BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår"

Transkript

1 BELLA CENTER A/S Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår 1

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om selskabet og koncernen 4 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Hoved- og nøgletal 13 Ledelsesberetning Bella Center koncernen 14 Resultat- og totalindkomstopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse, 27 Egenkapitalopgørelse, 28 Pengestrømsopgørelse 29 Noter

3 Oplysninger om selskabet og koncernen Selskabet Bestyrelse Direktion Bella Center A/S, Center Boulevard 5, 2300 København S CVR-nr Telefon: Fax: Søren Dan Johansen, formand Bo Faarborg Christensen* Michael Kaa Andersen Peter Morten Andreassen Benny Jensen Lars Rabe Tønnesen Jan Klaus Lorentsen* Hans Christian Ploug* *Medarbejdervalgte repræsentanter Arne Bang Mikkelsen Allan Christian Holtzer* *Fra 1. januar 2011 Aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalen eller 5% af stemmerne Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø. Bella Center Holding A/S, c/o I/S EjendomsInvest, Hammershusgade 9, 2100 København Ø. Fjordbank Mors af 2011, Algade 2, 7900 Mors K/S Snekkersten Hotel & Spa c/o I/S EjendomsInvest, Hammershusgade 9, 2100 København Ø. Nordea Bank Danmark A/S, Hovedvejen 112, 2600 Glostrup Nykredit Bank A/S, Kalvebod Brygge 1, 1560 København V. Proark ApS, c/o I/S EjendomsInvest, Hammershusgade 9, 2100 København Ø. Tilknyttede virksomheder Forum København ApS, CVR-nr Bella Center Services A/S, CVR-nr Bella Sky Hotel A/S, CVR-nr Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Gyngemose Parkvej Søborg Hovedbankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S 4 5

4 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 2011 for Bella Center A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. København, den 11. juni 2012 Direktionen:. Arne Bang Mikkelsen Adm. direktør. Allan Christian Holtzer Økonomidirektør Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Bestyrelsen:... Søren Dan Johansen Peter Morten Andreassen Michael Kaa Andersen Formand Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.... Benny Jensen Lars Rabe Tønnesen Jan Klaus Lorentsen. Bo Faarborg Christensen. Hans Christian Ploug 6 7

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionærerne i Bella Center A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Bella Center A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. regnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. 8 9

6 Den uafhængige revisors erklæringer Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion henleder vi opmærksomheden på ledelsens omtale af kapitalforhold i koncernregnskabets note 2, hvoraf det fremgår, at grundlaget for forudsætning for fortsat drift er baseret på en indgået aftale om tilførsel af kapital på 150 mdkk medio Ledelsen forventer at kapitaltilførslen gennemføres, og at den nødvendige likviditet dermed er tilvejebragt, og aflægger derfor årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 11. juni 2012 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Carsten Collin statsautoriseret revisor 10 11

7 Hoved- og nøgletal ens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Resultat (t.kr) Nettoomsætning Dækningsbidrag Værdiregulering af investeringsejendomme Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Resultat før skat 1) Årets resultat Hoved- og nøgletal Balance (t.kr.) Balancesum Egenkapital Produktionsejendomme Investeringsejendomme Kreditinstitutter Offentlig ejendomsvurdering Offentlig grundværdi Udbytte Pengestrømme (t.kr.) Pengestrømme før forskydninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrømme i alt Antal medarbejdere Nøgletal Bruttomargin 45,6% 54,5% 51,2% 55,5% 55,2% Aktiver/egenkapital 4,1 3,5 2,7 2,7 2,0 Egenkapitalforrentning -32,3% 3,6% 16,1% 11,4% 14,1% Resultat før finansielle poster/ antal medarbejdere ) Der er i årets resultat før skat for 2011 foretaget nedskrivning af ejendom med 250 mdkk

8 Ledelsens beretning Årets største begivenhed var åbningen af Bella Sky Comwell Hotel den 16. maj Hotellet er med sine 812 værelser, 28 mødelokaler, 3 restauranter og en Sky bar Nordens største designhotel. Med en ultramoderne nordisk og innovativ arkitektur fordelt på to skæve tårne, der hver hælder 15 grader er hotellet et flot ikon og vartegn for Ørestaden og København. Hotellet er opført i direkte forbindelse med Bella Center, som er Skandinaviens største kongres- og udstillingscenter. Efter hotellet slog dørene op, har det modtaget en række anerkendte priser, blandt andet den prestigefyldte internationale hotelpris for Best Architecture in Europe givet af Bloomberg Television. Primo 2012 blev hotellet tildelt Konstruktionsprisen Prisen er en anerkendelse for en kompromisløs, innovativ og inspirerende konstruktion givet af IABSE Dansk forening for brobygning og bærende konstruktioner. Bella Sky Comwell Hotel er blevet vel modtaget af kunderne. Hotellet er således tildelt Travelers Choice Award 2012 for at være et af de 10 bedste hoteller i Danmark. Prisen gives af bookingsitet Tripadvisor ud fra brugernes anmeldelser. Magasinet Condé Nast Traveller har placeret Bella Sky Comwell Hotel på listen over verdens 65 hotteste nye hoteller i Magasinet er det mest hippe rejsemagasin og udgives af et af verdens største forlag, der bl.a. også står bag magasinet Vogue. Derudover har hotellet været omtalt og beskrevet i mange rosende artikler og billedserier i et stort antal nationale og internationale magasiner, aviser og TV udsendelser for flot indretning samt møbeldesign af meget høj kvalitet. Hotellet er opført af Bella Center A/S og drives i et tæt samarbejde med Comwell, som er Skandinaviens største specialiserede operatør på konfefencemarkedet, med tilsammen 15 hoteller i drift i Danmark og Sverige. Hotellet drives efter samme hovedkoncepter som de øvrige hoteller i Comwell hotelkæden, bl.a. Comwell MeetingDesignerTM, som er en afgørende konkurrenceparameter. Bella Sky Comwell Hotel blev åbnet under meget vanskelige forhold for især konferencemarkedet afledt af finans- og gældskrisen. Hotellets belægning i de første 7 måneder lå derved ca. 15% under forventningen. Den udvidede hotelkapacitet i København har forøget konkurrencen, hvilket har påvirket værelsespriserne negativt i København. resultat for året Bella Center koncernen omfatter foruden aktiviteterne i Bella Center A/S også Forum København ApS, som er driftsherre for multiarenaen Forum på Frederiksberg. Hertil kommer selskabet Bella Sky Hotel A/S, som forestår hoteldriften samt restaurationsselskabet Bella Center Services A/S, der leverer al forplejning forbundet med arrangementer i Bella Center og Forum. Alle selskaber er 100% ejet af Bella Center A/S. Bella Center koncernens (efterfølgende koncernen ) resultatopgørelse for 2011 udviser et underskud før skat på 290 mdkk. Resultatet er sammensat af et driftsunderskud på 40 mdkk og en nedskrivning af hotelejendommen på 250 mdkk. Nedskrivningen af hotelejendommen skal ses på baggrund af de vanskelige forhold for hotelmarkedet afledt af finans- og gældskrisen, som påvirker de forventede indtægter. Ledelsen anser ikke driftsresultatet for tilfredsstillende. Jf. årsrapport 2010 var forventningen til 2011 et positivt koncernresultat på mdkk. resultatet for 2011 skal ses i tilknytning til den europæiske gældskrise, som i forlængelse af finanskrisen har indvirket væsentligt mere end forventet på koncernens aktiviteter. Hoteldriften er negativt influeret med 43 mdkk. Den førnævnte reducerede belægning i hotellet samt lavere hotelværelsespriser indvirker med 32 mdkk. Hertil kommer yderligere omkostninger til opstart af hotellet/markedsføring på 11 mdkk. Også Bella Centers kerneforretninger inden for messer og udstillinger med tilhørende forplejning er væsentligt konjunkturpåvirket. Det kommer til udtryk i en reduktion af antallet af udstillere på de store fagmesser på ca. 10% og et mindre antal besøgende på de store publikumsudstillinger. Det gælder især for 14 15

9 de halvårlige modemesser Copenhagen International Fashion Fair, hotel- og restaurationsmessen Tema samt bådudstillingen i Bella Center. Hertil blev der af eksterne arrangører aflyst nogle mindre fagmesser. De internationale kongresarrangementer blev påvirket af aflysning af to store europæiske kongresser i kølvandet af gældskrisen. Udlejningsforretningerne i Bella Center er lidt under forventningen. Ved udgangen af 2011 var udlejningsprocenten for permanente showrooms og kontorer på 76% svarende til en reduktion på 6%. Aflysningen af de europæiske kongresser og den reducerede udlejning opvejes af besparelser på kapacitets- og ejendomsomkostninger samt reducerede finansielle poster som følge af en lavere rente. Aktiviteterne i multiarenaen Forum på Frederiksberg forløb over forventningen, herunder events, koncerter og teaterarrangementer. Samlet set påvirkes resultatet af kerneforretningerne negativt med ca. 23 mdkk set i forhold til forventningen. skyldes åbningen af Bella Sky Comwell Hotel i maj 2011 samt flere arrangementer i Forum. Der var i alt 257 dage med arrangementer i 2011, hvilket er på samme niveau som en blev i 2011 besøgt af gæster, heraf gæster i hotellet siden maj I 2010 var besøgstallet for koncernen på , hvorved besøgstallet i 2011 faldt med 5%. Som følge af finans- og gældskrisen blev antallet af store internationale kongresarrangementer i 2011 på 17 mod 21 sidste år, hvorved antal kongresdelegerede blev reduceret fra i 2010 til i 2011 (unikke besøgende). Balance balancen stiger fra mdkk i 2010 til mdkk i Den samlede anskaffelsessum for Bella Sky Comwell Hotel inklusive driftsmateriel og inventar er som forventet på mdkk. I 2011 er der enkeltstående anvendt 13 mdkk til en gunstig omlægning af langfristede lån fra fast til variabel rente, ligesom der enkeltstående er påløbet 5 mdkk i tilknytning til hotellets finansiering. Når der ses bort fra tilkomsten af Bella Sky Comwell Hotel under opstart og de enkeltstående poster til låneomlægning/finansiering, er Bella Center koncernens kerneforretninger positiv med 20 mdkk, hvilket kan ses i forhold til årsresultat for 2010 på 37 mdkk. Reduktionen i forhold til sidste år skyldes hovedsageligt konjunkturpåvirkningen af de større fagmesser og publikumsudstillinger. ens omsætning er på 466 mdkk mod 379 mdkk i Niveauskift i omsætning og tilhørende omkostninger har tilknytning til opstarten af det ny hotel. Årets aktiviteter en havde i alt 127 større arrangementer i 2011, heraf 45 messer og udstillinger samt 82 kongresser/events m.v. Det er en stigning på 11%, sammenholdt med året før, hvor koncernen husede 114 arrangementer, heraf 46 messer og udstillinger. Stigningen i antal arrangementer Hotelbygningens balanceværdi (produktionsejendom) inklusive tilhørende grundareal er på mdkk i 2011 regnskabet, efter nedskrivning på 250 mdkk. Ejendommen er opgjort til den kapitaliserede værdi af den fastsatte forventede pengestrøm af hoteldriften. Det er heri forventningen, at hotellet har en indkøringsperiode på 5 år. Efter at hotellet er indkørt, forventes værelsesbelægning og værelsespriser at være på niveau med 4 stjernede hoteller i København, under hensyntagen til beliggenheden op til Bella Centers konferencefaciliteter. Afkastrenten efter skat er fastsat til 6,13%. Da der er tale om et nyetableret hotel er estimatet af de forventede indtægter forbundet med en større usikkerhed, idet der endnu er et begrænset erfaringsgrundlag. Ved en reduktion i den forventede årlige pengestrøm på ca. 5 mdkk påvirkes resultatopgørelsen negativt med ca. 70 mdkk før skat. Hotelbygningen er opført af Bella Center A/S og udlejes til det 100% ejede driftsselskab Bella Sky Hotel A/S til en markedsafledt leje. Værdien af investeringsejendomme (permanent udlejning) inkl. tilhørende grundareal og inkl. afhændelsesværdi af byggeret på etagemeter er uændret på 629 mdkk i Værdi af haller og mødefaciliteter i Bella Center (produktionsejendomme) inkl. tilhørende grundareal er uændret på 583 mdkk. Ejendommene er i årsregnskabet opgjort til den kapitaliserede værdi af virksomhedens forventede pengestrøm. Afkastrenten før skat er på henholdsvis 5,06% og 5,83% (2010: 5,43% / 6,70%)

10 En reduktion af de forventede indtægter afledt af finans- og gældskrisen opvejes af de reducerede kapitaliseringsrenter i 2011, som er påvirket af det faldende renteniveau. Ved en ændring i kapitaliseringsrenten på +/- 0,25% point eller en ændring i resultat før skat på +/- 2,5 mdkk for udlejningsvirksomhed, påvirkes resultatopgørelsen før skat med +/- 40 til 55 mdkk ved værdiregulering af investeringsejendom. Ved udgangen af 2012 forventes udlejningsprocenten at være på 70. Der er forudsat en udlejningsprocent efter en kortere årrække på 90. For produktionsvirksomhed (udlejning af haller og mødefaciliteter i Bella Center) påvirker en ændring i kapitaliseringsrenten på +/- 0,25% point eller en ændring i resultat før skat på +/- 2,5 mdkk opskrivningsreserven under egenkapital med +/ mdkk. For en nærmere uddybning af følsomheden ved ændrede forudsætninger for værdiansættelse af ejendomme henvises til årsregnskabets note 10 samt anvendt regnskabspraksis. Der henvises i øvrigt til note 23 for en uddybning af de fremadrettede risici for drift og balance. Egenkapitalen udgør 685 mdkk mod 764 mdkk i I 2011 er der samlet foretaget forhøjelse af aktiekapitalen på 250 mdkk som led i finansiering af hotellet. Egenkapital, reserve for sikringstransaktioner, er negativt påvirket med 104 mdkk pga. rentesikring af variabelt forrentede realkreditlån (renteswap). Beløbet udtrykker en ændring i nutidsværdien af renteforskelle, opgjort til dagsværdi. Ved ordinær amortisation elimineres beløbet i sin helhed. I egenkapitalindvirkningen for 2011 er der forudsat fuldt fradrag for skat. Der henvises til note 20 for yderligere oplysninger om rentesikring. ens sambeskatning med Proark ApS ophørte medio 2011 som led i ændring af ejerandele i tilknytning til kapitalforhøjelse. Sambeskatningsopgørelsen er endnu ikke afsluttet. De forventede indvirkninger er indarbejdet i årsregnskabet. ens soliditet pr. ultimo 2011 udgør 24,5% mod 28,6% i Bella Centers grundareal udgør kvadratmeter med en samlet byggeret på etagemeter, modsvarende en bebyggelsesprocent på 70. Finansiering ens nettofinansiering, dvs. gæld til pengeinstitutter minus bankindeståender, udgør mdkk mod mdkk i Finansieringen er overvejende optaget som realkreditlån. Den rentesikrede andel af gælden udgør mdkk ultimo 2011 (2010: mdkk). For at styrke Bella Centers kapitalgrundlag i lyset af påvirkningerne af finans- og gældskrisen er der planlagt tilførsel af ny kapital på 150 mdkk medio 2012, herunder ved nytegning af aktier. Pengestrøm ens pengestrøm af drift udgør 37 mdkk mod 61 mdkk i Balanceforskydninger i kundetilgodehavender/leverandørgæld m.v. er på netto -36 mdkk. Betaling af finansielle omkostninger udgør 44 mdkk. Der er anvendt 396 mdkk til investeringer i primært hotel. Drift, balanceforskydninger og investeringer er finansieret ved kapitalindskud på 250 mdkk og fremmedfinansiering på netto188 mdkk. ets regnskab Indtægter fra datterselskaber indgår i moderselskabets regnskab, når der er udloddet udbytte fra datterselskaber. Der er i 2011 i alt udloddet 20 mdkk i udbytte (2010: 0 mdkk). Samfundsansvar (CSR) en har særskilte politikker for miljø og sikkerhed. Det er koncernens politik at anvende energi, vand og råvarer så effektivt som muligt. Den bæredygtige indsats er døbt Bæredygtig Bevidsthed. en anvender bl.a. materialer med mindst mulig miljøpåvirkning, både når det gælder fremstilling og genbrug. Ved opbygning af arrangementer er der stor fokus på sikkerhed og miljø. Miljøpolitikken udmønter sig i tæt samarbejde med kunder, leverandører og personale og i respekt for arrangementernes karakter. en er miljøcertificeret med Green Key en international miljømærkningsordning, som er repræsenteret i 13 lande. Med certificeringen efterlever 18 19

11 koncernen krav til, at der arbejdes med miljøledelse, miljøinformation samt miljøtiltag. Bella Center er partner i DSEI, Danish Sustainable Event Initiative. Det er på længere sigt planen, at Bella Center bliver miljøcertificeret efter også en international ISO standard. Bella Center har ved udgangen af 2011 reduceret CO2 udledningen med ca. 21% (2010: 19%). Det er målsætningen, at reducere den samlede udledning med 25%, senest i slutningen af På anfordring fra kunderne kan der udarbejdes beregninger på carbon footprints, dvs. beregning på hvad afvikling af et arrangement koster i CO2 forbrug. Bella Center har søgt dispensation til at forlænge placeringen af Vestas vindmølle ud for Bella Center, som udløber medio Vindmøllen yder for nuværende en effekt svarende til ca. 10% af Bella Centers strømforbrug.for at afhjælpe Ørestadens økosystem har Bella Center, som den første virksomhed, indgået aftale med den socioøkonomiske organisation Bybi. Det betyder, at der i 2011 er flyttet bier ind på Bella Centers tag. Den årlige produktion af honning på ca. 50 kilo vil blive serveret for gæsterne i Bella Sky Comwell Hotel. salgsdirektører for henholdsvis Fashion/Design messer og for de øvrige messe- og udstillingsaktiviteter. Udviklingen af den permanente udlejning af showrooms inden for mode og møbler er tilsvarende påvirket af konjunkturerne. Det er forventningen, at udlejningsprocenten er på 70 ved udgangen af 2012 mod 75 ultimo En påbegyndt renovering af lejemålene vil i forening med ombygninger øge lejemålenes attraktionsværdi fremadrettet, således at udlejningsprocenten efter en kortere årrække forventes at blive 90. Konjunkturerne og markedsbetingelserne med lavere priser for hotelværelser i København giver fortsat vanskelige betingelser for indkøring af hotellet. Dette til trods, forventes belægningsprocenten at stige med op til 15%, set i forhold til de første 7½ driftsmåneder i Aktiviteterne med kongresser og konferencer er i vækst som følge af tilkomsten af Bella Sky Comwell Hotel. Hertil kommer, at Bella Center huser et stort antal møder i 1. kvartal 2012 for det danske EU-formandskab. Der er indgået aftaler for den overvejende del af kongresaktiviteterne for året. Overalt i det nye hotel anvendes der LED lamper. Automatiske gardiner på hotelværelser reducerer behov for køling af værelser om dagen samt opvarmning om natten. Affaldssorteringen i Bella Center er i samarbejde med Danmarks førende miljøvirksomhed Marius Pedersen A/S udvidet til at omfatte hele 16 fraktioner. Der er indgået aftale med Røde Kors om deltidsansættelse af asylansøgere ligesom Bella Center har medarbejdere i skånejob og givet hjælp til jobskifte gennem indslusningsjob. Forventninger til fremtiden Fagmesser og publikumsudstillinger vil også i 2012 blive påvirket af konjunkturudviklingen, herunder en afdæmpet udvikling i antallet af udstillere på større fagmesser og et reduceret antal besøgende. Bella Center har iværksat initiativer til at forbedre den faste portefølje af arrangementer samt tiltrække helt nye fagmesser. Som led i denne udvikling er organisationen styrket i 2011 ved ansættelse af to dedikerede Det er på den baggrund forventningen, at koncernens ordinære resultat før skat og evt. påvirkninger af værdiregulering af ejendomme stiger med mdkk. Værdiregulering af ejendomme er knyttet til udviklingen i den forventede pengestrøm og kapitaliseringsrenten. Som også nævnt i årsberetningen for 2010 er etableringen af Bella Sky Comwell Hotel det økonomisk største og vigtigste udviklingstræk i Bella Centers 47 årige historie. Hotellet vil medvirke til at styrke Bella Centers position som et af Europas betydende og mest fleksible udstillings- og kongrescentre. Med et hotel, som en integreret del af Bella Center, vil virksomheden og København stå endnu stærkere i konkurrencen om de store internationale kongresser. Efterfølgende begivenheder Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af koncernens eller selskabets finansielle stilling

12 Resultat og totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Resultat- og totalindkomstopgørelse 24 Balance, aktiver 25 Balance, passiver 26 Egenkapitalopgørelse, 27 Egenkapitalopgørelse, 28 Pengestrømsopgørelse

13 Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december Resultatopgørelse Note Nettoomsætning Direkte omkostninger Dækningsbidrag Værdiregulering af investeringsejendomme Kapacitetsomkostninger Ejendomsomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Udbytte fra datterselskaber Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultat pr. 1 kr. aktie. -1,12 0,21 Udvandet resultat pr. 1 kr. aktie -1,12 0,21 Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst Årets opskrivninger Skat af årets opskrivninger Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter Skat af dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter Skat af dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter, tidligere år Aktiver Langfristede aktiver Note Indretning af lejede lokaler Produktionsejendomme Investeringsejendomme Driftsmateriel og inventar Bygninger under opførelse Materielle aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Deposita Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Omkostninger for kommende arrangementer Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Anden totalindkomst Årets totalindkomst

14 Balance pr. 31. december Passiver Egenkapital Note Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver Reserve for opskrivninger Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudt skat Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser Egenkapitalopgørelse, Reserve for Reserve for Overkurs investe- Reserve for sikrings- Overført (t.kr.) Aktiekapital ved emission ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Egenkapital pr. 1/ Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst Udbytte, egne aktier Udloddet udbytte Transaktioner med ejerne i alt Egenkapital pr. 1/ Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst Kapitalforhøjelser Transaktioner med ejerne i alt Egenkapital pr. 31/ Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Bankgæld Faktureret for kommende arrangementer Deposita Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Dagsværdi renteswap Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt

15 Egenkapitalopgørelse, Pengestrømsopgørelse 1. januar december Reserve for Reserve for Overkurs investe- Reserve for sikrings- Overført (t.kr.) Aktiekapital ved emission ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Egenkapital pr. 1/ Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst Udbytte, egne aktier Udloddet udbytte Transaktioner med ejerne i alt Egenkapital pr. 1/ Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst Kapitalforhøjelser Transaktioner med ejerne i alt Egenkapital pr. 31/ Udbytte pr. aktie udgør kr. 0 Resultat før finansielle poster Opskrivninger på investeringsaktiver Af- og nedskrivninger på langfristede aktiver Pengestrømme før forskydninger Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Omkostninger for kommende arrangementer Andre tilgodehavender Gæld til tidligere moderselskab Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Faktureret for kommende arrangementer Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld mv Pengestrømme fra driftsaktiviteten før finansielle poster Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betaling af selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktiviteten Køb af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Afdrag på fremmedfinansiering Optagelse af fremmedfinansiering Kapitalindskud Kapitalindskud i datterselskaber Modtagne udbytter Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Årets pengestrøm Likvide beholdninger Likvide beholdninger pr Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/ Overnstående kan ikke udledes direkte fra resultatopgørelse og balance

16 Indholdsfortegnelse for noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis 32 Note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 41 Note 3 Omsætning 42 Note 4 Personaleomkostninger 42 Note 5 Af- og nedskrivninger af langfristede aktiver 43 Note 6 Finansielle indtægter 43 Note 7 Finansielle omkostninger 43 Note 8 Skat af årets resultat 44 Note 9 Indretning af lejede lokaler 44 Note 10 Ejendomme 45 Note 11 Driftsmateriel og inventar 51 Note 12 Kapitalandele i dattervirksomheder 51 Note 13 Deposita 52 Note 14 Varebeholdninger 52 Note 15 Tilgodehavender fra salg 53 Note 16 Aktiekapital 54 Note 17 Egne aktier 54 Note 18 Udskudt skat 55 Note 19 Finansielle aktiver og forpligtelser 56 Note 20 Sikkerhedsstillelser 60 Note 21 Eventualforpligtelser samt andre økonomiske forpligtelser 61 Note 22 Finansielle risici 62 Note 23a Segmentoplysninger Note 23b Segmentoplysninger Note 24 Nærtstående parter 66 Note 25 Honorar til selskabets generalforsamlingsvalgte revisorer

17 Noter Note 1. Anvendt regnskabspraksis Bella Center A/S er hjemmehørende i Danmark. Årsrapporten for perioden 1. januar 31. december 2011 omfatter koncernregnskab for Bella Center A/S og dets dattervirksomheder (koncernen) samt årsregnskab for Bella Center A/S (moderselskab). Note 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat IFRS 13 om opgørelse af dagsværdi. Standarden opsamler bestemmelserne om opgørelse af dagsværdi fra en række forskellige standarder og præciserer oplysningskravene vedrørende aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi. (Ikke godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 2013 eller senere). Årsrapporten for Bella Center A/S for 2011, der for koncern såvel som moderselskab aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter, og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Ændring til IAS 1 om præsentation af årsregnskabet. Ændringen medfører ændringer til totalindkomstopgørelsen, hvor anden totalindkomst fremover skal opdeles i anden totalindkomst, som skal reklassificeres til resultatopgørelsen i et senere regnskabsår og anden totalindkomst, som ikke skal reklassificeres til resultatopgørelsen. (Ikke godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. juli 2012 eller senere). Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år med undtagelse af efterfølgende ændringer i standarder og fortolkningsbidrag. Nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag Bella Center A/S har i regnskabsåret implementeret alle nye IFRS standarder, ændringer til eksisterende standarder og IFRIC fortolkningsbidrag, som er godkendt af EU og har i ikrafttræden i regnskabsåret Nedenfor er beskrevet de standarder, ændringer til eksisterende standarder og fortolkningsbidrag, som har relevans for Bella Center A/S og har haft indvirkning på årsregnskabet for 2011: Ændringer som følge af IASB improvementprojekt udsendt i 2010, som har medført ændring til IAS 1 ved at totalindkomst specificeres yderligere i egenkapitalopgørelsen. (godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 2011 eller senere) De nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling eller resultat pr. aktie i årsrapporten, men alene medført en ændret præsentation i årsrapporten eller yderligere oplysninger i noterne. Nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft IASB har vedtaget en række nye standarder og ændringer til eksisterende standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft, men har ikrafttræden i regnskabsåret 2012 og senere. Nedenstående standarder, ændringer og fortolkningsbidrag forventes at få indvirkning på årsrapporten: IFRS 9 om finansielle instrumenter, som ændrer på den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter, herunder klassifikation og måling af finansielle aktiver og forpligtelser (Ikke godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 2015 eller senere). IFRS 12 om oplysninger om kapitalandele. Standarden indeholder oplysningskravene knyttet til kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures. I forbindelse med vedtagelsen af IFRS 10 og 11 er tilføjet en række nye oplysningskrav. (Ikke godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 2013 eller senere). Ændring til IAS 12 om udskudt skat på bl.a. investeringsejendomme mv. Ændringen medfører en antagelse om, at udskudt skat på investeringsejendomme, som måles til dagsværdi, skal opgøres på salgsbasis. Ændringen omfatter tilsvarende ikke-afskrivningsberettigede aktiver, som måles til dagsværdi efter IAS 16. (Ikke godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 2012 eller senere). Bella Center A/S forventer at implementere ovenstående, når de har ikrafttræden. Hvor ikrafttrædelsesdatoen i EU er en anden end hos IASB, førtidsimplementeres ændringerne således at IASB s ikrafttrædelsesdato følges. Herudover har IASB vedtaget yderligere en række nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag, der ikke er relevante for virksomheden og ikke forventes at få indvirkning på fremtidige årsrapporter. Præsentationsvaluta samt funktionel valuta Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Den funktionelle valuta er danske kroner. Konsolideringspraksis regnskabet omfatter moderselskabet Bella Center A/S og de 100 % ejede dattervirksomheder Bella Center Services A/S, Forum København ApS og Bella Sky Hotel ApS. Dattervirksomhedernes regnskaber er udarbejdet efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i moderselskabet. regnskabet er udarbejdet på grundlag af de enkelte selskabers regnskaber ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter og med efterfølgende eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Urealiserede tab elimineres på samme måde som urealiserede fortjenester, i det omfang der ikke sker værdiforringelse. ets kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens dagsværdi af identificerbare nettoaktiver og indregnede eventualforpligtelser på overtagelsestidspunktet

18 Noter Note 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Valutaomregning For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fastsættes en funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori den enkelte rapporterende virksomhed opererer. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller omkostninger. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller kursen i den seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Note 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Af- og nedskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver beregnes lineært på grundlag af kostpriser, baseret på nedenstående vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstid. De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: Brugstid Hotelejendom 100 år Udstillings- og kongreshaller, auditorier mv år Driftsmateriel og inventar 1-15 år Indretning af lejede lokaler afskrives over lejemålets restløbetid. Grunde samt investeringsejendomme afskrives ikke. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætning består i hovedtræk af indtægter fra værelsessalg, afholdelse af konferencer, standlejeindtægter, lejeindtægter, indtægter for opbygning og indretning af stande og mødefaciliteter, EL-, IT-, TELE- og AV-leverancer, serviceydelser (parkering, vagt, billettering m.m.), løsøresalg, samt restaurations- og cateringsleverancer. Indtægter indgår som hovedregel i nettoomsætningen på tidspunktet for afholdelse af arrangementer og møder. Indtægter ved levering af serviceydelser og løsøre indregnes som nettoomsætning i takt med levering af ydelsen. Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets scrapværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. For et materielt anlægsaktiv ophører indregningen ved afhændelse, eller hvor ingen økonomiske fordele forventes at tilflyde koncernen i forbindelse med anvendelse eller afhændelse af aktivet. Eventuelle gevinster eller tab ved ophør af indregning af aktivet (målt som forskellen imellem nettoprovenuet ved salg og den regnskabsmæssige værdi af aktivet) indregnes i resultatopgørelsen ved ophør af indregning af aktivet. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter, bidrag til medleverandører og rabatter. Værdiregulering af investeringsejendomme Selskabets investeringsejendomme måles til dagsværdi, og værdireguleringerne indregnes i resultatopgørelsen. Direkte omkostninger Direkte omkostninger omfatter primært arrangementsomkostninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Kapacitetsomkostninger I kapacitetsomkostninger indregnes omkostninger, der afholdes til gage og administration af selskabet. Udbytte af kapitalandele i dattervirksomheder Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, aktieudbytter, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Ejendomsomkostninger Ejendomsomkostninger indeholder omkostninger til drift og vedligeholdelse af ejendommen, herunder forsikringer, energiforbrug samt ejendomsskatter

19 Noter Note 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med de tilknyttede virksomheder. Selskabsskatten fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Selskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at selskabet forestår afregning af skatter mv. til skattemyndighederne. Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet. Note 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Ejendomme måles til dagsværdi på grundlag af en kapitaliseret værdi af de forventede pengestrømme ud fra et markedsbestemt afkastningskrav. Pengestrøm opgøres efter DCF-modellen (Discounted Cash Flow) dvs. før finansieringsudgifter og efter skat. Pengestrømme baseres på en 5-årig budgetperiode og et terminalværdi. Opskrivninger og tilbageførsler heraf med fradrag af udskudt skat vedrørende produktionsejendomme indregnes i egenkapitalen under opskrivningsreserve. Nedskrivninger til en værdi under kostpris indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer vedrørende investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen i en særskilt post. Balancen Materielle aktiver Materielle aktiver omfatter indretning af lejede lokaler, driftsmateriel og inventar, produktionsejendomme, investeringsejendomme samt anlæg under opførelse. Indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar, måles til oprindelig anskaffelsesværdi med tillæg af senere tilgange og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Anskaffelsesværdien på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, såfremt brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig. Efterfølgende omkostninger, f.eks. ved udskiftning af bestanddele af et aktiv, indregnes i den regnskabsmæssige værdi af det pågældende aktiv, når det er sandsynligt, at afholdelsen vil medføre fremtidige økonomiske fordele for koncernen. De udskiftede bestanddele ophører med at være indregnet i balancen, og den regnskabsmæssige værdi overføres til resultatopgørelsen. Alle andre omkostninger til almindelig reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen. Bygninger/anlæg under opførelse måles til kostpris. Desuden indregnes finansieringsomkostninger, som er direkte knyttet til opførelsen af et kvalificerende aktiv i kostprisen. Tilhørende grundareal for bygninger under opførsel medgår i ejendomsværdien af produktionsejendom og investeringsejendom. Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen nedskrives til denne lavere værdi. Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Der foretages nedskrivningstest på indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar, såfremt der er indikationer på værdiforringelse. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg mv. måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Hensættelsen er foretaget på grundlag af en individuel vurdering af de fordringer, der skønnes behæftet med risiko for tab. Ejendomme Ejendomme klassificeres som produktionsejendom eller investeringsejendom. Investeringsejendom omfatter lejemål samt ubebyggede arealer. Produktionsejendom omfatter hotel, auditorier, mødefaciliteter og haller. I både produktions- og investeringsejendom indgår i grunde og bygninger. Egenkapital Reserve for investeringsaktiver og reserve for opskrivning opgøres som henholdsvis værdireguleringen af investeringsejendomme efter skat og værdireguleringen af produktionsejendomme efter skat

20 Noter Note 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på deklareringstidspunktet. Køb og salg af egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen under frie reserver. Betalbar og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for ændring i skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Note 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af forventede fremtidige pengestrømme indregnes i egenkapitalen, indtil den sikrede transaktion gennemføres. Såfremt den sikrede transaktion resulterer i et aktiv eller en forpligtelse, indregnes den akkumulerede kursregulering i kostprisen på aktivet eller forpligtelsen, og såfremt transaktionen resulterer i en indtægt eller en omkostning, indregnes den akkumulerede kursregulering i resultatopgørelsen sammen med den sikrede post. Værdiregulering til dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes i resultatopgørelsen. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikkelikviditetskrævende driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle poster samt betalte selskabsskatter. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver og værdipapirer henført til investeringsaktivitet. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter udbyttebetalinger til aktionærer, kapitalforhøjelser og nedsættelser samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer. Nøgletal Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Øvrige forpligtelser måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld. Bruttomargin: Bruttofortjeneste (dækningsbidrag) / Nettoomsætning * 100 Før-skat margin: Resultat før skat / Nettoomsætning * 100 Nettomargin: Årets resultat / Nettoomsætning * 100 Aktiver/egenkapital: Samlede aktiver/egenkapital Egenkapitalforrentning: Årets resultat/gnsn. egenkapital * 100 Resultat før finansielle poster/antal medarbejdere: Resultat før finansielle poster/gnsn. antal medarbejdere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

BELLA CENTER A/S ÅRSRAPPORT 2013 / 49. REGNSKABSÅR

BELLA CENTER A/S ÅRSRAPPORT 2013 / 49. REGNSKABSÅR BELLA CENTER A/S ÅRSRAPPORT 213 / 49. REGNSKABSÅR 1 INDHOLDS- FORTEGNELSE Oplysninger om selskabet og koncernen 4 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletal 11 Ledelsesberetning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere