Kvalitetsstandarder Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning"

Transkript

1 Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder 2013 Hjælpemiddelområdet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T F / Hjælpemidler - Boligindretning - Individuel befordring

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Overordnet lovgrundlag for ydelse... 4 Overordnede bevillingskriterier... 5 Vurdering af borgerens behov... 5 Frit valg af leverandør og produkt... 6 Hvem leverer hjælpemidlet, forbrugsgodet eller boligindretningen?... 6 Koster hjælpemidlet noget?... 6 Hvordan ansøger man?... 6 Servicemål... 7 Hjælpemiddelcenter Formervangen... 7 LÆSEVEJLEDNING... 8 KROPSBÅRNE/PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER... 9 Diabetesmaterialer... 9 Hjælpemidler cirkulationsbehandling Skinner og bandager Proteser Parykker Fodtøj og fodindlæg Særlige beklædningsgenstande Kropsbårne beskyttelseshjælpemidler Stomimaterialer HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG PLEJE Hjælpemidler vask og bad Hjælpemidler toiletbesøg Forflytning i sengen Senge Forflytningshjælpemidler HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG MOBILITET Støttehjælpemidler Ganghjælpemidler Cykler Kørestole El-scootere Orienteringshjælpemidler Støtte køb af bil HJÆLPEMIDLER TIL AKTIVITET HJEMMET Ure Borde Siddemøbler

3 Hjælpemidler højdeindsling af møbler Puder Sansestimulerende hjælpemidler Hjælpemidler fjernkontrol af omgivelserne BOLIGINDRETNING Belysningsarmaturer Greb og gelænder Dør- og vinduesåbnere Tilgængelighed i boligen KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER Syn og kommunikation Daisy afspillere Hørehjælpemidler Kommunikationsudstyr INDIVIDUEL BEFORDRING Flextrafik Kørsel fritidsundervisning og klubber Kørsel behandling Kørsel genoptræning og vedligeholdelsestræning Kørsel arbejde RELEVANTE PARAGRAFFER I LOV OM SOCIAL SERVICE

4 Indledning Baggrunden for at indføre formelle kvalitetsstandarder er et ønske om at byde borgere i Albertslund Kommune en ensartet og fleksibel service på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som kommunen har fastlagt på området og fungerer som det primære styringsredskab på hjælpemiddelområdet. Dette sikrer, at bevillingsniveauet er afpasset den budgetmæssige ramme. Kvalitetsstandarderne er et katalog over nogle af de ydelser, som Albertslund Kommune byder på hjælpemiddelområdet. Kataloget indeholder en uddybende beskrivelse af de enkelte hjælpemidler, hvor ydelsens indhold, formål og bevillingskriterier bliver beskrevet. Kvalitetsstandarderne er samlet set med at sikre, at borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere kan få et overblik over nogle af de hjælpemidler, som Albertslund Kommune byder på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne fungerer som rettesnor for de ledere og medarbejdere i kommunen, der træffer afgørelser om deling af ydelser på området. Kvalitetsstandarderne fungerer desuden som et referencepunkt for det serviceniveau, der er politisk vedtaget i kommunen. Internt i kommunen er kvalitetsstandarderne et værktøj at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem de forventninger, som er serviceniveauet. Kvalitetsstandarderne bliver løbende justeret, således at de er i fuld overensstemmelse med lovgivningen på området. Overordnet lovgrundlag for ydelse Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder er: at borgere med et varigt funktionstab får mulighed for at føre en så normal værelse som muligt at gøre borgere uafhængig af andres bistand i dagligdagen i videst mulig omfang. Hjælpemidler ( 112) er produkter, der er fremslet specielt med henblik på at kompensere for en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Bevilling af hjælpemidler skal medvirke, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig værelse som muligt og i størst mulig grad gøre den pågældende uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Forbrugsgoder ( 113) omfatter produkter, der er fremslet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. Sådanne produkter er således ikke fremslet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan dog i en række fælde udgøre den kompensation, som borgere med nedsat funktionsevne har behov for. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kroner, og hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Til forskel fra egentlige hjælpemidler vil et forbrugsgode, der bevilges med henblik på at kompensere for en nedsat funktionsevne, normalt også indebære en lettelse i dagligdagen på samme måde som for borgere uden nedsat funktionsevne. Egenbetalingen på 50 % har således baggrund i, at der ville være tale om overkompensation, hvis borgeren fik de fulde anskaffelsesudgiver dækket. Der kan ikke ydes hjælp forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Hvilke forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, vil løbende ændres i takt med den almindelige samfundsudvikling. I enkelte fælde kan forbrugsgodet udlånes som hjælpemiddel uden egenbetaling. Dette vil være i fælde, hvor forbrugsgodet udelukkende fungerer som hjælpemiddel for borgeren, og når der ikke er en egentlig forbrugsgodeværdi. 04

5 Støtte køb af bil ( 114) ydes på grundlag af en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og sociale forhold samt ansøgeres manglende evne at færdes. I vurderingen indgår også oplysninger om ansøgers daglige kørselsbehov, og en vurdering af om støtte køb af bil i væsentlig grad vil gøre ansøger selvhjulpen. Boligindretning ( 116) kan bevilges borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når boligindretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Betingelsen for at modtage hjælp boligindretning er, udover at der er tale om personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, at der er tale om en nødvendig boligændring. Det vil sige at ændringen skal kunne afhjælpe- eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem Individuel befordring ( 117). Der kan ydes skud personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Arbejdsmiljøloven ( 15). I nogle fælde bevilges hjælpemidler efter arbejdsmiljøloven. Dette gælder i de fælde hvor hjælpemidlerne fungerer som arbejdsredskab for pårørende eller hjælpere i hjemmet. Når der bevilges hjælpemidler efter arbejdsmiljøloven, er det således for at sikre arbejdsmiljøet. Der skal foreligge en arbejdspladsvurdering ved bevilling af hjælpemidler efter arbejdsmiljøloven. Overordnede bevillingskriterier De helbredsmæssige betingelser for støtte hjælpemidler og forbrugsgoder er de samme. Serviceloven fastslår, at kommunen yder støtte personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet/forbrugsgodet: I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne I væsentlig grad kan lette den daglige værelse i hjemmet eller Er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. De grundlæggende bevillingskriterier er således begrundet i lovgivningen. Disse er: Varighed, væsentlighed samt bedst og billigst. Med varighed forstås, at der ikke er udsigt en bedring af de helbredsmæssige forhold inden for en overskuelig fremtid, hvorfor der i lang tid fremover er behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Hvis lidelsen ikke er varig, vil der ofte være tale om et midlertidigt behov for hjælpemidler, som skal udleveres af sygehusvæsenet. Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funktionsevne, og derved i væsentlig grad lette den daglige værelse. Det kan også være, at hjælpemidlet er nødvendigt for, at ansøgeren kan være i erhverv. Med bedst og billigst forstås, at hjælpen ydes anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalydelse. Der kan gøre sig særlige hensyn gældende for enkelte handicapgruppers vedkommende. For eksempel må der ved vurdering af behov for hjælpemidler børn lægges vægt på, at barnet i videst muligt omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn. Det er vigtigt at sætte tidligt ind med hjælpemidler. Vurdering af borgerens behov Bevilling af hjælpemidler sker ud fra en helhedsvurdering af borgerens behov. En helhedsvurdering indebærer, at borgerens samlede situation tages i betragtning. Vurderingen af borgerens behov har hensigt, at afdække det man kalder borgerens funktionsevne. Begrebet funktionsevne beskriver hvor godt (eller dårligt) en person fungerer i det omgivende samfund. Ved at fokusere på funktionsevnen understreges det, at en funktionsnedsættelse i sig selv ikke siger noget om borgerens behov. Helhedsvurderingen af borgerens behov handler med andre ord om at afdække, om og i hvilket omfang, funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i dagligdagen. 05

6 Ofte vil det være nødvendigt at lave en bred beskrivelse af, hvor meget funktionsevnen er nedsat, hvordan borgeren i øvrigt klarer sin hverdag, og hvordan denne selv ønsker at indrette sin værelse for at leve så almindeligt og selvstændigt som muligt. Frit valg af leverandør og produkt Fra 1.oktober 2010 er der indført frit valg af leverandør vedr. hjælpemidler og boligindretning, bevilget efter servicelovens 112 og 116. Hvis en borger opfylder betingelserne for at få støtte hjælpemidler eller boligindretning, har borgeren to muligheder. Borgeren kan enten vælge at benytte kommunens leverandør, eller retten frit leverandørvalg, mod betaling af en eventuel merpris. Endvidere kan borgeren benytte sig af muligheden for at vælge et dyrere hjælpemiddel end det, der er omfattet af Kommunalbestyrelsens bevilling. Borgeren har ikke ret frit valg, hvis kommunen kan sle et hjælpemiddel rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, borgeren har valgt. Arbejdsredskaber/plejehjælpemidler er ikke omfattet af frit valg. På boligindretningsområdet gælder det, at borgeren frit kan vælge en anden leverandør/håndværker eller andre materialer, mod en eventuel merpris. Hvis man benytter retten frit valg på boligindretning, er borgeren selv entreprenør på projektet. Der er ikke frit valg på løsninger af en boligindretning. Hvem leverer hjælpemidlet, forbrugsgodet eller boligindretningen? Der kan være tale om flere muligheder: 1. Hjælpemiddelcentret, Formervangen For en del af hjælpemidlerne har Albertslund Kommune indgået leverandøraftaler. Det fremgår af skemaerne i kvalitetsstandarden om Albertslund Kommune har indgået en leverandøraftale. Der vil løbende indgås nye leverandøraftaler. Hvis du ønsker at benytte en anden leverandør end den Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale med, skal du selv indkøbe hjælpemidlet og får udgifterne her refunderet, dog højt med et beløb svarende den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet hos sin leverandør. 3. Privat leverandør efter aftale med sagsbehandler i hjælpemiddelafdelingen. Koster hjælpemidlet noget? Hjælpemidler bevilget efter 112 er normalt gratis for borgeren. Driftsudgifter og almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlerne betales af borgeren. I de fælde, hvor borgeren vælger at benytte sig af frit valg af leverandør, kan der blive tale om at betale en eventuel merpris. Forbrugsgoder som er bevilget efter 113, stk. 3: Her skal borgeren selv betale 50 % af prisen på et standardprodukt plus en eventuel merpris afhængig af produktvalg og ekstraudstyr. Driftsudgifter og reparationer betales ligeledes af borgeren. Hvis borgeren pga. sin nedsatte funktionsevne, har brug for en særlig indretning eller kapacitet på forbrugsgodet, dækker kommunen denne ekstra udgift ifølge 113, stk. 4. I særlige fælde kan forbrugsgoder bevilges uden egenbetaling ( 113, stk. 5). Dette gælder når forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, og dermed ikke har en egentlig forbrugsgodeværdi for borgeren. Boligændringer bevilget efter 116 er som hovedregel gratis for borgeren. I fælde, hvor borgeren vælger at benytte frit valg af leverandør, kan der blive tale om at betale en eventuel merpris. Reparationer og almindelig vedligeholdelse betales af borgeren. I særlige fælde afholdes disse udgifter af kommunen. Dette vil fremgå af din bevilling. Hvordan ansøger man? Henvendelse/ansøgning om et hjælpemiddel kan komme fra borgeren selv, pårørende, hospital eller samarbejdsparter, som f.eks. hjemmeplejen, skolen eller daginstitutionen. 06

7 Henvendelsen ses : Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Nordmarks Allé 2620 Albertslund En sagsbehandler vil, ud fra en konkret vurdering, afgøre, hvad kommunen kan byde borgeren. Servicemål Følgende servicemål gælder for hjælpemiddelområdet i Albertslund Kommune. Det stræbes at: Sagsbehandling af ansøgninger på kropsbårne hjælpemidler op startes inden for 2 uger. Sagsbehandling af ansøgninger på el-scootere, trehjulede cykler og større boligændringer op startes inden for 12 uger. Sagsbehandling af ansøgninger på andre tekniske hjælpemidler og mindre boligændringer op startes inden for 4 uger. Sagsbehandling af akutte sager, f.eks. børnesager, APV-hjælpemidler og siddeslingsproblematikker op startes inden for 2 uger. Efter en sag er påbegyndt, kan man forvente en afgørelse inden for cirka 4 uger, da det kan være nødvendigt at indhente lægelige oplysninger eller foretage praktiske afprøvninger, inden en afgørelse kan foreligge. Sager med svære problemslinger kan dog forlænge tidspunktet for afgørelsen. Hjælpemiddelcenter Formervangen Hjælpemiddelcentret drives i samarbejde mellem Glostrup og Albertslund Kommuner. Som borger i Albertslund skal du som hid henvende dig Hjælpemiddelafdelingen på Albertslund Rådhus (tlf.: ), hvis du ønsker at ansøge om et hjælpemiddel/boligindretning/forbrugsgode. Hjælpemiddelcentret tager sig af praktisk rådgivning, levering, hjemtagelse og reparation af de hjælpemidler, som allerede er bevilget. Du kan også møde op på Hjælpemiddelcenteret og få klaret mindre reparationer på dit hjælpemiddel. Ring og bes tid, inden du kommer, så undgår du ventetid. Tilbuddet omfatter dog ikke de opgaver, du selv er forpligtet, såsom lapning, skift af dæk og slanger samt almindelig vedligeholdelse. Hjælpemiddelcenteret Formervangen Glostrup Tel Åbningstid: Mandag onsdag: Torsdag: Fredag:

8 Læsevejledning Alle hjælpemidler mv. er beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hver hjælpemiddel, højre side beskriver målgruppe, formål, funktionsniveau mv. Nedenfor er forklaret, hvad der forstås ved de enkelte elementer i skemaet. Overskrift Hjælpemidler der indgår i ydelsen Lov og paragraf. Hvilket behov hos borgerne skal ydelsen dække? Hvilket formål har forvaltningen med ydelsen? Aktiviteter, der ydes inden for denne lovbestemmelse. Beskrivelse af hvilken målgruppe, der typisk kan få delt ydelsen. Beskrivelse af hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren, der er udgangspunkt for bevilling af ydelsen. Her beskrives, hvem der leverer ydelsen. Beskrivelse af, om borgeren har valgmuligheder for leverandør af ydelsen. Beskrivelse af, hvad borgeren skal betale for ydelsen, og hvilke udgifter der kan indgå. Beskrivelse af særlige forhold, fx om ydelsen kan gives sammen med en anden ydelse. Beskrivelse af evt. afledte forhold, borgeren skal være opmærksom på. 08

9 Kropsbårne/personlige hjælpemidler Diabetesmaterialer Diabetesmaterialer tabletbehandlede diabetikere At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes. At borgeren kan kontrollere sin diabetes, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Omfattet af ydelsen Teststrimler. Lancetter fingerprikker. Ikke omfattet af ydelsen Tabletter. Blodsukkermåleapparat. Merudgifter kost (Mulighed for at søge om merudgifter efter Servicelovens 100). Valgmuligheder m.h.t. leverandør Afledte forhold der skal tages hensyn Diabetiker, der har behov for tabletbehandling. Der skal foreligge lægelig dokumentation hvor følgende indikationer er opfyldt: En risikovurdering af risici for udvikling af senkomplikationer sukkersyge. En vurdering af, hvorvidt patienten har forståelse for og mulighed for anvendelse af testmaterialerne. At patienten forstår at vurdere resultaterne og drage konsekvenserne heraf. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling Der kan max ydes 150 stk. årligt. Diabetesmaterialer insulinbehandlede diabetikere At borgeren selv kan håndtere sin insulinbehandling og/eller sin kombinationsbehandling. At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes. At borgeren selv kan føre og passe sin insulin, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Omfattet af ydelsen Insulinpen. Injektionskanyler engangsbrug. Injektionskanyler flergangsbrug eller permanent brug. Teststrimler. Lancetter fingerprikker. Blodsukkermåleapparat. Taleenhed blodsukkermåleapparat for synshandicappede. Ikke omfattet af ydelsen Insulin, tabletter, ketonstrimler eller anden medicin. Merudgifter kost (Mulighed for at søge om merudgifter efter Servicelovens 100). Diabetikere, der har behov for insulin. Der skal foreligge dokumentation fra læge eller sygehus om behov. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 09

10 Valgmuligheder m.h.t. leverandør Blodsukkermåleapparat dækkes med 50 % af udgiften. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Hjælpemidler cirkulationsbehandling Kompressionsstrømper ben og arme At kompensere for svære ødemer (hævelser). At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Omfattet af ydelsen Kompressionsstrømper : Arme. ben. hænder. Krop. Ansigt mv. Borgere med svære, varige kredsløbslidelser. At der er tale om: Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter behandling. Varige følger efter blodprop i arme/ben. Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling. Kronisk ødem (væske) på grund af ustrækkelig funktion af vener. Ved førstegangshenvendelser kræves dokumentation fra egen læge eller speciallæge. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling Der vil normalt blive bevilget skiftestrømper. Strømpepåtager i fælde hvor borgeren derved bliver selvhjulpen. Særlige bemærkninger Der ydes hjælp udskiftning normalt én gang årligt. Kompressionsudstyr At kompensere for nedsat lymfefunktion. At borgerne selv kan behandle ødemgenerne/ væskeophobning i arme eller ben. Omfattet af ydelsen Pulserende kompressionssystem/pumpe, arm. Pulserende kompressionssystem/pumpe, ben. Manchetter arm eller ben. Reparation. Ikke omfattet af ydelsen Udskiftning af manchet. Borgere med kronisk lymfeødem. 10

11 Valgmuligheder m.h.t. leverandør Der skal foreligge lægelig dokumentation for at sygehusbehandlingen er ophørt. Der bevilges billigst egnede pumpe afhjælpning af behovet. Der skal foreligge en beskrivelse af, i hvilken udstrækning kompressionspumpen afhjælper en nedsat funktionsevne. Der skal foreligge en beskrivelse af, på hvilke områder, kompressionspumpen letter den daglige værelse. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling Skinner og bandager Skinner: Ben, skulder, albue, håndled, hånd At kompensere for borgerens nedsatte kraft og bevægelighed. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Omfattet af ydelsen Funktionsskinner. Reparation. Ikke omfattet af ydelsen Skinner brug ved sportsudøvelse og skinner forebyggelse. Borgere med dagligt vedvarende behov for skinne for at kunne udføre funktioner i dagligdagen. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Ved genansøgning skal det altid undersøges om reparation af skinne er strækkeligt. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling Don-Joy skinne bevilges kun i særlige fælde. Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremslet fodtøj, må det vurderes om der samtidig skal bevilges retning af sko formålet. Særlige bemærkninger Der ydes hjælp genbevilling efter en individuel vurdering. Brokbind At kompensere for de gener en brok giver. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Omfattet af ydelsen Almindeligt brokbind Brokbind med hul stomi. Ikke omfattet af ydelsen Brokbind midlertidig brug i forbindelse med f.eks. ventetiden operation. Borgere med varige gener som følge af brok. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Valgmuligheder m.h.t. leverandør 11

12 Særlige bemærkninger Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling Der ydes hjælp genbevilling efter en konkret individuel vurdering. Lændebælte/støttekorsetter At kompensere for en varigt nedsat funktionsevne i ryggen. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Omfattet af ydelsen Lændebælte. Støttekorset. Skifte korset/lændebælte. Reparation. Ikke omfattet af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Særlige bemærkninger Støttekorsetter, der ydes som led i et behandlingsforløb. Borgere med svære varige ryglidelser. Der vil som udgangspunkt ikke kunne ydes støtte muskellidelser. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling Der ydes hjælp genbevilling efter en konkret individuel vurdering. Halskrave/nakkestøtte Omfattet af ydelsen Halskrave. Nakkestøtte. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Særlige bemærkninger At kompensere for en varigt nedsat nakke/halsfunktion. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Skifte halskrave /nakkestøtte. Borgere, der har behov for støtte af nakke-/halsfunktion for at kunne spise og drikke. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Ja Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling Der ydes hjælp genbevilling efter en konkret individuel vurdering. 12

13 Proteser Brystprotese At erstatte et manglende bryst. At give borgeren kosmetisk kompensation. Omfattet af ydelsen Protese. Strips fastholdelse af protese. Brystvorter. Skifte protese. Ikke omfattet af ydelsen Protesebrystholder. Badedragt. Brystproteser, der indopereres. Kvinder, der har fået bortopereret det ene eller begge bryster. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Valgmuligheder m.h.t. leverandør. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Særlige bemærkninger Der ydes hjælp genbevilling normalt hvert andet år. Arm- og benprotese At erstatte et manglende ben eller arm At få et bedre funktionsniveau Omfattet af ydelsen Silikoneliner. Stumpstrømper. Armprotese. Benprotese. Reparation. Udskiftning. Tilretning. Ikke omfattet af ydelsen - Borgere der er arm- eller benamputeret. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling Særlige bemærkninger Der ydes hjælp genbevilling efter en konkret individuel vurdering. 13

14 Parykker Paryk Omfattet af ydelsen Ikke omfattet af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Særlige bemærkninger At kompensere for varigt abnormt hårtab. At give borgeren kosmetisk kompensation. Parykker og toupeer der er fabriksfremslet/individuelt fremslet. Der ydes ikke paryk midlertidigt hårtab som følge af behandling samt almindelig forekommende hårtab. Borgere med vansirende skaldethed f.eks. pletskaldethed. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Ja Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Ved valg af dyrere produkt, end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan parykken/toupeen fores med bomuld. Holdbarhed gennemsnitlig 1 år. kan medføre hyppigere udskiftning. Der ydes hjælp genbevilling efter en konkret individuel vurdering. Fodtøj og fodindlæg Ortopædisk fodtøj At kompensere for borgerens foddeformitet. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Omfattet af ydelsen Fabriksfremslet ortopædisk fodtøj. Håndsyet fodtøj. Bandagesko. Forsåling/udbedring. Forhøjelser. Reparation. Gængesål. Ikke omfattet af ydelsen Der gives ikke fodtøj sport. Borgere hvor generne af en foddeformitet kan afhjælpes. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale.. Egenbetaling for voksne: 810 kr. (pris 2013). Egenbetaling for børn: 440 kr. (pris 2013). Ved valg af anden leverandør, kan der være yderligere egenbetaling. Ved første gangs bevillinger kan reservefodtøj først bevilges/anskaffes efter 3 måneders forløb, af hensyn eventuelle pasningsproblemer. Til personer over 18 år vil der normalt kunne ydes hjælp udskiftning hver 18. måned. kan bevirke hyppigere udskiftning. 14

15 Ortopædisk fodindlæg At kompensere for borgerens foddeformitet. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Omfattet af ydelsen Ortopædisk fodindlæg. Ikke omfattet af ydelsen Fodindlæg der kan købes i daglig handel. Borgere med: Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet. Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx kloslede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. Stiv fodrod medfødte sammenvoksninger, svære fejlslinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt. Erhvervet platfod som følge af degeneration. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen. Andre foddeformiteter af svarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling Der ydes hjælp genbevilling efter en konkret individuel vurdering normalt en gang årligt. Almindeligt fodtøj Omfattet af ydelsen Ikke omfattet af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Særlige bemærkninger 113 i lov om social service. At kompensere for forskellig fodstørrelse At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Almindeligt fodtøj som kan købes i almindelig handel. Der gives ikke fodtøj sport. Borgere med forskel i skostørrelse på minimum 2 numre. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Borger afholder 50 % af udgiften. Kommunen yder dog maksimalt et skud på kr. (pris 2013). Der ydes hjælp genbevilling efter individuel konkret vurdering normalt efter 15 måneder. 15

16 Særlige beklædningsgenstande Kørepose og regnslag At kompensere for, at der ikke kan bruges almindelig udendørs beklædning. At borgeren kan komme udendørs med kørestol/ klapvogn. Omfattet af ydelsen Kørepose. Regnslag kørestol. Køreslag. Ikke omfattet af ydelsen Regnslag der kan købes i almindelig handel. Borgere, der på grund af nedsat kraft- og bevægelighed ikke er i stand at benytte overtrækstøj eller almindeligt regntøj brug udendørs. Det skal være godtgjort at funktionsnedsættelsen medfører væsentlige problemer med at klare påklædning af normalt udendørs tøj/regntøj. Albertslund kommune har ikke indgået leverandøraftale. Ja Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et produkt der er dyrere end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Kropsbårne beskyttelseshjælpemidler Hjælpemidler hovedbeskyttelse At beskytte hovedet ved fald. At beskytte hovedet ved fald, og dermed forhindre hovedtraumer. Omfattet af ydelsen Beskyttelseshjelm fabriksfremslet. Beskyttelseshjelm individuel fremslet. Reparation. Ikke omfattet af ydelsen Almindelig cykelhjelm. Borgere med udtalt risiko for hovedtraumer. Borgere med udtalt risiko for hovedtraumer. Albertslund har ikke indgået leverandøraftale. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et produkt der er dyrere end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Stomimaterialer Stomimateriale At kompensere for en nedsat tarmfunktion. Afhjælpe følgerne efter en stomi operation. Omfattet af ydelsen Stomiposer. Stomibælte. Stomipasta. Hudbeskyttende cremer. Hudbeskyttende ringe. 16

17 Ikke omfattet af ydelsen Vatpinde. Plast- eller gummihandsker. Hudservietter. Normale hudcremer. Affaldsposer. Borgere, der har fået foretaget én af følgende operationer: Kolostomi (kunstig udføring af tyktarmen). Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen). Urostomi (kunstig udføring af urinveje). Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Valgmulighed m.h.t. leveran- dør Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling 17

18 Hjælpemidler personlig pleje Hjælpemidler vask og bad Bademåtte, skridsikker 15 i Arbejdsmiljøloven. At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. At undgå arbejdsulykker. Omfattet af ydelsen Bademåtte i specielle mål. Ikke omfattet af ydelsen Bademåtte købt i almindelig handel. Skridsikre bånd. Plejepersonale der hjælper ved personlig hygiejne. Ikke relevant. Hjælpemiddelcentret. Ydelsen er gratis for borgeren. Af hensyn hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler fjernes, for at gøre plads hjælpemidler og arbejdsforhold. Hårvaskebakke 15 i arbejdsmiljøloven. At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. At borgeren kan få vasket hår af hjælper. Omfattet af ydelsen Hårvaskebakke sengebrug Reparation. Plejepersonale der hjælper ved personlig hygiejne. Borgere der bades i sengen. Hjælpemiddelcentret. Ydelsen er gratis for borgeren. Af hensyn hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler fjernes, for at gøre plads hjælpemidler og arbejdsforhold. Bruseleje 15 i arbejdsmiljøloven. At borgeren kan få bad trods nedsat funktion. At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. Omfattet af ydelsen Bruseleje med/uden hjul fast højde eller højdeindsleligt. Tilbehør Reparation Plejepersonale/ pårørende der plejer borger Borgerens behov kan ikke afhjælpes ved badestol/ bademåtte. Hjælpemiddelcenteret. Ydelsen er gratis for borgeren. 18

19 Af hensyn hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler fjernes, for at gøre plads hjælpemidler og arbejdsforhold. Badehjælpemidler, øvrige 112 i lov om social service eller 15 i arbejdsmiljøloven At borgeren kan bade eller på trods af nedsat funktion. At borgeren får mulighed for at bade selvstændigt eller med hjælp. Omfattet af ydelsen Badetaburet m. håndgreb Badebræt kar. Badekarindsats. Badekarsæde, drejeligt. Specialpasning/behør. Reparation. Ikke omfattet af ydelsen Badetaburet uden håndgreb. Et-trins skammel. Borgere med nedsat funktionsevne. Borgeren kan kun tage bad siddende. Albertslund Kommune har kun indgået leverandøraftale på badetaburetten. Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljølovens 15. Ja, hvis det er bevilget efter servicelovens 112. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Af hensyn hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler fjernes, for at gøre plads hjælpemidler og arbejdsforhold. Hjælpemidler toiletbesøg Bade- toiletstol 112 i lov om social service eller 15 i arbejdsmiljøloven. At klare toiletbesøg på trods af nedsat funktion. At borgeren kan klare toiletbesøg selvstændigt eller med hjælper. Omfattet af ydelsen Bade- toiletstol med/uden hjul Bade- toiletstol med hjul, kipfunktion Bade- toiletstol med drivhjul Tilbehør og specialpasning Reparation Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. Der kan bevilges toiletstol borgere, der har vanskeligt ved at sidde, sætte sig eller rejse sig, samt borgere der pga. nedsat gangfunktion ikke er i stand at gå ud på toilettet. Toiletstole med kipfunktion bevilges, hvis borgeren har nedsat siddende balance og dermed ikke kan sidde opret. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftaler. Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljølovens 15. Ja, hvis det er bevilget efter servicelovens 112 Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling Af hensyn hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler fjernes, for at gøre plads hjælpemidler og arbejdsforhold. Toiletforhøjer 112 i lov om social service eller 15 i arbejdsmiljøloven. 19

20 At borgeren kan sætte/rejse sig fra toilettet. At borgeren kan klare toiletbesøg med/uden hjælp, og dermed i videst mulig omfang blive mere selvhjulpen. Omfattet af ydelsen Fastmonteret toiletforhøjer med/uden armlæn. Ikke omfattet af ydelsen Reparation. Løse toiletforhøjere. Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. Borgere der har vanskeligheder med at rejse/sætte sig på toilettet. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Ja, hvis det er bevilget efter servicelovens 112 Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljølovens 15. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling Af hensyn hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler fjernes, for at gøre plads hjælpemidler og arbejdsforhold. Borger skal selv opbevare det oprindelige toiletsæde. Kommunen erstatter ikke eventuelt bortkommende toiletsæder. Toiletløfter, elektrisk 112 i lov om social service At borgeren kan sætte sig/rejse sig fra toilettet. At borgeren selvstændigt kan klare toiletbesøg, og dermed i videst mulig omfang bliver mere selvhjulpen. Omfattet af ydelsen Elektrisk toiletløfter Specialpasning Reparation Eventuelt etablering af strøm på badeværelset Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. Borgeren skal blive selvhjulpen med hensyn toiletbesøg, og behovet skal ikke kunne afhjælpes på anden måde. Bevilges i særlige fælde hvor borgerens nedsatte funktioner udelukker brug af bade- toiletstol. Valgmulighed m.h.t. leveran- dør Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Toiletløfteren skal sluttes el. Borger skal selv opbevare det oprindelige toiletsæde. Kommunen erstatter ikke eventuelt bortkommende toiletsæder. Toiletbræt med vaske- og tørrefunktion At borgeren selvstændigt kan klare toiletbesøg. At borgeren kan klare sig uden hjælp på badeværelset og dermed blive selvhjulpen. Omfattet af ydelsen Installation af toiletbræt med vaske- og tørrefunktion. Borgere der på grund af deres lidelse, ikke er i stand at tørre sig selv efter toiletbesøg, men som i øvrigt vil være selvhjulpne i toiletsituationen. Borgere med en varigt nedsat funktionsevne. Ved bevilling af et toiletbræt med vaske- og tørrefunktion skal borger blive fuldstændig uafhængig af andres hjælp på badeværelset. 20

21 Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Toiletbrættet skal sluttes el. Borger skal selv opbevare det oprindelige toiletsæde. Kommunen erstatter ikke eventuelt bortkommende toiletsæder. Armlæn som monteres på toilet 112 i lov om social service eller 15 i arbejdsmiljøloven. At borgeren kan sættes sig og rejse sig fra toilettet. At borgeren kan klare toiletbesøg med eller uden hjælp, og dermed i videst mulig omfang blive mere selvhjulpen. Omfattet af ydelsen Toiletbræt med armlæn. Reparation. Borgere med nedsat funktionsevne. Borgeren skal have behov for støtte for at kunne rejse/sætte sig på toilettet. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Ja, hvis det er bevilget efter servicelovens 112 Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljølovens 15. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling Af hensyn hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler fjernes, for at gøre plads hjælpemidler og arbejdsforhold. Borger skal selv opbevare det oprindelige toiletsæde. Kommunen erstatter ikke eventuelt bortkommende toiletsæder. Forflytning i sengen Rebstige, sengebånd og fritstående galge At kompensere for nedsat funktionsevne. At borgeren kan skifte sling i sengen ved egen hjælp. Omfattet af ydelsen Rebstiger. Sengebånd. Fritstående galge. Borgere med varig funktionsnedsættelse. Borgeren bliver i stand at skifte sling i sengen. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. 21

22 Glidebræt Omfattet af ydelsen 112 i lov om social service eller 15 i arbejdsmiljøloven. At kompensere for en nedsat standfunktion. At borgeren kan klare forflytning selvstændigt eller med hjælp. Glidebrætter. Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. Borgeren bliver i stand selvstændigt eller med personhjælp at forflytte sig f.eks. fra seng kørestol. Ja, hvis det er bevilget efter servicelovens 112 Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljølovens 15. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borgeren vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, er der egenbetaling. Vendelagen og el-vendelagen Omfattet af ydelsen Glidestykker. Glidepuder. Glidelagen. 15 i arbejdsmiljøloven. At kompensere for nedsat muskelkraft og mobilitet, samt at sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. At undgå arbejdsulykker. Vendelagen med el-motor. Borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Borgeren har svært ved at hjælpe ved forflytninger i sengen.. Borgeren bliver med personhjælp i stand at vende sig i sengen. For et vendelagen med el-motor gælder følgende kriterier: Borgeren skal være ude af stand at vende sig i sengen ved egen hjælp. Det er ikke muligt for hjælperen at benytte øvrige hjælpemidler. Hjælpemiddelcenteret. Ydelsen er gratis for borgeren. Af hensyn hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler flyttes, for at gøre plads hjælpemidler og arbejdsforhold. Glidelagen Omfattet af ydelsen 112 i lov om social service At kompensere for nedsat funktionsevne At borger selvstændigt kan vende og forflytte sig i sengen Glidelagen Borgere der ikke selvstændigt kan vende- og forflytte sig i sengen Borger er ikke i stand at klare forflytningen på anden måde. 22

23 Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Senge Barneseng med el-funktioner 15 i arbejdsmiljøloven. At forældre og hjælpere får mulighed for at pleje et handicappet barn i sengen. At sikre forældre og hjælpere de nødvendige arbejdsredskaber brug ved plejen af barnet. Omfattet af ydelsen Barneseng med el-indsling i højde og liggeflade. Reparation. Tilbehør og specialpasning. Ikke omfattet af ydelsen Almindelig barneseng. Børn med nedsat fysisk funktionsevne. Højdeindslingen skal være nødvendig for at kunne hjælpe barnet med personlig pleje, forflytning og lejring. Hjælpemiddelcenteret. Ydelsen er gratis for borgeren. Af hensyn hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler fjernes, for at gøre plads hjælpemidler og arbejdsforhold. Plejeseng med el-funktioner 112 i lov om social service eller 15 i arbejdsmiljøloven. Hjælp selvstændigt at komme i/ud af sengen. Hjælp personlig hygiejne i sengen. At borgeren selvstændigt kan komme i og ud af sengen eller at sikre plejepersonalets arbejdsforhold i borgers hjem. Omfattet af ydelsen Seng med 4-delt liggeflade motor højde- og rygdel som standard. Standard skummadras Speciel behør Reparation. Ikke omfattet af ydelsen Sengebund med el-funktioner. Almindelige elevationssenge. Sengebund med manuel indsling. Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. Borgeren kan ikke rejse sig fra en fast højde, og har derfor brug for højdeindsling af sengen for at kompensere for en nedsat funktion. Borger skal ved bevilling efter 112 selv kunne klare forflytninger /fra kørestol. Eleverbart hovedgærde eller klodser under egen seng, afhjælper ikke problemet. Borgere der bliver plejet i sengen og hjælpere derfor har brug for en plejeseng af hensyn arbejdsmiljøet Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. 23

24 Nej, hvis det er bevilget efter arbejdsmiljølovens 15. Ja, hvis sengen er bevilget efter servicelovens Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling Af hensyn hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler eller tæpper fjernes, for at gøre plads hjælpemidler og optimere arbejdsforholdene. Eleverbart hovedgærde At kompensere for nedsat lunge- og/eller hjertefunktion. At give borgeren mulighed for at sove på trods af vejrtræknings- og/eller Omfattet af ydelsen hjerteproblemer. Eleverbart hovedgærde, manuelt/elektrisk Hvem kan modtage ydelsen? Reparation Borgere med nedsat fysisk funktionsevne. Borgere med lægeligt dokumenteret behov for at ligge med hævet hovedgærde. Behovet kan ikke løses med ekstra puder. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borgeren et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Det er en forudsætning, at man kan komme under sengen, for at spænde hovedgærdet fast. Forflytningshjælpemidler Stålift 15 i arbejdsmiljøloven. At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. At borgeren kan blive hjulpet med forflytning. Omfattet af ydelsen Stålift. Standardløftesejl. Specialpassede løftesejl. Plejepersonale eller pårørende der hjælper med forflytningerne. Borgeren er ikke i stand at klare flytning på anden måde. Borgeren kan samarbejde om flytningen. Borger har en sikker og stabil standfunktion. Hjælpemiddelcentret. Ydelsen er gratis for borgeren. Der foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn. Af hensyn hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler eller gulvtæpper fjernes, for at gøre plads hjælpemidler og optimere arbejdsforholdene. 24

25 Gulvlift Omfattet af ydelsen Gulvlift. Løftesejl. 15 i arbejdsmiljøloven. At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. At borgeren kan blive flyttet og fra seng, kørestol, badestol mv. At en gulvlift er nødvendig for at sikre hjælpernes arbejdsmiljø. Borgere uden stand- eller gangfunktion. Borgeren kan ikke flyttes ved hjælp af ståløfter eller øvrige forflytningshjælpemidler. Borgeren kan ikke medvirke forflytningen. Hjælpemiddelcentret. Ydelsen er gratis for borgeren. Der foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn. Af hensyn hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler eller gulvtæpper fjernes, for at gøre plads hjælpemidler og optimere arbejdsforholdene. Loftlift 15 i arbejdsmiljøloven. At borgeren kan blive flyttet og fra seng, kørestol, badestol mv. At en loftlift er nødvendig for at sikre hjælpernes arbejdsmiljø At sikre arbejdsmiljøet i borgers hjem. Omfattet af ydelsen Montering af skinner i loft/væg Løftemotor Løftesejl Lovpligtigt serviceeftersyn Reparation Plejepersonale eller pårørende der hjælper med forflytninger..borgere der ikke kan forflyttes ved hjælp af gulvlift eller øvrige forflytningshjælpemidler. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Ydelsen er gratis for borgeren. Der foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn Af hensyn hjælpernes arbejdsmiljø, kan der kræves at eventuelle møbler fjernes, for at gøre plads hjælpemidler og arbejdsforhold. 25

26 Hjælpemidler personlig mobilitet Støttehjælpemidler Ståstøtte-stativ At kompensere for en nedsat standfunktion. At borger kan opnå en stående aktivitet af længere varighed. At fremme barnets naturlige udvikling. Omfattet af ydelsen Fast ståstøtte-stativ. Vipbar ståstøtte-stativ med el- eller hydraulisk funktion. Reparation. Fortrinsvis børn med svær nedsat fysisk funktionsevne samt børn med nedsat standfunktion. Borgeren kan ikke benytte gangredskab Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være en egenbetaling. Ganghjælpemidler Stokke At kompensere for en nedsat gangfunktion. At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs- /udendørs. Omfattet af ydelsen Indslelig håndstok med anatomisk greb. Albuestokke, enkeltindslelige. Albuestokke, dobbeltindslelige. Underarmsstokke. Fire- eller fempunktsstokke. Tilbehør/specialpasning. Reparation. Ikke omfattet af ydelsen Håndstok med standardgreb. Sammenklappelig stok. Udskiftning af dupsko. Pigsko. Borgere med nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer. Den nedsatte gangfunktion skal ikke kunne afhjælpes af en håndstok købt i almindelig handel. Albertslund Kommune har kun indgået leverandøraftale på albuestokkene. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling 26

27 Rollator At kompensere for en nedsat gangfunktion og/eller balance. At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs/udendørs og dermed opretholde en aktiv værelse. Omfattet af ydelsen Rollatorer med 4 hjul Èn-håndsrollator Kurv, stokkeholder, bakke Reparation Ikke omfattet af ydelsen Indkøbsshopper, indkøbstrolley Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance Borgeren er ikke i stand at færdes inde eller udendørs uden risiko for fald. Ved udendørs gang er der behov for at kunne hvile undervejs. Borgeren bliver med rollator uafhængig af personstøtte ved gang. Ekstra rollator kan bevilges: Hvor borgeren ikke ved egen hjælp kan få rollatoren ind/ud af boligen. Hvis boligen er indrettet, så borgeren skal færdes på flere etager. Albertslund Kommune har indgået leverandøraftale. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling Hvis rollator benyttes indendørs, kan det være nødvendigt at fjerne dørtrin for at mindske faldrisikoen. Gangbuk At kompensere for en nedsat gangfunktion. At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt primært indendørs. Omfattet af ydelsen Højdeindslelig gangbuk. Reparation. Borgere med nedsat gangfunktion. Borgeren kan ikke færdes uden risiko for fald. Borgeren kan ikke færdes sikkert med stok eller rollator. Hvis boligen er i flere plan, kan der efter behov, bevilges gangbuk brug på hver etage. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borger vælger et dyrere produkt end bedst egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være en egenbetaling. Der kan blive tale om fjernelse af dørtrin for at nedsætte faldrisikoen. 27

28 Cykler Trehjulet cykel At kompensere for en nedsat gangfunktion og nedsat balance. At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt over længere afstande udendørs - og dermed opretholde en aktiv værelse. Omfattet af ydelsen Trehjulede cykler med to baghjul Trehjulede cykler med to forhjul Specialpasning 1 kurv Lås Overtræksgarage Reparation Ikke omfattet af ydelsen Almindelig drift og vedligeholdelse. Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance, som ikke længere kan cykle på tohjulet cykel. For børn gælder, at de skal være over den alder, hvor der normalt bruges støttehjul på cyklen. Borgeren skal have behov for ekstra støtte for at kunne cykle. Der skal være tale om et væsentligt behov for at transportere sig over længere afstande. Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, f.eks. ved offentlig transport, Flextrafik eller i egen bil. Borgeren er på grund af balanceproblemer og/eller et fysisk handicap ikke i stand at benytte almindelig tohjulet cykel. Der kan ikke bevilges trehjulet cykel hvis formålet udelukkende er at få motion. Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Vælger borger et dyrere produkt end bedste egnede og billigste hjælpemiddel, vil der være egenbetaling. Trehjulet cykel med el-hjælpemotor At kompensere for en nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance. At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt over længere afstande udendørs og dermed opretholde en aktiv værelse. Omfattet af ydelsen Trehjulet cykel med el-hjælpemotor. Specialpasning. Reparation. Overtræksgarage. Ikke omfattet af ydelsen Almindelig drift og vedligeholdelse. Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance. Borgere med nedsat hjerte og/eller lungefunktion, kombineret med nedsat gangfunktion. Borgeren skal have behov for ekstra støtte for at kunne cykle. Der skal være tale om et væsentligt behov for at transportere sig over længere afstande. Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, f.eks. ved offentlig transport, Flextrafik eller i egen bil. Borgeren er på grund af et fysisk handicap ikke i stand at benytte tohjulet cykel eller trehjulet cykel uden hjælpemotor. 28

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2018-2019 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2017 Gældende

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Indhold Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler... 1 Diabetes - Insulinkrævende

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet Køge Kommune Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler... 5 Arm- og benproteser... 6 Brystproteser...

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112.

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112. Kvalitetsstandarder 2016-2017 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om social service 112 Lovgrundlag og kriterier for Ydelser på hjælpemiddelområdet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KROPSBÅRNE/PERSONLIGE

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter.

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter. Hvem kan søge personlige, kropsbårne hjælpemidler? Du kan søge om støtte til personlige kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler 2015 1 1. INDLEDNING... 4 2. PERSONLIG PLEJE ISO 09... 6 2.1 KØREPOSE OG REGNSLAG... 6 2.2 RYGEFORKLÆDE... 7 2.3 STRØMPEPÅTAGER... 8 2.4 KNAPPEKROGE... 9 2.5 FLYTBARE

Læs mere

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.6.2 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER Hvem kan få hjælp? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 5 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SERVICEMÅL...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Tilknytning til arbejdsmarkedet og forskellige tilskudsmuligheder V/ Socialrådgiver Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling Disposition

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 4 SERVICEMÅL... 5 LEVERANDØRAFTALER

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s.

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

A-kursus i fod & ankelkirurgi

A-kursus i fod & ankelkirurgi A-kursus i fod & ankelkirurgi Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Hvidovre Hospital 26. 27. september 2011 Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Ortopædisk fodtøj Fodindlæg Konservative

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er besluttet af Social og Sundhedsudvalget d. 6. oktober 2010. Som en del af kvalitetsopfølgningen

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Lovhjemmel Lov om Social Service 112

Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Kvalitetsstandarder 2015-16: 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift KEN nr 9206 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2143-54416 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance 3-hjulet cykel til voksne Iso-type 12 18 06 Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere