 måneder. Og klagen vil heller ikke omfatte sagsbehandling i andre EU-lande som f.eks. Sverige. ÆUG er fortrinsvis interesseret i sager, der er afsluttet med udstedelse af opholdskort. Men i begrænset omfang kan stadig verserende sager også komme med i den fælles klage, hvis vi vurderer, at de er relevante og tilføjer klagen ekstra dimensioner. Hvis I ønsker at medvirke til den fælles klage, skal I skrive til ÆUG s rådgivningsmail: Afhængig af Ombudsmandens og Justitsministeriets reaktion på klagen kan det evt. komme på tale at sende en klage til EU-kommissionen senere. 3

4 Nye visumregler på vej af Lars Kyhnau Hansen. Folketinget behandler pt. et lovforslag L6 om nogle mindre justeringer af visumreglerne. De nye regler forventes at træde i kraft 1. januar 2014 og vil bla. medføre en ny metode til beregning af opholdsdage i Schengen, som er mere enkel og logisk end den nuværende. Fremover bliver reglen, at man højest må have været i Schengen i 90 dage inden for de sidste 180 dage, og dermed forsvinder det noget forvirrende og komplicerede begreb første indrejse. Ændringen skyldes nye EU-regler, som Danmark fornuftigt nok vælger at følge, selvom vi har et retsforbehold. Desuden får de danske ambassader som noget nyt afslagskompetence i sager, der kan oplyses tilstrækkeligt på stedet. Hidtil har ambassaderne kun måtte udstede visum, hvorimod alle afslagssager er blevet sendt til Danmark og behandlet af Udlændingestyrelsen. Formålet med den nye procedure er at tilnærme den danske procedure på visumområdet til den i andre schengenlande, så det bliver nemmere for Danmark at indgå repræsentationsaftaler. Og så der dermed dels kan spares penge ved at nedlægge danske ambassader og dels kan blive flere steder, hvor man kan søge om visum til Danmark. En ulempe ved den nye procedure bliver, at nogle måske kan risikere at få et afslag i sager, hvor Udlændingestyrelsen ville have udstedt visum, fordi kvaliteten af sagsbehandlingen falder, når den foregår på en ambassade. Ambassaden giver kun en meget kortfattet og generel begrundelse for afslaget, som ikke fuldt ud lever op til den danske forvaltningslovs bestemmelser. Derfor anses afslaget automatisk for at være påklaget til Udlændingestyrelsen, og man modtager så en mere udførlig begrundelse fra Udlændingestyrelsen. Men herefter kan man ikke som i dag klage over Udlændingestyrelsens afgørelse til Justitsministeriet. Nogle organisationer har under høringen givet udtryk for, at det efter deres opfattelse er problematisk, at man ikke kan foretage en kvalificeret klage, når man først får en udførlig begrundelse, efter at også klageinstansen har behandlet sagen. ÆUG er for så vidt enig i dette. Men da man når som helst kan aflevere en ny ansøgning om visum og få denne behandlet, mener vi ikke, at problemet er så stort. I stedet for at klage til Justitsministeriet kan folk blot læse den begrundelse, de har fået af Udlændingestyrelsen, og herefter tage hensyn til denne, når de afleverer en ny ansøgning om visum til Danmark. ÆUG har derfor sendt høringssvar, hvor vi støtter de tanker, der ligger bag den ny procedure, idet vi vurderer, at det er vigtigt for vores medlemmer, at der er så mange steder i Verden som muligt, hvor man kan aflevere en ansøgning om visum til Danmark. Således at man f.eks. kan undgå at skulle rejse til et naboland for at søge om visum. I høringssvaret opfordrer ÆUG dog til, at man ved indgåelse af repræsentationsaftaler sørger for at vælge schengenlande, der har en visumpraksis, der minder så meget som muligt som den danske. Det skyldes, at ÆUG s medlemmer har meget dårlige erfaringer med den finske ambassade i Tunis, som i mange tilfælde afslår ansøgninger om visum til familiebesøg, der klart ville være blevet imødekommet, hvis de var blevet afleveret til en dansk ambassade. Og den slags problemer skulle helst ikke opstå i andre lande, fordi Danmark lukker ambassader og indgår repræsentationsaftaler. I høringssvaret opfordrer ÆUG desuden til, at bestemmelserne om visumkarens udgår helt af udlændingeloven, da de er unødvendige og fører til klart urimelige afgørelser. Flere af ÆUG s medlemmer har f.eks. tidligere været au-pairs i Danmark. Og hvis de dengang afleverede ansøgningen om au-pair ophold under et visumophold i Danmark, kan de så ikke få et nyt visum de næste 5 år, da det at aflevere en ansøgning om opholdstilladelse i Danmark af ubegribelige årsager anses for at være misbrug af visum. Du kan læse foreningens høringssvar på: %C3%B8ringssvar_september2013_visum.pdf 4

5 Danmark har fået en Im særlovs aftale med tilbagevirkende kraft. Af Anne Marie Et stort flertal i Folketinget har besluttet at ændre udlændingeloven. Nu skal ægtefællen og børn ikke mere udvises når den danske ægtefælle dør, hvis de har vist vilje til integration! Alle medier har skrevet om særloven. Har I ikke hørt om sagen, kan I f.eks. læse mere på linket: En mega tak går til medierne og til alle jer der delte og kommenterede Im og hendes mors udvisning på de sociale medier. Det hjalp. Og så fik vi at vide fra en politiker, som i sin tid stemte for loven, at hun ikke kendte til denne konsekvens. Hun kaldte det et hul i loven! Kan man sammenligne udlændingeloven med en emmentaler ost, fyldt med huller? Se også: Justitsministeriet skriver om Im s særlovs aftale: Im har fået medierne til at sætte fokus på børn. Af Anne Marie Her følger nogle links der viser hvor få rettigheder et barn har i Danmark: Emmas mor bliver udvist. Er den danske ægtefælle kronisk syg og har han inden for de sidste 3 år modtaget kontanthjælp, så er udvisningen stadigvæk kutyme. Udvisningen kan være ulovlig på grund af Emmas kerne rettigheder som EU-borger. Se STØT Emma, hendes mor og far ved at deltage i : Mor til en ni uger gammel barn bliver udvist. Den danske far har haft en arbejdsulykke, har fået revalidering til en ingeniøruddannelse og har et fast job. Se og Danmark har underskrevet FN s børnekonvention og er forpligtet til at sørge for barnets bedste. Børn har rettigheder fra de er født til de er 18 år. Red Barnet foreslår at indskrive FNs Børnekonvention i dansk lov. Det er jeg med på. Se også: Steen A. Jørgenssen skriver i Berlingske Tidende en artikel om hvornår børn risikerer at blive udvist. Se: 5

6 Information skriver at barnets tarv ignoreres. Myndighederne tager ikke hensyn til børn i de familier der bliver udvist, Anne Sofie Allarp skriver i Alt for Damerne om børn som er fanget i det danske familiesammenføringssystem. Se : Europarådets kommissær for menneskerettigheder, Nils Muižnieks, har besøgt Justitsminister Morten Bødskov. Kommissærens største bekymring er børns rettigheder i Danmark. Se mere: Børnekonventionen definerer et barn som et menneske under 18 år og art. 3 siger: I alle sager hvor myndighederne tager beslutninger vedrørende et barn, skal barnets tarv komme i første række Børnekonventionen sikrer også børns grundlæggende rettigheder, såsom ret til mad, ret til bolig, ret til sundhed, ret til undervisning, ret til leg, ret til fritid og ret til at søge information. Barnets tarv skal komme i første række! Men undersøger Udlændingestyrelsen barnets muligheder i det andet land, inden de henviser familien dertil p.g.a. afslag på familiesammenføring? Børn med dansk statsborgerskab har vel også kernerettigheder i Danmark, hvis ikke som danske statsborgere så må de have det som EU-borgere. Her tænker jeg på Zambrano EU dommen. Research om Cubansk-Skandinaviske par. Nadine Fernandez er en kulturantropolog ved State University of New York (SUNY): Empire State College. Hendes forskning fokuserer på familie-, race- og køns-relationer i Cuba, de Caribiske Øer og Latin Amerika. Efter at have fulgt forandringerne i det cubanske samfund over de sidste årtier blev hun interesseret i cubanere, der gifter sig med udlændinge. Hun flyttede til Danmark med sin familie fra 2010 til 2012 og begyndte her et systematisk studie af cubansk-skandinaviske par. Primært ved hjælp af interviews udforskede hun disse pars erfaringer med immigration. De første to artikler om dette studie undersøger, hvordan den danske og kubanske immigrations lovgivning gør livet svært for de elskende, og på nogen områder underminerer de nationale idealer for kønsligestilling og personlig frihed. En dansksproget artikel bliver udgivet senere i Man kan få adgang til alle hendes udgivelser på hjemmesiden Nadine Fernandez modtager meget gerne kommentarer og ideer til dette uafsluttede forskningsprojekt ( De artikler som indtil videre har været publiceret på hendes research i Danmark er: (forthcoming 2013) Fernandez, Nadine T. and Tina G. Jensen. Intimate Ironies: a Comparative Analysis of the Impact of Danish Family Unification Legislation. Journal of Ethnic & Migration Studies. (forthcoming 2013) Moralske grænser og familiesammenføring: Cubanere i Danmark. In Ægteskab, Migration og Familiedannelse, eds. Anika Liversage and Mikkel Rytter. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag Moral boundaries and national borders: Cuban marriage migration to Denmark. Identities: Global Studies in Power and Culture 20(3)

7 I januar udkommer en ny bog om Konsekvenser af de danske familiesammenføringsregler Se Anika Liversage og Mikkel Rytter udgiver i januar 2014 bogen Konsekvenser af de danske familiesammenføringsregler. Opinionen skriver bl.a. at det er umuligt at vise at loven har medført færre tvangsægteskaber. Den bliver spændende at læse. Statsløse kommissionen. Af Anne Marie Det er interessant og nedslående at høre hvordan Integrationsministeriet vejledte og informerede de statsløse, som er født i Danmark om deres muligheder til at få dansk statsborgerskab. P 1 Dokumentar En minister måtte gå af, som blev sendt den 24. oktober 2013 på P1 kan høres på følgende link: P1 dokumentar har fulgt den statsløse kommission, hvor Integrationsministeriet gav forkerte oplysninger til de statsløse der søgte dansk statsborgerskab. De fik at vide at de skulle leve op til de betingelser som gælder for andre borgere og de skulle fremskaffe dokumentation, som var uden betydning for tilkendelse af indfødsretten og som ministeriet ikke måtte bede om. Alt dette af politiske årsager, for at tækkes DF. Ministeriet informerede forkert og undlod at opdatere hjemmesiden for ikke at reklamere for de rigtige regler. Hvorfor er denne udsendelse af værdi på Ægteskab uden Grænser? Samme ministerium vejleder og informerer danskere, der gerne vil bo i Danmark med deres udenlandske ægtefælle / partner / samlever og Udlændingestyrelsen har i 2008 fået kritik af ombudsmanden for ikke at informere og vejlede godt nok om familiesammenføringsregler efter EU-retten. Overholder Danmark sine internationale forpligtelser? af Anne Marie Mulighederne for at få dispensation fra alle betingelser som udlændingeloven stiller for at få opholdstilladelse til ens ægtefælle / samlever / partner gennemgår en udvikling. I nyhedsbrevet nr. 60 fra 2011 refererede jeg til et møde i Udlændingestyrelsen hvor ÆUG spurgte om hvad Udlændingestyrelsen mente med ophold. meddelte nemlig at når det er umuligt for parret at få ophold i det henviste land, så får parret opholdstilladelse i Danmark. Men hvad betød ophold? En opholdstilladelse eller et visum-ophold? Udlændingestyrelsens svar var diffust. Det afhang af omstændighederne. Det var helheden i en ægtefællesammenføringssag, som blev vurderet om parret kunne bo i Danmark. Dog kunne Henrik Grunnet, Direktør for Udlændingeservice, sige, at hvis den danske partner opholder sig takket være et visum på en måned i et land, for at skulle forlade landet i en måned, og komme tilbage for en måned og så fremdeles, så ville et sådant ophold ikke blive anset som en beskyttelse af familielivet. I Maj 2013 var teksten på nyidanmark: Alle betingelserne fraviges når det ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at give afslag på opholdstilladelse Dette er tilfældet, hvis den af parterne, der allerede har ret til at bo i Danmark, ikke kan få opholdstilladelse i ansøgerens hjemland. 7

8 Nu i november 2013 er teksten på nyidanmark.dk ændret til: betingelserne kan endvidere undtagelsesvis fraviges, hvis det konkret og påviseligt er umuligt for den herboende ægtefælle at opnå opholdstilladelse i ansøgers hjemland eller det land, hvor ansøger opholder sig. Læg mærke til ordene undtagelsesvis og konkret og påviseligt som har sneget sig ind i teksten. Jeg kender Poul Nielsen (født den 19 Oktober 1938). Han rejste til Thailand for at opleve landets kultur, især Broen over floden Kwai, krigskirkegaarden og museer i Kanchanaburi. Der mødte han Ma May Nu (født den 12 Oktober 1964) og de to kunne ikke glemme hinanden. Poul søgte om en opholdstilladelse til Ma May Nu i Danmark. Men for at bo sammen med sin samlever Ma May Nu, blev han henvist til Thailand, hvor han hverken kan få opholdstilladelse eller arbejdstilladelse. De sidste mange år har han opholdt sig i Thailand på et 2-måneders turistvisum som han fornyer på et Thailandsk konsulat enten i Laos eller Cambodja. Men han er hele tiden bange for at hans turistvisum ikke bliver fornyet og det er han jo også blevet truet med. I Danmark har han forgæves søgt om opholdstilladelse til sin samlever. Han blev nødt til at vælge. Bo sammen med hans Ma May Nu eller nyde den danske ældre velfærd som han havde sparet op til, gennem de mange år som han havde betalt skat i Danmark. I 13 år har Poul boet i Thailand. Poul får det danske folkepensions grundbeløb og noget ATP, men sygesikringen gælder ikke i Thailand. På grund af hans alder kan han ikke få en sygeforsikring og en betændt blindtarm, hvor betændelsen var gået i bughulen, sendte ham på et thailandsk hospital. Det tog en stor del af de penge som han havde sparet op. Han kan ikke supplere sin pension fordi han ikke har en arbejdstilladelse. Poul kan ikke ansøge om en opholdstilladelse i Thailand, fordi han ikke opfylder de Thailandske betingelser nemlig en relativ høj løn eller en formue. På det Thailandske Udlændingestyrelse får han mundtligt at vide at de ikke tager imod ansøgningen uden at se en udskrift af bankkontoen som bevis på en god løn eller en formue. Således får han ikke en skriftlig dokumentation til brug ved den danske udlændingestyrelse. Men burde en henvisning til den thailandske lovgivning ikke være tilstrækkeligt som dokumentation for at man ikke kan få opholdstilladelse? Burde Udlændingestyrelsen ikke også sikre sig at den dansker, som de henviser til at bo i et andet land, kan få opholdstilladelse og arbejdstilladelse i det andet land? Der er sket en ændring i fortolkningen af de internationale aftaler. Er næste fortolkning at danskeren/den herboende også skal kunne få en arbejdstilladelse i det land som han bliver henvist til? I det hele taget burde danskere ikke blive udvist / henvist til andre lande. Store kriminelle udlændinge bliver udvist men det er ikke kriminelt at elske en udlænding. Desuden bliver kriminelle udvist til lande hvor de har statsborgerskab. Men forelskede danske statsborgere bliver henvist/udvist til at leve udenfor Danmarks grænser. Hele deres liv falder sammen. De skal sige deres job op, sige deres lejlighed op eller evt. sælge deres bolig, tænke på at sige alle abonnementer op, såsom TV, teleselskab, el, gas, forsikringer og meget meget mere. De skal sige farvel til deres forældre, søskende og venner. De skal søge et job i udlandet og disse hænger normalt ikke på træerne, særligt ikke for udlændinge. De er magtesløse overfor den store Stat. Er det virkelig den danske befolknings ønske at gøre livet så surt for danskere og herboende når de har valgt en udenlandsk ægtefælle /samlever / partner? 8

9 Fætter / kusiner ægteskaber = tvangsægteskaber. Nej, ikke altid. Retten i Glostrup underkendte udlændingemyndighedernes afslag på ægtefællesammenføring på grund af et formodet tvangsægteskab. Retten mente at parret var fjernt beslægtet men deraf kunne man ikke slutte at de havde været tvunget til at gifte sig. Læs mere på: På Malta vil rige udlændinge kunne købe Maltesisk statsborgerskab og dermed adgang til hele EU. Statsborgerskabet vil koste Euro eller kroner for én person samt knap tusinde kroner for en ægtefælle eller for mindreårige børn. Har du penge så kan du få, har du ingen så må du gå Læs mere på: I Danmark. Udlændinge, som i Danmark bliver tilbudt et arbejde med en årlig løn på minimum kr. har let adgang til arbejdsmarkedet. Ægtefælle og børn kaldes medfølgende familiemedlemmer og får opholdstilladelse. ( ) EU-borgere flytter til Danmark sammen med deres familier efter den lempelige EU-lovgivning. ( ) Danskere og herboende skal opfylde alle udlændingelovens betingelser for at kunne bo i eget land med deres udenlandske ægtefæller. ( ) 9

10 Efter formandens ønske kommer dette job opslag på engelsk. Ægteskab Uden Grænser seeks a Project Manager. Af Jesper ÆUG works to ensure Danish citizens right to freely choose their spouse and live together in Denmark regardless of the spouse's nationality. We provide these couples with accurate and updated legal advice on the laws and rules affecting them since 1996 for free via our live forum. We also contribute to informing policy-making bodies through regular meetings with members of the Danish parliament and representatives of the Danish Immigration Service. As part of our efforts to streamline the way ÆUG implements projects, we seek a Project Manager. The role as Project Manager will be to lead, coordinate and do hands-on work to ensure timely execution of the ÆUG projects. The projects are prioritized and initiated by the ÆUG Board. As Project Manager you will be gobetween and interfacing with both Board members and other ÆUG volunteers, making you one of the most visible people in the organization. The role will start from 1-Jan, 2014 and is likely to be reviewed at the General Assembly at the end of March. Your profile: 3+ years experience in project management with a focus on execution Project management certified, either with PRINCE2, IPMA or PMI. Ability to deliver on time Experience of operating in political or value policy driven organizations Ability to make people cooperate and deliver in a volunteer organization Willingness to update and work on projects at least twice per week. The total work load will be 3 hours per week on average Extrovert personality, who is willing to do the necessary hands-on work on projects Fluent in English and Danish What we offer: As a voluntary organization, we are only able to offer a meagre salary contribution of 1500 kr/month. In addition, we will be able to offer a CV reference for satisfactory Project Management services provided to ÆUG, when work is done for a minimum of 6 months. If you are interested, please contact us via before 16- December. To get more information about us, you can check out our website: Ægteskab uden Grænser, c/o Beboerhuset Dronningensgade 34, 1420 København K Formand: Jesper Næstformand: Christina Talsmand: Lars Kasserer: Lars Nyhedsbrev: Anne Marie Voldborg, Ansv. Red Mails til Ægteskab uden Grænser: Brug KONTAKT på Medlemmer finder du på: og på 10

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Valby d. 28. marts 2012 Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Vores medlem Bilal Isa har fået tilsendt det vedhæftede brev fra den juridiske rådgivningstjeneste The AIRE Centre (Advice on Individual

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Den 1. september 2015 træder loven om dobbelt statsborgerskab i kraft. Accepten af dobbelt statsborgerskab i Danmark har stor betydning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Advokatforum, den 9. maj 2016 Kontorchef Lone Zeuner Ægtefæller og Børn, 2. kontor Familiesammenføring, når den

Læs mere

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Valby d. 23 maj. 2011 Integrationsministeren har fremsat et ændringsforslag til L168, som ganske vist vil medføre en lettere adgang til ægtefællesammenføring

Læs mere

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 12. april 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 481

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Vejledning om ægtefællesammenføring

Vejledning om ægtefællesammenføring Vejledning om ægtefællesammenføring i Danmark Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Hvad er ægtefællesammenføring og hvem kan søge om det?... 3 1.1. Gyldigt ægteskab, registreret partnerskab

Læs mere

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013.

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013. Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Telefon 97 44 14 44 Telefax 97 44 33 44 CVR -nr. 12752644 Peter Hviid advokat, møderet for Højesteret E-mail: ph@hviid-frederiksen.dk Ministeriet

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

2013-18. 15. november 2013. Udlændinge 13.1 13.9

2013-18. 15. november 2013. Udlændinge 13.1 13.9 2013-18 Justitsministeriet gengav visumafslag forkert, så et barn fik visumkarens i 5 år på grund af moderens overskridelse af et tidligere visums gyldighedsperiode 15. november 2013 Udlændingeservice

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005.

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005. Udlændingestyrelsen Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: 30. september 2005 Erhvervs- og Sagsbeh.: NHL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilkendegav den 28. juni 2005

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 18. marts 2012 Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 I vores to høringssvar til L104 har vi foretaget en ret detaljeret gennemgang af de problemer i forhold til internationale konventioner,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 66 Maj Allerførst. Referatet af generalforsamlingen 16. marts Valg af dirigent: Ulla. Referent: Anne Marie

Nyhedsbrev nr. 66 Maj Allerførst. Referatet af generalforsamlingen 16. marts Valg af dirigent: Ulla. Referent: Anne Marie Nyhedsbrev nr. 66 Maj 2013 Allerførst. Referatet af generalforsamlingen 16. marts 2013. 1. Valg af dirigent: Ulla Referent: Anne Marie 2. Formandsberetning 2012 var et godt år for ÆUG. Foreningen oplevede

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1764 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-14179 Senere ændringer

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven)

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) Til Social- og Indenrigsministeriet 24.11.2016 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juli 2016

Ægteskab Uden Grænser Juli 2016 Nyhedsbrev Kære læser, 26-års reglen i tilknytningskravet er blevet bortfortolket administrativt af Ministeriet. I Nyhedsbrevet kan du læse om konsekvenserne af bortfortolkningen, hvad vi anbefaler de

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere