fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Tillidsrepræsentanten medspiller eller modspiller? Af Sven-Erik Hørmann Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Tillidsrepræsentanten medspiller eller modspiller? Af Sven-Erik Hørmann Nr.4. 2010."

Transkript

1 Nr Landsforeningen af Produktionsskoleledere Tillidsrepræsentanten medspiller eller modspiller? Af Sven-Erik Hørmann Hjælp mig af med min genstridige tillidsmand på flere af produktionsskolerne kan man få den opfattelse at tillidsrepræsentanten mere er modspiller end medspiller og derfor oplever vi flere sager som vedrører afskedigelse af tillidsrepræsentanter. Men lad det være sagt med det samme der skal meget vægtige argumenter til for at afskedige en tillidsmand tillidsmanden har sin helt egen aftalemæssige beskyttelse hvad der også kun er ret og rimeligt tillidsmanden skal uden frygt for egen ansættelse overfor ledelsen kunne forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål Omvendt skal tillidsrepræsentanten også gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold Kendetegnet for flere af de rejste sager er manglende kommunikation og det gælder begge veje selv om vi lever i et kommunikationssamfund er det at kommunikere, at videregive relevant information - utroligt svært. Ofte finder man som leder ikke informationen relevant på det pågældende tidspunkt eller man forventer andre giver den videre eller den måske allerede er almindelig kendt. Netop på grund af tillidsmandens centrale rolle er det vigtigt at have en god dialog, så tillidsmanden kommer til at virke som medspiller og sparringspartner. På flere skoler har forstander og tillidsrepræsentant et ugentligt uformelt møde, fra hvor man mødes over en kop kaffe - og alt kan drøftes. Her har man som leder en enestående mulighed for at præsentere kommende tiltag og aktiviteter og få en umiddelbar reaktion ligesom tillidsmanden har mulighed for, på et tidligt stadie at orientere om - hvad der rører sig blandt personalet før det bliver til et egentligt problem. Men som ovenfor beskrevet skal der meget vægtige argumenter eller tvingende årsager til før en tillidsrepræsentant kan afskediges. Populært sagt skal tillidsmanden nærmest have taget af kassen været voldelig i sin argumentation overfor ledelsen eller have opfordret til faglige møder i arbejdstiden uden ledelsens tilladelse. I forbindelse med reduktioner i medarbejderstaben på grund af arbejdsmangel eller dårlig økonomi skal tillidsrepræsentanten som hovedregel være blandt de sidst afskedigede. Dette gælder dog ikke, såfremt det er tillidsrepræsentantens eget faglige område der nedlægges eksempelvis på grund af faldende elevindtag. Tillidsrepræsentanten er også tillagt et længere opsigelsesvarsel, end hvad der gælder for øvrige medarbejdere tillidsrepræsentanten er udover sit almindelige opsigelsesvarsel tillagt et yderligere varsel på 3 måneder dette gælder dog ikke, såfremt tillidsrepræsentanten opsiges på grund af arbejdsmangel. Proceduren i forbindelse med en afskedigelse af en tillidsrepræsentant adskiller sig også fra en almindelig afskedigelse. Udover at man skal underrette tillidsmanden om, at man agter at starte en fagretlig behandling skal Uddannelsesforbundet have meddelelse om, at 1

2 man agter at afskedige sin tillidsrepræsentant på grund af tvingende årsager. Finder uddannelsesforbundet ikke, at der foreligger tvingende årsager, vil sagen normalt blive videreført i det arbejdsretlige system og afskedigelsens berettigelse blive afgjort ved en faglig voldgift. Udover de store krav der stilles til ledelsen, for at løfte bevisbyrden for at tvingende årsager er til stede vil afskedigelsen af en tillidsmand næsten altid medføre intern uro i personalegruppen så kontakt altid din forening, såfremt du påtænker at skille dig af med din tillidsmand Nedsættelse af kontingent? I LP overvejer vi for tiden muligheden for at nedsætte medlemskontingentet. Baggrunden er selvfølgeligt den bebudede reduktion af skattefradraget for fagforeningskontingent. Hvis kontingentet skal nedsættes til kr/år, kræver det at foreningen får andre indtægter eller at aktivitetsniveauet reduceres. Flere indtægter kan evt. komme fra flere medlemmer, hvis det lavere kontingent kan tiltrække yderligere medlemstilgang. Der kan også opnås yderligere indtægter ved overskud på kurser mv. En reduktion i aktivitetsniveauet finder vi ikke at være i tråd med foreningens strategi og formål Administrativt Lederkursus. Vi har i de seneste måneder arbejdet med at tilrettelægge et Administrativt Lederkursus. Nedenfor er angivet kursets formål og baggrund samt hovedpunkterne i modulernes indhold. LP har i forarbejdet holdt møder med PSF, Undervisningsministeriet mf. De enkelte moduler forventes at blive at en til to dages varighed. Todages modulerne bliver med overnatning for også at styrke de sociale og faglige netværksdannelser. De tre første moduler forventes afviklet i efteråret 2010, med 1. modul sidst i september. (se kalender nedenfor) Nedenstående slides er fra FK Årsmøde i Aalborg: Hvorfor et Administrativt Lederkursus? Mange fejl pga. manglende uddannelse og færdigheder For mange fejl kan bringe lederens egen ansættelse i fare 2 Andre skoleformer har en omfattende lederuddannelse Mange opfordringer Samarbejde og rådgivning fra mange sider Målgruppe: Produktionsskoleledere: forstandere, viceforstandere og afdelingsledere Formål: Kurset har til formål at kursisterne kan tilegne sig formel viden om produktionsskolernes administration og ledelse. Det drejer sig om den overordnet ledelsesmæssige administration, så lederen har viden og overblik der sætter ham i stand til at overskue produktionsskolens administrative drift og ledelse. Indhold: Modul I Modul II Modul III Modul IV Modul V Modul VI Modul VII Produktionsskolernes lovgrundlag 1 dag Produktionsskolernes styring og ansvar 1 dag Produktionsskolernes personaleforhold 2 dage Produktionsskolernes økonomi 2 dage Produktionsskolernes arbejdsmiljø 1 dag Produktionsskolernes elever 2 dag Produktionsskolernes pædagogiske ledelse 2 dag Endagsmodulerne forventes at blive afviklet på Odense Prosuktions-Højskole, og todagesmodulerne forventes afviklet på et hotel/kursuscenter i trekantsområdet. Modul I: Produktionsskolernes lovgrundlag Produktionsskolernes historie Lov om produktionsskoler med bemærkninger Indholdsbekendtgørelsen Andre bekendtgørelser Ekskursioner Elevråd Relateret lovgivning Anden lovgivning

3 a. lov om EGU, lærlinge mv. Modul II Produktionsskolernes styring og ansvar Etablering af en skole Vedtægter i relation til loven Vejledende vedtægter bekendtgørelse Opgavefordeling. Bestyrelsen - forstanderen Forretningsorden Bestyrelserne bestyrelsesmøder referater Virksomhedsplan - et styringsredskab anvendelse i praksis Lederteam-teamledelse. Solidaritet og loyalitet i en ledergruppe Modul III Produktionsskolernes personaleforhold Fællesoverenskomsten Organisationsaftalen Ansættelser Under ansættelsen, arbejdstidsregler (130 timer) Ansættelsesophør Ansættelse på særlige vilkår Personalepleje Konflikthåndtering Seniorpolitik Modul IV Produktionsskolernes økonomi Tilskudsregler Andre indtægter IDV Budget Årsrapport Revision Styring af økonomien Revisors tilsynsrolle Kurset giver dig en grundlæggende viden om: Regnskabsforståelse og -analyse Regnskabets opbygning og indhold Regnskabsregler og -principper Regnskabets varme punkter Udarbejdelse og brug af nøgletal Modul V Produktionsskolernes arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovgivning Arbejdspladsvurdering Sikkerhedsudvalgets arbejde 3 Undervisningsmiljøvurdering SU/SISU Unges farlige arbejde Personskader pligter og ansvar Det psykiske arbejdsmiljø Modul VI Produktionsskolernes elever Målgruppen - afgrænsning Samarbejde med UU målgruppevurdering Samarbejde med kommunerne Dokumentation forløbsplaner RKV/A produktionsskolebevis Statistik Persondataloven Produktionsskolepædagogik Elevråd Aktiverede elever (IDV) USB-elever (IDV) Modul VII Produktionsskolernes pædagogiske ledelse Intern struktur Intern organisering Fordeling af arbejdsopgaver Fordeling af ansvar Medarbejdernes kvalifikationer Medarbejderudviklingssamtalen Faglig sparring Strategisk efteruddannelse Kvalitet i værkstedet Produktionsskolepædagogik som ledelse Årsplaner tilrettelæggelse LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntabsforsikring ved skolekonkurs LP har indgået en aftale med Willis om muligheden for at tegne en løntabsforsikring ved skolekonkurser. Materialet kan findes på LP`s hjemmeside.

4 Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. Undervisningsledernes Hus Landsforeningen af Produktionsskoleledere Frederiksborggade 5A, 3. sal 1360 København K Telefonisk henvendelse bedes ske direkte til LP`s formand , eller Mail: Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Undervisningsministeriets Forhandlingskonto. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere Fællesskab med ca andre ledere på undervisningsområdet Administrativt fællesskab i Undervisningsledernes Hus Politisk indflydelse i samarbejde med andre undervisningsledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Mulighed for at tegne en løntabsforsikring ved skolekonkurs 4 Løntjek. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg. LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, kasserer Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, næstformand Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot, sekretær Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Kalender. Møder: 1/7-10 Bestyrelsesmøde Gravlev 23/8-10 Bestyrelsesmøde Odense 6/10-10 Bestyrelsesmøde Københ. 8/12-10 Bestyrelsesmøde Odense Kurser:?/9-10 Administrativt Lederkursus Modul I Odense?/10-10 Modul II Odense?/11-10 Modul III?? Studietur:?/9-10 Studietur Glasgow Skotland

5 Udklip. Strandbadets usikre fremtid Fyens Stiftstidende Kerteminde: Mens sommeren nærmer sig, forsøger Kerteminde Kommune endnu en gang at finde en løsning på Strandbadet, men erfaringerne har vist, at det er svært at gøre til en rentabel forretning.... Som tidligere omtalt havde Østfyns Produktionsskole lagt billet ind på bygningerne med den unikke beliggenhed. Men skolens bud var fra første færd betinget af, at kommunen kunne overtage lånet, for eksempel hvis produktionsskolen fik et kraftigt fald i tilgangen af nye elever -eller hvis staten eksempelvis valgte at ændre den taxameterordning, som institutionen aflønnes efter.... Nej til at binde millioner-men sådan en garanti kan vi ikke give, for virkeligheden er, at vi så skal trække pengene op af kassen og sætte dem til side med det samme. Strandbadet i udbud igen FyensStiftstidende. Det ligger fast, efter at økonomiudvalget har besluttet at sende Strandbadet i udbud endnu engang. Det får produktionsskolen til at trække sig. Bestyrelsesformand Arne Krydsfeldt:- Med beslutningen har man ikke ønsket at benytte sig af skolens tilbud om etablering og drift af Strandbadet. Svinninge: 100 mestre vil give en hånd med Holbæk Amts Venstreblad 10 har sagt nej.... Men over 100 små virksomheder i Nordvestsjælland har sagt ja til at tage en elev fra Nordvestsjællands Produktionsskole i praktik. - En succes, konstaterer Henrik Bendixen, som er forstander på produktionsskolen i Svinninge.... De kortere forløb er især til de almindelige produktionsskoleelever. Møder de unge, hvor de er Lokalavisen for hele Hornsherred Torsdag slog Produktionsskolen dørene op for Huset - et nyt samlings- og undervisningssted for unge i Skibby.... Adgangen til Husets kurser, der udføres i regi af Produktionsskolen Frederikssund, sker via det kommunale jobcenter, der tilbyder de unge kursus efter behov.... Derudover er der et tæt samarbejde med Produktionsskolen på Skudelevvej i Skibby. Her er der blandt andet værksteder og faglærere, som kan give en hånd med, når der er behov for det. "Huset i Skibby" hjælper de unge på vej Lokalavisen Frederikssund SKIBBY I torsdags blev et helt nyt beskæftigelsescenter for kommunens unge indviet på Hovedgaden 60 i Skibby.... " Huset i Skibby" kan ifølge ham betegnes som en form for knopskydning af Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter, også kaldt for PFFU, som også ligger i Skibby. De seneste to år har samarbejdet eksisteret mellem Jobcenter Frederikssund og Produktionsskolen i Skibby. Oprindeligt som et led i at øge ungeindsatsen i Frederikssund Kommune. Produktionshøjskole viser sit nye køkken frem Lokalavisen Norddjurs DJURSLAND Køkkenlinjen på Produktionshøjskolen Djursland i Ryomgård har gennem de sidste par år drømt om et nyt og større køkken. Nu har de endelig fået et nyt køkken og det vil de gerne vise frem for samarbejdspartnere, venner af huset og andre interesserede til et Åbent Hus arrangement på Produktionshøjskolen torsdag 22. april.... " Ved arrangementet bliver der mulighed for smagsoplevelser fra det nye køkken. Kom og gør en god handel, når også andre af skolens øvrige værksteder sælger ud af deres produktioner." siger leder af Produktionshøjskolen Djursland, Mogens Frederiksen. Klar til Operation Storskrald i Birket Lolland-Falsters Folketidende BIRKET Alt er nu klart til at få ryddet op i Birket, Torrig og Lindet på lørdag 24. april. Klokken 9 rykker Birket og Omegns Beboerforening ud sammen med Lolland Produktionsskole og Bursø Produkthandel for at samle alt det op, borgerne gerne vil af med -fra badebolde og gummistøvler til biler og traktorer.... Hårde hvidevarer kan man få hjælp til at komme af med. Det eneste, tilbuddet ikke omfatter, er fjernelse af have-og bygningsaffald samt miljøfarligt affald, herunder maling og batterier. Hurtig hjælp til udsatte unge Socialrådgiveren En stigende del af de unge på landets produktionsskoler har personlige, sociale eller psykiske problemer, der forhindrer dem i at begynde på en uddannelse eller komme i arbejde Produktionsskolernes formål er at opsamle de unge, der ikke har kunnet finde sig til rette på de ordinære ungdomsuddannelser og ikke ved, hvad de skal bagefter.... De fire produktionsskoler i København har tilsammen 340 elever, og den anonyme rådgivning, som har været i gang siden januar 2008, fungerer på skift en dag om ugen på hver af skolerne. Socialrådgivere på produktionsskoler Ifølge Kim Gilberg, der er socialrådgiver og har været tilknyttet projektet siden dets start, er indsatsen hensigtsmæssig af flere grunde. Gøgl for verdensfreden Århus Stiftstidende Der er mennesker, som ikke lige passer ind i de kasser og rammer, som samfundet har skabt.... Han åbnede nye, og det betyder, at Gøglerskolen i dag er en produktionsskole med mange forskellige linjer.... I Syrien er der skabt en cirkus skole med Gøglerskolen som forbillede og med Gøglerskolens folk som dem, der har sat det hele i gang. I flygtningelejre, hvor slagsmål mellem forskellige nationaliteter er hverdagen, har jongleren, hiphop, breakdance og badutspring bundet unge sammen, selv om de har betragtet hinanden som fjender. 5

6 Succes med hjælp til elever på produktionsskole DR P3 Nyhederne Mange elever på de københavnske produktionsskoler har haft problemer med hashmisbrug eller psykiske lidelser. 350 har benyttet sig af et tilbud om gratis hjælp fra en psykolog og en socialrådgiver, og halvdelen er kommet videre på en uddannelse. En af dem, Holger Nielsen, fortæller, at han led af angst, som han nu er sluppet af med. Gratis psykolog hjælper skoleelever DR. Projekt PS hjælper nemlig de udsatte unge, så de kan komme videre i uddannelsesforløbet og fungere socialt.... Succes med gratis psykolog og socialrådgiversamtalerne er gratis og helt frivillige, så de unge kan få den hjælp de skal bruge og ifølge projektleder Birigtte Kock har det været en succes:- 350 unge har benyttet sig af tilbuddet og halvdelen af dem er allerede kommet videre på en uddannelse. De er glade for det og siger, at de nu bedre kan takle de problemer de har. Produktionsskolelever er jo ikke særlig godt rustet rent socialt eller psykisk - men vi kan se, at det her rent faktisk har en effekt. -Vi bad kun om en garanti Fyens Stiftstidende Kerteminde: Selv om Østfyns Produktionsskole er ude af Strandbadet, så understreger Karsten Holm Jensen, at det aldrig har været tanken at binde kommunale kroner i projektet. -Der var lavet flere forslagtil finansiering af projektet, men vi var nødt til at have en kattelem, så vi kunne komme ud af projektet. -Derfor var det en forudsætning, at vi kunne få en garanti, hvis vi skulle låne penge over tredive år, siger han, og understreger at der ikke er nogen sure miner. Skolen arbejder nu på en anden løsning. Strandbadet i udbud igen Fyens Stiftstidende Kerteminde: Det bliver ikke Østfyns Produktionsskole, der kommer til at genoplive og drive Strandbadet på Nordstranden.... Det får produktionsskolen til at trække sig.... -Skolen har i brev dags dato til byrådet i Kerteminde meddelt, at man tager beslutningen til efterretning, og at skolen nu betragter sig som ude af sagen. Skolens tilbud ville indebære, at der skulle være kommunale kroner i Strandbadet, og det vil politikerne ikke være med til -slet ikke som økonomien i kommuen er p. t. -Vi håber meget, der kommer en anden interesseret i næste runde, siger borgmester Sonja Rasmussen. Bestyrelsesformand godkender udsmidning ESBJERG: Produktionsskolen har handlet korrekt ved at smide Lene M. Olsen ud af skolen.... Men burde en produktionsskole så ikke netop være et sted, hvor man sørgede for at løse problemerne i stedet for at give op og sende eleven videre?... Holdet har fået en orientering fra min side og haft mulighed for at udtale sig.... Bente Bendix, bestyrelsesformand, Esbjerg Produktionsskole. En produktionsskole er ikke en wellness-skole ESBJERG: Hun har ikke noget job, ikke noget at give sig til.... Hun mener selv, at hun lagde godt ud på produktionsskolen i januar.... Om tirsdagen blev Lene afmeldt produktionsskolen.... Det er vel en produktionsskole og ikke en wellness-skole, siger han. Klassekammerater bakker op om Lene. ESBJERG: Fem af Lene M. Olsens nu forhenværende klassekammerater bakker op om den 22-årige kvinde, der hævder, at det var en lærers længerevarende mobning på grund af Lenes overvægt, der kulminerede med, at hun tog til genmæle og blev smidt ud fra Esbjerg Produktionsskole.... Men det var ikke fordi, hun lavede mindre end alle andre, forklarer en af de tidligere klassekammerater, mens en anden siger: Hun sagde: Lene, du skal også lave noget en gang imellem. Det var kun dig, ikke nogen andre overhovedet. De fem produktionsskoleelever påpeger, at de ikke har noget at udsætte på lærerens undervisning, men på vedkommendes behandling af eleverne. Tyk pige smidt ud af skolen ESBJERG: Lene er en stor pige.... De fem klassekammerater forklarer over for JydskeVestkysten, at de også har hørt lærerens kommentarer om Lenes vægt. Forleden skete det endnu en gang ifølge Lene og hendes tidligere klassekammerater, der ikke vil stå frem med navn, fordi de er bange for selv at blive smidt af produktionsskolen.... LÆS MERE side 2 Jeg er blevet chikaneret og trådt på. Kristian Thulesen Dahl på besøg hos Rebild Produktionsskole Midthimmerlands Folkeblad STØVRING: Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti er i øjeblikket på Danmarkstur.... I 2009 benyttede tre ud af fire elever Rebild Produktionsskole som springbræt til at påbegynde en uddannelse eller et arbejde.... Produktionsskoleeleverne fra køkkenet havde lavet kaffe, samt bagt boller og kage, som blev serveret og indtaget sammen med Thulesen Dahl. Over kaffen blev produktionsskoleformen og dens fordele overfor de unge grundigt drøftet. Lene blev smidt ud af skolen fordi hun er for tyk Jv.dk (JydskeVestkysten) Den 22-årige esbjergenser og fem af hendes nu forhenværende klassekammerater hævder, at Lene M. Olsen i månedsvis blev mobbet for sin overvægt af en lærer, og at hun blev smidt ud for at sige stop.... Forstander for Esbjerg Produktionsskole, Henry Albæk Nielsen, ønsker ikke at udtale sig detaljeret om sagen.... Holdet har fået en orientering fra min side og haft mulighed for at udtale sig, siger 6

7 forstanderen.... Læs hele historien i Jydskevestkysten eller e-avisen tirsdag. Bestyrelsesformand godkender udsmidning Jv.dk (JydskeVestkysten) Det konstaterer skolens bestyrelsesformand Bente Bendix.... Så må man deltage i de aktiviteter, som der planlægges fra skolens side.... Og det kan så ende med at gå i hårdknude, siger Bente Bendix., der fortsætter:men burde en produktionsskole så ikke netop være et sted, hvor man sørgede for at løse problemerne i stedet for at give op og sende eleven videre?- Her har vi en elev, som på en eller anden facon ikke passer ind.... Holdet har fået en orientering fra min side og haft mulighed for at udtale sig. Kommentarer til Bestyrelsesformanden på Esbjerg Produktionsskole Jv.dk (JydskeVestkysten) Skoleledelse har virkelig smurt tykt på at redde deres egen røv.... Dermed skal hun vide hun er overvægtigt og dovnen. Er det virkelig rigtigt at en lærer kan og må opføre sig på den måde og en forstander som ikke kan tåle at høre på skolens elevers problemer.... Det viser kun at Esbjerg Produktionsskole ikke skal anbefales til nye elever, før at bestyrelsen vælger at afskedige læreren og forstanderen. Grenaa Produktionsskole åbner døre og drivhus Grenå Bladet grenaa. Alle værksteder er åbne, når Grenaa Produktionsskole har åbent hus lørdag 8. maj. Lidt særligt er det dog at gartneriet igen er åbent på Produktionsskolen.... Grenaa Produktionsskole har de sidste par år været i vækst både med elevtal og ansatte. Succesprojekt giver unge selvværd ESBJERG: Livet kan gøre ondt.... Læs mere side 2 Fakta: Bagom projektet Kompetenceprojektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen. Det er et fælles projekt for Esbjerg Kommune, Jobcenter Esbjerg, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Esbjerg Produktionsskole, Produktionsskolen Lustrupholm, Social- og Sundhedsskolen, EUC Vest og Esbjerg Handelsskole. En central ting er, at selvom der er god grund til at se dem som ofre, er det lige præcis offerrollen, de kommer ud af. Dansk Folkeparti kræver minister- svar i mobbesag ESBJERG: JydskeVestkysten skrev i sidste uge om den 22-årige Lene M. Olsen fra Esbjerg, der er blevet smidt ud af produktionsskolen. Selv hævder hun, at det var vedvarende mobning på grund af hendes størrelse, der fik Lene M. Olsen til at sige fra overfor en lærer på Esbjerg Produktionsskole. Striden fik forstanderen til at afmelde den 22-årige på grund af uoverensstemmelser.... Derfor vil hun nu stille undervisningsminister Tina Nedergaard følgende 7 spørgsmål:»mener ministeren, at ledelsen, forstanderen og bestyrelsesformanden på Esbjerg Produktionsskole har handlet korrekt i sagen om angivelig mobning af Lene M. Olsen som nævnt i vedlagte artikler fra bragt den 27. april?«. Kunst og design på biblioteket Nordjyske Stiftstidende FREDERIKSHAVN: Kunst og Design-linjen er en ny linje på Frederikshavn Produktionsskole, hvor der blandt andet arbejdes med og laves billeder, skulpturer, brugskunst og restaureres møbler. Produkterne fra Kunst og Design-linjen kan opleves på Frederikshavn Bbibliotek. På udstillingen møder man skulpturer, billeder, perspektivtegninger og møbler. Produktionsskolen åbner i Hadsten Favrskov Posten UDVIDELSE Der er gang i Favrskov Produktionsskole, der sidste mandag åbnede det første af tre værksteder i Hadsten.... Produktionsskolen har dermed tre adresser.... Sikkert er det at der til juni starter et Sosuhold op og til juli følger så et værksted for elektrikere. Til den tid vil produktionsskolen være nået op på cirka 100 elever, noget som skolen betragter som det naturlige stade. Kunst og design på biblioteket Lokalavisen Frederikshavn Kunst og Design-linjen er en nyopstartet linje på Frederikshavn Produktionsskole, hvor der blandt andet arbejdes med og laves billeder, skulpturer, brugskunst og restaureres møbler.... Det kan være med til at give dem en ide om, hvad der kan være interessant at beskæftige sig med i fremtiden efter endt forløb på Frederikshavn Produktionsskole, fortæller Mads Sørensen, der er linjelærer på Kunst og Design-linjen.... Det giver en helhedsoplevelse af den proces, de er igennem, siger Mads Sørensen. - Vi vil producere nogle produkter af så høj en kvalitet, at de kan sælges. De unge og de tårnhøje krav Dagbladet Holstebro-Struer I det samfund, vi lever i, er præstationer, krav, evnen til at levere, i meget høj grad afgørende for, om det kan lykkes at fastholde et arbejde eller få en uddannelse.... Nogle af disse unge finder vej til Produktionsskolen Nordvestjylland, som nu også har en filial i Holstebro.... Det vil sige, at to ud af tre unge er i gang med uddannelse eller arbejde tre måneder efter, at de har forladt produktionsskolen.... Produktionsskolen stiller ikke specifikke, faglige mål op. Skolen gør eleverne klar til at gå i skole Dagbladet Holstebro-Struer HOLSTEBRO: Her er morgensang og metalfag.... To tredjedele af vores elever er i gang med uddannelse eller arbejde tre måneder efter, de har forladt produktionsskolen,«siger John Fischer. På Produktionsskolen Nordvestjylland kan eleverne

8 mere end lære at møde til tiden og udføre meningsfuldt arbejde, der bliver brugt i virkeligheden. Produktionsskolen Nordvestjylland havde tidligere kun til huse i Lemvig. Vi får at vide, vi er gode nok Dagbladet Holstebro-Struer HOLSTEBRO: Åh nej, tænkte Mia Michno, da hun blev opfordret til at tage på produktionsskolen.... Det er det bedste» Produktionsskolen er et supergodt sted at være.... Til sommer flytter hun til Randers med sin kæreste og begynder på HF. 17-årige Anastassia Christensen er lige flyttet fra Fredericia til Holstebro, og oven i den flytning har hun skiftet produktionsskole fra Herning til Holstebro.... Nu planlægger jeg at starte forfra igen,«siger Anastassia, som i mellemtiden nyder produktionsskolemiljøet i Holstebro. Vi er blevet en del af de unges hverdag Lemvig Folkeblad LEMVIG: Når en ung person for kort tiden skulle tale med Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU, om, hvordan han nu bedst kom i gang med en uddannelse, skulle han møde op ved en skranke.... I dag er UU flyttet til Lemvig Produktionsskoles bygning på Strandvejen, og det er en rigtig god ide, mener Michael Tind.... Flere eleverlederen af Produktionsskolen Nordvestjylland, John Fischer, er også glad for det tættere samarbejde, der er med UU. han mener, det er en af flere årsager til, at der kommer langt flere elver i produktionsskolen, end der var tidligere.... To afdelingerdet hedder i dag Produktionsskolen Nordvestjylland, fordi der nu er lavet en afdeling i Holstebro, hvor der fortrinsvis er elever fra Holstebro og Struer Kommuner. Solstrålehistorie med praktikpladser Lemvig Folkeblad LEMVIG: I den sidste tid har det ikke været lige let at finde praktikpladser på de lokale virksomheder til de såkaldte EGU-elever på produktionsskolen. Men nu går det den rigtige vej, og både på produktionsskolen og hos Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU, er der speciel glæde over, at en virksomhed som Egholm Maskiner i Lemvig har taget ikke færre end tre elever ind.... Det er rigtig flot, at en virksomhed bakker så godt om de unge, som ikke skal bruge en ordinær lærlingeplads,«siger John Fischer, Produktionsskolen Nordvestjylland.... Men her i den seneste krise har virksomhederne været så hårdt ramt, at det også er gået ud over praktikpladserne. Produktionsskole vil bygge sjægte Lemvig Folkeblad LEMVIG: På Lemvig Produktionsskole er man klar til at gå i gang med et nyt spændende projekt.... Vi vil også bruge den ved arrangementer, hvor man vil kunne få en tur i sjægten,«siger John Fischer fra Lemvig Produktionsskole. Skolen har fået støtte af FiskeriLAG til projektet, og man er klar til at gå i gang, når beddingen er det.»jeg forventer, at vi er færdig med sjægten til næste år, hvor vi så kan sætte den i vandet. 8 Fredericia: Forstander: Vi tager det helt roligt Fredericia Dagblad Mens S og SF kritiserer de borgerlige for at sige nej til at lade produktionsskolen rykke ind i det kommunale gartneri, tager skolens personale det mere afslappet.... Hanne Lumby er formand for produktionsskolens bestyrelse og medforfatter til skolens høringssvar i sparerunden.... Idéen fra produktionsskolen er også, at den selvejende institution vil forhandle om at købe gartneriets bygninger.... -Planen er, at vi skal af med den højre side af skolen, for det vil frigøre et stort areal, som kommunen så kan sælge. Fredericia: Skole er klar til at rykke ind i gartneri Fredericia Dagblad Der blev rystet på en del hoveder i byrådssalen mandag aften, da det borgerlige flertal stemte nej til et ændringsforslag fra S og SF i sparerunden. Forslaget er baseret på et høringssvar fra Fredericia Produktionsskole, der gerne vil forhandle om at overtage driften af det kommunale gartneri, som de borgerlige vil lukke. Medforfatter til høringssvaret er Hanne Lumby (V), der er formand for produktionsskolen.... Og jeg har allerede været i dialog med produktionsskolen om den her seance, siger Hanne Lumby. Første skridt mod en uddannelse Holstebro Onsdag uddannelse: Biler bliver banket fra hinanden, og planter bliver pottet om....»vi skal gøre den uge klar til at gå i gang med et job eller en uddannelse,«siger John Fischer, som glæder sig over, at to tredjedele af de elever fra Produktionsskolen Nordvestjylland, som er i skole i op til et år, fortsætter i arbejde eller på en skole.... Rigtigt arbejdeeleverne på produktionsskolen laver rigtigt arbejde.... Produktionsskolen Nordvestjylland er altid på jagt efter både nye kunder og elever, og for at vise, hvad skolen kan, er der åbent hus den 25. og 26. maj i både Holstebro og Lemvig. Læserbrev: Pinlig - hvem? Fredericia Dagblad Når man peger finger af andre, peger 4 fingre mod en selv!... Jakob Arndt synes det er pinligt, og Uffe Steiner undrer sig i iflg. Fredericia Dagblad over manglende opbakning fra mig og de borgerlige til et Socialdemokratisk ændringsforslag vedrørende Fredericia Produktionsskole.... Det forslag var IKKE i orden OG IKKE i overensstemmelse med Produktionsskolens høringssvar!s ville STRAKS realisere ideen bag høringssvaret hvorved Produktionsskolen overtager gartneriet - Produktionsskolen ønsker at indgå forhandlinger om nogle muligheder, som den ser i forbindelse med lukning af gartneriet.... Nu skal vi i dialog med Produktionsskolen. Af Hanne Lumby (V) Gammel skole - ung af sind Nordjyske Det var hverken gamle nedslidte rammer, eller gamle konservative tænkende lærerkræfter, vi mødte, men

9 tvært imod en skole hvor der kontinuerligt renoveres og skabes nyt indhold i undervisningen.... En gruppe af unge som via deres produktionsskoleophold har fået mod på livet, og hver især har fundet deres rette platform.... På produktionsskolen mødte vi en gruppe af unge piger og drenge, som ikke kan bruge drømmen om at gå på et gymnasium eller en handelshøjskole til særlig meget, men de kan så meget andet.... Vi fik desuden konstateret, at Danmarks ældste produktionsskole er lige så frisk og ung af sind, som de unge der går på skolen. Første skridt mod en uddannelse Lokalavisen Lemvig uddannelse: Biler bliver banket fra hinanden, og planter bliver pottet om....»vi skal gøre den uge klar til at gå i gang med et job eller en uddannelse,«siger John Fischer, som glæder sig over, at to tredjedele af de elever fra Produktionsskolen Nordvestjylland, som er i skole i op til et år, fortsætter i arbejde eller på en skole.... Rigtigt arbejdeeleverne på produktionsskolen laver rigtigt arbejde.... Produktionsskolen Nordvestjylland er altid på jagt efter både nye kunder og elever, og for at vise, hvad skolen kan, er der åbent hus den 25. og 26. maj i både Holstebro og Lemvig. Vi skal alle bidrage, høj som lav Helsingør Dagblad Ovennævnte citat stammer fra statsministerens fremlæggelse af regeringens spareplan.... På min skole, en Produktionsskole som er et sted for unge mellem 16 og 25 år, hvor skolen har til opgave at få afklaret den unge til at påbegynde en uddannelse eller finde et arbejde, her vil hver elev fremover skulle bidrage med små kr pr. år.... Jeg synes ikke det er rimeligt, at de unge skal bidrage med mange gange mere end en højtlønnet borger.... PS: I øvrigt så indeholder forliget også en forringelse i Produktionsskolernes økonomi på 1,5 mio. kr. pr. år i snit pr. år, så meget vægter de tre partier skolernes arbejde på at få de unge i arbejde eller i uddannelse. Af Christian Saggau Forstander Sundet Aage Langeland

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Hos formanden Gravlevvej 16B Gravlev 98 39 30 00 Tidspunkt: Mandag den 25. juni 2012, kl. 10.00 til 14.00 Til stede: Aage Langeland (AL) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale. Nr.2. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fokus på sygefraværssamtaler Undersøgelser og erfaringer i både Danmark og andre lande viser, at en tæt kontakt med arbejdspladsen under sygdom

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense Produktions-Højskole Tidspunkt: Den 14. december 2011, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Arne Pallisborg (AP) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: LU-sekretariat Frederiksborggade 5A, 3.sal 1360 København K Tlf. 33 93 21 19 Tidspunkt: Onsdag den 2. december kl. 12.30 til torsdag den 3. december kl. 11.00 2015, Til

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2010.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2010. Nr.5. 2010. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bestyrelsesformænd jages af Sven-Erik Hørmann I det seneste år har produktionsskolerne oplevet en stadig stigende tendens til, at Uddannelsesforbundet

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011. Nr. 9. 2011. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Husk årsmøde og generalforsamling 2012. Tidspunktet er fastsat til den 19. og 20. april 2012. Som oplægsholdere er der pt. aftaler med: Morten

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Indledning. Det er nu 5. gang, at der skal aflægges beretning i Landsforeningen af Produktionsskoleledere. Det

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP!

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP! Nr. 4. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere eller finde en løsning hvis de ikke kan blive enige. Husk at I skal samarbejde ude på skolerne efter konflikten. Tilsyn med eleverne: Det er meget

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013.

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013. Nr. 1. 2013. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere OK13 hvis der bliver en konflikt Der har i den seneste tid været en del snak, om hvordan situationen vil være under en konflikt mellem staten

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 10.00 til 15.00 Fraværende: Dagsorden. Susanne Talbot Jesper Lübbert Leif Jeppesen 1. Orientering og meddelelser.

Læs mere

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen.

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen. Mellem Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn - i det følgende benævnt Kommunen og Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 20 og

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014. Nr. 2. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fælles forståelse af ledernes lønsystem. LP har gennem tiderne fået mange henvendelser fra medlemmer ang. løn til ledere. Foreningen har selvfølgelig

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Konsekvenser af den nedsatte skoleydelse, FL17

Konsekvenser af den nedsatte skoleydelse, FL17 Konsekvenser af den nedsatte skoleydelse, FL17 Notat udarbejdet af Produktionsskoleforeningen, september 2017 I 2017 blev skoleydelsen på produktionsskolerne nedsat, så den nu er lavere end SU, uddannelseshjælp

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet mandag den 24. marts klokken , herefter spisning på Støberiet i Holstebro

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet mandag den 24. marts klokken , herefter spisning på Støberiet i Holstebro Holstebro den 18. marts 2014 Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet mandag den 24. marts klokken 15.00 17.00, herefter spisning på Støberiet i Holstebro Mødet foregår på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleleder Avu og produktionsskoler løfter en vanskelig men vigtig opgave Nr.1 januar 2017.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleleder Avu og produktionsskoler løfter en vanskelig men vigtig opgave Nr.1 januar 2017. Nr.1 januar 2017. fra Landsforeningen af Produktionsskoleleder Avu og produktionsskoler løfter en vanskelig men vigtig opgave Flere unge får et almindeligt arbejde eller går i gang med en uddannelse, efter

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at sætte et punkt omkring PSF s henvendelse til FK regionerne på under orientering. 2. Godkendelse af referat fra mødet

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland

REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland Ungdommens Uddannelsesvejledning Nørreport Centret Nørregade 58, 2. sal 7500 Holstebro Tlf. 9664 3040 Fax 9664 3042 uunvj@uunvj.dk www.uunordvestjylland.dk REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland Torsdag

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. Sted: Undervisningsledernes Hus Frederiksborggade 5A, 3. sal 1360 København K Tidspunkt: Den 7. november 2011, kl. 10.30 til 14.00. Dagsorden. 1. Nyt fra Undervisningsledernes Hus og SaU

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Ungdomsuddannelsernes Psykoliske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2008-2009 Indholdsfortegnelse Skoleårets statistik kort fortalt 3 Henvisninger 4 Samlede antal henvisninger 4 Fordeling

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 20. maj 2010 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2009.0643 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Afskedigelser September 2015 Lene Vibjerg SIDE 1 Velkommen til 3. dagen 8.00-8.45: Morgensang. 09.00-10.00: Afskedigelse - områdeopdelt 12.30-12.45: Evaluering v. kursusleder Birgit

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 2 Idrætsefterskolen Ulbølle er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1 Bestyrelsesmøde. Sted: Odense Produktions-Højskole Tidspunkt: Onsdag den 8. december 2010, kl. 10.00 til 15.00, Møde fra 10.00 til 14.00 derefter julefrokost. 1. Orientering og meddelelser. Dagsorden.

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at evalueringen af folkemødet på Bornholm blev varetaget af folkemødeudvalget, og at dette udvalg udarbejdede en kort skriftlig

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Referat Bestyrelsesmøde Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Tilstede: Ulla Koch, Leif Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Anne Knudsen, Lene Meyland, Henning Kjær Petersen Johnny Nielsen og Jørgen Kay

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. september 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. 3. Orientering siden sidst Projekter PSF

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Forord På produktionsskolerne

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav Nr. 9. 2012. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere 2. Ophævelse af særregler om arbejdstid for ansatte, der er fyldt 60 år. II. Generelle krav 3. Ændring af perioden for optjening af tillæg mv.

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. august 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. august 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om Folkemødet samt punkt 12 om bestyrelsesmedlemmers deltagelse i PSF s arrangementer. 2. Godkendelse

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

Møde i pædagogisk udvalg Tirsdag den 12. oktober 2010 kl. 09.30 14.30 i Vejle

Møde i pædagogisk udvalg Tirsdag den 12. oktober 2010 kl. 09.30 14.30 i Vejle Møde i pædagogisk udvalg Tirsdag den 12. oktober 2010 kl. 09.30 14.30 i Vejle Referat Afbud: 1. Velkomst og kommissorium Formanden for pædagogisk udvalg André Gremaud bød velkommen til nye og gamle medlemmer,

Læs mere

Skive-modellen: De unge skal mandsopdækkes

Skive-modellen: De unge skal mandsopdækkes Bertel Haarder i Skive: Ungeindsatsen Skive-modellen: De unge skal mandsopdækkes 20.01.2010I Skive Kommune samarbejder alle parter om, at de unge gennemfører en uddannelse. Ingen må falde igennem på grund

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere