Referat fra årsmødet i Områdeklubben på Københavns Universitet d. 26. marts, afholdt i HK/Stat hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra årsmødet i Områdeklubben på Københavns Universitet d. 26. marts, afholdt i HK/Stat hovedstaden"

Transkript

1 Referat fra årsmødet i Områdeklubben på Københavns Universitet d. 26. marts, afholdt i HK/Stat hovedstaden Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg (2 personer) 4. Beretning fra formand (v. Dorte Brix) 5. Regnskab ved kasserer (v. Uffe Bo Pedersen) 6. Indkommende forslag 7. Valg til bestyrelse: Formand (Dorte Brix, FARMA, er på valg) Kasserer (Uffe Bo Pedersen, ADM, er på valg) 4 bestyrelsesmedlemmer: Anette Lundskov Eriksen, FARMA, Anja Westmann, JURA, Elisabeth Fuchs, SUND, og Kirsten Sjøstrøm, LIFE, er på valg 2 suppleanter: Rita Lintner, SUND, og Louise Jæger, HUM, er på valg Sekretær Revisor: Karin Moresco, SUND, er på valg Revisorsuppleant: Hans Lorenzen, HUM, er på valg 8. Evt. Ad. 1. Stig Raff (HK) blev valgt til dirigent Stig konstaterede, at mødet var indkaldt i rette tid ifølge vedtægterne. Ad. 2. Louise Jæger (HUM) blev valgt som referent. Efterfølgende overtog Joan Lykkeaa posten, da Louise ikke kunne være til stede i salen. Ad. 3. Dirigenten opfordrede til at der blev nedsat et stemmeudvalg, hvis det blev nødvendigt. Ad. 4. Formanden aflagde en mundtlig beretning, som suppleredes af den skriftlige, der var lagt på bordene. Derudover vedhæftedes de slides, der blev vist under beretningen. HK Områdeklubben er et fagligt forum for alle Københavns Universitetets medarbejdere ansat under en HK-overenskomst. Klubben fungerer som en faglig paraply over alle de lokale HK-klubber, der findes rundt om på universitetet. Områdeklubbens hovedopgaver er: at være et fælles forum for alle organiserede HK'ere på KU, at være det forum, der retter henvendelse til ledelsen på HK'ernes vegne, at igangsætte aktiviteter og tiltag til gavn for alle HK'ere på KU, at informere alle medlemmer om, hvad der sker på KU og i HK generelt, at samle tillidsrepræsentanterne og klæde dem så godt som muligt på til arbejdet i SU, ved lønforhandlinger mv. Årets drøftelse og arbejde i bestyrelsen:

2 Ny overordnet lønpolitik på KU. For første gang har vi forhandlet løn efter den nye lønpolitik. Der er skønhedspletter rundt omkring, men samlet set kan man sige, at ledelsen tager forhandlingerne seriøst. Men ingen tvivl om, at det er vanskeligt at forstå, at man ikke kan komme i betragtning hvert eneste år! Laboranterne har vedtaget, at de ønsker at få deres egen lønaftale, hvorimod de administrative har besluttet, at lønpolitikken er dækkende LIFE og FARMA har skullet tilpasse sig KU s model for tillæg Fælles-TR har i Personalepolitisk Udvalg (PPU) under HSU brugt mange kræfter på forhandling af nye personalepolitiske retningslinjer, der skal understøtte de tidligere vedtagne de 10 personalepolitiske grundprincipper. HSU har igangsat en proces, hvor SU-medlemmer og grupper af medarbejdere på alle niveauer arbejder på at give de personalepolitiske grundprincipper kød og blod. I bestyrelsen diskuterer vi løbende problemstillingerne i forbindelse med dette arbejde. Ny samarbejdsaftale I forbindelse med Overenskomst 08 blev der indgået en ny samarbejdsaftale, som fastlægger nye opgaver for samarbejdsudvalgene, bl.a. fastholdelse af seniorer og øget fokus på trivsel, sundhed og sygefravær. Det forsøger vi også i Områdeklubben at sætte vores præg på, specielt ved at klæde vores fællestillidsrepræsentanter på til opgaven i PPU. ERFA-SU og ERFA arbejdsmiljø Områdeklubben har taget initiativ til at oprette netværksgrupper for medlemmer af samarbejdsudvalg og arbejdsmiljørepræsentanter. På de fleste fakulteter har der været afholdt netværksmøder (ERFA-møder) for medlemmer af de lokale samarbejdsudvalg. Ligeledes er der etableret ERFA-grupper på arbejdsmiljøområdet, én gruppe for kontor og én for laboranter. Endnu har det ikke været muligt at få arrangeret det første møde på det administrative område, men vi har ikke opgivet! Der har været afholdt et møde i laborantgruppen i efteråret omhandlende Sikker kemi på KU samt indretning af GMO-laboratorier. Det er meningen, at begge grupper skal arbejde med at få sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Campusplan Om planen holder med, at vi skal være fuldt skrumpet i 2012 er ret usikkert, men fx betød regeringens anlægsstop i 2008, at byggeriet på Amager bliver forsinket, og det har betydning for de øvrige rokeringsplaner. Bl.a. kan nævnes, at hele JURA flytter sammen i Studiegården (som Økonomiske Institut forlader for at flytte på CSS, det gamle kommunehospital) dette bliver en mellemstation, indtil de nye lokaler på Amager står færdige forhåbentlig i KU s indkøbspolitik Flere af KU s enheder, især på laboratorieområdet, har oplevet vanskeligheder i forbindelse med indførelse af den nye indkøbspolitik. Det virker meningsløst at indsætte op til flere led i

3 indkøbsfunktionen, da det tit er meget fagspecifikt, hvad der er brug for, hvilket betyder, at de varekategoriansvarlige skal til at sætte sig ind i, hvor og hvordan de skaffer varen. Dette er uhensigtsmæssigt, da det på nuværende tidspunkt er en del af laboranters arbejde at have kendskab til sit eget fagområde. Men grundlæggende støtter vi bestræbelserne på at etablere aftaler om indkøb, fordi det frigør mange ressourcer til andet arbejdet. Vi vil dog gerne slå fast, at vi opfatter det som ledelsens problem, hvis aftaler fungerer uhensigtsmæssigt. Det er ikke et ansvar, vi som medarbejdere skal påtage os. Hjemmeside Områdeklubbens hjemmeside opdateres efter behov, men det er ikke en side, hvor man skal forvente at finde nyheder. Derimod tilstræber vi, at man både som enkeltmedlem og TR kan få information om HK-strukturen på KU og områdeklubbens arbejde, samt at TR er og arbejdsmiljørepræsentanter kan finde materialer og relevante link, de kan bruge i forbindelse med TR- og arbejdsmiljøarbejdet. Medlemsarrangementer: Vi har i årets løb afholdt to medlemsarrangementer: Endnu en rundvisning på gamle KU, og Et pensionsmøde, hvor en medarbejder fra SAMPENSION fortalte og besvarede spørgsmål om vores pensionsordninger. Begge arrangementer var velbesøgte. I det kommende år planlægger vi at tage tråden op og arrangere endnu en rundvisning på gamle KU samt på andre dele af universitetet, fx Frederiksberg Campus og CSS. Repræsentantskabsmøder og TR-forsamlinger: Der har været afholdt 2 repræsentantskabsmøder, hvor alle tillidsrepræsentanter mødes og får en drøftelse på tværs af fakulteterne. Disse drøftelser kan dreje sig om diverse politikker, erfaringsudveksling om personsager og generelle vilkår på universitetet. I de respektive TR-forsamlinger, som mødes ca. 2 gange årligt, hvor TR laboranter og TR administrative mødes hver for sig, er der mere tale om fagspecifikke emner, som bliver drøftet. Bestyrelsen for Københavns Universitet: Ingrid Kryhlmand (fællestillidsrepræsentant for HK kontor og klinikassistenter) er TAPmedlem i KU s bestyrelse. Ingrid forsøger til stadighed i bestyrelsesarbejdet at få sat fokus på TAP-relaterede områder, men da der er 10 andre medlemmer, heraf 6 eksterne, er der ikke altid enighed om, hvad der er vigtigt. Landsforeningen for Højere Uddannelsesinstitutioner, LFHU: Fællestillidsrepræsentant for HK laborant Joan Lykkeaa udtrådte af bestyrelsen i april sidste år pga. uoverensstemmelser omkring, hvordan man skal arbejde som bestyrelse i en landsforening.

4 I efteråret var der så delegeretmøde, hvor 3 af vores kolleger her på KU besluttede at indtræde i bestyrelsen for en 4-årig periode som repræsentanter for hovedstadsområdet. Inden delegeretmødet var der flere drøftelser i tillidsrepræsentantkredse her på KU, om hvorvidt vi ønskede, at LFHU fortsatte, da tillidsrepræsentanterne ikke mente, at LFHU levede op til de forventninger, vi som universitetsansatte HK ere kunne have til arbejdet. De tre kolleger, der på delegeretmødet gik ind i bestyrelsen, har siden valgt at træde ud igen, hvilket betyder at de 3 suppleanter (som også kommer fra KU) indtræder i bestyrelsen. HK/Stat Hovedstaden: HK/Stat København og Nordsjælland er slået sammen til én afdeling: HK/Stat Hovedstaden. Dorte Brix er valgt til bestyrelsen frem til generalforsamlingen i Faglig konsulent Stig Raff er stadig vores kontakt i afdelingen. Derudover har bestyrelsen brugt en del tid på at diskutere: Laborantstillinger på SUND opslås med to stillingsbetegnelser, laborant/ bioanalytiker. Der tages ikke stilling til grænseaftalen med dbio. Sagen er under behandling i HK og Personalestyrelsen. Samme problem på kontorområdet, hvor stillinger opslås som HK/AC-stillinger. Fyringer på NAT og frivillige fratrædelser på SUND har også ramt HK ere. Trusler om lukning af Universitetsavisen. Bestyrelsen Dorte Brix, FARMA, formand Lillian Nielsen, LIFE, næstformand Ingrid Kryhlmand, fælles-tr for kontor/klinikassistenter Joan Lykkeaa, fælles-tr for laboranter Anja Westmann, JURA, bestyrelsesmedlem Kirsten Sjøstrøm, LIFE, bestyrelsesmedlem Elisabeth Fuchs, SUND/SKT, bestyrelsesmedlem Anette Lundskov Eriksen, FARMA, bestyrelsesmedlem Rita Lintner, SUND, suppleant Louise Jæger, HUM, suppleant Merete Lynnerup, HUM, sekretær (fratrådt i perioden) Uffe Bo Pedersen, ADM, kasserer Revision Karin Moresco, SUND, revisor Hans Lorenzen, HUM, revisorsuppleant Bemærkninger til beretningen Der blev spurgt ind til Campusplanen, hvor formanden og Ingrid Kryhlmand svarede.

5 Utryghed ved uvidenhed om flytning Botanisk Have og museerne På Panum er 2. bølge aflyst, medarbejderne må blive hvor de er. Pt afventes en godkendelse til at bygge et Panumtårn. Ad. 5. Da kassereren havde forfald, fremlagde formanden regnskabet suppleret af revisoren. Regnskabet blev godkendt. Ad. 6. Der var ikke indkommet nogen forslag Ad. 7. Formand Dorte Brix, FARMA, blev genvalgt Kasserer (Uffe Bo Pedersen, ADM, blev genvalgt 4 bestyrelsesmedlemmer: Anette Lundskov Eriksen, FARMA, Anja Westmann, JURA, Elisabeth Fuchs, SKT, blev genvalgt, mens Malene Clausen, SAMF, blev nyvalgt 2 suppleanter: Louise Jæger, HUM, blev genvalgt, mens Pernille Clausen, SUND, blev nyvalgt Sekretær: Kirsten Sjøstrøm, LIFE, blev nyvalgt Revisor: Karin Moresco, SUND, blev genvalgt Revisorsuppleant: Hans Lorenzen, HUM, blev genvalgt Ad. 8. Hans Lorenzen spurgte, hvad der var sket med et forslag man havde fremlagt ved sidste årsmøde omkring støtte/erfa til HK medlemmerne i Akademisk råd: Formanden svarede, at det havde væres diskuteret i bestyrelsen, og at der var udsendt en forespørgsel til alle medlemmerne for evt. at igangsætte et arbejde omkring nedsættelse af et netværk. Det var under halvdelen som havde svaret, at de var interesserede, hvilket gjorde at bestyrelsen besluttede at vente med at følge op på det. Ingrid Kryhlmand supplerede med, at der i forbindelse med KU bestyrelsen, havde været en undersøgelse omkring arbejdet i rådene, og den viste meget forskellige måder at gribe det an på. Der var et spænd på mellem 4 og 11 møder om året. Nogle steder havde man foreslået, at dekanen ikke skulle være formand, fordi det måske kunne være hæmmende for debatten. Der blev også spurgt til de valg man havde fået fra Sampension i forbindelse med, at man nu selv kan investerer sin pension. Joan Lykkeaa fortalte at tillidsrepræsentanterne lige havde modtaget en nyhedsbrev fra Sampension omkring emnet og opfordrede til at man kontaktede sin tillidsrepræsentant.

Referat. fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU. Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal

Referat. fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU. Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal Til alle HK-medlemmer på KU http://hk.ku.dk Referat fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal Programmet

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet Vedtægter for HK-klubben ved Aalborg Universitet Klubben er det redskab, der skal sikre det enkelte medlem det størst mulige udbytte af sin organisation ' 1: Stk. 2: HK-klubbens formål HK-klubbens formål

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i HK-klubben Tirsdag den 27. november kl

Indkaldelse til generalforsamling i HK-klubben Tirsdag den 27. november kl Indkaldelse til generalforsamling i HK-klubben Tirsdag den 27. november kl. 11 13.45 Sted: Hovedbygningen, Aulaen, Ndr. Ringgade 4, 8000 Aarhus C Dagsorden: Velkommen 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Årsmøde i HK Områdeklubben på KU

Årsmøde i HK Områdeklubben på KU Årsmøde i HK Områdeklubben på KU Den 20. marts 2018 kl. 17.45-65 personer tilstede Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmeudvalg (2 personer) 3) Beretning fra bestyrelsen (v/ Joan Lykkeaa) 4)

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Klubvedtægter for Dansk Socialrådgiverforening Københavns Kommune

Klubvedtægter for Dansk Socialrådgiverforening Københavns Kommune Klubvedtægter for Dansk Socialrådgiverforening Københavns Kommune 1. Klubbens navn Stk. 1. Klubbens navn er Dansk Socialrådgiverforening Københavns Kommune (DSK). Stk. 2. Klubben er oprettet i henhold

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for BUPL Fyn

Vedtægter for BUPL Fyn Vedtægter for BUPL Fyn 1 Fagforeningens navn er: BUPL Fyn - fagforeningen for pædagoger og klubfolk. 2 Fagforeningen omfatter alle kommuner på Fyn samt Langeland og Ærø. 3 Fagforeningen består af medlemmer,

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Tryg

Vedtægter for Personaleforeningen i Tryg Vedtægter for Personaleforeningen i Tryg 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk.1 Foreningens navn er Personaleforeningen i Tryg. Foreningens hjemsted er: Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup Foreningen er en sektion

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

1. Foreningens navn er personaleforeningen i FTF/A. Foreningens hjemsted er København.

1. Foreningens navn er personaleforeningen i FTF/A. Foreningens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR PERSONALEFORENINGEN I FTF/A 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er personaleforeningen i FTF/A. Foreningens hjemsted er København. 2. Personaleforeningen er en sektion

Læs mere

Vedtægter for BUPL Fyn

Vedtægter for BUPL Fyn Vedtægter for BUPL Fyn 1 Fagforeningens navn er: BUPL Fyn - fagforeningen for pædagoger og klubfolk. 2 Fagforeningen omfatter alle kommuner på Fyn samt Langeland og Ærø. 3 Fagforeningen består af medlemmer,

Læs mere

Vedtægter for BUPL-Bornholm.

Vedtægter for BUPL-Bornholm. Vedtægter for BUPL-Bornholm. Vedtaget på generalforsamlingen 2009. Bemærkninger vedtaget på generalforsamling 2013. Indhold 1 Navn.... 2 2 Tilhørsforhold.... 2 3 Fagforeningens opgaver... 2 4 Fagforeningens

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Generalforsamling den 11. marts 2018 Hornstrup Kursuscenter Referat

Generalforsamling den 11. marts 2018 Hornstrup Kursuscenter Referat Generalforsamling den 11. marts 2018 Hornstrup Kursuscenter Referat Referent Simon Leonhard Version 1 Udsendt 13-03-2018 Godkendt 15-03-2018 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 25. marts 2019

Vedtægter for HK Luftfart SAS 25. marts 2019 Vedtægter for HK Luftfart SAS 25. marts 2019 Kastrup 2019 1 Indhold 1. NAVN..... 3 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 3 3. FORMÅL... 3 STK. 2. Faglige opgaver... 3 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 3 4. FORHANDLINGSREGLER

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE Revideret 05.03.14 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: HK Klub Norddjurs Kommune Klubbens område: HK medarbejdere ansat ved Norddjurs Kommune 1 Område og formål

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT. Personaleforening for Køge Kommunes ansatte. Personaleafdelingen. Medlemmer. Teaterbygningen. Kirsten Sattler

REFERAT. Personaleforening for Køge Kommunes ansatte. Personaleafdelingen. Medlemmer. Teaterbygningen. Kirsten Sattler REFERAT MØDE DEN 9. APRIL 2013 Personaleforening for Køge Kommunes ansatte Fælles- og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen Deltagere Medlemmer Sted Teaterbygningen Referent Kirsten Sattler Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

HR AU NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AU AARHUS UNIVERSITET

HR AU NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AU AARHUS UNIVERSITET HR NY SAMAR- BEJDSSTRUKTUR PÅ AARHUS UNIVERSITET 2 Hvordan er den nye struktur blevet til?... 3 Hvordan ser den nye struktur ud?... 3 Skal min organisatoriske enhed have eget samarbejdsudvalg?... 3 Hvornår

Læs mere

7. Valg af revisorer Astrid Hendrup, Biblioteket, genopstiller Lene Gregersen Kaasgaard, Udvalgssekretariatet, genopstiller

7. Valg af revisorer Astrid Hendrup, Biblioteket, genopstiller Lene Gregersen Kaasgaard, Udvalgssekretariatet, genopstiller REFERAT REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VIFTEN Dato: 27. februar 2012 Tidspunkt: 11.30-13.00 Sted: Pro D Deltagere: 54 medlemmer af Viften Fraværende: Referent: Nanna Kleist Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

INTERN UDDANNELSE. Afdelingsbestyrelsens opgaver og ansvar

INTERN UDDANNELSE. Afdelingsbestyrelsens opgaver og ansvar INTERN UDDANNELSE Afdelingsbestyrelsens opgaver og ansvar Indledning En afdeling er en sammenslutning af enkeltmedlemmer, støttemedlemmer og kollektive medlemmer. En afdeling kan dække to eller flere kommuner

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Møde afholdt: Torsdag den 17. april 2008 kl. 9-11

Møde afholdt: Torsdag den 17. april 2008 kl. 9-11 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT (GODKENDT) 8. MAJ 2008 Forum: FSU SEKRETARIATET Møde afholdt: Torsdag den 17. april 2008 kl. 9-11 Referent: Kirsten Breddam UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

SKK s formål er at arbejde for medlemmernes lokale faglige, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

SKK s formål er at arbejde for medlemmernes lokale faglige, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne. VEDTÆGTER Den 26.03.14 1 Navn Navnet er SKK Skolelederforeningen, Københavns Kommune. Stk.2 Medlemmer er ledere ansat i Københavns Kommune, omfattet af Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet,

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

FAMU. Forum FAMU andet møde i Møde afholdt: Onsdag den 18. april Sted: Peter Wedel Bay, sekretær for FAMU.

FAMU. Forum FAMU andet møde i Møde afholdt: Onsdag den 18. april Sted: Peter Wedel Bay, sekretær for FAMU. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET FAMU M Ø D E R E F E R A T 23. APRIL 2012 Forum FAMU andet møde i 2012 Møde afholdt: Onsdag den 18. april 2012 Sted: 10.1.30 Referent: Peter Wedel Bay, sekretær

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter for Danske Journaliststuderende RUC

Vedtægter for Danske Journaliststuderende RUC Vedtægter for Danske Journaliststuderende RUC Godkendt af generalforsamlingen den 19. februar 2016 Artikel 1 Navn og formål 1 Navn 2 Formål Foreningens navn er Danske Journaliststuderende RUC (herefter

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i AAB, Kolding afholdt den 24. maj 2018

Referat af repræsentantskabsmøde i AAB, Kolding afholdt den 24. maj 2018 Referat af repræsentantskabsmøde i AAB, Kolding afholdt den 24. maj 2018 Der var mødt 63 medlemmer af repræsentantskabet inkl. medlemmer af hovedbestyrelsen op til mødet ud af 121 medlemmer. _ Fra hovedbestyrelsen:

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

HK/kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. Standardvedtægt

HK/kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. Standardvedtægt HK/kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (endelig udgave - sprogligt revideret 2010) Standardvedtægt for fællesklubber under HK/Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening 2002 1 Vedtægter for fællesklubber

Læs mere

Bestyrelsen foreslog Johnny Eriksen fra Aarhus Kredsen. Johnny blev valgt

Bestyrelsen foreslog Johnny Eriksen fra Aarhus Kredsen. Johnny blev valgt GENERALFORSAMLING Haveforeningen Solvangen indbyder sine medlemmer til den årlige generalforsamling. Lørdag den 24. marts 2018 klokken 11:00 til 14:00. Sted: Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs Vej 7, 8230

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Dagsorden. Generalforsamling den. 4. oktober 2016 klokken 19:00.

Dagsorden. Generalforsamling den. 4. oktober 2016 klokken 19:00. Dagsorden Generalforsamling 2015-2016 den. 4. oktober 2016 klokken 19:00. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 4.

Læs mere

Ekstraordinært møde i FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 5. januar 2016, til Sted: 15b-007. Peter Wedel Bay. Referent: Til stede:

Ekstraordinært møde i FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 5. januar 2016, til Sted: 15b-007. Peter Wedel Bay. Referent: Til stede: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HR- & P E R S O N A L E A F D E L I N G E N Ekstraordinært møde i FSU M Ø D E R E F E R A T 5. JANUAR 2016 Forum FSU Møde afholdt: Tirsdag den 5. januar 2016, 11.00

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 28. oktober 2008

Møde afholdt: Tirsdag den 28. oktober 2008 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 28. OKTOBER 2008 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: Tirsdag den 28. oktober 2008 Referent: Kirsten Breddam

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2019 Tidspunkt: Onsdag den 27. februar 2019 Sted: Sydvestjyllands Efterskole Kirkebrovej 7, 6740 Bramming Tidspunkt: Kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

Vedtægter for OK-Odense

Vedtægter for OK-Odense Vedtægter for OK-Odense 1. Hjemsted. Omsorgsklubben OK-Odense er en selvejende institution med hjemsted i Odense kommune. 2. Formål. OK-Odense har på et upolitisk grundlag og inden for den sociale lovsgivnings

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Referat fra den 95. generalforsamlingen 19. juni 2019, kl. 15:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande ved Volden, Norgesgade 4, 7000 Fredericia

Referat fra den 95. generalforsamlingen 19. juni 2019, kl. 15:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande ved Volden, Norgesgade 4, 7000 Fredericia Referat fra den 95. generalforsamlingen 19. juni 2019, kl. 15:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande ved Volden, Norgesgade 4, 7000 Fredericia DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt.

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde før ordinær generalforsamling Mandag d. 20. Februar 2017.

Referat fra bestyrelsesmøde før ordinær generalforsamling Mandag d. 20. Februar 2017. Referat fra bestyrelsesmøde før ordinær generalforsamling Mandag d. 20. Februar 2017. Tilstede : Flemming Bo Hansen, Jens Bergholdt, Birgit Olsen, Kaj Kingo, Leoni Petersen, Toni Andersen. Lykke Petersen.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

UDDRAG AF BUPLS LOVE VEDRØRENDE DE LOKALE FAGFORENINGERS FORHOLD:

UDDRAG AF BUPLS LOVE VEDRØRENDE DE LOKALE FAGFORENINGERS FORHOLD: UDDRAG AF BUPLS LOVE VEDRØRENDE DE LOKALE FAGFORENINGERS FORHOLD: B. DE LOKALE FAGFORENINGER GEOGRAFISK INDDELING 42. BUPL består af et antal lokale fagforeninger geografisk fordelt som angivet i bilag

Læs mere

Generalforsamling i Vangedes Venner onsdag 11. april kl i Cafe Cafeen. Bilag til dagsordenens pkt. 6: Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer

Generalforsamling i Vangedes Venner onsdag 11. april kl i Cafe Cafeen. Bilag til dagsordenens pkt. 6: Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer Generalforsamling i Vangedes Venner onsdag 11. april kl. 19.00 i Cafe Cafeen. Bilag til dagsordenens pkt. 6: Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer NUVÆRENDE VEDTÆGTER FOR VANGEDES VENNER 1 Navn og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter og opgavebeskrivelse for Centerrådene

Vedtægter og opgavebeskrivelse for Centerrådene Vedtægter og opgavebeskrivelse for Centerrådene Aktivitetscentrene Center for Velfærd & Omsorg Formål Årsmødet Indkaldelse Hvem har stemmeret? At være et kommunalt servicetilbud til alle pensionister og

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

MØDEREFERAT SIDE 1 AF 7

MØDEREFERAT SIDE 1 AF 7 MØDEREFERAT SIDE 1 AF 7 MØDE: Generalforsamling DATO: torsdag 23. marts 2017 TIDSPUNKT: 19:30 REFERENT: DELTAGERE: AFBUD: Henrik Møller Hansen Per Madsen Michael Ryding Marcus Gøgsig Henrik Møller Hansen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d kl i Frederikssund Hallen

Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d kl i Frederikssund Hallen Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 25-04-2018. kl. 18.30 i Frederikssund Hallen 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden for Rudme Friskole, Børnehave og vuggestue

Bestyrelsens forretningsorden for Rudme Friskole, Børnehave og vuggestue Bestyrelsens forretningsorden for Rudme Friskole, Børnehave og vuggestue Foruden de bestemmelser, der er formuleret i de til enhver tid gældende Vedtægter for den selvejende institution Rudme Friskole,

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 1 Navn Brancheklubbens navn er SAM-DATA Sjælland. 2 Brancheklubbens formål Gennem et bevist fagligt arbejde som sparringspartner med forbundet og HK Sjælland, at varetage medlemmernes

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat af FAB s generalforsamling - Torsdag d. 2. juni 2016

Referat af FAB s generalforsamling - Torsdag d. 2. juni 2016 Referat af FAB s generalforsamling - Torsdag d. 2. juni 2016 Sted: Kigkurren 8 M Tidspunkt: kl. 19 ca. 21.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Registrering af fuldmagter 4. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Referat af ordinær generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Referat af ordinær generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17 i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, værelse 401/402. Merete bød velkommen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Landsgeneralforsamlingen i sømandskoneforeningen. Lørdag d.6. oktober 2018 på Vissenbjerg Storkro

Referat fra Landsgeneralforsamlingen i sømandskoneforeningen. Lørdag d.6. oktober 2018 på Vissenbjerg Storkro Referat fra Landsgeneralforsamlingen i sømandskoneforeningen Lørdag d.6. oktober 2018 på Vissenbjerg Storkro Formanden Annemette Pedersen bød velkommen ved at tænde foreningens lys. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREREPRÆSENTANTSKAB OG RÅD VED N. ZAHLES SEMINARIESKOLE

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREREPRÆSENTANTSKAB OG RÅD VED N. ZAHLES SEMINARIESKOLE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREREPRÆSENTANTSKAB OG RÅD VED N. ZAHLES SEMINARIESKOLE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREREPRÆSENTANTSKAB OG - RÅD VED N. ZAHLES SEMINARIESKOLE 1. FORMÅL Det er forældrerepræsentantskabets og forældrerådets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Vedtægter for Herlev Folkedanserforening

Vedtægter for Herlev Folkedanserforening Vedtægter for Herlev Folkedanserforening Indhold: 1 Foreningen og dens formål... 1 2 Foreningens medlemmer... 1 3 Kontingent... 2 4 Generalforsamlingen... 2 5 Vedtægtsændringer... 3 6 Ekstraordinær Generalforsamling...

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling 2018 i Havkajakroerne. Tid: Fredag den 4. maj kl Sted: Gammelbrovej 70, 6100 Haderslev

Indkaldelse til Generalforsamling 2018 i Havkajakroerne. Tid: Fredag den 4. maj kl Sted: Gammelbrovej 70, 6100 Haderslev Indkaldelse til Generalforsamling 2018 i Havkajakroerne. Tid: Fredag den 4. maj kl. 19.30 21.30 Sted: Gammelbrovej 70, 6100 Haderslev. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jens Jens

Læs mere

Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen i afdeling Nørreby

Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen i afdeling Nørreby TaB Nørreby Juni 2017 Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen i afdeling Nørreby 1. Formål Afdelingsbestyrelsen (omtales fremover bestyrelsen) skal arbejde for den bedst mulige trivsel i afdelingen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense

Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er: Statskundskabsstuderende i Odense (i det følgende benævnt SIO). 1.2 Foreningens adresse er: SIO,

Læs mere