ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE"

Transkript

1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser og gebyrer 9 5 Reservationer 9 6 Indtjekning og boarding 10 7 Afvisning af og begrænsninger for transport 10 8 Bagage 12 9 Tidsplaner, aflysning, omlægning, forsinkelse og boardingafvisning Refusion Adfærd ombord på flyet Tillægsydelser Administrative forhold Flere på hinanden følgende flyselskaber Erstatningsansvar Forældelse Ændringer og afkald 21 2

3 1: DEFINITIONER Autoriseret agent Bagage Bagagebillet Bagagemærke betyder en salgsagent bemyndiget af flyselskabet til at repræsentere dette i forbindelse med salg af transportydelser. betyder de genstande, effekter og personlige ejendele, som passageren medbringer til eget brug i forbindelse med rejsen. Medmindre andet er anført, omfatter dette både indchecket og ikke-indchecket bagage. betyder de dele af billetten, der har med transporten af passagerens indcheckede bagage at gøre. betyder et dokument udstedt af flyselskabet alene til brug for identifikation af et specifikt stykke indchecket bagage. Billet betyder enten dokumentet benævnt passagerbillet og bagagebillet eller en elektronisk billet, som er udstedt af eller på vegne af flyselskabet, herunder de aftalevilkår, der er indarbejdet ved henvisning, samt øvrige meddelelser, flykuponer og passagerkuponer. Indtjeknings frist Dage Ekstraordinære omstændigheder Flykupon Flyselskab betyder passagerens seneste indtjeknings tidspunkt i den lufthavn, der er angivet af flyselskabet, herunder også for evt. bagage og modtagelse af boardingkort. betyder kalenderdage, hvilket vil sige alle ugens syv dage, dog med den tilføjelse, at det i forhold til afgivelse af meddelelser gælder, at den dag, hvor meddelelsen afsendes, ikke medregnes og med den tilføjelse, at det i forhold til fastsættelsen af en billets gyldighedsperiode gælder, at den dag, hvor billetten er udstedt, eller hvor flyrejsen påbegyndes, ikke medregnes. betyder situationer, hvor en begivenhed selv ikke med alle rimelige foranstaltninger og rettidig omhu kunne være undgået. Sådanne begivenheder omfatter, men er ikke begrænset til, meteorologiske forhold, der er uforenelige med gennemførelse af den pågældende rejse, sikkerhedsrisici, strejker og forsinkelser eller aflysninger af en afgang på grund af en beslutning truffet af lufttrafikledelsen i den specifikke lufthavn eller administrative myndighed. betyder den del af billetten, hvorpå der står gyldig til afrejse og angiver de specifikke steder, passageren er berettiget til at blive transporteret imellem. betyder P/F Atlantic Airlines, Færøerne ( Atlantic Airlines ) eller eventuelle andre flyselskaber, hvis flyselskabskode 3

4 (Airline Designator Code) fremgår af en Billet eller af en Tillægsbillet, som gælder for transport. Flyselskabets regler Flyselskabskode (Airline Designator Code) Forordning 261/2004 Fragt og gods Ikke-indchecket bagage Indchecket bagage Code Share Konvention betyder alle flyselskabets betingelser, regler, anvisninger, tariffer og procedurer. Oplysninger om disse kan fås ved henvendelse til flyselskabet og på https://www.atlantic.fo/dk/travelinfo.aspx. betyder de to eller tre kendingstegn eller -bogstaver, der identificerer de enkelte flyselskaber. betyder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til flypassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser. betyder alt, hvad der transporteres i et fly, bortset fra post eller bagage, der transporteres i henhold til en passager- og bagagebillet, men omfatter bagage, der transporteres i henhold til et luftfragtbrev eller andet afsendelsesdokument. betyder al bagage, som ikke er indchecket bagage. betyder bagage, som flyselskabet har i sin varetægt under transporten fra passagerens indtjekning ved afgang og indtil ankomststedet, og for hvilken flyselskabet har udstedt en bagagebillet. betyder den situation, hvor pladserne på ét flyselskabs afgang udbydes af et andet flyselskab ved brug af sidstnævntes egen flyselskabskode alene eller sammen med det transporterende flyselskabs flyselskabskode. betyder et af følgende juridiske dokumenter, som finder anvendelse på transportaftalen: Konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international lufttransport, underskrevet i Warszawa den 12. oktober 1929 (Warszawa-Konventionen) Warszawa-Konventionen som ændret i Haag den 28. september 1955 Guadalajara-Tillægskonventionen, 1961 Warszawa-Konventionen som ændret ved Tillægsprotokol Nr. 1 i Montreal, 1975 Warszawa-Konventionen som ændret i Haag, 1955, og ved Tillægsprotokol Nr. 2 i Montreal, 1975 Warszawa-Konventionen som ændret i Haag, 1955, og ved Tillægsprotokol Nr. 3 i Montreal,

5 Warszawa-Konventionen som ændret i Haag, 1955, og ved Tillægsprotokol Nr. 4 i Montreal, 1975 Konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international lufttransport, underskrevet i Montreal den 28. maj Mellemlanding Passager Passagerkupon eller passagerkvittering Tariffer betyder en planlagt mellemlanding under passagerens rejse, som ligger mellem afrejsestedet og destinationen, som fremgår af passagerens billet. betyder person, bortset fra besætningsmedlemmer, der i henhold til en billet transporteres eller skal transporteres på et fly. betyder den del af en billet, der er udstedt af eller på vegne af flyselskabet, og som bærer denne betegnelse, og som passageren skal gemme. betyder et flyselskabs offentliggjorte billetpriser, gebyrer og/eller et flyselskabs relaterede transportbetingelser, som indleveres til de relevante myndigheder, hvor dette måtte være krævet. SDR (Special Drawing Right) betyder den Internationale Valutafonds officielle regningsenhed. Skade Tillægsbillet Transport Transporterende flyselskab omfatter død, personskade samt ethvert tab, delvist tab eller anden skade, der opstår som følge af eller i forbindelse med flyselskabets transport eller udførelse af øvrige ydelser. betyder en billet udstedt til passageren i tillæg til en anden billet, idet disse to dermed udgør én transportaftale. betyder transport af passagerer og/eller bagage med fly. betyder det flyselskab, der faktisk udfører flyvningen. 5

6 2: ANVENDELSESOMRÅDE 2.1 GENERELT Disse transportbetingelser gælder for alle flyvninger eller dele af flyvninger, hvor Atlantic Airways flyselskabskode ( RC ) fremgår i rubrikken "flyselskab" på billetten for den pågældende rejse eller delrejse heraf, medmindre andet fremgår af 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 og 2.7. Medmindre andet følger af tvingende lovgivning, gælder disse transportbetingelser i tilfælde, hvor Atlantic Airways samt eventuelle andre flyselskaber, der handler på Atlantic Airways vegne i henhold til Atlantic Airways instruktioner, udfører landtransport. Disse transportbetingelser gælder ligeledes for passagerer, der rejser gratis eller til en nedsat billetpris, medmindre andet fremgår af flyselskabets regler eller de relevante aftaler eller billetter. Disse transportbetingelser gælder ikke for transport af gods. Godstransport sker på de vilkår og betingelser, der fremgår af et udstedt luftfragtbrev eller afsendelsesdokument, samt eventuelle generelle betingelser for fragttransport vedtaget af flyselskabet. 2.2 TRANSPORT TIL/FRA USA OG CANADA Disse transportbetingelser gælder kun for transport mellem lufthavne i USA eller i Canada eller mellem en lufthavn i USA eller i Canada og en lufthavn uden for disse lande, hvis de er indarbejdet i de tariffer, der er gældende i disse lande. 2.3 TRANSPORT INDEN FOR OG FRA EU-/EFTA-MEDLEMSLANDE Ved transport inden for og fra et EU-/EFTA-medlemsland kan passagerer have visse rettigheder i henhold til forordning 261/2004 i tilfælde af boardingafvisning, aflysning eller forsinkelse. Forordningen kan hentes på https://www.atlantic.fo/dk/travel-info/before-flying/conditions-of-carriage.aspx. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse transportbetingelser og forordning 261/2004, har sidstnævnte forrang. Reglerne i forordning 261/2004 finder alene anvendelse i forbindelse med flyafgange fra lufthavne, der er beliggende i EU- eller EFTA-medlemslande, og i forbindelse med flyafgange fra lufthavne, der er beliggende uden for EU eller EFTA, hvis den pågældende flyvning foregår med et såkaldt et EF-luftfartsselskab, dvs. et luftfartsselskab med en gyldig licens, der er udstedt af en medlemsstat i overensstemmelse med særlige EU-regler. Da Færøerne ikke er en del af EU, og da Atlantic Airways er et færøsk og ikke et EFluftfartsselskab, finder forordning 261/2004 ikke anvendelse på Atlantic Airways afgange fra Færøerne eller andre lufthavne beliggende uden for EU eller EFTA. Passagerer på disse afgange er således ikke omfattet af reglerne i nævnte forordning. Nævnte forordning finder anvendelse på flyvninger med Atlantic Airways, der afgår fra lufthavne, der er beliggende inden for EU eller EFTA til Færøerne, og passagerer på disse flyvninger er omfattet af forordningens regler. 2.4 CHARTERFLYVNING Hvis transporten sker i henhold til en charteraftale, finder disse transportbetingelser alene anvendelse, hvis de ikke er i strid med charteraftalen eller rejsedokumenterne. Følgende bestemmelser i disse transportbetingelser finder ikke anvendelse, hvis 6

7 transporten sker i henhold til en charteraftale: a) 3: Billettens gyldighedsperiode b) 4: Billetpriser og gebyrer c) 5: Reservationer d) 9.3: Aflysning, omlægning og forsinkelse e) 9.4: Boardingafvisning og f) 10: Refusion 2.5 CODE SHARE-FLYVNING Hvis transporten sker i henhold til en såkaldt Code Share-aftale, finder disse transportbetingelser anvendelse, når Atlantic Airways er det transporterende flyselskab. Uanset ovenstående er passageren dog kun omfattet af passagerrettighederne i henhold til forordning 261/2004, når nævnte forordning finder anvendelse. Hvis det transporterende flyselskab ikke er Atlantic Airways, oplyser Atlantic Airways eller dets autoriserede agent på reservationstidspunktet passageren om identiteten på det flyselskab, der faktisk udfører flyvningen. 2.6 FORRANG Hvis en bestemmelse, der er indeholdt eller refereres til i disse betingelser, er i strid med konventionen henholdsvis gældende national lovgivning, offentlige forskrifter, bekendtgørelser eller krav, som ikke kan ændres eller frafaldes ved aftale mellem parterne, skal sådan bestemmelse ikke være gældende. En bestemmelses ugyldighed skal ikke berøre de øvrige bestemmelsers gyldighed. 2.7 BETINGELSERNE HAR FORRANG FREM FOR FLYSELSKABETS REGLER I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse transportbetingelser og Flyselskabets regler, har disse transportbetingelser forrang. 3: BILLETTER 3.1 BILLETTEN SOM BEVIS FOR INDGÅELSE AF AFTALE Billetten udgør bevis for indgåelse af transportaftalen mellem flyselskabet og den passager, hvis navn fremgår af billetten. De aftalebetingelser, der fremgår af billetten, er et sammendrag af nogle af disse transportbetingelsers bestemmelser. 3.2 KRAV OM GYLDIG BILLET Ingen person er berettiget til transport, medmindre personen kan fremvise en gyldig billet, som er behørigt udstedt i overensstemmelse med flyselskabets regler, og som med undtagelse af elektroniske billetter indeholder den for den pågældende afgang gældende flykupon, alle andre ubrugte flykuponer samt passagerkuponen. En passager er desuden ikke berettiget til transport, hvis den fremviste billet er beskadiget, eller hvis den er blevet ændret af andre end flyselskabet eller en autoriseret agent. 3.3 TAB ELLER BESKADIGELSE AF BILLET 7

8 Flyselskabet kan på passagerens anmodning og i henhold til flyselskabets regler erstatte en helt eller delvist mistet eller beskadiget billet ved at udstede en ny billet mod forevisning af tilfredsstillende dokumentation for, at der for den pågældende transport har været udstedt en gyldig billet. Passageren er forpligtet til at godtgøre flyselskabet for eventuelle omkostninger og/eller tab, der måtte opstå som følge af et eventuelt misbrug af den oprindelige billet. Passagerens erstatningsansvar omfatter omkostninger og/eller tab, som ethvert flyselskab måtte blive påført i forbindelse med passagerens flyvning, idet det maksimale erstatningsansvar dog er begrænset til den oprindelige billets fulde værdi. 3.4 EN BILLET KAN IKKE OVERDRAGES Medmindre andet fremgår af billetten, kan den ikke overdrages. Kun den passager, hvis navn fremgår af billetten, vil blive transporteret, og passageren kan blive anmodet om at fremvise behørigt ID. 3.5 GYLDIGHEDSPERIODE Medmindre andet fremgår af billetten, disse transportbetingelser eller flyselskabets regler, er en billet gyldig: a) i ét år fra tidspunktet for rejsens begyndelse, eller b) hvis ingen dele af billetten er brugt, ét år fra udstedelsestidspunktet. 3.6 FORLÆNGELSE AF GYLDIGHEDSPERIODEN Hvis en passager er forhindret i at rejse inden for billettens gyldighedsperiode på grund af flyselskabets forhold, forlænges gyldighedsperioden for passagerens billet, indtil flyselskabets første flyafgang, hvor der er plads på den klasse, som billetten er købt til. Hvis en passager med billet er forhindret i at rejse inden for billettens gyldighedsperiode, fordi flyselskabet, når passageren anmoder om en reservation på et fly, ikke kan imødekomme passagerens ønskede reservation, forlænges gyldighedsperioden for passagerens billet i overensstemmelse med flyselskabets regler. Under visse omstændigheder, fx sygdom, kan gyldighedsperioden forlænges i overensstemmelse med reglerne for den rejse, der er betalt for. 3.7 FLYKUPONRÆKKEFØLGE Flyselskabet er alene forpligtet til at indløse flykuponer, der anvendes i den rækkefølge fra afgangsstedet, der fremgår af billetten. Hvis den første flykupon til en international rejse ikke er anvendt, og passageren påbegynder rejsen på et mellemlandingssted, vil billetten ikke være gyldig, og flyselskabet vil ikke være forpligtet til at indløse passagerens billet. Flykuponer accepteres til transport på den klasse, der fremgår af den enkelte kupon, og på den dato og det tidspunkt, som reservationen angår. Hvor flykuponer udstedes uden angivelse af en reservation, vil der blive reserveret plads efter ønske med forbehold for de betingelser, der gælder for den relevante rejsetype, og med forbehold for, at der er ledig plads på den afgang, der ønskes reservation til. 8

9 4: BILLETPRISER OG GEBYRER 4.1 GENERELT Billetprisen dækker transport fra afgangslufthavnen til destinationslufthavnen. Medmindre flyselskabet har anført andet, inkluderer billetprisen ikke landtransport mellem lufthavne og mellem lufthavne og byterminaler. 4.2 GÆLDENDE BILLETPRISER Gældende billetpriser er de af eller på vegne af flyselskabet offentliggjorte billetpriser. Hvis sådanne ikke er offentliggjort, gælder de billetpriser, der af flyselskabets regler kan fortolkes som gældende. Den gældende billetpris er med forbehold for gældende myndighedskrav og flyselskabets regler billetprisen for den eller de flyvninger, der gælder på afrejsetidspunktet, og som den elektroniske billet eller den første flykupon på billetten gælder for. Hvis det opkrævede beløb ikke er den gældende billetpris, skal forskellen afholdes af passageren henholdsvis refunderes af flyselskabet i overensstemmelse med flyselskabets regler. 4.3 RUTEVALG Hvis der er mere end en rutemulighed for den samme rejse, kan passageren inden udstedelse af billetten angive den ønskede rute. I modsat fald kan flyselskabet frit bestemme ruten. 4.4 SKATTER OG AFGIFTER Alle skatter og afgifter, der pålægges af staten, andre offentlige myndigheder eller lufthavne i relation til en passager eller dennes brug af ydelser eller faciliteter, er i tillæg til de offentliggjorte billetpriser og gebyrer og påhviler passageren, medmindre andet fremgår af flyskabets regler. 4.5 VALUTA Billetpriser og gebyrer betales i en af flyselskabet godkendt valuta. Ved betalinger i en anden valuta end den, som billetprisen er offentliggjort i, anvendes en vekselkurs, der fastsættes i overensstemmelse med flyselskabets regler. 5: RESERVATIONER 5.1 RESERVATIONSKRAV Reservationer bekræftes først, når flyselskabet eller dets autoriserede agent har registreret reservationen som accepteret i sit reservationssystem. Hvis passageren rejser på en billet af typen special fare, kan muligheden for at ændre eller aflyse reservationer være begrænset eller udelukket som anført i flyselskabets regler. 5.2 PERSONOPLYSNINGER Passageren anerkender at have afgivet personoplysninger til flyselskabet med henblik på at foretage en reservation på transport og tilhørende ydelser. Passageren giver til dette formål flyselskabet eller dets autoriserede agent tilladelse til at opbevare personoplysningerne i overensstemmelse med den for flyselskabet eller dets autoriserede agent gældende lovgivning samt at videregive oplysningerne til offentlige myndigheder, lufthavnsmyndigheder mv. og at videregive dem til egne afdelinger, andre flyselskaber eller leverandører af ovennævnte ydelser i ethvert land i forbindelse med transporten. 9

10 5.3 SÆDER Flyselskabet bestræber sig på at opfylde ønsker om bestemte sæder i flyet. Flyselskabet forbeholder sig dog ret til at ændre allerede fordelte sæder, også efter boarding har fundet sted, hvis dette er nødvendigt af drifts- eller sikkerhedshensyn. 5.4 EKSPEDITIONSGEBYR FOR IKKE-ANVENDTE SÆDER Passageren kan pålægges et ekspeditionsgebyr i overensstemmelse med flyselskabets regler, hvis passageren uanset årsag ikke anvender et reserveret sæde, medmindre sådan manglende anvendelse skyldes flyselskabets forhold. 5.5 GENBEKRÆFTELSE AF RESERVATIONER Reservationer til videre rejse eller returrejse med andre flyselskaber end Atlantic Airways vil muligvis skulle genbekræftes i overensstemmelse med flyselskabets regler. Manglende overholdelse af et sådant krav kan medføre, at en reservation til videre rejse eller returrejse annulleres. 5.6 FLYSELSKABETS ANNULLERING AF RESERVATIONER TIL VIDERE REJSE En passager, der ikke ønsker at gøre brug af en reservation, skal meddele flyselskabet dette. Hvis en reservation ikke bruges, kan flyselskabet annullere eller anmode om annullering af en reservation til videre rejse eller returrejser, hvis der er grund til at antage, at den pågældende reservation ikke vil blive anvendt. 6: IINDTJEKNING OG BOARDING 6.1 Passageren skal sørge for at være fremme ved flyselskabets check-in-skranke i god tid før flyafgang af hensyn til eventuelle administrative formaliteter og check-inprocedurer, og under alle omstændigheder senest på det tidspunkt, der fremgår af flyselskabets tidsplaner eller passagerens bookingbekræftelse. Passageren skal have afsluttet ind tjek inden udløbet af indtjekningsfristen. Passageren skal møde op ved boardinggaten som anført på billetten senest på det tidspunkt, der fremgår af flyselskabets tidsplaner eller som angivet af flyselskabet eller dets autoriserede agent ved check-in. Hvis passageren ikke overholder denne bestemmelse, kan flyselskabet afvise at transportere passageren, og flyselskabet vil ikke være ansvarligt for passagerens eventuelle tab og udgifter, som alene skyldes passagerens manglende overholdelse af denne bestemmelse. 7: AFVISNING AF OG BEGRÆNSNINGER FOR TRANSPORT 7.1 RET TIL AT AFVISE TRANSPORT Flyselskabet er ikke forpligtet til at transportere og kan i den forbindelse afvise videre tranport af passagerer og/eller bagage af sikkerhedsmæssige hensyn, eller hvis flyselskabet efter eget skøn finder det nødvendigt: a) af hensyn til overholdelse af gældende love, forordninger eller bekendtgørelser i lande, der flyves fra, til og henover, eller hvor transport udføres på anden vis, b) fordi passagerens adfærd, alder eller mentale eller fysiske tilstand, herunder eventuel påvirkning af stoffer og alkohol, betyder, at: 10

11 (i) der kræves særlig assistance fra flyselskabets side, eller (ii) det medfører gene for andre passagerer, eller (iii) det udgør en fare eller risiko for passageren selv eller for andre personer eller for genstande, eller c) fordi passageren ikke overholder flyselskabets eller besætningens anvisninger, eller d) fordi passageren på tidligere flyvninger ikke har overholdt flyselskabets eller besætningens anvisninger, og flyselskabet har grund til at tro, at det vil ske igen, eller e) fordi passageren har nægtet at gå gennem sikkerhedskontrollen, eller f) fordi den gældende billetpris eller eventuelle gebyrer eller skatter ikke er blevet betalt, eller fordi betalingsaftaler mellem flyselskabet og passageren (eller den person, der betaler for billetten) ikke er blevet overholdt, eller g) fordi passageren ikke lader til at have gyldige rejsedokumenter, har forsøgt at komme illegalt ind i et land under rejsen, har ødelagt sine rejsedokumenter under flyvningen eller har nægtet at lade flyselskabet tage kopi deraf, eller h) fordi passageren fremviser en billet: (i) der er anskaffet på ulovlig vis eller købt af andre end det udstedende flyselskab eller dets autoriserede agent, eller (ii) der er meldt mistet eller stjålet, eller (iii) der er falsk, eller i) fordi en flykupon er blevet ændret af andre end flyselskabet eller dets autoriserede agent eller er blevet beskadiget, eller j) fordi den person, der fremviser billetten, ikke kan dokumentere at være den person, hvis navn står på billetten i rubrikken passagerens navn (flyselskabet forbeholder sig ret til at beholde sådan billet). 7.2 BEGRÆNSNINGER FOR TRANSPORT Transport af uledsagede børn, bevægelseshæmmede personer, gravide, sygdomsramte eller andre personer med behov for særlig assistance kræver forudgående aftale med flyselskabet i overensstemmelse med flyselskabets regler. Flyselskabet kan uden at pådrage sig et erstatningsansvar afvise transport af uledsagede børn uanset en eventuel tidligere aftale, hvis dårligt vejr eller andre ekstraordinære begivenheder inden afgang indikerer, at flyet muligvis vil være nødt til at lande et andet sted end i den planlagte ankomstlufthavn. 11

12 8: BAGAGE 8.1 GENERELT Oplysninger om flyselskabets regler vedrørende mål, vægt og gebyrer for passagerens incheckede og ikke-incheckede bagage kan fås ved henvendelse til et af flyselskabets kontorer og skranker samt hos flyselskabets autoriserede agenter eller downloades på https://www.atlantic.fo/en/travel-info/before-flying/baggage-allowance.aspx. 8.2 BAGAGE, DER MÅ MEDBRINGES UDEN BEREGNING Passageren kan uden beregning medbringe den bagage, der fremgår af og er underlagt betingelserne og begrænsningerne i flyselskabets regler. 8.3 BAGAGEOVERVÆGT For transport af bagage ud over, hvad der må medbringes uden beregning, pålægges passageren et gebyr som anført i flyselskabets regler. 8.4 INDCHECKET BAGAGE Ved aflevering af bagage til flyselskabet med henblik på check-in, tager flyselskabet bagagen i sin varetægt og udsteder et bagagemærke for hvert stykke indchecket bagage. Indchecket bagage skal altid være forsynet med passagerens navn og adresse eller andre identifikationsoplysninger. Mærkater kan fås ved henvendelse til ethvert af Atlantic Airways billetkontorer og check-in-skranker. Indchecket bagage transporteres normalt ombord på samme fly som passageren. Hvis dette ikke skulle være muligt, medbringer flyselskabet den indcheckede bagage på det næste fly med ledig plads. Flyselskabet kan nægte at indchecke bagage, medmindre det er behørigt pakket i kufferter eller lignende for at sikre en sikker transport ved almindelig håndtering. 8.5 IKKE-INDCHECKET BAGAGE Bagage, som en passager medbringer ombord på flyet, skal kunne være under sædet foran passageren eller i et aflukket opbevaringsrum i flyets kabine. Genstande, som flyselskabet måtte bestemme ikke opfylder kravene til vægt eller størrelse, kan ikke medbringes i kabinen men som indchecket bagage, og passageren vil blive pålagt de gældende gebyrer i overensstemmelse med flyselskabets regler. Genstande, som ikke er egnet til transport i lastrummet (såsom skrøbelige musikinstrumenter og lign.), kan kun medbringes i kabinen efter forudgående henvendelse til og tilladelse fra flyselskabet. Transporten af sådanne genstande kan pålægges et særskilt gebyr i overensstemmelse med flyselskabets regler. 8.6 ANGIVELSE AF BAGAGE, HVIS VÆRDI OVERSKRIDER FLYSELSKABETS ERSTATNINGSANSVAR OG GEBYR HERFOR Passageren kan i overensstemmelse med Konventionen forhøje flyselskabets erstatningsansvar i forbindelse med indchecket bagage ved udfyldelse af en særlig erklæring (declaration of interest), og hvis passageren betaler de dermed forbundne gebyrer. Oplysninger herom kan fås ved henvendelse til et af flyselskabets kontorer og check-in-skranker. Flyselskabet kan nægte at tage imod sådan erklæring vedrørende indchecket bagage, når en del af transporten foretages af et andet flyselskab, som ikke tilbyder samme 12

13 mulighed med hensyn til afgivelse af den særlige erklæring. 8.7 AFHENTNING OG UDLEVERING AF BAGAGE Passageren skal afhente sin indcheckede bagage på destinationen eller det relevante mellemlandingssted, så snart den kan afhentes. Afhenter passageren ikke bagagen inden for rimelig tid, kan flyselskabet opkræve et opbevaringsgebyr. Hvis bagagen ikke er afhentet inden for tre måneder efter, at den har kunnet afhentes af passageren, har flyselskabet ret til at bortskaffe bagagen uden ansvar over for passageren eller ejeren/ejerne af bagagens indhold. Kun personer, der er i besiddelse af bagagebilletten og bagagemærket, har ret til at få bagagen udleveret. Hvis en person, som ønsker at afhente bagagen, ikke kan fremvise bagagemærket, vil bagagen stadig kunne udleveres mod fremvisning af bagagebilletten og mod, at bagagen identificeres på anden vis. Hvis en person, som ønsker at afhente bagagen, ikke kan fremvise bagagebilletten og identificere bagagen ved hjælp af et bagagemærke, udleverer flyselskabet kun bagagen til den pågældende person, hvis han/hun på en for flyselskabet tilfredsstillende måde dokumenterer sin ret til at få bagagen udleveret, en sådan person skal på flyselskabets forlangende stille tilstrækkelig sikkerhed for at kunne skadesløsholde flyselskabet for alle tab, skader og udgifter, som flyselskabet måtte pådrage sig som følge af sådan udlevering. Hvis personen, der er i besiddelse af bagagebilletten, afhenter bagagen uden at klage, er dette tilstrækkeligt bevis for, at bagagen er udleveret i god stand og i overensstemmelse med transportaftalen. Personen i besiddelse af bagagebilletten skal meddele eventuelle skader på bagagen til flyselskabet i overensstemmelse med GENSTANDE, DER IKKE MÅ MEDBRINGES SOM BAGAGE Passageren må ikke medbringe følgende i sin bagage, og flyselskabet kan nægte at medtage: a) Genstande, hvis transport er forbudt i henhold til gældende love, forordninger eller bekendtgørelser i de lande, der flyves fra, til eller henover. b) Genstande, som flyselskabet med rimelighed måtte anse for uegnede til transport på grund af deres vægt, størrelse eller art, så som skrøbelige eller letfordærvelige genstande. c) Levende dyr, med de undtagelser der følger af d) Genstande, som frembyder en fare for flyet eller personer eller genstande ombord på flyet i henhold til beskrivelserne i ICAO- og IATA-bestemmelserne om farligt gods, idet skydevåben og ammunition til jagt- og/eller sportsbrug alene må medbringes som indchecket bagage i overensstemmelse med flyselskabets regler, når (i) (ii) skydevåbnet er afladt, sikret og behørigt pakket og ammunitionen er sikret i overensstemmelse med ICAO- eller IATAbestemmelserne om farligt gods. e) Våben så som fx antikke skydevåben, sværd, knive og lignende genstande, herunder kopier og attrapper, medmindre de accepteres som indchecket bagage 13

14 i overensstemmelse med flyselskabets regler. f) Følgende genstande i indchecket bagage: Penge, nøgler, smykker, ædelmetaller, sølvtøj, omsætningspapirer, værdipapirer eller andre værdigenstande, forretningsdokumenter, pas eller andre identifikationspapirer, dokumenter eller prøver. Flyselskabet er ikke ansvarligt for de genstande, der er nævnt i 8.8, hvis disse, selv om de er forbudte, medbringes i den indcheckede bagage. 8.9 VISITATIONSRET Flyselskabet kan anmode om tilladelse til at kropsvisitere, herunder scanne, passageren og/eller at gennemgå eller scanne passagerens bagage, uden at passageren er til stede, med henblik på at fastslå, om passageren medbringer eller passagerens bagage indeholder nogen af de i 8.8 nævnte genstande eller skydevåben og/eller ammunition, som ikke er blevet forelagt flyselskabet i overensstemmelse med 8.8.d). Hvis en passager ikke efterkommer en sådan anmodning, kan flyselskabet afvise at transportere passageren og bagagen uden derved at ifalde ansvar over for passageren DYR Transport af dyr såsom hunde, katte, tamfugle og andre kæledyr accepteres efter forudgående aftale med flyselskabet i henhold til flyselskabets regler, når disse er behørigt indelukket i transportkasser og udstyret med gyldige helbreds- og vaccinationsattester, indrejsetilladelser og øvrige dokumenter, som måtte kræves i indførsels- eller transitlandene. Dyr medtages enten i kabinen eller lastrummet i overensstemmelse med flyselskabets regler og afhængigt af dyrets og transportkassens størrelse og vægt. Oplysninger herom kan fås ved henvendelse til et af flyselskabets kontorer og skranker og på https://www.atlantic.fo/dk/travelinfo/before-flying/booking/pets.aspx. Hvis et dyr accepteres som bagage, indgår hverken dyret selv, dets transportkasse eller foder i den del af passagerens bagage, der må medbringes uden beregning, men vil udgøre bagage, der ligger ud over, hvad der må medbringes uden beregning, og passageren skal således betale for overvægt i henhold til de gældende satser. For gældende vilkår og gebyrer henvises til https://www.atlantic.fo/dk/travel-info/beforeflying/booking/pets.aspx. Førerhunde, herunder transportkasse og foder, som ledsager syns- og hørehæmmede og fysisk handicappede passagerer, kan medtages uden beregning i tillæg til den normale bagage, der må medbringes uden beregning i henhold til flyselskabets regler. Flyselskabets accept af at transportere dyr forudsætter, at passageren påtager sig det fulde ansvar for det pågældende dyr. Flyselskabet kan ikke holdes ansvarligt for eventuel skade på, tab af, forsinkelse og sygdom hos sådant dyr eller dyrets død, såfremt det nægtes at rejse ind i eller gennem et land. 14

15 9: FLYVEPLANER, AFLYSNING, OMLÆGNING, FORSINK- ELSE OG BOARDINGAFVISNING 9.1 GENERELT For alle flyvninger, hvor transportaftalen ikke er omfattet af forordning 261/2004, gælder de bestemmelser, der er anført nedenfor i dette punkt. 9.2 FLYVEPLANER Flyselskabet forpligter sig til at bestræbe sig på at transportere passageren og dennes bagage med rimelig hurtighed og overholde offentliggjorte tidstabeller, som er gældende på rejsedatoen. Flyselskabet er ikke ansvarligt for fejl og udeladelser i tidstabeller eller andre offentliggjorte tidsplaner eller for oplysninger fra dets autoriserede agenter vedrørende afrejse- og ankomstdatoer og -tidspunkter eller flyafgange, bortset fra hvor flyselskabets handlinger eller undladelser sker med forsæt til at forvolde skade eller ved uforsvarlig adfærd og med viden om, at der formentlig vil ske skade. 9.3 AFLYSNING, OMLÆGNING OG FORSINKELSE Hvis flyselskabet som følge af ekstraordinære begivenheder aflyser eller omlægger en afgang og derfor ikke kan tilbyde passageren en allerede bekræftet plads på afgangen, undlader at stoppe på passagerens mellemlanding eller destination eller er skyld i, at passageren ikke når sit næste fly, som han/hun har reserveret plads på, skal flyselskabet enten: a) medtage passageren på en af sine andre planlagte afgange, hvor der er plads, eller b) omdirigere passageren til den destination, der er anført på billetten eller den pågældende del heraf, på en af sine egne eller et andet flyselskabs planlagte afgange eller ved land-/søtransport. Hvis den samlede pris for billet, overvægt og et eventuelt gebyr for ruteændringen overstiger refusionsværdien af billetten eller den pågældende del heraf, opkræver flyselskabet ikke yderligere betaling fra passageren, og hvis billetprisen inklusive gebyrer for ruteændringen er lavere, refunderer flyselskabet differencen, eller c) yde refusion til passageren i overensstemmelse med 10, hvorefter flyselskabet ikke vil have yderligere erstatningsansvar over for passageren. 9.4 BOARDINGAFVISNING OG NEDGRADERING For at kunne få plads til så mange passagerer som muligt, og eftersom der erfaringsmæssigt altid er et antal rejsende, der ikke møder op til den flyafgang, de har reserveret plads til, kan flyselskabet bekræfte flere sæder, end flyet har. Dette kan nogle gange medføre, at passageren må afvises. Hvis passageren nægtes en plads ombord på det fly, som han/hun har reserveret plads på, kan passageren være berettiget til kompensation for boardingafvisning. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til flyselskabets kontorer mv. og autoriserede agenter. Herudover dækker flyselskabet om nødvendigt rimelige udgifter til landtransport, hotelophold, måltider, telefon, telex mv. Passageren kan tillige til flyselskabet indsende dokumentation for andre direkte udgifter som følge af at være blevet nægtet 15

16 boarding. Flyselskabet vil herefter vurdere, om passageren er berettiget til at få sådanne yderligere udgifter dækket ved kompensation for boardingafvisning. Bestemmelserne i 9.3 finder tilsvarende anvendelse ved boardingafvisning og nedgradering. 10: REFUSION 10.1 GENERELT Det er kun det flyselskab, der oprindeligt har udstedt billetten, eller dette selskabs autoriserede agent, hvis denne har tilladelse hertil, der kan foretage refusion. Hvis passageren ønsker at ændre sin booking, eller hvis flyselskabet ikke gennemfører transport i overensstemmelse med transportaftalen, refunderer flyselskabet den ubrugte billet eller en eventuel del heraf i overensstemmelse med dette punkt og flyselskabets regler. Der kan ikke ske refusion til personer, som ikke indsender korrekt identifikation MODTAGEREN AF REFUSIONEN Det pågældende beløb refunderes enten til den person, der er anført på billetten, eller til den person, som har betalt for billetten, mod fremvisning af tilfredsstillende dokumentation for betaling. Hvis det ikke er den passager, der står anført på billetten, der har betalt for billetten, og hvis det af billetten fremgår, at der gælder begrænsninger vedrørende refusion, udbetaler flyselskabet kun refuionsbeløbet til den, der har betalt for billetten, eller til en af denne person anvist person. Bortset fra i forbindelse med mistede billetter i 10.5 kan der kun ske refusion mod aflevering af billetten og alle ubrugte flykuponer til flyselskabet. Refusionerne, der foretages i henhold til dette punkt, anses for at være en refusion og vil frigøre flyselskabet fra et eventuelt erstatningsansvar og eventuelle yderligere krav på refusion vedrørende den pågældende billet FRIVILLIG REFUSION Hvis passageren ønsker at få sin billet refunderet, refunderes: a) hvis ingen del af billetten er brugt: Et beløb svarende til den betalte billetpris med fradrag af eventuelle ekspeditions- og afbestillingsgebyrer, b) hvis billetten er delvist brugt: Et beløb svarende til differencen mellem den betalte billetpris og den gældende billetpris for en rejse mellem de steder, som billetten er brugt til, med fradrag af eventuelle ekspeditions- og afbestillingsgebyrer UFRIVILLIG REFUSION Hvis flyselskabet aflyser en afgang, ikke gennemfører en afgang nogenlunde efter tidsplanen, ikke stopper på destinationen eller en mellemlanding, ikke kan tilbyde passageren allerede bekræftede sædereservationer eller er skyld i, at passageren ikke når sit næste fly, som han/hun har reserveret plads på, refunderes: 16

17 a) hvis ingen del af billetten er brugt: Et beløb svarende til den betalte billetpris, b) hvis billetten er delvist brugt: Et beløb svarende til det højeste af følgende beløb: (i) prisen for en enkeltbillet med fradrag af gældende rabatter og gebyrer fra det sted, hvor rejsen blev afbrudt, til destinationen eller næste mellemlanding, og (ii) differencen mellem den betalte billetpris og billetprisen for den anvendte transport REFUSION AF MISTEDE BILLETTER Helt eller delvist mistede billetter refunderes af flyselskabet mod tilfredsstillende dokumentation for, at billetten er mistet, og efter betaling af et eventuelt ekspeditionsgebyr på betingelse af: a) at den helt eller delvist mistede billet ikke er brugt eller tidligere refunderet eller erstattet, og b) at den person, som beløbet udbetales til, forpligter sig til at tilbagebetale det refunderede beløb efter flyselskabets anvisning, hvis og i den udstrækning den helt eller delvist mistede billet benyttes af eller refunderes til en person, som kan fremvise den fysiske billet BEGRÆNSNINGER Når billetten ikke længere er gyldig, kan den kun refunderes, hvis der ansøges herom inden for to år herefter. Hvis der ifølge lovgivningen i det land, hvor billetten skal refunderes, gælder en kortere forældelsesfrist, vil denne kortere frist være gældende. Flyselskabet kan nægte at refundere en billet, som har været fremvist til flyselskabet eller myndighedspersoner i et land som dokumentation for, at passageren har til hensigt at udrejse, medmindre passageren kan dokumentere over for flyselskabet til dettes tilfredshed, at han/hun har tilladelse til at opholde sig i landet eller vil afrejse med et andet flyselskab eller anden transportmåde VALUTA Refusion er underlagt lovgivningen, regler og forskrifter eller bestemmelser i det land, hvor billetten oprindeligt er købt, og i det land, hvor refusion finder sted. Med forbehold for første pkt. foretages refusion normalt i den valuta, som billetten er betalt i, men refusion kan efter flyselskabets valg også fortages i en anden valuta i overensstemmelse med flyselskabets regler. 11: ADFÆRD OMBORD PÅ FLYET 11.1 GENERELT Hvis passagerens adfærd ombord på flyet er til fare for flyet eller for personer og genstande ombord eller forhindrer besætningen i at udføre sit arbejde, eller hvis passageren ikke overholder besætningens anvisninger eller opfører sig på en måde, som andre passagerer med rimelighed protesterer imod, kan flyselskabet træffe sådanne foranstaltninger, som det måtte finde hensigtsmæssige for at bringe den pågældende adfærd til ophør, herunder at fastspænde passageren. Passageren kan blive sat af flyet eller nægtet videre transport, hvis han/hun udviser sådan adfærd, og passageren kan retsforfølges for eventuelle lovovertrædelser, som 17

18 denne måtte begå ombord på flyet. Passageren skal endvidere skadesløsholde flyselskabet for eventuelle omkostninger og/eller tab som følge af sådan adfærd fra passagerens side ELEKTRONISK UDSTYR Passageren må ikke bruge elektronisk udstyr ombord på flyet, herunder mobiltelefoner, bærbare computer, personsøgere, radiostyret legetøj, bærbare radioer, elektroniske spil eller sendeudstyr. Passageren må heller ikke bruge andet elektronisk udstyr ombord uden flyselskabets tilladelse med undtagelse af bærbart optageudstyr, høreapparater og pacemakere RYGNING FORBUDT OMBORD Der er rygning forbudt på alle Atlantic Airways flyafgange. Rygeforbuddet gælder overalt i flyet SIKKERHEDSBÆLTE PÅBUDT Passageren er under hele flyvningen forpligtet til at have sit sikkerhedsbælte spændt, når han/hun sidder på sin plads, medmindre andet anvises eller tillades af flyselskabets besætning. 12: TILLÆGSYDELSER 12.1 Hvis flyselskabet i forbindelse med indgåelse af transportaftalen tillige aftaler at levere andre ydelser (fx anden transport end med fly, hotelreservationer, billeje), handler flyselskabet herved alene som agent for passageren og er ikke erstatningsansvarligt over for passageren, bortset fra som følge af egen uagtsomhed i leveringen af sådanne ydelser, og et sådant erstatningsansvar vil i så fald være underlagt og begrænset af bestemmelserne i : ADMINISTRATIVE FORHOLD 13.1 GENERELT Passageren skal overholde alle love, regler, bestemmelser, påbud og rejsekrav, der måtte gælde i de lande, der flyves fra, til og hen over, ligesom passageren skal overholde flyselskabets regler og instrukser REJSEDOKUMENTER Passageren skal fremvise alle udrejse-, indrejse-, helbredsmæssige og andre dokumenter, der kræves som følge af love, regler, bestemmelser, påbud eller krav i de pågældende lande. Flyselskabet forbeholder sig ret til at nægte at medtage passagerer, som ikke overholder gældende love, regler, bestemmelser, påbud eller krav, eller hvis dokumenter ikke ser ud til at være i orden NÆGTELSE AF INDREJSE Passageren er indforstået med at betale den gældende billetpris, selv om flyselskabet måtte blive beordret af de lokale myndigheder til at returnere passageren til afrejsestedet eller et andet sted, fordi passageren ikke har tilladelse til at rejse ind i et land, uanset om dette måtte være et transitland eller destinationen. I den forbindelse kan flyselskabet foretage modregning i eventuelle beløb, det måtte have modtaget for ikke-udført transport, eller eventuelle beløb, som flyselskabets råder over, men som tilhører passageren. Billetprisen, der opkræves af flyselskabet indtil det sted, hvor 18

19 passageren nægtes indrejse, eller hvorfra passageren deporteres, kan ikke refunderes af flyselskabet PASSAGEREN ER ANSVARLIG FOR BØDER, OMKOSTNINGER VED TILBAGEHOLDELSE MV. Hvis flyselskabet skal betale eller deponere en bøde eller et strafbeløb eller pådrager sig udgifter som følge af passagerens manglende overholdelse af love, regler, bestemmelser, påbud og rejsekrav i de pågældende lande eller passagerens manglende forevisning af de nødvendige dokumenter, skal passageren straks på flyselskabets forlangende godtgøre alle sådanne beløb og udgifter. I den forbindelse kan flyselskabet foretage modregning i eventuelle beløb, det måtte have modtaget for ikkeudført transport, eller eventuelle beløb, som flyselskabets råder over, men som tilhører passageren TOLDKONTROL Passageren kan eventuelt blive bedt om at være til stede under toldmyndighedernes eller andreoffentlige myndigheders kontrol af passagerens indcheckede såvel som ikke-indcheckede bagage. Flyselskabet er ikke ansvarligt for eventuelle tab eller skader, som skyldes passagerens manglende overholdelse heraf SIKKERHEDSKONTROL Passageren skal gennemgå den sikkerhedskontrol, som kræves af myndighederne, lufthavnspersonalet eller flyselskaberne PERSONOPLYSNINGER Flyselskabet har ret til at videregive passagerens personoplysninger og alle personlige reservationsoplysninger vedrørende flyvningen til nationale og udenlandske myndigheder, hvis disse myndigheder anmoder flyselskabet herom i henhold til gældende lovgivning og regler i destinationslandet eller det land, hvor der foretages en mellemlanding. 14: FLERE PÅ HINANDEN FØLGENDE FLYSELSKABER 14.1 Transport, der udføres af flere på hinanden følgende flyselskaber på samme billet eller på samme billet med en tillægsbillet, som er udstedt i forbindelse hermed, anses for at udgøre en og samme transport i konventionens forstand. 15: ERSTATNINGSANSVAR 15.1 GENERELT For hvert flyselskab, der er involveret i passagerens rejse, afhænger erstatningsansvaret af det pågældende flyselskabs egne transportbetingelser. Flyselskabet er kun ansvarligt for skade under transporten, hvis dets flyselskabskode er anført på billetten i rubrikken flyselskab for den pågældende flyvning eller del heraf. Hvis et flyselskab udsteder billetter eller checker bagage ind på vegne af et andet flyselskab, gør det alene dette som agent for de(t) pågældende flyselskab(er) og er ikke ansvarligt for eventuelle skader, der måtte opstå i forbindelse med flyvningen. Uanset dette har passageren for så vidt angår indchecket bagage dog ret til at gøre eventuelle krav gældende mod både det første og sidste flyselskab. Flyvning i henhold hertil er underlagt de regler og begrænsninger vedrørende 19

20 erstatningsansvar, der er fastlagt i konventionen og gældende national lovgivning. Dele af konventionen er anført på passagerens billet til internationale flyvninger i konventionens forstand. Uanset om konventionen finder anvendelse eller ej, gælder følgende bestemmelser for flyselskabets erstatningsansvar: a) En national valutas værdi i relation til SDR beregnes enten efter den vurderingsmetode, der anvendes af den Internationale Valutafond og er gældende på betalingsdatoen, eller efter en anden metode, der er fastlagt i henhold til den gældende nationale lovgivnings præceptive bestemmelser. b) Ved transport af passagerer og bagage er flyselskabet ikke ansvarligt, hvis det kan bevise, at selskabet selv og dets medarbejdere og autoriserede agenter har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at undgå skaden, eller at det var umuligt for dem at træffe sådanne foranstaltninger. c) Flyselskabet er kun ansvarligt for tab og skader for passageren og dennes bagage, hvis disse skyldes flyselskabets uagtsomhed. Hvis der er tale om egen skyld fra passagerens side, begrænses henholdsvis bortfalder flyselskabets erstatningsansvar i henhold til gældende lovgivning. d) Flyselskabet er ikke ansvarligt for skader, der skyldes overholdelse af love, forskrifter, bestemmelser eller krav udstedt af myndigheder, eller der skyldes passagerens manglende overholdelse af samme. e) Flyselskabets ansvar kan ikke overstige omfanget af de dokumenterede skader. Flyselskabet er endvidere ikke ansvarligt for indirekte skader eller følgeskader. f) Flyselskabet er ikke ansvarligt for skade på passageren eller dennes bagage, som skyldes effekter i den pågældende passagers bagage. Hvis passagerens bagage forårsager skade på andre passagerer eller på deres eller flyselskabets ejendom, skal passageren skadesløsholde flyselskabet for alle tab og udgifter i den forbindelse. g) Flyselskabet er ikke ansvarligt for skader på skrøbelige eller letfordærvelige genstande, penge, nøgler, smykker, ædelmetaller, sølvtøj, omsætningspapirer, værdipapirer eller andre værdigenstande, forretningsdokumenter, pas og andre identifikationspapirer, dokumenter eller prøver, som i modstrid med disse transportbetingelser medbringes i passagerens indcheckede bagage. h) Hvis en passagers alder eller mentale eller fysiske tilstand udgør en fare eller risiko for passageren selv, er flyselskabet ikke ansvarligt for eventuelle sygdomme, skader eller handicaps, herunder dødsfald, der skyldes sådan tilstand, eller for en eventuel forværring af tilstanden. i) Flyselskabets ansvarsfritagelse og -begrænsning gælder tillige for alle flyselskabets autoriserede agenter, medarbejdere og repræsentanter samt enhver person, hvis fly benyttes af flyselskabet, og sådan persons agenter, medarbejdere og repræsentanter. Det samlede erstatningsbeløb, som kan udbetales af flyselskabet og sådanne agenter, medarbejdere, repræsentanter og personer, kan ikke overstige flyselskabets maksimale erstatningsansvar. 20

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

BEFORDRINGSBESTEMMELSER

BEFORDRINGSBESTEMMELSER BEFORDRINGSBESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Januar 2015 Kære passager hos Jet Time Nærværende befordringsbetingelser supplerer den aftale, der er indgået mellem Deres

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet. INDLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellem dig, som passager og Air Cairo som flyselskab når du bestiller en rejse med deres rutefly eller du har en billet, eller en del af en billet,

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Autoriseret agent. Flyselskabet. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. truffet.

Autoriseret agent. Flyselskabet. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0308 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for bortkomne billetter. Ankenævnets

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

VELKOMMEN HOS AIR GREENLAND

VELKOMMEN HOS AIR GREENLAND airgreenland.dk DINE RETTIGHEDER VELKOMMEN HOS AIR GREENLAND Denne folder har til formål at skitsere, hvad du som passager har af rettigheder og kan forvente af service fra Air Greenland. Du kan læse mere

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Ground Handling Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Januar 2015 Indhold Afsnit Handlingspriser... 3 Specifikation af ydelser. 4 Trafikhandling... 4 Rampehandling... 5 Separate ydelser... 6 Catering...

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3

Læs mere

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0103 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER CE (4 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Take Offer ApS REJSEMÅL

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0195 Klageren: Indklagede: XX 7000 Fredericia DSB Klagen vedrører: Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation.

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation. Hvem er vi: I Danmark er vi Lowcostholidays.dk og drives af Lowcostholidays Ltd, en del af Lowcosttravelgroup, beliggende på Suite 4, Sussex House, London Road, East Grinstead, West Sussex RH19 1HH. Vor

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere