TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen"

Transkript

1 Udfærdiget af: PFR.AS Center: Ældrecenter Dato: 22.januar 2014 Notat vedrørende: Bilag 2: Projektkatalog til udmøntning af pulje til løft af ældreområdet Nedenfor følger forslag til projekter og indsatser, der kan overvejes realiseret med de tilførte midler fra den 1 milliard kroner, der er afsat på finanslov 2014 og fremefter. Tårnby kommune får mulighed for at søge om 7,9 millioner kroner. I forslagene er udgifterne i 2014 beregnet med 7/12 virkning, da projekter og forslag først kan forventes etableret med start fra maj Engangsudgifter i 2014 er medregnet med 12/12 virkning. Følgende lønfakta er lagt til grund for beregningen af lønudgifter, hvori er indeholdt kr. pr. stilling til kurser mv.: Social- og sundhedsassistenter Professionsbachelor (fys-, ergo, sygeplejerske) Kandidat kr kr kr. 1. Styrket rehabiliteringsindsats og genoptræningsindsats 1.1 Forkortet ventetid på genoptræning Ved at sænke ventetiden på genoptræning fra tre til to uger styrkes effekten af genoptræningsindsatsen og fysisk inaktivitet, risiko for sygdom, (gen)indlæggelse og fald forebygges. Ved at ansætte yderligere tre fysioterapeuter, en ergoterapeut og en halv visitator, vil ventetiden på genoptræning kunne sænkes fra tre til to uger. Der er bred evidens for, at kort ventetid har en stor indflydelse på effekten af genoptræningen Ældre svækkede borgere, der er i forøget risiko for yderligere funktionstab som følge af lang ventetid; efter fx udskrivning fra sygehus eller sygdom i eget hjem. Tilbuddet visiteres i henhold til Sundhedslovens 140 eller Lov om Social Service; 86 stk. 1. Løn: 4,500 årsværk fys- og ergoterapeuter kr Etablering af arbejdsplads 2014: kr. 2014: (7/12=2,700 årsværk) kr. 2015: kr. 2016: kr. Side 1 af 16

2 1.2 Vedligeholdelsestræning efter endt genoptræningsforløb Udvidelse af indsatsen i forhold til vedligeholdelsestræning med det formål at forebygge fysisk inaktivitet og deraf følgende risiko for sygdom, (gen)indlæggelse og fald hos ældre borgere med relativt lavt funktionsniveau. To hold med borgere deltager én gang om ugen i et 3 måneders træningsforløb i sundhedscentret. Træningen varetages af en fysio- eller en ergoterapeut. Træningen vil hovedsagligt være styrke-, balance- og let konditionstræning med vægt på funktionelle øvelser med høj overføringsværdi til hverdagens aktiviteter. En væsentlig forudsætning for tilbuddet er en kørselsordning, da målgruppens funktionsniveau typisk vil umuliggøre, at borgeren selv kan transportere sig. Ud af 15 deltagere vurderes det at ca. 10 personer vil have dette behov. Ældre borgere, der har et relativt lavt funktionsniveau. Borgere, der typisk har gennemgået et rehabiliterings- eller genoptræningsforløb eller fx er i risiko for fald. Tilbuddet visiteres i henhold til Lov om Social Service; 86 stk. 2. Løn: 0,300 årsværk fys- og ergoterapeuter kr. Øvrige udgifter: kr. 2014: (7/12=0,200 årsværk) kr. 2015: kr. 2016: kr. 1.3 Virtuel genoptræning (computerbaseret selvtræning) Via en forbedret egenindsats at optimere udbyttet af virtuelle genoptræningsforløb for ældre og minimere antallet af forebyggelige indlæggelser. Ved at kunne udføre øvelser på egen hånd hjemme vil borgeren opleve en bedre kontinuitet og fremgang i træningen og de mange afbud, som sårbare ældre typisk har, vil ikke have så store konsekvenser for det samlede forløb. Ved at understøtte borgerens egenindsats kan man optimere udførelsen af øvelserne i hjemmet, så det for den enkelte borger bliver lettere efterfølgende at vedligeholde det opnåede funktionsniveau og fortsat være fysisk aktiv. Borgeren instrueres i hjemmetræningsprogram ifølge virtuel genoptræning, som er et computerprogram individuelt målrettet samt overvåget og løbende justeret af en terapeut. Borgeren låner i træningsperioden, som typisk er på 12 uger, en enhed i Sundhedscentret. En enhed kan således være udlånt 4 gange pr. år. Det beskrevne budget dækker udgiften til fem enheder og derved kan man tilbyde virtuel genoptræning til 20 borgere om året. Hvis det vurderes, at borgeren har behov for hjælp til opsættelse af enhed og videre instruktion i eget hjem, aftales det med en terapeut, der indenfor en uge aflægger borgeren et besøg. Borgeren instrueres i at træne dagligt, når han ikke træner i sundhedscentret. En terapeut følger op på træningen via pc på sundhedscentret, justerer træningsprogrammet og giver borgeren feedback næste gang han møder til træning i sundhedscentret. Side 2 af 16

3 Ældre borgere, der vurderes til at have udbytte af understøttet egenindsats i forbindelse med et træningsforløb. Øvrige udgifter: Indkøb af udstyr (5 enheder samt licens og support) kr. Efterfølgende årlige drift : kr. 2014: kr. 2015: kr. 2016: kr. 1.4 Træningstilbud weekend og aften på rehabiliteringspladser på Travbanehuset Træningstilbud i weekenden og om aftenen på kommunens midlertidige døgnpladser til rehabilitering for at øge borgernes mulighed for hurtigere at vende tilbage til eget hjem og en normal hverdag. For at øge borgernes mulighed for hurtigere at vende tilbage til eget hjem og en normal hverdag udvides træningstilbuddet, således at borgeren på midlertidige rehabiliteringspladser også om aftenen og i weekenden får den nødvendige assistance til sit træningsforløb. Ved at øge normeringen til rehabiliteringspladserne vil det blive muligt at afse ekstra plejepersonale om aftenen og i weekenderne til en styrket træning for borgerne. Det betyder, at den rehabiliterende indsats om aftenen og i weekenderne styrkes markant, så borgernes færdigheder udvikler sig hurtigere med kortere rehabiliteringsophold som følge. Forslaget vil øge rotationen på de midlertidige døgnpladser, hvilket på sigt vil give flere borgere mulighed for en døgnplads. Borgere visiteret til kommunens midlertidige rehabiliteringspladser. Løn: 2,000 årsværk social- og sundhedsassistent kr. 2014: (7/12=1,170 årsværk) kr. 2015: kr. 2016: kr. 1.5 Kostkonsulent og madlavningskursus Formålet er, at ældre borgeres ernæringsstatus forbedres, hvilket bl.a. kan medvirke til at forebygge (gen)indlæggelser. En udkørende kostkonsulent, som frontpersonalet kan henvise til ved behov for individuel kostvejleding til den ældre borger med dårlig ernæringsstatus, samt særligt svækkede og kronisk syge borgere. Kostkonsulenten vil skulle afdække den enkelte borgers ernæringsbehov og hjælpe med at tilpasse madens næringsindhold derefter. Herudover vil kostkonsulenten kunne henvise til relevante tilbud. Ud over eksisterende tilbud, som konsulenten kan henvise til, skal kostkonsulenten afholde Side 3 af 16

4 madlavningskurser for ældre. Praktiske madlavningskurser for ældre vil øge de ældres tilegnelse af viden om sund mad, forbedre de ældres sociale relationer og dermed også forebygge ensomhed. Særlig indsats for småtspisende og ældre er beskrevet i Forebyggelsespakke Mad & Måltider. Ældre med dårlig ernæringsstatus og usunde spisevaner Løn: 1,000 årsværk diætist kr. Øvrige udgifter årligt: kr. Etablering af arbejdsplads 2014: kr. 2014: (7/12=0,590 årsværk) kr. 2015: kr. 2016: kr. 1.6 Bedre træningsfaciliteter Tilpasning af indretning og nyanskaffelse af udstyr til træningsfaciliteterne for at øge træningsaktiviteten for plejehjemsbeboere og daghjemsgæster på Travbanehuset, så selvhjulpenhed og egenomsorg styrkes. Incitamentet til at træne og udbyttet af træningen afhænger i høj grad af attraktive og varierede træningsfaciliteter. Derfor styrkes tilpasning af indretning og nyanskaffelse af inventar i fysioterapien samt etablering af udendørs træning. Forbedrede træningsfaciliteter forventes at øge træningsaktiviteten og dermed forbedre brugernes fysiske funktionsniveau. Borgere i døgnrehabiliteringsforløb, daghjemsgæster, der modtager vedligeholdelsestræning, samt plejehjemmets beboere. Etableringsomkostninger: kr. 2014: kr. 2015: 0 kr. 2016: 0 kr. 1.7 Behandlingsredskaber i forbindelse med rehabilitering og genoptræning At borgerne opnår en større selvstændighed via en hurtigere og mere effektiv rehabilitering eller genoptræning, samt et mindre forbrug af hjemmehjælpsydelser. Et øget forbrug af behandlingsredskaber via en proaktiv og mere lempelig bevillingsprocedure i forbindelse med rehabilitering og genoptræning. Det er fysio- og ergoterapeuterne, der i forbindelse med rehabilitering og genoptræning bevilger midlertidige behandlingsredskaber i forbindelse med træning. Det drejer sig om behandlingsredskaber som håndgreb, badebænk, toiletforhøjer, hjælpemidler til af- og påtagning af strømper, rollator etc. Ved at terapeuterne får en mere proaktiv tilgang til behandlingsredskaberne, samt en kort Side 4 af 16

5 sagsbehandlingstid forventes det, at rehabiliterings- eller træningsindsatsen bliver mere effektiv og borgerne vil opnå større selvstændighed. Den faglige vurdering af behovet for et midlertidigt behandlingsredkskab i forbindelse med rehabilitering eller genoptræning vil, som i dag, blive varetaget af en fysio- eller ergoterapeut, mens det praktiske omkring hjælpemidlerne; administration, vedligeholdelse og rengøring af returneret hjælpemiddel vil varetages af en administrativ assistent. Eventuel opsætning af støttehåndgreb på badeværelse el. lign. tilkøbes som håndværkerydelse. Primært den ældre del af de borgere, der modtager rehabilitering og/eller genoptræning. Løn: 0,300 årsværk social- og sundhedsassistent kr. Øvrige udgifter: hjælpemidler, transport, håndværkere kr. 2014: (7/12=0,170 årsværk) kr. 2015: kr. 2016: kr Gratis udlevering af hoftebeskyttere Gratis udlevering af hoftebeskyttere for at reducere hofteskader på baggrund af fald hos ældre og derved undgå indlæggelser. I forbindelse med faldudredning udarbejdes en faglig vurdering af faldforebyggelseskoordinator om det vil være relevant at udlevere hoftebeskyttere til den faldtruede borger. Det vurderes, at 65 borgere vil have gavn af, samt gøre brug af, udlevering af hoftebeskyttere. Der udleveres 3 par årligt af underbuksetypen, således at borgeren kan udskifte af hygiejniske årsager. Hoftebrud rammer borgere, der i forvejen er skrøbelige og med nedsat funktionsniveau. Bruddet får derfor ofte alvorlige konsekvenser, med et længere indlæggelses-, genindlæggelses- og genoptræningsforløb. Hoftebeskyttere reducerer faldkræfterne mod hoften og studier viser at hoftebeskyttere kan reducere risikoen for hoftebrud ved fald med 60 %. Ældre skrøbelige borgere med gang- og balanceproblemer, som enten er faldet eller er i risiko for at falde. Hoftebeskyttere (65 x 3 x 515,-): kr. 2014: kr. 2015: kr. 2016: kr. Side 5 af 16

6 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 2.1 Styrket indsats for sammenhængende borgerforløb Styrkelse af den koordinerende indsats for at skabe sammenhængende borgerforløb, der giver borgerne øget livskvalitet og forebygger indlæggelser. Hjemmehjælpskommissionen anbefaler, at kommunerne øger fokus på at skabe sammenhængende og koordinerede borgerforløb for svage borgere med omfattende og komplekse behov. Et sammenhængende forløb er afgørende for at øge borgernes oplevelse af kvalitet og for at sikre den rigtige tilpassede pleje og behandling for borgeren, så indlæggelser og genindlæggelser forebygges. Koordineringsbehovet gælder internt i kommunen mellem sygeplejen, hjemmeplejen, visitationen m.fl. og mellem kommunen og eksterne aktører som praktiserende læger og hospitaler på alle tider af døgnet. Kommunen arbejder målrettet med at skabe sammenhængende borgerforløb, men vil med denne indsats særligt styrke den koordinerende indsats i aftenvagten. Der normeres 2,000 koordinerende sygeplejersker til dækning af indsatsen i aftentimerne. Den koordinerende sygepleje skal sikre igangsættelse af nye indsatser i aftentimerne indenfor såvel sygepleje, som hjemmepleje samt styrke overleveringen mellem vagtskifter. De svageste borgere, samt borgere der udskrives fra hospital. Løn: 2,000 årsværk sygeplejersker kr. Etablering af arbejdsplads 2014: kr. 2014: (7/12=1,170 årsværk) kr. 2015: kr. 2016: kr. 2.2 Hjemmebesøg i forbindelse med udskrivelse Hjemmebesøg i forbindelse med udskrivelse af ældre svækkede borgere for at forebygge genindlæggelse. Der er evidens for at opfølgende hjemmebesøg, hvor primærsygeplejen sammen med praktiserende læge og/eller hjemmeplejen udfører hjemmebesøg i forbindelse med udskrivelse af ældre svækkede borgere, reducerer risikoen for genindlæggelse betragteligt. Ved at styrke indsatsen vil antallet af hjemmebesøg i forbindelse med udskrivelse kunne øges, og der vil kunne gives mulighed for modtagelsesbesøg i aftentimerne, når borgerne kommer hjem fra hospital. Dette sikrer en hurtig iværksættelse af en målrettet og koordineret indsats. Der indgås aftale med de praktiserende læger i kommunen om opfølgende hjemmebesøg for både borgere i eget hjem og plejehjemsbeboere. Der tilføres 1,500 stilling for at kunne understøtte den øgede aktivitet i forbindelse med hjemmebesøg ved udskrivelser, således at der hurtigt kan revisiteres og tilpasses i ydelser. Denne indsats forventes afspejlet i faldende genindlæggelser, idet hjælpen målrettes og Side 6 af 16

7 iværksættes hurtigt i tæt dialog med borgeren, hospital, praktiserende læger og kommunen. Borgere, der er udskrevet fra hospitalet. Løn: 1,500 årsværk sygeplejersker kr. Etableringsomkostninger af bil første år, 2014: kr. Årlige driftsomkostninger, 2015 og frem: kr. Etablering af arbejdsplads 2014: kr. Øvrige udgifter årligt: kr. 2014: (7/12=0,880 årsværk) kr. 2015: kr. 2016: kr. 2.3 Døgndækket sygeplejefaglig akutfunktion Døgndækket sygeplejefaglig akutfunktion, der kan tilkaldes af hjemmepleje og plejehjem ved akutte situationer for at forebygge indlæggelser. Etablering af døgndækket sygeplejefaglig akutfunktion på tværs af hjemmepleje og plejehjem ved oprettelse af sygeplejerske-stillinger med 4,600 årsværk til dækning af døgnfunktionen. Akutfunktionen skal stå til rådighed for hjemmeplejen og plejehjemmene ved særligt komplekse situationer, hvor alternativet er indlæggelse. Samtidig skal akutfunktionen kunne tilkaldes ved pludseligt opståede behov for sygeplejefaglig bistand f.eks. til sondeskift. Den nuværende døgndækning i hjemmeplejen er bundet op på konkrete indsatser og kan derfor ikke afgive ressourcer til pludseligt opståede situationer. Målet er, at plejepersonalet i de situationer, hvor det ikke er livstruende akut i stedet tilkalder hjælp fra akutfunktionen frem for at kontakte læge eller ambulance. Akutfunktionen skal højne det sygeplejefaglige kompetenceniveau samt mindske antallet af indlæggelser, både i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Plejehjemsbeboere og ældre borgere i eget hjem. Løn: 4,600 årsværk sygeplejersker kr. Etableringsomkostninger af bil første år, 2014: kr. Årlige driftsomkostninger, 2015 og frem: kr. Etablering af arbejdsplads 2014: kr. 2014: (7/12=2,680 årsværk) kr. 2015: kr. 2016: kr. 2.4 Fremrykket udgående indsats for 1. gangsbesøg Fremrykket udgående indsats for 1. gangsbesøg hos borgere, der ikke er kendt med hjemmehjælpsydelser i Tårnby kommune. Formålet er at sikre en hurtig og smidig henvisning til ydelse for at forebygge, at borgerne mister færdigheder og evnen til egenomsorg. Side 7 af 16

8 En fremrykket indsats for iværksættelse af hjemmebesøg hos borgere, der ved henvendelse fra borgerne selv, pårørende eller samarbejdspartnere ikke har kommunale ydelser i form af sygepleje eller hjemmehjælp i forvejen. Den fremrykkede indsats på området skal sikre, at borgernes behov for hjemmehjælp kan afklares hurtigt og smidigt, således at de rette kommunale og andre sundhedsfaglige ydelser kan iværksættes. Dette med henblik på at borgernes livskvalitet og færdigheder bevares længst muligt. Borgere der er berettiget til hjælp efter sundhedsloven og lov om social service 83, 84 og 86. Løn: 1,000 årsværk sygeplejerske kr. Etablering af arbejdsplads 2014: kr. 2014: (7/12=0,590 årsværk) kr. 2015: kr. 2016: kr. 2.5 Etablering af 8 ekstra midlertidige døgnpladser Etablering af 8 midlertidige døgnpladser til borgere med særligt komplekse sygdomsforløb for at forebygge unødige hospitalsindlæggelser og for hurtigere at kunne hjemmetage komplekse borgere med behov for midlertidigt døgntilbud fra hospitalerne. På baggrund af accelererende forløb i hospitalssektoren øges behovet for midlertidige døgnpladser i kommunerne. Der er især et voksende behov for pladser med en stærk sygeplejefaglig profil til varetagelse af borgere med komplekse sygdomsbilleder. Kommunens 31 midlertidige døgnpladser suppleres med yderligere 8 pladser målrettet borgere med særligt komplekse forløb. På de 8 nye pladser lægges vægt på implementering af velfærdsteknologiske løsninger, døgndækket sygepleje og aftale med praktiserende læger om tilkald for at kunne give et midlertidigt døgntilbud til en gruppe borgere, der ellers vil skulle forblive indlagt på hospital. Der ligges an på, at disse midlertidige pladser har en højere sygeplejefaglig normering end kommunens øvrige midlertidige pladser for derved at sikre en sygeplejefaglig døgndækning. Der normeres årsværk svarende til 4,000 social- og sundhedsassistenter og 4,600 sygeplejersker. Ved en renovering af den ene fløj på plejehjemmet Irlandsvej vil der kunne frigøres 8 midlertidige pladser. I renovationen af pladserne skal indarbejdes de nyeste velfærdsteknologiske løsninger. Det gælder f.eks. senge, faldsensorer i gulv, vasketoiletter og lignende. Derudover skal der være døgndækket sygepleje på de 8 pladser. Den øgede interaktion med hospitaler og praktiserende læger medfører et behov for ressourcer til konferencer og dialog om de særligt komplekse forløb mellem kommunen, de praktiserende læger og hospitalerne. Derfor opnormeres visitationen med 0,500 professionsbachelorstilling for at kunne deltage i det stigende antal udskrivningskonference på hospitalerne og møder med praktiserende læger. Borgere med kompleks sygdomsforløb med behov for døgnsygepleje. I 2014 ansøges om kr. til projektering og igangsættelse af renoveringen af de Side 8 af 16

9 midlertidige pladser med henblik på implementering af velfærdsteknologiske løsninger. I 2015 ansøges om kr. til færdiggørelse af renoveringen og ibrugtagelse samt om kr. til drift af de 8 pladser (halvårsvirkning). I 2016 og frem afsættes kr. af puljen til løn og øvrige udgifter. Renovering: Renovering 2014: kr. Renovering 2015: kr. - Pulje: kr. - Kommune: kr. Renovering i alt: Løn: 5,100 årsværk sygeplejersker, 4,000 årsværk social- og sundhedsassistenter: Løn 2014: Løn 2015 (forventet ibrugtagning 1/6-2015): Løn 2016 og frem: kr. 0 kr kr kr. Øvrige udgifter: Øvrige udgifter 2014: 0 kr. Øvrige udgifter 2015: vedligehold af velfærdsteknologi, kompetenceudvikling, drift: kr. Øvrige udgifter 2016: vedligehold af velfærdsteknologi, kompetenceudvikling, drift : kr. Løn og øvrige udgifter i alt 2014: Løn og øvrige udgifter i alt 2015: Løn og øvrige udgifter i alt 2016: 0 kr kr kr. 2014: (fra pulje) kr. 2015: ( kr. fra pulje) ((6/12=4,900 årsværk) kr. 2016: (fra pulje) kr. 2.6 Ny ydelse til aktiviteter med ensomme ældre Sociale og fysiske aktiviteter med ensomme borgere i eget hjem for at forebygge isolation og for at øge livskvaliteten. Borgere uden netværk er sårbare og i risiko for yderligere isolation og ensomhed. En del borgere uden netværk, kan med fordel hjælpes til kontakt med pensionisthusene eller sættes i kontakt med frivillige for at styrke den sociale kontakt. Men en mindre gruppe af borgere kan have yderligere udfordringer af enten fysisk eller psykisk karakter, således at disse tilbud i første omgang ikke er aktuelle. Til denne gruppe borgere oprettes en ny ydelse á 20 min ugentligt til aktiviteter, hvor der vurderes særligt behov for social kontakt og mulighed for at få assistance til at komme udendørs. Ydelsens nærmere indhold defineres af hjemmeplejens medarbejder i dialog med borger, men med fokus på samvær og bevægelse. Mange ensomme ældre borgere kommer ikke ud af deres hjem og med denne ydelse vil man kunne aktivere borgeren og øge livskvaliteten. Det forventes, omfanget af ydelsen årligt vil svare til 2,000 årsværk i hjemmeplejen. Side 9 af 16

10 Forvaltningens bemærkning: Seniorrådets har stillet lignende forslag) Ensomme ældre borgere der er kendt i hjemmeplejen Løn: 2,000 årsværk social- og sundhedsassistenter kr. 2014: (7/12=1,170 årsværk) kr. 2015: kr. 2015: kr. 2.7 Højere kvalitet og frit valg af mad for beboerne på plejehjem Køleproduceret mad til plejehjemsbeboere for at højne kvaliteten, give et friere valg af mad, samt skabe større fleksibilitet for at tilrettelægge hverdagen så tæt som muligt på beboernes tidligere hverdag. Måltidet er en vigtig begivenhed for plejehjemsbeboere, både ernæringsmæssigt og socialt. For at beboerne kan få bedre mulighed for individuelt at vælge, hvilken mad de ønsker og hvornår de ønsker at spise den, omlægges madproduktionen fra varmeproduceret mad fra centralkøkken til køleproduceret mad fra privat leverandør. En væsentlig fordel ved køleproduceret mad, udover bedre valgmuligheder, er at maden tilberedes og anrettes i sammen med beboerne. Der vil således dufte mere af mad i huset, hvilket erfaringsmæssigt stimulere de ældres appetit. Køleproduceret mad vil give det enkelte plejehjem mulighed for at tilrettelægge måltiderne helt i tråd med beboernes ønsker og behov. Det vil være muligt at spise den varme mad om aftenen, hvilket beboerne rent ernæringsmæssigt, vil kunne profitere af, idet beboerne for nuværende indtager tre måltider fra kl. 8. til kl. 14. hvilket ikke fremmer indtagelse af sufficient ernæring for i forvejen småtspisende borgere. Aktiviteterne over dagen vil også blive mere jævnt fordelt, alt formiddagsaktivering skal ikke være afsluttet til kl middag, hvilket vil give mulighed for at planlægge en helt anden dagsrytme for beboerne samt en anden arbejdstilrettelæggelse på plejehjemmet, der er mindre institutionspræget. Det har en positiv indflydelse på den individuelt tilrettelagte pleje, træning og aktivering som plejehjemmet leverer. Dagligdagen kan tilrettelægges så tæt som muligt på borgers tidligere hverdag. Omlægningen til køleproduceret mad fra privat leverandør vil kræve, at der skal etableres kølefaciliteter og tilberedelseskøkkener på plejehjemmene, daghjemmene, pensionisthusene og andre institutioner i kommunen, der modtager varmeproduceret mad i dag. Plejehjemmenes beboere og daggæster samt øvrige borgere, der i dag modtager varmeproduceret mad. Etableringsarbejdet skønnes at koste kr. Fremadrettede vedligeholdelses- og driftudgifter forventes, at kunne finansieres af sparede udgifter ved nedlæggelse af kommunalt produktionskøkken, men der er ikke lavet beregninger på dette. Prisen pr. måltid kendes ikke, og det vides således ikke om prisen pr. måltid vil stige eller falde. Side 10 af 16

11 Etablering: Ansøgt fra pulje: Finansieret af kommunen: Etableringsarbejde ialt: kr kr kr. 2014: ( kr. fra pulje) kr. 2015: 0 kr. 2016: 0 kr. 2.8 Hovedrengøring 1 gang om året At tilbyde borgere med rengøringsydelser en årlige hovedrengøring for at opretholde et godt indeklima i borgerens hjem. Hovedrengøring er ikke en del af den almindelige rengøringsydelse. For at understøtte et godt indeklima, vil det være gavnligt at der en gang årligt kommes helt i bund med rengøringen. Derfor tilføjes en årlig hovedrengøring á 3 timer hos de borgere, der er visiterede til at modtage rengøring. Det anslås, at ca borgere vil være berettiget til ydelsen. Forvaltningens bemærkning: Seniorrådet har stillet enslydende forslag, men ønsker længere tid afsat til hovedrengøringen. Borgere visiteret til rengøring. Løn: 3,000 årsværk social- og sundhedsassistent: kr. 2014: (7/12=1,750 årsværk) kr. 2015: kr. 2016: kr. 3. Bedre forhold for de svageste ældre 3.1 Weekendåbent i daghjem for udsatte ældre Pleje og træning i weekenden på Travbanehusets daghjem til særligt udsatte borgere for at fastholde eller forbedre den fysiske og sociale tilstand hos borgeren. Daghjemmet er et plejehjemsforebyggende tilbud. Der er bl.a. mulighed for fysisk og mental vedligeholdelsestræning, for social kontakt og for at indtage morgen- og middagsmad, som kan sikre en sufficient ernæring. Daghjemmet er herudover også et tilbud om aflastning for pårørende, som har valgt at have en plejekrævende borger hjemme. Det skønnes, at borgere kan have gavn af daghjemstilbuddet i weekenden. Tilbuddet om weekenddaghjem vil udover en fast visitering indeholde en mindre akut funktion f.eks. til pårørende, der får brug for aflastning eller borgere, der i en periode har et nedsat funktionsniveau. Derfor er der behov for at holde daghjemmet åbent i weekenden, således at borgerne kan få Side 11 af 16

12 hjælp til pleje og træning. Der vil være behov for 1,600 årsværk social- og sundhedsassistenter til arbejdstiden 8-16, hvilket er inkl. feriedækning. Medarbejderne vil indgå i daghjems-teamet. Der vil derudover være driftsudgifter til kørsel, materiale og måltider særligt udsatte borgere med behov for pleje og træningstilbud i weekenden. Løn: 1,600 årsværk social- og sundhedsassistenter kr. Øvrige udgifter (kørsel, materiale og kost) kr. 2014: (7/12=0,950 årsværk) kr. 2015: kr. 2016: kr. 3.2 Livskvalitet for borgere med livstruende sygdomme At højne kvaliteten af den palliative indsats for borgere og pårørende i Tårnby kommune gennem en klinisk sygeplejefunktion og ressourcepersonsnetværk. Den palliative indsats har til formål at fremme livskvalitet hos borgere og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. For at højne kvaliteten af den palliative indsats i kommunen etableres en klinisk sygeplejefunktion, som skal implementere kliniske retningslinjer og udarbejde og implementere instrukser indenfor palliation i Tårnby kommune, både i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Den kliniske sygeplejefunktion skal undervise og rådgive kollegaer i dagligdagen, medvirke til kvalitetssikring af og patientsikkerhed i forhold til palliation ved patienter med kroniske sygdomme som sclerose, KOL og hjerte- karsygdomme samt livstruende som f.eks. kræft. Den kliniske sygeplejefunktion skal fungere som tovholder i forhold til oprettelse af et ressourcenetværk på alle enheder, der kan højne kvaliteten af den palliative indsats for kommunens borgere på tværs af plejehjem, hjemmepleje og private hjem. Ressourcenetværket skal medvirke til at sikre fokuseret pleje og behandling, fyldestgørende dokumentation og fungere som rollemodeller for kollegaer i forhold til palliativ pleje og behandling for borgerne. Desuden skal ressourcenetværket være med til at udvikle og implementere nye palliative tiltag til borgere og pårørende i Tårnby kommune. Borgere og pårørende med problemer i forbindelse med livstruende sygdom. Løn: 1,000 årsværk sygeplejerske (koordinator) kr. Løn: 1,000 årsværk sygeplejerske (ressourcenetværk) kr. Øvrige udgifter årligt: kr. Etablering af arbejdsplads 2014: kr. 2014: (7/12=1,170 årsværk) kr. Side 12 af 16

13 2015: kr. 2016: kr. 3.3 Aktiviteter med demente på plejehjem Målrettede aktiviteter for at øge livskvalitet, trivsel, vedligeholde funktionsniveau og modvirke depression hos demente beboere på plejehjemmene. Antallet af borgere med demens og med udadreagerende adfærd er stigende og fordrer nye og anderledes tiltag. Ifølge Ældrekommissionen er ca. 2/3 af plejehjemsbeboere demente. Den nyeste forskning indenfor området (jf. forskningskonf. Videncenter for Demens 2013) viser, at man for at øge demensramte menneskers livskvalitet og trivsel, samt vedligeholde funktionsniveau og modvirke depression, skal satse på sociale aktiviteter med borgerne. Sociale aktiviteter giver den demensramte borger mulighed for at spejle sig socialt i andre og dermed styrke identitetsfølelsen og selvværdet, hvilket skaber overskud til at mestre hverdagen. Sociale aktiviteter på plejehjem, kan f.eks. være små demensgrupper med målrettede aktiviteter, som f.eks. bagning, kaffeklubber, reminiscensgrupper, gymnastik, musik m.m. Mange af disse aktiviteter, kan samtidig kan støtte op om rehabiliteringstanken ved at styrke fin- og grovmotoriske funktioner, samt stimulere kognitive processer i hjernen. Der tilføres personaleressource svarende til 4,000 årsværk samlet set til plejehjemmene til udførelse af aktiviteter med plejehjemmenes demente borgere. Derudover etableres supervisionsog kompetencepulje for at medarbejdere kontinuerligt kan få styrket deres viden og arbejde med tilbuddet til de demente borgere. Ved at tilføre ekstra ressourcer vil der skabes mulighed for at implementere aktiviteter, der tilgodeser disse beboeres behov. Demente beboere på plejehjemmene. Løn: 4,000 årsværk social- og sundhedsassistenter kr. Supervision- og kompetencepulje: kr. 2014: (7/12=2,350 årsværk) kr. 2015: kr. 2016: kr. 3.4 Forbedret livskvalitet på plejehjemmene At styrke plejehjemsbeboernes psykiske, sociale og fysiske tilstand ved at tilbyde flere sociale og fysiske aktiviteter, der giver mening for den enkelte beboer og derved øge livskvaliteten. Gode oplevelser hver dag er en vigtig anbefaling i Ældrekommissionens rapport om livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. Gode oplevelser er blandt andet, at der sker sociale og fysiske aktiviteter, der er meningsfulde for den enkelte. Disse aktiviteter højner livskvaliteten og styrker beboernes psykiske, sociale og fysisk tilstand. Det kan være aktiviteter som madlavning, gåture, udflugter, ferier, men også tiden til den fortrolige snak og det gode grin. Et væsentligt element for at kunne tilbyde flere sociale og fysiske aktiviteter er, at personalet har Side 13 af 16

14 bedre tid til at engagere sig i aktiviteten, samt at der er redskaber og faciliteter, der kan understøtte aktiviteterne. Derfor opnormeres plejehjemsområdet med 4,000 årsværk for at tilbyde flere sociale og fysiske aktiviteter til alle beboere. Derudover leases der to minibusser til deling mellem kommunens plejehjem, således at antallet af udflugter kan øges. Samtidig etableres en pulje til indkøb af redskaber til sociale og fysiske aktiviteter på hvert enkelt plejehjem. Beboere på plejehjemmene Løn: 4,000 årsværk social- og sundhedsassistenter kr. Pulje til understøttelse af aktiviteter: kr. Etableringsomkostninger til busser 2014: kr. Driftsomkostninger fra 2015: kr. Etableringsomkostninger anslås til kr. for det første år. De årlige driftsomkostninger anslås til , inkl. forsikring, vedligehold, reparation samt benzin. 2014: (7/12=2,350 årsværk) kr. 2015: kr. 2016: kr. 3.5 Frivillighedskonsulent for ældreområdet Formålet er at inaktive og ensomme ældre får gavn af flere tilbud varetaget af frivillige, så de ældre oplever mindre ensomhed og bliver mere aktive, samt at etablere nye tiltag baseret på frivillighed for ældre borgere i kommunen. Formålet er desuden, at ansatte i Tårnby Kommune i højere grad bliver bevidst om at opfordre borgerne til at gøre brug af de frivillige ressourcer. Ansættelse af en frivilligkonsulent, som står for samarbejdet med frivillige enkelt personer, organisationer og foreninger. Frivilligkonsulenten kan etablere spisevenner, motionsvenner, læseklub, spilleklub og andre former for sociale samværsformer, der højner ældres trivsel. Ud over de ovenfor nævnte indsatser på områderne kost og mental sundhed, vil en frivilligkonsulent kunne være med til at sikre, at der i højere grad etableres motionstilbud i nærområderne for ældre borgere. Ansættelse af en frivilligkonsulent vil dermed højne hele ældreområdet. Ældre borgere i kommunen Løn: 1,000 årsværk sundhedsfagligkandidat kr. Øvrige udgifter årligt: kr. Etablering af arbejdsplads 2014: kr. 2014: (7/12=0,590 årsværk) kr. 2015: kr. 2016: kr. 3.6 Fast læge tilknyttet plejehjem (forslag fra Seniorrådet) At tilknytte en fast læge til plejehjemmene for at sikre kontinuitet i relationen til beboerne og give Side 14 af 16

15 faglig sparring til personalet. Det er til nytte, at lægen kender forholdene og patienterne, og lige kan se forbi, når de kommer der jævnligt eller måske er der hele tiden. Det giver tryghed for borgerne. Naturligvis skal den enkelte borger have mulighed for at beholde sin tidligere læge, hvis de ønsker det. Forvaltningens bemærkning: Forvaltningen har undersøgt muligheden for at tilknytte en fast læge til plejehjemmene. Der kører p.t. forsøg med fast tilknyttede læger i Frikommuneordningen. Med den nuværende overenskomstaftale, er det ikke muligt at tilknytte en læge fast til plejehjemmene. Der er mulighed for, at kommunen ansætter en praksiskonsulent, der på konsulentbasis kan supervisere plejehjemmenes personale, men beboerne vil fortsat beholde egen læge. P.t. er timeprisen 876,12 kr. i timen.) Plejehjemsbeboere Øvrige udgifter (lægehonorar): 18 timer * 48 uger * 876,12 kr kr. 2014: (7/12 effekt) kr. 2015: kr. 2016: kr. 3.7 Aflastning af syge borgeres ægtefælle (forslag fra Seniorrådet) At give ægtefæller, eller samboende til syge borgere mulighed for at forlade hjemmet i en kort periode på ca. 2 timer for at opretholde sociale relationer, klare praktiske gøremål o.l.. Det skal være muligt for ægtefællen, eller den samboende, til borgere, der af helt særlige grunde ikke kan benytte kommunens daghjemspladser, at komme ud og opleve noget andet en gang imellem, f.eks. at komme til frisøren, på vaskeri, på biblioteket el. lign. uden at spekulere på, hvordan den syge klarer sig så længe. Det er utroligt belastende at være eneansvarlig for den syge. For at aflaste borgeren og den pårørende oprettes en ny ydelsen af 2 timers tilstedeværelse hver uge til borgere, der ikke kan gøre brug af kommunens daghjemspladser. Ydelsen samtænkes med øvrige tilkendte ydelser og visiteres efter henvendelse fra primærsygeplejen eller borgeren/pårørende. Målgruppen er meget svært demente borgere, døende borgere eller andre borgere, der grundet helt særlige forhold har behov for konstant overvågning. Det vurderes, at der løbende vil være borgere, der vil have gavn af ydelsen, hvilket forudsætter ansættelse af 2,000 årsværk social- og sundhedsassistent. Ældre borgere i kommunen med stærkt plejekrævende ægtefælle Løn: 2,000 årsværk social- og sundhedsassistent kr. Side 15 af 16

16 2014: (7/12=1,170 årsværk) kr. 2015: kr. 2016: kr. 4. Andre initiativer 4.1 Revision af projekter og indsatser I forbindelse med den lovpligtige revision af forbrug af puljemidler afsættes midler til løsning af opgaven. Kommunen er forpligtiget til at aflægge revision af de ansøgte midler. Denne opgave skal løses eksternt, og der afsættes derfor midler til afholde udgiften. Udgiften til revision fordeles på de valgte projekter og indsatser og indlægges som en del af øvrige udgifter. Løn: Revisor kr. 2014: kr. 2015: kr. 2016: kr. Side 16 af 16

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Kategori 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 1.1 Rehabilitering på gæsteboliger Målgruppe Borgere i gæsteboliger, dvs.: Borgere, der på grund af sygdom

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Projekter i Sundhed 2015

Projekter i Sundhed 2015 Indsatser 2015 Type af aktivitet Effekt Kompetenceudvikling af medarbejdere Osteoporose, Ernæring, kroniske smerter, fald, KOL I forhold til den geriatriske borger har optimeret træningsindsatsen Ernæring

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50.

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50. Pulje til løft af Ældreområdet 2015 Budget 2015 1. Forebyggelse/rehabilitering a. Træning i eget hjem 355.000 b. Vedligeholdende træning på center 502.770 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Målgruppe... 2 4.0 Indsatsen... 2 4.1 Indsatsens indhold... 2 4.2 Indsatsens omfang... 3 5.0 Visitationskriterier...

Læs mere

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag Livskvalitet Bilag Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 29. september 2016 2015-020507-43 Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden for 2017-2019 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 5. maj 214 Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune Værdighedspolitik Faaborg-Midtfyn Kommune Den tyske filosof Emmanuel Kant skrev, at mennesket aldrig må betragtes som et middel. Mennesket er nemlig selv et mål. Mennesket har en iboende værdighed, som

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever:

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever: Redegørelse Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt en Værdig død. I vil vi sikre disse værdier, så

Læs mere

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Indholdsfortegnelse Indledning...3 Øget indsats på demensområdet...3...3 Ernæring...3...3 Det gode måltid...4...4 Selvtræning og udslusning...4...4

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Værdighedsmilliard Selvbestemmelse/Velfærdsteknologi Indkøb af GPS er til hjemmeplejen og plejecentre 0,75 0,4

Værdighedsmilliard Selvbestemmelse/Velfærdsteknologi Indkøb af GPS er til hjemmeplejen og plejecentre 0,75 0,4 Værdighedsmilliard 2016 2017 Selvbestemmelse/Velfærdsteknologi Indkøb af GPS er til hjemmeplejen og plejecentre 0,75 0,4 GPS trackere kan finde mennesker med demens, når pårørende eller plejepersonale

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Februar 2015 Sundhedsudvalget Indsats Beskrivelse Status august Indsatsområde: Styrket indsats rehabilitering og træning. Rehabilitering og forebyggelse Mere

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken stevns kommune 2016/17 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016/17 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere