Referat. 24. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. 24. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland"

Transkript

1 Referat 24. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 26. maj 2015 Kvalitet og Udvikling Sag: Tid og sted Torsdag den 30. april 2015 kl Mødelokale 07, Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø Alléen Sorø Tlf Medlemmer Psykiatrien Vicedirektør Søren Rask Bredkjær Ledende stabsoverlæge Jørgen Elefsen Nystrup Roskilde og Køge sygehuse Vicedirektør Teis Andersen Uddannelsesansvarlig overlæge Toke Seierøe Barfod Holbæk Sygehus Vicedirektør Knut Borch-Johnsen / overlæge Lisbeth Lintz Christensen Uddannelsesansvarlig overlæge Jørgen T. Iversen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Vicedirektør Vagn Bach Uddannelsesansvarlig overlæge Imran Parvaiz Nykøbing F. Sygehus Sygehusdirektør Arne Cyron Uddannelsesansvarlig overlæge Dorte Stig Christensen Yngre Læger Reservelæge Lotte Blok Madsen Reservelæge Asbjørn Kørvel-Hanquist Praktiserende læger Praktiserende læge Helge Madsen, Korsør Praktiserende læge Eva Bonde Jacobsen Region Sjælland - Primær Sundhed Specialkonsulent Lise Åkerman Region Sjælland - Center for Udvikling og Kompetence Uddannelseschef Camilla Bruun Region Sjælland - Kvalitet og Udvikling Sundhedsfaglig chef Preben Cramon (formand) Lægelig konsulent Ole Terkelsen Uddannelsessekretær Lisbet Garmann Konsulent Cecilie Aakjær Konsulent Sarah Johansen (referent) E-post:

2 Mødepunkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Dagens Tema 3. Indkomne punkter 4. Øvrige punkter 5. Meddelelser fra Sundhedsstyrelsen 6. Meddelelser fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst 7. Meddelelser og orientering fra Region Sjælland Kvalitet og Udvikling Primær Sundhed Center for Uddannelse og Kompetence (CUK) 8. Orientering fra virksomhederne, almen praksis og YL 9. Næste møde 10. Eventuelt Afbud: Fraværende: Lise Åkerman, Arne Cyron, Knut Borch-Johnsen (suppl. v/ overlæge Lisbeth Lintz) 2

3 1. Godkendelse af dagsorden Mødepunkt 1 Bilag 1 Godkendelse af referat, dagsorden samt emner til eventuelt Velkomst og præsentation bordet rundt v/ Preben Cramon. Fremsættelse af emner til punktet Eventuelt. Godkendelse af referat fra møde Til godkendelse og efterretning. Bilag 1 - Referat fra møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Den udsendte dagsorden blev godkendt, og der blev ikke fremsat punkter til behandling under eventuelt. Efter velkomst og præsentation bordet rundt herunder af de nye medlemmer i rådet, blev dagens gæst Lars Konge budt velkommen og overladt ordet. Der var ingen bemærkninger til det udsendte referat fra Dagens tema Mødepunkt 2 "Simulationsbaseret uddannelse - tilbud eller krav?" Oplæg v/lars Konge, forskningslektor i CEKU (Center for Klinisk uddannelse) og leder af Simulationscentret, Region Hovedstaden. Som den første region i Danmark gør Region H nu teknisk avanceret simulation før patientbehandling obligatorisk inden for en lang række specialer. Formålet er, at læger og andet sundhedspersonale skal opøve tekniske færdigheder inden for relevante specialer, inden de møder patienten første gang. De læger, der gennemgår simulationsforløb, vil blive certificeret, hvilket medfører, at der fremover indføres kvalitets- og certificeringskrav til nyansatte og færdiguddannede speciallæger, som i deres nye stilling skal udføre teknisk avancerede operative indgreb, og som ikke har gennemgået denne træning og certificering i Region H. Træningen vil foregå i regi af CEKU Center for Klinisk Uddannelse på Rigshospitalet. CEKU er ejet af Region H og ligger fysisk på Rigshospitalet, men har siden åbningen i december 2013 betjent hele Østdanmark. Centret har et samarbejde med flere undervisende speciallæger fra Region Sjælland, og arbejder lige nu på at starte et forskningsprojekt med øjenafdelingen på Roskilde. Laparoskopi-træningen er ligeledes et eksempel på samarbejdet, ligesom det næste Ph.d. projekt på området er et samarbejde mellem Køge og CEKU. Læs om CEKU s simulationstræning her: Til inspiration og drøftelse. 3

4 Bilag Bilag 2. Lars konges oplæg Oplægget gav anledning til mange og gode spørgsmål og drøftelser. Der planlægges møde mellem Region H. og Region Sj. vedr. fremtidigt samarbejde omkring simulation, herunder indkøb af udstyr. 3. Indkomne punkter Mødepunkt 3 a Videreuddannelsespuljen i syd (PUK) Videreuddannelsespuljen i syd er nu delt ligeligt mellem Nykøbing F Sygehus og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Bilag 3.1 Kursuspuljen Syd Nykøbing F - retningslinje og vejledning 3.2 D4 - dokument - Pulje til Kvalitetsudvikling af Yngre Lægers Videreuddannelse Det bemærkes, at puljen fungerer godt i relation til rekruttering. Der arbejdes på ensretning af lokalaftalerne. Punktet blev taget til efterretning. Mødepunkt 3 b Bilag Fri til deltagelse i uddannelsesdage, herunder AM temadage (DY- NAMU) Alle uddannelseslæger har i forbindelse med obligatoriske kurser m.v. Omlagt tjeneste. Regionen har afsat ressourcer til afholdelse af disse kurser, og der er eller bør være budgetteret med uddannelseslægernes eventuelle fravær til sådanne formål. Der indstilles til, at sygehusledelserne meddeler egne afdelinger, at uddannelseslægers obligatoriske kurser skal prioriteres samt, at der skal tages højde for disse i skemalægningen. Taget til efterretning. CUK oplyser, at man er overgået til at tildele alle obligatoriske kurser og temadage aktivt. Som yderligere service tilbyder CUK at sikre, at afdelingerne informeres om obligatoriske kurser / temadage min. to måneder i forvejen. YL skal i dialog med tutorpraksis planlægge returdagene så de med minimum to måneders varsel kan indarbejdes i arbejdstilrettelæggelsen på afdelingerne. Mødepunkt 3 c Henvendelse fra Regionens Gynækologisk/Obstetriske afdelinger vedr. driftsmæssige konsekvenser af sammensætningen af AM-blokkene 4

5 Bilag Der er fra de Gynækologisk/Obstetriske afdelinger fremsendt en anmodning til KU, hvor der opfordres til at elementet på disse afdelinger i AM-blokkene forlænges fra 4 til 6 måneder af driftsmæssige årsager. Sammensætningen af blokkene er sket ud fra en afvejning af såvel uddannelsesmæssige som driftsmæssige overvejelser. Det er ikke muligt for nærværende og med kort varsel at ændre denne sammensætning, hvorfor sygehusledelserne opfordres til i dialog med afdelingerne, at se på de lokale driftsmæssige forhold. 3.3 AP brev Taget til efterretning. De driftsmæssige udfordringer tages op til debat igen, når forløbene har eksisteret i længere tid. Der opfordres til, at sygehusene internt hjælper hinanden ift. at få forløbene dækket gennem overførelse af uddannelsesstillinger. Mødepunkt 3 d Kurser for Yngre Læger: Rationel farmakoterapi og KBU temadage Obligatorisk kursus i rationel farmakoterapi Der har de seneste år været et stigende fokus på, at der skal være en rationel udnyttelse af det forhåndenværende lægemiddelsortiment ud fra såvel virkningsmæssige som økonomiske synspunkter. Dette er blevet yderligere forstærket af, at udgifterne til medicin gennem de sidste år, har været stærkt stigende. Det er derfor vigtigt, at de yngre læger, der uddannes, får en solid introduktion til rationel farmakoterapi som led i deres uddannelse. Der har tidligere været gennemført en række frivillige pilotkurser i rationel farmakoterapi. Kurserne havde en varighed af 3 timer og var frivillige. Evalueringen af kursets indhold var overvejende positiv, men med et ønske om at udbygge kurset med flere timer, således at der blev mulighed for at arbejde med cases mv. Udfordringen i relation til kurset var, at der var tale om et frivilligt kursus, der lå uden for almindelig arbejdstid, hvilket betød, at tilslutningen til kurset ikke var så stor som ønsket. Det anbefales: At kurset fremadrettet gøres obligatorisk og udbygges til at være et heldagskursus. I den forbindelse vil lægemiddelenheden gennemgå og udbygge kursusmaterialet fra pilotkurserne, og samtidig inddrage den evaluering, der var af kurset At kurset kommet til at ligge i anden del af KBU uddannelsen, og dermed den del, hvor langt de fleste er i almen praksis At kurset i rationel farmakoterapi ses i sammenhæng med den øvrige uddannelse som KBU lægerne modtager, således, at der er et tydeligt formål, mål og indhold for kurset samt med de øvrige kurser KBU lægerne deltager i. At det obligatoriske kursus starter op ultimo Team lægelig videreuddannelse og lægemiddelenheden vil stå for koordinering og fagligt indhold. CUK vil alene stå for kursusadministrationen 5

6 KBU temadage De yngre læger deltager i KBU temadage, der har en varighed af fire dage. Der er behov for at form, formål og indhold for temadagene bliver gennemgået og evalueret. Herunder om der kan skæres ned på antallet af dage, hvilke samtidig vil tilgodese behovet for en obligatorisk kursusdag i rationel farmakoterapi. Det anbefales: At Team lægelig videreuddannelse, i samråd med CUK igangsættes en proces, der skal sikre form, formål og indhold for KBU temadagene At opgaven forankres i Team lægelig videreuddannelse, men gennemføres i samarbejde med Lægemiddelenheden og CUK At resultatet af processen udmøntes i 2016 Bilag Det indstilles, at CVUR: Tilslutter sig forslag om at igangsætte processen om et obligatorisk endagskursus i rationel farmakoterapi, der startes op ultimo 2015 Tilslutter sig, at der igangsættes en proces, hvor der er fokus på form, formål og indhold med KBU temadagene, med henblik på udmøntning i Evaluering af pilot kurser i rationel farmakoterapi. en blev godkendt med følgende bemærkning: Klinisk Farmakologisk Afdeling og Lægemiddelenheden skal inddrages i arbejdet med udvikling af en-dages kurset i rationel farmakoterapi. 4. Øvrige punkter Mødepunkt 4 Bilag Evaluer.dk - evalueringer Det generelle billede for Region Sjælland inklusive almen praksis er at de fleste af de 24 spørgsmål/indikatorer ligger på 6 eller derover. Undtagelserne er henholdsvis forskning, administrativt arbejde og undervisningsrollen. Sygehusene udviser et lignende billede hvor nord dog scorer lidt højere end syd. Derimod scorer psykiatrien under 6 på 15 af de 24 spørgsmål/indikatorer. Det skal pointeres at disse oplysninger er helt overordnede og kun repræsenterer forløb der er afsluttet i Sygehusene kan selv få adgang til mere detaljerede oplysninger ved opslag i evaluer.dk. Sammenholdes resultaterne for evalueringerne for de enkelte afdelinger, der er nævnt under det næste punkt (inspektorrapporter) fås generelt sammenlignelige billeder af kvaliteten af uddannelsen på afdelingerne. Til inspiration og drøftelse Evalueringer i Region Sjælland Evalueringerne blev drøftet, og taget til efterretning. 6

7 Det blev endvidere bemærket, at psykiatrien er opmærksomme og fortsat arbejder på at opnå forbedrede evalueringer. Der gøres opmærksom på, at der kan være forskellige forståelser af de syv lægeroller, som der spørges ind til i evalueringerne samt hvilke forventninger eller læringsmål, der eksisterer i Region Sjælland. CUK foreslår, at det indgår i vejlederkurserne, hvilke forventninger der er, således at der laves en form for forventningsafstemning. 5. Meddelelser fra Sundhedsstyrelsen Mødepunkt 5 Inspektorrapporter Indkomne inspektorrapporter: Akutafdelingen, Nykøbing F. Sygehus, 27. aug Dette er det første inspektorbesøg på afdelingen. I rapporten scores 11 ud af 16 punkter som særdeles god eller tilstrækkelig mens der er 5 punkter hvor der er behov for forbedringer. Der er planlagt 5 indsatsområder og genbesøg efter 24 måneder. Øjenafdelingen, Næstved Sygehus, 3. sep Inspektorbesøget er et rutinebesøg. I rapporten scores 15 ud af 16 punkter som særdeles god eller tilstrækkelig mens der er 1 punkt (forskning) hvor der er behov for forbedringer. Der er planlagt 3 indsatsområder og rutinebesøg om fire år. Akutafdelingen, Køge Sygehus, 27. okt Inspektorbesøget er et rutinebesøg. I rapporten scores 15 ud af 16 punkter som særdeles god eller tilstrækkelig mens der er 1 punkt (forskning) hvor der er behov for forbedringer. Der er planlagt 3 indsatsområder og rutinebesøg om fire år. Børne- og Ungdomsafdelingen, Nykøbing F. Sygehus, 28. okt Dette er det første inspektorbesøg på afdelingen. I rapporten scores 9 ud af 16 punkter som særdeles god eller tilstrækkelig, 6 punkter som behov for forbedringer, og 1 punkt (forskning) som utilstrækkeligt. Der er planlagt 4 indsatsområder og rutinebesøg om fire år. Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, 8. jan Inspektorbesøget er et rutinebesøg. I rapporten scores 14 ud af 16 punkter som særdeles god eller tilstrækkelig mens der er 2 punkter (forskning og uddannelsesplan) hvor der er behov for forbedringer. Der er planlagt 5 indsatsområder og rutinebesøg om fire år. Akutafdelingen, Slagelse Sygehus, 19. jan Inspektorbesøget er et rutinebesøg. I rapporten scores 8 ud af 16 punkter som tilstrækkelig, mens der er 8 punkter der scores som behov for forbedringer. Der er planlagt 5 indsatsområder og der er udarbejdet en handleplan og planlagt et opfølgende besøg i Onkologisk Afdeling, Næstved Sygehus, 26. feb Dette er det første inspektorbesøg på afdelingen. I rapporten scores 8 ud af 16 punkter som tilstrækkelig, mens der er 8 punkter der scores 7

8 som behov for forbedringer. Der er planlagt 5 indsatsområder og rutinebesøg om fire år. Onkologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, 12. marts 2015 Dette er det første inspektorbesøg på afdelingen. I rapporten scores 7 ud af 16 punkter som tilstrækkelig, mens der er 8 punkter, der scores som behov for forbedringer og et som utilstrækkeligt (uddannelsesplan). Der er planlagt 6 indsatsområder og der er udarbejdet en handleplan og planlagt et opfølgende besøg i Sundhedsstyrelsens rapport: Inspektorordningen status og perspektivering kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Til kommentering/efterretning. Bilag Bilag Inspektorordningen - status og perspektivering. Dec Sundhedsstyrelsens kommentarer samt links til rapporter for Region Øst. Fremgår endvidere ovenfor. Orienteringen blev taget til efterretning. Der var til mødet indkommet tre handleplaner fra hhv. Onkologisk Afdeling på Roskilde Sygehus (bilag 5.2), Akutafdelingen på Slagelse Sygehus (bilag 5.3) samt Onkologisk Afdeling på Næstved Sygehus (bilag 5.4). De indkomne handleplaner vedlægges referatet. 6. Meddelelser fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst Mødepunkt 6 Meddelelser fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst Seneste møde i Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst var et heldagsmøde den , med eksterne oplægsholdere og med temaet: Betydning af ledelsesfokus for kvaliteten i den lægelige videreuddannelse. Der foreligger endnu ikke referat fra mødet. Orienteringen blev taget til efterretning. 7. Meddelelser og orientering fra Region Sjælland Kvalitet og Udvikling Mødepunkt 7 a Udvidelse af antallet af uddannelsesstillinger jf. Driftsaftalen

9 Antallet af hoveduddannelsesstillinger udvides med henblik på sikring af lægedækningen og til fremme af rekrutteringen af speciallæger, herunder både de somatiske sygehuse, psykiatrien og almen praksis. Når en udvidelse i Region Sjælland accepteres skal fordelingen og forhold, der vedrører finansiering, ske i samarbejde med interne parter. Punktet omhandler budget 2015, hvor antallet af hoveduddannelsesstillinger skal udvides. Dette enten via egenfinansiering i Region S eller gennem forhandling med Region H. Der er indkaldt til møde primo juni 2015 med repræsentanter fra sygehusledelserne med henblik på videre drøftelse. Mødepunkt 7 b Bilag Karriereværket Karriereværket er et tilbud, som Yngre Læger og Danske Regioner står bag. Det er et redskab, som yngre læger kan bruge som støtte i deres overvejelser og valg af karriere, og som vejledere kan bruge som støtte i karrieresamtaler og karriererådgivning. Karriereværket er en udløber af et tema fra tidligere overenskomstforhandlinger mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Målet er nu at sætte et kvalificeret fokus på karriererådgivning, hvilket gøres konkret gennem et redskab udviklet til formålet Karriereværket Orienteringen blev taget til efterretning. Mødepunkt 7 c Yngre Lægedag 2015 Yngre Lægedag 2015 afholdes i Roskilde Kongrescenter lørdag den Kvalitet og Udvikling arbejder sammen med YL med henblik på at optimere dagen. Da der kan være et rekrutteringspotentiale ved afdelingernes deltagelse i dagen, opfordres så mange som muligt til at deltage. Der har været gode erfaringer på enkelte afdelinger med at opfordre de yngre læger til at varetage den praktiske og koordinerende del af deltagelsen på afdelingens vegne. Sygehusenes ledelser opfordres til at støtte positivt op om dagen (bl.a. gennem formidling), således at der sikres størst mulig repræsentation af afdelinger fra Region Sjælland. Orienteringen blev taget til efterretning. 9

10 YL oplyser, at man er i gang med at optimere dagens program bl.a. på baggrund af tilbagemeldinger fra tidligere arrangementer. Mødepunkt 7 d Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (DSMU) Den blev der holdt symposium i DSMU, med emnet Uddannelseskultur: Et formbart redskab?. Dagen bød på oplæg om: Uddannelse i teori og praksis Hvordan vi i relation til at skabe en god uddannelseskultur, kan bruge elementer fra sikkerhedskulturen Ildsjæle og bottom-up tiltag Inddragelse af medicinstuderende i uddannelse: Sammenligning af afdelinger, med hhv. en god og en ringe evaluering af uddannelsesforløb, og hvordan de respektive afdelinger kan lære af hinanden Uddannelseskultur og uhensigtsmæssige uddannelsesforløb: Forskningsprojekt med fokus på den medicinske uddannelseskultur mhp. at skabe læring og involvering Der var deltagelse fra alle regionerne og Region Sjælland var fint repræsenteret. Orienteringen blev taget til efterretning. De af rådets medlemmer som havde deltaget gav udtryk for, at det havde været et fin dag med spændende indhold. Mødepunkt 7 e Logbog.net status Implementeringen af specialerne i logbog.net følger planen. I alt 25 specialer er nu implementeret, og godt brugere har taget logbogen i anvendelse. Følgende specialer står for implementering pr : Ortopædkirurgi, Børne- og Ungepsykiatri, Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Urologi og Thoraxkirurgi samt pr Klinisk Basisuddannelse. De resterende specialer forventes implementeret pr Se seneste statusnotat: Statusnotat, marts 2015 Bilag Statusrapport_logbog.net marts 2015 Orienteringen blev taget til efterretning. Mødepunkt 7 f Klinisk Basisuddannelse runde

11 Region Sjælland fik ved Sundhedsstyrelsens første udmelding vedr. dimensionering af KBU runde tildelt i alt 66 KBU uddannelsesforløb. I henhold til senere udmelding, er dette antal blevet justeret til først 83 forløb og senest til 76 forløb. Det relativt store antal forløb, har, bl.a. af kapacitetsmæssige hensyn på Akutafdelingerne betydet, at flere sygehuse til denne runde har valgt at oprette yderligere/alternative KBU-forløb, hvor andre kliniske afdelinger indgår. Der blev fra sygehusene såleledes indberettet forløb til denne runde med start og /eller slutophold på hhv. medicinske, kirurgiske, urologiske eller ortopædkirurgiske afdelinger. Sidstnævnte måtte efterfølgende trækkes tilbage, og KU beder sygehusene være opmærksomme på, at sammensætningen af de nye, alternative forløb følger Region Øst reglerne/anbefalingen for dette. NB: Der er ikke udarbejdet ny målbeskrivelse for KBU i forbindelse med logbog implementeringen. KU udsender i løbet af maj måned målrettet info omkring implementeringen til de berørte afdelinger. Orienteringen blev taget til efterretning. Lisbeth Lintz bemærkede dog, at det kun var det ene forløb på ortopædkirurgisk afdeling i Holbæk, der måtte trækkes tilbage af hensyn til forløbet i øvrigt. Mødepunkt 7 g AM uddannelsesprogrammer De nye almenmedicinske uddannelsesprogrammer, fra de uddannelsesgivende kliniske afdelinger er ved at være i hus ; de resterende er i proces. Alle godkendte programmer er lagt på under specialet / uddannelsesprogrammer / Region Sjælland almenmedicinske uddannelsesprogrammer Sygehusene/afdelingerne kan fremadrettet sende opdaterede uddannelsesprogrammer til KU, som herefter vil sørge for opdateringen på laegeuddannelsen.dk Orienteringen blev taget til efterretning. Helge Madsen oplyste supplerende, at man for almen praksis området arbejder på at lave en lignende samling for regionens tutorpraksis. Mødepunkt 7 h Forum for uddannelsesansvarlige overlæger (UAO) Forårets møde i Forum afholdes af CUK, tirsdag den 16. juni 2015, kl i Ringsted. Orienteringen blev taget til efterretning. 11

12 Dagens tema er Vores uddannelse, dvs. de yngre lægers uddannelse, herunder om de oplever at få den uddannelse, som de forventer, om afdelingerne oplever at give den uddannelse de gerne vil samt om der skabes de rammer for uddannelse, som der efterstræbes. Mødepunkt 7 i Evaluer statistikmodul I forbindelse med indførelse af fire-års regel/fem-års frist skal der implementeres et såkaldt statistikmodul i evaluer.dk, der primært har det formål at fungere som værktøj for overvågning af opslag af introduktionsstillinger. Arbejdet med dette er blevet forsinket af overgangen fra lægejob.dk til sundhedsjobs.dk hvorfra oplysninger om opslagene trækkes. Modulet funktionalitet er afhængig af, at opslagene indeholder korrekte ESK numre. Det er i forvejen at krav at numrene skal fremgå af opslagene hvilket desværre ikke altid er effektueret. Det skal indskærpes at ESK numrene skal fremgå af opslagene til introduktionsstillinger. Orienteringen blev taget til efterretning. Mødepunkt 7 j Vejlederkurser: Status på uddannelsesaktiviteter for vejledere CVUR har bedt CUK udarbejde og udbyde vejlederkonferencer og genopfriskningskurser i vejledning på baggrund af den udarbejdede behovsundersøgelse fra 2014, kommentarer fra sygehusledelserne og med baggrund i de beslutninger CVUR har taget på møderne d. 19. september 2014, 2. april 2014 og 4. september CUK giver hermed status på det igangværende arbejde: Vejlederkonferencer CUK har planlagt tre vejlederkonferencer på følgende datoer: 28. oktober 2015, 25. november 2015 og 30. marts De 3 enkeltstående vejlederkonferencer vil hver især have en kapacitet på op til 150 deltagere, hvormed efterslæbet på de estimerede 450 læger vil kunne imødekommes. Alle tre konferencer vil blive afholdt centralt i regionen på Ringsted Kongrescenter. Med baggrund i det meget kompakte kursusforløb, vil der blive krav om forberedelse til kurset. Forberedelsen bliver en kombination af korte teoretiske oplæg, visuelle eksempler og central litteratur, som ville kunne tilgås via en online portal. Vejlederkonferencen vil primært være workshopbaseret, hvor den enkelte deltager melder sig ind på relevante workshops. Der vil til hver vejlederkonference ligeledes være en keynotespeaker. Efter gennemført vejlederkonference modtager alle kursister et kursusbevis på papir. Sygehusledelserne kan følge deres egne lægers deltagelse på vejledningskonferencerne via Evaluer.dk. Vejlederkonferencerne udbydes som udgangspunkt kun disse 3 gange. Herefter bør efterslæbet være elimineret, og fremtidige vejledere vil derfor skulle tage det 3 dages vejlederkursus, der allerede nu udbydes til 116 kursister pr. år. 12

13 Der vil blive åbnet for tilmelding senest d. 1. juni Forud for dette vil der komme en orientering til de uddannelsesansvarlige overlæger senest d. 30. april. Genopfriskningskurser i vejledning Udvikling og planlægning af dette tiltag, der skal følge efter de 3. konferencer igangsættes også her i 2015, og forslag til koncept vil blive forelagt CVUR ultimo 2015/primo Jf. mail sendt til CVUR-medlemmer d. 19. januar 2015 fra Bénédicte Sales: Vejlederkompetencer i Region Sjælland. Der tages således afsæt i Uddannelsesregion Nords model for lokale vejledernetværk. Økonomi Som bekendt opereres der inden for en budgetramme, hvor regionens overhead som leverandør af obligatoriske kurser i Uddannelsesregion Øst kan indeholde disse konferencer og kurser. Programlægningen af vejlederkonferencerne er igangsat, og CUK påtænker at invitere vicedirektørerne til at byde velkommen på dagen. Derudover ønsker CUK en referencegruppen, der skal være med til at kvalificere vejlederkonferencerne. CUK vil udsende en invitation, ligesom interesserede er velkomne til at henvende sig til CUK med forslag hertil. Tages op igen til efterårets møde ( ) til fortsat evaluering. Orienteringen blev taget til efterretning. 8. Orientering fra virksomhederne, almen praksis og Yngre Læger Mødepunkt 8 a Bilag PUK inspirationsmøder PUK Helge Madsen var den til almenmedicinsk inspirationsmøde på Medicinsk Afdeling, Slagelse, i henhold til udarbejdet PUK besøgsplan. Besøget var givtigt for begge parter, og man enedes om sammen / eller hver især at tage hånd om de rejste problemområder. PUK Kristine Skytte Hansen besøgte den Gynækologisk/obstetrisk Afdeling, Nykøbing F. Afdelingen er en velfungerende almenmedicinsk uddannelsesafdeling, og H-lægen, der var med til mødet var meget glad for at være på afdelingen Referat fra Inspirationsmøde Medicinsk afdeling, Slagelse Referat fra Inspirationsmøde på Gynækologisk/obstetrisk Afdeling, Nykøbing F Orienteringen blev taget til efterretning. 13

14 Mødepunkt 8 b Tutormøder marts 2015 PUK og KU har afholdt ½ årligt tutormøde i såvel den sydlige som nordlige del af regionen hhv. den 9. og 10. marts Der er udarbejdet og udsendt referat fra møderne til regionens tutorer. Bilag Referat fra tutormøder forår Tutormøder forår 2015 Karriererådgivning Orienteringen blev taget til efterretning. Mødepunkt 8 c Fornem pris til Køge Sygehus: Uddannelsesprisen Medicinsk Afdeling på Køge Sygehus er første modtager af en nystiftet pris, Uddannelsesprisen. Prisen uddeles af Institut for Klinisk Medicin under Københavns Universitet. Formålet med den nye pris er at yde en påskønnelse til sygehusafdelinger, som gør en særlig indsats i forbindelse med undervisningen af de medicinstuderende under deres kliniske ophold. Selve prisen består af et diplom, som ved overrækkelsen blev suppleret af blomsterbuketter til to af ildsjælene bag arbejdet med de lægestuderende, overlæge og professor Peter Bytzer samt overlæge Lasse Bremholm Hansen. Læs pressemeddelelsen fra den Der er endvidere blevet uddelt følgende priser i Region Sjælland: Yngre Læger Region Sjællands Uddannelsespris 2015 gik til speciale- og uddannelsesansvarlig overlæge Michael Munch på Nefrologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Overlæge Tine Lindenskov Carlsen fra Geriatrisk Afdeling på Slagelse Sygehus blev kåret som Årets Inspirator. Prisen indstiftes af Yngre Geriateres Styregruppe, som med prisen ønsker at gøre opmærksom på specialet Geriatri. Det er første gang prisen uddeles 14

15 9. Næste møde Mødepunkt 9 Næste møde Næste møde er tirsdag den , kl Til godkendelse. Godkendt. Forslag til kommende tema: Evt. oplæg ved ledende overlæge Christian Christiansen og uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal fra Akutmodtagelsen ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, som modtog Sundhedsstyrelsens Uddannelsespris Bedste uddannelsesafdeling Eventuelt Mødepunkt 10 Eventuelt Preben Cramon takker på vegne af rådet Teis Andersen for det gode samarbejde samt indsatsen i CVUR. 15

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 22. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 30. april 2014 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tid

Læs mere

Referat. 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17. Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7

Referat. 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17. Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7 Referat 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17 Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7 Medlemmer: Psykiatrien Vicedirektør Søren Rask Bredkjær

Læs mere

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 20. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 13. marts 2013 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tlf.

Læs mere

Afbud: Henrik Villadsen, Toke Seierøe Barfod, Knut Borch-Johnsen, Vagn Bach, Asbjørn Kørvel-Hanquist

Afbud: Henrik Villadsen, Toke Seierøe Barfod, Knut Borch-Johnsen, Vagn Bach, Asbjørn Kørvel-Hanquist Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland 25. ordinære møde Dato: 13. november 2015 Tid og sted Tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 14-17 Mødelokale 07, Regionshuset,

Læs mere

REFERAT. 21. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 21. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 21. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 30. september 2013 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø

Læs mere

REFERAT fra. 19. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT fra. 19. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT fra 19. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 25. september 2012 Sagsnummer: 12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Forum: Tutoraftenmøder Nord og Syd Tid: 29. september og 19. oktober 2015 Referat: Helge Madsen og KU. Dagsorden / referat:

Forum: Tutoraftenmøder Nord og Syd Tid: 29. september og 19. oktober 2015 Referat: Helge Madsen og KU. Dagsorden / referat: Forum: Tutoraftenmøder Nord og Syd Tid: 29. september og 19. oktober 2015 Referat: Helge Madsen og KU Dagsorden / referat: 1) Velkomst og præsentation af fremmødte PUK Helge Madsen, Korsør bød velkommen,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001616 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Holbæk Sygehus Besøgsdato 28-10-2015 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Arbejdsmedicink Klinik Region Sjælland. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Arbejdsmedicink Klinik Region Sjælland. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002266 Afdelingsnavn Arbejdsmedicink Klinik Region Sjælland Hospitalsnavn Holbæk Sygehus Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Østergade 41 6950 Ringkøbing Tlf: 96753212 Fax: 96753224 www.ringamt.dk E-mail: sundhed@ringamt.dk Den: 11. september 2006 Sagsnr: 2006080418A Sagsbehandler:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000101 Afdelingsnavn Børneafdeling Hospitalsnavn Hvidovre hospital Besøgsdato 24-02-2015 Temaer

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Dagsorden 18. møde Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

Dagsorden 18. møde Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dagsorden 18. møde Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 17. april 2012 Sagsnr: 1-01-83-0004-07 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Vejle Neurologisk

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002569 Afdelingsnavn Kardiologisk Afdeling Hospitalsnavn Sjællands Universitets Hospital, Roskilde

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

1) Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde. Bilag 1: Referat fra mødet 23.

1) Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde. Bilag 1: Referat fra mødet 23. Afdeling: Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Udarbejdet af: Christine Dichmann Sagsnr.: 07/24879 E-mail: christine.dichmann@rsyd.dk Dato: Telefon: 2115 8523 Referat Møde: Rådet for lægelig videreuddannelse

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Horsens Kir.

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002359 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk afd. Hospitalsnavn Regionshospitalet Viborg Besøgsdato 08-04-2016

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal Til regionernes kontaktpersoner for Specialpsykologuddannelsen! " 12. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002485 Afdelingsnavn Afd M Hospitalsnavn Psykiatrisk Center Sct. Hans Besøgsdato 08-06-2016 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002326 Afdelingsnavn Akutmodtagelsen Hospitalsnavn Sygehus Vendsyssel Besøgsdato 20-05-2015 Temaer

Læs mere

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Oversigt over indkomne inspektorrapporter Indkommet i perioden 26.11.2009-01.03.2010 Indkommet Vedrørende: 14.12.09 Besøg d. 23. oktober 2009 på Patologisk Institut, Sygehus

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat fra møde i Det Regionale Råd. Møde afholdt på Gentofte Hospital mandag den 29. september kl. 14-17. REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002220 Afdelingsnavn Ortopæd kir. afd. Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 05-02-2016

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001769 Afdelingsnavn Karkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 01-10-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001467 Afdelingsnavn Klinisk Biokemsik Afdeling Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Referat. 15. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland Tirsdag 15. marts 2011, kl , Regionshuset Sorø mødelokale 7

Referat. 15. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland Tirsdag 15. marts 2011, kl , Regionshuset Sorø mødelokale 7 Referat 15. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Region Sjælland Tirsdag 15. marts 2011, kl. 14 17, Regionshuset Sorø mødelokale 7 Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 10 Medlemmer: Psykiatrihuset

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Nordsjællands Hospital Hillerød Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Nordsjællands Hospital Hillerød Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000424 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Hillerød

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer ØRE-, NÆSE-, HALS- OG KÆBEKIRURGISK AFDELING. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer ØRE-, NÆSE-, HALS- OG KÆBEKIRURGISK AFDELING. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002275 Afdelingsnavn ØRE-, NÆSE-, HALS- OG KÆBEKIRURGISK AFDELING Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesregion Øst

Uddannelsesregion Øst Fælles Handlingsplan Lægelig Uddannelse Uddannelsesregion Øst Lars Juhl Petersen, Centerdirektør,, Rigshospitalet. Lars Juhl Petersen 1 Min baggrund for at stå her i dag Region Hovedstadens repræsentant

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Skive Medicinsk

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000340 Afdelingsnavn Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital Hospitalsnavn Herlev-Gentofte Hospital

Læs mere

Rapport. 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2017

Rapport. 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2017 Rapport 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2017 Udarbejdet marts 2017 af: Anita Sørensen Uddannelseskoordinerende Overlæge E-mail: anison@rm.dk Tlf: 784 20177 Ann Meldgaard Nielsen HR konsulent E-mail:

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes.

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes. Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000371 Afdelingsnavn øre næse hals afdeling Hospitalsnavn Ålborg universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Holstebro Urinvejskirurgisk Afdeling 1. December

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat fra møde i Det Regionale Råd. Møde afholdt på Gentofte Hospital onsdag den 26. februar kl. 14-17. REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002277 Afdelingsnavn Urologisk afdeling Hospitalsnavn Næstved Sygehus Besøgsdato 19-05-2014 Temaer

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000974 Afdelingsnavn Medicinsk overafdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Horsens Besøgsdato 20-09-2016 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Randers Central Sygehus M Genbesøg med ref. til 1. besøg d Utilstrækkeligt 2 Behov for forbedringer

Randers Central Sygehus M Genbesøg med ref. til 1. besøg d Utilstrækkeligt 2 Behov for forbedringer Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Randers Central

Læs mere

Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015

Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015 Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015 13. april 2015 kl. 15.30-17.00 Roskilde Sygehus, Sygehusledelsens mødelokale, Indgang 1A, 1 sal. Deltagere Regionen Susanne Lønborg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Ortopædkirurgisk 18.

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Odense P (psykiatrisk)

Læs mere

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Inspektorordningen status og perspektivering Handlingsplan Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 11. marts 2015 En proaktiv Inspektorordning Bruge ressourcerne på de uddannelsesafdelinger, som har

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere